TYÖTURVALLISUUSLIITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTURVALLISUUSLIITE"

Transkriptio

1 Työturvallisuusliite (9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie Porvoo

2 Työturvallisuusliite (9) 0 YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 0.2 Päätoteuttaja 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 0.4 Työsuojelusäädöksiä 0.5 Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot 0.6 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 0.7 Luvat ja luvanvaraiset työt 0.8 Telineet ja työvälineet 1 VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 1.1 Lyhyt yhteenveto työkohteesta ja tehtävistä töistä 1.2 Rakennuskohteen tyypilliset turvallisuusriskit 1.3 Piikkaus ja purkutyöt 1.4 Tulityöt 1.5 Runkotyöt 1.6 Terveydelle vaarallisten aineiden esiintyminen 2 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 2.1 Työaikaiset rakenteet ja asennukset 2.2 Rakennusvälineet 2.3 Palosuojelu 2.4 Pölyn leviämisen estäminen 2.5 Melun ja tärinän rajoittaminen 2.6 Putoamissuojaus 2.7 Sähkötyöt 3 RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET 3.1 Rakennusalueen rajoitukset 3.2 Rakennusalueen vaaratekijät 4 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 4.1 Työmaan aitaus ja kulkutiet 5 SÄHKÖTEKNISETTURVAMÄÄRÄYKSET 6 LVI- TEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET

3 Työturvallisuusliite (9) 0 YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite on Valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta (RakVNp) 629/94 5. pykälän mukainen rakennustyön suunnittelua ja - valmistelua varten laadittu asiakirja. Tämä asiakirja täydentää korjaustyöselostusta. Sen tarkoitus on urakkalaskentaa varten kertoa erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti toimimalla voimassa olevien lakien, säädösten ja viranomaisten ohjeiden mukaan. Viittauslyhennykset: RS= rakennusselostus 0.2 Päätoteuttaja Rakennuskohteen pääurakoitsija vastaa RakVNp 9. pykälän mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. Rakennuttajalle (Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle) ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. Pääurakoitsija vastaa kaikkien eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta. Pääurakoitsija yhdessä rakennuttajan kanssa laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet, jotka noudattavat yleisten rakennustyötä koskevia lakeja ja asetuksia ja vastaa siitä, että jokainen omaan, ali- tai sivu-urakoitsijan henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän työmaalle tuloaan. Ali- ja sivu-urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan pääurakoitsijan antamia ohjeita töiden järjestelyistä ja osallistumaan pääurakoitsijan järjestämään opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Pääurakoitsija vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojeluorganisaatiosta. 0.4 Työsuojelusäädöksiä Rakennuskohteessa noudatettavia lakeja ja määräyksiä, jotka tulee olla nähtävillä työmaalla, ovat mm: Ensiapuvalmius työpaikoilla Käyttöturvallisuustiedotteet -Työturvallisuuslaki 299/58, 789/87, 27/87, 167/88, 1354/88,

4 Työturvallisuusliite (9) 223/90, 1508/91, 144/93, 509/9 - VNp rakennustyön turvallisuudesta 629/94 - VNp koneiden turvallisuudesta 1410/93 - VNp työvälineiden turvallisesta käytöstä 1403/93 - VNp käsin tehtavista nostoista ja siirroista työssä 1409/93 - VNp henkilönostoista nosturilla 325/86 - VNp TturvL:n soveltamisesta pulttipistooleihin ja niiden tarkastukseen 189/72, 823/77 - Sähköturvallisuusmääräykset A VNp henkilönsuojaimista 1406/93 - VNp henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä 1407/93 - VNp työntekijöiden suojelemisesta kemiallisille tekijöille altistumiseen liityviltä vaaroilta 920/92, 727/93 -TMp työpaikan ilman haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 860/93 -HTP-arvot Turvallisuustiedote 25, TMp syopäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä 838/93 -TSHp syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden ja tuotteiden sekä niille altistuvien työntekijöiden luetteloinnista 6/86 - VNp räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 121/96 - VNp työntekijän suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta 1404/93 -TSHp työssä vallitsevan melun aiheuttaman kuulovaurion vaaran torjunnasta 191/82 - TMp 977/94 rakennustyömaan henkilöstötiloista - VNp työnantajan velvollisuudeksi säädetystä seka yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän työterveyshuollosta 950/94 Rakennustyöpaikoilla julkipidettävät työturvallisuussäädökset (Rakennusalan Kustantajat RAK 1994) kirjan sisältämät turvallisuusmääräykset tulee olla myös esillä työmaalla. 0.5 Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä ja käyttäjän turvallisuudesta vastaavista henkilöistä urakoitsija pitää ajan tasalla olevaa listaa, joka päivitetään työmaakokousten yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan/alihankkijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilönsä tähän listaan. 0.6 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset Työsuojelun piiriin kuuluvassa lakisääteisessä yhteistoiminnassa työnantajien ja työntekijöiden sekä eri urakoitsijoiden kesken noudatetaan lakia työsuojelun valvonnasta 131/73 ja asetusta työsuojelun vaivoista 954/73 muutoksineen. Lisäksi noudatetaan, mitä työehtosopimuksessa (TES) on sanottu. Pääurakoitsija vastaa työmaan hallintojärjestelyistä. Pääurakoitsija vastaa myös työmaan turvallisuusseurannasta (ns. viikkotarkastus) ja antaa niistä raportin valvojalle. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työn aikana oman

5 Työturvallisuusliite (9) työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Jokainen urakoitsija vastaa, että puhtaanapito on säännöllistä ja että työvälineet ja - menetelmät ovat asianmukaisia. Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava pois rakennus- ja pakkausjätteensä päivittäin. 0.7 Luvat ja luvanvaraiset työt Jokaisen urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja käytännön kokemus sähkö-, hitsaus-, tulitöissä, sekä rakennuttajan erikseen vaatimat kulku- ja työluvat. 0.8 Telineet ja työvälineet Jokainen urakoitsija vastaa teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta, asianmukaisuudesta ja kestävyydestä myös muille urakoitsijoille tekemiensä teline- ja tukirakenteiden osalta. Kaikki telinetyöt on teetettävä telinetyöhön perehtyneillä asentajilla ja/tai asennusliikkeillä. Viranomaisten niin vaatiessa urakoitsija laadituttaa telineistä ja tukirakenteista rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne tarkastavilla viranomaisilla. Pääurakoitsija vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla RakVNp:n 24 momentin mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää telinekorttia. Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Yleisiä ohjeita Kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava portaat, kulkusillat, käytävät ja lattiat siten, että niissä ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnista on sovittava etukäteen valvojan kanssa. Kaikkien sähköasennuksien on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset. Tupakointi on kielletty rakennuksen sisätiloissa työmaa-alueella palovaaran takia. Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työalueelle kertynyt ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. 1 VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 1.1 Lyhyt yhteenveto työkohteesta ja tehtävistä töistä

6 Työturvallisuusliite (9) Rakennuskohde sijaitsee osoitteessa Perämiehentie 6, Porvoo. Korjaustöihin kuuluu kaikki suunnitelma- ja urakka-asiakirjoissa mainitut työt työaloittain. 1.2 Rakennuskohteen tyypilliset turvallisuusriskit Rakennushanke on vanhan rakennuksen saneerauskohde. Kohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä ja riskejä sisältäviä työvaiheita ovat: - purkutyöt -työskentely katolla - nostot - tulityöt - pöly - melu -liikenne piha-alueella - työmaan yleinen siisteys ja järjestys Ennen töiden aloittamista rakennuttaja laatii yhdessä työhön osallistuvien urakoitsijoiden kanssa työn riskikartoituksen. 1.3 Purkutyöt Ennen purkutöiden aloittamista on aina selvitettävä rakenteen sisällä mahdollisesti kulkevat sähkö- ja putkijohdot sekä rakenteiden romahdusvaara. Sähköjohdot on tehtävä jännitteettömiksi ja putkijohdot tyhjennettävä, huuhdeltava ja suljettava virtaavasta aineesta ennen purkutyön aloittamista. Työtä ei saa aloittaa ilman työmaan valvojalta saatavaa lupaa. Tarvittaessa rakenteet on tuettava purkamisen ajaksi. Kantavien rakenteiden purkamiseen on oltava viranomaisen lupa ja suunnitelma puretun rakenteen korvaamiseksi. Purkutyössä on käytettävä henkilökohtaisia suojaimia ja työkaluihin kuuluvia suojaimia. 1.4 Tulityöt Tulityöhön on haettava kiinteistöpäälliköltä lupa. 1.5 Runkotyöt Pääurakoitsijan on pidettävä huolta, että varastoitaessa materiaalia tasoille ei ylitetä sallittuja kantavuuksia. 1.6 Terveydelle vaarallisten aineiden esiintyminen Urakoitsijan tulee selvittää käytettävien aineiden, esim. maaliaineiden, akryylipinnoitteiden tms. mahdollinen myrkyllisyys sekä huolehtia asianmukaisesta työntekijöiden suojauksesta ja estää muiden altistuminen. Urakoitsija toimittaa pyydettäessä kaikista työmaalla käytettävistä tuotteista käyttöturvallisuustiedotteen tilaajalle.

7 Työturvallisuusliite (9) Urakoitsijan tulee työnsuunnittelussa työjärjestelyin pyrkiä minimoimaan terveydelle vaarallisille aineille altistuvien työntekijöiden määrä läheisissä työkohteissa. 2 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 2.1 Työaikaiset rakenteet ja asennukset Pääurakoitsija vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla RakVNp:n 24 pykälän mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää telinekorttia. 2.2 Rakennusvälineet Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 2.3 Palosuojelu Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan tässä asiakirjassa aiemmin mainittuja rakennuttajan antamia ja yleisiä ohjeita sekä myöhemmin työmaalle laadittavia ja viranomaisten antamia suojeluohjeita. Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa rakennuttajalle tai kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joista aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tulityötä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Kukin urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt pääurakoitsijalle, joka laatii luettelon kaikista tulityökortin omaavista henkilöistä ja luovuttaa listan rakennuttajan valvojalle. Kukin urakoitsija huolehtii oman työnsä aikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työmaan yleispalovartioinnista. Jälkivartiointiaika on vähintään 2 tuntia. 2.4 Pölyn leviämisen estäminen Pölyä synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat piikkaus ja poraus sekä betoni- ja tasoitepintojen hionta ja siivous. Em. työvaiheissa on suositeltavaa käyttää kohdepoistolla varustettuja laitteita. Purkujätteen käsittelyssä, pölyn leviämisen estämisessä, pölynpoistossa työkohteesta ja siivouksessa noudatetaan RakVNp 44 pykälän määräyksiä. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle on tehokkaasti estettävä.

8 Työturvallisuusliite (9) Purku jätteet poistetaan peitetyissä astioissa. Pääurakoitsija huolehtii riittävästä asianmukaisin tehdystä päivittäisestä siivouksesta. Harjasiivous on työmaalla kielletty. Siivouksessa on käytettävä hienopölysuodattimella varustettua korkeapaineimuria. 2.5 Melun ja tärinän rajoittaminen Urakoitsijan tulee valita työmenetelmänsä ja -koneensa sekä suoritusajankohdat siten, ettei Lääkintöhallituksen yleiskirjeessä 1676/ 1979 annettuja melun ohjearvoja ylitetä ympäristössä. Tarvittaessa urakoitsijan tulee rakentaa melua tuottavien laitteiden ympärille äänen leviämistä estävät suojukset ja varustaa laitteet lisä-äänenvaimentimin. Urakoitsijan tulee sopia edelleen rakennuttajan ja muiden asianosaisten kanssa melua tai tärinää aiheuttavien töiden suoritusajankohdista ja sovitettava työ siten, ettei se aiheuta kohtuutonta haittaa rakennuksen käytölle ja ympäristölle. Urakoitsijan tulee tehdä melua aiheuttavan työn suorittamisesta määräysten mukaiset ilmoitukset viranomaisille. 2.6 Putoamissuojaus Kaikki rakentamisessa esiintyvät tason reunat, kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on suojattava kansin tai kaitein. Pääurakoitsija vastaa, että putoamissuojaus toteutetaan työmaalla RakVNp:n 26 pykälän mukaisesti rakennustöiden työturvallisuusmääräyksiä noudattaen. 2.7 Sähkötyöt Työmaasähkötyöt on tehtävä Sähkötyöturvallisuusmääräyksiä A5/1993 noudattaen. 3 RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET 3.1 Rakennusalueen rajoitukset Pääurakoitsija laatii piirroksen työmaa-alueen järjestämismahdollisuuksista. Muista kuin piirroksen esittämistä järjestelyistä urakoitsijan on sovittava rakennuttajan ja/tai viranomaisten kanssa. 3.2 Rakennusalueen vaaratekijät Rakennustyöt on pyritty ajoittamaan ammattiopiston kesälomajaksolle, mutta kiinteistössä on huolto yms. toimintaa koko rakennustyön ajan. Urakoitsijoiden on tämän vuoksi noudatettava huolellisesti rakennuttajan turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita. 4 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 4.1 Työmaan aitaus ja kulkutiet

9 Työturvallisuusliite (9) Rakennuspaikalla tai sen läheisyydessä oleva, urakoitsijoille varastoalueeksi luovutettava alue, erotetaan muusta alueesta aitaamalla. Aitatyyppi on hyväksytettävä rakennuttajalla. Alueen kulkutiet ovat yleisiä kulkuteitä, joita koskevat yleiset liikennesäännöt, ja joista poikkeamiseen ja siitä aiheutuviin liikennejärjestelyihin on saatava tilaajalta lupa. 5 SÄHKÖTEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET Kaikkien sähköasennusten on täytettävä Sähkötarkastuskeskuksen standardin "SFS 6000" määräykset ja ohjeet. 6 LVI- TEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET Noudatetaan ao. alan turvamääräyksiä.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Turvallisesti raksalla

Turvallisesti raksalla Turvallisesti raksalla 1.Työntekijän yleiset velvollisuudet Noudata työssäsi työnantajaltasi tai työmaan päätoteuttajalta saamiasi turvallisuusohjeita. Käytä sinulle luovutettuja henkilökohtaisia suojavarusteita

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA Talonrakennustekniikka JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 1 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa esitellään

Lisätiedot

TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014

TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014 TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014 28.5.2013 1 TULITYÖT suojeluohje 2014 Sisällysluettelo 1 Suojeluohjeen tarkoitus... 2 2 Suojeluohjeen velvoittavuus... 2 3 Määritelmät... 2 4 Tulityösuunnitelma... 3 5 Tulityöt...

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TALONOHJE. Sisällysluettelo. Kiinteistö Oy Kaapelitalon yleisohje v009 22-3-2010

TALONOHJE. Sisällysluettelo. Kiinteistö Oy Kaapelitalon yleisohje v009 22-3-2010 Kiinteistö Oy Kaapelitalon yleisohje v009 22-3-2010 TALONOHJE Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 1.1 Tilan kunto...2 1.2 Loppusiivous...2 1.3 Järjestyksen noudattaminen...3 1.4 Vuokralaisen vastuu ja vakuutukset...3

Lisätiedot