OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 3"

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 3 LUOKITUS Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 1

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Nizzan luokitus Hallinnolliset työkalut luokitusta varten Tavaroiden ja palvelujen luettelon laatiminen Selkeys ja täsmällisyys Yleiset periaatteet Ilmaisujen (esim. nimittäin, erityisesti ) käyttö tavaroiden/palvelujen luettelon soveltamisalan määrittämisessä Käsitteen ja/tai käyttö Välimerkit Lyhenteiden ja kirjainsanojen sisällyttäminen tavaroiden ja palvelujen luetteloon Epäselvät ja epätäsmälliset termit ja ilmaisut Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeet, joiden ei katsota olevan riittävän selkeitä ja täsmällisiä Epäselvät käsitteet Vaatimus tämän luokan kaikista tavaroista/palveluista tai tämän luokan aakkosellisen luettelon kaikista tavaroista/palveluista Viittaus muihin luokkiin luettelossa Tavaramerkit tavaroiden/palvelujen luettelossa Termien osat ja tarvikkeet; rakenneosat ja varusteet sisällyttäminen tavaroiden ja palvelujen luetteloihin Epätarkkojen määreiden käyttö Tutkintamenettely Rinnakkaiset hakemukset Vastustaminen Muutokset Luokkien lisääminen Liite Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 2

3 1 Johdanto Jokaisessa yhteisön tavaramerkkihakemuksessa on oltava luettelo tavaroista ja palveluista, hakemuspäivän myöntämisen edellytyksenä (tavaramerkkiasetuksen 26 artiklan 1 kohdan c alakohta). Luettelon luokitus on tehtävä Nizzan sopimuksen mukaisesti (tavaramerkkiasetuksen 28 artikla ja tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 2 säännön 1 kohta). Luettelon sanamuodon on oltava sellainen, että a) siinä ilmoitetaan selkeästi tavaroiden ja palvelujen luonne ja b) jokainen tavara tai palvelu luokitellaan vain yhteen Nizzan luokituksen luokkaan (tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 2 säännön 2 kohta). On erittäin suositeltavaa käyttää viraston hallinnollisia tietojenkäsittelytyökaluja luokitusta varten (katso luku 3). Kaikki tavaroiden ja palvelujen luettelon osat, jotka eivät vastaa työkaluista saatuja tietoja, tutkitaan näissä ohjeissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Aina, kun hakija valitsee termin saatavissa olevista työkaluista, sitä ei enää tutkita, mikä nopeuttaa rekisteröintimenettelyä. Virasto tulkitsee yhteisön tavaramerkkihakemuksen kattamat tavarat ja palvelut myös luokkaotsikoiden yleisnimikkeet niiden luonnollisen ja tavanmukaisen merkityksen perusteella. Viraston aikaisempi käytäntö, jonka mukaan kaikkien tietyn luokan luokkaotsikossa lueteltujen yleisnimikkeiden käyttö muodosti kaikkia luokkaan kuuluvia tavaroista tai palveluja koskevan vaatimuksen, kumottiin kesäkuussa 2012 tuomiolla, joka annettiin asiassa C-307/10, IP Translator. Ohjeiden tämän osan tarkoituksena on kuvata viraston käytäntöä tavaroiden ja palvelujen luokituksen tutkimisessa. Ensimmäisessä osassa (luvut 1 4) esitetään viraston soveltamat periaatteet. Toisessa osassa (luku 5) tehdään yhteenveto tavaroiden ja palvelujen luettelon tutkintamenettelystä. Lyhyesti sanottuna virastolla on tavaroiden ja palvelujen luettelon luokituksen tutkimisessa neljä tehtävää: se tarkistaa, että jokainen tavara tai palvelu on riittävän selkeä ja täsmällinen; se tarkistaa, että jokainen käsite kuuluu luokkaan, jota hakemus koskee; se ilmoittaa kaikista puutteista; se hylkää hakemuksen kokonaan tai osittain, jos puutetta ei korjata (tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 9 säännön 4 ja 8 kohta). 2 Nizzan luokitus Hakemuspäivänä voimassa olevaa Nizzan sopimuksen mukaista luokitusversiota sovelletaan hakemuksen tavaroiden tai palvelujen luokitukseen (saatavissa osoitteessa Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 2 säännössä edellytetään, että hakija toimittaa luettelon tavaroista ja palveluista seuraavalla tavalla: Luettelo tavaroista ja palveluista on muotoiltava niin, että tavaroiden ja palvelujen laatu selvästi ilmenee ja jokainen niistä voidaan luokitella. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 3

4 Tavarat tai palvelut on ryhmiteltävä Nizzan mukaiseen järjestykseen siten, että ennen kutakin ryhmää ilmoitetaan sen luokituksen mukaisen luokan numero, johon kyseinen tavara- tai palveluryhmä kuuluu, ja ne on esitettävä luokitusjärjestyksessä. Nizzan luokitus koostuu kunkin luokan osalta seuraavista: 1. Luokkaotsikot: luokkaotsikot ovat yleisnimikkeitä, jotka liittyvät alaan, johon tavarat ja palvelut periaatteessa kuuluvat 2. Selittävät huomautukset: selittävissä huomautuksissa selitetään, minkä tavaroiden tai palvelujen on tarkoitus tai ei ole tarkoitus kuulua luokkaotsikoihin, ja ne katsotaan luokituksen erottamattomaksi osaksi 3. Aakkosellinen luettelo: aakkosellinen luettelo osoittaa, miten yksittäiset tavarat tai palvelut on asianmukaista luokitella 4. Yleiset huomiot: yleisissä huomioissa selitetään, mitä perusteita on sovellettava, jos käsitettä ei voi luokitella luokkaotsikoiden ja aakkosellisen luettelon mukaan. Lisätietoja Nizzan luokituksesta on Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) verkkosivustolla osoitteessa 3 Hallinnolliset työkalut luokitusta varten Sähköistä hakemusta jättäessään hakijat voivat valita tavaroiden ja palvelujen luettelonsa laatimiseen valmiiksi hyväksyttyjä termejä. Kaikki kyseiset valittavissa olevat termit ovat peräisin yhdenmukaistetusta tietokannasta, ja ne hyväksytään automaattisesti luokitusta varten. Näiden valmiiksi hyväksyttyjen termien käyttäminen edistää tavaramerkin rekisteröintiprosessin etenemistä. Yhdenmukaistettuun tietokantaan on koottu yhteen termit, jotka on hyväksytty luokitusta varten monissa EU:n virastoissa. Jos hakija käyttää tavaroiden ja palvelujen luetteloa, joka sisältää termejä, joita ei ole yhdenmukaistetussa tietokannassa, virasto varmentaa tutkintamenettelyssä, voidaanko ne hyväksyä. Ennen hakemuksen jättämistä yhdenmukaistetun tietokannan sisällöstä voi tehdä hakuja viraston TMclass-työkalulla ( Tässä työkalussa on koottuna yhteen osallistuvien virastojen luokitustietokannat EU:ssa ja sen ulkopuolella, ja se näyttää, voidaanko tietty termi hyväksyä tietyllä oikeudenkäyttöalueella. TMclasstyökalussa tavarat ja palvelut ryhmitellään markkinoiden näkökulmasta yhteisten ominaisuuksien mukaan yleisimmästä erityisimpään. Tällä tavalla käyttäjä saa käyttöönsä yksinkertaistetun haun ja paremman yleiskatsauksen kunkin luokan sisältöön, mikä helpottaa asianmukaisten termien valintaa. Tällä ryhmittelyllä ja järjestykseen asettamisella, jota kutsutaan myös taksonomiaksi, ei ole oikeusvaikutuksia. Yhteisön tavaramerkin suojan soveltamisala määritetään erityisesti aina valittujen termien luonnollisen ja tavanmukaisen merkityksen perusteella eikä sen perusteella, miten ne ovat sijoittautuneet viraston luokitustyökaluissa. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 4

5 4 Tavaroiden ja palvelujen luettelon laatiminen 4.1 Selkeys ja täsmällisyys Yleiset periaatteet Hakijan on yksilöitävä tavarat ja palvelut, joille tavaramerkin suojaa haetaan, riittävän selvästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voivat pelkästään tällä perusteella määrittää haetun suojan laajuuden (tuomio , C-307/10, IP Translator, 49 kohta). Tavaroiden ja palvelujen kuvaus on riittävän selkeä ja täsmällinen, kun sen suojan ala on ymmärrettävissä kuvauksen luonnollisesta ja tavanmukaisesta merkityksestä. Jos suojan ala ei ole ymmärrettävissä, kuvaus voidaan saada riittävän selkeäksi ja täsmälliseksi esittämällä yksilöiviä tekijöitä, kuten ominaisuudet, käyttötarkoitus ja/tai markkinasektori 1. Markkinasektoria määrittäviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi kuluttajat ja/tai myyntikanavat käyttöön/valmistukseen tarvittavat taidot ja osaaminen käyttöön/valmistukseen tarvittavat tekniset valmiudet. Jokin termi voi olla tavaroiden ja palvelujen kuvauksen osana useassa luokassa; tietyssä luokassa se voi olla riittävän selkeä ja täsmällinen ilman tarkennuksia. Esimerkiksi: huonekalut (luokka 20), vaatteet (luokka 25), käsineet (luokka 25). Jos suojaa haetaan eri luokkaan kuuluville erityistavaroille ja -palveluille tai erikoistuneelle markkinasektorille, termiä voidaan joutua tarkentamaan. Esimerkiksi: huonekalut (erikoisvalmisteiset), lääketieteellisiin tarkoituksiin (luokka 10), huonekalut (Erikois-), laboratorioihin (luokka 9), suojavaatteet (luokka 9) vaatteet leikkaussaleja varten, erikoisvalmisteiset (luokka 10), peitteet eläimille (luokka 18), puutarhakäsineet (luokka 21), baseball-käsineet (luokka 28). Työkaluja, kuten TMclass ( voidaan käyttää sen selvittämiseen, edellytetäänkö tietyn tavara- tai palveluryhmän osalta tällaista tarkennusta Ilmaisujen (esim. nimittäin, erityisesti ) käyttö tavaroiden/palvelujen luettelon soveltamisalan määrittämisessä Sanojen nimittäin tai jotka ovat käyttö on hyväksyttävää, mutta niiden on tulkittava rajoittavan niiden jälkeen lueteltuja tiettyjä tavaroita ja palveluja. Esimerkiksi farmaseuttiset valmisteet, nimittäin kivunlievitysaineet luokassa 5 tarkoittaa, että hakemus koskee vain kivunlievitysaineita eikä muuntyyppisiä farmaseuttisia valmisteita. Ilmaisu erityisesti voidaan myös hyväksyä, koska sen tarkoituksena on antaa esimerkki haun kohteena olevista tavaroista ja palveluista. Esimerkiksi farmaseuttiset valmisteet, erityisesti kivunlievitysaineet, tarkoittaa, että hakemus kattaa kaikenlaiset farmaseuttiset valmisteet ja kivunlievitysaineet ovat niistä yksi esimerkki. 1 Tietylle markkinasektorille kuuluvat sellaiset yritykset, jotka ostavat tai myyvät niin samankaltaisia tuotteita tai palveluja, että ne ovat suorassa kilpailusuhteessa keskenään. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 5

6 Samaa tulkintaa sovelletaan termien ˮmukaan lukienˮ, ˮmuun muassaˮ, ˮvarsinkin tai ˮpääosinˮ käyttöön, esimerkiksi farmaseuttiset valmisteet, mukaan lukien kivunlievitysaineet. Termistä, joka tavallisesti katsottaisiin epäselväksi tai epätäsmälliseksi, voidaan tehdä hyväksyttävä, mikäli sitä selkeytetään esimerkiksi ilmaisulla nimittäin ja käyttämällä hyväksyttyjen käsitteiden luetteloa. Esimerkiksi voidaan ottaa tavaroiden luokan 9 sähkölaitteet, nimittäin tietokoneet. Lisäesimerkkejä hyväksyttävästä käytöstä Luokka 29: Maitotuotteet, nimittäin juusto ja voi Luokka 41: Sellaisten urheilutilojen, jotka kaikki ovat ulkona Luokka 25: Vaatteet, jotka kaikki ovat alusvaatteita Tällä rajattaisiin tavarat vain juustoon ja voihin ja jätettäisiin kaikki muut maitotuotteet ulkopuolelle. Tällä rajattaisiin palvelut koskemaan vain ulkotoimintaa ja jätettäisiin kaikki sisällä tapahtuva toiminta ulkopuolelle. Tällä rajattaisiin tavarat vain niihin, jotka katsotaan alusvaatteiksi, ja jätettäisiin kaikki muuntyyppiset vaatteet ulkopuolelle. Muilla sanoilla tai lauseilla voidaan vain huomauttaa, että tietyt tavarat ovat tärkeitä, ja termin sisällyttäminen ei rajoita muuta luetteloa mitenkään. Seuraavassa esimerkkejä: Luokka 29: Maitotuotteet, erityisesti juusto ja voi Luokka 41: Urheilutilojen tarjoaminen, esimerkiksi ulkojuoksuradat Luokka 25: Vaatteet, mukaan lukien alusvaatteet Soveltamisala kattaisi kaikki maitotuotteet; juusto ja voi ovat luultavasti tavaramerkin haltijan suosituimpia tavaroita. Soveltamisalassa annetaan nyt vain yksi esimerkki monista mahdollisuuksista. Soveltamisalaa laajennetaan kaikkiin vaatteisiin eikä vain alusvaatteisiin Käsitteen ja/tai käyttö Vinoviivojen käyttö tavaroiden ja palvelujen luettelossa on hyväksyttävää. Useimmiten lauseessa käytetään käsitettä ja/tai, mikä tarkoittaa, että molemmat tarkoitetut tavarat/palvelut kuuluvat samaan luokkaan. Esimerkiksi: Kemialliset/biokemialliset valmisteet Kemialliset ja/tai biokemialliset valmisteet Teollisuuskemikaalit / kemikaalit tieteellisiin tarkoituksiin Teollisuuskemikaalit ja/tai kemikaalit tieteellisiin tarkoituksiin Tuonti-/vientiagentuuripalvelut Välimerkit Oikeiden välimerkkien käyttö tavaroiden ja palvelujen luettelossa on erittäin tärkeää, miltei yhtä tärkeää kuin sanat. Pilkkuja käytetään erottamaan erilliset kohdat, joita määrittää sama luokka tai ilmaisu. Esimerkiksi jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset ja sokerimakeiset luokassa 30 on luettava siten, että tavarat voidaan valmistaa tai on valmistettu mistä tahansa kyseisistä aineista. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 6

7 Puolipisteen käyttö tarkoittaa ilmaisujen välistä eroa. Esimerkiksi jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset ja sokerimakeiset, jäätelö; hunaja, siirapit ja melassit; hiiva, leivinjauhe luokassa 30 on tulkittava siten, että käsitteet hunaja ja siirapit ja melassit ovat riippumattomia muista käsitteistä eivätkä ole osa valmisteita. Termien erottaminen virheellisellä välimerkillä voi johtaa merkityksen muutoksiin ja virheelliseen luokitukseen. Esimerkiksi maanviljelyskoneissa käytettävät tietokoneohjelmistot; maanviljelyskoneet luokassa 9. Tässä tavaroiden ja palvelujen luettelossa puolipisteen käyttö tarkoittaa, että käsite maanviljelyskoneet on katsottava itsenäiseksi tavaraluokaksi. Ne kuitenkin kuuluvat luokkaan 7 riippumatta siitä, oliko tarkoituksena suojata maanviljelyskoneiden ja maatalousvälineiden alalla käytettäviä ohjelmistoja. Toinen esimerkki on luokan 35 vaatteisiin liittyvät vähittäismyyntipalvelut; jalkineet, päähineet. Puolipisteen käyttö tekee käsitteistä jalkineet ja päähineet erillisiä tavaroita, jotka eivät kuulu vähittäismyyntipalveluihin. Tällaisissa tapauksissa tutkija erottaa käsitteet pilkuilla, ilmoittaa hakijalle ja antaa sille mahdollisuuden esittää huomautuksia tutkijan ehdotuksesta Lyhenteiden ja kirjainsanojen sisällyttäminen tavaroiden ja palvelujen luetteloon Lyhenteitä on hyväksyttävä tavaroiden ja palvelujen luetteloon varoen. Tavaramerkin elinkaaren pituudesta ei ole varmaan tietoa, ja lyhenteen tulkinta voi vaihdella ajan myötä. Jos lyhenteellä kuitenkin on vain yksi merkitys hakemuksen kohteena olevan tavara- tai palveluluokan osalta, se voidaan sallia. Yleisesti tunnetut esimerkit CD-levyt ja DVD-levyt hyväksytään luokassa 9. Jos lyhenne on toimialalla tunnettu, se hyväksytään, mutta käytännöllisempää on, jos tutkijat tekevät lyhenteestä alustavan verkkohaun määrittääkseen, onko sitä laajennettava sanoiksi tai onko lyhenteen tai kirjainsanan jälkeen merkittävä lyhenteen merkitys hakasulkeisiin (WIPOn esimerkin mukaan). Esimerkki Luokka 45 YTM:n hakemista ja rekisteröintiä koskevat palvelut. Tätä voitaisiin laajentaa seuraavasti: Luokka 45 Yhteisön tavaramerkkien hakemista ja rekisteröintiä koskevat palvelut. tai Luokka 45 YTM:n [yhteisön tavaramerkkien] hakemista ja rekisteröintiä koskevat palvelut. Kirjainsanat voidaan hyväksyä tavaroiden ja palvelujen luettelossa, mikäli ne ovat ymmärrettäviä ja soveltuvia haun kohteena olevassa luokassa. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 7

8 4.2 Epäselvät ja epätäsmälliset termit ja ilmaisut Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeet, joiden ei katsota olevan riittävän selkeitä ja täsmällisiä Virasto on laatinut yhteistyössä Euroopan unionin tavaramerkkivirastojen, muiden (kansainvälisten ja) kansallisten organisaatioiden, virastojen ja erilaisten käyttäjäyhdistysten kanssa luettelon Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeistä, joiden ei katsota olevan riittävän selkeitä ja täsmällisiä asiassa C-307/10, IP Translator, annetun tuomion mukaisesti. Kaikki Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden 197 yleisnimikettä tutkittiin sen selvittämiseksi, täyttävätkö ne edellytykset selvyydestä ja täsmällisyydestä. Tarkastelluista nimikkeistä 11 ei ollut riittävän selviä ja täsmällisiä, jotta niiden perusteella voitaisiin määrittää tavaramerkin antaman suojan laajuus. Näitä yleisnimikkeitä ei siis voida hyväksyä, ellei niitä täsmennetä. Ne on lihavoitu alla olevassa luettelossa. Luokka 6 Epäjalot metallitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin Luokka 7 Koneet ja konetyökalut Luokka 14 Jalometallit ja niiden seokset ja jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin Luokka 16 Paperi, pahvi ja niistä [paperista ja pahvista] tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin Luokka 17 Kumi, guttaperkka, kautsu, asbesti, kiille ja näistä aineista [kumista, guttaperkasta, kautsusta, asbestista ja kiilteestä] tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin Luokka 18 Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä [nahasta ja nahan jäljitelmistä] tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin Luokka 20 Puusta, korkista, ruo'osta, rottingista, koripunoksesta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripihkasta, helmiäisestä, merenvahasta ja kaikkien näiden aineiden korvikkeista tai muovista tehdyt tavarat (jotka eivät sisälly muihin luokkiin) Luokka 37 Huolto ja korjaus Luokka 37 Asennuspalvelut Luokka 40 Aineiden ja esineiden käsittely Luokka 45 Muiden tarjoamat henkilökohtaiset ja sosiaaliset palvelut yksilöiden tarpeiden täyttämiseksi Muut 186 Nizzan luokkaotsikon termiä täyttävät selkeyttä ja täsmällisyyttä koskevat edellytykset, ja ne voidaan siksi hyväksyä luokitusta varten. Seuraavassa esitetään perustelut sille, miksi kyseiset Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden 11 yleisnimikettä eivät ole selkeitä ja täsmällisiä. Luokka 6 Epäjalot metallitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin Ottaen huomioon selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksen tämä yleisnimike ei ilmaise selvästi, mitä tavaroita se kattaa, koska siinä määritetään ainoastaan mistä tavarat on tehty, mutta ei sitä, mitä itse tavarat ovat. Se kattaa laajan joukon tavaroita, joiden ominaisuudet ja/tai käyttötarkoitukset voivat olla hyvin erilaiset, joiden tuotanto ja/tai käyttö saattavat edellyttää hyvin eritasoisia teknisiä valmiuksia ja taitotietoa, jotka voivat olla suunnatut erilaisille kuluttajille, joita voidaan myydä eri myyntikanavia pitkin ja jotka näin ollen kuuluvat eri markkinasektoreille. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 8

9 Luokka 7 Koneet ja konetyökalut Ottaen huomioon selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksen yleisnimike koneet ei ilmaise selvästi, mitkä koneet se kattaa. Koneiden ominaisuudet tai käyttötarkoitukset voivat olla erilaiset, niiden tuotanto ja/tai käyttö voi edellyttää hyvin eritasoisia teknisiä valmiuksia ja taitotietoa, ne voivat olla suunnatut erilaisille kuluttajille, niitä voidaan myydä eri myyntikanavia pitkin ja ne kuuluvat näin ollen eri markkinasektoreille. Luokka 14 Jalometallit ja niiden seokset ja jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin Ottaen huomioon selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksen yleisnimike jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin ei ilmaise selvästi, mitä tavaroita se kattaa, koska siinä määritetään ainoastaan mistä tavarat on tehty tai millä tavarat on päällystetty, mutta ei sitä, mitä itse tavarat ovat. Se kattaa laajan joukon tavaroita, joiden ominaisuudet voivat olla hyvin erilaiset, joiden tuotanto saattaa edellyttää hyvin eritasoisia teknisiä valmiuksia ja taitotietoa, jotka voivat olla suunnatut erilaisille kuluttajille, joita voidaan myydä eri myyntikanavia pitkin ja jotka näin ollen kuuluvat eri markkinasektoreille. Luokka 16 Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin Ottaen huomioon selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksen yleisnimike niistä [paperista ja pahvista] tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin ei ilmaise selvästi, mitä tavaroita se kattaa, koska siinä määritetään ainoastaan mistä tavarat on tehty, mutta ei sitä, mitä itse tavarat ovat. Se kattaa laajan joukon tavaroita, joiden ominaisuudet ja/tai käyttötarkoitukset voivat olla hyvin erilaiset, joiden tuotanto ja/tai käyttö saattavat edellyttää hyvin eritasoisia teknisiä valmiuksia ja taitotietoa, jotka voivat olla suunnatut erilaisille kuluttajille, joita voidaan myydä eri myyntikanavia pitkin ja jotka näin ollen kuuluvat eri markkinasektoreille. Luokka 17 Kumi, guttaperkka, kautsu, asbesti, kiille ja näistä aineista tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin Ottaen huomioon selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksen yleisnimike näistä aineista [kumista, guttaperkasta, kautsusta, asbestista ja kiilteestä] tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin ei ilmaise selvästi, mitä tavaroita se kattaa, koska siinä määritetään ainoastaan mistä tavarat on tehty, mutta ei sitä, mitä itse tavarat ovat. Se kattaa laajan joukon tavaroita, joiden ominaisuudet ja/tai käyttötarkoitukset voivat olla hyvin erilaiset, joiden tuotanto ja/tai käyttö saattavat edellyttää hyvin eritasoisia teknisiä valmiuksia ja taitotietoa, jotka voivat olla suunnatut erilaisille kuluttajille, joita voidaan myydä eri myyntikanavia pitkin ja jotka näin ollen kuuluvat eri markkinasektoreille. Luokka 18 Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin Ottaen huomioon selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksen yleisnimike niistä [nahasta ja nahan jäljitelmistä] tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin ei ilmaise selvästi, mitä tavaroita se kattaa, koska siinä määritetään ainoastaan mistä tavarat on tehty, mutta ei sitä, mitä itse tavarat ovat. Se sisältää laajan joukon tavaroita, joiden ominaisuudet ja/tai käyttötarkoitukset voivat olla hyvin erilaiset, joiden tuotanto ja/tai käyttö saattavat edellyttää hyvin eritasoisia teknisiä valmiuksia ja taitotietoa, jotka Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 9

10 voivat olla suunnatut erilaisille kuluttajille, joita voidaan myydä eri myyntikanavia pitkin ja jotka näin ollen kuuluvat eri markkinasektoreille. Luokka 20 Puusta, korkista, ruo'osta, rottingista, koripunoksesta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripihkasta, helmiäisestä, merenvahasta ja kaikkien näiden aineiden korvikkeista tai muovista tehdyt tavarat (jotka eivät sisälly muihin luokkiin) Ottaen huomioon selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksen tämä yleisnimike ei ilmaise selvästi, mitä tavaroita se kattaa, koska siinä määritetään ainoastaan mistä tavarat on tehty, mutta ei sitä, mitä itse tavarat ovat. Se kattaa laajan joukon tavaroita, joiden ominaisuudet ja/tai käyttötarkoitukset voivat olla hyvin erilaiset, joiden tuotanto ja/tai käyttö saattavat edellyttää hyvin eritasoisia teknisiä valmiuksia ja taitotietoa, jotka voivat olla suunnatut erilaisille kuluttajille, joita voidaan myydä eri myyntikanavia pitkin ja jotka näin ollen kuuluvat eri markkinasektoreille. Luokka 37 Huolto ja korjaus Ottaen huomioon selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksen tämä yleisnimike ei ilmaise selvästi, mitä palveluja se kattaa, koska siinä todetaan ainoastaan, että kyse on huolto- ja korjauspalveluista, mutta ei sitä, mitä huolletaan tai korjataan. Koska huollettavien ja korjattavien tavaroiden ominaisuudet voivat olla erilaiset, on huolto- ja korjauspalveluja tarjoavilla palveluntarjoajilla keskenään eritasoiset tekniset valmiudet ja taitotieto. Palvelut voivat näin ollen kuulua eri markkinasektoreille. Luokka 37 Asennuspalvelut Ottaen huomioon selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksen tämä yleisnimike ei ilmaise selvästi, mitä palveluja se kattaa, koska siinä todetaan ainoastaan, että kyse on asennuspalveluista, mutta ei sitä, mitä asennetaan. Koska asennettavien tavaroiden ominaisuudet voivat olla erilaiset, on asennuspalveluja tarjoavilla palveluntarjoajilla keskenään eritasoiset tekniset valmiudet ja taitotieto. Palvelut voivat näin ollen kuulua eri markkinasektoreille. Luokka 40 Aineiden ja esineiden käsittely Ottaen huomioon selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksen tämä yleisnimike ei ilmaise selvästi, mitä palveluja se kattaa. Itse käsittelyn samoin kuin käsiteltävien aineiden ja esineiden luonne on epäselvä. Tällaiset palvelut käsittävät laajan valikoiman erilaisia toimintoja, joita erilaiset palveluntarjoajat suorittavat ominaisuuksiltaan erilaisille aineille ja esineille ja jotka edellyttävät hyvin erilaisia teknisiä valmiuksia ja taitotietoa. Palvelut voivat näin ollen kuulua eri markkinasektoreille. Luokka 45 Muiden tarjoamat henkilökohtaiset ja sosiaaliset palvelut yksilöiden tarpeiden täyttämiseksi Ottaen huomioon selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksen tämä yleisnimike ei ilmaise selvästi, mitä palveluja se kattaa. Nämä palvelut käsittävät laajan valikoiman eri palveluntarjoajien tarjoamia erilaisia toimintoja, jotka edellyttävät hyvin erilaista osaamista ja taitotietoa. Palvelut voivat näin ollen kuulua eri markkinasektoreille. Jos yhteisön tavaramerkkihakemus sisältää jonkin edellä mainituista 11 yleisnimikkeestä, se katsotaan liian epämääräiseksi. Hakijaa pyydetään täsmentämään epäselvää käsitettä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 10

11 Edellä mainituista ei-hyväksyttävistä yleisnimikkeistä voi saada selkeitä ja täsmällisiä, jos hakija noudattaa edellä kohdassa 4.1 Selkeyden ja täsmällisyyden periaatteet esitettyjä periaatteita. Seuraavassa esitetään hyväksyttävien eritelmien luettelo, joka ei ole kuitenkaan tyhjentävä. Käsite ei ole selkeä ja täsmällinen Epäjalot metallitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin (luokka 6) Koneet (luokka 7) Jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tavarat (luokka 14) Esimerkki selkeästä ja täsmällisestä käsitteestä Metalliset rakennuselementit (luokka 6) Metalliset rakennusaineet (luokka 6) Maanviljelyskoneet (luokka 7) Muovinkäsittelykoneet (luokka 7) Lypsykoneet (luokka 7) Taide-esineet, jalometalliset (luokka 14) Paperista ja pahvista tehdyt tavarat (luokka 16) Paperista tehdyt suodatinmateriaalit (luokka 16) Kumista, guttaperkasta, kautsusta, asbestista ja kiilteestä tehdyt tavarat (luokka 17) Niistä [nahasta ja nahan jäljitelmistä] tehdyt tavarat (luokka 18) Puusta, korkista, ruo'osta, rottingista, koripunoksesta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripihkasta, helmiäisestä, merenvahasta ja kaikkien näiden aineiden korvikkeista tai muovista tehdyt tavarat (jotka eivät sisälly muihin luokkiin) (luokka 20) Huolto ja korjaus (luokka 37) Asennuspalvelut (luokka 37) Aineiden ja esineiden käsittely (luokka 40) Muiden tarjoamat henkilökohtaiset ja sosiaaliset palvelut yksilöiden tarpeiden täyttämiseksi (luokka 45) Kumiset renkaat (luokka 17) Salkut [nahkatavarat] (luokka 18) Muoviset oven heloitukset (luokka 20) Puuhahmot (luokka 20) Kenkien korjaus (luokka 37) Tietokonelaitteiden korjaus (luokka 37) Ovien ja ikkunoiden asennus (luokka 37) Varashälyttimien asennus (luokka 37) Myrkyllisten jätteiden käsittely (luokka 40) Hajunpoisto (ilmasta) (luokka 40) Ihmisten taustatietoihin liittyvä tutkimus (luokka 45) Henkilökohtaiset ostokset muiden lukuun (luokka 45) Adoptionvälityspalvelut (luokka 45) Huomattakoon, että epämääräisistä käsitteistä ei tule täsmällisiä tai hyväksyttäviä lisäämällä sellaisia ilmaisuja kuin mukaan lukien tai erityisesti. Esimerkiksi koneet, mukaan lukien lypsykoneet ei olisi hyväksyttävä, koska se pysyy epämääräisenä (katso kohta 4.1.2) Epäselvät käsitteet Samoja edellä kuvattuja selkeyttä ja täsmällisyyttä koskevia periaatteita sovelletaan kaikkiin hakemuksessa lueteltuihin tavaroihin ja palveluihin. Termejä, jotka eivät kerro selkeästi niitä koskevista tavaroista, vastustetaan. Esimerkkejä tällaisista ilmaisuista ovat Sähkö-/elektroniikkalaitteet/-välineet Yhdistyspalvelut Tilojen huoltopalvelut Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 11

12 Ne kaikki on eriteltävä edellä kuvatun mukaisesti eli määrittämällä esimerkiksi sellaisia tekijöitä kuin ominaisuudet, käyttötarkoitus tai tunnistettavissa oleva markkinasektori Vaatimus tämän luokan kaikista tavaroista/palveluista tai tämän luokan aakkosellisen luettelon kaikista tavaroista/palveluista Jos hakija aikoo suojata kaikki tietyn luokan aakkoselliseen luetteloon sisältyvät tavarat tai palvelut, sen on nimenomaisesti ilmoitettava se luettelemalla kyseiset tavarat tai palvelut yksiselitteisesti ja yksittäin. Hakijoita kannustetaan käyttämään apunaan hierarkkista rakennetta (katso luku 3, Hallinnolliset tietojenkäsittelytyökalut luokitusta varten). Joskus toimitetaan hakemuksia kaikista tavaroista luokassa X, kaikista palveluista luokassa X, kaikista tavaroista/palveluista tässä luokassa tai kaikista aakkosellisen luettelon tavaroista/palveluista tässä luokassa (tai vastaavaa). Tällainen eritelmä ei vastaa tavaramerkkiasetuksen 26 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jossa edellytetään luetteloa tavaroista tai palveluista, joille rekisteröintiä haetaan. Siksi hakemuspäivää ei myönnetä. Joissakin muissa tapauksissa hakija on luetellut oikein joitakin tavaroita ja/tai palveluja, joita hakemus koskee, ja lisännyt kunkin luokan luettelon loppuun ilmaisun ja kaikki muut tavarat/palvelut tässä luokassa tai kaikki aakkosellisen luettelon tavarat/palvelut tässä luokassa (tai vastaavaa). Tällaisissa tapauksissa hakemus voidaan hyväksyä vain oikein lueteltujen tavaroiden ja/tai palvelujen osalta. Virasto ilmoittaa hakijalle, että kyseisiä lausuntoja ei voida hyväksyä luokitusta varten ja että ne poistetaan Viittaus muihin luokkiin luettelossa Viittauksia muihin luokkanumeroihin luokassa ei hyväksytä luokitustarkoituksiin. Esimerkiksi kuvauksia (luokassa 39) kaikkien luokan 32 ja 33 tavaroiden kuljetuspalvelut tai (luokassa 9) ohjelmistot luokan 41 ja 45 palvelujen alalla ei hyväksytä, koska molemmissa tapauksissa käsitteiden katsotaan olevan epäselviä ja epätäsmällisiä, eikä ole oikeudellista varmuutta siitä, mitä tavaroita ja palveluja ne koskevat. Ainoa tapa välttää näiden tavaroiden ja palvelujen luetteloiden vastustaminen on eritellä vastaavat luokan 32 ja 33 tavarat ja luokan 41 ja 45 palvelut. Termiä tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin ei hyväksytä palveluluokissa, koska tässä ilmaisussa on järkeä ainoastaan sen alkuperäisessä tavaraluokassa. Esimerkiksi luokan 22 otsikko on köydet, nuorat, verkot, teltat, markiisit, suojapeitteet, purjeet, säkit ja pussit (jotka eivät sisälly muihin luokkiin). Tässä tapauksessa viittauksessa jotka eivät sisälly muihin luokkiin on järkeä. Jos samaa käsitettä kuitenkin käytetään palveluluokan luettelossa tavaroista ja palveluista, siinä ei voi olla järkeä. Esimerkiksi luokassa 39 ei voitaisi hyväksyä otsikkoa köysien, nuorien, verkkojen, telttojen, markiisien, suojapeitteiden, purjeiden, säkkien ja pussien kuljetuspalvelut (jotka eivät sisälly muihin luokkiin). Maininta (jotka eivät sisälly muihin luokkiin) on poistettava. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 12

13 4.2.5 Tavaramerkit tavaroiden/palvelujen luettelossa Tavaramerkkejä ei voi esiintyä tavaroiden ja palvelujen luettelossa niin kuin ne olisivat yleiskäsite tai tavaraluokka. Sellaisissa tapauksissa virasto vastustaa termin sisällyttämistä ja pyytää sen vaihtamista tavaroiden tai palvelujen yleiskäsitteeseen. Esimerkki Luokka 9: Äänen ja kuvien siirtolaitteet; videosoittimet; CD-soittimet; ipod-laitteet Koska ipod on tavaramerkki, hakijaa pyydetään vaihtamaan se samaa tarkoittavaan sanaan, joka voisi olla esimerkiksi pieni kannettava digitaalinen audiosoitin tietojen tallentamiseen eri muodoissa, mukaan lukien MP3-muoto. Muita esimerkkejä ovat Caterpillar (oikea luokitus olisi telaketjuajoneuvo), Discman (kannettava CD-soitin), Band-Aid (laastarit), Blu Ray discs (optiset muistilevyt) tai Teflon (polytetrafluorieteenipohjainen tarttumaton pinnoite). Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja epäselvissä tapauksissa tutkijoiden on esitettävä tapaukset viraston asiaankuuluvalle asiantuntijalle Termien osat ja tarvikkeet; rakenneosat ja varusteet sisällyttäminen tavaroiden ja palvelujen luetteloihin Termit osat ja tarvikkeet; rakenneosat ja varusteet eivät ole yksitellen eivätkä yhdistelmässä toistensa kanssa riittävän selkeitä tai täsmällisiä luokitustarkoituksiin. Jokaista termiä on täsmennettävä lisää, jotta se voidaan hyväksyä oikeaan luokkaan. Kyseiset termit voitaisiin hyväksyä määrittämällä esimerkiksi sellaisia tekijöitä kuin ominaisuudet, käyttötarkoitus tai tunnistettavissa oleva markkinasektori. Esimerkiksi: Luokassa 12 voidaan hyväksyä moottoriajoneuvojen osat ja tarvikkeet Luokassa 19 voidaan hyväksyä puiset rakennusosat Luokassa 15 voidaan hyväksyä musiikkitarvikkeet Epätarkkojen määreiden käyttö Sellaisten määreiden kuin vastaava, lisä-, oheistarvikkeet ; ja asiaan liittyvät tavarat ja jne. käyttöä tavaroiden tai palvelujen luettelossa ei voida hyväksyä, koska ne eivät täytä selkeyttä ja täsmällisyyttä koskevia vaatimuksia (katso kohta 4.1). 5 Tutkintamenettely 5.1 Rinnakkaiset hakemukset Virasto pyrkii aina johdonmukaisuuteen, mutta vaikka väärin luokiteltu tavaroiden ja palvelujen luettelo olisi aiemmin hyväksytty, viraston ei tarvitse hyväksyä samaa luetteloa seuraavien hakemusten yhteydessä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 13

14 5.2 Vastustaminen Jos virasto katsoo, että tavaroiden ja palvelujen luetteloa on muutettava, sen on mahdollisuuksien mukaan keskusteltava asiasta hakijan kanssa. Tutkijan tulee tarjota ehdotusta oikeasta luokituksesta aina, kun se on kohtuullisesti mahdollista. Jos hakija toimittaa pitkän luettelon tavaroita/palveluja, joita ei ole ryhmitelty luokkanumeroittain tai luokiteltu ollenkaan, tutkijan on vain vastustettava luetteloa tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 2 säännön mukaisesti ja pyydettävä hakijaa toimittamaan luettelo sääntöjenmukaisessa muodossa. Hakijan vastauksella ei saa missään olosuhteissa laajentaa tavaroiden tai palvelujen soveltamisalaa ja valikoimaa (tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 2 kohta). Jos hakija ei ole määrittänyt mitään luokkia tai on määrittänyt virheellisesti luokan (luokat) tavaroille tai palveluille, hakemuksen soveltamisalan lisäselvityksillä voidaan laajentaa luokkien määrää, jotta se vastaisi tavaroiden ja palvelujen luetteloa. Siitä ei automaattisesti seuraa, että itse luetteloa laajennetaan. Esimerkki Hakemus, joka kattaa oluen, viinin ja teen luokassa 33, olisi korjattava seuraavasti: Luokka 30: Tee Luokka 32: Olut Luokka 33: Viini Vaikka tavaroita nyt on kolmessa luokassa, tavaroiden luetteloa ei ole laajennettu. Kun hakija on antanut asianmukaisesti luokkanumeron tietylle käsitteelle, tällä rajoitetaan tavarat kyseiseen luokkaan kuuluviin. Esimerkiksi hakemusta teelle luokassa 30 ei voi muuttaa lääketeehen luokassa 5, koska se laajentaisi tavaroita haettujen ulkopuolelle. Jos luokitusta on muutettava, virasto lähettää perustellun tiedonannon, jossa osoitetaan virheet, jotka tavaroiden ja palvelujen luettelossa on havaittu. Hakijaa pyydetään muuttamaan ja/tai täsmentämään luetteloa, ja virasto voi ehdottaa tapaa, jonka mukaan kohdat pitäisi luokitella. Luokituspuutteita koskevia havaintoja koskevan kirjeen toimittamiseen annettua alkuperäistä aikarajaa voidaan jatkaa vain kerran. Muita jatkoaikoja myönnetään vain poikkeusoloissa. Virasto lähettää kirjeen, jossa hakijalle tiedotetaan hyväksyttyjen käsitteiden lopullisesta sovitusta luettelosta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 14

15 5.3 Muutokset Katso myös ohjeiden osan E, Rekisteröintitoimet, jakso 1, Rekisteröinnin muutokset. Tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 2 kohdassa sallitaan hakemuksen muuttaminen. Tämä sisältää tavaroiden ja palvelujen luettelon muuttamisen, jos tällainen korjaus ei vaikuta huomattavasti tavaramerkkiin tai laajenna tavaroiden tai palvelujen luetteloa. Muutos voidaan luetteloida joko myönteisenä tai kielteisenä terminä; molemmat seuraavat esimerkit hyväksytään: Alkoholijuomat, jotka kaikki ovat viskiä ja giniä. Alkoholijuomat, joista mikään ei ole viskiä tai giniä. Luokittelussa on täytettävä kaksi perusedellytystä, jotta muutos voidaan hyväksyä: 1. uudella sanamuodolla ei saa tosiasiallisesti laajentaa tavaroiden ja palvelujen luetteloa; 2. rajoituksen tulee sisältää voimassa oleva kuvaus tavaroista ja palveluista, ja rajoitus saa koskea vain tavaroita ja palveluja, jotka esiintyvät alkuperäisessä hakemuksessa. Muutoin viraston on hylättävä ehdotettu rajoitus ja tavaroiden ja palvelujen luettelo pysyy muuttumattomana. Edellä olevien kohtien 1 ja 2 vuoksi kyseisten muutosten on oltava luonteeltaan joidenkin hakemuksen alun perin sisältämien termien rajoituksia tai poistoja. Kun virasto on ottanut vastaan (ja myöhemmin hyväksynyt) kyseiset muutokset (poistot), poistettuja termejä ei voi uudelleen lisätä eikä tavaroiden ja palvelujen jäljellä olevaa luetteloa voi laajentaa. Rajoitus voi johtaa pidempään tavaroiden ja palvelujen luetteloon kuin aiemmin jätetty. Esimerkiksi alkuperäinen tavaroiden ja palvelujen luettelo on voitu jättää alkoholijuomina, mutta sitä on voitu rajoittaa alkoholijuomiin, jotka ovat viinejä ja väkeviä alkoholijuomia mutta eivät viskiä tai giniä eivätkä viskin tai ginin osia sisältäviä liköörejä, cocktaileja tai juomayhdistelmiä. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä muutoksista, joita ei voida hyväksyä edellä esitetyn perusteella. Pyyntö muuttaa tavaroiden ja palvelujen luetteloa termeistä ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot luokassa 12 käsitteeseen ajoneuvojen akut, koska nämä tuotteet soveltuvat luokkaan 9 eikä niitä siksi ollut sisällytetty alkuperäiseen luetteloon. Käsitteestä soittimet käsitteeseen Steinway & Sons Pianos, koska muutettu tavaroiden ja palvelujen luettelo sisältää tavaramerkin. Pyyntö rajoittaa tavarat käsitteestä pesukoneet käsitteeseen Ranskassa myytäväksi tarkoitetut pesukoneet, koska muutos on vastoin yhteisön tavaramerkin yhtenäistä luonnetta. Tietyissä olosuhteissa rajoitukset hyväksytään, mikäli alkuperäinen termi säilyy tavaroiden ja palvelujen luettelossa. Esimerkkejä hyväksyttävistä rajoituksista ovat Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 15

16 ateriapalvelualalla käytettävät vaatteet, koska tämä tarkoittaa erityisiä työvaatteita; ravintolapalvelut vain lomakeskuksissa, koska palvelut voidaan tunnistaa ravintolapalveluiksi; vain rautatieasemilla myytävät sanomalehdet, koska tavarat voidaan tunnistaa sanomalehdiksi. 5.4 Luokkien lisääminen Tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 2 kohdan säännösten (mainittu edellä) mukaisesti hakemukseen on mahdollista lisätä luokka tai luokkia, mutta vain silloin, jos alkuperäisessä hakemuksessa eritellyt tavarat tai palvelut on selkeästi sisällytetty väärään luokkaan tai jos tavaraa tai palvelua on selkiytetty ja se on luokiteltava uuteen luokkaan. Jos alkuperäinen luettelo on esimerkiksi seuraava: Luokka 33: Alkoholijuomat, mukaan lukien olut, viinit ja väkevät alkoholijuomat, hakijaa pyydetään siirtämään käsite olut luokkaan 32, vaikka luokkaa 32 ei ole lueteltu alkuperäisessä hakemuksessa, sillä olut kuuluu luokkaan 32. Jos hakija suostuu, hakemus kattaa sitten luokkien 32 ja 33 tavarat. Luokkien lisäämisestä voidaan periä lisämaksuja, mistä on ilmoitettava hakijalle. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 16

17 6 Liite 1 Sisällysluettelo Johdanto Mainontapalvelut Ilmanraikastus- ja hajustusvalmisteet Viihdelaitteet ja elektroniset pelit Yhdistyspalvelut tai yhdistyksen jäsenilleen tarjoamat palvelut Kauneudenhoitolaitteet Palvelujen kokoaminen yhteen Lähetys- ja/tai siirtopalvelut Meklari- tai välitystoiminta Kotelot (ja kantokassit) Hyväntekeväisyyspalvelut Keräys- ja säilytyspalvelut Tietokonepelit ja tietokonepelilaitteet Verhot ja kaihtimet Valmistaminen tilauksesta / valmistus kolmansia osapuolia varten Tietopalvelut Suunnittelupalvelut Digitaaliset kuvantamispalvelut Ladattavissa olevat tavarat Sähkö ja energia Elektroniikka- ja sähkölaitteet Sähkösavukkeet Franchising-toiminta GPS-järjestelmät paikallistaminen, jäljittäminen ja navigointi Kampaamot Vuokrapalvelut Humanitaarisen avun palvelut Internetpalvelut, online-palvelut Sarjat ja pakkaukset Leasing-palvelut Postitilaus Käyttöoppaat (tietokoneita ym. varten) Valmistuspalvelut Uutispalvelut Online-palvelut Palvelujen tilaaminen Hajustus- ja ilmanraikastusvalmisteet Muiden tarjoamat henkilökohtaiset ja sosiaaliset palvelut yksilöiden tarpeiden täyttämiseksi Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 17

18 Jalometallitavarat Suojavaatetus Vuokrauspalvelut Vähittäiskauppa- ja tukkukauppapalvelut Satelliittijäljitys Sarjat Sosiaaliset verkostoitumispalvelut Ohjelmistojen julkaisu Aurinkoenergia Varastointipalvelut :n toimitus Järjestelmät Liput (matkoille, ajanviete- ja huvitilaisuuksiin jne.) Videopelit Virtuaaliympäristö Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 18

19 Johdanto Luokituksessa on sovellettava Nizzan luokituksen yleisperiaatteita. Tämän liitteen tarkoituksena on selkeyttää tiettyjen ongelmallisten käsitteiden luokitusta. Siinä annetaan myös tietoja luokituskäytännöstä (muun muassa sanoista tai lauseista, joita ei pitäisi käyttää). Viraston luokitustietokanta TMclass on saatavissa osoitteessa Mainontapalvelut Mainontapalvelut kuuluvat periaatteessa luokkaan 35. Tärkeimmät mainontapalvelujen merkinnät Nizzan luokituksen palvelujen luettelossa ovat mainonta radiomainonta radiomainokset televisiomainonta televisiomainokset tekstin sommittelu mainostarkoituksiin mainostekstien julkaisu tuotanto (mainosfilmien) Nämä nimikkeet kattavat mainosmateriaalin suunnittelun ja mainosten tuotannon, koska ne ovat mainostoimistojen tarjoamia palveluja. Ilmanraikastus- ja hajustusvalmisteet Katso hajustus- ja ilmanraikastusvalmisteet. Viihdelaitteet ja elektroniset pelit Nizzan luokitukseen 1. tammikuuta 2012 tehtyjen muutosten (10. painos) jälkeen kaikki pelit (elektroniset ja muut) luokitellaan luokkaan 28. Ne esitetään aakkosellisessa luettelossa seuraavasti: pelilaitteet videopelilaitteet videopeliautomaatit Useimpiin näihin luokan 28 laitteisiin on ladattu pelejä. Jos pelejä ei kuitenkaan ole ladattu laitteisiin, ne tallennetaan tietovälineille tai ne ovat ladattavissa. Näissä tapauksissa pelien katsotaan olevan peliohjelmia, jotka on erityisesti mukautettu käytettäviksi pelilaitteiden kanssa, jolloin ne luokitellaan luokkaan 9. Katso myös tietokonepelit. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 19

20 Yhdistyspalvelut tai yhdistyksen jäsenilleen tarjoamat palvelut Nämä termit ja samankaltaiset termit ovat liian epämääräisiä hyväksyttäviksi. Tarjottavan palvelun tyyppi tai soveltamisala on mainittava. Esimerkkejä hyväksyttävistä eritelmistä ovat Luokka 35: Yhdistyspalvelut yrityshallintopalveluina. Luokka 45: Yhdistyksen jäsenilleen oikeudellisina palveluina tarjoamat palvelut. Katso myös hyväntekeväisyyspalvelut. Kauneudenhoitolaitteet Luokka 7: Ruiskutuslaitteet (koneet) keinotekoisten rusketusvalmisteiden levitykseen Luokka 8: Kauneudenhoitoon tarkoitetut käsikäyttöiset välineet/työkalut Tatuointineulat/-laitteet Karvojenpoistolaitteet (sähköiset ja muut kuin sähköiset) Luokka 10: Hierontalaitteet Mikrohiontalaitteet Laitteet selluliitin hoitoon Kauneussalongissa käytettävät laserit Laitteet karvojen poistamiseen laserilla Valoepilaatiolaitteet Valoepilaatio on pulssivalolaitteilla suoritettava hoito. Nämä laitteet toimivat samalla periaatteella kuin laserit (karvatupen kuumentaminen), mutta ne eivät ole lasereita. Luokka 11: Ultraviolettisolariumit kosmeettiseen käyttöön Aurinkosängyt Ihonpuhdistuksessa käytettävät höyrylaitteet Luokka 21: Harjat ja asettimet kosmeettisiin tarkoituksiin Palvelujen kokoaminen yhteen Katso palvelujen tilaaminen ja vähittäiskauppa- ja tukkukauppapalvelut. Lähetys- ja/tai siirtopalvelut Nämä palvelut kuuluvat luokkaan 38 ja molemmat tarkoittavat samaa asiaa. Tällä alalla tarjottavat palvelut kattavat vain viestintäkeinojen tarjoamisen (esim. valokuitukaapeliverkon tarjoamisen, lähetyksen tai siirron tarjoamisen geostationaaristen satelliittilähetyslaitteiden avulla, viestintälaitteiden ja -järjestelmien vuokraamisen). Luokka 38 ei kata ohjelmia, mainontaa, tiedotusta tai neuvontaa, joka voidaan välittää tietoliikenne- tai lähetystekniikan avulla. Kyseiset palvelut pysyvät asianmukaisissa luokissaan. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 20

21 Meklari- tai välitystoiminta Nämä ovat yksityishenkilön tai yrityksen tarjoamia palveluja, joissa hyödykkeitä ostetaan ja myydään maksua tai välityspalkkiota vastaan. Maksu voidaan periä hyödykkeen ostajalta tai myyjältä (tai molemmilta). Meklari/välittäjä ei ehkä koskaan näe kyseessä olevia tavaroita tai palveluja. Meklari- tai välityspalveluihin on luokiteltu kolme luokkaa. Ne ovat seuraavat: Luokka 35: Nimi- ja osoitepohjaisten luetteloiden välitys Luokka 36: [Suuri määrä luetteloita seuraavia varten] futuurien välitys, hiilipäästöhyvitysvälitys, kiinteistöjen välitys, joukkovelkakirjojen välitys, arvopaperien välitystilipalvelut ja muiden rahoitusvälineiden meklarointi. Luokka 39: Jakeluun, kuljetukseen ja varastointiin liittyvät välityspalvelut. Kotelot (ja kantokassit) Kotelot (ja kassit), jotka on valmistettu kantamaan tai kuljettamaan tuotetta, joka niiden on tarkoitus sisältää, luokitellaan periaatteessa samaan luokkaan kuin tuote, jonka kantamiseen ne on suunniteltu. Esimerkiksi kannettavien tietokoneen kantokotelot kuuluvat luokkaan 9. Kaikki sisältönsä mukaisiksi muokkaamattomat kantokassit ovat luokassa 18. Hyväntekeväisyyspalvelut Tämä käsite on liian epämääräinen hyväksyttäväksi mihinkään luokkaan ilman lisämäärittelyjä. Hyväntekeväisyyspalvelut määritetään tarjottavan palvelun mukaan. Siksi ne voidaan luokitella mihin tahansa palveluluokkaan, jos määritelmä on oikea. Esimerkiksi: Luokka 35: Hyväntekeväisyyspalvelut, nimittäin hallintotyö ja yleinen toimistotyö Luokka 36: Hyväntekeväisyyskeräyksien organisointi; hyväntekeväisyyskeräykset Luokka 38: Tietoliikennepalvelut hyväntekeväisyytenä Luokka 39: Hyväntekeväisyyspalvelut, nimittäin ambulanssikuljetus Luokka 40: Hyväntekeväisyyspalvelut, nimittäin vedenkäsittelypalvelut Luokka 41: Hyväntekeväisyyspalvelut, nimittäin opetus ja koulutus Luokka 42: Hyväntekeväisyyspalvelut, nimittäin ympäristönsuojelupalvelut Luokka 43: Hyväntekeväisyyspalvelut, nimittäin ravitseminen ja tilapäismajoitus Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 21

22 Luokka 44: Lääketieteelliset hyväntekeväisyyspalvelut Luokka 45: Hyväntekeväisyyspalvelut, nimittäin ohjaus [henkilökohtainen tai hengellinen] Keräys- ja säilytyspalvelut Fyysisten tavaroiden osalta sekä keräys- että säilytyspalvelut kuuluisivat luokkaan 39. Kyseinen luokka sisältää luetteloissaan kuljetuksen ja varastoinnin. Tämä sisältää myös tietojen keräämisen ja fyysisen säilyttämisen riippumatta siitä, ovatko tiedot kirjallisessa muodossa vai tallennettuina tietovälineille (Nizzan luokituksen luokassa 39 on säilytys [elektronisesti rekisteröityjen tietojen ja dokumenttien fyysinen talletus]). Toimistopalvelut, joissa kerätään, lajitellaan ja käsitellään tietoja sähköisesti, kuuluvat kaikki luokkaan 35. Digitaalisten tietojen säilytyksen ja sähköisten tietojen säilytyksen katsotaan vastaavan palvelimen ylläpitopalveluja, joten ne kuuluvat luokkaan 42. Etäresurssipohjaiset tietojensäilytyspalvelut kuuluvat myös luokkaan 42. Tietokonepelit ja tietokonepelilaitteet Käsitteet tietokonepelit ja videopelit ovat erittäin samankaltaisia, ja niitä käsitellään samalla tavalla. Sanakirjassa tietokonepelit määritellään seuraavasti: 1. (Substantiivi) jokin erilaisista kasetille tai levylle kotitietokoneella käytettäväksi tallennetuista peleistä, joita pelataan käyttämällä hiirtä, ohjaussauvaa tai tietokoneen näppäimistön painikkeita, joilla vastataan näytöllä esitettyyn grafiikkaan (Collins English Dictionary). Käsitteet tietokonepelit/videopelit hyväksytään siksi sellaisenaan vain luokkaan 9. Sanakirjaviitteestä käy selkeästi ilmi, että kyseessä on oltava peli eli siis ohjelmisto. Käsitteet voidaan siksi hyväksyä luokkaan 9 ilman lisäselvityksiä. Luokassa 28 hyväksyttävät pelejä käytetään peliohjelmiston kanssa. Esimerkiksi kaikki seuraavat käsitteet voidaan hyväksyä luokkaan 28. peliautomaatit videopeliautomaatit tietokonepelikonsolit pelilaitteet kädessä pidettävät tietokonepelilaitteet videopelikoneet Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 22

23 Verhot ja kaihtimet Kaihtimia voi kaikissa muodoissaan käyttää ikkunoissa sekä sisä- että ulkopuolella. Näiden tavaroiden luokitus riippuu tuotteen tarkoituksesta ja sen materiaalikoostumuksesta. Verhoja käytetään tavallisesti sisätiloissa, ja ne luokitellaan vastaavasti niiden materiaalikoostumuksen mukaisesti. Esimerkkejä hyväksyttävistä merkinnöistä: Luokka 6: Ulkokaihtimet, metalliset Rakennukseen kuuluvat ulkoiset metallikaihtimet turvatarkoituksiin Luokka 17: Asbestiturvaverhot (Luokitus määritetään materiaalin ja käyttötarkoituksen mukaan) Luokka 19: Kaihtimet (Ulko-), ei-metalliset eikä tekstiiliä (Nämä tavarat on luultavasti valmistettu puusta) Luokka 20: Sisäsälekaihtimet Vaaka- ja pystysuorat sälekaihtimet [sisätiloihin] ikkunoihin Ikkunakaihtimet [sisätiloihin] Sälekaihtimet sisustukseen Bambuverhot Paperikaihtimet Helmiverhot sisustukseen Luokka 24: Kankaiset ulkomarkiisit Suuri osa verhoista kuuluu luokkaan 24, koska useimmat kotona käytettävät verhot valmistetaan tekstiileistä tai muovista. Termiin verhoseinä on syytä suhtautua varauksella. Se viittaa tietynlaiseen rakennustekniikkaan, joka liittyy rakennuksiin. Rakennuksiin niihin liittyvät tavarat ovat rakennusmateriaaleja ja kuuluvat luokkaan 6 (metallitavaroiden osalta) tai luokkaan 19 (muiden kuin metallitavaroiden osalta). Valmistaminen tilauksesta / valmistus kolmansia osapuolia varten Katso valmistuspalvelut. Tietopalvelut Termiä ei voida hyväksyä sellaisenaan. Sitä on täsmennettävä. Tietojen tarjoaminen voi kuulua useisiin luokkiin tiedon tarjoamistavan tai tarjottavien tietojen luonteen perusteella. Jokaisessa tapauksessa on ilmoitettava tarjottavan palvelun tarkka luonne; tietojen tarjoaminen ei riitä. Seuraavat ovat esimerkkejä hyväksyttävistä termeistä ja niiden asiaankuuluvasta luokituksesta. Luokka 44: Lääkkeiden käyttöön liittyvien tietojen tarjoaminen. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 23

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.0, 1 20. marraskuuta 2013 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 6 MUUT REKISTERIMERKINNÄT LUKU 1 VASTAKANTEET

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D MENETTÄMINEN JA MITÄTÖINTI JAKSO 2 ASIASISÄLTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Ohjeet

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 2 IDENTTISYYS JA SEKAANNUSVAARA LUKU 2 TAVAROIDEN JA

Lisätiedot

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Tavaramerkkien erottamiskyky Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Rekisteröinnin yleiset edellytykset Sekoitettavuus Erottamiskyky Tavaramerkkilaki 2 luku 13 : Rekisteröitävän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 MENETTELYT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan,

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

63 RYHMÄ MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT

63 RYHMÄ MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT 63 RYHMÄ MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT Huomautuksia 1. Jäljempänä I alaryhmään kuuluvat ainoastaan kaikenlaisista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot 1 Tekniset asiakirjat Teknisissä asiakirjoissa on ilmoitettava

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Kriittiset huoltotoimet

Kriittiset huoltotoimet Euroopan lentoturvallisuusviraston lausunto 6/2013 Kriittiset huoltotoimet ASIAA KOSKEVA NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10/6/2013 Tiivistelmä Tässä lausunnossa käsitellään turvallisuuskysymystä, joka

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 6. toukokuuta 2003 PE 328.775/2-14 TARKISTUKSET 2-14 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 328.775)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 30. huhtikuuta 2002 PE 232.377/1-11 TARKISTUKSET 1-11 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 232.377)

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * TUOMIO 31.1.2001 ASIAT-193/99 YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * Asiassa T-193/99, Wm. Wrigley Jr. Company, kotipaikka Chicago, Illinois

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jalometallituotteista annettua lakia siten,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo 2.12.2014 Tavaramerkkisuoja Kiinassa Pääsääntö: Vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat suojaa Ensiksi

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 8.8.2014 L 235/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 858/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta

Lisätiedot

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I (OR. CODEC en) 51 EUROOPAN UNIONIN Toimielinten välinen asia: OC 75 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: 2001/0004 Neuvoston (COD) 18 päivänä heinäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 8 MENETETYN MÄÄRÄAJAN PALAUTTAMINEN Ohjeet virastossa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0188/336. Tarkistus. Thomas Händel työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0188/336. Tarkistus. Thomas Händel työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 7.9.2017 A8-0188/336 336 Johdanto-osan 18 kappale (18) Esteettömyysvaatimukset olisi muotoiltava niin, että ne aiheuttavat talouden toimijoille ja jäsenvaltioille mahdollisimman pienen rasitteen. Niitä

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

ASUKASKYSELYOHJE Sivu 1 / 8. Kauppalehti Tietopalvelujen asiakaspalvelu vastaa lupahakemuksen tarkastamisesta ja luvan myöntää Väestörekisterikeskus.

ASUKASKYSELYOHJE Sivu 1 / 8. Kauppalehti Tietopalvelujen asiakaspalvelu vastaa lupahakemuksen tarkastamisesta ja luvan myöntää Väestörekisterikeskus. ASUKASKYSELYOHJE Sivu 1 / 8 Asukaskyselypalvelun käyttöönotto Sisällys 1. Palveluun kirjautuminen... 1 2. Uusien taloyhtiöiden lisääminen... 2 3. Rakennusten lisääminen... 3 4. Lupahakemuksen lähetys...

Lisätiedot

Lähentyminen. Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma. LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen

Lähentyminen. Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma. LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen FI Lähentyminen Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen Lähentyminen Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö Osaamisen näytöllä voidaan tunnistaa ja tunnustaa muu kuin korkeakoulutodistuksin osoitettu osaaminen. Osaaminen voidaan osoittaa todistuksin tai arvioitavana

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.7.2015 COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Moldovan tasavallan liittymiseen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2016 COM(2016) 261 final 2016/0135 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Keski-Amerikka-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 Suorakaiteen muotoinen tavara, jonka mitat ovat noin 60 300 cm ja joka koostuu kahdesta yhteenliimatusta kerroksesta (joista toinen on tekstiilikangasta

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * TUOMIO 31.1.2001 ASIA T-331/99 YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * Asiassa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, aiemmin Stora

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 3 YHTEISÖN TAVARAMERKKI VARALLISUUSOIKEUTENA LUKU

Lisätiedot

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L TAUUKKO 1 VIITE IITTEESSÄ Nimike 1 A. Verkkosivustojen toimittaminen ja isännöinti (hosting) sekä ohjelmien ja laitteistojen etäylläpito Verkkosivustojen ja -sivujen isännöinti (hosting) Ohjelmien automatisoitu

Lisätiedot

EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSET WALMU

EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSET WALMU EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSET WALMU 1 EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSET EU:n tietosuoja-asetuksen huomioiminen järjestötoiminnassa GDPR = General Data Protection Regulation = EU:n tietosuoja-asetus = Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010 SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) VALITUSLAUTAKUNNAT Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010 Asiassa R 691/2010-1 Lapin Liha Oy Ahjotie 9 FI-96320 Rovaniemi

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 3 YHTEISÖN TAVARAMERKKI VARALLISUUSOIKEUTENA 1

Lisätiedot

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Ehdot ja edellytykset 1. More Sony for You kampanjan ( kampanja ) järjestää Home Entertainment of Europe a division of Sony Europe Limited ( Sony ), osoite The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

63 RYHMÄ MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT

63 RYHMÄ MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT 63 RYHMÄ MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT Huomautuksia 1. Jäljempänä I alaryhmään kuuluvat ainoastaan kaikenlaisista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2000 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2000 * MESSE MUNCHEN V. SMHV (ELECTRONICA) YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2000 * Asiassa T-32/00, Messe München GmbH, kotipaikka München (Saksa),

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen Teollisoikeudet Olli Pitkänen Patentti Patentti tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa luovuutta itsenäinen, omaperäinen, tekijän persoonallisuus ei muotovaatimuksia ilmiasu, implementointi Patentti suojaa

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot