POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO VAHVEMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ HANKKEEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO VAHVEMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ HANKKEEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO VAHVEMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ HANKKEEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ 1

2 TAUSTAA POEM-SÄÄTIÖ JA POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO Vuodesta 1999 saakka toiminut Pohjoinen media- ja elokuvakeskus POEM projek<toiminta vakiinnute=in, kun alueellinen AV- alan resurssikeskus, Pohjoinen elokuva- ja mediasää<ö POEM peruste=in vuonna 2006 edistämään, kehieämään, tukemaan ja ylläpitämään audiovisuaalista elinkeinoelämää ja kuleuuria Pohjois- Pohjanmaalla ja Perämeren kaaren alueella. Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC tarjoaa palveluja audiovisuaalisille tuotannoille kansainvälises<kin tunnistetulla elokuvakomissio - palveluformaa<lla. Jo POEM- projek<n aikana vuonna 2001 perusteeu Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC kuuluu kansainväliseen, yli 300 elokuvakomission Associa<on of Film Commissioners Interna<onal kaeojärjestöön. Elokuvakomissioiden toimintamallia ja peruspalveluita määrieää osaltaan kaeojärjestö AFCI:n jäsenyyden ehdot. Toiminnan tavoieeena on lisätä alueella tuoteeavien AV- tuotantojen määrää ja niistä alueelle koituvaa taloudellista, imagollista ja kuleuurillista hyötyä. HankeEa valmistellessa vuonna 2007 Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC:n peruspalvelu toimi luontevas< Oulun seudulla, alueen kansainvälistä markkinoin<a kuvauskohteena oli aloiteeu, Oulun alueella oli kuvaeu 2006 ensimmäinen pitkä kansainvälinen tuotanto ja AV- alan ja matkailualan yhteistyön mahdollisuudet oli havaieu. POEM- Sää<ön vuonna 2006 toteueamassa Oulun läänin audiovisuaalisen alan toimialakartoituksessa tode=in, eeä AV- alan liikevaihto oli vuonna ,2 M. Alan palvelusektorilla toimi Oulun läänissä 36 yritystä ja sektorin usko=in kasvavan erityises< kansainvälistymisen kauea. Kuva: Vom Ende der Eiszeit, Ohj. Friedemann Fromm (GER). Tv elokuva. KuvaAu Oulussa ja lähiympäristössä 15pv

3 HANKKEEN TAVOITTEIKSI MÄÄRITELTIIN... Elokuvakomissiotoiminnassa alueelle rakennetaan koko Pohjois- Suomen suuralueea palveleva osaamis-, palvelu- ja markkinoin<verkosto, joka edesaueaa alueen yrityksiä ja osaajia hyödyntämään alueelle tulevat audiovisuaalisen alan tuotannot parhaalla mahdollisella tavalla. Komissiohankkeen painopiste on palvelutuotannon kehieämisessä, alueen imagon ja osaamisen markkinoinnissa ja kansainvälistymisessä. TavoiEeet kohdentuvat alueen osaaja- ja palveluverkoston kehieämiseen, yritysten markkinoinnin kehieämiseen ja kansainvälistämiseen audiovisuaalisten tuotantojen kauea, sekä uuden palvelutoiminnan luomiseen alueelle. Hankkeen tavoi+eet jae-in neljään alatavoi+eeseen 1: Toiminta- alueen laajentaminen: TavoiEeena on elokuvakomissiotoiminnan laajentaminen koskemaan Oulun seudun lisäksi Koillis- Suomea sekä Kemi- Tornion alueita. 2: Innovaa9overkostojen ja toimintaympäristön kehi+äminen osana luovan talouden kehi+ämishankkeita: TavoiEeena on kehieää osaajaverkostoa ja näin nostaa alueelle jäävää osuuea alueella kuvaeujen elokuvatuotantojen tuotantobudje<sta. 3: Alueen ja sen osaamisen kansainvälinen markkinoin9: TavoiEeena on saada alueelle nykyistä enemmän kansainvälisiä ja kansallisia tuotantoja. 4: Elokuvakomissiotoiminnan ansaintamallien kehi+äminen: TavoiEeena on, eeä hankkeen aikana tutkitaan erilaisia ansaintamalleja, joiden avulla elokuvakomissio voi kehieää omaa tulonmuodostustaan. HANKKEEN TOTEUTUS Pohjois- Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö - hankkeen toteu= POEM- Sää<ö. HankeEa omarahoi=vat POEM- Sää<ön lisäksi Kuusamon kaupunki, Taivalkosken kunta, Posion kunta sekä Tornion yritystoiminnan kehieämisyh<ö Team Botnia. Hanke toteute=in aikavälillä ja sen budje= oli euroa, josta euroa kun<en omarahoitusta ja euroa EAKR - rahoitusta. 3

4 HANKKEEN TULOKSET TIIVISTETYSTI 1: NFFC:n perustoiminta (neuvontapalvelu, <etokantojen ylläpito ja markkinoin<) uloeuu luontevas< Oulun, Koillis- Suomen ja Kemi- Tornion alueille. 2: Alueelle on syntynyt uudenlaista sisältö- ja kuleuurialan palvelutoimintaa, ja alueen AV- alan liikevaihto on kasvanut tasaises< 5,2M v > 6,6M v Alueen AV- alan palveluyritykset ovat kansainvälistyneet ja alueelle on syntynyt vahva AV- alan verkosto PAVA ry. Hankealueelta hyödynnetään nykyään noin 27 % prosen=a AV- tuotannon tarvitsemista palveluista ja osaamisesta. Tuotantojen taloudelliset hyödyt (palkat ja ostetut palvelut) alueelle ovat hankkeen aikana olleet yhteensä noin euroa. 3: Alueella on kuvaeu hankkeen aikana yhteensä 24 tuotantoa, joista 19 on kansainvälisiä tuotantoja. Kansainvälisten tuotantojen määrä alueella on kasvanut 500 % vuodesta 2007 vuoteen Hanke on ak<ivises< markkinoinut alueea kuvauspaikkana kansainvälisellä tasolla osallistumalla messuille ja tekemällä markkinoinnin yhteistyötä. Hankkeen tuloksena suunnitel<in, koordinoi<in ja toteute=in alueen innovaa<otekijöiden verkoeumista, liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä tukevia tapahtumia ja alan palveluyrieäjien erikoisosaamista vahvistavia työpajoja. Seminaareissa ja työpajoissa vieraili yhteensä 56 alan asiantun<jaa, ja niihin osallistui yhtensä 70 yritystä ja 87 muuta toimijaa. 4: Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC:lle luo<in toimintamalli, sen palvelut tuoeeiste=in ja elokuvakomissiotoiminnan ansaintamallia kehite=in. Hankkeen tuloksena Pohjois- Suomen elokuvakomission perustoiminta määritel<in osaksi POEM- Sää<ön perustoimintaa ja toiminnalle turva=in jatko osana POEM- Sää<ötä. Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC:n peruspalveluiksi määritel<in AV- tuotantojen neuvonta (NFFC neuvoo kansainvälisiä ja ko<maisia tuotantoyh<öitä AV- tuotantojen sijoieamisessa alueelle), AV- alan toimintaympäristön tuntemus ja <etokantojen ylläpito (NFFC ylläpitää rekisteriä alueen kuvauspaikoista, AV- alan yrityksistä, freelancereista ja palveluyrityksistä) sekä alueen markkinoin< AV- tuotantoympäristönä (NFFC markkinoi alueea ak<ivises< Suomessa ja kansainvälises< monipuolisena tuotantoympäristönä). 4

5 HANKKEEN SEMINAARIT JA TYÖPAJAT Hankkeessa järjeste=in 14 seminaaria, työpajaa ja tapaamista. Tapahtumissa vieraili yhteensä 55 alan asiantun<jaa ja niihin osallistui yhtensä 70 yritystä ja 87 muuta toimijaa. Tapahtumia järjeste=in neljällä eri konsep<lla: NFFC Focus On kansainväliset seminaarit NFFC Meet&Greet kohtaamistapahtumat NFFC Workshop työpajat amma=laisille Muut tapahtumat yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa Tapahtumat olivat pääsääntöises< kohdisteeu alueen AV- alan yrieäjille, tekijöille ja opiskelijoille ja tukivat alan yritysten ja osaajien verkoeumista, liiketoimintaa ja kansainvälistymistä. 5

6 NFFC FOCUS ON KANSAINVÄLISET SEMINAARIT NFFC Focus on Asia seminaari , Kuusamo Yhteistyössä Filmikaari- hankkeen (Interreg 4A) kanssa Seminaari keskieyi AV- alan yhteistyömahdollisuuksiin pohjoismaiden ja Aasian välillä, esieeli Korean ja Singaporen julkisten elokuva- alan tukiorganisaa<oiden avustus- ja rahoitusmahdollisuuksia sekä paneutui Aasian eri maiden tuotantokuleuureihin ja eroihin verraeuna pohjoismaalaiseen tuotantokuleuuriin. Seminaari keräsi kuulijoiksi 103 alan amma=laista Pohjoiskalo<lta. Seminaarin yhteydessä järjestetyt muut verkoeumis<laisuudet mahdollis<vat seminaarissa syntyneen keskustelun jatkamisen. Seminaarin puhujia olivat mm. Kenneth Tan, Media Development Authority, Singapore Jason Lai, Oak3 Films, Singapore KIM Hyoun- soo, Korean Film Council, Korea Kevin Chang, Gyeonggi Film Commission, Korea Prosenjit Kumar De, Vishesh Films, In<a Seminaarin tuloksena on syntynyt todellista yhteistyötä tuotantoyh<öiden välillä ja Suomi - Aasia - akselilla on kehieeillä useampi dokumen=tuotanto. Alueella on syntynyt osaamista myös aasialaisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen AV- tuotannossa. Lisäksi alueen tekijät kokivat verkoeumisen Pohjoiskalo<lla merkieäväksi toiminnalleen. Kuva: Focus on Asia - seminaarin paneelissa Jason Lai, Oak3 Films; Sunny Young, Paddy Pictures; Prosenjit Kumar De, Vishesh Film ja Kevin Chang, Gyeonggi Film Commission 6

7 NFFC Focus on Produc9on Services seminaari , Kuusamo Seminaarin tavoieeena oli heräeää kansallisella tasolla keskustelua kansainvälisten AV- tuotantojen kannus<mista sekä tuoda aiheea tunnetummaksi myös alueen tekijöille ja yrityksille. Kannus<mella tarkoitetaan julkista tuotantokannus<nrahastoa audiovisuaaliselle alalle, jonka kauea myönnetään palautuksia (esim %) suhteessa maassa kuluteeuun summaan. Seminaarissa tuo<in kansainvälisten vieraiden kauea konkree=sia esimerkkejä siitä, miten kannus<n on lisännyt AV- teollisuudesta koituvaa taloudellista hyötyä ja lisännyt työllisyyeä valituissa maissa (Irlan< ja Unkari). Seminaarissa esitel<in Suomessa jo tehtävää kansainvälistä tuotantopalveluiden markkinoin<a. Seminaarin lopuksi järjeste=in paneelikeskustelu kannus<njärjestelmän mahdollisuuksista Suomessa. Paneelia moderoi Favexin (Finnish Audiovisual Export) Petra Theman ja siihen osallistui mm. val<onvarainvaliokunnan puheenjohtaja Hannes Manninen. Seminaari järjeste=in yhteistyössä kansallisen Film Loca<on Finland - komissiohankkeen kanssa. Seminaarin puhujia olivat mm. Jonathan Olsberg, Olsberg SPI, Iso- Britannia David Collins, Samson Films, Irlan< Tamás Csutak, Abacus Consul<ng, Unkari He< seminaarin jälkeen julkais<in Kuusamo- manifes< <edotusvälineille, kansanedustajille, poli=sille puolueille, ministeriöille ja AV- alan järjestöille. Seminaarin jälkeen peruste=in ns. AV- alan Pyöreä pöytä, joka vie kannus<nasiaa eteenpäin. Joulukuussa 2010 valmistui lobbausmateriaali, jonka avulla asiaa vie<in eteenpäin eduskuntavaalien aikaan. Pyöreässä pöydässä ovat edusteeuina mm. FAVEX ry, alueelliset elokuvakomissiot, SATU ry ja Suomen elokuvasää<ö. Kuva: Focus on ProducXon Services - seminaarin paneelissa Klaus Heydemann, Talvi InternaXonal; Kaisu Isto, SES; Hannes Manninen, Eduskunta; Markus Myhrbeg, Lexia ja moderaaaori Petra Theman, FAVEX NFFC MEET&GREET - KOHTAAMISTAPAHTUMAT NFFC Meet&Greet - seminaari , Oulu Kansalliset rahoitusmahdollisuudet , Oulu Hurmaavat hakemukset ja yritystoiminnan kehieäminen , Oulu NFFC WORKSHOP - TYÖPAJAT Osaamisen paketoin< , Oulu Marke<ng and sales , Kuusamo Tuotanto alueella - palvelujen tarve, hinnoieelu ja sopimukset , Oulu Loca<on Management , Kuusamo 7

8 TUOTANNOT ALUEELLA Hankkeessa pyri=in lisäämään alueen kansainvälistä tunneeuuea kuvauskohteena sekä lisäämään alueella kuvaeavien tuotantojen määrää ja niistä koituvaa taloudellista ja imagollista hyötyä. Hankkeen toiminta- aikana Pohjois- Suomen elokuvakomissio avus< (laaja neuvonta, kuvauspaikkojen etsintä) yhteensä 37 tuotantoa, joista ko<maisia 10 ja kansainvälisiä 27. Alueella kuva=in yhteensä 24 audiovisuaalista tuotantoa, joista ko<maisia 5 ja kansainvälisiä 19. Hankkeen konsultoimien tuotantojen määrä: Vuosi 2011 syyskuuhun mennessä. ALUEELLA KUVATTUJA TUOTANTOJA : Tuotannot kuvissa: Hanna, Focus Features, USA/UK/Germany, 2011; Bizarre Foords with Andrew Zimmern, Tremendous! Entertainment, USA, 2011; Vlandeeren VakanXeland, Belgia, 2009; White as Snow, Blue Monday ProducXons, Ranska, 2010; Kas var būt labāks par šo?, Latvia, 2010; KielleAy Hedelmä, Helsinki Filmi Oy,

9 KUVAUSPAIKKOJEN ETSINTÄ Hankkeessa on osteeu kuvauspaikkojen etsintä- ja valokuvauspalveluja alueen amma=laisilta. Hanke on myös ostanut valokuvia jo etsityistä kuvauspaikoista. Toimenpiteen avulla on markkinoitu alueea tuoeajille sekä keräey elokuvakomission omaa kuva- arkistoa. Hanke myös isännöi kahdeksaa tuotantoryhmän vierailua alueella. Hanke teki maaliskuussa 2009 kuvausmatkan myös Venäjälle (Kuusamon lähialueet). Kuusamon rajanylityspaikka ja rajan ylieävä matkailupalveluyritysten toiminta mahdollistavat komissiopalvelujen laajentamisen. ALUEEN KANSAINVÄLINEN MARKKINOINTI Alueen markkinoin<in kuuluivat osallistuminen alan fes<vaaleille ja messuille, mainokset alan medioissa, markkinoinnin materiaalien valmistus ja levieäminen, tuoeajien tutustueamismatkat alueelle sekä alan tuotantoyh<öille suunnaeu suoramarkkinoin<. Pohjois- Suomen elokuvakomission graafinen ilme ja logo uudiste=in maaliskuussa 2009 samassa yhteydessä kun hankkeen ne=sivut uudiste=in: The North Finland Film Commission serves production teams by offering local expertise and a reliable co-operation network in the Northern Finland. The NFFC operates within the regional audiovisual production resource centre POEM (The Northern Film and Media Foundation). This newsletter covers the events and activities in the NFFC s operating region and is issued four times a year. Locations: It s White Winter Again! The Kuusamo Lapland region was covered by the first snow record early this year. The area has enjoyed a solid snow cover from late September. Take our word for it: Kuusamo is one of those areas in Finland where a snow cover that stays until early May is almost guaranteed. Best time for shooting is between February and April, when the snow cover is at its thickest and the daylight is abundant. The largest ski resort in Kuusamo Lapland region, Ruka, opened its season two weeks ago, and the first slopes were ready to welcome skiers already in mid-october. Only the European glaciers beat Ruka in the race of opening for winter season during autumn, and the trails at Ruka remain open for a longer time than anywhere else in Finland. The secret to this accomplishment lies in the climate, but also in the high-quality snowmaking machinery. At full capacity, the 70 snowguns in Ruka produce 1,250 square metres of snow At the Ruka website, you can check out the snowy landscape in an hour. in real time: PRODUCTION GUIDE TABLE OF CONTENT 1. In Brief Finland North of Finland 2. North of Finland Natures Own Locations Man Made Sceneries 150 Days of Snow and the Midnight Sun Film Sector Up Here How to Get Here and Around 3. Filming in Finland Film Financing Shooting Permits Visas Working Permits Salaries 4. The NFFC - Your Arctic Partner Contact Information 9

10 MESSUT, FESTIVAALIT JA MARKETIT Hanke osallistui yhteensä 17 kansainväliseen messu- ja market - tapahtumaan. Messuilla pyri=in järjesteeyjen markkinoin<toimenpiteiden lisäksi hakemaan uusia asiakaskontakteja ja tapaamaan tuoeajia, joilla oli hankkeen toiminta- alueelle soveltuvia tuotantoja Berliinin elokuvajuhlat ja European Film Market, Saksa Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska Cannes Lions mainoselokuvafes<vaalit, Ranska 2009 Berliinin elokuvajuhlat ja European Film Market, Saksa Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska Cannes Lions mainoselokuvafes<vaalit, Ranska 2010 Berliinin elokuvafes<vaalit, Saksa White as Snow elokuvan ensi- ilta, Ranska Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska Stockholm Film Fes<val MIAF Moscow Interna<onal Film Fes<val, Venäjä * Asian Television Forum, Singapore American Film Market, USA * 2011 Berliinin elokuvajuhlat ja European Film Market, Saksa Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska * Hankkeen materiaalit esillä, ei projekxhenkilökuntaa paikalla. 10

11 MARKKINOINNIN YHTEISTYÖ Kansainvälisille messuille osallistuminen vaa<i runsaas< resursseja, joten markkinoin<yhteistyö on alueelliselle elokuvakomissiolle järkevää. Hanke toteu= pitkäjänteises< markkinoin<yhteistyötä kansallisella tasolla muiden ko<maisten elokuvakomissioiden ja Film Loca<on Finland hankkeen kanssa sekä kansainvälises< elokuva- komissioverkostojen kauea: Associa<on of Film Commissioners Interna<onal AFCI, European Film Commission Network EUFCN ja Scandinavian Loca<ons. KOMISSIOTOIMINNAN JATKO ALUEELLA Hankkeen pääeymisen jälkeen Pohjois- Suomen elokuvakomissio jatkaa toimintaansa osana POEM- Sää<ön tarjoamia palveluja. NFFC jatkaa peruspalvelujen tarjoamista tuotannoille sekä keskieyy edelleen kehieämään ja vahvistamaan alueen tuotantoympäristöä jatkamalla alueen kansainvälistä markkinoin<a ja vaikueamalla kansallisen kannus<njärjestelmän syntyyn. Hankkeen aikana valmisteeuja esieeitä, Internet- sivustoa ja siellä olevia <etopankkeja, tapahtumakonsepteja, yhteistyörakenteita sekä yhteyksiä tuotantoyh<öihin ja yhteistyökumppaneihin hyödynnetään myös hankkeen pääeymisen jälkeen. KUVA: SAOIRSE RONAN AS HANNA IN HANNA. PHOTO BY ALEX BAILEY, COPYRIGHT 2011 FOCUS FEATURES 11

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Johanna Karppinen, toiminnanjohtaja Favex Finnish Film & Audiovisual Export FAVEX missio Favex edistää suomalaisen

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Suoma seminaari 18.9.2013 @Levi Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointihanke;

Lisätiedot

Taidetehtaan toiminnan kehittäminen. Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012

Taidetehtaan toiminnan kehittäminen. Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012 Taidetehtaan toiminnan kehittäminen Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012 Taidetehtaan sää=ö Porvoon Taidetehtaan sää=ö on 1999 perustebu yleishyödyllinen yhteisö. o Perustajat Porvoon kaupunki

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille!

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Onko kansainvälistyminen yrityksesi seuraava kasvuhaaste? Onko sinulla tarve ymmärtää miten palvelusi skaalautuu eri markkinoille? Tule mukaan ja toteuta tavoi7eesi!

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Cross Border Bioenergy

Cross Border Bioenergy www.crossborderbioenergy.eu www.aebiom.org Cross Border Bioenergy Markkinatukea Eurooppaan toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry BIOENERGIAPÄIVÄT 2011, Helsinki Contract

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

Cross Border Bioenergy

Cross Border Bioenergy www.aebiom.org Cross Border Bioenergy Markkinatukea Eurooppaan toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry KEVÄTPÄIVÄ 2010-seminaari, 7.4.2011, Helsinki Contract number:

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

FILM FRIENDLY - VALMENNUS. Matkailuyrityksille uu:a liiketoimintaa av- tuotannoista

FILM FRIENDLY - VALMENNUS. Matkailuyrityksille uu:a liiketoimintaa av- tuotannoista FILM FRIENDLY - VALMENNUS Matkailuyrityksille uu:a liiketoimintaa av- tuotannoista Mikä on Film Friendly? Valmennusohjelma matkailuyrityksille, jotka haluavat tavoitella uu4a asiakaskuntaa audiovisuaalisten

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

make and make and make ThinkMath 2017

make and make and make ThinkMath 2017 Adding quantities Lukumäärienup yhdistäminen. Laske yhteensä?. Countkuinka howmonta manypalloja ballson there are altogether. and ja make and make and ja make on and ja make ThinkMath 7 on ja on on Vaihdannaisuus

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

Toimintakertomus 1 5

Toimintakertomus 1 5 20 Toimintakertomus 15 1 1. Toiminnanjohtajan katsaus Toiminnanjohtajan katsaus AUDIOVISUAL FINLAND toimi vielä koko viime vuoden vanhalla nimellään Finnish Film & Audiovisual Export FAVEX. Siksi tässä

Lisätiedot

We live in unpredictable times where the rules are. disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall.

We live in unpredictable times where the rules are. disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall. We live in unpredictable times where the rules are Muokkaa changing perustyylejä so fast that formulas naps. for success are disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall. Muokkaa Innovations

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Global Manufacturing and Services Business Activity Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / No change on previous month Teollisuus

Lisätiedot

Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari

Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari Pekka Ollikainen Tekes 24.1.2013 Messukeskus, Helsinki http://www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM1071384v2 Oppimisratkaisut ohjelma 2011-2015 Ohjelman

Lisätiedot

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Peda-forum 2017, Vaasa Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä Roolipeliharjoitus - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Anne-Maria Holma, Yliopistonlehtori,

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

POHJOIS-SCANDINAAVIAN SOLMUKOHTA

POHJOIS-SCANDINAAVIAN SOLMUKOHTA PERÄMERENKAARI POHJOIS-SCANDINAAVIAN SOLMUKOHTA KANSAINVÄLISET KÄYTÄVÄT TEOLLISUUDEN KESKITTYMIÄ PERÄMEREN SUOMALAIS-RUOTSALAINEN RANNIKKOVYÖHYKE Perämerenkaari on Itämeren pohjoisimmassa osassa sijaitseva,

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Market Report / October 2015

Market Report / October 2015 Market Report / October 2015 Overnight stays grow 7% Overnight stays by visitors to Helsinki were up 7% in October when compared to one year ago. Stays by domestic visitors increased more than four percent

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Developing the Pinus Sylvestris L resource

Developing the Pinus Sylvestris L resource Developing the Pinus Sylvestris L resource Jukka Malinen, Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Northern Periphery Programme

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Eurooppalainen yrittäjävaihto. Columbus Columbus

Eurooppalainen yrittäjävaihto. Columbus Columbus Eurooppalainen yrittäjävaihto Columbus 8 2016-2018 Columbus 9 2017-2022 Eurooppalainen yrittäjävaihto Euroopan unionin rahoittama yrittäjille tarkoitettu vaihto-ohjelma Ohjelmaan voi osallistua alkavana

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansainvälistä tunnettuutta rakentamassa. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Tampereen kaupunkiseudun kansainvälistä tunnettuutta rakentamassa. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Tampereen kaupunkiseudun kansainvälistä tunnettuutta rakentamassa Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy TAHTOTILA 2018

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Visit Finland maailmalla Visit Finland edustajat 10 maassa Venäjä, Peking, Chongqing, Shanghai, Hong Kong & Etelä-Kiina, Tokio, Berliini, Lontoo, Pariisi,

Lisätiedot

NaturEpic Stories of our nature

NaturEpic Stories of our nature NaturEpic Stories of our nature Maria Lehtman Valokuvataiteilija Dip. EMC Hiljainen lampi katselee taivasta - odottaa talven väistymistä. Hetkeksi pysähdyn minäkin ja annan verhon väistyä mielestäni Ehkä

Lisätiedot

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Taustaa ja tavoitteita TEM johtaa Oske-ohjelman toteutusta Nykyisen ohjelmakauden linjaukset ja tavoitteet PÄÄOSASSA Keskustelun avaus, ajatuksia

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Johanna Karppinen, toiminnanjohtaja Favex Finnish Film & Audiovisual Export Kannustinaloitteen takana koko av-ala,

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille EKOTALO YHTEISTYÖ Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille Ekotalo projekc näkyvyys Ekotalo projek, hakee menetelmiä ja ratkaisuja, joilla tulevaisuudessa rakennetaan ja eletään ekologisemmin ProjekClle haetaan

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Tiedote/Newsletter 8/2016

Tiedote/Newsletter 8/2016 Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TIEDOTE NEWSLETTER Tiedote/Newsletter 8/2016 Tanssiaisten illalliskortit ovat vielä myynnissä! Hae omasi KAMOn kioskeilta ja osallistu lukuvuoden tyylikkäimpiin

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Kuusamo-Lapland Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Hyvinvointia meille ja muille seminaari Jyväskylän Paviljonki 26.10.2009 Toimitusjohtaja Mika Perttunen Arvomme

Lisätiedot

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kenneth Ekman CTO CrisolteQ Ltd 29200 Harjavalta TEAM FINLAND Toiminta ja Palvelut Yritysten kansainvälistymistä tukevat palvelut Vaikuttaminen ulkomaiseen toimintaympäristöön

Lisätiedot

ENERGIAPOLITIIKKAESITYS

ENERGIAPOLITIIKKAESITYS ESITYSTAITEEN SEURA ENERGIAPOLITIIKKAESITYS Energiapoli9ikkaesitys -hanke mallintaa hajautetun ja uusiutuvan lähi- ja pienenergian tuoeamista fik9ivisessä lähitulevaisuudessa MIKSI ENERGIAPOLITIIKKA? NÄLKÄ

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Co-Design Bay - Esiselvityshanke. Kristian Keinänen Kehityspäällikkö, Design Kristian.keinanen@ladec.fi p. 050 5980 580

Co-Design Bay - Esiselvityshanke. Kristian Keinänen Kehityspäällikkö, Design Kristian.keinanen@ladec.fi p. 050 5980 580 Co-Design Bay - Esiselvityshanke Kristian Keinänen Kehityspäällikkö, Design Kristian.keinanen@ladec.fi p. 050 5980 580 Hankkeen tavoitteet Kehittää Suomen teollisten muotoilualojen ekosysteemin toimijoiden

Lisätiedot

Future Learning Finland infotilaisuus. Scandic Simonkenttä FLF ohjelmajohtaja Veli-Pekka Niitamo

Future Learning Finland infotilaisuus. Scandic Simonkenttä FLF ohjelmajohtaja Veli-Pekka Niitamo Future Learning Finland infotilaisuus Scandic Simonkenttä 7.12.10 FLF ohjelmajohtaja Veli-Pekka Niitamo Toteutamme kansallista koulutusvientistrategiaa Tavoite: Suomi on yksi maailman johtavista koulutukseen

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1. EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.2012 Teija Kekonen Iin Micropolis Oy Micropolis Oy Uusiutuvan energia- ja

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK)

Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK) Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK) Cleantech Finland -jäsenyyden edut yrityksille MITEN YRITYKSESI HYÖTYY JÄSENYYDESTÄ? 1. Yrityksesi

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, May Nights spent by foreign tourists in Finland up by 11 per cent in May 201 Overnight stays by foreign tourists continued increasing at Finnish

Lisätiedot

Kimppakyydillä edullisemmin: vientiverkostot, kumppanuusohjelmat ja yhteismessutapahtumat pk-yritysten kansainvälistymisen tukena

Kimppakyydillä edullisemmin: vientiverkostot, kumppanuusohjelmat ja yhteismessutapahtumat pk-yritysten kansainvälistymisen tukena Kimppakyydillä edullisemmin: vientiverkostot, kumppanuusohjelmat ja yhteismessutapahtumat pk-yritysten kansainvälistymisen tukena Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot