Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto"

Transkriptio

1 Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista RAY 3752B Selvitys avustuksen saajan muista kuin yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista RAY 3752C Selvitys avustuksen saajan kiinteistöyhtiöistä RAY 3753 Selvitys sisäisestä valvonnasta RAY 3768 Selvitys kurssitoiminnasta RAY 3757A Selvitys B-avustuksesta RAY 3757 Selvitys B-avustuksesta RAY 3779 Selvitys lomatoiminnasta RAY 3755 Selvitys Ay-avustuksesta RAY 3758 Selvitys Ak/C-avustuksesta Johdanto Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle (RAY) perustuu lain raha-automaattiavustuksista (1056/2001) 4 luvun 19 :ään, jossa asiasta todetaan seuraavaa: Avustuksen saajan on seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä tehtävä rahapeliyhteisölle kultakin vuodelta selvitys avustuksen käytöstä. Selvitykseen on liitettävä tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, tuloksellisuutta koskevat selvitykset sekä muut tarpeelliset selvitykset. Avustuksen saajan on liitettävä selvitykseen avustuksen saajasta ja sen määräysvallassa olevista yhteisöistä ja säätiöistä laadittu konsernitilinpäätös tai vastaavat tiedot sisältävä laskelma. Avustuksen saajalla tarkoitetaan organisaatiota, joka on hakenut ja jolle on valtioneuvoston vuosittaisella päätöksellä myönnetty rahaautomaattiavustuksia. Vuosiselvitysvelvollisuus on määritelty Avustusten käyttö- ja raportointioppaassa, jonka uusin versio on ladattavissa RAY:n verkkosivuilta osoitteesta Kyseisessä oppaassa on myös muita vuosiselvitykseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Vuosiselvitykseen tarvittavat lomakkeet ovat ladattavissa RAY:n verkkosivuilta suomen ja ruotsin kielellä.

2 Ohje 2 (28) Avustuksen saajan tulee vuosiselvitystä laatiessaan täyttää aina seuraavat lomakkeet: Selvitys raha-automaattiavustuksien käytöstä (RAY3751) Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöksestä (RAY3752) Kohdekohtaiset lomakkeet erikseen kaikista käytetyistä avustuslajeista (Ay, Ak/C ja B) Sisäisen valvonnan lomake (RAY3753) Avustuksen saajat, joille on myönnetty avustuksia lomatoimintaan, täyttävät kyseisten avustuksien osalta lomakkeen Heidän ei tarvitse täyttää erikseen lomaketta Tarvittaessa tulee täyttää myös lomakkeet: Selvitys kurssitoiminnasta (RAY 3768) Selvitys lomatoiminnasta (RAY 3779) Selvitys avustuksen saajan osakeyhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista (RAY3752A) Selvitys avustuksen saajan muista kuin osakeyhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista (RAY3752B) Selvitys avustuksen saajan kiinteistöyhtiöistä (RAY3752C) Jos lomakkeessa esitetty vastaustila ei ole riittävä, jatka selvitystä erillisellä liitteellä ja merkitse tästä tieto lomakkeen kohtaan Liitteet. Muista myös toimittaa vuosiselvityksen mukana pyydetyt liitteet. Tulkintaa vaativissa kysymyksissä tai muissa epäselvissä tilanteissa avustuksen saajan tulee ottaa yhteyttä RAY:n tarkastajaan, jonka nimi ja yhteystiedot löytyvät mm. avustuspäätöksestä.

3 Ohje 3 (28) RAY 3751 Selvitys RAY-avustuksen käytöstä Vain avustusta saava organisaatio täyttää tämän lomakkeen. Lomaketta ei täytetä erikseen rinnakkaisorganisaatioiden osalta. 1. Selvityksen antavan avustuksen saajan nimi ja yhteystiedot 2. Selvitettävät avustukset Täytä ajantasaiset yhteystiedot. Y-tunnuksella tarkoitetaan kauppa- ja säätiörekisterin myöntämää yritys- ja yhteisötunnusta. Järjestönumero on avustuspäätöksessä oleva RAY:n antama avustuksen saajan yksilöivä tunnus. Täytä selvitettävien avustuksien lukumäärä avustuslajeittain (A, B ja C) sekä tieto siitä, jos keskusjärjestö on valvonut jäsenjärjestöjen avustuksen käyttöä, jos avustusta on mahdollisesti jaettu eteenpäin. 3. Selvityksen antavan avustuksen saajan rinnakkaisorganisaatiot Erittele kaikki avustuksen saajan rinnakkaisorganisaatiot. Rinnakkaisorganisaatioilla tarkoitetaan avustuksen saajan konserniin kirjanpitolain (1339/1997) 1 luvun 5.1 :n ja saman luvun 6 :n mukaan määräysvaltaan kuuluvia yhteisöjä riippumatta siitä, onko avustuksen saaja velvoitettu laatimaan konsernitilinpäätöksen. Kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa tai siihen verrattavassa ulkomaisessa yrityksessä (kohdeyritys), kun sillä on: 1) enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänten enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; tai 2) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus, ja oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin 1 kohdassa tarkoitettu ääntenenemmistö. Edellä 1 momentissa tarkoitettua ääniosuutta laskettaessa ei oteta huomioon lakiin tai kohdeyrityksen yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin sisältyvää äänestysrajoitusta. Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta kohdeyrityksessä, jos sitä johdetaan yhteisesti kohdeyrityksen kanssa tai kirjanpitovelvollinen muulla tavoin tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa kohdeyrityksessä. ( /1304)

4 Ohje 4 (28) 4. Avustetun omaisuuden hallinta 5. Selvityksen liitteet 6. Allekirjoitukset Jos rinnakkaisorganisaatioita ei ole, merkitse rasti kohtaan avustuksen saajalla ei ole rinnakkaisorganisaatioita ja jätä loput 3. kohdan kysymykset täyttämättä. Lomake RAY 3752 täydennetään vain avustuksia saavan järjestön osalta. Muista rinnakkaisorganisaatioista täydennetään tarpeen mukaan muita sarjan lomakkeita. Niiden käytöstä on ohjeistettu tarkemmin jäljempänä. Täytä tähän kohtaan tiedot omaisuudesta, jonka perustamis-, hankinta- tai peruskorjausmenoihin on käytetty RAY:n investointiavustuksia (B), ja jotka ovat edelleen palautusehdon alaisia. Avustuksen palautusehto on pääsääntöisesti voimassa 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, mutta ennen vuotta 1999 myönnettyjen avustusten osalta se on 20 vuotta. Merkitse tähän kohtaan kaikki vuosiselvityksen liitteenä lähetyt dokumentit. RAY:lle tulee aina toimittaa toimintakertomus, virallinen tilinpäätös, taseerittelyt, tilintarkastuskertomus, tilintarkastusmuistiot ja valvontakertomukset. Jos konsernitilinpäätös on laadittu, myös se tulee toimittaa. Huomioi, että vastaavat dokumentit tulee toimittaa myös kaikista rinnakkaisorganisaatioista erikseen, vaikka konsernitilinpäätös olisikin laadittu ja toimitettu RAY:lle. Varmistaaksesi että avustuksen saaja on täyttänyt oikean ja riittävän velvoitteen avustusten käytöstä, voit lisätä myös muita liitteitä vuosiselvitykseen. Nimeä nämä liitteet erikseen. Avustuksen saajan säännöissä määriteltyjen tai yhtiöjärjestyksessä määriteltyjen ja kauppa-, yhdistys-, tai säätiörekisteriin merkittyjen nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden tulee allekirjoittaa vuosiselvitys ja vahvistaa täten annetut tiedot oikeiksi ja riittäviksi. Jos allekirjoittaminen on siirretty valtakirjalla väliaikaisesti jollekin toiselle henkilölle, tulee tästä valtakirjasta toimittaa kopio vuosiselvityksen liitteenä. Allekirjoittaneet henkilöt vastaavat, että vuosiselvitys on täytetty oikein ja asianmukaisesti ja edelleen, että avustuksen saa antaa täten RAY:lle oikeat ja riittävät tiedot avustuksien käytön valvomiseksi.

5 Ohje 5 (28) RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista Huom! Tämän lomake täytetään vain avustusta saavan organisaation osalta. 1. Avustuksen saajan tiedot Täytä kyseiseen kohtaan pyydetyt tiedot. 2. Erittely avustuksen saajan jäsenistöstä, henkilöstöstä ja toimintaan osallistuvista vapaaehtoisista 3. Toiminnan tuotot Täytä tähän kohtaan erittely avustuksen saajan jäsenmäärästä. Selvitysvuoden jäsenmääränä esitetään vuoden viimeisen päivän (31.12) lukumäärää koskevat tiedot tai valinnaisesti vuoden aikana keskimäärin. Täytä tähän kohtaan erittely selvitysvuonna avustuksen saajan palveluksessa olleen kokoaikaisen ja määräaikaisen henkilöstön osalta jättäen kuitenkin laskuista pois tuntityöntekijät. Selvitysvuoden henkilöstömääränä esitetään vuoden viimeisen päivän (31.12) lukumäärää koskevat tiedot henkilötyövuosina. Lukumäärää selvitettäessä voidaan käyttää myös keskimääräistä henkilöstön lukumäärää vuoden aikana, jos henkilöstön määrässä on tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia. Täytä myös toimintaan selvitysvuonna osallistuneiden vapaaehtoisten keskimääräinen lukumäärä. Vapaaehtoisiksi katsotaan henkilöt, joille ei makseta tehdystä työsuoritteesta palkkaa. Jos vapaaehtoisten määrä vaihtelee huomattavasti kuukausittain, laske keskiarvo. Jos jotakin lomakkeen 2 kohdassa mainittua ryhmää ei ole, kohta jätetään tyhjäksi. Älä vähennä toiminnan tuotoista kuluja, vaan erittele ne lomakkeen kohtaan 4. Alle euron suuruisia tuottoeriä ei tarvitse eritellä, vaan ne voidaan yhdistää esimerkiksi ryhmään muut tuotot. Jos jotakin tuottoerää ei ole, jätä kohta tyhjäksi. a) Täytä tähän kohtaan myönnetyt avustukset ja muut julkiset tuet (valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antama taikka sen varoista maksettava avustus, laina, korkotuki, takaus, maksuhelpotus tai muu näihin rinnastettava taloudellinen etuus, taikka Euroopan yhteisöjen talousarviosta tai muista EU:n hallinnassa olevista varoista myönnetty avustus, laina tai muu rahoitus, takaus,

6 Ohje 6 (28) maksuhelpotus tai muu taloudellinen etuus; ei kuitenkaan verojärjestelmän kautta annettava tuki). Avustuksista ja tuista tulee kertoa myös mahdollinen avustusprosentti ja lyhyesti avustuksen/tuen käyttötarkoitus. Jos avustuspäätöksessä ei ole mainittu avustusprosenttia, tarkoittaa se käytännössä 100 prosenttia. RAY-avustuksia ei kirjata tähän kohtaan. b) Kirjaa tähän kohtaan ei julkiset avustukset kuten edellisessä kohdassa. Ei julkisia avustuksia ovat esimerkiksi erilaisten tukisäätiöiden ja yhtiöiden myöntämät tuet ja avustukset. c) Merkitse tähän yhteen lasketut asiakas- ja palvelumaksutuotot (esimerkiksi kurssien omavastuuosuudet, asiakkaiden suorittamat muut korvaukset, Kelan maksamat korvaukset jne.) d) Täytä tähän varsinaisen toiminnan muut tuotot eli tuloslaskelman varsinaisen toiminnan muut kuin avustus-, asiakas- ja palvelumaksutuotot. e) Erittele tässä kohdassa varainhankinnan tuotot sekä satunnaiset erät. Varainhankinnan tuottoihin kuuluvat jäsenmaksutuotot, EVL:n alaisen toiminnan tuotot, keräystuotot, myyntituotot (esimerkiksi kannatustuotteet) ja mahdollisesti muiden pienempien erien yhteenlasketut tuotot. f) Erittele vuoden aikana saadut mahdolliset testamentit ja muut lahjoitukset. Jos testamentilla tai muulla lahjoituksella on käyttöä rajoittavia ehtoja, tulee asiasta mainita tai käyttöä rajoittavien ehtojen puuttuessa merkitä kohtaan vapaa. Pienemmät lahjoitukset (yhteensä alle euroa) voi ilmoittaa yhtenä eränä. Yhdeltä lahjoittajalta samaan tarkoitukseen useasti myönnetyt lahjoitukset voi myös yhdistää. g) Erittele sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot. Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan sellaisten varojen sijoittamista, jotka eivät palvele välittömästi avustuksen saajan varsinaista toimintaa. Sijoitustoiminnan tuottoja ovat esimerkiksi osinko-, korko- ja vuokratuotot. Sijoitustoiminnan vuokratuottoja ovat omistuksessa olevista, mutta ulkopuolisille vuokratuista kohteista saatavat vuokratuotot, joiden tilat eivät palvele sen varsinaista toimintaa. Kohde voi olla vuokrattu esimerkiksi toiselle yhteisölle tai yksityiselle henkilölle. h) Merkitse tähän sijoitus- ja käyttöomaisuuden myymisestä saadut myyntivoitot yhteensä. Myyntivoitolla tarkoitetaan myyntihinnan ja kirjanpitoarvon positiivista erotusta.

7 Ohje 7 (28) 4. Toiminnan kulut 5. Tasetietoa a) Vastaavaa a) Erittele tähän yhteenlaskettujen RAY-avustusteisten hankkeiden (A- ja C- avustukset) henkilöstökulut ja muut kulut. Älä huomioi tässä kohdin B- avustuksia. Tee alapuolelle vastaava erittely varsinaisen toiminnan kokonaiskuluista eli erittele varsinaisen toiminnan bruttokulut. Erittele myös kirjanpidossa tehdyt poistot. b) Erittele tähän varainhankinnan kulut samalla tavoin ryhmiteltynä, kuin aiemmin varainhankinnan tuotot (katso kohta 5 e). c) Sijoitustoiminnan kuluja ovat sijoitusomaisuuden arvon ja määrän muutoksista ja hallinnoinnista aiheutuvat kulut. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi omaisuudenhoitajien perimät palkkiot ja osakkeiden kaupankäynnistä maksetut palkkiot sekä kirjanpitoon kirjatut arvonalentumiset. Rahoitustoiminnan kuluja ovat esimerkiksi rahalaitoslainoista maksetut korot, limiittitilien maksut, järjestelypalkkiot jne. d) Merkitse tähän sijoitus- ja käyttöomaisuuden myymisestä aiheutuneet myyntitappiot yhteensä. Myyntitappiolla tarkoitetaan myyntihinnan ja kirjanpitoarvon negatiivista erotusta. e) Aatteellisen yhteisön tai säätiön rahastot voidaan jakaa määrätarkoituksiin sidottuihin rahastoihin ja vapaisiin rahastoihin. Rahastojen tarkempi erittely on lomakkeen kohdassa 7 b. Jos tilikauden aikana on siirretty varoja rahastoon, erittele niiden nimi, peruste rahastoimiselle ja euromääräinen summa. Jos rahastosiirtoja ei ole tehty, jätä kohta tyhjäksi. Kirjanpitolain 4 luvun 3 :n mukaan taseen vastaavat jaetaan pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin käyttötarkoituksensa perusteella. Pysyviä vastaavia ovat taseen erät, joiden on tarkoitus tuottaa tuloa useampana kuin yhtenä tilikautena. Taseessa pysyvät vastaavat jaotellaan kolmeen pääryhmään: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset. Vaihtuvien vastaavien hyödykkeet tuottavat tuloa yleensä yhden tilikauden aikana. Aineettomia hyödykkeitä ovat esimerkiksi patentit, toimiluvat, tavaramerkit, kehittämismenot ja liikearvo. Aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset jaetaan tässä yhteydessä käyttöomaisuuteen ja sijoitusomaisuuteen. Aineellisten hyödykkeiden käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi avustuksen saajan koneet ja laitteet, rakennukset, maa- ja vesialueet, jotka ovat avustuksen saajan varsinaisen toiminnan käytössä. Aineellisten hyödykkeiden

8 Ohje 8 (28) sijoitusomaisuutta ovat esimerkiksi sellaiset rakennukset, jotka on vuokrattu sijoitustarkoituksessa ulkopuoliselle. Sijoitusomaisuuteen kuuluvaksi katsotaan myös sellainen osa varsinaisen toiminnan käytössä olevasta rakennuksesta, joka on vuokrattu sijoitustarkoituksessa ulkopuoliselle. Sijoituksien käyttöomaisuutta ovat puolestaan arvopaperin muodossa olevat toimitilaosakkeet (esim. kiinteistöosakeyhtiön osakkeet) ja asunto-osakkeet, jotka ovat avustuksen saajan varsinaisen toiminnan käytössä. Sijoituksien sijoitusomaisuutta ovat esimerkiksi sijoitustarkoituksessa omistetut arvopaperit, toimitilaosakkeet ja asunto-osakkeet. Seuraaville riveille kirjataan omakatteisten rahastojen varat ja vaihtuvien vastaavien pääryhmät. Jako pitkäaikaisiksi ja lyhytaikaisiksi perustuu saamisten erääntymiseen. Saaminen, joka erääntyy maksettavaksi yli vuoden kuluttua, katsotaan pitkäaikaiseksi ja vastaavasti alle vuoden aikana erääntyvä lyhytaikaiseksi. Rahoitusarvopaperit voivat esimerkiksi olla sijoituksia rahamarkkinarahastoihin sekä lyhytaikaisiin sijoitus- ja yritystodistuksiin. b) Vastattavaa Kirjaa ensimmäiselle riville oman pääoman määrä. Erittele seuraaviin kohtiin rahastot, jos sellaisia on. Kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) 1 luvun 6 :ssä määritellyt määrätarkoituksiin sidotut rahastot (omakatteisen rahastot, muut sidotut rahastot ja sääntöjen mukaiset rahastot) tulee eritellä. Myös kyseisten rahastojen käyttöön liittyvä erityismääräys tulee perustella lyhyesti. Jos kyseisiä rahastoja on perustettu avustuksen saajan hallintoelimien itsenäisellä päätöksellä, ovat ne tässä yhteydessä vapaita rahastoja. Muut rahastot eli vapaat rahastot kirjataan viimeiseksi. Kirjaa perusteluihin, onko rahasto perustettu omien hallintoelimien itsenäisellä päätöksellä vai pohjautuuko se testamenttiin tai lahjoitukseen tms. saantoon, jonka osalta saadun omaisuuden käyttöä ei ole tarkemmin erityismääräyksin rajattu. Jos rahastoja on useita ja lomakkeella oleva tila ei ole riittävä, tulee avustuksen saajan laatia liite, jossa selvitetään vastaavat tiedot. Tällöin lomakkeeseen merkitään vain liitteen nimi ja rahastojen kokonaissumma. Jos avustuksen saajalla ei ole oman pääoman rahastoja, kyseiset kohdat jätetään tyhjiksi. Täydennä tieto vapaaehtoisista ja pakollisista varauksista, jos sellaisia on. Vapaaehtoiset varaukset määritellään kirjanpitolain 5 luvun 15 :ssä, ja ne ovat investointi-, toiminta tai muu sellainen varaus. Vapaaehtoisten varausten käyttö on mahdollista ainoastaan tilanteessa, jossa avustuksen

9 Ohje 9 (28) saajalla on elinkeinoverolain alaista toimintaa, muussa tapauksessa niitä ei tulisi olla yleishyödyllisillä yhteisöillä tai säätiöillä. Pakolliset varaukset määritellään kirjanpitolain 5 luvun 14 :ssä seuraavasti: 1) ne kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen, 2) niiden toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai todennäköisenä, 3) niitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen, 4) ne perustuvat lakiin tai kirjanpitovelvollisen sitoumukseen sivullista kohtaan. Tyypillisiä pakollisia varauksia ovat eläkevastuisiin liittyvät tulevaisuudessa realisoituvat menot tai esimerkiksi johonkin tulevaan velvoitteeseen (esim. oikeudenkäynti) liittyvä mahdollinen meno, jonka toteutumista, toteutumisen ajankohtaa tai lopullista määrää ei pystytä varmuudella arvioimaan. Erittele pitkäaikainen ja lyhytaikainen vieras pääoma siten, että siitä käy ilmi käyttöomaisuuteen liittyvät velat ja muu pitkäaikainen sekä lyhytaikainen vieras pääoma. 6. Jälleenhankinta-arvojen ja kirjanpitoarvojen erotukset Sijoitusomaisuus merkitään tilinpäätökseen hankintamenon suuruisena tai jos niiden todennäköinen luovutushinta on tilinpäätöspäivänä sitä alempi, tämän määräisinä. Merkitse noteerattujen sijoitus- ja rahoitusarvopapereiden sekä omakatteisten rahastojen jälleenhankintahintojen ja kirjanpitoarvoarvojen erotukset. Jos noteeratut arvopaperit on kirjattu käypään arvoon tilinpäätöksessä, on jälleenhankintahinnasta laskettu erotus nolla. Jos avustuksen saajalla ei ole sijoitusomaisuutta tai omakatteisia rahastoja, jätä kyseinen kohta tyhjäksi. 7. Riskit Kirjaa lyhyesti eri kohdissa pyydetyt riskiarviot. Jätä kohta tyhjäksi, jos kyseistä toimintoa eikä siten myöskään riskiä ole. Järjestötoimintaan liittyvää riskiä ei voi jättää tyhjäksi. 8. Arvio tulevasta kehityksestä Kirjoita lyhyt arvio toiminnassa tapahtuneista oleellisista muutoksista (esimerkiksi uusien toimintojen aloittamiset tai vanhojen lakkauttamiset, henkilöstömuutokset, merkittävät ostot tai myynnit, oikeudenkäynnit ja mahdolliset oikeusasteiden langettamat tuomiot), kehityskohteista (esimerkiksi toiminnan laajentaminen tai uuden toimintamuodon

10 Ohje 10 (28) aloittaminen) ja tulevista investoinneista (esimerkiksi uudet toimitilat, tietojärjestelmien uusimiset, kalustoinvestoinnit, korjaukset jne.). RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista 1. Avustuksen saajan tiedot 2. Täydennä omistetun yhtiön tiedot Rinnakkaisorganisaatio on määritelty tämän ohjeen RAY Selvitys avustuksen käytöstä kohdassa 3. Täytä tämä lomake yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista (esimerkiksi osakeyhtiöt ja kommandiittiyhtiöt). Jokaisesta yhtiöstä tulee laatia oma lomake. Toimita liitteenä myös yhtiön tilinpäätös, johon lomakkeen luvut perustuvat. Osakkuusyhtiöistä lomaketta ei tarvitse laatia. Täydennä avustuksen saajan yhteystiedot Täydennä omistetun yhtiön tiedot ja selvitys organisaation toimitilojen omistussuhteista. Täydennä avustuksen saajan ja yhtiön yhteisistä hallituksen jäsenistä ja avainhenkilöistä. Esimerkiksi avustuksen saajan toiminnanjohtaja toimii yhtiön toimitusjohtajana tai vastaavasti avustuksen saajan hallituksen puheenjohtaja on myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Erittele myös yhtiön omistajat. Jos omistus on hyvin laajalle jakautunut, voidaan loput 10 prosenttia yhdistää kohtaan "muut omistajat" 3. Keskinäinen rahoitus Avustuksen saajan ja yhtiön välisistä lainoista tulee antaa tietoa. Jos lainoja on useita (esimerkiksi neljä eri velkakirjalainaa, joilla kaikilla on erilainen lyhennyssuunnitelma ja korko) selvitä asiaa erillisellä liitteellä. Erittele lopuksi avustuksen saajalle ja muille tahoille mahdollisesti maksetut osingot sekä yhtiön puolesta annetut vastuusitoumukset (esimerkiksi lainojen takaukset). 4. Yhtiön ja avustuksen saajan väliset liiketoimet Kirjaa avustuksen saajan ja yhtiön väliset ostot ja myynnit summatasolla. Näitä ei tarvitse eritellä, vaan RAY pyytää tarvittaessa lisätietoa. Täytä myös palveluiden ja tuotteiden hinnoitteluperuste eli sisältyykö niihin katetta eli tuottaako se täten toiselle osapuolelle taloudellista lisäarvoa. Asiasta voi antaa myös lisätietoa, jos ostot ja myynnit ovat osin omakustanteisia ja osin kateperusteisia.

11 Ohje 11 (28) 5. Yhtiön tilikauden tilinpäätökseen perustuvat talousluvut 6. Muut tärkeät yhtiön toimintaan liittyvät seikat Kirjaa talousluvut yhtiön tilinpäätöksen perusteella. Arvioi yhtiön keskeisimpiä tulevaisuuden suunnitelmia (seuraavat 3-5 vuotta). Niitä voivat olla esimerkiksi liiketoiminnan laajentaminen uudelle toimialalle, liikevaihdon kasvun tai kannattavuuden parantamisen tavoittelu tai tietystä liiketoiminnasta luopuminen. Liiketoimintaan liittyy yleensä myös riskejä ja niistä tulee antaa lyhyt kuvaus. Riski voi olla esimerkiksi suhdanneherkkä toimiala, yhden asiakkaan merkittävä vaikutus liiketoiminnalle tai uusien kilpailijoiden uhka. Liiketoiminnan pitäisi myös olla vähintään keskipitkällä aikavälillä kannattavaa, jotta liiketoiminnan harjoittaminen olisi mielekästä omistajan näkökulmasta. Jos liiketoiminta kuitenkin on tappiollista, kirjaa ne toimenpiteet ja mahdollinen aikataulu, jolla liiketoiminnan tappiollisuus saadaan oikaistua. RAY 3752B Selvitys avustuksen saajan muista kuin yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista 1. Avustuksen saajan tiedot Rinnakkaisorganisaatio on määritelty tämän ohjeen RAY Selvitys avustuksen käytöstä kohdassa 3. Täytä tälle lomakkeelle muiden kuin yhtiömuotoisten rinnakkaisorganisaatioiden tiedot (esimerkiksi tukisäätiöt, osuuskunnat ja kannatusyhdistykset). Jokaisesta organisaatiosta tulee laatia oma lomake. Toimita liitteenä myös organisaation tilinpäätös, johon lomakkeen luvut perustuvat. Kyseinen lomake tulee täydentää kaikista avustuksen saajan muista kuin yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista. Täydennä avustuksen saajan yhteystiedot 2. Avustuksen saajan muun kuin yhtiömuotoisen rinnakkaisorganisaation tiedot

12 Ohje 12 (28) Täydennä rinnakkaisorganisaation tiedot ja selvitys organisaation toimitilojen omistussuhteista sekä merkitse onko organisaation hallituksen ja johdon jäsenistä yli puolet samoja kuin avustuksen saajalla. 3. Keskinäinen rahoitus Avustuksen saajan ja organisaation välisistä lainoista tulee antaa tietoa. Jos lainoja on useita (esimerkiksi neljä eri velkakirjalainaa, joilla kaikilla on erilainen lyhennyssuunnitelma ja korko) selvitä asiaa erillisellä liitteellä. Erittele lopuksi organisaation avustuksen saajalle ja muille jakamat avustukset summatasolla sekä organisaation puolesta annetut vastuusitoumukset (esimerkiksi lainojen takaukset). 4. Yhtiön ja avustuksen saajan väliset liiketoimet Kirjaa avustuksensaajan ja organisaation väliset ostot ja myynnit summatasolla. Näitä ei tarvitse eritellä, vaan RAY pyytää tarvittaessa lisätietoa. Täytä myös palveluiden ja tuotteiden hinnoitteluperuste eli sisältyykö niihin katetta eli tuottaako se täten toiselle osapuolelle taloudellista lisäarvoa. Asiasta voi antaa myös lisätietoa, jos ostot ja myynnit ovat osin omakustanteisia ja osin kateperusteisia. 5. Rinnakkaisorganisaation tilikauden tilinpäätökseen perustuvat talousluvut Kirjaa talousluvut yhtiön tilinpäätöksen perusteella. 6. Muut rinnakkaisorganisaation toimintaan liittyvät seikat Arvioi rinnakkaisorganisaation keskeisimpiä tulevaisuuden suunnitelmia (seuraavat 3-5 vuotta) ja riskejä. Niitä voivat olla esimerkiksi toiminnan laajentaminen uusille alueille, jostakin toiminnasta luopuminen, elinkeinotoiminnassa tapahtuvat muutokset, merkittävät toiminnan volyymin kasvut tai pienentymiset, veroriskit, sijoitustoiminnan riskit ja mahdolliset linjaukset avustuksien jaossa. RAY 3752C Selvitys avustuksen saajan kiinteistöyhtiöistä 1. Avustuksen saajan tiedot Täydennä lomake jokaisen avustuksensaajan kiinteistöyhtiön osalta. Jos lomakkeen kentät eivät riitä, toimita tiedot erillisellä liitteellä. Täydennä tiedot avustuksen saajasta

13 Ohje 13 (28) 2. Rinnakkaisorganisaatioiden tiedot Määrittele kiinteistöjen käyttötarkoitukset (esimerkiksi avustuksen saajan oma toimistotila, palvelutoiminnan käytössä oleva tila, ulkopuolisille vuokrattu sijoituskiinteistö, tietyn kohderyhmän tukiasuntokiinteistö). Täydennä erikseen tiedot jokaisesta kiinteistöyhtiöstä. Omistusosuus tarkoittaa avustuksen saajan omistamaa prosenttiosuutta kyseisestä kiinteistöstä. Vastikejäämä tarkoittaa asunto/kiinteistöyhtiön vastikerahoituslaskelman mukaista kokonaisjäämää. Taseeseen kirjattuna RAY-avustuksena ilmoitetaan aineellisten hyödykkeiden (rakennukset ja rakennelmat, koneet ja kalusto ym.) hankintahinnasta tilikaudella kirjattu vähennys. Palvelutoiminta on maksullista toimintaa, joka ei liity yhdistyksen tai järjestön jäsenmaksuun. Palvelutoiminta voi olla hinnoiteltu markkinaehtoisesti tai sen alle. Se on yleensä suunnitelmallista, mutta se ei välttämättä ole voittoa tavoittelevaa. Palvelutoiminta voi olla myös siirretty erillisellä sopimuksella jonkin muun osapuolen vastattavaksi (esimerkiksi asuntojen vuokralaisten etsintä, ruokapalvelut, siivous- ja ylläpitopalvelut). Tästä tulee antaa perustelu. RAY 3753 Selvitys sisäisestä valvonnasta Kaikki avustuksen saajat täyttävät lomakkeen sisäisestä valvonnasta. Sisäisen valvonnan keskeisin tavoite on varmistaa, että organisaatio toimii tavoitteidensa ja toimintaohjeidensa mukaisesti. Sisäisen valvonnan järjestämisen vastuu on organisaation hallituksella, mutta sen toteutuminen vaatii koko organisaation yhteistä sitoutumista. Sisäisen valvonnan laajuus tulee suhteuttaa organisaation toimialaan, koko toiminnan laajuuteen, palvelutoiminnan laajuuteen, tunnistettuihin riskeihin ja olemassa oleviin taloushallinnon prosesseihin ja resursseihin. Erityisesti pienemmillä avustuksen saajilla lomakkeessa lueteltuja seikkoja ei välttämättä ole resurssien rajallisuuden vuoksi mahdollista kaikilta osin toteuttaa, mutta RAY suosittelee silti jokaista avustuksen saajaa perehtymään oman sisäisen valvonnan tasoonsa ja sen riittävyyteen. Tarvittaessa avustuksen saaja voi keskustella sisäiseen valvontaa liittyvistä ongelmista ja haasteista oman tilintarkastajansa ja myös RAY:n tarkastajan kanssa.

14 Ohje 14 (28) Lomakkeessa olevien kysymyksien ollessa asianmukaisesti hoidettuja, valitse vastausvaihto kyllä. Jos avustuksen saaja ei ymmärrä kysymystä, asiaan ei ole olemassa asianmukaista prosessia, dokumenttia tai sitä ei sovelleta tai se toteutuu vain osin, valitse vaihtoehto ei. Jos asia ei ole muutoin yksiselitteinen, anna tarvittaessa lisätietoja kohdassa 3. RAY 3768 Selvitys kurssitoiminnasta Kurssitoiminnan lomakkeen täyttävät kaikki avustuksen saajat, jotka järjestävät avomuotoisia kursseja tai internaattikursseja. Näitä ovat esimerkiksi sopeutumisvalmennus-, ensitieto- ja kriisiauttamiskurssit. Kurssitoiminnalla ei tarkoiteta koulutus- eikä kerhotoimintaa. 1. Selvityksen antavan järjestön nimi ja yhteystiedot 2. RAY-avustuksella toteutetut kurssit 3. Henkilöstö Täytä ajantasaiset yhteystiedot. Y-tunnuksella tarkoitetaan kauppa- ja säätiörekisterin myöntämää yritys- ja yhteisötunnusta. Merkitse tiedot jokaisesta RAY-avustuksilla toteutetusta kurssista omalle rivilleen ja täydennä kysytyt tiedot. Jos samalle kohderyhmälle on järjestetty useita kursseja, täydennä lomake jokaisen kurssin osalta erikseen omalle rivilleen kronologisessa järjestyksessä. Kurssin kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan kaikkia kurssista aiheutuneita kustannuksia (esimerkiksi majoitus, ruokailut, henkilöstö, materiaalit, muu ohjelma). Merkitse kurssitoimintaan osallistuneen henkilöstön edustajan tiedot omalle rivilleen. Jos kyseisen henkilön palkkaus on maksettu osittain jollakin muulla kuin RAY-avustuksella, tulee tämän osalta täydentää tieto rahoitusosuuden prosenttimäärästä ja muun/muiden rahoittajien nimi, esimerkiksi: RAY-rahoitus 80 prosenttia, Turun kaupungin myöntämä avustus 20 prosenttia.

15 Ohje 15 (28) RAY 3757A Selvitys B-avustuksesta Tällä lomakkeella selvitetään vain ja ainoastaan asuntohankintoihin liittyvät B-avustukset. Muut B-avustukset selvitetään lomakkeella RAY Selvityksen antavan järjestön nimi ja yhteystiedot 2. Tiedot avustuksella toteutuneista hankinnoista 3. Asuntohankintojen tiedot Täytä ajantasaiset yhteystiedot. Y-tunnuksella tarkoitetaan kauppa- ja säätiörekisterin myöntämää yritys- ja yhteisötunnusta. Täydennä hankinnan tiedot ja kohteen käyttötarkoitus (esimerkiksi asunnon hankinta pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman asuntohankintoihin pääkaupunkiseudulla). Kohteen käyttötarkoituksen voit tarkistaa järjestölle lähetetystä avustuspäätöksestä. Täydennä kysymykset palvelutoimintaan liittyen. Palvelutoimintaan ei voi käyttää RAY-avustuksia. Jos avustetuissa tiloissa tapahtuva toiminta on annettu ulkopuolisten järjestettäväksi, tulee tästä antaa selvitys lomakkeella. Täydennä lomakkeessa kysytyt tiedot jokaisen kohteen osalta erikseen. esimerkki: Huoneisto Varainsiirto Kauppa- vero+remontti- Asunnon Hankintatyyppi Kpl Paikkakunta hinta ym.kulut käyttötarkoitus hinta, Avustus, Asunto-osake 45 m2 1 Helsinki vammaisasunto Asunto osake 60 m2 1 Vantaa nuorisoasunto jatkuu erillisellä liitteellä Yhteensä

16 Ohje 16 (28) 4. Myytyjen asuntojen tiedot Esimerkki: Huoneisto tyyppi Kpl Paikkakunta Hankinta hinta Avustus- % Avustetut kustannukset Myynti hinta Avustus, Asunto-osake 60 m2 1 kpl Kuopio % ,0 jatkuu erillisellä liitteellä Yhteensä RAY on rahoittanut avustuksen saajalle euron arvoisen kohteen, josta avustusosuus on ollut 70 prosenttia eli euroa. Avustuksen saaja on itse sijoittanut asunnon remonttiin jne euroa, jolloin asunnon hankintahinta on ollut euroa eli avustusprosentti on ollut / = 58,33 prosenttia. Myöhemmin asunnon myyntihinta on ollut euroa. Tämä luku kerrottuna 58,33 prosentilla ilmaisee todellisen avustusosuuden eli euroa. Jos avustuksen saaja hankkii uuden avustettavan kohteen, tulee avustuksen saajan esittää vähintään tämän summan edestä avustettavia kuluja. 5. Käytettävissä ollut avustus ja selvitysvuonna käytetty avustus Selvitysvuonna maksettu avustus Edelliseltä vuodelta siirtynyt käyttämätön avustus, euroa Selvitysvuonna myydyt asunnot, avustusosuus Käytettävissä ollut avustus yhteensä, euroa Selvitysvuonna käytetty avustus, euroa= kohta 3 yhteensä Seuraavalle vuodelle siirtyvä, käyttämätön avustus, euroa Yllä oleva laskelma osoittaa euron siirtovelkaa RAY:lle. Avustuksen saajan tulee siis esittää seuraavana vuonna vähintään vastaavan summan edestä hyväksyttäviä kuluja RAY:lle. Jos edellä oleva esimerkkilaskelma osoittaisi negatiivista lukua, avustuksen saajalla olisi siirtosaaminen RAY:ltä, mikäli avustusta on vielä nostamatta

17 Ohje 17 (28) selvitysvuoden osalta tai jos kohteen avustussuunnitelmassa on esitetty kohteelle avustusta tuleville vuosille. Avustuksen saajan tulee kirjata siirtyvä erä taseen siirtovelkoihin tai siirtosaamisiin. Jos siirtyviä avustuksia on useita, ne voidaan esittää taseen siirtoveloissa tai saamisissa yhtenä eränä, mutta siirtosaamisia ja velkoja ei saa netottaa keskenään. Jokainen siirtyvä erä tulee eritellä erikseen tilinpäätöksen liitetiedoissa tai tilinpäätöserittelyissä ja niiden tulee täsmätä RAY:lle esitettäviin selvityslomakkeisiin.

18 Ohje 18 (28) RAY 3757 Selvitys B-avustuksesta Tällä lomakkeella selvitetään investointiavustukset, joita on selvitysvuoden aikana käytetty muihin kohteisiin kuin asuntohankintoihin. Esimerkiksi: avustuksen saajan toimitilat, ICTjärjestelmät, kone- ja kalustohankinnat, tukiasuntojen rakentaminen jne. Asuntohankintoja varten käytetään lomaketta RAY 3757A 1. Selvityksen antavan avustuksen saajan nimi ja yhteystiedot 2. Tiedot avustuksella toteutetuista hankkeista Täytä ajantasaiset yhteystiedot. Y-tunnuksella tarkoitetaan kauppa- ja säätiörekisterin myöntämää yritys- ja yhteisötunnusta. Täydennä hankkeen tiedot ja kuvaa hanketta ja kerro sen avustuspäätöksessä esitetty käyttötarkoitus (esimerkiksi toimitilahankinta, taloushallinnon tietojärjestelmä). Täydennä myös muut kysytyt tiedot. Täydennä kysymykset palvelutoimintaan liittyen. Jätä tyhjiksi kohdat, jotka eivät liity avustuskohteeseen. 3. Rakentamishankkeen toteutuneet kulut tilinpäätökseen perustuen, euroina Kirjaa tuloslaskelma- ja tasetilitaulukkoon selvitysvuodelta ja kolmelta edelliseltä vuodelta toteutuneet rakennuskustannukset (tarkoittaa myös muita investoinnin hankintakustannuksia, jos kyseessä ei ole rakennushankinta, vaan esimerkiksi tietojärjestelmäinvestointi) sekä korot, irtaimisto ja muut kulut. Jos jokin kuluryhmä puuttuu, jätä kohta tyhjäksi. 4. Käytettävissä ollut ja selvitysvuonna käytetty avustus Esimerkki: Selvitysvuonna maksettu avustus ,00 Edelliseltä vuodelta siirtynyt avustus ,00 Käytettävissä ollut avustus yhteensä ,00 Selvitysvuonna käytetty avustus ,00 Seuraavalle vuodelle siirtyvä avustus ,00 Yllä oleva laskelma osoittaa ,00 euron siirtovelkaa RAY:lle. Avustuksen saajan tulee siis esittää seuravana vuonna vastaavan summan edestä hyväksyttäviä kuluja RAY:lle. Jos edellä oleva esimerkkilaskelma osoittaisi negatiivista lukua, avustuksen saajalla olisi siirtosaaminen RAY:ltä eli avustuksen saajan kulut olisivat

19 Ohje 19 (28) syntyneet etupainotteisesti. Avustuksen saajalla olisi täten oikeus esittää kuluja hyväksyttäviksi seuraavana vuonna. Avustuksen saajan tulee kirjata siirtyvä erä taseen siirtovelkoihin tai siirtosaamisiin ja esittää siirtyvä erä myös taseen liitetiedoissa. Jos siirtyviä avustuksia on useita, ne voidaan esittää taseen siirtoveloissa tai saamisissa yhtenä eränä, mutta siirtosaamisia ja velkoja ei saa netottaa keskenään. Jokainen siirtyvä erä tulee eritellä erikseen tase-erittelyissä ja niiden tulee täsmätä RAY:lle esitettäviin selvityslomakkeisiin. RAY 3779 Selvitys lomatoiminnasta 1. Selvityksen antavan järjestön nimi ja yhteystiedot 2. Selvitys vuodelta Täydennä pyydetyt tiedot. 3. Selvitysvuonna käytettävissä olleet resurssit 4. Selvitys lomatoiminnan laajuudesta 5. Selvitysvuoden aikana järjestyt lomahaut Täytä ajantasaiset yhteystiedot. Y-tunnuksella tarkoitetaan kauppa- ja säätiörekisterin myöntämää yritys- ja yhteisötunnusta. Katso ohjeet RAY 3758 "Selvitysvuonna käytettävissä olleet resurssit" Täytä taulukoihin pyydetyt tiedot lomalla olleista henkilöistä ja lomavuorokausista. Täytä selvitys lomatoiminnan laajuudestaan lomalla olleiden henkilön määrän ja lomavuorokausien määrän perusteella. Täytä lomakkeeseen pyydetyt tiedot yleishakujen ja erityishakujen osalta. 6. Käytettävissä ollut ja selvitysvuonna käytetty avustus Esimerkki: Selvitysvuonna maksettu avustus ,00 Edelliseltä vuodelta siirtynyt avustus ,00 Käytettävissä ollut avustus yhteensä ,00 Selvitysvuonna käytetty avustus ,00 Seuraavalle vuodelle siirtyvä avustus ,00

20 Ohje 20 (28) 7. Keskimääräinen lomatuki selvitysvuonna Edellä oleva laskelma osoittaa ,00 euron siirtovelkaa RAY:lle. Toisin sanoen, avustuksen saajan tulee esittää seuravana vuonna vastaavan summan edestä hyväksyttäviä kuluja RAY:lle. Jos edellä oleva esimerkkilaskelma osoittaisi negatiivista lukua, avustuksen saajalla olisi siirtosaaminen RAY:ltä, eli avustuksen saajan kulut olisivat syntyneet etupainotteisesti. Avustuksen saajalla olisi täten oikeus esittää kuluja hyväksyttäviksi seuraavana vuonna. Avustuksen saajan tulee kirjata siirtyvä erä taseen siirtovelkoihin tai siirtosaamisiin ja esittää siirtyvä erä myös taseen liitetiedoissa. Jos siirtyviä avustuksia on useita, ne voidaan esittää taseen siirtoveloissa tai saamisissa yhtenä eränä, mutta siirtosaamisia ja velkoja ei saa netottaa keskenään. Jokainen siirtyvä erä tulee eritellä erikseen tase-erittelyissä ja niiden tulee täsmätä RAY:lle esitettäviin selvityslomakkeisiin. Täydennä pyydetyt tiedot. 8. Erittely avustetun lomatoiminnan rahoituksesta 9. Erittely lomatoiminnan kuluista. Täydennä pyydetyt tiedot. Täydennä pyydetyt tiedot. Täydennä lomatoiminnan järjestämisestä aiheutuneet kulut kohtaan 9 Erittely avustetun lomatoiminnan järjestämiskuluista. 10. Erittely avustetun lomatoiminnan järjestämiskuluista Kirjaa lomatoiminnan järjestämisestä aiheutuneet kulut (esimerkiksi: henkilöstökulut sivukuluineen, toimitilakulut, viestintä- ja tiedottamiskulut, tietotekniikkakulut jne.). 11. Lomavuorokausien hinnat ja niiden määräytymisperusteet järjestön ja konsernin omissa lomapaikoissa Konsernin omilla lomapaikoilla tarkoitetaan avustuksen saajan omistamia tai sen määräysvallassa olevia yhteisöjä.

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot