Rovaniemen seurakunta, Rauhankatu 70, Rovaniemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen seurakunta, Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi"

Transkriptio

1 kesäkuu (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuttajan tehtävänä on laatia kohteesta turvallisuusasiakirja, jossa esitetään rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat erityiset vaara- ja haittatekijät, joita ei voida pitää tavanomaisina rakentamiseen liittyvinä tekijöinä. Versio 1/ Tilaaja Rovaniemen seurakunta, Rauhankatu 70, Rovaniemi Laatija Kalle Kenttälä, vt rakennuspäällikkö, Rovaniemen seurakunnan rakennustoimi / Kohde Kiinteistö Oy Pappilantie 52 Viemärisaneeraus 1 YLEISTÄ 1.1 n tarkoitus Kuvataan turvallisuusasiakirjan tarkoitus - tässä tuodaan esille rakennuttajan tahtotila turvallisuusasioissa ja asetetaan tavoitteet rakentamisen hyvälle turvallisuustasolle - mainitaan turvallisuusasiakirjan liitteenä olevat ja sitä täydentävät asiakirjat kuten rakennuttajan menettelyohjeet tai yrityksen suojeluohjeet Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen VNa /205 8 :n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. ssa annetaan tietoja rakennussuunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä poikkeuksellisista ongelmista ja vaaratekijöistä. Urakoitsijoiden tulee varautua tavanomaisiin rakennustyömaan ja rakentamisen vaaroihin sekä ottaa ne huomioon töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Suunnittelijat ja työturvallisuuskoordinaattori täydentävät tätä asiakirjaa omalta osaltaan ja huomioivat suunnittelussa vaihtoehtoiset toteutustavat ja materiaalivalinnat, joilla työturvallisuutta parannetaan. - mainitaan liitteenä olevat turvallisuussäännöt, mikäli rakennuttaja on tehnyt erillishankintoja. ssa voidaan antaa myös rakennustyön turvalliseen toteuttamiseen liittyviä menettelytapaohjeita. Huomautuksella, että päätoteuttaja vastaa aina käyttämistään menettelytavoista. Tämä turvallisuusasiakirja liitetään osaksi tarjouspyyntö- ja urakkasopimusasiakirjoja. Joita asiakirjoja tämä asiakirja ei kumoa, vaan ovat toisiansa tukevia. Asiakirjan liitteenä on kiinteistön varsinaiseen käyttöön liittyvä pelastussuunnitelma, josta löytyy yhteyshenkilöt ja toimenpiteet, jotka tukevat myös rakennustöiden toteutusta. Mikäli rakennustyöt aiheuttavat muutoksia pelastussuunnitelman tavoitteille, niin päätoteuttajan on tilattava Paloviranomaiselta väliaikaiset toimintaohjeet. Rakennustöiden tulityöt tulee toteuttaa vähimmäistasoltaan Pohjolayhtiöiden tulityöohjeiden mukaisesti. Kohteessa ei ole muita hankkeita kuin varsinainen seurakunnallinen toiminta.

2 2 (6) 1.2 Vastuu- ja yhteyshenkilöt turvallisuusasioissa Rakennushankkeen osapuolten vastuu- ja yhteyshenkilöt nimetään urakkaohjelmassa. Tässä annetaan tiedossa olevat rakennushankkeen turvallisuuteen liittyvät muut vastuuhenkilöt yhteystietoineen, kuten: Rakennuttajan turvallisuushenkilöt: Kiinteistöyhtiöiden hallitukset: Puh.joht: Antti Jääskeläinen, / Toim.joht./isänn: Pentti Puurunen, Rakennuttajavalvoja / n päivittäminen: Kohdevalvoja / Turvallisuuskoodinaattori: Kalle Kenttälä, rak.ins. / / - turvallisuusasiakirjan tietojen ylläpidon vastuuhenkilö (henkilö, jolle ilmoitetaan turvallisuusasiakirjaan liittyvistä poikkeavista tiedoista tai olosuhteista) - tilaajan suojeluorganisaatio, tehdaspalokunta tai muu tilaajan turvallisuusorganisaatio Suunnittelijoiden vastuu- ja yhteyshenkilöt: LVIA-suunnittelu: LVI-Konsultointi J Vaarala Oy Pohjolankatu 4, Rovaniemi ; fax Juha Vaarala, toim.joht / - liikenteestä ja liikennejärjestelyistä vastaavat henkilöt - tai viitataan missä asiakirjassa nämä tiedot ovat Päätoteuttajan vastuu- ja yhteyshenkilöt: pääurakoitsija päätoteuttajana nimeää vastuuhenkilöt ja tiedottaa viranomaisia ja rakennuttajaa. 2 RAKENNUSHANKKEEN VAARA- JA HAITTATEKIJÄT Seuraavien alaotsikoiden alla kuvataan kohteena olevaan rakennushankkeeseen liittyvät erityiset vaarat ja haittatekijät, jotka ovat tulleet esille rakennuttajan ja suunnittelijoiden tekemässä vaarojen tunnistamisessa. Vaara- ja haittatekijät jaotellaan seuraavassa kuvatun jaottelun mukaisesti. Esille tulleet haittatekijät kirjataan vain kerran sille parhaiten soveltuvaan kohtaan. Kyseessä on vuonna 1960 rakennetun asuinkerrostalon sisäpuolisten tilojen viemärisaneeraus Erityisesti huomioitava: -Rakennukset ovat normaalissa asuinkäytössä koko remontin ajan. jossa toimivat niin lapset kuin aikuisetkin. -Pappilantien pohjakerroksessa on jatkuvassa toiminnassa olevat lasten päiväkodit (2 erillistä huoneistoa). -Kiinteistöistä on omat pelastussuunnitelmat. Pääurakoitsija huolehtii töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta rakennuttajan valvonnassa. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon asukkaiden turvallisuus sekä työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsija laatii kohdekohtaisen työturvallisuussuunnitelman. Purku- ja asennussuunnitelmat laatii päätoteuttaja, eli tarjousvaiheessa urakoitsijalla ei ole käytettävissä valmista purkamissuunnitelmaa purkutöiden arviointiin. 2.1 Rakennuskohde Tähän kerätään rakennuskohteeseen liittyvät tiedot ja vaaratekijät, jotka edellyttävät erityistoimenpiteitä ja turvallisuussuunnittelua. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi: - rakenneratkaisut - tilaratkaisut - tiloihin tulevat koneet ja Paloturvallisuus tulitöissä: -Huomioitava kiinteistön pelastussuunnitelma. Sähköturvallisuus: -Nykyisten sähkölaitteiden työaikainen käyttö, eli vanha tekniikka ei vastaa nykyajan sähköturvallisuusvaatimuksia. Purkutöiden riskit: -Pöly ja ongelmajätteet (asbesti,..). -Palo- ja sähköturvallisuus -Paine- ja kuumavesi lvi-järjestelmissä.

3 3 (6) laitteet - tekniset järjestelmät - käytetyt materiaalit. Rakennuksen kiinteitä taloteknisiä laitteita käyttäessään urakoitsijan on oma-aloitteisesti ja omalla kustannuksellaan varmistettava mahdollisesti syntyvät riskit: -Sähkölaitteiden turvallisuus, jännitteen riittävyys, varustettava sähkönotto mahdollisilla vikavirtasuojilla, sekä varmistettava että sähköturvallisuus täyttyy. -LVI-laitteiden kestävyys, riittävyys ja toimivuus. Ongelmajätteet: -Asbesti ja PAH-yhdisteet on toteutettava asbestipurkutyönä. -Urakoitsijan tulee varautua lisäkartoituksiin, mitkä toteutetaan urakkaohjelman mukaisesti. Rakennuspöly ja kaasut: -Leviäminen estettävä. -Suojeltava asukkaat ja työntekijät. Työalueen suojaus ja siisteys: -Estettävä ulkopuolisten pääsy työskentely alueelle. -Estettävä ulkopuolisten altistuminen pölyille ja kaasuille. -Panostettava pölyn poistoon, siivoukseen ja rakennustarvikkeiden säilytykseen. 2.2 Toteutus Tässä kerrotaan niistä yleisistä rakennushankkeen toteutukseen liittyvistä tekijöistä, joilla on vaikutusta rakennustyön toteutukseen ja jotka tulee ottaa huomioon toteutusta suunniteltaessa. Tällaisia ovat esimerkiksi: - rakentamisen aikataulu - ajankohta - urakat - töiden vaiheistus - työrajoitukset - käyttöönotto. Pääurakoitsija vastaa: -Työsuojeluorganisaation perustamisesta ja ylläpidosta. -Työturvallisuus-suunnitelman laatimisesta ja ylläpidosta. -Tulityösuunnitelman laatimisesta, mikä toteutettava vähintään Pohjolayhtiön suojeluohjeen mukaisesti. (Liitteenä urakkaasiakirjoissa). Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Suunnitelmassa on selvittävä vähintään: -varastoalue ja -koppien sijoitus -esivalmistus alue -jäteastiat ja sijoitus -kulkutiet ja työalueen suojaus -asukkaiden ja naapuruston suojaus pölyn leviämiseltä -ensiapupisteet. Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Työmaan ulkopuolista melua aiheuttavat työvaiheet on lopetettava: -Kaupungin järjestyssääntöjen mukaisesti. -Yhtiösäännön mukaisesti. -Urakoitsijoiden tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. -Työalueet pidettävä erittäin siistinä. Turvallisuuskortit: Rakennuttaja vaatii urakoitsijoiden ja heidän alihankkijoiden työnjohdolta ja työntekijöiltä henkilökohtaiset työluvat siinä laajuudessa, missä viranomaisetkin niitä edellyttävät: -Työturvavallisuuskortti -Tulityökortti tai Tulityökortti katto- ja vesieristysala -Henkilönostinkortti -Tieturvakortti I tai II 2.3 Rakennustyöt Tässä käsitellään rakennustöiden ja työvaiheiden suun- VNp 629/1994 liitteen 2 mukaiset vaaralliset työt ja työvaiheet rakennushankkeessa, niihin liittyvät vaaratekijät ja mahdolliset

4 4 (6) nitteluun liittyvät esille tulleet vaara- ja haittatekijät. Rakennuttajan tulee aina tarkastella kaikki vaaralliset työt ja työvaiheet (VNp 629/1994) Liite 2. Nämä sisältyvät HAVAT-menetelmän kohtaan 3.1. Tyypillisesti nämä erityistä vaaraa sisältävät työt liittyvät esimerkiksi: - räjäytystöihin - louhinta- ja kaivutöihin - maapohjan kantavuuteen - elementtien, muottien ym. asennukseen - nostotöihin ja siirtoihin - työt suurjännitejohtojen läheisyydessä - haalaukseen - purkutöihin - työnaikaiseen sähköistykseen. turvallisuusohjeet. Asbesti- ja PAH-yhdisteet, ja mahdolliset biologiset kasvustot (home ja laho) sekä muut orgaaniset ja epäorgaaniset terveydelle vaaralliset materiaalit, nesteet ja kaasut. Asbesti- ja PAH kartoitus on tehty keltakankaan osalta, mikä on liitteenä urakka-asiakirjoissa. Mikäli rakennustöiden aikana epäillään tai todetaan ongelmajätteen olemassaolo, niin toimitaan urakkaohjelman mukaisesti: Pölysuojaus purku- ja hiontatöissä -henkilöiden suojaus. -rakennuksen ja ympäristönsuojaus. -estettävä ongelmajätteen ja kaasujen kulkeutuminen ympäristöön. Asbesti- ja PAH-yhdisteiden purkutyöt sekä home- ja lahorakenteiden purkutyöt tehdään aina asbestityönä. 2.4 Rakennusalue/ -paikka Tässä tuodaan esille rakennusaluetta tai rakennuspaikkaa koskevat erityiset vaara- ja haittatekijät. Tämä alue kattaa itse rakennustyömaan alueen. Nämä vaara- ja haittatekijät voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin: - maapohjan kantavuus - maapohjan häiriintyneisyys - maapohjaan imeytyneet myrkyt ja terveydelle vaaralliset aineet - pohjaveden korkeus, paineellinen pohjavesi - rakennuspaikalla olevat sähkö-, kaasu- ja putkilinjat yms. - varastoalueiden, kulkureittien, pysäköintialueiden sekä lastaus- ja purkauspaikkojen sijoittaminen. Kolmannen osapuolen pääsy lastaus-, purku- ja varastointipaikoille on estettävä aitauksella. Alueiden sijoitus päätetään ennen rakennustöiden aloitusta. 2.5 Ympäristö

5 5 (6) Tähän kootaan rakennustyömaan ulkopuolelta, lähiympäristöstä esille tulevia tekijöitä, jotka ovat tilaajan toiminnasta riippumattomia. Esimerkkejä mm. - yleinen liikenne - työmaan läheisyydessä olevat rakenteet ja raken-nelmat - lähitalojen asukkaat, asiakkaat - muut toiminnot rakennustyömaan lähellä. Kolmannen osapuolen, eli asukkaiden jatkuva läsnäolo. -Turvallisuuden ja omaisuuden suojeleminen -Pelastustiet pidettävä avoimena -Asukkaiden tiedottaminen ilmoitustaululla ja tiedotteilla. Rakennukset ovat jatkuvassa asuin käytössä joten turvallisuuteen, siisteyteen ja asialliseen käyttäytymiseen on erityisesti paneuduttava. Kulkutiet on pidettävä esteettöminä, turvallisina ja esteettisistäkin syistä siistinä, joten jätteiden ja turhien työkalujen ja - tarvikkeiden varastointi kulkualueilla ei ole sallittua. 2.6 Muut erityiset vaara- ja haittatekijät Tässä esitetään sellaiset Rakennuttajan ohjeita: kohteeseen liittyvät vaaraja haittatekijät, joita ei voida purkutöiden suunnittelussa (Liite). -Urakoitsijalle ohjeeksi muistilista, työturvallisuusasiat liittää edellä olevien otsikoiden -Urakoitsijalle ohjeeksi Lomake purkujätteistä (Liite). alle. Näitä ovat mm. lähialueen -Asukasyhteistyön hyvänä pysymiseksi, kaikki syntyvä purku- ja aiheuttamat erityiset rakennusjäte on toimitettava nopealla kierrolla pois vaaratekijät. rakennuspaikalta. Edellä esitetty koskee myös tarpeettomia hyötymateriaaleja. -Urakoitsijoiden tulee purkutöitä tehdessään esittää epäilynsä ongelmajätteen esiintymisestä. -Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä, niin asiasta tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. -Kaikista läheltäpiti -tapauksista tai tapaturmista tai altistumisista on raportoitava viranomaisia ja rakennuttajaa välittömästi. 3 TYÖMAAHAN LIITTYVÄ TEOLLINEN TOIMINTA Kuvataan tilaajan (rakennuttajan) toimintaan liittyvät työmaahan vaikuttavat asiat, esimerkiksi teollinen tai muu toiminta sekä sen aiheuttamat vaarat ja haitat rakennustyölle. Kuvataan myös rakennustyön aiheuttamat vaarat ja haitat teolliselle tai muulle toiminnalle. Annetaan vaatimuksia ja ohjeita em. vaarojen ja haittojen poistamiseksi. - asiakkaat, tilaajan henkilöstö - teollisuuslaitoksen sisäinen liikenne - muut tilaajan toiminnot rakennustyömaan lähellä - rakennuksen työnaikainen käyttö - rakennuksen aikaisempi käyttö/ käyttöhistoria.

6 6 (6) LIITTEET LÄHTEET 1) Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta /629. 2) Työsuojelupiirit,www.tyosuojelu.fi/fi/turvallisuussuunnittelu/1245, LIITTEET 1) Muistilista, Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa, 1 s. 2) Lomake, Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta, 2 s. 3) Kiint.Oy Kelta-kankaan asbesti- ja PAH analyysiraportti, 3 s. 4) Kiint.Oy Pappilantie 52 asbesti- ja PAH analyysiraportti, 3 s.

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ...

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (12) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... 4 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA Talonrakennustekniikka JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 1 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa esitellään

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017 Louhintatyön riskianalyysi 1.7.2014 Helsinki 2 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto ja lähtötiedot... 3 2. Rakennukset ja rakenteet sekä ympäristön tärinäherkät

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Asianumero 4622/2013/05.01.00 Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Retkeilijöitä Teijon retkeilyalueella. Kuva: Anne Muuri. Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot