POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO VAHVEMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ HANKKEEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO VAHVEMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ HANKKEEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO VAHVEMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ HANKKEEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ 1

2 TAUSTAA POEM-SÄÄTIÖ JA POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO Vuodesta 1999 saakka toiminut Pohjoinen media- ja elokuvakeskus POEM projek<toiminta vakiinnute=in, kun alueellinen AV- alan resurssikeskus, Pohjoinen elokuva- ja mediasää<ö POEM peruste=in vuonna 2006 edistämään, kehieämään, tukemaan ja ylläpitämään audiovisuaalista elinkeinoelämää ja kuleuuria Pohjois- Pohjanmaalla ja Perämeren kaaren alueella. Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC tarjoaa palveluja audiovisuaalisille tuotannoille kansainvälises<kin tunnistetulla elokuvakomissio - palveluformaa<lla. Jo POEM- projek<n aikana vuonna 2001 perusteeu Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC kuuluu kansainväliseen, yli 300 elokuvakomission Associa<on of Film Commissioners Interna<onal kaeojärjestöön. Elokuvakomissioiden toimintamallia ja peruspalveluita määrieää osaltaan kaeojärjestö AFCI:n jäsenyyden ehdot. Toiminnan tavoieeena on lisätä alueella tuoteeavien AV- tuotantojen määrää ja niistä alueelle koituvaa taloudellista, imagollista ja kuleuurillista hyötyä. HankeEa valmistellessa vuonna 2007 Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC:n peruspalvelu toimi luontevas< Oulun seudulla, alueen kansainvälistä markkinoin<a kuvauskohteena oli aloiteeu, Oulun alueella oli kuvaeu 2006 ensimmäinen pitkä kansainvälinen tuotanto ja AV- alan ja matkailualan yhteistyön mahdollisuudet oli havaieu. POEM- Sää<ön vuonna 2006 toteueamassa Oulun läänin audiovisuaalisen alan toimialakartoituksessa tode=in, eeä AV- alan liikevaihto oli vuonna ,2 M. Alan palvelusektorilla toimi Oulun läänissä 36 yritystä ja sektorin usko=in kasvavan erityises< kansainvälistymisen kauea. Kuva: Vom Ende der Eiszeit, Ohj. Friedemann Fromm (GER). Tv elokuva. KuvaAu Oulussa ja lähiympäristössä 15pv

3 HANKKEEN TAVOITTEIKSI MÄÄRITELTIIN... Elokuvakomissiotoiminnassa alueelle rakennetaan koko Pohjois- Suomen suuralueea palveleva osaamis-, palvelu- ja markkinoin<verkosto, joka edesaueaa alueen yrityksiä ja osaajia hyödyntämään alueelle tulevat audiovisuaalisen alan tuotannot parhaalla mahdollisella tavalla. Komissiohankkeen painopiste on palvelutuotannon kehieämisessä, alueen imagon ja osaamisen markkinoinnissa ja kansainvälistymisessä. TavoiEeet kohdentuvat alueen osaaja- ja palveluverkoston kehieämiseen, yritysten markkinoinnin kehieämiseen ja kansainvälistämiseen audiovisuaalisten tuotantojen kauea, sekä uuden palvelutoiminnan luomiseen alueelle. Hankkeen tavoi+eet jae-in neljään alatavoi+eeseen 1: Toiminta- alueen laajentaminen: TavoiEeena on elokuvakomissiotoiminnan laajentaminen koskemaan Oulun seudun lisäksi Koillis- Suomea sekä Kemi- Tornion alueita. 2: Innovaa9overkostojen ja toimintaympäristön kehi+äminen osana luovan talouden kehi+ämishankkeita: TavoiEeena on kehieää osaajaverkostoa ja näin nostaa alueelle jäävää osuuea alueella kuvaeujen elokuvatuotantojen tuotantobudje<sta. 3: Alueen ja sen osaamisen kansainvälinen markkinoin9: TavoiEeena on saada alueelle nykyistä enemmän kansainvälisiä ja kansallisia tuotantoja. 4: Elokuvakomissiotoiminnan ansaintamallien kehi+äminen: TavoiEeena on, eeä hankkeen aikana tutkitaan erilaisia ansaintamalleja, joiden avulla elokuvakomissio voi kehieää omaa tulonmuodostustaan. HANKKEEN TOTEUTUS Pohjois- Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö - hankkeen toteu= POEM- Sää<ö. HankeEa omarahoi=vat POEM- Sää<ön lisäksi Kuusamon kaupunki, Taivalkosken kunta, Posion kunta sekä Tornion yritystoiminnan kehieämisyh<ö Team Botnia. Hanke toteute=in aikavälillä ja sen budje= oli euroa, josta euroa kun<en omarahoitusta ja euroa EAKR - rahoitusta. 3

4 HANKKEEN TULOKSET TIIVISTETYSTI 1: NFFC:n perustoiminta (neuvontapalvelu, <etokantojen ylläpito ja markkinoin<) uloeuu luontevas< Oulun, Koillis- Suomen ja Kemi- Tornion alueille. 2: Alueelle on syntynyt uudenlaista sisältö- ja kuleuurialan palvelutoimintaa, ja alueen AV- alan liikevaihto on kasvanut tasaises< 5,2M v > 6,6M v Alueen AV- alan palveluyritykset ovat kansainvälistyneet ja alueelle on syntynyt vahva AV- alan verkosto PAVA ry. Hankealueelta hyödynnetään nykyään noin 27 % prosen=a AV- tuotannon tarvitsemista palveluista ja osaamisesta. Tuotantojen taloudelliset hyödyt (palkat ja ostetut palvelut) alueelle ovat hankkeen aikana olleet yhteensä noin euroa. 3: Alueella on kuvaeu hankkeen aikana yhteensä 24 tuotantoa, joista 19 on kansainvälisiä tuotantoja. Kansainvälisten tuotantojen määrä alueella on kasvanut 500 % vuodesta 2007 vuoteen Hanke on ak<ivises< markkinoinut alueea kuvauspaikkana kansainvälisellä tasolla osallistumalla messuille ja tekemällä markkinoinnin yhteistyötä. Hankkeen tuloksena suunnitel<in, koordinoi<in ja toteute=in alueen innovaa<otekijöiden verkoeumista, liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä tukevia tapahtumia ja alan palveluyrieäjien erikoisosaamista vahvistavia työpajoja. Seminaareissa ja työpajoissa vieraili yhteensä 56 alan asiantun<jaa, ja niihin osallistui yhtensä 70 yritystä ja 87 muuta toimijaa. 4: Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC:lle luo<in toimintamalli, sen palvelut tuoeeiste=in ja elokuvakomissiotoiminnan ansaintamallia kehite=in. Hankkeen tuloksena Pohjois- Suomen elokuvakomission perustoiminta määritel<in osaksi POEM- Sää<ön perustoimintaa ja toiminnalle turva=in jatko osana POEM- Sää<ötä. Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC:n peruspalveluiksi määritel<in AV- tuotantojen neuvonta (NFFC neuvoo kansainvälisiä ja ko<maisia tuotantoyh<öitä AV- tuotantojen sijoieamisessa alueelle), AV- alan toimintaympäristön tuntemus ja <etokantojen ylläpito (NFFC ylläpitää rekisteriä alueen kuvauspaikoista, AV- alan yrityksistä, freelancereista ja palveluyrityksistä) sekä alueen markkinoin< AV- tuotantoympäristönä (NFFC markkinoi alueea ak<ivises< Suomessa ja kansainvälises< monipuolisena tuotantoympäristönä). 4

5 HANKKEEN SEMINAARIT JA TYÖPAJAT Hankkeessa järjeste=in 14 seminaaria, työpajaa ja tapaamista. Tapahtumissa vieraili yhteensä 55 alan asiantun<jaa ja niihin osallistui yhtensä 70 yritystä ja 87 muuta toimijaa. Tapahtumia järjeste=in neljällä eri konsep<lla: NFFC Focus On kansainväliset seminaarit NFFC Meet&Greet kohtaamistapahtumat NFFC Workshop työpajat amma=laisille Muut tapahtumat yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa Tapahtumat olivat pääsääntöises< kohdisteeu alueen AV- alan yrieäjille, tekijöille ja opiskelijoille ja tukivat alan yritysten ja osaajien verkoeumista, liiketoimintaa ja kansainvälistymistä. 5

6 NFFC FOCUS ON KANSAINVÄLISET SEMINAARIT NFFC Focus on Asia seminaari , Kuusamo Yhteistyössä Filmikaari- hankkeen (Interreg 4A) kanssa Seminaari keskieyi AV- alan yhteistyömahdollisuuksiin pohjoismaiden ja Aasian välillä, esieeli Korean ja Singaporen julkisten elokuva- alan tukiorganisaa<oiden avustus- ja rahoitusmahdollisuuksia sekä paneutui Aasian eri maiden tuotantokuleuureihin ja eroihin verraeuna pohjoismaalaiseen tuotantokuleuuriin. Seminaari keräsi kuulijoiksi 103 alan amma=laista Pohjoiskalo<lta. Seminaarin yhteydessä järjestetyt muut verkoeumis<laisuudet mahdollis<vat seminaarissa syntyneen keskustelun jatkamisen. Seminaarin puhujia olivat mm. Kenneth Tan, Media Development Authority, Singapore Jason Lai, Oak3 Films, Singapore KIM Hyoun- soo, Korean Film Council, Korea Kevin Chang, Gyeonggi Film Commission, Korea Prosenjit Kumar De, Vishesh Films, In<a Seminaarin tuloksena on syntynyt todellista yhteistyötä tuotantoyh<öiden välillä ja Suomi - Aasia - akselilla on kehieeillä useampi dokumen=tuotanto. Alueella on syntynyt osaamista myös aasialaisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen AV- tuotannossa. Lisäksi alueen tekijät kokivat verkoeumisen Pohjoiskalo<lla merkieäväksi toiminnalleen. Kuva: Focus on Asia - seminaarin paneelissa Jason Lai, Oak3 Films; Sunny Young, Paddy Pictures; Prosenjit Kumar De, Vishesh Film ja Kevin Chang, Gyeonggi Film Commission 6

7 NFFC Focus on Produc9on Services seminaari , Kuusamo Seminaarin tavoieeena oli heräeää kansallisella tasolla keskustelua kansainvälisten AV- tuotantojen kannus<mista sekä tuoda aiheea tunnetummaksi myös alueen tekijöille ja yrityksille. Kannus<mella tarkoitetaan julkista tuotantokannus<nrahastoa audiovisuaaliselle alalle, jonka kauea myönnetään palautuksia (esim %) suhteessa maassa kuluteeuun summaan. Seminaarissa tuo<in kansainvälisten vieraiden kauea konkree=sia esimerkkejä siitä, miten kannus<n on lisännyt AV- teollisuudesta koituvaa taloudellista hyötyä ja lisännyt työllisyyeä valituissa maissa (Irlan< ja Unkari). Seminaarissa esitel<in Suomessa jo tehtävää kansainvälistä tuotantopalveluiden markkinoin<a. Seminaarin lopuksi järjeste=in paneelikeskustelu kannus<njärjestelmän mahdollisuuksista Suomessa. Paneelia moderoi Favexin (Finnish Audiovisual Export) Petra Theman ja siihen osallistui mm. val<onvarainvaliokunnan puheenjohtaja Hannes Manninen. Seminaari järjeste=in yhteistyössä kansallisen Film Loca<on Finland - komissiohankkeen kanssa. Seminaarin puhujia olivat mm. Jonathan Olsberg, Olsberg SPI, Iso- Britannia David Collins, Samson Films, Irlan< Tamás Csutak, Abacus Consul<ng, Unkari He< seminaarin jälkeen julkais<in Kuusamo- manifes< <edotusvälineille, kansanedustajille, poli=sille puolueille, ministeriöille ja AV- alan järjestöille. Seminaarin jälkeen peruste=in ns. AV- alan Pyöreä pöytä, joka vie kannus<nasiaa eteenpäin. Joulukuussa 2010 valmistui lobbausmateriaali, jonka avulla asiaa vie<in eteenpäin eduskuntavaalien aikaan. Pyöreässä pöydässä ovat edusteeuina mm. FAVEX ry, alueelliset elokuvakomissiot, SATU ry ja Suomen elokuvasää<ö. Kuva: Focus on ProducXon Services - seminaarin paneelissa Klaus Heydemann, Talvi InternaXonal; Kaisu Isto, SES; Hannes Manninen, Eduskunta; Markus Myhrbeg, Lexia ja moderaaaori Petra Theman, FAVEX NFFC MEET&GREET - KOHTAAMISTAPAHTUMAT NFFC Meet&Greet - seminaari , Oulu Kansalliset rahoitusmahdollisuudet , Oulu Hurmaavat hakemukset ja yritystoiminnan kehieäminen , Oulu NFFC WORKSHOP - TYÖPAJAT Osaamisen paketoin< , Oulu Marke<ng and sales , Kuusamo Tuotanto alueella - palvelujen tarve, hinnoieelu ja sopimukset , Oulu Loca<on Management , Kuusamo 7

8 TUOTANNOT ALUEELLA Hankkeessa pyri=in lisäämään alueen kansainvälistä tunneeuuea kuvauskohteena sekä lisäämään alueella kuvaeavien tuotantojen määrää ja niistä koituvaa taloudellista ja imagollista hyötyä. Hankkeen toiminta- aikana Pohjois- Suomen elokuvakomissio avus< (laaja neuvonta, kuvauspaikkojen etsintä) yhteensä 37 tuotantoa, joista ko<maisia 10 ja kansainvälisiä 27. Alueella kuva=in yhteensä 24 audiovisuaalista tuotantoa, joista ko<maisia 5 ja kansainvälisiä 19. Hankkeen konsultoimien tuotantojen määrä: Vuosi 2011 syyskuuhun mennessä. ALUEELLA KUVATTUJA TUOTANTOJA : Tuotannot kuvissa: Hanna, Focus Features, USA/UK/Germany, 2011; Bizarre Foords with Andrew Zimmern, Tremendous! Entertainment, USA, 2011; Vlandeeren VakanXeland, Belgia, 2009; White as Snow, Blue Monday ProducXons, Ranska, 2010; Kas var būt labāks par šo?, Latvia, 2010; KielleAy Hedelmä, Helsinki Filmi Oy,

9 KUVAUSPAIKKOJEN ETSINTÄ Hankkeessa on osteeu kuvauspaikkojen etsintä- ja valokuvauspalveluja alueen amma=laisilta. Hanke on myös ostanut valokuvia jo etsityistä kuvauspaikoista. Toimenpiteen avulla on markkinoitu alueea tuoeajille sekä keräey elokuvakomission omaa kuva- arkistoa. Hanke myös isännöi kahdeksaa tuotantoryhmän vierailua alueella. Hanke teki maaliskuussa 2009 kuvausmatkan myös Venäjälle (Kuusamon lähialueet). Kuusamon rajanylityspaikka ja rajan ylieävä matkailupalveluyritysten toiminta mahdollistavat komissiopalvelujen laajentamisen. ALUEEN KANSAINVÄLINEN MARKKINOINTI Alueen markkinoin<in kuuluivat osallistuminen alan fes<vaaleille ja messuille, mainokset alan medioissa, markkinoinnin materiaalien valmistus ja levieäminen, tuoeajien tutustueamismatkat alueelle sekä alan tuotantoyh<öille suunnaeu suoramarkkinoin<. Pohjois- Suomen elokuvakomission graafinen ilme ja logo uudiste=in maaliskuussa 2009 samassa yhteydessä kun hankkeen ne=sivut uudiste=in: The North Finland Film Commission serves production teams by offering local expertise and a reliable co-operation network in the Northern Finland. The NFFC operates within the regional audiovisual production resource centre POEM (The Northern Film and Media Foundation). This newsletter covers the events and activities in the NFFC s operating region and is issued four times a year. Locations: It s White Winter Again! The Kuusamo Lapland region was covered by the first snow record early this year. The area has enjoyed a solid snow cover from late September. Take our word for it: Kuusamo is one of those areas in Finland where a snow cover that stays until early May is almost guaranteed. Best time for shooting is between February and April, when the snow cover is at its thickest and the daylight is abundant. The largest ski resort in Kuusamo Lapland region, Ruka, opened its season two weeks ago, and the first slopes were ready to welcome skiers already in mid-october. Only the European glaciers beat Ruka in the race of opening for winter season during autumn, and the trails at Ruka remain open for a longer time than anywhere else in Finland. The secret to this accomplishment lies in the climate, but also in the high-quality snowmaking machinery. At full capacity, the 70 snowguns in Ruka produce 1,250 square metres of snow At the Ruka website, you can check out the snowy landscape in an hour. in real time: PRODUCTION GUIDE TABLE OF CONTENT 1. In Brief Finland North of Finland 2. North of Finland Natures Own Locations Man Made Sceneries 150 Days of Snow and the Midnight Sun Film Sector Up Here How to Get Here and Around 3. Filming in Finland Film Financing Shooting Permits Visas Working Permits Salaries 4. The NFFC - Your Arctic Partner Contact Information 9

10 MESSUT, FESTIVAALIT JA MARKETIT Hanke osallistui yhteensä 17 kansainväliseen messu- ja market - tapahtumaan. Messuilla pyri=in järjesteeyjen markkinoin<toimenpiteiden lisäksi hakemaan uusia asiakaskontakteja ja tapaamaan tuoeajia, joilla oli hankkeen toiminta- alueelle soveltuvia tuotantoja Berliinin elokuvajuhlat ja European Film Market, Saksa Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska Cannes Lions mainoselokuvafes<vaalit, Ranska 2009 Berliinin elokuvajuhlat ja European Film Market, Saksa Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska Cannes Lions mainoselokuvafes<vaalit, Ranska 2010 Berliinin elokuvafes<vaalit, Saksa White as Snow elokuvan ensi- ilta, Ranska Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska Stockholm Film Fes<val MIAF Moscow Interna<onal Film Fes<val, Venäjä * Asian Television Forum, Singapore American Film Market, USA * 2011 Berliinin elokuvajuhlat ja European Film Market, Saksa Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska * Hankkeen materiaalit esillä, ei projekxhenkilökuntaa paikalla. 10

11 MARKKINOINNIN YHTEISTYÖ Kansainvälisille messuille osallistuminen vaa<i runsaas< resursseja, joten markkinoin<yhteistyö on alueelliselle elokuvakomissiolle järkevää. Hanke toteu= pitkäjänteises< markkinoin<yhteistyötä kansallisella tasolla muiden ko<maisten elokuvakomissioiden ja Film Loca<on Finland hankkeen kanssa sekä kansainvälises< elokuva- komissioverkostojen kauea: Associa<on of Film Commissioners Interna<onal AFCI, European Film Commission Network EUFCN ja Scandinavian Loca<ons. KOMISSIOTOIMINNAN JATKO ALUEELLA Hankkeen pääeymisen jälkeen Pohjois- Suomen elokuvakomissio jatkaa toimintaansa osana POEM- Sää<ön tarjoamia palveluja. NFFC jatkaa peruspalvelujen tarjoamista tuotannoille sekä keskieyy edelleen kehieämään ja vahvistamaan alueen tuotantoympäristöä jatkamalla alueen kansainvälistä markkinoin<a ja vaikueamalla kansallisen kannus<njärjestelmän syntyyn. Hankkeen aikana valmisteeuja esieeitä, Internet- sivustoa ja siellä olevia <etopankkeja, tapahtumakonsepteja, yhteistyörakenteita sekä yhteyksiä tuotantoyh<öihin ja yhteistyökumppaneihin hyödynnetään myös hankkeen pääeymisen jälkeen. KUVA: SAOIRSE RONAN AS HANNA IN HANNA. PHOTO BY ALEX BAILEY, COPYRIGHT 2011 FOCUS FEATURES 11

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä Ympäristöalojen ammattimessut järjestettiin lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa. Messujen avajaispäivän aamuna PYRin osastolle

Lisätiedot

S-ryhmäläisten oma valmentaja

S-ryhmäläisten oma valmentaja S-ryhmäläisten oma valmentaja Jollas valmentaa entistä parempiin suorituksiin Jollas Instituutti on S-ryhmän oma oppimis- ja valmennuskeskus. Valmennamme Jollaksessa S-ryhmän kaikkia henkilöstöryhmiä myyjistä

Lisätiedot

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Luovan Suomen julkaisuja 6 Luova Suomi / Luova Suomi Etelä-Savossa 2012 Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA MAAILMALTA

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA MAAILMALTA Lehto, Tiina: HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA MAAILMALTA Osana Tiedän mitä tahdon! Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisprojektin selvitys- ja suunnitteluvaihetta 2010 1 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

Polarisoituva työelämä

Polarisoituva työelämä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Polarisoituva työelämä Keskuskauppakamarin Risto E. J. Penttilä nosti viime toukokuussa järjestetyssä HR Foorumissa esiin tärkeän kysymyksen. Aihe palasi mieleeni, kun seurasin

Lisätiedot

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa KOKO Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa Niina Hattunen (toim.) KOKO aluekehittämisen

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA Some Thoughts on the Research of Agricultural Economics in Finland MATIAS TOR VELA JULKAISUJA 69 1992 MAATALOUSEKONOMIAN TUTKI- MUKSEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Virpi Kuvaja-Köllner, Marina Steffansson ja Aija Kettunen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö, mahdollisuudet ja haasteet terveyden etäseurannassa

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTU Phalaris arundinacea

SUOMEN MAASEUTU Phalaris arundinacea 2015 SUOMEN MAASEUTU Maaseudun kehittämistyön toimintaympäristön tulevaisuus Phalaris arundinacea Vielä 50-luvulla kaupunki oli synnin pesä ja maaseutu onnela. Kyse on mielikuvien valtataistelusta. Tiivistelmä

Lisätiedot

Tiedotusopin laitos Tampereen yliopisto. toistaiseksi. hyvin. Kansainvälinen finanssikriisi talousjournalismissa

Tiedotusopin laitos Tampereen yliopisto. toistaiseksi. hyvin. Kansainvälinen finanssikriisi talousjournalismissa Tiedotusopin laitos Tampereen yliopisto Julkaisuja / Series A Anna Simola Esa Reunanen Kaikki toistaiseksi hyvin Kansainvälinen finanssikriisi talousjournalismissa Vaikka rahoitusmarkkinoiden huimasta

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

KRAFT DRIFT 1 / 2013 SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON JULKAISU

KRAFT DRIFT 1 / 2013 SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON JULKAISU VOIMA & KÄYTTÖ KRAFT DRIFT 1 / 2013 SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON JULKAISU SISÄLLYS 1 / 13 Pääkirjoitus/chefredaktör 3 Verotuksen on tuettava työn lisäämistä 4 Sähkön käyttö nousi marraskuussa ja kulutus

Lisätiedot