Heart Rate Belt. Instruction Manual GHRBELT15. Heart Rate Belt. Instruction Manual Pulsbelte. Bruksanvisning. Pulsbälte. Bruksanvisning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heart Rate Belt. Instruction Manual GHRBELT15. Heart Rate Belt. Instruction Manual Pulsbelte. Bruksanvisning. Pulsbälte. Bruksanvisning."

Transkriptio

1 Heart Rate Belt Instruction Manual GHRBELT15 Heart Rate Belt GB Instruction Manual Pulsbelte NO Bruksanvisning Pulsbälte SE Bruksanvisning Sykevyö FI Käyttöopas Hjertefrekvensbælte DK Brugervejledning

2

3 GB Contents Safety Warnings...6 Unpacking...9 Product Overview...10 Battery Replacement...11 Wear the Heart Rate Belt...12 Connecting the Heart Rate Sensor...14 Cleaning & Maintenance...15 Specifications...16 NO Innhold Sikkerhetsadvarsler...6 Pakke opp...17 Produktoversikt...18 Skifte batteriet...19 Ta påpulsbeltet...20 Koble til pulssensoren...22 Rengjøring og vedlikehold...23 Spesifikasjoner...24

4 SE Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...7 Packa upp...25 Produktöversikt...26 Batteribyte...27 Använd pulsbältet...28 Anslutning av pulssensorn...30 Rengöring och underhåll...31 Specifikationer...32 FI Sisältö Turvavaroitukset...7 Pakkauksesta purkaminen...33 Tuotteen yleiskatsaus...34 Pariston vaihto...35 Pue sykevyö yllesi...36 Sykeanturin yhdistäminen...38 Puhdistus ja kunnossapito...39 Tekniset tiedot...40

5 DK Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger...8 Udpakning...41 Produktoversigt...42 Udskiftning af batterierne...43 Tag hjertefrekvensbæltet på...44 Sådan forbindes hjertefrekvenssensoren...46 Rengøring og vedligeholdelse...47 Specifikationer...48

6 GB Safety Warnings Improper or incorrect use of batteries may cause corrosion or battery leakage, which could cause fire, personal injury or damage to property. Install the battery correctly by following the polarity (+ and ) indications in the battery compartment. Use only the battery type indicated in this manual. Do not dispose of the used battery as domestic waste. Dispose of it in accordance with local regulations. Small button cell batteries such as the one used in the battery compartment are easily swallowed by young children and this is dangerous. Keep loose button cells away from young children and make sure that the battery is secure in the battery compartment. Seek medical advice if you believe a battery cell has been swallowed. NO Sikkerhetsadvarsler Skjødesløs eller feil bruk av batterier kan føre til korrosjon eller batterilekkasje, noe som kan føre til personskade, brann eller annen skade på eiendom. Installer batteriet korrekt ved å følge polariteten (+ og ) som indikert i batterirommet. Bruk kun batteritypen som angis i denne håndboken. Ikke kast det brukte batteriet som husholdningsavfall. Kast det i henhold til lokale bestemmelser. Små knappebatterier, f.eks. det som brukes i denne batterirommet, kan lett svelges av små barn, noe som er farlig. Hold løse knappebatterier borte fra små barn og påse at batteridekslet sitter godt fast i batterirommet. Ta kontakt med lege hvis du tror at et knappebatteri er blitt svelget. 6

7 SE Säkerhetsföreskrifter Olämplig eller felaktig användning av batterierna kan orsaka korrosion eller batteriläckage vilket kan orsaka brand, personskador eller skador på egendom. Sätt i batteriet ordentligt genom att följa polaritetsmärkningen (+ och ) i batteriutrymmet. Använd endast den batterityp som anges i denna bruksanvisning. Släng inte använda batterier tillsammans med hushållsavfall. Lämna dem till batteriinsamlingen. De små knappbatterier som används i batteriutrymmet kan lätt sväljas av små barn och detta är farligt. Förvara lösa batterier utom räckhåll för barn och se till att batteriet är ordentligt isatt i batteriutrymmet. Sök läkarhjälp om du tror att ett batteri har svalts. FI Turvavaroitukset Paristojen väärä tai virheellinen käyttö voi aiheuttaa syöpymistä tai pariston vuotamista, mistä seurauksena voi olla tulipalo, henkilövahinko tai omaisuusvahinko. Asenna paristo oikein napaisuusmerkkien (+ ja ) mukaisesti paristokoteloon. Käytä vain tässä käyttöoppaassa ilmoitettua paristotyyppiä. Älä hävitä käytettyä paristoa kotitalousjätteen mukana. Hävitä ne noudattaen paikallisia säädöksiä. Pienet nappikennoparistot, jollaisia käytetään paristokoteloon, ovat helposti pienten lasten nieltävissä ja se on vaarallista. Pidä irralliset nappikennot poissa pienten lasten ulottuvilta ja varmista, että paristolokero on turvallisesti suljettu. Hae lääkärin apua, jos uskot, että paristo on nielty. 7

8 DK Sikkerhedsforanstaltninger Forkert brug af batterierne kan forårsage korrosion eller batteri-lækage, som kan føre til brand, personskade eller beskadigelse af ejendom. Anbring batterierne korrekt ved at følge polaritetsindikationerne (+ og ) i batterirummet. Brug kun den type batteri, der angives i denne vejledning. Smid ikke det brugte batteri ud som almindeligt affald. Bortskaf dem i henhold til de lokale regler. Små knapcellebatterier som det, der bruges i batterirummet, kan let sluges af små børn, hvilket er farligt. Hold løse knapbatterier væk fra små børn og kontroller, at batteriet er sikkert anbragt i batterirummet. Søg straks lægehjælp, hvis du mener at et cellebatteri er blevet slugt. 8

9 Thank you for purchasing your new product. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. You will also find some hints and tips to help you resolve any issues. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference. Unpacking Remove all items from the packaging. Retain the packaging. If you dispose of it please do so according to local regulations. The following items are included: Heart Rate Sensor Strap Instruction Manual GB 9

10 GB Product Overview 1. Heart Rate Sensor Send the heart rate signal to the training App. 2. Battery Compartment 3. Strap 4. Electrode Areas Detect heart rate 5. Hook

11 E P O N N E P O Battery Replacement 1. Lift the battery cover up. 2. Remove the old battery. 3. Replace with a new battery. Place the battery compartment cover back. 1 2 CR2032 CR2032 GB Please ensure the batteries polarities (+ / ) match the battery compartment s polarities. 3 11

12 GB Wear the Heart Rate Belt 1. Moisten the electrode areas of the strap. 2. Attach the Heart Rate Sensor to the strap. 3. Tie the strap around your chest, just below the chest muscles, and attach the hook to the other end of the strap. 4. Adjust the strap length to fit tightly but comfortably

13 5. Check that the moist electrode areas are firmly against your skin and that the connector is positioned centrally below your chest. Logo on the Heart Rate Sensor should be in upright position. 5 GB The performance is achieved by wearing the Heart Rate Belt underneath your chest. Detach the Heart Rate Sensor from the strap and rinse the strap under running water after every use. Sweat and moisture may keep the electrodes wet and the heart rate sensor activated. This will reduce the battery life. Please notice that sea and pool water are very conductive, and electrodes may short-circuit. 13

14 GB Connecting the Heart Rate Sensor Connecting with Mobile Device 1. You need to download a training app of your choice to your mobile device. 2. Run the downloaded training app from your mobile device with Bluetooth Technology. 3. Follow the training app instruction to pair with the Heart Rate Sensor. Training apps can be found from ios/android device s app store under Health & fitness category. 14

15 Connecting with Treadmill The Heart Rate Sensor will automatically connect to Treadmill that support 5.3kHz Transmission. Cleaning & Maintenance Clean the unit by using a damp sponge, and dry it with a clean, soft cloth. Never use alcohol or any product containing solvents. Do not immerse the unit in water. GB 15

16 GB Specifications Operating System Apps Compatibility iphone 4S or later Android 4.3 or later ios: GPS Trainer Android: Training Master Bluetooth Interface Bluetooth 4.0 Operating Range Battery Type Dimensions (W) x (D) x (H) 10 m (2 m for Treadmill) 3V CR2032 Net Weight 48.5g 890 x 15 x 36 mm Features and specifications are subject to change without prior notice. 16

17 Takk for at du kjøpte ny produktet. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen så du blir fortrolig med alle funksjonene. Veiledningen gir deg også mange tips og råd for å løse eventuelle problemer. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk og behold bruksanvisningen for framtidig referanse. Pakke opp Fjern alle gjenstander fra emballasjen. Ta vare på emballasjen. Ta hensyn til lokale forskrifter om avfallshåndtering hvis du må kaste emballasjen. Følgende elementer er vedlagt: Pulssensor Stropp Instruksjonsmanual NO 17

18 NO Produktoversikt 1. Pulssensor Send pulssignalet til trenings-appen. 2. Batterirom 3. Stropp 4. Elektrodeområder Registrer puls 5. Krok

19 E P O N N E P O Skifte batteriet 1 2 CR Løft opp batteridekslet. 2. Ta ut det gamle batteriet. 3. Sett inn et nytt batteri. Sett på lokket til batterirommet. CR2032 NO Sørg for batteriets polaritet (+/ ) matcher batteriholderens polaritet. 3 19

20 Ta påpulsbeltet 1 2 NO 1. Fukt elektrodeområdene på stroppen. 2. Fest pulssensoren til stroppen. 3. Bind stroppen rundt brystet rett under brystmusklene, og fest hekten til den andre enden av stroppen. 4. Juster lengden på stroppen slik at den sitter godt fast men det føles behagelig

21 5. Kontroller at de fuktige elektrodeområdene ligger mot huden og at kontakten er plassert sentralt under brystet. Logoen på pulssensoren skal være oppreist. Best ytelse får du ved å ha pulsbeltet like under brystet. Ta pulssensoren av stroppen og skyll stroppen under rennende vann etter hver bruk. Svette og fukt kan holde elektrodene våte og pulssensoren aktivert. Dette vil redusere batterilevetiden. 5 Vær oppmerksom på at hav- og bassengvann er svært ledende og kan føre til at elektrodene kortsluttes. NO 21

22 NO Koble til pulssensoren Koble til en mobil enhet 1. Du må laste ned en trenings-app på den mobile enheten. 2. Åpne trenings-appen på en mobile enhet med Bluetooth. 3. Følg instruksjonene i trenings-appen om hvordan du parer med pulssensoren. Du finner trenings-apper i App-butikken på en ios-/android-enhet i kategorien Helse og trening. 22

23 Koble til tredemølle Pulssensoren vil automatisk koble seg til en tredemølle som støttet 5,3 khz-overføring. Rengjøring og vedlikehold Rengjør apparatet med en fuktig svamp og tørk det med en ren, myk klut. Ikke bruk alkohol eller andre produkter med løsemidler. Apparatet må ikke senkes i vann. NO 23

24 Spesifikasjoner NO Operativsystemer App kompatibilitet iphone 4S eller høyere Android 4.3 eller høyere ios: GPS Trainer Android: Training Master Bluetooth grensesnitt Bluetooth 4.0 Driftsområde Batteritype Mål (H x B x D) 10 m (2 m for tredemølle) 3V CR2032 Nettovekt 48.5g 890 x 15 x 36 mm Funksjoner og spesifikasjoner kan endres uten varsel. 24

25 Tack för att du köpt din nya produkt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att fullt ut förstå alla erbjudna funktioner. Det finns även en del råd och tips som hjälper dig att lösa problem. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och behåll sedan den här bruksanvisningen för framtida bruk. Packa upp Ta ut alla delar ur förpackningen. Behåll förpackningsmaterialet. Om förpackningen kastas ska du följa gällande lokala föreskrifter. Följande delar medföljer: Pulssensor Rem Instruktionsbok SE 25

26 SE Produktöversikt 1. Pulssensor Skicka pulssignalen till träningsappen. 2. Batterifack 3. Rem 4. Elektrodområden Upptäck puls 5. Hake

27 E P O N N E P O Batteribyte 1 2 CR Lyft upp batterilocket. 2. Ta ut det gamla batteriet. 3. Byt till ett nytt batteri. Sätt tillbaka batterifackets lock. Se till att batteriets polaritet (+/ ) matchar de indikerade polariteterna i batterifacket. 3 CR2032 SE 27

28 Använd pulsbältet 1 2 SE 1. Fukta remmens elektrodområden. 2. Fäst pulssensorn i remmen. 3. Knyt remmen runt din bröstkorg, precis nedanför bröstkorgens muskler, och fäst haken i den andra änden av remmen. 4. Justera remmens längd så att den sitter åt men bekvämt

29 5. Kontrollera att de fuktiga elektrodområdena sitter ordentligt mot din hud och att anslutningen är placerad mitt under bröstkorgen. Logotypen på pulssensorn bör vara i upprätt läge. 5 Prestationen nås genom att använda pulsbältet under bröstkorgen. Ta bort pulssensorn från remmen och skölj remmen i rinnande vatten efter användning. Svett och fukt kan orsaka att elektroderna fortsätter vara våta och pulssensorn aktiverad. Detta kommer att minska batteriets livslängd. Observera att havs- och poolvatten är väldigt ledande och att elektroderna kan kortslutas. SE 29

30 SE Anslutning av pulssensorn Anslutning till mobilenhet 1. Du måste hämta en träningsapp till din mobila enhet. 2. Kör den hämtade träningsappen från din mobila enhet med Bluetooth -teknologi. 3. Följ träningsappens instruktioner för att länka till pulssensorn. Du kan hitta träningsappar i ios-/ Androidenheternas appbutiker under kategorin Hälsa och fitness. 30

31 Anslut till löpmaskin Pulssensorn kommer att anslutas automatiskt till löpmaskiner som stödjer 5,3 khz-överföring. Rengöring och underhåll Rengör enheten med en fuktig svamp, och torka med en ren, mjuk trasa. Använd aldrig alkohol eller produkter med lösningsmedel. Doppa inte enheten i vatten. SE 31

32 Specifikationer SE Operativsystem Appen kompatibilitet iphone 4S eller senare Android 4.3 eller senare ios: GPS Trainer Android: Training Master Bluetooth gränssnitt Bluetooth 4.0 Arbetsområde Batterityp Mått (D x B x H) 10 m (2 m för löpmaskin) 3V CR2032 Nettovikt 48.5g 890 x 15 x 36 mm Funktioner och specifikationer kan ändras utan vidare meddelande. 32

33 Kiitos, kun ostit uuden Hiiren. Suosittelemme, että vietät hetken tämän käyttöoppaan parissa, jotta ymmärtäisit täysin kaikki laitteen tarjoamat toiminnalliset ominaisuudet. Saat myös vihjeitä ja vinkkejä mahdollisten ongelmien ratkaisuun. Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet ennen käyttöä ja säilytä tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten. Pakkauksesta purkaminen Ota kaikki tavarat pakkauksesta. Säilytä pakkaus. Jos hävität pakkauksen, tee se paikallisten säädösten mukaisesti. Seuraavat nimikkeet kuuluvat toimitukseen: Sykeanturi Hihna Käyttöopas FI 33

34 FI Tuotteen yleiskatsaus 1. Sykeanturi Lähetä sykesignaali harjoittelusovellukseen. 2. Paristolokero 3. Hihna 4. Elektrodialueet Tunnista syke 5. Koukku

35 E P O N N E P O Pariston vaihto 1 2 CR Nosta paristokansi ylös. 2. Poista vanha paristo. 3. Vaihda paristo uuteen. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen. CR2032 Varmista, että pariston polaarisuus (+/ ) vastaa paristolokeron merkintöjä. 3 FI 35

36 Pue sykevyö yllesi 1 2 FI 1. Kostuta hihnan elektrodialueet. 2. Kiinnitä sykeanturi hihnaan. 3. Kiedo hihna rintasi ympärille heti rintalihasten alapuolelle ja kiinnitä koukku hihnan toiseen päähän. 4. Säädä hihnan pituus tiukasti, mutta mukavasti sopivaksi

37 5. Tarkista, että kostutetut elektrodialueet ovat tiukasti vasten ihoasi, ja että liitäntä on sijoitettu keskelle rintasi alle. Sykeanturin logon tulee olla pystyasennossa. 5 Laite toimii, kun sykevyö on puettu rintaa vasten. Irrota sykeanturi hihnasta ja huuhtele hihna juoksevassa vedessä jokaisen käytön jälkeen. Hiki ja kosteus voivat pitää elektrodit märkinä ja sykeanturi voi aktivoitua. Tämä lyhentää akkukestoa. Huomaa, että merivesi ja uima-allasvesi ovat hyvin johtavia ja elektrodit voivat joutua oikosulkuun. FI 37

38 FI Sykeanturin yhdistäminen Yhdistäminen mobiililaitteeseen 1. Sinun on ladattava valitsemasi harjoittelusovellus mobiililaitteeseen. 2. Käytä ladattua harjoittelusovellusta mobiililaitteesta Bluetooth -teknologialla. 3. Toimi harjoittelusovelluksen ohjeiden mukaisesti pariuttaaksesi sykeanturin. Harjoittelusovelluksia on ladattavissa ios/ Android-laitteen sovelluskaupassa Terveys ja kuntoilu -luokassa. 38

39 Yhdistäminen juoksumattoon Sykeanturi muodostaa automaattisesti yhteyden juoksumattoon, joka tukee 5,3 khz:in lähetystä. Puhdistus ja kunnossapito Puhdista laite kostealla sienellä ja kuivaa se puhtaalla, pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia sisältäviä puhdistusaineita. Älä upota laitetta veteen. FI 39

40 Tekniset tiedot FI Käyttöjärjestelmät Sovellus yhteensopivuus iphone 4S tai uudempi Android 4.3 tai uudempi ios: GPS Trainer Android: Training Master Bluetooth-liitäntä Bluetooth 4.0 Käyttöalue Paristotyyppi Mitat (s x l x k) 10 m (2 m juoksumatosta) 3V CR2032 Nettopaino 48.5g 890 x 15 x 36 mm Ominaisuudet ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 40

41 Tak for købet af din nye produkt. Vi anbefaler at du bruger lidt tid på at læse denne brugsvejledning, så du forstår alle betjeningsfunktioner fuldt ud. Der er også nogle gode råd med hensyn til løsning af eventuelle problemer. Læs alle sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før brug, og behold denne brugsvejledning til senere brug. Udpakning Fjern alle komponenter fra emballagen. Behold emballagen. Hvis du ønsker at bortskaffe emballagen, bedes du venligst gøre dette i henhold til den lokale lovgivning. Følgende dele er inkluderet: Hjertefrekvenssensor Strop Brugervejledning DK 41

42 Produktoversigt 3 4 DK 1. Hjertefrekvenssensor Send hjertefrekvenssignalet til trænings-app en. 2. Batterirum 3. Strop 4. Elektrodeområder Registrer hjertefrekvens 5. Krog

43 E P O N N E P O Udskiftning af batterierne 1 2 CR Løft batteridækslet op. 2. Tag det gamle batteri ud. 3. Sæt et nyt batteri i. Sæt batteridækslet på igen. CR2032 Sørg for, at batteriets poler (+/ ) passer til polerne i batteriholderen. 3 DK 43

44 DK Tag hjertefrekvensbæltet på 1. Fugtgør elektrodeområderne på stroppen. 2. Sæt hjertefrekvenssensoren på stroppen. 3. Bind stroppen omkring brystet, lige under brystmusklerne, og sæt krogen fast på den anden ende af stroppen. 4. Juster stroppens længde, så den sidder stramt, men behageligt

45 5. Sørg for at de fugtige elektrodeområder sidder fast mod huden, og at stikket sidder centralt under brystet. Logoet på hjertefrekvenssensoren skal være i oprejst position. 5 Hjertefrekvensbeltet virker bedst når det sidder under brystet. Tag hjertefrekvenssensoren af stroppen og skyl bæltet under rindende vand efter hver brug. Sved og fugt kan holde elektroderne våde og holde hjertefrekvenssensoren aktiveret. Dette nedsætte batteriets levetid. Bemærk venligst, at hav- og poolvand er meget ledende, som kan få elektroderne til at kortslutte. DK 45

46 DK Sådan forbindes hjertefrekvenssensoren Sådan forbindes enheden til en mobilenhed 1. Du skal downloade en trænings-app efter eget ønske til din mobilenhed. 2. Åbn den downloadede trænings-app på din mobilenhed med Bluetooth. 3. Følg instruktionerne i trænings-app en, så den kan danne par med hjertefrekvenssensoren. Trænings-apps kan findes via App Store på ios/android-enheder under kategorien Sundhed & fitness. 46

47 Sådan forbindes enheden med et løbebånd Hjertefrekvenssensoren opretter automatisk en forbindelse til et løbebånd, som understøtter 5,3 khz transmission. Rengøring og vedligeholdelse Rengør apparatet med en fugtig svamp, og tør det af med en ren og blød klud. Brug aldrig sprit eller andre produkter, der indeholder opløsningsmidler. Apparatet må ikke nedsænkes i vand. DK 47

48 Specifikationer DK Käyttöjärjestelmät App en kompatibilitet iphone 4S tai uudempi Android 4.3 tai uudempi ios: GPS Trainer Android: Training Master Bluetooth-liitäntä Bluetooth 4.0 Egenskaber og specifikationer kan ændres uden varsel. Betjeningsafstand Batteritype Dimensioner (D x B x H) 10 m (2 m på et løbebånd) 3V CR2032 Nettovægt 48.5g 890 x 15 x 36 mm 48

49 GB The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product. Notes for battery disposal The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations. Do not dispose of batteries with normal household waste. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by DSG Retail Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners and all rights are acknowledged. NO Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og gjenvinning av kassert utstyr på tidspunktet for deponering vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø. For mer informasjon om hvor du kan levere avfall til gjenvinning, kan du kontakte lokale myndigheter, eller der du kjøpte produktet. Merknader om avhending av batterier Batteriene som brukes i dette produktet inneholder kjemikalier som er skadelige for miljøet. For å ta vare på miljøet, må brukte batterier avhendes i samsvar med lokale bestemmelser. Ikke kast batterier sammen med vanlig restavfall fra husholdningen. Ønsker du mer informasjon, må du ta kontakt med de lokale myndighetene eller forhandleren hvor du kjøpte produktet. Bluetooth -ordet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene ved DSG Retail Limited er i henhold til lisensen. Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere og alle rettigheter erkjennes. 49

50 50 SE Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt inte får kastas bort tillsammans med ditt vanliga hushållsavfall. Istället är det ditt ansvar att slänga bort utrustningen genom att lämna över den till en ansvarig insamlingsstation för återanvändning av elektriska eller elektroniska apparater. Den separata återvinningscentralen för din bortkastade utrustning kommer att ta tillvara på återanvändbara produkter och konservera naturella tillgångar och intyga att utrustningen återanvänds på ett sätt som skyddar mänsklig hälsa och miljön. För ytterligare information om var du kan slänga bort ditt avfall för återanvändning, vänligen kontakta din lokala myndighet eller där du inhandlade produkten. Meddelande om kassering av batterier Batteriet som används i denna produkt innehåller kemikalier som är skadliga för miljön. För att skydda miljön kasta använda batterier i enlighet med lokala lagar och bestämmelser. Kasta inte batterierna i de vanliga hushållssoporna. För ytterligare information, kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare där du köpte produkten. Bluetooth ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av DSG Retail Limited är under den licens. Andra varumärken och firmanamn ägs av sina respektive ägare och alla rättigheter är tillkännagivna. FI Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan vastuullasi on hävittää kyseinen laite viemällä se määrättyyn käytettyjen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Erilliset käytettyjen laitteiden keräys- ja kierrätystoimet auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että laitteet kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevalla tavalla. Saat lisätietoja jätteen keräys- ja kierrätyspisteistä ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjääsi. Tietoa paristojen hävittämisestä Tässä tuotteessa käytetyt paristot sisältävät kemikaleja, jotka ovat haitallisia ympäristölle. Ympäristömme säilyttämiseksi hävitä käytetyt paristot paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Älä hävitä paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen. Bluetooth -sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.n rekisterröityjä tavaramerkkejä ja DSG Retail Limitedin kaikki tällaisten merkkien käyttö tapahtuu lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat niiden haltijoiden omaisuutta ja kaikki oikeudet tunnustetaan.

51 DK Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Det er i stedet dit ansvar at bortskaffe dette affald ved at aflevere det til et designeret modtagersted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Sortering og genbrug af dit affald når du bortskaffer det vil hjælpe med at præservere naturressourcer og sikre, at det genbruges på en måde, som beskytter menneskelig sundhed og miljøet. For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bør du kontakte de lokale myndigheder eller der, hvor du købte produktet. Bemærkninger vedr. bortskaffelse af batterier De batterier, der anvendes til dette produkt, indeholder kemikalier, som er skadelige for miljøet. Bortskaf brugte batterier i henhold til de stedlige love og bestemmelser for at bevare miljøet. Smid aldrig batterier ud med det normale husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for at få yderligere information. Bluetooth mærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af DSG Retail Limited er under licens. Andre varemærker og navne tilhører deres respektive ejere og alle deres rettigheder anerkendes. 51

52 DSG Retail Ltd. (co. no ) 1 Portal Way, London, W3 6RS, UK GB NO SE FI DK IB-GHRBELT V2