POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO VAHVEMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ HANKKEEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO VAHVEMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ HANKKEEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO VAHVEMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ HANKKEEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ 1

2 TAUSTAA POEM-SÄÄTIÖ JA POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO Vuodesta 1999 saakka toiminut Pohjoinen media- ja elokuvakeskus POEM projek<toiminta vakiinnute=in, kun alueellinen AV- alan resurssikeskus, Pohjoinen elokuva- ja mediasää<ö POEM peruste=in vuonna 2006 edistämään, kehieämään, tukemaan ja ylläpitämään audiovisuaalista elinkeinoelämää ja kuleuuria Pohjois- Pohjanmaalla ja Perämeren kaaren alueella. Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC tarjoaa palveluja audiovisuaalisille tuotannoille kansainvälises<kin tunnistetulla elokuvakomissio - palveluformaa<lla. Jo POEM- projek<n aikana vuonna 2001 perusteeu Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC kuuluu kansainväliseen, yli 300 elokuvakomission Associa<on of Film Commissioners Interna<onal kaeojärjestöön. Elokuvakomissioiden toimintamallia ja peruspalveluita määrieää osaltaan kaeojärjestö AFCI:n jäsenyyden ehdot. Toiminnan tavoieeena on lisätä alueella tuoteeavien AV- tuotantojen määrää ja niistä alueelle koituvaa taloudellista, imagollista ja kuleuurillista hyötyä. HankeEa valmistellessa vuonna 2007 Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC:n peruspalvelu toimi luontevas< Oulun seudulla, alueen kansainvälistä markkinoin<a kuvauskohteena oli aloiteeu, Oulun alueella oli kuvaeu 2006 ensimmäinen pitkä kansainvälinen tuotanto ja AV- alan ja matkailualan yhteistyön mahdollisuudet oli havaieu. POEM- Sää<ön vuonna 2006 toteueamassa Oulun läänin audiovisuaalisen alan toimialakartoituksessa tode=in, eeä AV- alan liikevaihto oli vuonna ,2 M. Alan palvelusektorilla toimi Oulun läänissä 36 yritystä ja sektorin usko=in kasvavan erityises< kansainvälistymisen kauea. Kuva: Vom Ende der Eiszeit, Ohj. Friedemann Fromm (GER). Tv elokuva. KuvaAu Oulussa ja lähiympäristössä 15pv

3 HANKKEEN TAVOITTEIKSI MÄÄRITELTIIN... Elokuvakomissiotoiminnassa alueelle rakennetaan koko Pohjois- Suomen suuralueea palveleva osaamis-, palvelu- ja markkinoin<verkosto, joka edesaueaa alueen yrityksiä ja osaajia hyödyntämään alueelle tulevat audiovisuaalisen alan tuotannot parhaalla mahdollisella tavalla. Komissiohankkeen painopiste on palvelutuotannon kehieämisessä, alueen imagon ja osaamisen markkinoinnissa ja kansainvälistymisessä. TavoiEeet kohdentuvat alueen osaaja- ja palveluverkoston kehieämiseen, yritysten markkinoinnin kehieämiseen ja kansainvälistämiseen audiovisuaalisten tuotantojen kauea, sekä uuden palvelutoiminnan luomiseen alueelle. Hankkeen tavoi+eet jae-in neljään alatavoi+eeseen 1: Toiminta- alueen laajentaminen: TavoiEeena on elokuvakomissiotoiminnan laajentaminen koskemaan Oulun seudun lisäksi Koillis- Suomea sekä Kemi- Tornion alueita. 2: Innovaa9overkostojen ja toimintaympäristön kehi+äminen osana luovan talouden kehi+ämishankkeita: TavoiEeena on kehieää osaajaverkostoa ja näin nostaa alueelle jäävää osuuea alueella kuvaeujen elokuvatuotantojen tuotantobudje<sta. 3: Alueen ja sen osaamisen kansainvälinen markkinoin9: TavoiEeena on saada alueelle nykyistä enemmän kansainvälisiä ja kansallisia tuotantoja. 4: Elokuvakomissiotoiminnan ansaintamallien kehi+äminen: TavoiEeena on, eeä hankkeen aikana tutkitaan erilaisia ansaintamalleja, joiden avulla elokuvakomissio voi kehieää omaa tulonmuodostustaan. HANKKEEN TOTEUTUS Pohjois- Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö - hankkeen toteu= POEM- Sää<ö. HankeEa omarahoi=vat POEM- Sää<ön lisäksi Kuusamon kaupunki, Taivalkosken kunta, Posion kunta sekä Tornion yritystoiminnan kehieämisyh<ö Team Botnia. Hanke toteute=in aikavälillä ja sen budje= oli euroa, josta euroa kun<en omarahoitusta ja euroa EAKR - rahoitusta. 3

4 HANKKEEN TULOKSET TIIVISTETYSTI 1: NFFC:n perustoiminta (neuvontapalvelu, <etokantojen ylläpito ja markkinoin<) uloeuu luontevas< Oulun, Koillis- Suomen ja Kemi- Tornion alueille. 2: Alueelle on syntynyt uudenlaista sisältö- ja kuleuurialan palvelutoimintaa, ja alueen AV- alan liikevaihto on kasvanut tasaises< 5,2M v > 6,6M v Alueen AV- alan palveluyritykset ovat kansainvälistyneet ja alueelle on syntynyt vahva AV- alan verkosto PAVA ry. Hankealueelta hyödynnetään nykyään noin 27 % prosen=a AV- tuotannon tarvitsemista palveluista ja osaamisesta. Tuotantojen taloudelliset hyödyt (palkat ja ostetut palvelut) alueelle ovat hankkeen aikana olleet yhteensä noin euroa. 3: Alueella on kuvaeu hankkeen aikana yhteensä 24 tuotantoa, joista 19 on kansainvälisiä tuotantoja. Kansainvälisten tuotantojen määrä alueella on kasvanut 500 % vuodesta 2007 vuoteen Hanke on ak<ivises< markkinoinut alueea kuvauspaikkana kansainvälisellä tasolla osallistumalla messuille ja tekemällä markkinoinnin yhteistyötä. Hankkeen tuloksena suunnitel<in, koordinoi<in ja toteute=in alueen innovaa<otekijöiden verkoeumista, liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä tukevia tapahtumia ja alan palveluyrieäjien erikoisosaamista vahvistavia työpajoja. Seminaareissa ja työpajoissa vieraili yhteensä 56 alan asiantun<jaa, ja niihin osallistui yhtensä 70 yritystä ja 87 muuta toimijaa. 4: Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC:lle luo<in toimintamalli, sen palvelut tuoeeiste=in ja elokuvakomissiotoiminnan ansaintamallia kehite=in. Hankkeen tuloksena Pohjois- Suomen elokuvakomission perustoiminta määritel<in osaksi POEM- Sää<ön perustoimintaa ja toiminnalle turva=in jatko osana POEM- Sää<ötä. Pohjois- Suomen elokuvakomissio NFFC:n peruspalveluiksi määritel<in AV- tuotantojen neuvonta (NFFC neuvoo kansainvälisiä ja ko<maisia tuotantoyh<öitä AV- tuotantojen sijoieamisessa alueelle), AV- alan toimintaympäristön tuntemus ja <etokantojen ylläpito (NFFC ylläpitää rekisteriä alueen kuvauspaikoista, AV- alan yrityksistä, freelancereista ja palveluyrityksistä) sekä alueen markkinoin< AV- tuotantoympäristönä (NFFC markkinoi alueea ak<ivises< Suomessa ja kansainvälises< monipuolisena tuotantoympäristönä). 4

5 HANKKEEN SEMINAARIT JA TYÖPAJAT Hankkeessa järjeste=in 14 seminaaria, työpajaa ja tapaamista. Tapahtumissa vieraili yhteensä 55 alan asiantun<jaa ja niihin osallistui yhtensä 70 yritystä ja 87 muuta toimijaa. Tapahtumia järjeste=in neljällä eri konsep<lla: NFFC Focus On kansainväliset seminaarit NFFC Meet&Greet kohtaamistapahtumat NFFC Workshop työpajat amma=laisille Muut tapahtumat yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa Tapahtumat olivat pääsääntöises< kohdisteeu alueen AV- alan yrieäjille, tekijöille ja opiskelijoille ja tukivat alan yritysten ja osaajien verkoeumista, liiketoimintaa ja kansainvälistymistä. 5

6 NFFC FOCUS ON KANSAINVÄLISET SEMINAARIT NFFC Focus on Asia seminaari , Kuusamo Yhteistyössä Filmikaari- hankkeen (Interreg 4A) kanssa Seminaari keskieyi AV- alan yhteistyömahdollisuuksiin pohjoismaiden ja Aasian välillä, esieeli Korean ja Singaporen julkisten elokuva- alan tukiorganisaa<oiden avustus- ja rahoitusmahdollisuuksia sekä paneutui Aasian eri maiden tuotantokuleuureihin ja eroihin verraeuna pohjoismaalaiseen tuotantokuleuuriin. Seminaari keräsi kuulijoiksi 103 alan amma=laista Pohjoiskalo<lta. Seminaarin yhteydessä järjestetyt muut verkoeumis<laisuudet mahdollis<vat seminaarissa syntyneen keskustelun jatkamisen. Seminaarin puhujia olivat mm. Kenneth Tan, Media Development Authority, Singapore Jason Lai, Oak3 Films, Singapore KIM Hyoun- soo, Korean Film Council, Korea Kevin Chang, Gyeonggi Film Commission, Korea Prosenjit Kumar De, Vishesh Films, In<a Seminaarin tuloksena on syntynyt todellista yhteistyötä tuotantoyh<öiden välillä ja Suomi - Aasia - akselilla on kehieeillä useampi dokumen=tuotanto. Alueella on syntynyt osaamista myös aasialaisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen AV- tuotannossa. Lisäksi alueen tekijät kokivat verkoeumisen Pohjoiskalo<lla merkieäväksi toiminnalleen. Kuva: Focus on Asia - seminaarin paneelissa Jason Lai, Oak3 Films; Sunny Young, Paddy Pictures; Prosenjit Kumar De, Vishesh Film ja Kevin Chang, Gyeonggi Film Commission 6

7 NFFC Focus on Produc9on Services seminaari , Kuusamo Seminaarin tavoieeena oli heräeää kansallisella tasolla keskustelua kansainvälisten AV- tuotantojen kannus<mista sekä tuoda aiheea tunnetummaksi myös alueen tekijöille ja yrityksille. Kannus<mella tarkoitetaan julkista tuotantokannus<nrahastoa audiovisuaaliselle alalle, jonka kauea myönnetään palautuksia (esim %) suhteessa maassa kuluteeuun summaan. Seminaarissa tuo<in kansainvälisten vieraiden kauea konkree=sia esimerkkejä siitä, miten kannus<n on lisännyt AV- teollisuudesta koituvaa taloudellista hyötyä ja lisännyt työllisyyeä valituissa maissa (Irlan< ja Unkari). Seminaarissa esitel<in Suomessa jo tehtävää kansainvälistä tuotantopalveluiden markkinoin<a. Seminaarin lopuksi järjeste=in paneelikeskustelu kannus<njärjestelmän mahdollisuuksista Suomessa. Paneelia moderoi Favexin (Finnish Audiovisual Export) Petra Theman ja siihen osallistui mm. val<onvarainvaliokunnan puheenjohtaja Hannes Manninen. Seminaari järjeste=in yhteistyössä kansallisen Film Loca<on Finland - komissiohankkeen kanssa. Seminaarin puhujia olivat mm. Jonathan Olsberg, Olsberg SPI, Iso- Britannia David Collins, Samson Films, Irlan< Tamás Csutak, Abacus Consul<ng, Unkari He< seminaarin jälkeen julkais<in Kuusamo- manifes< <edotusvälineille, kansanedustajille, poli=sille puolueille, ministeriöille ja AV- alan järjestöille. Seminaarin jälkeen peruste=in ns. AV- alan Pyöreä pöytä, joka vie kannus<nasiaa eteenpäin. Joulukuussa 2010 valmistui lobbausmateriaali, jonka avulla asiaa vie<in eteenpäin eduskuntavaalien aikaan. Pyöreässä pöydässä ovat edusteeuina mm. FAVEX ry, alueelliset elokuvakomissiot, SATU ry ja Suomen elokuvasää<ö. Kuva: Focus on ProducXon Services - seminaarin paneelissa Klaus Heydemann, Talvi InternaXonal; Kaisu Isto, SES; Hannes Manninen, Eduskunta; Markus Myhrbeg, Lexia ja moderaaaori Petra Theman, FAVEX NFFC MEET&GREET - KOHTAAMISTAPAHTUMAT NFFC Meet&Greet - seminaari , Oulu Kansalliset rahoitusmahdollisuudet , Oulu Hurmaavat hakemukset ja yritystoiminnan kehieäminen , Oulu NFFC WORKSHOP - TYÖPAJAT Osaamisen paketoin< , Oulu Marke<ng and sales , Kuusamo Tuotanto alueella - palvelujen tarve, hinnoieelu ja sopimukset , Oulu Loca<on Management , Kuusamo 7

8 TUOTANNOT ALUEELLA Hankkeessa pyri=in lisäämään alueen kansainvälistä tunneeuuea kuvauskohteena sekä lisäämään alueella kuvaeavien tuotantojen määrää ja niistä koituvaa taloudellista ja imagollista hyötyä. Hankkeen toiminta- aikana Pohjois- Suomen elokuvakomissio avus< (laaja neuvonta, kuvauspaikkojen etsintä) yhteensä 37 tuotantoa, joista ko<maisia 10 ja kansainvälisiä 27. Alueella kuva=in yhteensä 24 audiovisuaalista tuotantoa, joista ko<maisia 5 ja kansainvälisiä 19. Hankkeen konsultoimien tuotantojen määrä: Vuosi 2011 syyskuuhun mennessä. ALUEELLA KUVATTUJA TUOTANTOJA : Tuotannot kuvissa: Hanna, Focus Features, USA/UK/Germany, 2011; Bizarre Foords with Andrew Zimmern, Tremendous! Entertainment, USA, 2011; Vlandeeren VakanXeland, Belgia, 2009; White as Snow, Blue Monday ProducXons, Ranska, 2010; Kas var būt labāks par šo?, Latvia, 2010; KielleAy Hedelmä, Helsinki Filmi Oy,

9 KUVAUSPAIKKOJEN ETSINTÄ Hankkeessa on osteeu kuvauspaikkojen etsintä- ja valokuvauspalveluja alueen amma=laisilta. Hanke on myös ostanut valokuvia jo etsityistä kuvauspaikoista. Toimenpiteen avulla on markkinoitu alueea tuoeajille sekä keräey elokuvakomission omaa kuva- arkistoa. Hanke myös isännöi kahdeksaa tuotantoryhmän vierailua alueella. Hanke teki maaliskuussa 2009 kuvausmatkan myös Venäjälle (Kuusamon lähialueet). Kuusamon rajanylityspaikka ja rajan ylieävä matkailupalveluyritysten toiminta mahdollistavat komissiopalvelujen laajentamisen. ALUEEN KANSAINVÄLINEN MARKKINOINTI Alueen markkinoin<in kuuluivat osallistuminen alan fes<vaaleille ja messuille, mainokset alan medioissa, markkinoinnin materiaalien valmistus ja levieäminen, tuoeajien tutustueamismatkat alueelle sekä alan tuotantoyh<öille suunnaeu suoramarkkinoin<. Pohjois- Suomen elokuvakomission graafinen ilme ja logo uudiste=in maaliskuussa 2009 samassa yhteydessä kun hankkeen ne=sivut uudiste=in: The North Finland Film Commission serves production teams by offering local expertise and a reliable co-operation network in the Northern Finland. The NFFC operates within the regional audiovisual production resource centre POEM (The Northern Film and Media Foundation). This newsletter covers the events and activities in the NFFC s operating region and is issued four times a year. Locations: It s White Winter Again! The Kuusamo Lapland region was covered by the first snow record early this year. The area has enjoyed a solid snow cover from late September. Take our word for it: Kuusamo is one of those areas in Finland where a snow cover that stays until early May is almost guaranteed. Best time for shooting is between February and April, when the snow cover is at its thickest and the daylight is abundant. The largest ski resort in Kuusamo Lapland region, Ruka, opened its season two weeks ago, and the first slopes were ready to welcome skiers already in mid-october. Only the European glaciers beat Ruka in the race of opening for winter season during autumn, and the trails at Ruka remain open for a longer time than anywhere else in Finland. The secret to this accomplishment lies in the climate, but also in the high-quality snowmaking machinery. At full capacity, the 70 snowguns in Ruka produce 1,250 square metres of snow At the Ruka website, you can check out the snowy landscape in an hour. in real time: PRODUCTION GUIDE TABLE OF CONTENT 1. In Brief Finland North of Finland 2. North of Finland Natures Own Locations Man Made Sceneries 150 Days of Snow and the Midnight Sun Film Sector Up Here How to Get Here and Around 3. Filming in Finland Film Financing Shooting Permits Visas Working Permits Salaries 4. The NFFC - Your Arctic Partner Contact Information 9

10 MESSUT, FESTIVAALIT JA MARKETIT Hanke osallistui yhteensä 17 kansainväliseen messu- ja market - tapahtumaan. Messuilla pyri=in järjesteeyjen markkinoin<toimenpiteiden lisäksi hakemaan uusia asiakaskontakteja ja tapaamaan tuoeajia, joilla oli hankkeen toiminta- alueelle soveltuvia tuotantoja Berliinin elokuvajuhlat ja European Film Market, Saksa Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska Cannes Lions mainoselokuvafes<vaalit, Ranska 2009 Berliinin elokuvajuhlat ja European Film Market, Saksa Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska Cannes Lions mainoselokuvafes<vaalit, Ranska 2010 Berliinin elokuvafes<vaalit, Saksa White as Snow elokuvan ensi- ilta, Ranska Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska Stockholm Film Fes<val MIAF Moscow Interna<onal Film Fes<val, Venäjä * Asian Television Forum, Singapore American Film Market, USA * 2011 Berliinin elokuvajuhlat ja European Film Market, Saksa Cannesin elokuvajuhlat ja Marche du Film, Ranska * Hankkeen materiaalit esillä, ei projekxhenkilökuntaa paikalla. 10

11 MARKKINOINNIN YHTEISTYÖ Kansainvälisille messuille osallistuminen vaa<i runsaas< resursseja, joten markkinoin<yhteistyö on alueelliselle elokuvakomissiolle järkevää. Hanke toteu= pitkäjänteises< markkinoin<yhteistyötä kansallisella tasolla muiden ko<maisten elokuvakomissioiden ja Film Loca<on Finland hankkeen kanssa sekä kansainvälises< elokuva- komissioverkostojen kauea: Associa<on of Film Commissioners Interna<onal AFCI, European Film Commission Network EUFCN ja Scandinavian Loca<ons. KOMISSIOTOIMINNAN JATKO ALUEELLA Hankkeen pääeymisen jälkeen Pohjois- Suomen elokuvakomissio jatkaa toimintaansa osana POEM- Sää<ön tarjoamia palveluja. NFFC jatkaa peruspalvelujen tarjoamista tuotannoille sekä keskieyy edelleen kehieämään ja vahvistamaan alueen tuotantoympäristöä jatkamalla alueen kansainvälistä markkinoin<a ja vaikueamalla kansallisen kannus<njärjestelmän syntyyn. Hankkeen aikana valmisteeuja esieeitä, Internet- sivustoa ja siellä olevia <etopankkeja, tapahtumakonsepteja, yhteistyörakenteita sekä yhteyksiä tuotantoyh<öihin ja yhteistyökumppaneihin hyödynnetään myös hankkeen pääeymisen jälkeen. KUVA: SAOIRSE RONAN AS HANNA IN HANNA. PHOTO BY ALEX BAILEY, COPYRIGHT 2011 FOCUS FEATURES 11

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Johanna Karppinen, toiminnanjohtaja Favex Finnish Film & Audiovisual Export FAVEX missio Favex edistää suomalaisen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Taidetehtaan toiminnan kehittäminen. Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012

Taidetehtaan toiminnan kehittäminen. Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012 Taidetehtaan toiminnan kehittäminen Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012 Taidetehtaan sää=ö Porvoon Taidetehtaan sää=ö on 1999 perustebu yleishyödyllinen yhteisö. o Perustajat Porvoon kaupunki

Lisätiedot

Cross Border Bioenergy

Cross Border Bioenergy www.crossborderbioenergy.eu www.aebiom.org Cross Border Bioenergy Markkinatukea Eurooppaan toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry BIOENERGIAPÄIVÄT 2011, Helsinki Contract

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

Cross Border Bioenergy

Cross Border Bioenergy www.aebiom.org Cross Border Bioenergy Markkinatukea Eurooppaan toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry KEVÄTPÄIVÄ 2010-seminaari, 7.4.2011, Helsinki Contract number:

Lisätiedot

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille!

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Onko kansainvälistyminen yrityksesi seuraava kasvuhaaste? Onko sinulla tarve ymmärtää miten palvelusi skaalautuu eri markkinoille? Tule mukaan ja toteuta tavoi7eesi!

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

FILM FRIENDLY - VALMENNUS. Matkailuyrityksille uu:a liiketoimintaa av- tuotannoista

FILM FRIENDLY - VALMENNUS. Matkailuyrityksille uu:a liiketoimintaa av- tuotannoista FILM FRIENDLY - VALMENNUS Matkailuyrityksille uu:a liiketoimintaa av- tuotannoista Mikä on Film Friendly? Valmennusohjelma matkailuyrityksille, jotka haluavat tavoitella uu4a asiakaskuntaa audiovisuaalisten

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Toimintakertomus 1 5

Toimintakertomus 1 5 20 Toimintakertomus 15 1 1. Toiminnanjohtajan katsaus Toiminnanjohtajan katsaus AUDIOVISUAL FINLAND toimi vielä koko viime vuoden vanhalla nimellään Finnish Film & Audiovisual Export FAVEX. Siksi tässä

Lisätiedot

We live in unpredictable times where the rules are. disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall.

We live in unpredictable times where the rules are. disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall. We live in unpredictable times where the rules are Muokkaa changing perustyylejä so fast that formulas naps. for success are disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall. Muokkaa Innovations

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

POHJOIS-SCANDINAAVIAN SOLMUKOHTA

POHJOIS-SCANDINAAVIAN SOLMUKOHTA PERÄMERENKAARI POHJOIS-SCANDINAAVIAN SOLMUKOHTA KANSAINVÄLISET KÄYTÄVÄT TEOLLISUUDEN KESKITTYMIÄ PERÄMEREN SUOMALAIS-RUOTSALAINEN RANNIKKOVYÖHYKE Perämerenkaari on Itämeren pohjoisimmassa osassa sijaitseva,

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari

Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari Pekka Ollikainen Tekes 24.1.2013 Messukeskus, Helsinki http://www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM1071384v2 Oppimisratkaisut ohjelma 2011-2015 Ohjelman

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Johanna Karppinen, toiminnanjohtaja Favex Finnish Film & Audiovisual Export Kannustinaloitteen takana koko av-ala,

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Kuusamo-Lapland Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Hyvinvointia meille ja muille seminaari Jyväskylän Paviljonki 26.10.2009 Toimitusjohtaja Mika Perttunen Arvomme

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia.

Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia. Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia. Kirjan ja ruusun päivän alkuperä on vuodessa 1926, jolloin huhtikuun 23. valittiin barcelonalaisen kirjakauppiaan idean mukaan kirjojen ja ruusujen

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1. EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.2012 Teija Kekonen Iin Micropolis Oy Micropolis Oy Uusiutuvan energia- ja

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Visit Finland maailmalla Visit Finland edustajat 10 maassa Venäjä, Peking, Chongqing, Shanghai, Hong Kong & Etelä-Kiina, Tokio, Berliini, Lontoo, Pariisi,

Lisätiedot

NaturEpic Stories of our nature

NaturEpic Stories of our nature NaturEpic Stories of our nature Maria Lehtman Valokuvataiteilija Dip. EMC Hiljainen lampi katselee taivasta - odottaa talven väistymistä. Hetkeksi pysähdyn minäkin ja annan verhon väistyä mielestäni Ehkä

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK)

Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK) Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK) Cleantech Finland -jäsenyyden edut yrityksille MITEN YRITYKSESI HYÖTYY JÄSENYYDESTÄ? 1. Yrityksesi

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Yhteisenä tavoitteena kansainvälinen osaava metropoli There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Pertti Vuorela 9.6.2011 NoWrongDoor konseptoi kansainväliset asettautumispalvelut metropolialueella Asiakasta

Lisätiedot

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Suomen vesifoorumi ry (FWF) perustamisesta nykyhetkeen Tausta Kasvavat globaalit vesihaasteet Suomalaisen

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus:

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Miksi ja mihin? Nostaa osaamisen tasoa tavoitteena kansainvälinen kärki Luo edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle Valmistelee tutkimustulosten kaupallistamista Parantaa

Lisätiedot

Co-Design Bay - Esiselvityshanke. Kristian Keinänen Kehityspäällikkö, Design Kristian.keinanen@ladec.fi p. 050 5980 580

Co-Design Bay - Esiselvityshanke. Kristian Keinänen Kehityspäällikkö, Design Kristian.keinanen@ladec.fi p. 050 5980 580 Co-Design Bay - Esiselvityshanke Kristian Keinänen Kehityspäällikkö, Design Kristian.keinanen@ladec.fi p. 050 5980 580 Hankkeen tavoitteet Kehittää Suomen teollisten muotoilualojen ekosysteemin toimijoiden

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2010 Copyright TNS 2011 Ajankohtaista Mainosvuosi 2010 päättyi Media Intelligence yksikön kattamassa mediavalikoimassa 6,9% kumulatiiviseen kasvuun, ilman vaaleja

Lisätiedot

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Taustaa ja tavoitteita TEM johtaa Oske-ohjelman toteutusta Nykyisen ohjelmakauden linjaukset ja tavoitteet PÄÄOSASSA Keskustelun avaus, ajatuksia

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille EKOTALO YHTEISTYÖ Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille Ekotalo projekc näkyvyys Ekotalo projek, hakee menetelmiä ja ratkaisuja, joilla tulevaisuudessa rakennetaan ja eletään ekologisemmin ProjekClle haetaan

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

11.10.2010. Asia Television Forum, ATF 8.-10.12.2010 Singapore ABOVE THE HORIZON, BEYOND TV

11.10.2010. Asia Television Forum, ATF 8.-10.12.2010 Singapore ABOVE THE HORIZON, BEYOND TV Asia Television Forum, ATF 8.-10.12.2010 Singapore ABOVE THE HORIZON, BEYOND TV 1 Asia Television Forum Tärkein alan market Aasiassa Mukana kaikki sisällöt ja jakelualustat Vuonna 2009: 740 yritystä 53

Lisätiedot

MITÄ KUULUU MATKAILU? JuhlaHelmi, Porvoo, 14.5. Anne Wetterstrand / Topi Haapanen Kehitysyhtiö Posintra Oy

MITÄ KUULUU MATKAILU? JuhlaHelmi, Porvoo, 14.5. Anne Wetterstrand / Topi Haapanen Kehitysyhtiö Posintra Oy MITÄ KUULUU MATKAILU? JuhlaHelmi, Porvoo, 14.5. Anne Wetterstrand / Topi Haapanen Kehitysyhtiö Posintra Oy ILLAN OHJELMA Kahvia ja piirakkaa 17.00 Vetovoimaa! -kokemuksia Kohti Uutta? Yhteistä keskustelua

Lisätiedot

Bioenergiateknologian vientiyhteistyöllä

Bioenergiateknologian vientiyhteistyöllä Bioenergiateknologian vientiyhteistyöllä menestykseen Keski-Suomen energiapäivä 28.1.2010 Toimitusjohtaja Asko Ojaniemi, Benet Oy 1 Hankkeen tavoitteet Tavoitteena tarjota koko ketju metsästä lämmöntuotantoon

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ Arcusys Oy Jari Järvelä OLEMME 90 KANSAINVÄLISYYS ARCUSYSISSÄ Kansainvälinen työyhteisö Kansainvälisyys ollut tietoinen päätös Työkieli on englanti Yrityksen liiketoiminta kansainvälistymässä

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät Työn tuottavuudesta tukea kasvuun Mika Maliranta (ETLA) Yrittäminen ja työelämä -seminaari, Helsinki, 21.8.2008 Esityksen rakenne Tuottavuuden mennyt kehitys Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka Tuottavuuden

Lisätiedot

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki Kansainväliset koulutusmarkkinat Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group

Lisätiedot

IPBES ja Suomi. Eeva Furman SYKE Suomen IPBES seminaari, Säätytalo

IPBES ja Suomi. Eeva Furman SYKE Suomen IPBES seminaari, Säätytalo IPBES ja Suomi Eeva Furman SYKE 18.11.2013 Suomen IPBES seminaari, Säätytalo Planeetan kestävyyden rajat on ylitetty räikeimmin biodiversiteettikadon osalta Rockström et al. 2009 Kansainvälinen yhteisö

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your www.vent Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Vuonna 1928 startannut, jo kolmannen polven perheyritys, Ventoniemi Oy on liikenteen moniosaaja. Tilausajomme

Lisätiedot

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi.

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. SOSIAALINEN MEDIA Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. FACEBOOK Facebook mahdollistaa useiden erilaisten Social plugins -toimintojen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kenneth Ekman CTO CrisolteQ Ltd 29200 Harjavalta TEAM FINLAND Toiminta ja Palvelut Yritysten kansainvälistymistä tukevat palvelut Vaikuttaminen ulkomaiseen toimintaympäristöön

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012

No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012 No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012 Tuotetietoja Kaikki No Problem tarjottimet on käsintehtyjä, tuote kerrallaan. Yhdessä tarjottimessa voi olla jopa 8 kerrosta viilua, koosta riippuen. Paikallisesti valmistettu

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot