TURVALLISUUSASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 Pappilantie 7 ( PL 11 ), LAITILA Puh. (02) , Fax (02)

2 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro 4452S SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS RAKENNUSTYÖN YLEISKUVAUS SUUNNITTELU RAKENNUTTAJA JA VALVONTA RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSKOORDINAATTORI PÄÄTOTEUTTAJA TYÖSUOJELUPIIRI TYÖMAALLA NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVÄT JULKAISUT LUVANVARAISET TYÖT YLEINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET RAKENNUSTÖIDEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU TYÖMAASUUNNITTELMA TYÖMAAN SIISTEYS JA JÄTEHUOLTO TYÖMAAN TURVALLISUUSTILANTEEN SEURANTA KONEET JA LAITTEET TIETOJA RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVISTÄ OLOSUHTEISTA MAA- JA KALLIOPERÄOLOSUHTEET PILAANTUNEET MAAT KAAPELIT, JOHDOT, SUURJÄNNITEJOHDOT JA -LINJAT POHJAVESI OLEMASSA OLEVAT RAKENTEET LIIKENNE MUITA RAKENNUSPAIKKAAN LIITTYVIÄ TIETOJA RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄT VAARATEKIJÄT TYÖSKENTELY KAIVANNOISSA KAIVANNOISTA AIHEUTUVA PUTOAMISVAARA RÄJÄYTYS- JA LOUHINTATYÖT ASBESTI, KEMIKAALIT JA VAARALLISET AINEET TYÖNAIKAINEN LIIKENNE TYÖSKENTELY KATUALUEELLA SÄHKÖASENNUSTYÖT PAINEELLISET PUTKISTOT TULITYÖT MELU JA PÖLY HUKKUMISVAARA KOLMANNELLE OSAPUOLELLE AIHEUTUVAT VAARAT VARAUTUMINEN TAPATURMIIN JA ONNETTOMUUKSIIN... 5

3 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro 4452S YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Työturvallisuusliite on Valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta (jäljempänä VNa) mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Tämä turvallisuusasiakirja on laadittu Kokemäen kaupungin Sonnilantien valaistuksen saneeraamista varten. Turvallisuusasiakirjan tarkoituksena on kertoa työn toteuttajalle erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista työvaiheista niin, että työn toteuttaja voi varautua niihin asianmukaisesti toimimalla voimassa olevien lakien, säädösten ja viranomaisten ohjeiden mukaan. Turvallisuusasiakirja täydentää edellä mainittua Valtioneuvoston asetusta sekä rakennus- ja erikoistyöselityksiä ja urakkaohjelmaa. 1.2 Rakennustyön yleiskuvaus Rakennustyö on luonteeltaan normaalia katuvalaistustekniikan rakentamista. Rakennustyössä tulee erityisesti ottaa huomioon VNa luvussa 7 maa- ja vesirakennustyötä varten annetut määräykset. Rakennustyön yhteydessä tulee tarkkailla olosuhteita. Suunnitelma-asiakirjoista poikkeavista olosuhteista tulee välittömästi ilmoittaa rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorille. Nykyisin Sonnilantie on asemakaava alueella sijaitseva kokoojakatu, jonka toimintaympäristöluokka on S2. Liikenteen ohjaamiseen, työmaan merkintään ja työmaasta kolmansille aiheutuvan vaaran torjumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Työn suorituksessa tulee käyttää työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Rakennustyö tulee tehdä noudattaen hyvää rakennustapaa. Kyseessä olevaan rakennustyöhön ei sisälly normaalista kunnallistekniikan rakentamistyöstä poikkeavia erityisiä turvallisuusriskejä. Olennaisimmat riskit työssä ovat työnaikainen liikenne, kaivantojen sortuminen sekä Sonnilantien alitse kulkeva, sähköistetty junarata. Suunniteltuun rakentamiseen ei sisälly mitään tavallisesta kunnallistekniikan rakentamisesta poikkeavia työvaiheita tai -menetelmiä. Rakennustyömaata on pidettävä yhteisenä rakennustyömaana. 1.3 Suunnittelu Suunnittelutoimisto Enertel Oy Pappilantie 7, LAITILA Puh. (02) , telefax (02) Yhteyshenkilö: Ari Nivola GSM sähköposti: 1.4 Rakennuttaja ja valvonta Rakennushankkeen rakennuttaja on. Rakennustyötä valvoo, valvontaorganisaatio ilmoitetaan myöhemmin. 1.5 Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Rakennuttajan rakennustyön aikainen turvallisuuskoordinaattori ilmoitetaan aloituskokouksessa 1.6 Päätoteuttaja Sähköurakoitsija on rakennustyön päätoteuttaja. Pääurakoitsija vastaa VNa:n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. Rakennuttajalle tai työn tilaajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita ilman erillistä sopimusta. 1.7 Työsuojelupiiri Rakennuskohde kuuluu Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen (Turun ja Porin työsuojelupiiri), osoite Itsenäisyydenaukio 2, PL 22, Turku, puh , faksi (02) Työmaalla nähtävillä pidettävät julkaisut Keskeisten rakennustyössä noudatettavien lakien ja määräysten tulee olla nähtävillä työmaalla. Tällaisia ovat ainakin työturvallisuuslaki ja VNa rakennustyön turvallisuudesta. Lisäksi työmaalla tulee olla nähtävillä työsuojeluhallinnon erikseen nähtävillä pidettäväksi edellyttämät säädökset ja asiakirjat. Työmaalla tulee olla nähtävillä myös: tämän asiakirjan kohdassa 2 mainitut turvallisuussuunnitelmat julkaisu "Putkikaivanto-ohje RIL " työmaalla käytettävien aineiden käyttöturvallisuustiedotteet 1.9 Luvanvaraiset työt Rakennushankkeeseen liittyy sellaisia töitä, joiden suorittaminen edellyttää yleisen turvallisuuden takia erityisiä pätevyyksiä. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja pätevyys sekä tarvittava käytännön kokemus kyseisiin tehtäviin.

4 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro 4452S Yleinen työselostus ja laatuvaatimukset Rakennushankkeessa noudatetaan yleisenä työselostuksena ja laatuvaatimuksina laadittua sähköselitystä. 2 RAKENNUSTÖIDEN TURVALLISUUS- SUUNNITTELU Päätoteuttajan velvollisuuksiin kuuluu VNa 10 :n mukainen turvallisuussuunnittelu. Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuutta koskevat suunnitelmat. Päätoteuttaja vastaa, että jokainen päätoteuttajan omaan tai aliurakoitsijan henkilöstöön kuuluva on perehdytetty noudattamaan annettuja ohjeita ennen heidän tuloaan työmaalle. Päätoteuttajan mahdolliset aliurakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan päätoteuttajan antamia ohjeita töiden järjestelyistä ja osallistumaan päätoteuttajan järjestämään opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. Päätoteuttajan tulee laatia töiden ajoitusta ja yhteensovittamista varten työaikataulu. Aikataulussa on otettava huomioon töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa työturvallisuuden vaatimukset. Työvaiheet on ajoitettava siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa muille työkohteessa tai työkohteen ympäristössä oleville työntekijöille tai ympäristölle. Töiden etenemisen kannalta kriittiset tehtävät on suunniteltava erityisen huolellisesti ja töiden sekä olosuhteiden muutosten häiriöihin on varauduttava riittävin pelivaroin. Turvallisuussuunnitelmat on tarkastettava aina olosuhteiden muuttuessa. Turvallisuussuunnitelmat on muutoinkin pidettävä ajan tasalla. Päätoteuttaja vastaa töiden yhteensovittamisesta. Kyseessä olevan rakennustyön turvallisuussuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä painavampaa huomiota VNa 10 :n 4 momentin luettelossa esitetyistä seikoista seuraaviin (numerointi VNa mukainen): 3) maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 6) koneiden ja laitteiden käyttö 10) elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja asennus 14) eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus 16) vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit 18) toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa 3 TYÖMAASUUNNITTELMA Päätoteuttajan tulee suunnitella rakennustyömaaalueen käyttö VNa 11 :n mukaisesti (laatia työmaasuunnitelma). Suunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota työn etenemiseen, tarvittaviin varasto- ja varikkoalueisiin, työmaaliikenteen ja yleisen liikenteen järjestelyihin. Työmaasuunnitelma tehdään kaikilta osiltaan kirjallisena. Päätoteuttajan on suunniteltava rakennustyömaaalueen käyttö siten, että tapaturman sekä terveyden vaarat ja haitat ovat mahdollisimman vähäiset. Työmaasuunnitelma on tarkastettava aina olosuhteiden muuttuessa. Työmaasuunnitelma on muutoinkin pidettävä ajan tasalla. 4 TYÖMAAN SIISTEYS JA JÄTEHUOLTO Työmaa-alue tulee pitää siistinä ja hyvässä järjestyksessä. Jätteet tulee kerätä heti niiden synnyn jälkeen ja lajitella mahdollisuuksien mukaan. Jätteiden keräilyssä, lajittelussa ja työmaan puhtaanapidossa tulee noudattaa valtioneuvoston päätöstä VNp 295/97 ja Kokemäen kaupungin jätehuoltomääräyksiä. 5 TYÖMAAN TURVALLISUUSTILAN- TEEN SEURANTA Turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanoa seurataan työmaakokouksissa. Päätoteuttajan tulee jokaisessa työmaakokouksessa antaa raportti rakennustyön toteutukseen liittyvistä, rakennustyön turvallisuuteen liittyvistä seikoista. 6 KONEET JA LAITTEET Rakennustyön tekemisessä tulee käyttää työturvallisuusvaatimukset täyttäviä ja kulloiseenkin työhön soveltuvia työvälineitä, laitteita, koneita ja muita rakennusvälineitä. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Koneille ja laitteille on tehtävä työmaalla vastaanottotarkastukset sekä työ- ja suojatelineille ja nostolaitteille käyttöönottotarkastukset. Lisäksi pitää tehdä käytön aikaiset kunnossapitotarkastukset. 7 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVISTÄ OLOSUHTEISTA 7.1 Maa- ja kallioperäolosuhteet Maa- ja kallioperäolosuhteita ei ole selvitetty. 7.2 Pilaantuneet maat Tiedossa olevan alueen aikaisemman maankäytön perusteella on oletettavaa, että alueella ei ole pilaantuneita maita. 7.3 Kaapelit, johdot, suurjännitejohdot ja - linjat Työalueella on rakennettuja johtoja ja kaapeleita sekä maassa että ilmassa. 20kV:n, 0,4kV:n sekä ratahallinnon ilmajohtoihin pidettävät turvaetäisyydet on huomioitava. Rakennettujen johtojen ja kaapeleiden tarkka sijainti tulee selvittää niiden omistajilta urakkaan sisältyvänä ennen rakennustyön aloittamista. Suunnitelmissa esite-

5 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro 4452S tyt tiedot ovat vain suuntaa antavia eikä niitä voi pitää sitovina. 7.4 Pohjavesi Työalue ei ole ympäristöhallinnon määrittämällä pohjavesialueella. 7.5 Olemassa olevat rakenteet Rakennuttajan tiedossa olevat olemassa olevat rakenteet on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. 7.6 Liikenne Työalue on kokoomatie, jonka kulkuyhteyksiä voidaan joutua katkaisemaan työ ajaksi. 7.7 Muita rakennuspaikkaan liittyviä tietoja Rakennuspaikkaan liittyviä tietoja on annettu lisäksi työkohtaisessa työselostuksessa ja laatuvaatimuksissa. 8 RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTY- VÄT VAARATEKIJÄT 8.1 Työskentely kaivannoissa Kyseessä olevaan rakennustyön liittyen tievalaistuksen rakentaminen ei edellytä syvien kaivantojen tekemistä. Kaivantoja tehtäessä tulee huomioida alueen maaperän laatu. Erityishuomiota tulee kiinnittää junaradan ylittävän sillan pengerkaivuutöissä niin, että maamassoja, kiviä tms. ei vieri rata-alueelle. on hakenut liikennevirastolta työlupaa em. alueelle sekä liikenneviraston hallinnoimalle Sonnilantien valaistussaneeraukselle Kaivannoista aiheutuva putoamisvaara Kaivannot tulee suojata sekä työmaan työntekijöille että ulkopuolisille aiheutuvan putoamisvaaran torjumiseksi. Suojausten pitää olla sellaisia, että ne ovat havaittavissa myös pimeän aikaan. 8.3 Räjäytys- ja louhintatyöt Kohteessa ei ole tiedossa räjäytys- tai louhintatöitä. 8.4 Asbesti, kemikaalit ja vaaralliset aineet Rakennushanke ei ennalta arvioiden edellytä asbestiin liittyviä töitä. Asfaltointitöiden yhteydessä asfalttimassasta saattaa haihtua ilmaan haitallisia kemikaaleja. Vaarallisten aineiden käytön osalta tulee noudattaa niiden valmistajan julkaisemia käyttöturvallisuustiedotteita. 8.5 Työnaikainen liikenne Päätoteuttajan tulee laatia työvaihekohtaisesti työnaikaisia liikennejärjestelyitä varten työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma. Työnaikaisessa liikenteenohjaussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon myös tonteille ajo ja kevyt liikenne. Suunnitelma tulee tarkistaa työn aikana tarvittaessa. Kulkuteiden tulee olla turvallisia liikkua. Kulkuteiden suunnittelussa ja rakentamisessa on huolehdittava riittävästä yleisvalaistuksesta. Tarvittaessa työmaa tulee valaista työnaikaisin järjestelyin. Työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma pitää hyväksyttää ennakkoon rakennuttajan työnaikaisella turvallisuuskoordinaattorilla. 8.6 Työskentely katualueella Ohjeita työnaikaisen liikenteen hoidoksi on annettu työkohtaisen työselostuksen ja laatuvaatimusten kohdassa Yleisen liikenteen hoito. Työnjohdon tai muun työstä vastaavan pätevyysvaatimuksena on Tieturva I-koulutuksen tai vastaavan liikenteen vaaroille alttiin työn työturvallisuuskoulutuksen hyväksytty suorittaminen. Vaatimus koskee myös koneen kuljettajaa, joka tekee kaivuutöitä katualueella. Tieturva II-koulutus vaaditaan päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuusasioita hoitavilta henkilöiltä sekä tienpidon tehtävissä tiellä toimivilta työnjohtajilta, valvojilta ja työn aikaisen liikenteen järjestelyjen suunnittelijoilta. Katualueella työskenneltäessä on käytettävä varoitusvaatetusta (VNa 71 ). 8.7 Sähköasennustyöt Sähköalan töiden tekeminen edellyttää alan ammattitaitovaatimusten lisäksi sitä, että työn tekijällä on ajan tasalla olevat tiedot sähkötyöturvallisuudesta. Tämä edellyttää säännöllistä kouluttautumista. Sähkötyöturvallisuuskoulutus tulee uusia enintään 5 vuoden välein. Sähkötöiden tekemisen turvallisuusvaatimukset on esitetty KTM-asetuksessa 1194/1999. Käytännössä nämä vaatimukset voidaan toteuttaa helpoiten noudattamalla voimassa olevaa standardia SFS 6002 sähkötyöturvallisuus. Sähkötyöturvallisuus muodostuu oikeista työskentelykäytännöistä, työvälineistä, suojavarusteista sekä ennen kaikkea oikeista asenteista. Sähkötyöturvallisuuden varmistaminen edellyttää selkeää vastuiden tunnistamista ja näistä vastuista huolehtimista.

6 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro 4452S Paineelliset putkistot Rakennuskohteen rakentamiseen ei liity paineellisten putkien asennustöitä. 8.9 Tulityöt Tulitöitä tekevillä tulee olla tulityökortti Melu ja pöly Rakennustyöhön liittyy työvaiheita, joiden yhteydessä syntyy melua ja pölyä. Työskenneltäessä melua tai pölyämistä aiheuttavan työkohteen lähistöllä tulee käyttää asianmukaisia henkilösuojaimia. Ympäristön asukkaille aiheutuvaa haittaa rajoitetaan rajaamalla työaikaa urakkaohjelman mukaisesti Hukkumisvaara Rakennustyöhön ei liity töitä, joiden tekemiseen liittyisi suoranaisesti hukkumisvaara lähellä sijaitsevasta Kokemäenjoesta huolimatta Kolmannelle osapuolelle aiheutuvat vaarat Kolmannelle osapuolelle aiheuttaa vaaraa erityisesti: liikennöinti kaivannot ja jyrkänteet työkoneet ja erityisesti niiden peruuttaminen ja sivuttaiskääntyminen kivi- tai maa-aineksen kulkeutuminen työkoneiden pyörissä liikenneväylille lastaus ja kuorman purkutyöt valaisinpylväiden ja ilmakaapelin purku Tiealue puhdistetaan tarvittaessa päivittäin tielle joutuneesta irtonaisesta kivi- tai maa-aineksesta. 9 VARAUTUMINEN TAPATURMIIN JA ONNETTOMUUKSIIN Päätoteuttajan tulee sisällyttää turvallisuussuunnitelmiin varautuminen tapaturma- ja onnettomuustilanteiden varalta. Päätoteuttajan pitää järjestää työmaalle mahdollisuus hätäilmoituksen tekoon ja riittävä ensiapuvalmius. Laitilassa Suunnittelutoimisto Enertel Oy Ari Nivola

KIIMINGIN KUNTA. Turvallisuusasiakirja. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA. Turvallisuusasiakirja. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSURAKKA Turvallisuusasiakirja Oulu 28.2.2011 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Turvallisuusasiakirja. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Turvallisuusasiakirja. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma Turvallisuusasiakirja Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja Koulukeskuksen pysäköintialue Turvallisuusasiakirja SISÄLLYSLUETTELO 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013 VIHDIN KUNTA Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja Työ: E25810.20 Turku 21.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401

Lisätiedot

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009 UTAJÄRVI Ahmasjärvi Viemäröinti Turvallisuusasiakirja Työ: E23196 Oulu, 29.9.2009 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Asiakirjan päivitykset: Sisältö Vaihe Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009)

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 1 TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 2 Asiakirjan päivitykset: Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t) / Hyväksyjä 0.1 Turvallisuusasiakirja Rakennussuunnittelu

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014 24.4.2014 SIPARK Oy TYÖTURVALLISUUSLIITE 1 Yleistä 1 Toteutusmuoto ja toteuttajan velvollisuudet 2 Työsuojelusäädöksiä 2 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 3 Yleisiä ohjeita 3 Luvat ja luvanvaraiset

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 1(17) Tekninen ja ympäristökeskus kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Vihdin syvästabilointiurakka 2014 27.6.2014 2(17) Sisältö 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...3

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot