Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto"

Transkriptio

1 Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista RAY 3752B Selvitys avustuksen saajan muista kuin yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista RAY 3752C Selvitys avustuksen saajan kiinteistöyhtiöistä RAY 3753 Selvitys sisäisestä valvonnasta RAY 3768 Selvitys kurssitoiminnasta RAY 3757A Selvitys B-avustuksesta RAY 3757 Selvitys B-avustuksesta RAY 3779 Selvitys lomatoiminnasta RAY 3755 Selvitys Ay-avustuksesta RAY 3758 Selvitys Ak/C-avustuksesta Johdanto Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle (RAY) perustuu lain raha-automaattiavustuksista (1056/2001) 4 luvun 19 :ään, jossa asiasta todetaan seuraavaa: Avustuksen saajan on seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä tehtävä rahapeliyhteisölle kultakin vuodelta selvitys avustuksen käytöstä. Selvitykseen on liitettävä tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, tuloksellisuutta koskevat selvitykset sekä muut tarpeelliset selvitykset. Avustuksen saajan on liitettävä selvitykseen avustuksen saajasta ja sen määräysvallassa olevista yhteisöistä ja säätiöistä laadittu konsernitilinpäätös tai vastaavat tiedot sisältävä laskelma. Avustuksen saajalla tarkoitetaan organisaatiota, joka on hakenut ja jolle on valtioneuvoston vuosittaisella päätöksellä myönnetty rahaautomaattiavustuksia. Vuosiselvitysvelvollisuus on määritelty Avustusten käyttö- ja raportointioppaassa, jonka uusin versio on ladattavissa RAY:n verkkosivuilta osoitteesta Kyseisessä oppaassa on myös muita vuosiselvitykseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Vuosiselvitykseen tarvittavat lomakkeet ovat ladattavissa RAY:n verkkosivuilta suomen ja ruotsin kielellä.

2 Ohje 2 (28) Avustuksen saajan tulee vuosiselvitystä laatiessaan täyttää aina seuraavat lomakkeet: Selvitys raha-automaattiavustuksien käytöstä (RAY3751) Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöksestä (RAY3752) Kohdekohtaiset lomakkeet erikseen kaikista käytetyistä avustuslajeista (Ay, Ak/C ja B) Sisäisen valvonnan lomake (RAY3753) Avustuksen saajat, joille on myönnetty avustuksia lomatoimintaan, täyttävät kyseisten avustuksien osalta lomakkeen Heidän ei tarvitse täyttää erikseen lomaketta Tarvittaessa tulee täyttää myös lomakkeet: Selvitys kurssitoiminnasta (RAY 3768) Selvitys lomatoiminnasta (RAY 3779) Selvitys avustuksen saajan osakeyhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista (RAY3752A) Selvitys avustuksen saajan muista kuin osakeyhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista (RAY3752B) Selvitys avustuksen saajan kiinteistöyhtiöistä (RAY3752C) Jos lomakkeessa esitetty vastaustila ei ole riittävä, jatka selvitystä erillisellä liitteellä ja merkitse tästä tieto lomakkeen kohtaan Liitteet. Muista myös toimittaa vuosiselvityksen mukana pyydetyt liitteet. Tulkintaa vaativissa kysymyksissä tai muissa epäselvissä tilanteissa avustuksen saajan tulee ottaa yhteyttä RAY:n tarkastajaan, jonka nimi ja yhteystiedot löytyvät mm. avustuspäätöksestä.

3 Ohje 3 (28) RAY 3751 Selvitys RAY-avustuksen käytöstä Vain avustusta saava organisaatio täyttää tämän lomakkeen. Lomaketta ei täytetä erikseen rinnakkaisorganisaatioiden osalta. 1. Selvityksen antavan avustuksen saajan nimi ja yhteystiedot 2. Selvitettävät avustukset Täytä ajantasaiset yhteystiedot. Y-tunnuksella tarkoitetaan kauppa- ja säätiörekisterin myöntämää yritys- ja yhteisötunnusta. Järjestönumero on avustuspäätöksessä oleva RAY:n antama avustuksen saajan yksilöivä tunnus. Täytä selvitettävien avustuksien lukumäärä avustuslajeittain (A, B ja C) sekä tieto siitä, jos keskusjärjestö on valvonut jäsenjärjestöjen avustuksen käyttöä, jos avustusta on mahdollisesti jaettu eteenpäin. 3. Selvityksen antavan avustuksen saajan rinnakkaisorganisaatiot Erittele kaikki avustuksen saajan rinnakkaisorganisaatiot. Rinnakkaisorganisaatioilla tarkoitetaan avustuksen saajan konserniin kirjanpitolain (1339/1997) 1 luvun 5.1 :n ja saman luvun 6 :n mukaan määräysvaltaan kuuluvia yhteisöjä riippumatta siitä, onko avustuksen saaja velvoitettu laatimaan konsernitilinpäätöksen. Kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa tai siihen verrattavassa ulkomaisessa yrityksessä (kohdeyritys), kun sillä on: 1) enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänten enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; tai 2) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus, ja oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin 1 kohdassa tarkoitettu ääntenenemmistö. Edellä 1 momentissa tarkoitettua ääniosuutta laskettaessa ei oteta huomioon lakiin tai kohdeyrityksen yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin sisältyvää äänestysrajoitusta. Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta kohdeyrityksessä, jos sitä johdetaan yhteisesti kohdeyrityksen kanssa tai kirjanpitovelvollinen muulla tavoin tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa kohdeyrityksessä. ( /1304)

4 Ohje 4 (28) 4. Avustetun omaisuuden hallinta 5. Selvityksen liitteet 6. Allekirjoitukset Jos rinnakkaisorganisaatioita ei ole, merkitse rasti kohtaan avustuksen saajalla ei ole rinnakkaisorganisaatioita ja jätä loput 3. kohdan kysymykset täyttämättä. Lomake RAY 3752 täydennetään vain avustuksia saavan järjestön osalta. Muista rinnakkaisorganisaatioista täydennetään tarpeen mukaan muita sarjan lomakkeita. Niiden käytöstä on ohjeistettu tarkemmin jäljempänä. Täytä tähän kohtaan tiedot omaisuudesta, jonka perustamis-, hankinta- tai peruskorjausmenoihin on käytetty RAY:n investointiavustuksia (B), ja jotka ovat edelleen palautusehdon alaisia. Avustuksen palautusehto on pääsääntöisesti voimassa 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, mutta ennen vuotta 1999 myönnettyjen avustusten osalta se on 20 vuotta. Merkitse tähän kohtaan kaikki vuosiselvityksen liitteenä lähetyt dokumentit. RAY:lle tulee aina toimittaa toimintakertomus, virallinen tilinpäätös, taseerittelyt, tilintarkastuskertomus, tilintarkastusmuistiot ja valvontakertomukset. Jos konsernitilinpäätös on laadittu, myös se tulee toimittaa. Huomioi, että vastaavat dokumentit tulee toimittaa myös kaikista rinnakkaisorganisaatioista erikseen, vaikka konsernitilinpäätös olisikin laadittu ja toimitettu RAY:lle. Varmistaaksesi että avustuksen saaja on täyttänyt oikean ja riittävän velvoitteen avustusten käytöstä, voit lisätä myös muita liitteitä vuosiselvitykseen. Nimeä nämä liitteet erikseen. Avustuksen saajan säännöissä määriteltyjen tai yhtiöjärjestyksessä määriteltyjen ja kauppa-, yhdistys-, tai säätiörekisteriin merkittyjen nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden tulee allekirjoittaa vuosiselvitys ja vahvistaa täten annetut tiedot oikeiksi ja riittäviksi. Jos allekirjoittaminen on siirretty valtakirjalla väliaikaisesti jollekin toiselle henkilölle, tulee tästä valtakirjasta toimittaa kopio vuosiselvityksen liitteenä. Allekirjoittaneet henkilöt vastaavat, että vuosiselvitys on täytetty oikein ja asianmukaisesti ja edelleen, että avustuksen saa antaa täten RAY:lle oikeat ja riittävät tiedot avustuksien käytön valvomiseksi.

5 Ohje 5 (28) RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista Huom! Tämän lomake täytetään vain avustusta saavan organisaation osalta. 1. Avustuksen saajan tiedot Täytä kyseiseen kohtaan pyydetyt tiedot. 2. Erittely avustuksen saajan jäsenistöstä, henkilöstöstä ja toimintaan osallistuvista vapaaehtoisista 3. Toiminnan tuotot Täytä tähän kohtaan erittely avustuksen saajan jäsenmäärästä. Selvitysvuoden jäsenmääränä esitetään vuoden viimeisen päivän (31.12) lukumäärää koskevat tiedot tai valinnaisesti vuoden aikana keskimäärin. Täytä tähän kohtaan erittely selvitysvuonna avustuksen saajan palveluksessa olleen kokoaikaisen ja määräaikaisen henkilöstön osalta jättäen kuitenkin laskuista pois tuntityöntekijät. Selvitysvuoden henkilöstömääränä esitetään vuoden viimeisen päivän (31.12) lukumäärää koskevat tiedot henkilötyövuosina. Lukumäärää selvitettäessä voidaan käyttää myös keskimääräistä henkilöstön lukumäärää vuoden aikana, jos henkilöstön määrässä on tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia. Täytä myös toimintaan selvitysvuonna osallistuneiden vapaaehtoisten keskimääräinen lukumäärä. Vapaaehtoisiksi katsotaan henkilöt, joille ei makseta tehdystä työsuoritteesta palkkaa. Jos vapaaehtoisten määrä vaihtelee huomattavasti kuukausittain, laske keskiarvo. Jos jotakin lomakkeen 2 kohdassa mainittua ryhmää ei ole, kohta jätetään tyhjäksi. Älä vähennä toiminnan tuotoista kuluja, vaan erittele ne lomakkeen kohtaan 4. Alle euron suuruisia tuottoeriä ei tarvitse eritellä, vaan ne voidaan yhdistää esimerkiksi ryhmään muut tuotot. Jos jotakin tuottoerää ei ole, jätä kohta tyhjäksi. a) Täytä tähän kohtaan myönnetyt avustukset ja muut julkiset tuet (valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antama taikka sen varoista maksettava avustus, laina, korkotuki, takaus, maksuhelpotus tai muu näihin rinnastettava taloudellinen etuus, taikka Euroopan yhteisöjen talousarviosta tai muista EU:n hallinnassa olevista varoista myönnetty avustus, laina tai muu rahoitus, takaus,

6 Ohje 6 (28) maksuhelpotus tai muu taloudellinen etuus; ei kuitenkaan verojärjestelmän kautta annettava tuki). Avustuksista ja tuista tulee kertoa myös mahdollinen avustusprosentti ja lyhyesti avustuksen/tuen käyttötarkoitus. Jos avustuspäätöksessä ei ole mainittu avustusprosenttia, tarkoittaa se käytännössä 100 prosenttia. RAY-avustuksia ei kirjata tähän kohtaan. b) Kirjaa tähän kohtaan ei julkiset avustukset kuten edellisessä kohdassa. Ei julkisia avustuksia ovat esimerkiksi erilaisten tukisäätiöiden ja yhtiöiden myöntämät tuet ja avustukset. c) Merkitse tähän yhteen lasketut asiakas- ja palvelumaksutuotot (esimerkiksi kurssien omavastuuosuudet, asiakkaiden suorittamat muut korvaukset, Kelan maksamat korvaukset jne.) d) Täytä tähän varsinaisen toiminnan muut tuotot eli tuloslaskelman varsinaisen toiminnan muut kuin avustus-, asiakas- ja palvelumaksutuotot. e) Erittele tässä kohdassa varainhankinnan tuotot sekä satunnaiset erät. Varainhankinnan tuottoihin kuuluvat jäsenmaksutuotot, EVL:n alaisen toiminnan tuotot, keräystuotot, myyntituotot (esimerkiksi kannatustuotteet) ja mahdollisesti muiden pienempien erien yhteenlasketut tuotot. f) Erittele vuoden aikana saadut mahdolliset testamentit ja muut lahjoitukset. Jos testamentilla tai muulla lahjoituksella on käyttöä rajoittavia ehtoja, tulee asiasta mainita tai käyttöä rajoittavien ehtojen puuttuessa merkitä kohtaan vapaa. Pienemmät lahjoitukset (yhteensä alle euroa) voi ilmoittaa yhtenä eränä. Yhdeltä lahjoittajalta samaan tarkoitukseen useasti myönnetyt lahjoitukset voi myös yhdistää. g) Erittele sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot. Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan sellaisten varojen sijoittamista, jotka eivät palvele välittömästi avustuksen saajan varsinaista toimintaa. Sijoitustoiminnan tuottoja ovat esimerkiksi osinko-, korko- ja vuokratuotot. Sijoitustoiminnan vuokratuottoja ovat omistuksessa olevista, mutta ulkopuolisille vuokratuista kohteista saatavat vuokratuotot, joiden tilat eivät palvele sen varsinaista toimintaa. Kohde voi olla vuokrattu esimerkiksi toiselle yhteisölle tai yksityiselle henkilölle. h) Merkitse tähän sijoitus- ja käyttöomaisuuden myymisestä saadut myyntivoitot yhteensä. Myyntivoitolla tarkoitetaan myyntihinnan ja kirjanpitoarvon positiivista erotusta.

7 Ohje 7 (28) 4. Toiminnan kulut 5. Tasetietoa a) Vastaavaa a) Erittele tähän yhteenlaskettujen RAY-avustusteisten hankkeiden (A- ja C- avustukset) henkilöstökulut ja muut kulut. Älä huomioi tässä kohdin B- avustuksia. Tee alapuolelle vastaava erittely varsinaisen toiminnan kokonaiskuluista eli erittele varsinaisen toiminnan bruttokulut. Erittele myös kirjanpidossa tehdyt poistot. b) Erittele tähän varainhankinnan kulut samalla tavoin ryhmiteltynä, kuin aiemmin varainhankinnan tuotot (katso kohta 5 e). c) Sijoitustoiminnan kuluja ovat sijoitusomaisuuden arvon ja määrän muutoksista ja hallinnoinnista aiheutuvat kulut. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi omaisuudenhoitajien perimät palkkiot ja osakkeiden kaupankäynnistä maksetut palkkiot sekä kirjanpitoon kirjatut arvonalentumiset. Rahoitustoiminnan kuluja ovat esimerkiksi rahalaitoslainoista maksetut korot, limiittitilien maksut, järjestelypalkkiot jne. d) Merkitse tähän sijoitus- ja käyttöomaisuuden myymisestä aiheutuneet myyntitappiot yhteensä. Myyntitappiolla tarkoitetaan myyntihinnan ja kirjanpitoarvon negatiivista erotusta. e) Aatteellisen yhteisön tai säätiön rahastot voidaan jakaa määrätarkoituksiin sidottuihin rahastoihin ja vapaisiin rahastoihin. Rahastojen tarkempi erittely on lomakkeen kohdassa 7 b. Jos tilikauden aikana on siirretty varoja rahastoon, erittele niiden nimi, peruste rahastoimiselle ja euromääräinen summa. Jos rahastosiirtoja ei ole tehty, jätä kohta tyhjäksi. Kirjanpitolain 4 luvun 3 :n mukaan taseen vastaavat jaetaan pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin käyttötarkoituksensa perusteella. Pysyviä vastaavia ovat taseen erät, joiden on tarkoitus tuottaa tuloa useampana kuin yhtenä tilikautena. Taseessa pysyvät vastaavat jaotellaan kolmeen pääryhmään: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset. Vaihtuvien vastaavien hyödykkeet tuottavat tuloa yleensä yhden tilikauden aikana. Aineettomia hyödykkeitä ovat esimerkiksi patentit, toimiluvat, tavaramerkit, kehittämismenot ja liikearvo. Aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset jaetaan tässä yhteydessä käyttöomaisuuteen ja sijoitusomaisuuteen. Aineellisten hyödykkeiden käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi avustuksen saajan koneet ja laitteet, rakennukset, maa- ja vesialueet, jotka ovat avustuksen saajan varsinaisen toiminnan käytössä. Aineellisten hyödykkeiden

8 Ohje 8 (28) sijoitusomaisuutta ovat esimerkiksi sellaiset rakennukset, jotka on vuokrattu sijoitustarkoituksessa ulkopuoliselle. Sijoitusomaisuuteen kuuluvaksi katsotaan myös sellainen osa varsinaisen toiminnan käytössä olevasta rakennuksesta, joka on vuokrattu sijoitustarkoituksessa ulkopuoliselle. Sijoituksien käyttöomaisuutta ovat puolestaan arvopaperin muodossa olevat toimitilaosakkeet (esim. kiinteistöosakeyhtiön osakkeet) ja asunto-osakkeet, jotka ovat avustuksen saajan varsinaisen toiminnan käytössä. Sijoituksien sijoitusomaisuutta ovat esimerkiksi sijoitustarkoituksessa omistetut arvopaperit, toimitilaosakkeet ja asunto-osakkeet. Seuraaville riveille kirjataan omakatteisten rahastojen varat ja vaihtuvien vastaavien pääryhmät. Jako pitkäaikaisiksi ja lyhytaikaisiksi perustuu saamisten erääntymiseen. Saaminen, joka erääntyy maksettavaksi yli vuoden kuluttua, katsotaan pitkäaikaiseksi ja vastaavasti alle vuoden aikana erääntyvä lyhytaikaiseksi. Rahoitusarvopaperit voivat esimerkiksi olla sijoituksia rahamarkkinarahastoihin sekä lyhytaikaisiin sijoitus- ja yritystodistuksiin. b) Vastattavaa Kirjaa ensimmäiselle riville oman pääoman määrä. Erittele seuraaviin kohtiin rahastot, jos sellaisia on. Kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) 1 luvun 6 :ssä määritellyt määrätarkoituksiin sidotut rahastot (omakatteisen rahastot, muut sidotut rahastot ja sääntöjen mukaiset rahastot) tulee eritellä. Myös kyseisten rahastojen käyttöön liittyvä erityismääräys tulee perustella lyhyesti. Jos kyseisiä rahastoja on perustettu avustuksen saajan hallintoelimien itsenäisellä päätöksellä, ovat ne tässä yhteydessä vapaita rahastoja. Muut rahastot eli vapaat rahastot kirjataan viimeiseksi. Kirjaa perusteluihin, onko rahasto perustettu omien hallintoelimien itsenäisellä päätöksellä vai pohjautuuko se testamenttiin tai lahjoitukseen tms. saantoon, jonka osalta saadun omaisuuden käyttöä ei ole tarkemmin erityismääräyksin rajattu. Jos rahastoja on useita ja lomakkeella oleva tila ei ole riittävä, tulee avustuksen saajan laatia liite, jossa selvitetään vastaavat tiedot. Tällöin lomakkeeseen merkitään vain liitteen nimi ja rahastojen kokonaissumma. Jos avustuksen saajalla ei ole oman pääoman rahastoja, kyseiset kohdat jätetään tyhjiksi. Täydennä tieto vapaaehtoisista ja pakollisista varauksista, jos sellaisia on. Vapaaehtoiset varaukset määritellään kirjanpitolain 5 luvun 15 :ssä, ja ne ovat investointi-, toiminta tai muu sellainen varaus. Vapaaehtoisten varausten käyttö on mahdollista ainoastaan tilanteessa, jossa avustuksen

9 Ohje 9 (28) saajalla on elinkeinoverolain alaista toimintaa, muussa tapauksessa niitä ei tulisi olla yleishyödyllisillä yhteisöillä tai säätiöillä. Pakolliset varaukset määritellään kirjanpitolain 5 luvun 14 :ssä seuraavasti: 1) ne kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen, 2) niiden toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai todennäköisenä, 3) niitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen, 4) ne perustuvat lakiin tai kirjanpitovelvollisen sitoumukseen sivullista kohtaan. Tyypillisiä pakollisia varauksia ovat eläkevastuisiin liittyvät tulevaisuudessa realisoituvat menot tai esimerkiksi johonkin tulevaan velvoitteeseen (esim. oikeudenkäynti) liittyvä mahdollinen meno, jonka toteutumista, toteutumisen ajankohtaa tai lopullista määrää ei pystytä varmuudella arvioimaan. Erittele pitkäaikainen ja lyhytaikainen vieras pääoma siten, että siitä käy ilmi käyttöomaisuuteen liittyvät velat ja muu pitkäaikainen sekä lyhytaikainen vieras pääoma. 6. Jälleenhankinta-arvojen ja kirjanpitoarvojen erotukset Sijoitusomaisuus merkitään tilinpäätökseen hankintamenon suuruisena tai jos niiden todennäköinen luovutushinta on tilinpäätöspäivänä sitä alempi, tämän määräisinä. Merkitse noteerattujen sijoitus- ja rahoitusarvopapereiden sekä omakatteisten rahastojen jälleenhankintahintojen ja kirjanpitoarvoarvojen erotukset. Jos noteeratut arvopaperit on kirjattu käypään arvoon tilinpäätöksessä, on jälleenhankintahinnasta laskettu erotus nolla. Jos avustuksen saajalla ei ole sijoitusomaisuutta tai omakatteisia rahastoja, jätä kyseinen kohta tyhjäksi. 7. Riskit Kirjaa lyhyesti eri kohdissa pyydetyt riskiarviot. Jätä kohta tyhjäksi, jos kyseistä toimintoa eikä siten myöskään riskiä ole. Järjestötoimintaan liittyvää riskiä ei voi jättää tyhjäksi. 8. Arvio tulevasta kehityksestä Kirjoita lyhyt arvio toiminnassa tapahtuneista oleellisista muutoksista (esimerkiksi uusien toimintojen aloittamiset tai vanhojen lakkauttamiset, henkilöstömuutokset, merkittävät ostot tai myynnit, oikeudenkäynnit ja mahdolliset oikeusasteiden langettamat tuomiot), kehityskohteista (esimerkiksi toiminnan laajentaminen tai uuden toimintamuodon

10 Ohje 10 (28) aloittaminen) ja tulevista investoinneista (esimerkiksi uudet toimitilat, tietojärjestelmien uusimiset, kalustoinvestoinnit, korjaukset jne.). RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista 1. Avustuksen saajan tiedot 2. Täydennä omistetun yhtiön tiedot Rinnakkaisorganisaatio on määritelty tämän ohjeen RAY Selvitys avustuksen käytöstä kohdassa 3. Täytä tämä lomake yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista (esimerkiksi osakeyhtiöt ja kommandiittiyhtiöt). Jokaisesta yhtiöstä tulee laatia oma lomake. Toimita liitteenä myös yhtiön tilinpäätös, johon lomakkeen luvut perustuvat. Osakkuusyhtiöistä lomaketta ei tarvitse laatia. Täydennä avustuksen saajan yhteystiedot Täydennä omistetun yhtiön tiedot ja selvitys organisaation toimitilojen omistussuhteista. Täydennä avustuksen saajan ja yhtiön yhteisistä hallituksen jäsenistä ja avainhenkilöistä. Esimerkiksi avustuksen saajan toiminnanjohtaja toimii yhtiön toimitusjohtajana tai vastaavasti avustuksen saajan hallituksen puheenjohtaja on myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Erittele myös yhtiön omistajat. Jos omistus on hyvin laajalle jakautunut, voidaan loput 10 prosenttia yhdistää kohtaan "muut omistajat" 3. Keskinäinen rahoitus Avustuksen saajan ja yhtiön välisistä lainoista tulee antaa tietoa. Jos lainoja on useita (esimerkiksi neljä eri velkakirjalainaa, joilla kaikilla on erilainen lyhennyssuunnitelma ja korko) selvitä asiaa erillisellä liitteellä. Erittele lopuksi avustuksen saajalle ja muille tahoille mahdollisesti maksetut osingot sekä yhtiön puolesta annetut vastuusitoumukset (esimerkiksi lainojen takaukset). 4. Yhtiön ja avustuksen saajan väliset liiketoimet Kirjaa avustuksen saajan ja yhtiön väliset ostot ja myynnit summatasolla. Näitä ei tarvitse eritellä, vaan RAY pyytää tarvittaessa lisätietoa. Täytä myös palveluiden ja tuotteiden hinnoitteluperuste eli sisältyykö niihin katetta eli tuottaako se täten toiselle osapuolelle taloudellista lisäarvoa. Asiasta voi antaa myös lisätietoa, jos ostot ja myynnit ovat osin omakustanteisia ja osin kateperusteisia.

11 Ohje 11 (28) 5. Yhtiön tilikauden tilinpäätökseen perustuvat talousluvut 6. Muut tärkeät yhtiön toimintaan liittyvät seikat Kirjaa talousluvut yhtiön tilinpäätöksen perusteella. Arvioi yhtiön keskeisimpiä tulevaisuuden suunnitelmia (seuraavat 3-5 vuotta). Niitä voivat olla esimerkiksi liiketoiminnan laajentaminen uudelle toimialalle, liikevaihdon kasvun tai kannattavuuden parantamisen tavoittelu tai tietystä liiketoiminnasta luopuminen. Liiketoimintaan liittyy yleensä myös riskejä ja niistä tulee antaa lyhyt kuvaus. Riski voi olla esimerkiksi suhdanneherkkä toimiala, yhden asiakkaan merkittävä vaikutus liiketoiminnalle tai uusien kilpailijoiden uhka. Liiketoiminnan pitäisi myös olla vähintään keskipitkällä aikavälillä kannattavaa, jotta liiketoiminnan harjoittaminen olisi mielekästä omistajan näkökulmasta. Jos liiketoiminta kuitenkin on tappiollista, kirjaa ne toimenpiteet ja mahdollinen aikataulu, jolla liiketoiminnan tappiollisuus saadaan oikaistua. RAY 3752B Selvitys avustuksen saajan muista kuin yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista 1. Avustuksen saajan tiedot Rinnakkaisorganisaatio on määritelty tämän ohjeen RAY Selvitys avustuksen käytöstä kohdassa 3. Täytä tälle lomakkeelle muiden kuin yhtiömuotoisten rinnakkaisorganisaatioiden tiedot (esimerkiksi tukisäätiöt, osuuskunnat ja kannatusyhdistykset). Jokaisesta organisaatiosta tulee laatia oma lomake. Toimita liitteenä myös organisaation tilinpäätös, johon lomakkeen luvut perustuvat. Kyseinen lomake tulee täydentää kaikista avustuksen saajan muista kuin yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista. Täydennä avustuksen saajan yhteystiedot 2. Avustuksen saajan muun kuin yhtiömuotoisen rinnakkaisorganisaation tiedot

12 Ohje 12 (28) Täydennä rinnakkaisorganisaation tiedot ja selvitys organisaation toimitilojen omistussuhteista sekä merkitse onko organisaation hallituksen ja johdon jäsenistä yli puolet samoja kuin avustuksen saajalla. 3. Keskinäinen rahoitus Avustuksen saajan ja organisaation välisistä lainoista tulee antaa tietoa. Jos lainoja on useita (esimerkiksi neljä eri velkakirjalainaa, joilla kaikilla on erilainen lyhennyssuunnitelma ja korko) selvitä asiaa erillisellä liitteellä. Erittele lopuksi organisaation avustuksen saajalle ja muille jakamat avustukset summatasolla sekä organisaation puolesta annetut vastuusitoumukset (esimerkiksi lainojen takaukset). 4. Yhtiön ja avustuksen saajan väliset liiketoimet Kirjaa avustuksensaajan ja organisaation väliset ostot ja myynnit summatasolla. Näitä ei tarvitse eritellä, vaan RAY pyytää tarvittaessa lisätietoa. Täytä myös palveluiden ja tuotteiden hinnoitteluperuste eli sisältyykö niihin katetta eli tuottaako se täten toiselle osapuolelle taloudellista lisäarvoa. Asiasta voi antaa myös lisätietoa, jos ostot ja myynnit ovat osin omakustanteisia ja osin kateperusteisia. 5. Rinnakkaisorganisaation tilikauden tilinpäätökseen perustuvat talousluvut Kirjaa talousluvut yhtiön tilinpäätöksen perusteella. 6. Muut rinnakkaisorganisaation toimintaan liittyvät seikat Arvioi rinnakkaisorganisaation keskeisimpiä tulevaisuuden suunnitelmia (seuraavat 3-5 vuotta) ja riskejä. Niitä voivat olla esimerkiksi toiminnan laajentaminen uusille alueille, jostakin toiminnasta luopuminen, elinkeinotoiminnassa tapahtuvat muutokset, merkittävät toiminnan volyymin kasvut tai pienentymiset, veroriskit, sijoitustoiminnan riskit ja mahdolliset linjaukset avustuksien jaossa. RAY 3752C Selvitys avustuksen saajan kiinteistöyhtiöistä 1. Avustuksen saajan tiedot Täydennä lomake jokaisen avustuksensaajan kiinteistöyhtiön osalta. Jos lomakkeen kentät eivät riitä, toimita tiedot erillisellä liitteellä. Täydennä tiedot avustuksen saajasta

13 Ohje 13 (28) 2. Rinnakkaisorganisaatioiden tiedot Määrittele kiinteistöjen käyttötarkoitukset (esimerkiksi avustuksen saajan oma toimistotila, palvelutoiminnan käytössä oleva tila, ulkopuolisille vuokrattu sijoituskiinteistö, tietyn kohderyhmän tukiasuntokiinteistö). Täydennä erikseen tiedot jokaisesta kiinteistöyhtiöstä. Omistusosuus tarkoittaa avustuksen saajan omistamaa prosenttiosuutta kyseisestä kiinteistöstä. Vastikejäämä tarkoittaa asunto/kiinteistöyhtiön vastikerahoituslaskelman mukaista kokonaisjäämää. Taseeseen kirjattuna RAY-avustuksena ilmoitetaan aineellisten hyödykkeiden (rakennukset ja rakennelmat, koneet ja kalusto ym.) hankintahinnasta tilikaudella kirjattu vähennys. Palvelutoiminta on maksullista toimintaa, joka ei liity yhdistyksen tai järjestön jäsenmaksuun. Palvelutoiminta voi olla hinnoiteltu markkinaehtoisesti tai sen alle. Se on yleensä suunnitelmallista, mutta se ei välttämättä ole voittoa tavoittelevaa. Palvelutoiminta voi olla myös siirretty erillisellä sopimuksella jonkin muun osapuolen vastattavaksi (esimerkiksi asuntojen vuokralaisten etsintä, ruokapalvelut, siivous- ja ylläpitopalvelut). Tästä tulee antaa perustelu. RAY 3753 Selvitys sisäisestä valvonnasta Kaikki avustuksen saajat täyttävät lomakkeen sisäisestä valvonnasta. Sisäisen valvonnan keskeisin tavoite on varmistaa, että organisaatio toimii tavoitteidensa ja toimintaohjeidensa mukaisesti. Sisäisen valvonnan järjestämisen vastuu on organisaation hallituksella, mutta sen toteutuminen vaatii koko organisaation yhteistä sitoutumista. Sisäisen valvonnan laajuus tulee suhteuttaa organisaation toimialaan, koko toiminnan laajuuteen, palvelutoiminnan laajuuteen, tunnistettuihin riskeihin ja olemassa oleviin taloushallinnon prosesseihin ja resursseihin. Erityisesti pienemmillä avustuksen saajilla lomakkeessa lueteltuja seikkoja ei välttämättä ole resurssien rajallisuuden vuoksi mahdollista kaikilta osin toteuttaa, mutta RAY suosittelee silti jokaista avustuksen saajaa perehtymään oman sisäisen valvonnan tasoonsa ja sen riittävyyteen. Tarvittaessa avustuksen saaja voi keskustella sisäiseen valvontaa liittyvistä ongelmista ja haasteista oman tilintarkastajansa ja myös RAY:n tarkastajan kanssa.

14 Ohje 14 (28) Lomakkeessa olevien kysymyksien ollessa asianmukaisesti hoidettuja, valitse vastausvaihto kyllä. Jos avustuksen saaja ei ymmärrä kysymystä, asiaan ei ole olemassa asianmukaista prosessia, dokumenttia tai sitä ei sovelleta tai se toteutuu vain osin, valitse vaihtoehto ei. Jos asia ei ole muutoin yksiselitteinen, anna tarvittaessa lisätietoja kohdassa 3. RAY 3768 Selvitys kurssitoiminnasta Kurssitoiminnan lomakkeen täyttävät kaikki avustuksen saajat, jotka järjestävät avomuotoisia kursseja tai internaattikursseja. Näitä ovat esimerkiksi sopeutumisvalmennus-, ensitieto- ja kriisiauttamiskurssit. Kurssitoiminnalla ei tarkoiteta koulutus- eikä kerhotoimintaa. 1. Selvityksen antavan järjestön nimi ja yhteystiedot 2. RAY-avustuksella toteutetut kurssit 3. Henkilöstö Täytä ajantasaiset yhteystiedot. Y-tunnuksella tarkoitetaan kauppa- ja säätiörekisterin myöntämää yritys- ja yhteisötunnusta. Merkitse tiedot jokaisesta RAY-avustuksilla toteutetusta kurssista omalle rivilleen ja täydennä kysytyt tiedot. Jos samalle kohderyhmälle on järjestetty useita kursseja, täydennä lomake jokaisen kurssin osalta erikseen omalle rivilleen kronologisessa järjestyksessä. Kurssin kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan kaikkia kurssista aiheutuneita kustannuksia (esimerkiksi majoitus, ruokailut, henkilöstö, materiaalit, muu ohjelma). Merkitse kurssitoimintaan osallistuneen henkilöstön edustajan tiedot omalle rivilleen. Jos kyseisen henkilön palkkaus on maksettu osittain jollakin muulla kuin RAY-avustuksella, tulee tämän osalta täydentää tieto rahoitusosuuden prosenttimäärästä ja muun/muiden rahoittajien nimi, esimerkiksi: RAY-rahoitus 80 prosenttia, Turun kaupungin myöntämä avustus 20 prosenttia.

15 Ohje 15 (28) RAY 3757A Selvitys B-avustuksesta Tällä lomakkeella selvitetään vain ja ainoastaan asuntohankintoihin liittyvät B-avustukset. Muut B-avustukset selvitetään lomakkeella RAY Selvityksen antavan järjestön nimi ja yhteystiedot 2. Tiedot avustuksella toteutuneista hankinnoista 3. Asuntohankintojen tiedot Täytä ajantasaiset yhteystiedot. Y-tunnuksella tarkoitetaan kauppa- ja säätiörekisterin myöntämää yritys- ja yhteisötunnusta. Täydennä hankinnan tiedot ja kohteen käyttötarkoitus (esimerkiksi asunnon hankinta pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman asuntohankintoihin pääkaupunkiseudulla). Kohteen käyttötarkoituksen voit tarkistaa järjestölle lähetetystä avustuspäätöksestä. Täydennä kysymykset palvelutoimintaan liittyen. Palvelutoimintaan ei voi käyttää RAY-avustuksia. Jos avustetuissa tiloissa tapahtuva toiminta on annettu ulkopuolisten järjestettäväksi, tulee tästä antaa selvitys lomakkeella. Täydennä lomakkeessa kysytyt tiedot jokaisen kohteen osalta erikseen. esimerkki: Huoneisto Varainsiirto Kauppa- vero+remontti- Asunnon Hankintatyyppi Kpl Paikkakunta hinta ym.kulut käyttötarkoitus hinta, Avustus, Asunto-osake 45 m2 1 Helsinki vammaisasunto Asunto osake 60 m2 1 Vantaa nuorisoasunto jatkuu erillisellä liitteellä Yhteensä

16 Ohje 16 (28) 4. Myytyjen asuntojen tiedot Esimerkki: Huoneisto tyyppi Kpl Paikkakunta Hankinta hinta Avustus- % Avustetut kustannukset Myynti hinta Avustus, Asunto-osake 60 m2 1 kpl Kuopio % ,0 jatkuu erillisellä liitteellä Yhteensä RAY on rahoittanut avustuksen saajalle euron arvoisen kohteen, josta avustusosuus on ollut 70 prosenttia eli euroa. Avustuksen saaja on itse sijoittanut asunnon remonttiin jne euroa, jolloin asunnon hankintahinta on ollut euroa eli avustusprosentti on ollut / = 58,33 prosenttia. Myöhemmin asunnon myyntihinta on ollut euroa. Tämä luku kerrottuna 58,33 prosentilla ilmaisee todellisen avustusosuuden eli euroa. Jos avustuksen saaja hankkii uuden avustettavan kohteen, tulee avustuksen saajan esittää vähintään tämän summan edestä avustettavia kuluja. 5. Käytettävissä ollut avustus ja selvitysvuonna käytetty avustus Selvitysvuonna maksettu avustus Edelliseltä vuodelta siirtynyt käyttämätön avustus, euroa Selvitysvuonna myydyt asunnot, avustusosuus Käytettävissä ollut avustus yhteensä, euroa Selvitysvuonna käytetty avustus, euroa= kohta 3 yhteensä Seuraavalle vuodelle siirtyvä, käyttämätön avustus, euroa Yllä oleva laskelma osoittaa euron siirtovelkaa RAY:lle. Avustuksen saajan tulee siis esittää seuraavana vuonna vähintään vastaavan summan edestä hyväksyttäviä kuluja RAY:lle. Jos edellä oleva esimerkkilaskelma osoittaisi negatiivista lukua, avustuksen saajalla olisi siirtosaaminen RAY:ltä, mikäli avustusta on vielä nostamatta

17 Ohje 17 (28) selvitysvuoden osalta tai jos kohteen avustussuunnitelmassa on esitetty kohteelle avustusta tuleville vuosille. Avustuksen saajan tulee kirjata siirtyvä erä taseen siirtovelkoihin tai siirtosaamisiin. Jos siirtyviä avustuksia on useita, ne voidaan esittää taseen siirtoveloissa tai saamisissa yhtenä eränä, mutta siirtosaamisia ja velkoja ei saa netottaa keskenään. Jokainen siirtyvä erä tulee eritellä erikseen tilinpäätöksen liitetiedoissa tai tilinpäätöserittelyissä ja niiden tulee täsmätä RAY:lle esitettäviin selvityslomakkeisiin.

18 Ohje 18 (28) RAY 3757 Selvitys B-avustuksesta Tällä lomakkeella selvitetään investointiavustukset, joita on selvitysvuoden aikana käytetty muihin kohteisiin kuin asuntohankintoihin. Esimerkiksi: avustuksen saajan toimitilat, ICTjärjestelmät, kone- ja kalustohankinnat, tukiasuntojen rakentaminen jne. Asuntohankintoja varten käytetään lomaketta RAY 3757A 1. Selvityksen antavan avustuksen saajan nimi ja yhteystiedot 2. Tiedot avustuksella toteutetuista hankkeista Täytä ajantasaiset yhteystiedot. Y-tunnuksella tarkoitetaan kauppa- ja säätiörekisterin myöntämää yritys- ja yhteisötunnusta. Täydennä hankkeen tiedot ja kuvaa hanketta ja kerro sen avustuspäätöksessä esitetty käyttötarkoitus (esimerkiksi toimitilahankinta, taloushallinnon tietojärjestelmä). Täydennä myös muut kysytyt tiedot. Täydennä kysymykset palvelutoimintaan liittyen. Jätä tyhjiksi kohdat, jotka eivät liity avustuskohteeseen. 3. Rakentamishankkeen toteutuneet kulut tilinpäätökseen perustuen, euroina Kirjaa tuloslaskelma- ja tasetilitaulukkoon selvitysvuodelta ja kolmelta edelliseltä vuodelta toteutuneet rakennuskustannukset (tarkoittaa myös muita investoinnin hankintakustannuksia, jos kyseessä ei ole rakennushankinta, vaan esimerkiksi tietojärjestelmäinvestointi) sekä korot, irtaimisto ja muut kulut. Jos jokin kuluryhmä puuttuu, jätä kohta tyhjäksi. 4. Käytettävissä ollut ja selvitysvuonna käytetty avustus Esimerkki: Selvitysvuonna maksettu avustus ,00 Edelliseltä vuodelta siirtynyt avustus ,00 Käytettävissä ollut avustus yhteensä ,00 Selvitysvuonna käytetty avustus ,00 Seuraavalle vuodelle siirtyvä avustus ,00 Yllä oleva laskelma osoittaa ,00 euron siirtovelkaa RAY:lle. Avustuksen saajan tulee siis esittää seuravana vuonna vastaavan summan edestä hyväksyttäviä kuluja RAY:lle. Jos edellä oleva esimerkkilaskelma osoittaisi negatiivista lukua, avustuksen saajalla olisi siirtosaaminen RAY:ltä eli avustuksen saajan kulut olisivat

19 Ohje 19 (28) syntyneet etupainotteisesti. Avustuksen saajalla olisi täten oikeus esittää kuluja hyväksyttäviksi seuraavana vuonna. Avustuksen saajan tulee kirjata siirtyvä erä taseen siirtovelkoihin tai siirtosaamisiin ja esittää siirtyvä erä myös taseen liitetiedoissa. Jos siirtyviä avustuksia on useita, ne voidaan esittää taseen siirtoveloissa tai saamisissa yhtenä eränä, mutta siirtosaamisia ja velkoja ei saa netottaa keskenään. Jokainen siirtyvä erä tulee eritellä erikseen tase-erittelyissä ja niiden tulee täsmätä RAY:lle esitettäviin selvityslomakkeisiin. RAY 3779 Selvitys lomatoiminnasta 1. Selvityksen antavan järjestön nimi ja yhteystiedot 2. Selvitys vuodelta Täydennä pyydetyt tiedot. 3. Selvitysvuonna käytettävissä olleet resurssit 4. Selvitys lomatoiminnan laajuudesta 5. Selvitysvuoden aikana järjestyt lomahaut Täytä ajantasaiset yhteystiedot. Y-tunnuksella tarkoitetaan kauppa- ja säätiörekisterin myöntämää yritys- ja yhteisötunnusta. Katso ohjeet RAY 3758 "Selvitysvuonna käytettävissä olleet resurssit" Täytä taulukoihin pyydetyt tiedot lomalla olleista henkilöistä ja lomavuorokausista. Täytä selvitys lomatoiminnan laajuudestaan lomalla olleiden henkilön määrän ja lomavuorokausien määrän perusteella. Täytä lomakkeeseen pyydetyt tiedot yleishakujen ja erityishakujen osalta. 6. Käytettävissä ollut ja selvitysvuonna käytetty avustus Esimerkki: Selvitysvuonna maksettu avustus ,00 Edelliseltä vuodelta siirtynyt avustus ,00 Käytettävissä ollut avustus yhteensä ,00 Selvitysvuonna käytetty avustus ,00 Seuraavalle vuodelle siirtyvä avustus ,00

20 Ohje 20 (28) 7. Keskimääräinen lomatuki selvitysvuonna Edellä oleva laskelma osoittaa ,00 euron siirtovelkaa RAY:lle. Toisin sanoen, avustuksen saajan tulee esittää seuravana vuonna vastaavan summan edestä hyväksyttäviä kuluja RAY:lle. Jos edellä oleva esimerkkilaskelma osoittaisi negatiivista lukua, avustuksen saajalla olisi siirtosaaminen RAY:ltä, eli avustuksen saajan kulut olisivat syntyneet etupainotteisesti. Avustuksen saajalla olisi täten oikeus esittää kuluja hyväksyttäviksi seuraavana vuonna. Avustuksen saajan tulee kirjata siirtyvä erä taseen siirtovelkoihin tai siirtosaamisiin ja esittää siirtyvä erä myös taseen liitetiedoissa. Jos siirtyviä avustuksia on useita, ne voidaan esittää taseen siirtoveloissa tai saamisissa yhtenä eränä, mutta siirtosaamisia ja velkoja ei saa netottaa keskenään. Jokainen siirtyvä erä tulee eritellä erikseen tase-erittelyissä ja niiden tulee täsmätä RAY:lle esitettäviin selvityslomakkeisiin. Täydennä pyydetyt tiedot. 8. Erittely avustetun lomatoiminnan rahoituksesta 9. Erittely lomatoiminnan kuluista. Täydennä pyydetyt tiedot. Täydennä pyydetyt tiedot. Täydennä lomatoiminnan järjestämisestä aiheutuneet kulut kohtaan 9 Erittely avustetun lomatoiminnan järjestämiskuluista. 10. Erittely avustetun lomatoiminnan järjestämiskuluista Kirjaa lomatoiminnan järjestämisestä aiheutuneet kulut (esimerkiksi: henkilöstökulut sivukuluineen, toimitilakulut, viestintä- ja tiedottamiskulut, tietotekniikkakulut jne.). 11. Lomavuorokausien hinnat ja niiden määräytymisperusteet järjestön ja konsernin omissa lomapaikoissa Konsernin omilla lomapaikoilla tarkoitetaan avustuksen saajan omistamia tai sen määräysvallassa olevia yhteisöjä.

Raha-automaattiavustusten vuosiselvityslomakkeiden täyttöohje

Raha-automaattiavustusten vuosiselvityslomakkeiden täyttöohje Vuosiselvitysohje 1 (25) Raha-automaattiavustusten vuosiselvityslomakkeiden täyttöohje Sisällys Johdanto... 2 RAY 3751 Selvitys RAY-avustuksen käytöstä... 3 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista...

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi.

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi. 1 (6) Yleiskulujen Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C-avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä tämän ohjeen mukaisesti yleiskuluja. Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 fax (03) 680 1209 tai (019) 758 0209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 fax (03) 680 1209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Olemme suorittaneet alla luetellut toimenpiteet, jotka koskevat (järjestön nimi) myönnettyjä ja selvitysvuonna suoriteperusteisesti käytettyjä

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2)

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) Yhdistys hankkii tuloja joita se käyttää toiminta-ajatuksen toteuttamiseen Talousprosessin runkona on talousarvio ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Talousprosessi

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot