Ympäristömittauksen ja monitoroinnin arvoketjun tuotteistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristömittauksen ja monitoroinnin arvoketjun tuotteistaminen"

Transkriptio

1 Ympäristömittauksen ja monitoroinnin arvoketjun tuotteistaminen Leija TkT Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Esityksen sisältö Havaintoja nykytilasta Ajatuksia tulevaisuudesta Strategia Alusta Tiekartta Yhteenveto 1

2 HAVAINTOJA Nykytila-arvio (1/2) Ympäristömittauksiin ja -monitorointiin liittyvä suomalainen yrityskenttä on kohtuullisen laaja, mutta pirstaleinen. Alalla on muutama suuri yritys, mutta valtaosa yrityksistä on pieniä, joille kansainvälisen liiketoiminnan kasvattaminen yksin on haastavaa. Alalle on tyypillistä julkisten toimijoiden ja tutkimuslaitosten vahva rooli tiedon tuottajana, jalostajana ja hyödyntäjänä HAVAINTOJA Nykytila-arvio (2/2) Julkisella sektorilla olevaa osaamista voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin yritystoiminnassa lisäämällä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä tai yksityistämällä niitä julkisen sektorin toimintoja ja palveluja, jotka voisivat toimia kaupallisin perustein Tulevaisuudessa on tarvetta uusille ympäristömittausten ja monitoroinnin palvelujen kehittämiselle. Ajavina voimina ovat mm. kansalaisten lisääntyvä kiinnostus elinympäristöään kohtaan sekä lainsäädännön asettamat vaatimukset 2

3 STRATEGIA Visio Visiona on vahva suomalainen ympäristömittauksen ja -monitoroinnin liiketoiminta-alue alue tuotteineen ja palveluineen, joka on saavuttanut merkittävän jalansijan alan kasvavilla maailmanmarkkinoilla Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että suomalainen alan osaaminen on maailmalla tunnettua ja arvostettua ja sitä pidetään laadullisesti korkeatasoisena kapeilla markkinasegmenteillä on saavutettu markkinajohtajuuksia valikoiduissa asiakassegmenteissä ja maantieteellisillä alueilla alalla on useita kansainvälisesti toimivia yrityksiä sekä yritysten muodostamia yhteenliittymiä, joilla on edellytykset voittaa kansainvälisiä tarjouskilpailuja STRATEGIA Missio Missiona on asiakastarpeista lähtevien liiketoiminnallisesti arvokkaiden arvoketjujen rakentaminen ja alan osaamisen menestyksellinen tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille. Tämä voidaan toteuttaa kokoamalla ympäristömittauksen ja -monitoroinnin pirstaleinen osaaminen tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on olla alan markkinoiden edelläkävijä niin teknisissä ratkaisuissa kuin uusissa liiketoimintamalleissa. Tämä voi tapahtua ennen kaikkea p lisäämällä toimijoiden keskinäistä yhteistyötä purkaen olemassa olevia päällekkäisyyksiä ja täyttäen olemassa olevia osaamisaukkoja selventämällä toimijoiden roolijakoa ja kehittämällä alan rakenteita muun muassa yksityistämällä julkisten tutkimuslaitosten palveluja siirtymällä tiedon tuottamisessa ja jalostamisessa yhä asiakas- ja markkinalähtöisempään suuntaan 3

4 ALUSTA Alustan ulottuvuudet Hallinnollisesti alusta olisi yhteistyösopimukseen perustuva yhteinen toimintatapa. Yhteistyösopimuksessa määritettäisiin ttäi ii kunkin ki alustan yleiset pelisäännöt sekä toimijoiden vastuut, velvoitteet ja oikeudet. Teknisesti alusta olisi tietovaranto, jonka tiedon tuottamis-, siirto-, tallennus- ja jakelutavat olisi yhteisesti määritelty. Fyysisesti tiedot voisivat sijaita useassa eri paikassa tai ne voitaisiin koota keskitettyyn, neutraalin osapuolen ylläpitämään järjestelmään. Kaupallisesti alusta olisi i tiedon markkinapaikka, ikk jossa kaupallisin perustein tuotettua tietoa voitaisiin ostaa ja myydä. Julkisin varoin tuotettu tieto olisi markkinapaikalla ilmaista. ALUSTA Ympäristötiedon markkinapaikka ASIAKKAAT YRITYKSET TUTKIMUS- LAITOKSET Jalostetun tiedon luovutus Jalostetun tiedon osto JALOSTETTU TIETO YMPÄRISTÖ- TIEDON MARKKINA- PAIKKA Jalostetun tiedon myynti YRITYKSET Jatkojalostetun tiedon myynti TUTKIMUS- LAITOKSET Raakatiedon nouto Raakatiedon osto RAAKATIETO Kaupallinen markkina Raakatiedon luovutus Raakatiedon myynti 4

5 ALUSTA Toimijat ja niiden roolit Toimija Tärkeimmät roolit alustan toiminnan kannalta 1. Asiakkaat Tuotteiden ja palveluiden sekä tiedon hyödyntäminen; tarpeet ja kysyntä 2. Yritykset Liiketoiminta, tuotekehitys ja tuotteistus, tiedon jalostus ja jakelu, palveluratkaisut, tuotannon ohjaus, markkinointi 3. Tutkimuslaitokset Tutkimus, tiedon tuottaminen ja jalostaminen, toiminta tutkimusmaailman ja yritysten välisenä linkkinä 4. Yliopistot ja korkeakoulut Tutkimustiedon ja innovaatioiden tuottaminen, keksinnöt 5. Viranomaiset Avointen markkinoiden luominen, tiedon hyödyntäminen viranomaistoiminnassa 6. Kunnat ja kuntayhtymät Tiedon hyödyntäminen 7. Alan järjestöt ja yhdistykset Tiedon hyödyntäminen ja levittäminen 8. Välittäjäorganisaatiot äjä i i Tukea yritystoiminnan i i syntymistä ja toimintaedellytyksiä i iä 9. Sitra Toiminnan aktivaattori, innovaatioiden edistäminen, rahoitus 10. Tekes Tuotekehityksen ja liiketoiminnan kehittämisen rahoitus 11. Rahoituslaitokset Toiminnan rahoitus, riskirahoitus 12. Pääomasijoittajat Riskirahoitus, yritysjärjestelyt ALUSTA Uusia palvelumahdollisuuksia Horisontaaliset palvelut (samantyyppisten palvelujen myynti usealle eri toimialalle ja sektorille) Tietojen yhdistämiseen liittyvät uudet palvelut (alusta kokoaa suurenmäärän tietoa saataville) Tiedon tuottaminen laajemmalle asiakasjoukolle (mahdollistuu koska alusta kokoa myös asiakaskunnan) Laajat kuluttajapalvelut (mahdollistuu sen ansioista, että saatavilla on kootusti tietoa, joka voidaan kätevästi jalostaa kuluttajan tarvitsemaan muotoon) Julkisten palvelujen yksityistämisestä syntyvät palvelut (motiivina 1. toiminnan tehostaminen, 2. kansainvälistymismahdollisuudet) Konseptin vienti 5

6 ALUSTA Horisontaaliset palvelut NYKYISIN TULEVAISUUDESSA Lähde: P. Ketonen, Vaisala Oyj ALUSTA Alustan kustannukset vs. hankkeiden määrä tulot kustannukset alkuinvestointi uusi it toiminta i t Hankkeiden ja sovellusten määrä vanha toiminta 6

7 TIEKARTTA Tärkeimmät tehtävät (1/2) Tavoitteiden saavuttamisen kannalta oleellisia tehtäviä: 1. Selvittää ennakoiden asiakastarpeiden kehittyminen 2. Valita liiketoiminnan painopistealueet ja kehittää niihin toimivat liiketoimintamallit (tavoitteena markkinajohtajuus kapeilla markkinasegmenteillä) 3. Varmistaa riskirahoitus uusien liiketoimintojen tuotteistamiseksi ja kaupallistamiseksi 4. Selvittää pääomasijoittajien edellytykset osallistua alan rakennejärjestelyihin 5. Rakentaa suomalaisvetoinen hanke EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelmaan 6. Käynnistää useita kansainvälisiä hankkeita TIEKARTTA Tärkeimmät tehtävät (2/2) Alustaan liittyviä oleellisia tehtäviä: 1. Määritellä alustaan osallistuvien toimijoiden vastuut, velvoitteet ja oikeudet sekä laatia tältä pohjalta malli yhteistyösopimukselle 2. Määritellä alustaan liittyvien tietojen keräämiseen, siirtoon ja tallentamiseen liittyvät tekniset ratkaisut, protokollat ja rajapinnat 3. Määritellä tietojen kaupankäynnin pelisäännöt sekä sopia mikä tieto on ilmaista ja mikä maksullista. Maksullisen tiedon osalta on määritettävä hinnoitteluperiaatteet 4. Toteuttaa pilot-alusta, jolla voitaisiin testata konseptin toimivuutta 5. Toteuttaa kaupallinen alusta ja tuotteistaa se 7

8 TIEKARTTA Vaihtoehtoisia organisoitumismalleja Malli 1: Julkisen ja yksityissektorin yhdessä muodostama osakeyhtiö, joka vastaa koordinoinnista ja alustan ylläpidosta. Malli 2: Koordinointi ja alustan ylläpito keskitetään jollekin olemassa olevalle neutraalille taholle Malli 3: Alan tutkimuslaitoksista irrotetaan ympäristömittauksiin ja monitorointiin liittyvä toiminta ja kootaan se uuteen ympäristömittausten tutkimuslaitokseen, joka vastaa koordinaatiosta ja alustan ylläpidosta Malli 4: Yhdistetään alan tutkimuslaitosten palveluliiketoiminta l liik i i t yhdeksi organisaatioksi, i joka vastaa koordinaatiosta ja alustan ylläpidosta Malli 5: Virtuaaliorganisaatio eli verkosto, jonka koordinointi perustuu yhteiseen sopimukseen ja yhteisesti sovittuihin käytäntöihin. Alustan ylläpito on hajautettu toimijoille Yhteenveto Ympäristömittauksen ja monitoroinnin liiketoimintaa voidaan kasvattaa merkittävästi. Tämä edellyttää: Yhteistä näkemystä alan toiminnan kehittämiseksi ja kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseksi o => Yhteisesti hyväksytty visio ja missio Pirstaleisen osaamisen kokoamista ja yhteistyön tiivistämistä o => Vahvemmat verkosto Alan rakenteiden kehittämistä ja toimijoiden roolien selkeyttämistä o => Liiketoimintalähtöiset rakenteet Uusien (yhteisen alustan mahdollistamien) liiketoimintamallien ja arvoketjujen kehittämistä o => Tekninen ja liiketoiminnallinen ylivertaisuus 8

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Kansallisen ennakointiverkoston ympäristö ja energia teemaryhmän yhteenvetoraportti keväältä 2007 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy ISBN 978-951-563-605-8 URL:http://www.sitra.fi

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta Heikki Sundquist Klaus Oesch 1 Sisällysluettelo: ALKUSANAT...3 JOHDANTO... 4 1. DATAJALOSTUKSEN TAUSTAA 1.1. Teollisen ajan käytännöistä tietoyhteiskuntaan...

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Palveleva kiinteistöliiketoiminta

Palveleva kiinteistöliiketoiminta Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 16/2004 Loppuraportti Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 16/2004

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTOTYÖRYHMÄN MUISTIO

LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTOTYÖRYHMÄN MUISTIO LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTOTYÖRYHMÄN MUISTIO SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTO NYKYISIN 3 LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANNON EDISTÄMISEN PERIAATTEET 3.1 Painopisteet ja tavoitteet 3.2 Toteuttamistavat

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen

Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Kehittämisohjelma & kirjallisuuskatsaus Juha Vänskä & Jari Kuusisto Lokakuu 2007 SC-RESEARCH 62100 LAPUA, FINLAND, TEL. +358 20 124 5282, FAX

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot