PÄÄSÄÄNTÖ hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS"

Transkriptio

1 PÄÄSÄÄNTÖ hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä on Studentkåren vid Tammerfors Universitet ja englanninkielisenä Student Union of the University of Tampere. Näissä säännöissä sitä kutsutaan ylioppilaskunnaksi. Ylioppilaskunnan virallinen kieli on suomi ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Ylioppilaskunta toimii yliopistolain 46 :n tarkoittamana itsehallinnollisena, julkisoikeudellisena yhteisönä. 3 Ylioppilaskunnan lailla säädettynä tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopistolain 2 :ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Lisäksi ylioppilaskunnalla on yliopistolain 46 :ssä mainitut erityiset tehtävät: 1) nimetä opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa tarkoitettuihin yliopiston toimielimiin; 2) nimetä opiskelijoiden edustajat opintotukilain (65/1994) 9 :n mukaiseen yliopiston opintotukilautakuntaan; sekä 3) osallistua tarvittaessa kansanterveyslain (66/1972) 14 :ssä ja sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun :ssä säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen. 4 Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää, sen mukaan kuin ylioppilaskunnan säännöissä määrätään, ylioppilaskunnan jäsenten joka toinen vuosi suhteellisilla, salaisilla ja välittömillä vaaleilla valitsema edustajisto. Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus. Hallituksen puheenjohtaja on ylioppilaskunnan puheenjohtaja. 5 Ylioppilaskunta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia ja kerätä asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa taloudellista toimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä kantaa ja vastata

2 tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa. LUKU 2 JÄSENET 6 Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita yliopiston opiskelijoita. Ylioppilaskunnan hallitus päättää niistä perusteista, joiden mukaisesti hyväksytään ylioppilaskunnan jäseniksi muita yliopiston opiskelijoita. 7 Kunniajäsenikseen ylioppilaskunta voi kutsua sen tarkoitusperiä ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää edustajisto vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista kannatus- ja vastustusäänistä. Ylioppilaskunnan on pidettävä kunniajäsenistään luettelo. 8 Kannattajajäsenikseen ylioppilaskunta voi hyväksyä luonnollisia henkilöitä ja oikeustoimikelpoisia yhteisöjä. Kannattajajäseneksi hyväksymisestä päättää edustajisto vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista kannatus- ja vastustusäänistä. Ylioppilaskunnan on pidettävä kannattajajäsenistään luetteloa. 9 Ylioppilaskunnan vaaleissa ja jäsenäänestyksissä on äänioikeus yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä. Ylioppilaskunnan vaaleissa ja jäsenäänestyksissä on kaikilla äänioikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus. Vaalikelpoinen edustajiston ja hallituksen jäseneksi on jokainen äänioikeutettu, jollei näissä säännöissä tai vaalijärjestyksessä toisin määrätä. 10 Ylioppilaskunnan jäsenen on suoritettava yliopistolain 46 :ssä mainitut maksut. Ylioppilaskunnan hallitus voi päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta kokonaan tai osittain, jos jäsenen todistetun varattomuuden vuoksi on ilmeistä, että jäsenmaksu vaarantaisi hänen perustuslain 16 :n mukaisen oikeutensa saada opetusta. Muutoin jäsenmaksun huojentamisen perusteista säädetään taloussäännön 10 :ssä. Jäsenmaksun suorittamisesta on hankittava merkintä jäsenkorttiin. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta. Edustajisto päättää vuosittain kannattajajäsenmaksun suuruuden. 11 Ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus käyttää hyväkseen ylioppilaskunnan toiminnasta koituvia etuja, oikeuksia ja palveluja. Ylioppilaskunnalla on oikeus periä palveluistaan maksuja hallituksen määräämien hintojen mukaan.

3 LUKU 3 EDUSTAJISTO 12 Edustajistoon kuuluu neljäkymmentä (40) edustajaa. Ylioppilaskunnan vaalien järjestämisestä määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaalijärjestyksessä. Ylioppilaskunnan työntekijät eivät ole vaalikelpoisia edustajistovaaleissa. Projektityöntekijät ovat vaalikelpoisia ellei vaalijärjestyksessä toisin määrätä. Hallitus on toimikautensa ja työntekijät ovat työsuhteensa aikana esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä. Edustajiston jäsen tai varajäsen voi perustellusta syystä hakea määräaikaista poissaolo-oikeutta edustajistosta korkeintaan vuodeksi, jos hän tilapäisesti menettää vaalikelpoisuutensa. Edustajisto voi myöntää poissaolo-oikeuden edustajiston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla. Jos edustajiston jäsen tilapäisesti tai pysyvästi menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa edustajistosta kesken toimikautensa tai on esteellinen tai muuten estynyt osallistumasta edustajiston kokoukseen, tulee hänen sijaansa varajäsen siten, kuin edustajiston työjärjestyksen 2 :ssä tarkemmin määrätään. 13 Edustajiston toimikausi alkaa varsinaisia vaaleja seuraavan tammikuun 1. päivänä ja kestää kaksi (2) vuotta. Edustajisto kokoontuu vaalien jälkeen ennen toimikautensa alkua järjestäytymiskokoukseen, jossa äänioikeutettuja ovat kaikki, jotka ovat toimikauden alkaessa edustajiston jäseniä. Kuitenkin järjestäytymiskokouksessa edustajiston puheenjohtajiston valinnassa vaalikelpoisia ovat kaikki, jotka ovat toimikauden alkaessa edustajiston varsinaisia jäseniä. Uuden edustajiston kutsuu järjestäytymiskokoukseen istuvan edustajiston puheenjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun edustajistovaalin tulos on julkistettu, julkaisemispäivä mukaan lukien. Valittaessa edustajiston puheenjohtajia toimii kokouksen puheenjohtajana vanhin paikalla oleva varsinainen edustajiston jäsen. Järjestäytymiskokouksessa edustajisto ei voi tehdä muita päätöksiä kuin valita 1) keskuudestaan edustajiston puheenjohtajan, 2) keskuudestaan edustajiston ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 3)hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Jos edustajisto päättää 14 :n mukaisesti hajaantua, tai jos uutta edustajistoa ei edustajiston toimikauden päättymiseen mennessä ole valittu, edustajisto jatkaa toimintaansa, kunnes uusi edustajisto on järjestäytynyt. Uusi edustajisto valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 14 Uudet ylioppilaskunnan vaalit on toimeenpantava, mikäli päätös siitä hyväksytään kahdessa (2) peräkkäisessä, edustajiston kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa kokouspäivät mukaan lukien. Molemmissa päätös on hyväksyttävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista kannatus- ja vastustusäänistä. Uusien vaalien toimeenpanemisesta määrätään tarkemmin vaalijärjestyksen 36 :ssä.

4 15 Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) edustajiston jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai vähintään toinen varapuheenjohtajista on läsnä. Edustajiston kokouskutsu on lähetettävä tai muutoin toimitettava kirjallisesti edustajiston jäsenille ja ilmoitettava ainakin ylioppilaskunnan ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, lähettämis- ja kokouspäivä mukaan luettuina. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Siinä on aina mainittava, jos kokouksessa on käsiteltävänä: 1) sääntöjen, johtosääntöjen, vaalijärjestyksen, työjärjestyksien, ohjesääntöjen ja muiden määräysten muuttaminen; 2) kiinteistön ostaminen ja myyminen tai vaihtaminen, tilusvaihdon toimittaminen, kiinteistön tai sillä olevan rakennuksen tahi laitoksen kiinnittäminen, uudisrakennuksen rakentamiseen tai peruskorjaukseen ryhtyminen, Tamyn omistaman osakkeen luovuttaminen taikka ylioppilaskunnan liiketoiminnan oleellinen laajentaminen tai supistaminen; 3) hallituksen tai sen jäsenen, tilintarkastajan, edustajiston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä toimihenkilön erottaminen; 4) talousarvion, lisätalousarvion tai toimintasuunnitelman hyväksyminen; 5) erityisen tarkastuksen järjestäminen; 6) ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi määrättävien jäsenmaksujen ja muiden maksujen asettaminen. Muissa kuin edellä 3. momentissa mainituissa asioissa edustajisto voi viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista kannatus ja vastustusäänistä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Edustajiston toiminnasta määrätään tarkemmin edustajiston työjärjestyksessä. 16 Edustajisto kokoontuu 1) vaalien jälkeen järjestäytymiskokoukseen 2) ennen huhtikuun 30. päivää tilikokoukseen, jolloin edustajisto - käsittelee hallituksen antaman kertomuksen edellisen tilikauden toiminnasta ja päättää sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä, ja - vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä - päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 3) ennen marraskuun 30. päivää talousarviokokoukseen, jolloin edustajisto - hyväksyy ylioppilaskunnalle talousarvion seuraavaksi tilikaudeksi, - määrää jäsenmaksun suuruuden seuraavaksi lukuvuodeksi ja - valitsee kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen tulee olla kauppakamarin tai keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM- tai KHT-tilintarkastaja) ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt, tilintarkastajana voi toimia myös kauppakamarin tai keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (HTM- tai KHT-yhteisö). Muutoin edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan tai hallituksen katsoessa senm tarpeelliseksi, tai mikäli vähintään viisi (5) edustajiston jäsentä pyytää sitä kirjallisesti edustajiston puheenjohtajalta ilmoitettua asiaa varten.

5 17 Edustajiston tehtäviin kuuluu: 1) valita keskuudestaan puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa, ja vapauttaa heidät tehtävistään; 2) valita hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä vapauttaa heidät tehtävistään; 3) valita kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt, sekä vapauttaa heidät tehtävistään; 4) valita ylioppilaskunnan edustajat - Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiön (TOAS) valtuuskuntaan - Tampereen ylioppilastalosäätiön valtuuskuntaan - Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokoukseen ja - Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) liittokokoukseen; 5) tehdä ylioppilaskunnan esitykset Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskuntaan 6) valita opiskelijoita edustavat jäsenet Tampereen yliopiston yliopistokollegioon ja hallitukseen 7) hyväksyä ylioppilaskunnan talousarvio sekä mahdolliset lisätalousarviot; 8) hyväksyä hallituksen toimintasuunnitelma 9) määrätä jäsenmaksun suuruus; 10) hyväksyä hallituksen antama toimintakertomus ja päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä; 11) vahvistaa tilinpäätös ja päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä; 12) päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; 13) hyväksyä ylioppilaskunnan säännöt ja alistaa ne yliopistolain 46 :n määräämin tavoin vahvistettaviksi; 14) päättää hallituksen esityksestä asioista, jotka koskevat kiinteistön ostamista, myymistä tai vaihtamista tahi kiinteistön tai sillä olevan rakennuksen taikka laitoksen kiinnittämistä tahi uudisrakennuksen rakentamiseen ryhtymistä; 15) nimittää keskusvaalilautakunta; 16) päättää ylioppilaskunnan liiketoiminnan oleellisesta laajentamisesta ja supistamisesta; 17) valita ja vapauttaa ylioppilaskunnan pääsihteeri ja ylioppilaslehden päätoimittaja 18) päättää työntekijöiden määrästä talousarviokäsittelyn yhteydessä 19) päättää ylioppilaskunnan liittymisestä muihin yhteisöihin ja niistä eroamisesta; 20) päättää muista asioista, jotka laissa, näissä säännöissä, työjärjestyksissä tai ohjesäännöissä on määrätty edustajiston ratkaistaviksi, tahi jotka edustajisto on erikseen pidättänyt päätettäväkseen vähintään 15 edustajiston jäsenen kirjallisella vaatimuksella ja viimeistään seitsemän (7) päivää sen jälkeen, kun hallitus on asiasta päättänyt, tai jotka hallitus tai muu toimielin on saattanut edustajiston ratkaistavaksi.

6 18 Edustajisto voi asettaa toimielimiä tarpeelliseksi katsomiaan tehtäviä varten. 19 Vähintään viisi (5) edustajiston jäsentä tai viisikymmentä (50) ylioppilaskunnan jäsentä voi tehdä hallitukselle tai edustajiston valitsemana muussa ylioppilaskunnan luottamustoimessa toimivalle kyselyn yksilöidystä asiasta. Kysely on toimitettava kirjallisesti laadittuna edustajiston puheenjohtajalle, jonka on annettava se viipymättä tiedoksi hallitukselle tai em. luottamustoimessa toimivalle. Hallituksen tai em. luottamustoimessa toimivan tulee kahden (2) viikon kuluessa tiedon saamisesta antaa kirjallinen vastaus kyselyyn. Vastaus käsitellään seuraavassa edustajiston kokouksessa. 20 Milloin edustajisto päättää antaa kokouksessa esitetyn asian, poislukien ponnet, hallituksen valmisteltavaksi tai hoidettavaksi, on hallituksen annettava selonteko toiminnastaan tai esityksensä edustajistolle viimeistään toisessa (2.) kokouksessa siitä kokouksesta, jossa edustajisto lähetti asian hallituksen valmisteltavaksi. 21 Ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita ylioppilaskunnan edustajistolle ja hallitukselle. Aloite on tehtävä kirjallisena ylioppilaskunnan pääsihteerille tai puheenjohtajalle, ja se on merkittävä aloitteeksi. Edustajiston on vastattava aloitteeseen kahden kuukauden ja hallituksen yhden kuukauden kuluessa sen jättämisestä tehdyt aloitteet käsitellään mennessä. 22 Hallituksen valinnasta määrätään tarkemmin edustajiston työjärjestyksessä. LUKU 4 HALLITUS 23 Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja edustajiston päätöksen mukaan viidestä seitsemään (5-7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Ylioppilaskunnan työntekijät eivät ole vaalikelpoisia hallituksen jäseniksi. 24 Edustajisto valitsee hallituksen 13 :ssä määritellyllä tavalla kalenterivuodeksi kerrallaan. Jos hallituksen jäsen kesken hallituskauden pyytää eroa tai vapautetaan tehtävästään, päättää edustajisto

7 hallituksen täydentämisestä hallitusta kuultuaan. Täydentäminen toteutetaan siten kuin edustajiston työjärjestyksen 9 :ssä hallituksen valinnasta säädetään. Ennen täydentävien jäsenten valintaa edustajisto päättää täydentävien jäsenten määrän. Mikäli täydennettäviä paikkoja on useampi kuin yksi, toteutetaan täydentäminen siirtoääniperiaatteella toimitettavalla listavaalilla siten kuin edustajiston työjärjestyksen 9 :ssä säädetään. Milloin eroa pyytäviä tai vapautettavia hallituksen jäseniä on yli puolet hallituksesta, katsotaan koko hallitus eronneeksi. Edustajisto voi hallituksen puheenjohtajan perustellusta esityksestä myöntää hallitukselle eron. Vähintään kymmenen (10) edustajiston jäsentä voi jättää edustajiston puheenjohtajalle kirjallisen esityksen hallitukseen tai sen yksittäiseen jäseneen kohdistettavasta epäluottamuslauseesta, johon hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on annettava vastaus kahden (2) viikon kuluessa esityksen tekemisestä pidettävässä edustajiston kokouksessa. Kuultuaan vastauksen edustajisto äänestää epäluottamuslauseesta. Hallituksen puheenjohtajalle annettu epäluottamuslause koskee koko hallitusta. Mikäli edustajisto vapauttaa hallituksen tai mikäli uutta hallitusta ei ole valittu, jatkaa vanha hallitus kunnes uusi hallitus on valittu. Mikäli hallitus vaihtuu kesken toimikauden, kestää uuden hallituksen toimikausi kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Uusi hallitus järjestäytyy seitsemän (7) päivän kuluttua valitsemisestaan. Mikäli yksittäinen hallituksen jäsen vapautetaan, voi hallitus halutessaan järjestäytyä uudestaan seitsemän (7) päivän kuluessa uuden jäsenen valitsemisesta. 25 Hallitus on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien paikalla on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä. 26 Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta, milloin hän katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin kaksi (2) hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta pyytää. Puheenjohtajan ollessa estyneenä kokouksen kutsuu koolle varapuheenjohtaja. 27 Hallituksen tehtäviin kuuluu: 1) johtaa ylioppilaskunnan toimintaa; 2) käyttää ylioppilaskunnan puhevaltaa, tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, mikäli yliopistolain 46 :stä ja näistä säännöistä ei muuta johdu, sekä muutoinkin edustaa ylioppilaskuntaa; 3) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta; 4) valvoa ylioppilaskunnan voimassa olevien sääntöjen ja määräysten noudattamista; 5) valmistella edustajiston kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat, ellei niistä ole toisin määrätty; 6) toimeenpanna omalta osaltaan edustajiston päätökset; 7)valita ja vapauttaa työntekijät niiltä osin kuin se ei kuulu edustajistolle; 8)valita pääsihteerin ja päätoimittajan sijaiset alle vuoden kestävään työsuhteeseen ja

8 vapauttaa heidät; 9) päättää työntekijöiden palkasta talousarvion ja työehtosopimuksen palkkasopimuksen puitteissa. 10) esittää edustajistolle hyväksyttäväksi talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi; 11) esittää edustajistolle vahvistettavaksi tilinpäätös ja toimintakertomus; 12) päättää ylioppilaskunnan edustuksesta niiltä osin kuin se ei kuulu edustajistolle; 13) valita opiskelijaedustajat yliopiston hallintoelimiin niiltä osin kuin valintaa ei ole määritelty edustajiston tehtäväksi; 14) päättää ylioppilaskunnan nimissä annettavista kannanotoista ja julkilausumista; 15) huolehtia yhteydenpidosta opiskelijajärjestöihin sekä muihin toimintaympäristön yhteisöihin; 16) vastata ylioppilaskunnan toiminnasta ja taloudesta edustajiston hyväksymän talousarvion mukaisesti; 17) tehdä edustajistolle esitys kunniajäsenen kutsumisesta; 18) käsitellä hallitukselle ja edustajistolle osoitetut aloitteet; 19) antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten välisenä aikana; 20) määrätä ylioppilaskunnan palveluista perittävät maksut; 21) päättää tarvittaessa muista asioista, joita ei ole määrätty edustajiston tai muun toimielimen päätettäväksi. 28 Asioiden valmistelua ja päätösten täytäntöönpanoa varten voi hallitus asettaa toimielimiä, joista määrätään lähemmin hallituksen työjärjestyksessä pykälissä 4 ja Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet saavat tehtävistään edustajiston talousarviossa määräämän palkkion. 30 Hallituksen tehtävistä ja toiminnasta määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. LUKU 5 YLIOPPILASKUNNAN KOKOUS JA JÄSENÄÄNESTYS 31 Ylioppilaskunnan hallitus kutsuu ylioppilaskunnan kokouksen koolle keskustelemaan ja

9 ilmaisemaan kantansa kokouskutsussa mainituista asioista, milloin edustajisto tai hallitus harkitsee syytä olevan tai milloin vähintään tuhat (1000) ylioppilaskunnan jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Tarkemmat määräykset ylioppilaskunnan kokouksen järjestämisestä annetaan edustajiston työjärjestyksen 20 :ssä. 32 Ylioppilaskunnan jäsenten keskuudessa voidaan toimeenpanna neuvoa-antava jäsenäänestys. Jäsenäänestys suoritetaan, kun edustajiston kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) sen läsnä olevista jäsenistä ilmoittaa kirjallisesti kokouksen puheenjohtajalle haluavansa saattaa edustajiston saman kokouksen esityslistalla olevan asian jäsenäänestykseen jäsenkunnan mielipiteen kuulemiseksi. Jäsenäänestyksessä noudatettavat periaatteet vahvistaa edustajisto kullakin kerralla erikseen. LUKU 6 HENKILÖKUNTA 33 Ylioppilaskunnan henkilökuntaan kuuluvat pääsihteeri ja tarpeellinen määrä muita työntekijöitä. Työntekijöiden määrästä päättää edustajisto talousarviokäsittelyn yhteydessä. Työntekijöiden palkkauksesta ja heille kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään lähemmin työehtosopimuksessa. Tehtävistä päättää hallitus, siltä osin kuin niistä ei ole näissä säännöissä määrätty. LUKU 7 TALOUS 34 Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta tai muusta toiminnasta saaduilla tuloilla sekä niillä maksuilla, joita edustajistolla on yliopistolain 46 :n määräämällä tavalla oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi. 35 Ylioppilaskunnan tilikausi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Tilinpäätös on tehtävä maaliskuun 1. päivään mennessä. Taloudenhoidosta säädetään tarkemmin edustajiston hyväksymässä taloussäännössä. 36 Tilintarkastajien tulee tilikausittain suorittaa hallinnon, talouden ja tilien tarkastus sekä antaa tämän perusteella kirjallinen lausunto edustajistolle. Tilintarkastuksessa tarvittavat asiakirjat on annettava tilintarkastajien käytettäväksi välittömästi tilinpäätöksen valmistuttua, kuitenkin vähintään kolmen

10 (3) viikkoa ennen edustajiston tilikokousta. 37 Asioissa, joihin sisältyy merkittäviä taloudellisia riskejä tai vastuita, on noudatettava vaikeutettua päätöksentekojärjestystä siten, että edustajiston on tehtävä päätös tällaisessa asiassa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista kannatus ja vastustusäänistä kahdessa (2) peräkkäisessä edustajiston kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa kokouspäivät mukaan lukien. Lisäksi asiasta on laadittava riskianalyysi sekä hankittava tilintarkastajien kirjallinen lausunto. Tätä pykälää on sovellettava ainakin seuraaviin asioihin: - milloin kyseessä on uuden liiketoiminnan aloittaminen tai entisen laajentaminen, - milloin kyseessä on yli euron suuruinen takaus, antolainaus tai muu vastaava sitoumus tai riski. LUKU 8 NIMENKIRJOITTAMINEN 38 Ylioppilaskunnan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan edustajiston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja tai pääsihteeri aina kaksi yhdessä. Edustajisto voi lisäksi valtuuttaa jonkun kirjoittamaan ylioppilaskunnan nimen yhdessä pääsihteerin kanssa. Tällöin on edustajiston mainittava päätöksessään nimenkirjoitusoikeuden kohde, ala ja laajuus. Hallitus voi tarvittaessa myöntää rajatun nimenkirjoitusoikeuden. LUKU 9 PÄÄTÖSTEN JULKISTAMINEN JA MUUTOKSENHAKU 39 Tarkistetut edustajiston ja hallituksen pöytäkirjat, joihin on liitetty valitusosoitus on pidettävä edustajiston työjärjestyksen 12 :ssä määrätyllä tavalla nähtävillä ylioppilaskunnan toimistossa. 40 Ylioppilaskunnan edustajiston, hallituksen ja keskusvaalilautakunnan päätöksestä on jokaisella oikeus valittaa sillä perusteella, että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu, ja ylioppilaskunnan jäsenellä myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, säännöistä taikka muista ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tahi että päätös on muutoin lain tai ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. Päätöksestä, joka on

11 luonteeltaan yksinomaan asiain valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valittaa. Valitus on tehtävä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. LUKU 10 VOIMAANTULO JA PÄÄSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 41 Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä määrätään, noudatetaan ylioppilaskunnan toiminnassa edustajiston hyväksymien johtosääntöjen määräyksiä. 42 Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli muutos hyväksytään kahdessa (2) peräkkäisessä edustajiston kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa kokouspäivät mukaan lukien. Muutos on hyväksyttävä kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista kannatus- ja vastustusäänistä. Muutos vahvistetaan siten kuin siitä yliopistolain 46 :ssä määrätään. 43 Nämä säännöt tulevat voimaan, kun Tampereen yliopiston rehtori on ne vahvistanut. Näillä säännöillä kumotaan rehtorin vahvistamat Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan säännöt.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot