Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto"

Transkriptio

1 Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista RAY 3752B Selvitys avustuksen saajan muista kuin yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista RAY 3752C Selvitys avustuksen saajan kiinteistöyhtiöistä RAY 3753 Selvitys sisäisestä valvonnasta RAY 3768 Selvitys kurssitoiminnasta RAY 3757A Selvitys B-avustuksesta RAY 3757 Selvitys B-avustuksesta RAY 3779 Selvitys lomatoiminnasta RAY 3755 Selvitys Ay-avustuksesta RAY 3758 Selvitys Ak/C-avustuksesta Johdanto Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle (RAY) perustuu lain raha-automaattiavustuksista (1056/2001) 4 luvun 19 :ään, jossa asiasta todetaan seuraavaa: Avustuksen saajan on seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä tehtävä rahapeliyhteisölle kultakin vuodelta selvitys avustuksen käytöstä. Selvitykseen on liitettävä tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, tuloksellisuutta koskevat selvitykset sekä muut tarpeelliset selvitykset. Avustuksen saajan on liitettävä selvitykseen avustuksen saajasta ja sen määräysvallassa olevista yhteisöistä ja säätiöistä laadittu konsernitilinpäätös tai vastaavat tiedot sisältävä laskelma. Avustuksen saajalla tarkoitetaan organisaatiota, joka on hakenut ja jolle on valtioneuvoston vuosittaisella päätöksellä myönnetty rahaautomaattiavustuksia. Vuosiselvitysvelvollisuus on määritelty Avustusten käyttö- ja raportointioppaassa, jonka uusin versio on ladattavissa RAY:n verkkosivuilta osoitteesta Kyseisessä oppaassa on myös muita vuosiselvitykseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Vuosiselvitykseen tarvittavat lomakkeet ovat ladattavissa RAY:n verkkosivuilta suomen ja ruotsin kielellä.

2 Ohje 2 (28) Avustuksen saajan tulee vuosiselvitystä laatiessaan täyttää aina seuraavat lomakkeet: Selvitys raha-automaattiavustuksien käytöstä (RAY3751) Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöksestä (RAY3752) Kohdekohtaiset lomakkeet erikseen kaikista käytetyistä avustuslajeista (Ay, Ak/C ja B) Sisäisen valvonnan lomake (RAY3753) Avustuksen saajat, joille on myönnetty avustuksia lomatoimintaan, täyttävät kyseisten avustuksien osalta lomakkeen Heidän ei tarvitse täyttää erikseen lomaketta Tarvittaessa tulee täyttää myös lomakkeet: Selvitys kurssitoiminnasta (RAY 3768) Selvitys lomatoiminnasta (RAY 3779) Selvitys avustuksen saajan osakeyhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista (RAY3752A) Selvitys avustuksen saajan muista kuin osakeyhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista (RAY3752B) Selvitys avustuksen saajan kiinteistöyhtiöistä (RAY3752C) Jos lomakkeessa esitetty vastaustila ei ole riittävä, jatka selvitystä erillisellä liitteellä ja merkitse tästä tieto lomakkeen kohtaan Liitteet. Muista myös toimittaa vuosiselvityksen mukana pyydetyt liitteet. Tulkintaa vaativissa kysymyksissä tai muissa epäselvissä tilanteissa avustuksen saajan tulee ottaa yhteyttä RAY:n tarkastajaan, jonka nimi ja yhteystiedot löytyvät mm. avustuspäätöksestä.

3 Ohje 3 (28) RAY 3751 Selvitys RAY-avustuksen käytöstä Vain avustusta saava organisaatio täyttää tämän lomakkeen. Lomaketta ei täytetä erikseen rinnakkaisorganisaatioiden osalta. 1. Selvityksen antavan avustuksen saajan nimi ja yhteystiedot 2. Selvitettävät avustukset Täytä ajantasaiset yhteystiedot. Y-tunnuksella tarkoitetaan kauppa- ja säätiörekisterin myöntämää yritys- ja yhteisötunnusta. Järjestönumero on avustuspäätöksessä oleva RAY:n antama avustuksen saajan yksilöivä tunnus. Täytä selvitettävien avustuksien lukumäärä avustuslajeittain (A, B ja C) sekä tieto siitä, jos keskusjärjestö on valvonut jäsenjärjestöjen avustuksen käyttöä, jos avustusta on mahdollisesti jaettu eteenpäin. 3. Selvityksen antavan avustuksen saajan rinnakkaisorganisaatiot Erittele kaikki avustuksen saajan rinnakkaisorganisaatiot. Rinnakkaisorganisaatioilla tarkoitetaan avustuksen saajan konserniin kirjanpitolain (1339/1997) 1 luvun 5.1 :n ja saman luvun 6 :n mukaan määräysvaltaan kuuluvia yhteisöjä riippumatta siitä, onko avustuksen saaja velvoitettu laatimaan konsernitilinpäätöksen. Kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa tai siihen verrattavassa ulkomaisessa yrityksessä (kohdeyritys), kun sillä on: 1) enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänten enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; tai 2) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus, ja oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin 1 kohdassa tarkoitettu ääntenenemmistö. Edellä 1 momentissa tarkoitettua ääniosuutta laskettaessa ei oteta huomioon lakiin tai kohdeyrityksen yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin sisältyvää äänestysrajoitusta. Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta kohdeyrityksessä, jos sitä johdetaan yhteisesti kohdeyrityksen kanssa tai kirjanpitovelvollinen muulla tavoin tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa kohdeyrityksessä. ( /1304)

4 Ohje 4 (28) 4. Avustetun omaisuuden hallinta 5. Selvityksen liitteet 6. Allekirjoitukset Jos rinnakkaisorganisaatioita ei ole, merkitse rasti kohtaan avustuksen saajalla ei ole rinnakkaisorganisaatioita ja jätä loput 3. kohdan kysymykset täyttämättä. Lomake RAY 3752 täydennetään vain avustuksia saavan järjestön osalta. Muista rinnakkaisorganisaatioista täydennetään tarpeen mukaan muita sarjan lomakkeita. Niiden käytöstä on ohjeistettu tarkemmin jäljempänä. Täytä tähän kohtaan tiedot omaisuudesta, jonka perustamis-, hankinta- tai peruskorjausmenoihin on käytetty RAY:n investointiavustuksia (B), ja jotka ovat edelleen palautusehdon alaisia. Avustuksen palautusehto on pääsääntöisesti voimassa 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, mutta ennen vuotta 1999 myönnettyjen avustusten osalta se on 20 vuotta. Merkitse tähän kohtaan kaikki vuosiselvityksen liitteenä lähetyt dokumentit. RAY:lle tulee aina toimittaa toimintakertomus, virallinen tilinpäätös, taseerittelyt, tilintarkastuskertomus, tilintarkastusmuistiot ja valvontakertomukset. Jos konsernitilinpäätös on laadittu, myös se tulee toimittaa. Huomioi, että vastaavat dokumentit tulee toimittaa myös kaikista rinnakkaisorganisaatioista erikseen, vaikka konsernitilinpäätös olisikin laadittu ja toimitettu RAY:lle. Varmistaaksesi että avustuksen saaja on täyttänyt oikean ja riittävän velvoitteen avustusten käytöstä, voit lisätä myös muita liitteitä vuosiselvitykseen. Nimeä nämä liitteet erikseen. Avustuksen saajan säännöissä määriteltyjen tai yhtiöjärjestyksessä määriteltyjen ja kauppa-, yhdistys-, tai säätiörekisteriin merkittyjen nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden tulee allekirjoittaa vuosiselvitys ja vahvistaa täten annetut tiedot oikeiksi ja riittäviksi. Jos allekirjoittaminen on siirretty valtakirjalla väliaikaisesti jollekin toiselle henkilölle, tulee tästä valtakirjasta toimittaa kopio vuosiselvityksen liitteenä. Allekirjoittaneet henkilöt vastaavat, että vuosiselvitys on täytetty oikein ja asianmukaisesti ja edelleen, että avustuksen saa antaa täten RAY:lle oikeat ja riittävät tiedot avustuksien käytön valvomiseksi.

5 Ohje 5 (28) RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista Huom! Tämän lomake täytetään vain avustusta saavan organisaation osalta. 1. Avustuksen saajan tiedot Täytä kyseiseen kohtaan pyydetyt tiedot. 2. Erittely avustuksen saajan jäsenistöstä, henkilöstöstä ja toimintaan osallistuvista vapaaehtoisista 3. Toiminnan tuotot Täytä tähän kohtaan erittely avustuksen saajan jäsenmäärästä. Selvitysvuoden jäsenmääränä esitetään vuoden viimeisen päivän (31.12) lukumäärää koskevat tiedot tai valinnaisesti vuoden aikana keskimäärin. Täytä tähän kohtaan erittely selvitysvuonna avustuksen saajan palveluksessa olleen kokoaikaisen ja määräaikaisen henkilöstön osalta jättäen kuitenkin laskuista pois tuntityöntekijät. Selvitysvuoden henkilöstömääränä esitetään vuoden viimeisen päivän (31.12) lukumäärää koskevat tiedot henkilötyövuosina. Lukumäärää selvitettäessä voidaan käyttää myös keskimääräistä henkilöstön lukumäärää vuoden aikana, jos henkilöstön määrässä on tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia. Täytä myös toimintaan selvitysvuonna osallistuneiden vapaaehtoisten keskimääräinen lukumäärä. Vapaaehtoisiksi katsotaan henkilöt, joille ei makseta tehdystä työsuoritteesta palkkaa. Jos vapaaehtoisten määrä vaihtelee huomattavasti kuukausittain, laske keskiarvo. Jos jotakin lomakkeen 2 kohdassa mainittua ryhmää ei ole, kohta jätetään tyhjäksi. Älä vähennä toiminnan tuotoista kuluja, vaan erittele ne lomakkeen kohtaan 4. Alle euron suuruisia tuottoeriä ei tarvitse eritellä, vaan ne voidaan yhdistää esimerkiksi ryhmään muut tuotot. Jos jotakin tuottoerää ei ole, jätä kohta tyhjäksi. a) Täytä tähän kohtaan myönnetyt avustukset ja muut julkiset tuet (valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antama taikka sen varoista maksettava avustus, laina, korkotuki, takaus, maksuhelpotus tai muu näihin rinnastettava taloudellinen etuus, taikka Euroopan yhteisöjen talousarviosta tai muista EU:n hallinnassa olevista varoista myönnetty avustus, laina tai muu rahoitus, takaus,

6 Ohje 6 (28) maksuhelpotus tai muu taloudellinen etuus; ei kuitenkaan verojärjestelmän kautta annettava tuki). Avustuksista ja tuista tulee kertoa myös mahdollinen avustusprosentti ja lyhyesti avustuksen/tuen käyttötarkoitus. Jos avustuspäätöksessä ei ole mainittu avustusprosenttia, tarkoittaa se käytännössä 100 prosenttia. RAY-avustuksia ei kirjata tähän kohtaan. b) Kirjaa tähän kohtaan ei julkiset avustukset kuten edellisessä kohdassa. Ei julkisia avustuksia ovat esimerkiksi erilaisten tukisäätiöiden ja yhtiöiden myöntämät tuet ja avustukset. c) Merkitse tähän yhteen lasketut asiakas- ja palvelumaksutuotot (esimerkiksi kurssien omavastuuosuudet, asiakkaiden suorittamat muut korvaukset, Kelan maksamat korvaukset jne.) d) Täytä tähän varsinaisen toiminnan muut tuotot eli tuloslaskelman varsinaisen toiminnan muut kuin avustus-, asiakas- ja palvelumaksutuotot. e) Erittele tässä kohdassa varainhankinnan tuotot sekä satunnaiset erät. Varainhankinnan tuottoihin kuuluvat jäsenmaksutuotot, EVL:n alaisen toiminnan tuotot, keräystuotot, myyntituotot (esimerkiksi kannatustuotteet) ja mahdollisesti muiden pienempien erien yhteenlasketut tuotot. f) Erittele vuoden aikana saadut mahdolliset testamentit ja muut lahjoitukset. Jos testamentilla tai muulla lahjoituksella on käyttöä rajoittavia ehtoja, tulee asiasta mainita tai käyttöä rajoittavien ehtojen puuttuessa merkitä kohtaan vapaa. Pienemmät lahjoitukset (yhteensä alle euroa) voi ilmoittaa yhtenä eränä. Yhdeltä lahjoittajalta samaan tarkoitukseen useasti myönnetyt lahjoitukset voi myös yhdistää. g) Erittele sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot. Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan sellaisten varojen sijoittamista, jotka eivät palvele välittömästi avustuksen saajan varsinaista toimintaa. Sijoitustoiminnan tuottoja ovat esimerkiksi osinko-, korko- ja vuokratuotot. Sijoitustoiminnan vuokratuottoja ovat omistuksessa olevista, mutta ulkopuolisille vuokratuista kohteista saatavat vuokratuotot, joiden tilat eivät palvele sen varsinaista toimintaa. Kohde voi olla vuokrattu esimerkiksi toiselle yhteisölle tai yksityiselle henkilölle. h) Merkitse tähän sijoitus- ja käyttöomaisuuden myymisestä saadut myyntivoitot yhteensä. Myyntivoitolla tarkoitetaan myyntihinnan ja kirjanpitoarvon positiivista erotusta.

7 Ohje 7 (28) 4. Toiminnan kulut 5. Tasetietoa a) Vastaavaa a) Erittele tähän yhteenlaskettujen RAY-avustusteisten hankkeiden (A- ja C- avustukset) henkilöstökulut ja muut kulut. Älä huomioi tässä kohdin B- avustuksia. Tee alapuolelle vastaava erittely varsinaisen toiminnan kokonaiskuluista eli erittele varsinaisen toiminnan bruttokulut. Erittele myös kirjanpidossa tehdyt poistot. b) Erittele tähän varainhankinnan kulut samalla tavoin ryhmiteltynä, kuin aiemmin varainhankinnan tuotot (katso kohta 5 e). c) Sijoitustoiminnan kuluja ovat sijoitusomaisuuden arvon ja määrän muutoksista ja hallinnoinnista aiheutuvat kulut. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi omaisuudenhoitajien perimät palkkiot ja osakkeiden kaupankäynnistä maksetut palkkiot sekä kirjanpitoon kirjatut arvonalentumiset. Rahoitustoiminnan kuluja ovat esimerkiksi rahalaitoslainoista maksetut korot, limiittitilien maksut, järjestelypalkkiot jne. d) Merkitse tähän sijoitus- ja käyttöomaisuuden myymisestä aiheutuneet myyntitappiot yhteensä. Myyntitappiolla tarkoitetaan myyntihinnan ja kirjanpitoarvon negatiivista erotusta. e) Aatteellisen yhteisön tai säätiön rahastot voidaan jakaa määrätarkoituksiin sidottuihin rahastoihin ja vapaisiin rahastoihin. Rahastojen tarkempi erittely on lomakkeen kohdassa 7 b. Jos tilikauden aikana on siirretty varoja rahastoon, erittele niiden nimi, peruste rahastoimiselle ja euromääräinen summa. Jos rahastosiirtoja ei ole tehty, jätä kohta tyhjäksi. Kirjanpitolain 4 luvun 3 :n mukaan taseen vastaavat jaetaan pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin käyttötarkoituksensa perusteella. Pysyviä vastaavia ovat taseen erät, joiden on tarkoitus tuottaa tuloa useampana kuin yhtenä tilikautena. Taseessa pysyvät vastaavat jaotellaan kolmeen pääryhmään: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset. Vaihtuvien vastaavien hyödykkeet tuottavat tuloa yleensä yhden tilikauden aikana. Aineettomia hyödykkeitä ovat esimerkiksi patentit, toimiluvat, tavaramerkit, kehittämismenot ja liikearvo. Aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset jaetaan tässä yhteydessä käyttöomaisuuteen ja sijoitusomaisuuteen. Aineellisten hyödykkeiden käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi avustuksen saajan koneet ja laitteet, rakennukset, maa- ja vesialueet, jotka ovat avustuksen saajan varsinaisen toiminnan käytössä. Aineellisten hyödykkeiden

8 Ohje 8 (28) sijoitusomaisuutta ovat esimerkiksi sellaiset rakennukset, jotka on vuokrattu sijoitustarkoituksessa ulkopuoliselle. Sijoitusomaisuuteen kuuluvaksi katsotaan myös sellainen osa varsinaisen toiminnan käytössä olevasta rakennuksesta, joka on vuokrattu sijoitustarkoituksessa ulkopuoliselle. Sijoituksien käyttöomaisuutta ovat puolestaan arvopaperin muodossa olevat toimitilaosakkeet (esim. kiinteistöosakeyhtiön osakkeet) ja asunto-osakkeet, jotka ovat avustuksen saajan varsinaisen toiminnan käytössä. Sijoituksien sijoitusomaisuutta ovat esimerkiksi sijoitustarkoituksessa omistetut arvopaperit, toimitilaosakkeet ja asunto-osakkeet. Seuraaville riveille kirjataan omakatteisten rahastojen varat ja vaihtuvien vastaavien pääryhmät. Jako pitkäaikaisiksi ja lyhytaikaisiksi perustuu saamisten erääntymiseen. Saaminen, joka erääntyy maksettavaksi yli vuoden kuluttua, katsotaan pitkäaikaiseksi ja vastaavasti alle vuoden aikana erääntyvä lyhytaikaiseksi. Rahoitusarvopaperit voivat esimerkiksi olla sijoituksia rahamarkkinarahastoihin sekä lyhytaikaisiin sijoitus- ja yritystodistuksiin. b) Vastattavaa Kirjaa ensimmäiselle riville oman pääoman määrä. Erittele seuraaviin kohtiin rahastot, jos sellaisia on. Kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) 1 luvun 6 :ssä määritellyt määrätarkoituksiin sidotut rahastot (omakatteisen rahastot, muut sidotut rahastot ja sääntöjen mukaiset rahastot) tulee eritellä. Myös kyseisten rahastojen käyttöön liittyvä erityismääräys tulee perustella lyhyesti. Jos kyseisiä rahastoja on perustettu avustuksen saajan hallintoelimien itsenäisellä päätöksellä, ovat ne tässä yhteydessä vapaita rahastoja. Muut rahastot eli vapaat rahastot kirjataan viimeiseksi. Kirjaa perusteluihin, onko rahasto perustettu omien hallintoelimien itsenäisellä päätöksellä vai pohjautuuko se testamenttiin tai lahjoitukseen tms. saantoon, jonka osalta saadun omaisuuden käyttöä ei ole tarkemmin erityismääräyksin rajattu. Jos rahastoja on useita ja lomakkeella oleva tila ei ole riittävä, tulee avustuksen saajan laatia liite, jossa selvitetään vastaavat tiedot. Tällöin lomakkeeseen merkitään vain liitteen nimi ja rahastojen kokonaissumma. Jos avustuksen saajalla ei ole oman pääoman rahastoja, kyseiset kohdat jätetään tyhjiksi. Täydennä tieto vapaaehtoisista ja pakollisista varauksista, jos sellaisia on. Vapaaehtoiset varaukset määritellään kirjanpitolain 5 luvun 15 :ssä, ja ne ovat investointi-, toiminta tai muu sellainen varaus. Vapaaehtoisten varausten käyttö on mahdollista ainoastaan tilanteessa, jossa avustuksen

9 Ohje 9 (28) saajalla on elinkeinoverolain alaista toimintaa, muussa tapauksessa niitä ei tulisi olla yleishyödyllisillä yhteisöillä tai säätiöillä. Pakolliset varaukset määritellään kirjanpitolain 5 luvun 14 :ssä seuraavasti: 1) ne kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen, 2) niiden toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai todennäköisenä, 3) niitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen, 4) ne perustuvat lakiin tai kirjanpitovelvollisen sitoumukseen sivullista kohtaan. Tyypillisiä pakollisia varauksia ovat eläkevastuisiin liittyvät tulevaisuudessa realisoituvat menot tai esimerkiksi johonkin tulevaan velvoitteeseen (esim. oikeudenkäynti) liittyvä mahdollinen meno, jonka toteutumista, toteutumisen ajankohtaa tai lopullista määrää ei pystytä varmuudella arvioimaan. Erittele pitkäaikainen ja lyhytaikainen vieras pääoma siten, että siitä käy ilmi käyttöomaisuuteen liittyvät velat ja muu pitkäaikainen sekä lyhytaikainen vieras pääoma. 6. Jälleenhankinta-arvojen ja kirjanpitoarvojen erotukset Sijoitusomaisuus merkitään tilinpäätökseen hankintamenon suuruisena tai jos niiden todennäköinen luovutushinta on tilinpäätöspäivänä sitä alempi, tämän määräisinä. Merkitse noteerattujen sijoitus- ja rahoitusarvopapereiden sekä omakatteisten rahastojen jälleenhankintahintojen ja kirjanpitoarvoarvojen erotukset. Jos noteeratut arvopaperit on kirjattu käypään arvoon tilinpäätöksessä, on jälleenhankintahinnasta laskettu erotus nolla. Jos avustuksen saajalla ei ole sijoitusomaisuutta tai omakatteisia rahastoja, jätä kyseinen kohta tyhjäksi. 7. Riskit Kirjaa lyhyesti eri kohdissa pyydetyt riskiarviot. Jätä kohta tyhjäksi, jos kyseistä toimintoa eikä siten myöskään riskiä ole. Järjestötoimintaan liittyvää riskiä ei voi jättää tyhjäksi. 8. Arvio tulevasta kehityksestä Kirjoita lyhyt arvio toiminnassa tapahtuneista oleellisista muutoksista (esimerkiksi uusien toimintojen aloittamiset tai vanhojen lakkauttamiset, henkilöstömuutokset, merkittävät ostot tai myynnit, oikeudenkäynnit ja mahdolliset oikeusasteiden langettamat tuomiot), kehityskohteista (esimerkiksi toiminnan laajentaminen tai uuden toimintamuodon

10 Ohje 10 (28) aloittaminen) ja tulevista investoinneista (esimerkiksi uudet toimitilat, tietojärjestelmien uusimiset, kalustoinvestoinnit, korjaukset jne.). RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista 1. Avustuksen saajan tiedot 2. Täydennä omistetun yhtiön tiedot Rinnakkaisorganisaatio on määritelty tämän ohjeen RAY Selvitys avustuksen käytöstä kohdassa 3. Täytä tämä lomake yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista (esimerkiksi osakeyhtiöt ja kommandiittiyhtiöt). Jokaisesta yhtiöstä tulee laatia oma lomake. Toimita liitteenä myös yhtiön tilinpäätös, johon lomakkeen luvut perustuvat. Osakkuusyhtiöistä lomaketta ei tarvitse laatia. Täydennä avustuksen saajan yhteystiedot Täydennä omistetun yhtiön tiedot ja selvitys organisaation toimitilojen omistussuhteista. Täydennä avustuksen saajan ja yhtiön yhteisistä hallituksen jäsenistä ja avainhenkilöistä. Esimerkiksi avustuksen saajan toiminnanjohtaja toimii yhtiön toimitusjohtajana tai vastaavasti avustuksen saajan hallituksen puheenjohtaja on myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Erittele myös yhtiön omistajat. Jos omistus on hyvin laajalle jakautunut, voidaan loput 10 prosenttia yhdistää kohtaan "muut omistajat" 3. Keskinäinen rahoitus Avustuksen saajan ja yhtiön välisistä lainoista tulee antaa tietoa. Jos lainoja on useita (esimerkiksi neljä eri velkakirjalainaa, joilla kaikilla on erilainen lyhennyssuunnitelma ja korko) selvitä asiaa erillisellä liitteellä. Erittele lopuksi avustuksen saajalle ja muille tahoille mahdollisesti maksetut osingot sekä yhtiön puolesta annetut vastuusitoumukset (esimerkiksi lainojen takaukset). 4. Yhtiön ja avustuksen saajan väliset liiketoimet Kirjaa avustuksen saajan ja yhtiön väliset ostot ja myynnit summatasolla. Näitä ei tarvitse eritellä, vaan RAY pyytää tarvittaessa lisätietoa. Täytä myös palveluiden ja tuotteiden hinnoitteluperuste eli sisältyykö niihin katetta eli tuottaako se täten toiselle osapuolelle taloudellista lisäarvoa. Asiasta voi antaa myös lisätietoa, jos ostot ja myynnit ovat osin omakustanteisia ja osin kateperusteisia.

11 Ohje 11 (28) 5. Yhtiön tilikauden tilinpäätökseen perustuvat talousluvut 6. Muut tärkeät yhtiön toimintaan liittyvät seikat Kirjaa talousluvut yhtiön tilinpäätöksen perusteella. Arvioi yhtiön keskeisimpiä tulevaisuuden suunnitelmia (seuraavat 3-5 vuotta). Niitä voivat olla esimerkiksi liiketoiminnan laajentaminen uudelle toimialalle, liikevaihdon kasvun tai kannattavuuden parantamisen tavoittelu tai tietystä liiketoiminnasta luopuminen. Liiketoimintaan liittyy yleensä myös riskejä ja niistä tulee antaa lyhyt kuvaus. Riski voi olla esimerkiksi suhdanneherkkä toimiala, yhden asiakkaan merkittävä vaikutus liiketoiminnalle tai uusien kilpailijoiden uhka. Liiketoiminnan pitäisi myös olla vähintään keskipitkällä aikavälillä kannattavaa, jotta liiketoiminnan harjoittaminen olisi mielekästä omistajan näkökulmasta. Jos liiketoiminta kuitenkin on tappiollista, kirjaa ne toimenpiteet ja mahdollinen aikataulu, jolla liiketoiminnan tappiollisuus saadaan oikaistua. RAY 3752B Selvitys avustuksen saajan muista kuin yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista 1. Avustuksen saajan tiedot Rinnakkaisorganisaatio on määritelty tämän ohjeen RAY Selvitys avustuksen käytöstä kohdassa 3. Täytä tälle lomakkeelle muiden kuin yhtiömuotoisten rinnakkaisorganisaatioiden tiedot (esimerkiksi tukisäätiöt, osuuskunnat ja kannatusyhdistykset). Jokaisesta organisaatiosta tulee laatia oma lomake. Toimita liitteenä myös organisaation tilinpäätös, johon lomakkeen luvut perustuvat. Kyseinen lomake tulee täydentää kaikista avustuksen saajan muista kuin yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista. Täydennä avustuksen saajan yhteystiedot 2. Avustuksen saajan muun kuin yhtiömuotoisen rinnakkaisorganisaation tiedot

12 Ohje 12 (28) Täydennä rinnakkaisorganisaation tiedot ja selvitys organisaation toimitilojen omistussuhteista sekä merkitse onko organisaation hallituksen ja johdon jäsenistä yli puolet samoja kuin avustuksen saajalla. 3. Keskinäinen rahoitus Avustuksen saajan ja organisaation välisistä lainoista tulee antaa tietoa. Jos lainoja on useita (esimerkiksi neljä eri velkakirjalainaa, joilla kaikilla on erilainen lyhennyssuunnitelma ja korko) selvitä asiaa erillisellä liitteellä. Erittele lopuksi organisaation avustuksen saajalle ja muille jakamat avustukset summatasolla sekä organisaation puolesta annetut vastuusitoumukset (esimerkiksi lainojen takaukset). 4. Yhtiön ja avustuksen saajan väliset liiketoimet Kirjaa avustuksensaajan ja organisaation väliset ostot ja myynnit summatasolla. Näitä ei tarvitse eritellä, vaan RAY pyytää tarvittaessa lisätietoa. Täytä myös palveluiden ja tuotteiden hinnoitteluperuste eli sisältyykö niihin katetta eli tuottaako se täten toiselle osapuolelle taloudellista lisäarvoa. Asiasta voi antaa myös lisätietoa, jos ostot ja myynnit ovat osin omakustanteisia ja osin kateperusteisia. 5. Rinnakkaisorganisaation tilikauden tilinpäätökseen perustuvat talousluvut Kirjaa talousluvut yhtiön tilinpäätöksen perusteella. 6. Muut rinnakkaisorganisaation toimintaan liittyvät seikat Arvioi rinnakkaisorganisaation keskeisimpiä tulevaisuuden suunnitelmia (seuraavat 3-5 vuotta) ja riskejä. Niitä voivat olla esimerkiksi toiminnan laajentaminen uusille alueille, jostakin toiminnasta luopuminen, elinkeinotoiminnassa tapahtuvat muutokset, merkittävät toiminnan volyymin kasvut tai pienentymiset, veroriskit, sijoitustoiminnan riskit ja mahdolliset linjaukset avustuksien jaossa. RAY 3752C Selvitys avustuksen saajan kiinteistöyhtiöistä 1. Avustuksen saajan tiedot Täydennä lomake jokaisen avustuksensaajan kiinteistöyhtiön osalta. Jos lomakkeen kentät eivät riitä, toimita tiedot erillisellä liitteellä. Täydennä tiedot avustuksen saajasta

13 Ohje 13 (28) 2. Rinnakkaisorganisaatioiden tiedot Määrittele kiinteistöjen käyttötarkoitukset (esimerkiksi avustuksen saajan oma toimistotila, palvelutoiminnan käytössä oleva tila, ulkopuolisille vuokrattu sijoituskiinteistö, tietyn kohderyhmän tukiasuntokiinteistö). Täydennä erikseen tiedot jokaisesta kiinteistöyhtiöstä. Omistusosuus tarkoittaa avustuksen saajan omistamaa prosenttiosuutta kyseisestä kiinteistöstä. Vastikejäämä tarkoittaa asunto/kiinteistöyhtiön vastikerahoituslaskelman mukaista kokonaisjäämää. Taseeseen kirjattuna RAY-avustuksena ilmoitetaan aineellisten hyödykkeiden (rakennukset ja rakennelmat, koneet ja kalusto ym.) hankintahinnasta tilikaudella kirjattu vähennys. Palvelutoiminta on maksullista toimintaa, joka ei liity yhdistyksen tai järjestön jäsenmaksuun. Palvelutoiminta voi olla hinnoiteltu markkinaehtoisesti tai sen alle. Se on yleensä suunnitelmallista, mutta se ei välttämättä ole voittoa tavoittelevaa. Palvelutoiminta voi olla myös siirretty erillisellä sopimuksella jonkin muun osapuolen vastattavaksi (esimerkiksi asuntojen vuokralaisten etsintä, ruokapalvelut, siivous- ja ylläpitopalvelut). Tästä tulee antaa perustelu. RAY 3753 Selvitys sisäisestä valvonnasta Kaikki avustuksen saajat täyttävät lomakkeen sisäisestä valvonnasta. Sisäisen valvonnan keskeisin tavoite on varmistaa, että organisaatio toimii tavoitteidensa ja toimintaohjeidensa mukaisesti. Sisäisen valvonnan järjestämisen vastuu on organisaation hallituksella, mutta sen toteutuminen vaatii koko organisaation yhteistä sitoutumista. Sisäisen valvonnan laajuus tulee suhteuttaa organisaation toimialaan, koko toiminnan laajuuteen, palvelutoiminnan laajuuteen, tunnistettuihin riskeihin ja olemassa oleviin taloushallinnon prosesseihin ja resursseihin. Erityisesti pienemmillä avustuksen saajilla lomakkeessa lueteltuja seikkoja ei välttämättä ole resurssien rajallisuuden vuoksi mahdollista kaikilta osin toteuttaa, mutta RAY suosittelee silti jokaista avustuksen saajaa perehtymään oman sisäisen valvonnan tasoonsa ja sen riittävyyteen. Tarvittaessa avustuksen saaja voi keskustella sisäiseen valvontaa liittyvistä ongelmista ja haasteista oman tilintarkastajansa ja myös RAY:n tarkastajan kanssa.

14 Ohje 14 (28) Lomakkeessa olevien kysymyksien ollessa asianmukaisesti hoidettuja, valitse vastausvaihto kyllä. Jos avustuksen saaja ei ymmärrä kysymystä, asiaan ei ole olemassa asianmukaista prosessia, dokumenttia tai sitä ei sovelleta tai se toteutuu vain osin, valitse vaihtoehto ei. Jos asia ei ole muutoin yksiselitteinen, anna tarvittaessa lisätietoja kohdassa 3. RAY 3768 Selvitys kurssitoiminnasta Kurssitoiminnan lomakkeen täyttävät kaikki avustuksen saajat, jotka järjestävät avomuotoisia kursseja tai internaattikursseja. Näitä ovat esimerkiksi sopeutumisvalmennus-, ensitieto- ja kriisiauttamiskurssit. Kurssitoiminnalla ei tarkoiteta koulutus- eikä kerhotoimintaa. 1. Selvityksen antavan järjestön nimi ja yhteystiedot 2. RAY-avustuksella toteutetut kurssit 3. Henkilöstö Täytä ajantasaiset yhteystiedot. Y-tunnuksella tarkoitetaan kauppa- ja säätiörekisterin myöntämää yritys- ja yhteisötunnusta. Merkitse tiedot jokaisesta RAY-avustuksilla toteutetusta kurssista omalle rivilleen ja täydennä kysytyt tiedot. Jos samalle kohderyhmälle on järjestetty useita kursseja, täydennä lomake jokaisen kurssin osalta erikseen omalle rivilleen kronologisessa järjestyksessä. Kurssin kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan kaikkia kurssista aiheutuneita kustannuksia (esimerkiksi majoitus, ruokailut, henkilöstö, materiaalit, muu ohjelma). Merkitse kurssitoimintaan osallistuneen henkilöstön edustajan tiedot omalle rivilleen. Jos kyseisen henkilön palkkaus on maksettu osittain jollakin muulla kuin RAY-avustuksella, tulee tämän osalta täydentää tieto rahoitusosuuden prosenttimäärästä ja muun/muiden rahoittajien nimi, esimerkiksi: RAY-rahoitus 80 prosenttia, Turun kaupungin myöntämä avustus 20 prosenttia.

15 Ohje 15 (28) RAY 3757A Selvitys B-avustuksesta Tällä lomakkeella selvitetään vain ja ainoastaan asuntohankintoihin liittyvät B-avustukset. Muut B-avustukset selvitetään lomakkeella RAY Selvityksen antavan järjestön nimi ja yhteystiedot 2. Tiedot avustuksella toteutuneista hankinnoista 3. Asuntohankintojen tiedot Täytä ajantasaiset yhteystiedot. Y-tunnuksella tarkoitetaan kauppa- ja säätiörekisterin myöntämää yritys- ja yhteisötunnusta. Täydennä hankinnan tiedot ja kohteen käyttötarkoitus (esimerkiksi asunnon hankinta pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman asuntohankintoihin pääkaupunkiseudulla). Kohteen käyttötarkoituksen voit tarkistaa järjestölle lähetetystä avustuspäätöksestä. Täydennä kysymykset palvelutoimintaan liittyen. Palvelutoimintaan ei voi käyttää RAY-avustuksia. Jos avustetuissa tiloissa tapahtuva toiminta on annettu ulkopuolisten järjestettäväksi, tulee tästä antaa selvitys lomakkeella. Täydennä lomakkeessa kysytyt tiedot jokaisen kohteen osalta erikseen. esimerkki: Huoneisto Varainsiirto Kauppa- vero+remontti- Asunnon Hankintatyyppi Kpl Paikkakunta hinta ym.kulut käyttötarkoitus hinta, Avustus, Asunto-osake 45 m2 1 Helsinki vammaisasunto Asunto osake 60 m2 1 Vantaa nuorisoasunto jatkuu erillisellä liitteellä Yhteensä

16 Ohje 16 (28) 4. Myytyjen asuntojen tiedot Esimerkki: Huoneisto tyyppi Kpl Paikkakunta Hankinta hinta Avustus- % Avustetut kustannukset Myynti hinta Avustus, Asunto-osake 60 m2 1 kpl Kuopio % ,0 jatkuu erillisellä liitteellä Yhteensä RAY on rahoittanut avustuksen saajalle euron arvoisen kohteen, josta avustusosuus on ollut 70 prosenttia eli euroa. Avustuksen saaja on itse sijoittanut asunnon remonttiin jne euroa, jolloin asunnon hankintahinta on ollut euroa eli avustusprosentti on ollut / = 58,33 prosenttia. Myöhemmin asunnon myyntihinta on ollut euroa. Tämä luku kerrottuna 58,33 prosentilla ilmaisee todellisen avustusosuuden eli euroa. Jos avustuksen saaja hankkii uuden avustettavan kohteen, tulee avustuksen saajan esittää vähintään tämän summan edestä avustettavia kuluja. 5. Käytettävissä ollut avustus ja selvitysvuonna käytetty avustus Selvitysvuonna maksettu avustus Edelliseltä vuodelta siirtynyt käyttämätön avustus, euroa Selvitysvuonna myydyt asunnot, avustusosuus Käytettävissä ollut avustus yhteensä, euroa Selvitysvuonna käytetty avustus, euroa= kohta 3 yhteensä Seuraavalle vuodelle siirtyvä, käyttämätön avustus, euroa Yllä oleva laskelma osoittaa euron siirtovelkaa RAY:lle. Avustuksen saajan tulee siis esittää seuraavana vuonna vähintään vastaavan summan edestä hyväksyttäviä kuluja RAY:lle. Jos edellä oleva esimerkkilaskelma osoittaisi negatiivista lukua, avustuksen saajalla olisi siirtosaaminen RAY:ltä, mikäli avustusta on vielä nostamatta

17 Ohje 17 (28) selvitysvuoden osalta tai jos kohteen avustussuunnitelmassa on esitetty kohteelle avustusta tuleville vuosille. Avustuksen saajan tulee kirjata siirtyvä erä taseen siirtovelkoihin tai siirtosaamisiin. Jos siirtyviä avustuksia on useita, ne voidaan esittää taseen siirtoveloissa tai saamisissa yhtenä eränä, mutta siirtosaamisia ja velkoja ei saa netottaa keskenään. Jokainen siirtyvä erä tulee eritellä erikseen tilinpäätöksen liitetiedoissa tai tilinpäätöserittelyissä ja niiden tulee täsmätä RAY:lle esitettäviin selvityslomakkeisiin.

18 Ohje 18 (28) RAY 3757 Selvitys B-avustuksesta Tällä lomakkeella selvitetään investointiavustukset, joita on selvitysvuoden aikana käytetty muihin kohteisiin kuin asuntohankintoihin. Esimerkiksi: avustuksen saajan toimitilat, ICTjärjestelmät, kone- ja kalustohankinnat, tukiasuntojen rakentaminen jne. Asuntohankintoja varten käytetään lomaketta RAY 3757A 1. Selvityksen antavan avustuksen saajan nimi ja yhteystiedot 2. Tiedot avustuksella toteutetuista hankkeista Täytä ajantasaiset yhteystiedot. Y-tunnuksella tarkoitetaan kauppa- ja säätiörekisterin myöntämää yritys- ja yhteisötunnusta. Täydennä hankkeen tiedot ja kuvaa hanketta ja kerro sen avustuspäätöksessä esitetty käyttötarkoitus (esimerkiksi toimitilahankinta, taloushallinnon tietojärjestelmä). Täydennä myös muut kysytyt tiedot. Täydennä kysymykset palvelutoimintaan liittyen. Jätä tyhjiksi kohdat, jotka eivät liity avustuskohteeseen. 3. Rakentamishankkeen toteutuneet kulut tilinpäätökseen perustuen, euroina Kirjaa tuloslaskelma- ja tasetilitaulukkoon selvitysvuodelta ja kolmelta edelliseltä vuodelta toteutuneet rakennuskustannukset (tarkoittaa myös muita investoinnin hankintakustannuksia, jos kyseessä ei ole rakennushankinta, vaan esimerkiksi tietojärjestelmäinvestointi) sekä korot, irtaimisto ja muut kulut. Jos jokin kuluryhmä puuttuu, jätä kohta tyhjäksi. 4. Käytettävissä ollut ja selvitysvuonna käytetty avustus Esimerkki: Selvitysvuonna maksettu avustus ,00 Edelliseltä vuodelta siirtynyt avustus ,00 Käytettävissä ollut avustus yhteensä ,00 Selvitysvuonna käytetty avustus ,00 Seuraavalle vuodelle siirtyvä avustus ,00 Yllä oleva laskelma osoittaa ,00 euron siirtovelkaa RAY:lle. Avustuksen saajan tulee siis esittää seuravana vuonna vastaavan summan edestä hyväksyttäviä kuluja RAY:lle. Jos edellä oleva esimerkkilaskelma osoittaisi negatiivista lukua, avustuksen saajalla olisi siirtosaaminen RAY:ltä eli avustuksen saajan kulut olisivat

19 Ohje 19 (28) syntyneet etupainotteisesti. Avustuksen saajalla olisi täten oikeus esittää kuluja hyväksyttäviksi seuraavana vuonna. Avustuksen saajan tulee kirjata siirtyvä erä taseen siirtovelkoihin tai siirtosaamisiin ja esittää siirtyvä erä myös taseen liitetiedoissa. Jos siirtyviä avustuksia on useita, ne voidaan esittää taseen siirtoveloissa tai saamisissa yhtenä eränä, mutta siirtosaamisia ja velkoja ei saa netottaa keskenään. Jokainen siirtyvä erä tulee eritellä erikseen tase-erittelyissä ja niiden tulee täsmätä RAY:lle esitettäviin selvityslomakkeisiin. RAY 3779 Selvitys lomatoiminnasta 1. Selvityksen antavan järjestön nimi ja yhteystiedot 2. Selvitys vuodelta Täydennä pyydetyt tiedot. 3. Selvitysvuonna käytettävissä olleet resurssit 4. Selvitys lomatoiminnan laajuudesta 5. Selvitysvuoden aikana järjestyt lomahaut Täytä ajantasaiset yhteystiedot. Y-tunnuksella tarkoitetaan kauppa- ja säätiörekisterin myöntämää yritys- ja yhteisötunnusta. Katso ohjeet RAY 3758 "Selvitysvuonna käytettävissä olleet resurssit" Täytä taulukoihin pyydetyt tiedot lomalla olleista henkilöistä ja lomavuorokausista. Täytä selvitys lomatoiminnan laajuudestaan lomalla olleiden henkilön määrän ja lomavuorokausien määrän perusteella. Täytä lomakkeeseen pyydetyt tiedot yleishakujen ja erityishakujen osalta. 6. Käytettävissä ollut ja selvitysvuonna käytetty avustus Esimerkki: Selvitysvuonna maksettu avustus ,00 Edelliseltä vuodelta siirtynyt avustus ,00 Käytettävissä ollut avustus yhteensä ,00 Selvitysvuonna käytetty avustus ,00 Seuraavalle vuodelle siirtyvä avustus ,00

20 Ohje 20 (28) 7. Keskimääräinen lomatuki selvitysvuonna Edellä oleva laskelma osoittaa ,00 euron siirtovelkaa RAY:lle. Toisin sanoen, avustuksen saajan tulee esittää seuravana vuonna vastaavan summan edestä hyväksyttäviä kuluja RAY:lle. Jos edellä oleva esimerkkilaskelma osoittaisi negatiivista lukua, avustuksen saajalla olisi siirtosaaminen RAY:ltä, eli avustuksen saajan kulut olisivat syntyneet etupainotteisesti. Avustuksen saajalla olisi täten oikeus esittää kuluja hyväksyttäviksi seuraavana vuonna. Avustuksen saajan tulee kirjata siirtyvä erä taseen siirtovelkoihin tai siirtosaamisiin ja esittää siirtyvä erä myös taseen liitetiedoissa. Jos siirtyviä avustuksia on useita, ne voidaan esittää taseen siirtoveloissa tai saamisissa yhtenä eränä, mutta siirtosaamisia ja velkoja ei saa netottaa keskenään. Jokainen siirtyvä erä tulee eritellä erikseen tase-erittelyissä ja niiden tulee täsmätä RAY:lle esitettäviin selvityslomakkeisiin. Täydennä pyydetyt tiedot. 8. Erittely avustetun lomatoiminnan rahoituksesta 9. Erittely lomatoiminnan kuluista. Täydennä pyydetyt tiedot. Täydennä pyydetyt tiedot. Täydennä lomatoiminnan järjestämisestä aiheutuneet kulut kohtaan 9 Erittely avustetun lomatoiminnan järjestämiskuluista. 10. Erittely avustetun lomatoiminnan järjestämiskuluista Kirjaa lomatoiminnan järjestämisestä aiheutuneet kulut (esimerkiksi: henkilöstökulut sivukuluineen, toimitilakulut, viestintä- ja tiedottamiskulut, tietotekniikkakulut jne.). 11. Lomavuorokausien hinnat ja niiden määräytymisperusteet järjestön ja konsernin omissa lomapaikoissa Konsernin omilla lomapaikoilla tarkoitetaan avustuksen saajan omistamia tai sen määräysvallassa olevia yhteisöjä.

Raha-automaattiavustusten vuosiselvityslomakkeiden täyttöohje

Raha-automaattiavustusten vuosiselvityslomakkeiden täyttöohje Vuosiselvitysohje 1 (25) Raha-automaattiavustusten vuosiselvityslomakkeiden täyttöohje Sisällys Johdanto... 2 RAY 3751 Selvitys RAY-avustuksen käytöstä... 3 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista...

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Olemme suorittaneet alla luetellut toimenpiteet, jotka koskevat (järjestön nimi) myönnettyjä ja selvitysvuonna suoriteperusteisesti käytettyjä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Annettu Helsingissä x päivänä joulukuuta 2016 Valtioneuvoston

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

STEA-/RAY-avustukset esitetään tilinpäätöksessä niiden käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:

STEA-/RAY-avustukset esitetään tilinpäätöksessä niiden käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: 1. Yleistä Tämä ohje on laadittu STEA-avustuksia saavien yhteisöjen ja säätiöiden käytettäväksi. Ohje ei ole avustuksen saajia velvoittava, koska yleisten neuvojen ja ohjeiden antaminen kirjanpitolain

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot