POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO VAHVEMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ HANKKEEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO VAHVEMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ HANKKEEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO VAHVEMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ HANKKEEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ 1

2 TAUSTAA POEM-SÄÄTIÖ JA POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO Vuodesta 1999 saakka toiminut Pohjoinen media- ja elokuvakeskus POEM projek<toiminta vakiinnute=in, kun alueellinen AV- alan resurssikeskus, Pohjoinen elokuva- ja mediasää<ö POEM peruste=in vuonna 2006 edistämään, kehieämään, tukemaan ja ylläpitämään audiovisuaalista elinkeinoelämää ja kuleuuria Pohjois- Pohjanmaalla ja Perämeren kaaren alueella. Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC tarjoaa palveluja audiovisuaalisille tuotannoille kansainvälises<kin tunnistetulla elokuvakomissio - palveluformaa<lla. Jo POEM- projek<n aikana vuonna 2001 perusteeu Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC kuuluu kansainväliseen, yli 300 elokuvakomission Associa<on of Film Commissioners Interna<onal kaeojärjestöön. Elokuvakomissioiden toimintamallia ja peruspalveluita määrieää osaltaan kaeojärjestö AFCI:n jäsenyyden ehdot. Toiminnan tavoieeena on lisätä alueella tuoteeavien AV- tuotantojen määrää ja niistä alueelle koituvaa taloudellista, imagollista ja kuleuurillista hyötyä. HankeEa valmistellessa vuonna 2007 Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC:n peruspalvelu toimi luontevas< Oulun seudulla, alueen kansainvälistä markkinoin<a kuvauskohteena oli aloiteeu, Oulun alueella oli kuvaeu 2006 ensimmäinen pitkä kansainvälinen tuotanto ja AV- alan ja matkailualan yhteistyön mahdollisuudet oli havaieu. POEM- Sää<ön vuonna 2006 toteueamassa Oulun läänin audiovisuaalisen alan toimialakartoituksessa tode=in, eeä AV- alan liikevaihto oli vuonna ,2 M. Alan palvelusektorilla toimi Oulun läänissä 36 yritystä ja sektorin usko=in kasvavan erityises< kansainvälistymisen kauea. Kuva: Vom Ende der Eiszeit, Ohj. Friedemann Fromm (GER). Tv elokuva. KuvaAu Oulussa ja lähiympäristössä 15pv

3 HANKKEEN TAVOITTEIKSI MÄÄRITELTIIN... Elokuvakomissiotoiminnassa alueelle rakennetaan koko Pohjois- Suomen suuralueea palveleva osaamis-, palvelu- ja markkinoin<verkosto, joka edesaueaa alueen yrityksiä ja osaajia hyödyntämään alueelle tulevat audiovisuaalisen alan tuotannot parhaalla mahdollisella tavalla. Komissiohankkeen painopiste on palvelutuotannon kehieämisessä, alueen imagon ja osaamisen markkinoinnissa ja kansainvälistymisessä. TavoiEeet kohdentuvat alueen osaaja- ja palveluverkoston kehieämiseen, yritysten markkinoinnin kehieämiseen ja kansainvälistämiseen audiovisuaalisten tuotantojen kauea, sekä uuden palvelutoiminnan luomiseen alueelle. Hankkeen tavoi+eet jae-in neljään alatavoi+eeseen 1: Toiminta- alueen laajentaminen: TavoiEeena on elokuvakomissiotoiminnan laajentaminen koskemaan Oulun seudun lisäksi Koillis- Suomea sekä Kemi- Tornion alueita. 2: Innovaa9overkostojen ja toimintaympäristön kehi+äminen osana luovan talouden kehi+ämishankkeita: TavoiEeena on kehieää osaajaverkostoa ja näin nostaa alueelle jäävää osuuea alueella kuvaeujen elokuvatuotantojen tuotantobudje<sta. 3: Alueen ja sen osaamisen kansainvälinen markkinoin9: TavoiEeena on saada alueelle nykyistä enemmän kansainvälisiä ja kansallisia tuotantoja. 4: Elokuvakomissiotoiminnan ansaintamallien kehi+äminen: TavoiEeena on, eeä hankkeen aikana tutkitaan erilaisia ansaintamalleja, joiden avulla elokuvakomissio voi kehieää omaa tulonmuodostustaan. HANKKEEN TOTEUTUS Pohjois- Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö - hankkeen toteu= POEM- Sää<ö. HankeEa omarahoi=vat POEM- Sää<ön lisäksi Kuusamon kaupunki, Taivalkosken kunta, Posion kunta sekä Tornion yritystoiminnan kehieämisyh<ö Team Botnia. Hanke toteute=in aikavälillä ja sen budje= oli euroa, josta euroa kun<en omarahoitusta ja euroa EAKR - rahoitusta. 3

4 HANKKEEN TULOKSET TIIVISTETYSTI 1: NFFC:n perustoiminta (neuvontapalvelu, <etokantojen ylläpito ja markkinoin<) uloeuu luontevas< Oulun, Koillis- Suomen ja Kemi- Tornion alueille. 2: Alueelle on syntynyt uudenlaista sisältö- ja kuleuurialan palvelutoimintaa, ja alueen AV- alan liikevaihto on kasvanut tasaises< 5,2M v > 6,6M v Alueen AV- alan palveluyritykset ovat kansainvälistyneet ja alueelle on syntynyt vahva AV- alan verkosto PAVA ry. Hankealueelta hyödynnetään nykyään noin 27 % prosen=a AV- tuotannon tarvitsemista palveluista ja osaamisesta. Tuotantojen taloudelliset hyödyt (palkat ja ostetut palvelut) alueelle ovat hankkeen aikana olleet yhteensä noin euroa. 3: Alueella on kuvaeu hankkeen aikana yhteensä 24 tuotantoa, joista 19 on kansainvälisiä tuotantoja. Kansainvälisten tuotantojen määrä alueella on kasvanut 500 % vuodesta 2007 vuoteen Hanke on ak<ivises< markkinoinut alueea kuvauspaikkana kansainvälisellä tasolla osallistumalla messuille ja tekemällä markkinoinnin yhteistyötä. Hankkeen tuloksena suunnitel<in, koordinoi<in ja toteute=in alueen innovaa<otekijöiden verkoeumista, liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä tukevia tapahtumia ja alan palveluyrieäjien erikoisosaamista vahvistavia työpajoja. Seminaareissa ja työpajoissa vieraili yhteensä 56 alan asiantun<jaa, ja niihin osallistui yhtensä 70 yritystä ja 87 muuta toimijaa. 4: Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC:lle luo<in toimintamalli, sen palvelut tuoeeiste=in ja elokuvakomissiotoiminnan ansaintamallia kehite=in. Hankkeen tuloksena Pohjois- Suomen elokuvakomission perustoiminta määritel<in osaksi POEM- Sää<ön perustoimintaa ja toiminnalle turva=in jatko osana POEM- Sää<ötä. Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC:n peruspalveluiksi määritel<in AV- tuotantojen neuvonta (NFFC neuvoo kansainvälisiä ja ko<maisia tuotantoyh<öitä AV- tuotantojen sijoieamisessa alueelle), AV- alan toimintaympäristön tuntemus ja <etokantojen ylläpito (NFFC ylläpitää rekisteriä alueen kuvauspaikoista, AV- alan yrityksistä, freelancereista ja palveluyrityksistä) sekä alueen markkinoin< AV- tuotantoympäristönä (NFFC markkinoi alueea ak<ivises< Suomessa ja kansainvälises< monipuolisena tuotantoympäristönä). 4

5 HANKKEEN SEMINAARIT JA TYÖPAJAT Hankkeessa järjeste=in 14 seminaaria, työpajaa ja tapaamista. Tapahtumissa vieraili yhteensä 55 alan asiantun<jaa ja niihin osallistui yhtensä 70 yritystä ja 87 muuta toimijaa. Tapahtumia järjeste=in neljällä eri konsep<lla: NFFC Focus On kansainväliset seminaarit NFFC Meet&Greet kohtaamistapahtumat NFFC Workshop työpajat amma=laisille Muut tapahtumat yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa Tapahtumat olivat pääsääntöises< kohdisteeu alueen AV- alan yrieäjille, tekijöille ja opiskelijoille ja tukivat alan yritysten ja osaajien verkoeumista, liiketoimintaa ja kansainvälistymistä. 5

6 NFFC FOCUS ON KANSAINVÄLISET SEMINAARIT NFFC Focus on Asia seminaari , Kuusamo Yhteistyössä Filmikaari- hankkeen (Interreg 4A) kanssa Seminaari keskieyi AV- alan yhteistyömahdollisuuksiin pohjoismaiden ja Aasian välillä, esieeli Korean ja Singaporen julkisten elokuva- alan tukiorganisaa<oiden avustus- ja rahoitusmahdollisuuksia sekä paneutui Aasian eri maiden tuotantokuleuureihin ja eroihin verraeuna pohjoismaalaiseen tuotantokuleuuriin. Seminaari keräsi kuulijoiksi 103 alan amma=laista Pohjoiskalo<lta. Seminaarin yhteydessä järjestetyt muut verkoeumis<laisuudet mahdollis<vat seminaarissa syntyneen keskustelun jatkamisen. Seminaarin puhujia olivat mm. Kenneth Tan, Media Development Authority, Singapore Jason Lai, Oak3 Films, Singapore KIM Hyoun- soo, Korean Film Council, Korea Kevin Chang, Gyeonggi Film Commission, Korea Prosenjit Kumar De, Vishesh Films, In<a Seminaarin tuloksena on syntynyt todellista yhteistyötä tuotantoyh<öiden välillä ja Suomi - Aasia - akselilla on kehieeillä useampi dokumen=tuotanto. Alueella on syntynyt osaamista myös aasialaisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen AV- tuotannossa. Lisäksi alueen tekijät kokivat verkoeumisen Pohjoiskalo<lla merkieäväksi toiminnalleen. Kuva: Focus on Asia - seminaarin paneelissa Jason Lai, Oak3 Films; Sunny Young, Paddy Pictures; Prosenjit Kumar De, Vishesh Film ja Kevin Chang, Gyeonggi Film Commission 6

7 NFFC Focus on Produc9on Services seminaari , Kuusamo Seminaarin tavoieeena oli heräeää kansallisella tasolla keskustelua kansainvälisten AV- tuotantojen kannus<mista sekä tuoda aiheea tunnetummaksi myös alueen tekijöille ja yrityksille. Kannus<mella tarkoitetaan julkista tuotantokannus<nrahastoa audiovisuaaliselle alalle, jonka kauea myönnetään palautuksia (esim %) suhteessa maassa kuluteeuun summaan. Seminaarissa tuo<in kansainvälisten vieraiden kauea konkree=sia esimerkkejä siitä, miten kannus<n on lisännyt AV- teollisuudesta koituvaa taloudellista hyötyä ja lisännyt työllisyyeä valituissa maissa (Irlan< ja Unkari). Seminaarissa esitel<in Suomessa jo tehtävää kansainvälistä tuotantopalveluiden markkinoin<a. Seminaarin lopuksi järjeste=in paneelikeskustelu kannus<njärjestelmän mahdollisuuksista Suomessa. Paneelia moderoi Favexin (Finnish Audiovisual Export) Petra Theman ja siihen osallistui mm. val<onvarainvaliokunnan puheenjohtaja Hannes Manninen. Seminaari järjeste=in yhteistyössä kansallisen Film Loca<on Finland - komissiohankkeen kanssa. Seminaarin puhujia olivat mm. Jonathan Olsberg, Olsberg SPI, Iso- Britannia David Collins, Samson Films, Irlan< Tamás Csutak, Abacus Consul<ng, Unkari He< seminaarin jälkeen julkais<in Kuusamo- manifes< <edotusvälineille, kansanedustajille, poli=sille puolueille, ministeriöille ja AV- alan järjestöille. Seminaarin jälkeen peruste=in ns. AV- alan Pyöreä pöytä, joka vie kannus<nasiaa eteenpäin. Joulukuussa 2010 valmistui lobbausmateriaali, jonka avulla asiaa vie<in eteenpäin eduskuntavaalien aikaan. Pyöreässä pöydässä ovat edusteeuina mm. FAVEX ry, alueelliset elokuvakomissiot, SATU ry ja Suomen elokuvasää<ö. Kuva: Focus on ProducXon Services - seminaarin paneelissa Klaus Heydemann, Talvi InternaXonal; Kaisu Isto, SES; Hannes Manninen, Eduskunta; Markus Myhrbeg, Lexia ja moderaaaori Petra Theman, FAVEX NFFC MEET&GREET - KOHTAAMISTAPAHTUMAT NFFC Meet&Greet - seminaari , Oulu Kansalliset rahoitusmahdollisuudet , Oulu Hurmaavat hakemukset ja yritystoiminnan kehieäminen , Oulu NFFC WORKSHOP - TYÖPAJAT Osaamisen paketoin< , Oulu Marke<ng and sales , Kuusamo Tuotanto alueella - palvelujen tarve, hinnoieelu ja sopimukset , Oulu Loca<on Management , Kuusamo 7

8 TUOTANNOT ALUEELLA Hankkeessa pyri=in lisäämään alueen kansainvälistä tunneeuuea kuvauskohteena sekä lisäämään alueella kuvaeavien tuotantojen määrää ja niistä koituvaa taloudellista ja imagollista hyötyä. Hankkeen toiminta- aikana Pohjois- Suomen elokuvakomissio avus< (laaja neuvonta, kuvauspaikkojen etsintä) yhteensä 37 tuotantoa, joista ko<maisia 10 ja kansainvälisiä 27. Alueella kuva=in yhteensä 24 audiovisuaalista tuotantoa, joista ko<maisia 5 ja kansainvälisiä 19. Hankkeen konsultoimien tuotantojen määrä: Vuosi 2011 syyskuuhun mennessä. ALUEELLA KUVATTUJA TUOTANTOJA : Tuotannot kuvissa: Hanna, Focus Features, USA/UK/Germany, 2011; Bizarre Foords with Andrew Zimmern, Tremendous! Entertainment, USA, 2011; Vlandeeren VakanXeland, Belgia, 2009; White as Snow, Blue Monday ProducXons, Ranska, 2010; Kas var būt labāks par šo?, Latvia, 2010; KielleAy Hedelmä, Helsinki Filmi Oy,

9 KUVAUSPAIKKOJEN ETSINTÄ Hankkeessa on osteeu kuvauspaikkojen etsintä- ja valokuvauspalveluja alueen amma=laisilta. Hanke on myös ostanut valokuvia jo etsityistä kuvauspaikoista. Toimenpiteen avulla on markkinoitu alueea tuoeajille sekä keräey elokuvakomission omaa kuva- arkistoa. Hanke myös isännöi kahdeksaa tuotantoryhmän vierailua alueella. Hanke teki maaliskuussa 2009 kuvausmatkan myös Venäjälle (Kuusamon lähialueet). Kuusamon rajanylityspaikka ja rajan ylieävä matkailupalveluyritysten toiminta mahdollistavat komissiopalvelujen laajentamisen. ALUEEN KANSAINVÄLINEN MARKKINOINTI Alueen markkinoin<in kuuluivat osallistuminen alan fes<vaaleille ja messuille, mainokset alan medioissa, markkinoinnin materiaalien valmistus ja levieäminen, tuoeajien tutustueamismatkat alueelle sekä alan tuotantoyh<öille suunnaeu suoramarkkinoin<. Pohjois- Suomen elokuvakomission graafinen ilme ja logo uudiste=in maaliskuussa 2009 samassa yhteydessä kun hankkeen ne=sivut uudiste=in: The North Finland Film Commission serves production teams by offering local expertise and a reliable co-operation network in the Northern Finland. The NFFC operates within the regional audiovisual production resource centre POEM (The Northern Film and Media Foundation). This newsletter covers the events and activities in the NFFC s operating region and is issued four times a year. Locations: It s White Winter Again! The Kuusamo Lapland region was covered by the first snow record early this year. The area has enjoyed a solid snow cover from late September. Take our word for it: Kuusamo is one of those areas in Finland where a snow cover that stays until early May is almost guaranteed. Best time for shooting is between February and April, when the snow cover is at its thickest and the daylight is abundant. The largest ski resort in Kuusamo Lapland region, Ruka, opened its season two weeks ago, and the first slopes were ready to welcome skiers already in mid-october. Only the European glaciers beat Ruka in the race of opening for winter season during autumn, and the trails at Ruka remain open for a longer time than anywhere else in Finland. The secret to this accomplishment lies in the climate, but also in the high-quality snowmaking machinery. At full capacity, the 70 snowguns in Ruka produce 1,250 square metres of snow At the Ruka website, you can check out the snowy landscape in an hour. in real time: PRODUCTION GUIDE TABLE OF CONTENT 1. In Brief Finland North of Finland 2. North of Finland Natures Own Locations Man Made Sceneries 150 Days of Snow and the Midnight Sun Film Sector Up Here How to Get Here and Around 3. Filming in Finland Film Financing Shooting Permits Visas Working Permits Salaries 4. The NFFC - Your Arctic Partner Contact Information 9

10 MESSUT, FESTIVAALIT JA MARKETIT Hanke osallistui yhteensä 17 kansainväliseen messu- ja market - tapahtumaan. Messuilla pyri=in järjesteeyjen markkinoin<toimenpiteiden lisäksi hakemaan uusia asiakaskontakteja ja tapaamaan tuoeajia, joilla oli hankkeen toiminta- alueelle soveltuvia tuotantoja Berliinin elokuvajuhlat ja European Film Market, Saksa Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska Cannes Lions mainoselokuvafes<vaalit, Ranska 2009 Berliinin elokuvajuhlat ja European Film Market, Saksa Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska Cannes Lions mainoselokuvafes<vaalit, Ranska 2010 Berliinin elokuvafes<vaalit, Saksa White as Snow elokuvan ensi- ilta, Ranska Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska Stockholm Film Fes<val MIAF Moscow Interna<onal Film Fes<val, Venäjä * Asian Television Forum, Singapore American Film Market, USA * 2011 Berliinin elokuvajuhlat ja European Film Market, Saksa Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska * Hankkeen materiaalit esillä, ei projekxhenkilökuntaa paikalla. 10

11 MARKKINOINNIN YHTEISTYÖ Kansainvälisille messuille osallistuminen vaa<i runsaas< resursseja, joten markkinoin<yhteistyö on alueelliselle elokuvakomissiolle järkevää. Hanke toteu= pitkäjänteises< markkinoin<yhteistyötä kansallisella tasolla muiden ko<maisten elokuvakomissioiden ja Film Loca<on Finland hankkeen kanssa sekä kansainvälises< elokuva- komissioverkostojen kauea: Associa<on of Film Commissioners Interna<onal AFCI, European Film Commission Network EUFCN ja Scandinavian Loca<ons. KOMISSIOTOIMINNAN JATKO ALUEELLA Hankkeen pääeymisen jälkeen Pohjois- Suomen elokuvakomissio jatkaa toimintaansa osana POEM- Sää<ön tarjoamia palveluja. NFFC jatkaa peruspalvelujen tarjoamista tuotannoille sekä keskieyy edelleen kehieämään ja vahvistamaan alueen tuotantoympäristöä jatkamalla alueen kansainvälistä markkinoin<a ja vaikueamalla kansallisen kannus<njärjestelmän syntyyn. Hankkeen aikana valmisteeuja esieeitä, Internet- sivustoa ja siellä olevia <etopankkeja, tapahtumakonsepteja, yhteistyörakenteita sekä yhteyksiä tuotantoyh<öihin ja yhteistyökumppaneihin hyödynnetään myös hankkeen pääeymisen jälkeen. KUVA: SAOIRSE RONAN AS HANNA IN HANNA. PHOTO BY ALEX BAILEY, COPYRIGHT 2011 FOCUS FEATURES 11

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Developing the Pinus Sylvestris L resource

Developing the Pinus Sylvestris L resource Developing the Pinus Sylvestris L resource Jukka Malinen, Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Northern Periphery Programme

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Tiedote/Newsletter 8/2016

Tiedote/Newsletter 8/2016 Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TIEDOTE NEWSLETTER Tiedote/Newsletter 8/2016 Tanssiaisten illalliskortit ovat vielä myynnissä! Hae omasi KAMOn kioskeilta ja osallistu lukuvuoden tyylikkäimpiin

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Kuusamo-Lapland Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Hyvinvointia meille ja muille seminaari Jyväskylän Paviljonki 26.10.2009 Toimitusjohtaja Mika Perttunen Arvomme

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Visit Finland maailmalla Visit Finland edustajat 10 maassa Venäjä, Peking, Chongqing, Shanghai, Hong Kong & Etelä-Kiina, Tokio, Berliini, Lontoo, Pariisi,

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Bioenergiateknologian vientiyhteistyöllä

Bioenergiateknologian vientiyhteistyöllä Bioenergiateknologian vientiyhteistyöllä menestykseen Keski-Suomen energiapäivä 28.1.2010 Toimitusjohtaja Asko Ojaniemi, Benet Oy 1 Hankkeen tavoitteet Tavoitteena tarjota koko ketju metsästä lämmöntuotantoon

Lisätiedot

Toimintakertomus 1 5

Toimintakertomus 1 5 20 Toimintakertomus 15 1 1. Toiminnanjohtajan katsaus Toiminnanjohtajan katsaus AUDIOVISUAL FINLAND toimi vielä koko viime vuoden vanhalla nimellään Finnish Film & Audiovisual Export FAVEX. Siksi tässä

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

IPBES ja Suomi. Eeva Furman SYKE Suomen IPBES seminaari, Säätytalo

IPBES ja Suomi. Eeva Furman SYKE Suomen IPBES seminaari, Säätytalo IPBES ja Suomi Eeva Furman SYKE 18.11.2013 Suomen IPBES seminaari, Säätytalo Planeetan kestävyyden rajat on ylitetty räikeimmin biodiversiteettikadon osalta Rockström et al. 2009 Kansainvälinen yhteisö

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

TESTAA - toimintamalli

TESTAA - toimintamalli TESTAA - toimintamalli Biotalouskonversion uudet yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuudet puupohjaiset materiaalit ja prosessit seminaari 14.6.2012 Petri Jetsu, VTT 2 Taustaa Pk-yritysten on ollut erittäin

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

For tough jobs. Timo Rask, President Supply Line

For tough jobs. Timo Rask, President Supply Line For tough jobs Timo Rask, President Supply Line 1 Business 2 OCT. 2008 APR. 2010 History Charging First underground mining vehicles Tractor mounted Forestry equipment... Concrete Sparying Peltosalmen Konepaja

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

T U O T T E E T P R O D U C T S

T U O T T E E T P R O D U C T S TUOTTEET PRODUCTS TUOTTEIDEN VÄRIMALLIT / AVAILABLE PRODUCT COLOURS SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS MUSTA / BLACK VALKOINEN / WHITE HARMAA / GRAY LAMINAATIN VÄRIMALLIT / LAMINATE COLOURS VÄRITÖN / NATURAL TARINAMME

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt 30.5.2007 Alustuksen sisältö Virtuaalitiimit, mitä ne ovat? Miksi hyödyntäisin yrityksessäni virtuaalitiimejä?

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Itämeren alueen verkkosuunnitelma. Verkkotoimikunta 2.12.2015 Maarit Uusitalo

Itämeren alueen verkkosuunnitelma. Verkkotoimikunta 2.12.2015 Maarit Uusitalo Itämeren alueen verkkosuunnitelma Verkkotoimikunta 2.12.2015 Maarit Uusitalo Itämeren alueen verkkosuunnitelma on osa Euroopan laajuista kymmenvuotista verkkosuunnitelmaa (TYNDP) -Miksi tehdään -Miten

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Wikipedia Recent Changes Map Valtakunnalliset museopäivät, Inari 26.5.2016 Heikki Kastemaa Mitä tein Raahessa lauantaina? Luettelo Raahen patsaista ja

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8.

Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8. Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8.2012 Hakemisto 1. Sivustot internetissä... 2 2. Yleistä... 2 3.

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot