Poikkisektoristen terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poikkisektoristen terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen"

Transkriptio

1 Poikkisektoristen terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti 2

2 1(14) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Minna Pohjola Ensiluonnos Minna Pohjola Tekstin täydennys Piia Astila-Ketonen Tekstin täydennys Minna Pohjola Tekstin täydennys Minna Pohjola Julkaisu Sisällysluettelo 1 JOHDANTO TAUSTA JA TARKOITUS SEKÄ TEHTÄVÄN KUVAUS Tausta ja tarkoitus Tavoitteet Tehtävän kuvaus Terveyden edistämistoimijoiden verkoston kehittäminen Varsinais-Suomen alueellinen hoitotyön johtajien verkosto TULOKSET Varsinais-Suomen terveydenedistämistoimijoiden verkosto Satakunnan maakunnallinen terveydenedistämistoimijoiden verkosto Varsinais-Suomen alueellinen hoitotyön johtajien verkosto Satakunnan hoitotyön johtajien verkosto ERVA -alueen hoitotyön johtajien verkosto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen työryhmä Satakunnan sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen työryhmä Alueellinen terveyden edistämisen päivä Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry (STES) toimintaan osallistuminen ARVIOINTI POHDINTA... 8 Liitteet Liite 1 Lähdeluettelo Liite 2 Kutsu Varsinais-Suomen alueellinen hoitotyön johtajien verkosto

3 2(14) 1 Johdanto Terveyden edistämisessä tarvitaan monitieteistä ja moniammatillista yhteistyötä. Terveydenhuolto on yksi terveyden edistämisen asiantuntija ja puolestapuhuja sekä terveysnäkökohtien esiin nostaja, mutta myös yhteiskunnan muilla hallinnonaloilla on merkittävä rooli terveyden edistämisessä. Verkostomaisen toiminnan merkitys on jatkuvasti kasvanut. Monet toimijat ja toimenpiteet vaikuttavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Toimijat soveltavat työssään erilaisia kansallisia ja alueellisia toimintaohjelmia, lainsäädäntöä, jakavat tietoa ja ohjeita sekä tekevät tutkimusta ja kehittämistoimenpiteitä. Tällainen toiminta johtaa siihen, että verkostoitumista, yhteistyötä ja tiedon vaihtoa tarvitaan yhä enemmän. Hankkeessa nähtiin tärkeäksi tehostaa organisaatioiden sisäisten eri verkostojen yhteistyötä sekä verkostoitumista alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä kaikkien näiden tasojen välillä. Hankkeen tuloksena syntyi terveyden edistämisen uusia toimintatapoja, joissa keskeisenä nähdään poikkihallinnollinen ja laaja yhteistyö alueen hyvinvointi- ja terveyden edistämistoimijoiden välillä. Tässä raportissa kuvataan terveyden edistämisen näkökulmasta hankkeen aikana koottuja ja olemassa olevia verkostoja, joiden toimintaan osallistuttiin. 2 Tausta ja tarkoitus sekä tehtävän kuvaus 2.1 Tausta ja tarkoitus Kansallisen hoitotyön toimintaohjelman toimenpiteet edellyttävät hoitotyön johtamisen kehittämistä luomalla käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen alueelliset yhteistyörakenteet sekä parantamalla henkilöstön osallistumismahdollisuuksia oman työn ja toiminnan kehittämiseen. Yhteistyötä vahvistetaan alueellisten tarpeiden mukaisesti myös yksityisen ja kolmannen sektorin sekä järjestöjen kanssa. Päävastuussa kansallisen hoitotyön toimintaohjelman toimeenpanossa ovat sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset ja vanhustenhuollon yksiköt. (STM 2009:18.) Väestön terveyden edistäminen on monimuotoista toimintaa, johon tarvitaan eri tieteenalojen edustajia, terveyden edistämisen asiantuntijoita, monialaisia toimijoita, ammattilaisia ja poliitikkoja aitoon yhteistyöhön (Pietilä 2010.) Terveyden edistämiseen tähtäävällä yhteistyöllä tarkoitetaan toimintaa, jossa eri toimijat voimavarojaan yhdistämällä, vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, erilaisia toimintamuotoja hyödyntämällä, tarkoituksenmukaisella ja yhdessä sovituilla pelisäännöillä tukevat, edistävät ja luovat mahdollisuuksia ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi (Aalto-Kallio & Mäkipää 2010). Terveyden edistämisen näkökulmasta Kansallisen hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on, että hoitotyön johtajat vastaavat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä omalla vastuualueellaan ja vaikuttavat poikkihallinnollisissa toimielimissä paikallisella ja alueellisella tasolla kansallisesti ja kansainvälisesti. Hoitotyön johtavat huolehtivat vastuualueellaan terveyden edistämistä koskevien kansallisten ohjelmien ja suositusten toimeenpanosta ja toteutumisen seurannasta. (STM 2009:18.)

4 3(14) Yhteistyön näkökulma korostuu vahvasti myös monissa valtakunnallisessa terveyden edistämisen toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa. Verkostot ovat organisaatioille paitsi resursseja, myös tärkeitä viestintäkanavia, joiden kautta tietämys leviää organisaation sisällä ja organisaatioiden välillä. Moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa terveyden edistämisen laaja-alaisten tavoitteiden toteutumista. Hankkeen alkukartoituksen yhtenä tuloksena todettiin, että Varsinais- Suomessa ja Satakunnassa oli monia toimijoita, joiden tehtäviin sisältyi väestön terveyden edistämistä. Näiden toimijoiden kokoaminen yhteiseen verkostoon nähtiin merkittäväksi. Yhteistyön sujumiseksi nähtiin tärkeänä myös viestinnän tehostaminen monien toimijoiden välillä Tavoitteet Tehtävän tavoitteena oli koota alueellinen hyvinvointi- ja terveysverkosto-organisaatio. Käytännössä tavoite konkretisoitui siten, että hankkeen aikana koottiin Varsinais-Suomen alueellinen terveydenedistämistoimijoiden verkosto ja Satakunnan maakunnallinen terveyden edistämistoimijoiden verkosto. Tehtävän tavoitteiden ja verkoston toiminnan jatkumisen kannalta laajapohjainen yhteistyö kansallisesti ja kansainvälisesti verkostojen kanssa olivat myös avainasemassa hankkeen aikana. 2.3 Tehtävän kuvaus Terveyden edistämistoimijoiden verkoston kehittäminen Verkostojen kehittämisestä Varsinais-Suomen alueella vastasi projektipäällikkö Minna Pohjola ja Satakunnan alueella projektisuunnittelija Piia Astila-Ketonen. Varsinais-Suomen terveydenedistämistoimijoiden verkosto käynnistyi ja Satakunnassa kehittämispäivällä. Kehittämispäivän työskentelymuoto oli Learning Cafe, joka muodostui kolmesta teemasta: 1) Terveyden edistämisen nykytila Miten terveyden edistäminen näyttäytyy omassa työssäsi? 2) Tulevaisuuden visiot Miten toivoisit terveyden edistämisen toteutuvan tulevaisuudessa omassa toimintaympäristössäsi? 3) Verkosta voimaa terveyden edistämiseen Miten terveyden edistämisen verkoston tulisi käytännössä toimia? Millaisena näet mahdollisuutesi olla mukana terveyden edistämisen verkostossa? Learning Cafe työskentelystä vastasivat Turun ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun opettajat. Kehittämispäivän päätteeksi sovittiin verkostolle yhteiset toimintaperiaatteet. Verkoston tavoitteena on toimia terveyden ja hyvinvoinnin keskeisenä koulutusagendana ja edistää parhaiden terveyden edistämiskäytänteiden vaihtoa jäsentensä kesken. Toiminnan sisältö ovat seminaarit ja verkostokirje.

5 4(14) Hankkeen aikana tehtävän vastuuhenkilöt pitivät yllä verkostoa mm. lähettämällä verkostokirjettä ja suunnittelemalla verkoston yhteisiä tapaamisia yhteistyössä Lounais- Suomen aluehallintoviraston kanssa. Varsinais-Suomen ja Satakunnan terveydenedistämistoimijat kutsuttiin yhteiseen seminaariin Seuraava verkostojen yhteinen seminaari järjestetään Harjavallassa Varsinais-Suomen alueellinen hoitotyön johtajien verkosto Varsinais-Suomen alueellisen hoitotyön johtajien verkoston jäsenet kutsuttiin verkostoon nimeämismenettelyllä (Liite 2) syksyn 2010 aikana ja verkoston toiminta käynnistyi vuoden 2011 alussa. Ennen varsinaisen verkoston käynnistymistä kutsuttiin alueen hoitotyön johtajat yhteiseen kokoukseen ja Hankkeen aikana tehtävän vastuuhenkilö piti verkostoa yllä lähettämällä verkoston jäsenille kokouskutsut ja tiedottamalla ajankohtaisista alueen tapahtumista sähköpostilla. 3 Tulokset Hankkeen tuloksena terveyden edistämisen toiminta on Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla nykyistä verkostoituneempaa. 3.1 Varsinais-Suomen terveydenedistämistoimijoiden verkosto Verkosto käynnistyi Varsinais-Suomessa yhteisellä kehittämispäivällä. Kehittämispäivän päätteeksi sovittiin verkostolle yhteiset toimintaperiaatteet. Verkoston tavoitteena on toimia terveyden ja hyvinvoinnin keskeisenä koulutusagendana ja edistää parhaiden terveyden edistämiskäytänteiden vaihtoa jäsentensä kesken. Toiminnan sisältö ovat seminaarit ja verkostokirje, johon kootaan ajankohtaiset Varsinais-Suomen terveyden edistämisen tapahtumat ja koulutukset. Verkoston koordinoinnista vastaa VeTeTH -hanke sen toiminta-aikana. Verkoston kokoontumistiheys on kaksi kertaa vuodessa. Verkoston tuoma lisäarvo jäsenille on muiden asiantuntemuksen hyödyntäminen. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja asiasta kiinnostuneet. Hankkeen aikana lähetettiin verkoston jäsenille kaksi verkostokirjettä. Verkostokirjeen tarkoituksena on informoida tärkeistä ja ajankohtaisista asioista, koulutuksista, projekteista ja julkaisuista. Kehittämispäivän jälkeen osallistujille lähetettiin palautekysely kehittämispäivän toteutuksesta. Osallistujat kokivat kehittämispäivän onnistuneena ja toivoivat jatkossakin yhteisiä tapaamisia. Arvokkaana nähtiin toisten tapaaminen ja tutustuminen toimintakäytäntöihin. 3.2 Satakunnan maakunnallinen terveydenedistämistoimijoiden verkosto Verkosto käynnistyi Satakunnassa yhteisellä kehittämispäivällä, jossa yhteistyötahoina Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Porin kaupunki ja Eurajoen kunta. Osallistujien palaute päivästä oli positiivista ja tämäntyyppiselle toiminnalle toivottiin jatkoa. Kehittämispäivän päätteeksi sovittiin Satakunnassa jatkotyöskentelystä vuosittaisella seminaarilla ja sähköisillä verkostokirjeillä. Lähetetyissä verkostokirjeissä on kerrottu mm.

6 5(14) ajankohtaisia terveyden ja hyvinvoinnin käytäntöjä sekä terveyden ja hyvinvoinnin tapahtumia ja koulutuksia. Verkostokirjeen vastaanottajissa ovat edustettuna sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja kolmas sektori maakunnallisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin toimijoiden kesken on yhteistyö lisääntynyt toimijoiden keskuudessa. 3.3 Varsinais-Suomen alueellinen hoitotyön johtajien verkosto Varsinais-Suomen alueellinen hoitotyön johtajien verkoston jäsenet edustavat varsin monialaista ja -tieteistä toimijoita (kuvio 1.). Verkoston toiminnan tavoitteena on yhtenäisten käytäntöjen levittäminen Varsinais-Suomen alueen toimintayksiköihin. Verkosto toimeenpanee TYKS erityisvastuualueen yhteistyöverkostossa sovitut hoitotyön yhtenäiset käytännöt, terveyden edistämisen, osaamisen kehittämisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan linjaukset. Hoitotyön johtajien edustus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimintayksiköt yksityissektori (Pulssi, Mehiläinen, Terveystalo) Lounais-Suomen syöpäyhdistys Varsinais-Suomen sydänpiiri Turun ja Kaarinan seurakuntahtymä Hoitotyön tutkimuksen edustus Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Hoitotyön koulutuksen edustus Turun ammattikorkeakoulu Yrkehögskolan NOVIA Turun ammatti-instituutti Kuvio 1. Varsinais-Suomen alueellinen hoitotyön johtajien verkosto Hankkeen aikana verkostolla oli kaksi virallista kokousta, joista toinen järjestettiin Turussa ja toinen Laitilassa. Verkostoa suunniteltiin vuoden 2010 aikana kutsumalla Varsinais-Suomen alueen hoitotyön johtajat koolle ja Verkoston toimintamuoto on kokoukset kaksi kertaa vuodessa. Tarkoituksena on, että kokouspaikka on kiertävä, jolloin samalla voidaan tutustua alueen kuntien toimintaan. Verkoston kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita, ideoitiin ja tiedotettiin Varsinais- Suomen alueen asioita. Kokouksissa oli esillä mm. VeTe -hankkeen tuloksia, TYKS ERVA - alueen hoitotieteellinen tutkimusohjelma, VSSHP Hoitotyön toimintaohjelma , Terveydenhuoltolaki ja LOVE -lääkehoidon osaamisen verkkokoulutus. Verkoston puheenjohtajana toimii hallintoylihoitaja Päivi Nygren. 3.4 Satakunnan hoitotyön johtajien verkosto Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella on toiminut jo pitkään sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajan kutsusta kokoontunut sairaanhoitopiirin ylihoitajien ja perusterveydenhuollon johtavien hoitajien ja ylihoitajien verkosto. Verkoston toiminnan tavoitteena on ollut keskustella mm. hoitotyön johtajien kesken hoitotyön toimintojen käytännöistä ja kehittämiskohteista.

7 6(14) 3.5 ERVA -alueen hoitotyön johtajien verkosto ERVA -alueen hoitotyön johtajien verkoston tarkoituksena on käytäntöjen yhtenäistäminen tutkimustiedon ja hyvien käytäntöjen pohjalta monialaisessa yhteistyössä yliopistosairaalan erityisvastuualueella. Varsinais-Suomen alueellinen hoitotyön johtajien verkosto ja Satakunnan johtavien hoitajien verkosto kokoontuivat ERVA alueen hoitotyön johtajien verkoston yhteiseen kokoukseen Kokouksessa käsiteltiin mm. henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden turvaamista tulevaisuudessa ja VeTe -hankkeen tuloksia. Laajan yhteistyöverkoston tavoitteena on 1) yhtenäistää hoitotyön käytäntöjä tutkimustiedon ja hyvien käytäntöjen pohjalta, 2) turvata henkilöstön saatavuutta alueellisella rekrytointistrategialla, 3) kehittää henkilöstön osaamista tukemaan toimintatapojen uudistamista sekä näyttöön perustuvaa ja terveyttä edistävää toimintaa, 4) vahvistaa osaamisen työelämälähtöisyyttä ja ennakoivaa rekrytointia kehittämällä opiskelijaohjausta sekä 5) kehittää toiminnan vaikuttavuutta alueellisten kehittämislinjausten ja tutkimusstrategian mukaisesti ja suuntaamalla tutkimusta tulos-, arviointi- ja interventiotutkimukseen. (STM 2009:18.) Verkoston kokoontumistiheys on kaksi kertaa vuodessa. 3.6 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen työryhmä Sairaanhoitopiiri on nimennyt vuosille terveyden edistämisen työryhmän, jonka tavoitteena on myötävaikuttaa terveyden edistämisen toimintakulttuuria niin potilaiden kuin henkilökunnankin terveysvoimavarojen vahvistamiseksi. Sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen työryhmän toiminta oli aktiivista koko hankkeen aikana. Työryhmän puheenjohtajana toimi projektipäällikkö Minna Pohjola ja sihteerinä projektisuunnittelija Mervi Siekkinen. Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia terveyden edistämisen aiheita ja osallistuttiin vuosina 2009, 2010 ja 2011 Savuton sairaala auditointiin. 3.7 Satakunnan sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen työryhmä Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Satakunnan sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen työryhmä toimii aktiivisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi organisaatiossaan. Moniammatillisessa työryhmässä ovat edustettuna kaikki toimialueet. Toimialueiden edustajat toimivat viestin viejinä terveyden ja hyvinvoinnin saralla omilla toimialueillaan. Työryhmän tehtävinä ovat mm. terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulman esille tuonti, savuttomuuden edistäminen mukaan lukien savuton sairaala auditointi kerran vuodessa sekä terveys ja hyvinvointiteemapäivien suunnittelu ja organisointi. Toiminnassa yhteistyötahoina sairaanhoitopiirin toimialueiden lisäksi ovat työterveyshuolto, työsuojelu ja työhyvinvointiryhmä. Työryhmän toiminta jatkuu virallisena työryhmänä ja aktiivisena hankkeen päättymisen jälkeen. 3.8 Alueellinen terveyden edistämisen päivä Alueelliset terveyden edistämispäivät ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä alueiden terveyden edistämistoimijoiden yhteistyössä järjestämä kansanterveyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ajankohtaispäivä, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tilaisuuden tavoitteena on luoda katsaus uusimpiin tietoihin sekä linjauksiin kansanterveyden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Tavoitteena on esitellä myös eri puolilla Suomea terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen paikallisia käytäntöjä sekä kehittämis- ja tutkimustyön tuloksia. (THL ) Hanke osallistui Turussa

8 7(14) "Tehrään yhres" -Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimijoiden yhteistyöseminaari Lounais-Suomessa tilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja tiedottamiseen Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry (STES) toimintaan osallistuminen Suomen terveyttä edistävät sairaalat -yhdistyksen tarkoituksena on tuoda voimakkaammin terveyttä edistävä näkökulma Suomen sairaaloiden toimintakulttuuriin. Terveyden edistäminen sairaanhoidossa sisältää parantavan, oireita lievittävän, kuntouttavan, ehkäisevän ja hyvinvointia lisäävän työn. Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry. tarjoaa jäsenilleen tukea terveyttä edistävän näkökulman sisällyttämiseksi organisaation toimintakulttuuriin. Toimintamuotona ovat verkostotapaamiset, koulutustilaisuudet ja kansainvälinen toiminta. (STES 2011.) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Salon kaupunki kuuluvat STES -verkostoon. Hankkeen aikana hankehenkilöstö osallistui STES ry:n verkostotapaamisiin mm. tiedottamalla hankkeessa kehitetyistä johtamisen työvälineistä ja toteutetusta kyselykartoituksesta. 5 Arviointi Hanke onnistui verkottamaan Varsinais-Suomen alueen hoitotyön johtajat ja loi hyvän pohjan myös ERVA alueen hoitotyön johtajien yhteistyölle. Varsinais-Suomen terveydenedistämistoimijoiden ja Satakunnan maakunnallisen terveyden edistämisen verkoston toiminta jatkuu tulevaisuudessa yhteistyössä Lounais-Suomen aluehallintokeskuksen kanssa hankkeen aikana luotujen hyvien toimintamallien mukaisesti. Toiminta yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa terveyttä ja hyvinvointia edistävän yhteisen verkoston kehittämiseksi sekä vaikuttaminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen poikkihallinnollisen johtamisen ja yhteistyön toteutumiseen edellyttää säännöllisten yhteisten kokousten järjestämistä ja terveyden edistämisen vastuutahosta ja koordinoijasta sopimista sektorirajat ylittävässä yhteistyössä. Parhaimmillaan verkostojen osallistujat voivat verrata toistensa toimintatapoja ja käytäntöjä luottamuksellisessa ilmapiirissä sekä oppia ja kehittyä yhdessä. Tuloksellisuuden kannalta oleellista onkin verkostojen jatkuva kehittäminen. Jatkossa olisi tärkeää tarkemmin sopia verkoston sisäisistä yhteistyömuodoista. Hankkeessa osallistuttiin aktiivisesti myös muihin hankkeen osapuolten organisaatioissa aikaisemmin perustettuihin verkostoihin: Tupakkayhdyshenkilöverkosto (VSSHP) Savuttomuushoitajaverkosto (SATSHP) Seksuaali- ja lisääntymisterveyden työryhmä (VSSHP) Päihdeyhdyshenkilöverkosto (VSSHP) Hoitotyön toimiston laajennettu työryhmä (VSSHP) Satakunnan johtavat hoitajat ja ylihoitajat -verkosto (SATSHP) Terveyden edistämisen työryhmä, TEJO -työryhmä (Salon kaupunki) Salon hoitotyön johtajat (Salon kaupunki) Terveyden edistämisen konkreettiset teot, TEKO -työryhmä (Salon kaupunki) Poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä (Turun kaupunki) Hoitotyön kehittämisen työryhmä, HOKE (Turun kaupunki)

9 8(14) 6 Pohdinta Terveyden edistämisen toteutumiselle luodaan parhaat puitteet vahvistamalla moniammatillisia yhteistyöverkostoja. Verkostoituminen tulee nähdä pikemminkin sijoituksena tulevaisuuteen kuin lyhyen jänteen hyötynäkökohtien tavoitteluna. Se edellyttää luottamusta mikä ei synny hetkessä vaan vaatii oman aikansa. Verkostoitumista suunniteltaessa on hyväksyttävä, että se on aikaa vievää ja tulokset näkyvät usein vasta pitkällä aikajänteellä. Verkostoitumista pohdittaessa tulee myös miettiä, mikä on sen tuoma lisäarvo. Se tuottaa ylimääräisiä kokouksia ja työtä, joten tavoitteiden ja suunnitelmien on oltava selkeät, jotta yhteistyöstä saadaan maksimaalinen hyöty. Verkostot antavat mahdollisuuden tiedon ja kokemusten vaihdolle, hyvien käytäntöjen levittämiselle, uusien ratkaisumallien ideoinnille ja jalostamiselle. Moniammatillisten yhteistyöverkoston toiminnan pitäisi olla näkyvää ja sen toiminta pitäisi olla mahdollisimman laajalti eri toimijoiden tiedossa. Toiminta edellyttää jatkuvaa kehittämistä mm. yhteistyön erilaiset järjestämistavat ja toimintamallit, yhteistyön johtaminen ja koordinoinnin näkökulmasta. Tulevaisuuden kehittämisessä tulee vahvemmin nähdä väestön osallistamisen hyödyntäminen verkostojen toiminnan lähtökohtana.

10 9(14) Liite 1 Lähdeluettelo Aalto-Kallio Mervi & Mäkipää Erica Käytäntöjä terveyden edistämiseksi. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 2/2010 saatavissa Pietilä, Anna-Maija Terveyden edistäminen. Teorioista toimintaan. Helsinki: WSOY. Suominen, K., Aaltonen, P., Ikävalko, H., Hämäläinen, V. & Mantere, S. Voimaa verkostosta. Raportteja 56. Helsinki: Tykes. Suomen terveyttä edistävät sairaalat 2011.Saatavana www-muodossa> >luettu STM 2009:18. Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön. Toimintaohjelma Helsinki:Yliopistopaino. THL Saatavana www-muodossa> > luettu

11 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Liite 2 Kutsu Varsinais-Suomen alueellisen hoitotyön johtajien verkostoon Varsinais-Suomen alueellisen hoitotyön johtajien verkoston jäsenten nimeäminen Hyvä moniammatillisissa SOTE -toimintaympäristöissä toimiva hoitohenkilöstöstä johtamisvastuussa olevat sosiaali- ja/tai hoitotyön johtaja, Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön -toimintaohjelma (STM 2009:18) on kolmas Sosiaali- ja terveysministeriön laatima hoitotyön kansallinen toimintaohjelma. Toimintaohjelmalla tuetaan hoitotyön johtajia hoitohenkilöstön osaamisen ja ammatillisen toiminnan kehittämisessä. Ohjelmassa määritellään toimenpiteet (1) asiakaslähtöisten ja turvallisten toimintatapojen ja (3) näyttöön perustuvien ja hyvien käytäntöjen käyttämiseksi palvelukokonaisuudessa, (2) terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen integroimiseksi hoitotyön käytäntöihin ja johtamiseen sekä (4) henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi ja henkilöstövoimavarojen kehittämiseksi. Kansallisen hoitotyön toimintaohjelman toimenpiteet edellyttävät (5) hoitotyön johtamisen kehittämistä luomalla käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen alueelliset yhteistyörakenteet sekä parantamalla henkilöstön osallistumismahdollisuuksia oman työn ja toiminnan kehittämiseen. Hoitotyön uusien johtamisrakenteiden tarkoituksena on tukea toimintayksiköiden johtamisjärjestelmää kokoamalla hoitotyön asiantuntemusta alueelliseen kehittämisyhteistyöhön ja saamalla siitä synergiaa kehittämistyössä. Verkostoilla vahvistetaan monialaista ja -tieteistä yhteistyötä sekä alueellista yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, alan koulutuksen ja tutkimuksen kesken. Yhteistyötä vahvistetaan alueellisten tarpeiden mukaisesti myös yksityisen ja kolmannen sektorin sekä järjestöjen kanssa. Päävastuussa kansallisen hoitotyön toimintaohjelman toimeenpanossa ovat sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset ja vanhustenhuollon yksiköt. Toiminnan asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden parantaminen, henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja tehokas käyttö sekä terveyden edistämisen integrointi toimintaan edellyttävät hoitotyön johtamisrakenteiden uudistamista. Tätä varten luodaan laajat yhteistyöverkostot yliopistosairaaloiden erityisvastuualueille sekä alueelliset yhteistyöverkostot sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveyspiirien alueille tai muille vastaaville sosiaali- ja terveydenhuollon alueille. Alueellisia yhteistyöverkostoja luotaessa voidaan hyödyntää myös aikaisemmin luotuja hoitotyön alueellisia verkostoja. Yhteistyöverkostojen toiminta voidaan organisoida jaostotyöskentelynä. Laajan yhteistyöverkoston (taulukko 1) tavoitteena on 1) yhtenäistää hoitotyön käytäntöjä tutkimustiedon ja hyvien käytäntöjen pohjalta, 2) turvata henkilöstön saatavuutta alueellisella rekrytointistrategialla, 3) kehittää henkilöstön osaamista tukemaan toimintatapojen uudistamista sekä näyttöön perustuvaa ja terveyttä edistävää toimintaa, 4) vahvistaa osaamisen työelämälähtöisyyttä ja ennakoivaa rekrytointia kehittämällä opiskelijaohjausta sekä 5) kehittää toiminnan vaikuttavuutta alueellisten kehittämislinjausten ja tutkimusstrategian mukaisesti ja suuntaamalla tutkimusta vaikuttavuus- ja interventiotutkimukseen. Laaja yhteistyöverkosto muodostetaan alueellisen yhteistyöverkoston edustajista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hallintokeskus Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, Turku PUH. (02) , TELEKOPIO (02) Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Administrativa centralen Kinakvarngatan 4-8, PB 52, Åbo TFN (02) , FAX (02)

12 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Alueelliset yhteistyöverkostot (taulukko 1) toimeenpanevat yhtenäiset käytännöt ja sovitut linjaukset sekä levittävät yhtenäiset käytännöt alueen toimintayksiköihin. Päätöksenteko uusien käytäntöjen käyttöön ottamisesta tapahtuu toimintayksiköiden johtamisjärjestelmissä. Alueelliset yhteistyöverkostot huolehtivat uusien käytäntöjen viemisestä toimintayksiköiden päätöksentekojärjestelmiin sekä uusien käytäntöjen käyttöön ottamisen tukemisesta toimintayksiköissä. Myös hoitotyön asiantuntijaverkostoilla on keskeinen rooli uusien käytäntöjen levittämisessä ja käyttöön ottamisen tukemisessa. Toimintayksiköissä tiedotetaan uusista käytännöistä ja järjestetään niiden käyttöön ottamiseen liittyvä henkilöstökoulutus. Uusien käytäntöjen arviointi edellyttää niiden toimeenpanon ja toimivuuden seuraamista toimintayksiköissä. Alueellisten yhteistyöverkostojen toinen keskeinen tehtäväalue on tuoda kehittämiskohteita laajan väestöpohjan yhteistyöverkoston strategiatyöhön. Tämä edellyttää väestön tarpeiden seuraamista alueella ja seurantajärjestelmien luomista. Verkosto ja jäsenet Tehtävät Toiminnan tavoitteet Laaja yhteistyöverkosto erikoissairaanhoito perusterveydenhuolto sosiaalihuolto yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen oppilaitos Alueellinen yhteistyöverkosto erikoissairaanhoito perusterveydenhuolto sosiaalihuolto yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen oppilaitos yksityissektori kolmas sektori potilasjärjestöt Sopii yhtenäisistä käytännöistä terveyden edistämisen linjauksista osaamisen kehittämislinjauksista opiskelijaohjauksen linjauksista kehittämis- ja tutkimustoiminnan linjauksista Toimeenpanee laajan väestöpohjan yhteistyöverkostossa sovitut hoitotyön yhtenäisten käytäntöjen, terveyden edistämisen, osaamisen kehittämisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan linjaukset Hoitotyön asiantuntijaverkostot Käytäntöjen yhtenäistäminen tutkimustiedon ja hyvien käytäntöjen pohjalta monialaisessa yhteistyössä yliopistosairaalan erityisvastuualueella. Yhtenäisten käytäntöjen levittäminen alueen toimintayksiköihin Käytäntöjen vieminen toimintayksiköiden päätöksentekojärjestelmii n Käytäntöjen käyttöön ottamisen tukeminen tiedottamalla ja henkilöstökoulutuksella Käytäntöjen toimeenpanon seuraaminen ja arviointi Taulukko 1. Hoitotyön uudet johtamisrakenteet (STM 2009:18) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hallintokeskus Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, Turku PUH. (02) , TELEKOPIO (02) Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Administrativa centralen Kinakvarngatan 4-8, PB 52, Åbo TFN (02) , FAX (02)

13 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Varsinais-Suomen alueellinen hoitotyön johtajien verkosto Jäsenet Hoitotyön johtajien edustus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimintayksiköt yksityissektori (Pulssi, Mehiläinen, Terveystalo) Lounais-Suomen syöpäyhdistys Varsinais-Suomen sydänpiiri Turun ja Kaarinan seurakuntahtymä Hoitotyön tutkimuksen edustus Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Hoitotyön koulutuksen edustus Turun ammattikorkeakoulu Yrkehögskolan NOVIA Turun ammatti-instituutti Tehtävät Toimeenpanee TYKS erityisvastuualueen yhteistyöverkostossa sovitut hoitotyön yhtenäisten käytäntöjen, terveyden edistämisen, osaamisen kehittämisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan linjaukset. Koordinoi hoitotyön asiantuntijaverkostojen yhteistyötä. Toiminnan tavoitteet Yhtenäisten käytäntöjen levittäminen Varsinais-Suomen alueen toimintayksiköihin käytäntöjen vieminen toimintayksiköiden päätöksentekojärjestelmiin käytäntöjen käyttöön ottamisen tukeminen tiedottamalla ja henkilöstökoulutuksella käytäntöjen toimeenpanon seuraaminen ja arviointi Toiminnan käynnistäminen Jäsenet kutsutaan nimeämismenettelyllä syksyn 2010 aikana ja verkoston toiminta käynnistyy vuoden 2011 alussa. Verkoston jäsenistä nimetään edustajat TYKS erityisvastuualueella koottavan laajan yhteistyöverkoston toimintaan vuoden 2011 aikana. Hoitotyön asiantuntijaverkostojen kokoamisen avulla tuetaan hoitotyön kansallisessa hankkeessa Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) kehitettävien käytänteiden alueellista levittämistä Varsinais-Suomen alueen toimintayksiköissä sekä erityisvastuualueella. Toivomme, että organisaatiostanne nimetään x jäsen/jäsentä Varsinais-Suomen alueellisen hoitotyön johtajien verkostoon. Mikäli verkoston jäsenen/jäsenten nimeäminen vaatii käsittelyä organisaationne päätöksenteon toimielimissä (esim. hoitotyön työryhmä) tai asia vaatii jonkun muun nimeämisvastuussa olevan henkilön päätöstä, niin pyydämme asian viemistä eteenpäin verkoston jäsenen/jäsenten nimeämiseksi. Pyydämme Teitä ystävällisesti ilmoittamaan Varsinais-Suomen alueellisen hoitotyön johtajien verkostoon nimetyn jäsenen/jäsenten yhteystiedot projektipäällikkö Minna Pohjolalle sähköpostitse (tai puhelimitse ) mennessä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hallintokeskus Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, Turku PUH. (02) , TELEKOPIO (02) Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Administrativa centralen Kinakvarngatan 4-8, PB 52, Åbo TFN (02) , FAX (02)

14 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Varsinais-Suomen alueellinen hoitotyön johtajien verkosto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa klo 13-15, Kokouspaikka on TYKS T-sairaalan 6.kerros hallituksen kokoushuone. Verkoston jäsenille lähetetään kokouskutsu viikko ennen kokousta. Yhteistyöterveisin Päivi Nygren hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Jakelu: Turun kaupunki, hallintoylihoitaja Salon kaupunki, hallintoylihoitaja Härkätien kuntayhtymä, johtava hoitaja Someron kaupunki, perusturvajohtaja Kaarinan kaupunki, hallintoylihoitaja Kemiönsaaren kunta, johtava hoitaja Laitilan kaupunki, hallinto- ja hoitotyön johtaja Raision kaupunki, johtava hoitaja Naantalin kaupunki, johtava hoitaja Uusikaupunki, johtava hoitaja Mynämäen kunta, johtava hoitaja Länsi-Turunmaan kaupunki, yksikön päällikkö Maskun kunta, johtava hoitaja Loimaan kaupunki, johtava hoitaja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä, johtava hoitaja Paimio-Sauvon terveyskeskus, johtava hoitaja Turun yliopisto, professori Turun ammattikorkeakoulu, koulutusjohtaja Pulssi, henkilöstöjohtaja Mehiläinen, vastaava hoitaja Terveystalo, poliklinikan johtava hoitaja Lounais-Suomen syöpäyhdistys, johtaja Varsinais-Suomen sydänpiiri, Toiminnanjohtaja Yrkeshögskolan NOVIA, tutkintovastaava opettaja Turun ammatti-instituutti, rehtori Turun- ja Kaarinan seurakuntayhtymä, diakoniajohtaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hallintokeskus Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, Turku PUH. (02) , TELEKOPIO (02) Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Administrativa centralen Kinakvarngatan 4-8, PB 52, Åbo TFN (02) , FAX (02)

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma 2011 2015 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Saatteeksi Kanta-Hämeen alueella käynnistettiin syksyllä 2005 yhteistyö hoitotyön

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin?

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö 19.3.2015 Järkevän lääkehoidon toteutumisen

Lisätiedot

Sote-näkökulma aluekehittämiseen. Mari Niemi

Sote-näkökulma aluekehittämiseen. Mari Niemi Sote-näkökulma aluekehittämiseen Mari Niemi 30.11.2017 TKI ja maakuntauudistus Maakunnan ja sen yhteistyötahojen TKItoiminnalla on merkittävä rooli maakunnan elinvoimaisuuden edistämisessä. Tehtävä vaatii

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut - Kohti näyttöön perustuvaa toimintaa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus, Helsinki 23.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.00 9.30 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.45 10.45 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä - erityisvastuualue - sote-kehittäminen Pohjois-Suomen Kaste - aluejohtoryhmän puoliväliriihi 28.2.2014 Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, STM

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö SATSHP ja VSSHP

Perusterveydenhuollon yksikkö SATSHP ja VSSHP Perusterveydenhuollon yksikkö SATSHP ja VSSHP Ritva Kosklin Ylihoitaja ERVA hoitotyön johtajien verkostotapaaminen 9.11.2012 Ylihoitaja esittäytyy Koulutuksesta KM (aikuiskasvatustiede, kasvatustiede,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus 1. Millaista yhteistyötä alueellanne tehdään tietohallinnossa erva-laajuisesti (perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, erikoissairaanhoito)? 2. Entä muilla sote:n osa-alueilla

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Terveydentilaa määrittävät Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Keskeistä hyvinvoinnin

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät FSKC:n lastensuojelun kehittämisverkosto 11.2.2015 26-02-15 Esityksen nimi / Tiina Muukkonen 1 Asialista 1. Ajankohtaista

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään?

Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään? Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään? Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien Hyvinvoinnin

Lisätiedot

VESOTE-hanke. UKK-instituutti KKI-ohjelma Diabetesliitto Mielenterveyden keskusliitto STM

VESOTE-hanke. UKK-instituutti KKI-ohjelma Diabetesliitto Mielenterveyden keskusliitto STM VESOTE-hanke Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke Yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista (2017 18) Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Varsinais-SuomensairaanhoitopiirinkuntayhtymäKeskustelumuistioNro1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Aika:27.4.2016klo8.45-11.00 Paikka:Tyks,T-sairaala,RistoLahesmaaSali Läsnä: Turunkaupunki HonkinenPäivi-Leena,ylilääkäri

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta 1(7) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Keskeistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan turvaamisessa on maakunnallinen rakenne, joka mahdollistaa yhdessä tekemisen monella tasolla ja

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali Työryhmä Marita Päivärinne, terveyden edistämisen koordinaattori Ritva Kosklin, ylihoitaja, VSSHP Tuula Cornu, ylihoitaja,

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA Sosiaali- ja terveysministeriön johdon, Huoltajasäätiön ja Sosiaalijohto ry:n tapaaminen 14-08-2014 Helsinki Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien alajaoston selvitys kehittämisrakenteesta

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien alajaoston selvitys kehittämisrakenteesta Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien alajaoston selvitys kehittämisrakenteesta 3.5.2011 Sosiaalialan osaamiskeskukset 10 vuotta - Kompetenscentrumverksamheten inom det sociala området 10 år Osaamiskeskusjohtajien

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Läntinen sote-alue. Valmistelun organisointi:

Läntinen sote-alue. Valmistelun organisointi: Läntinen sote-alue Valmistelun organisointi: Kuntajohdon tapaaminen, Turku 29.1.2015 Maija Kyttä Läntinen sote-alue Valmistelun organisointi Valtakunnallinen tuki Alustava valmistelu Länsi-Suomen alueella

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan organisointi

Kehittämistoiminnan organisointi Kehittämistoiminnan organisointi Tutkimus-, opetus- ja kehittämisteema työryhmän työskentelyä varten tehty esitys Elise Kosunen ja Kristiina Laiho 1 10.4.2017 Esityksen pohjana on Väli-Suomen kehittäjäryhmän

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS YHTEISEN SOTE- KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA

ASIAKASLÄHTÖISYYS YHTEISEN SOTE- KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA ASIAKASLÄHTÖISYYS YHTEISEN SOTE- KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen Etelä-Suomen kehittäjäverkostojen yhteistyölle uutta suuntaa Helsinki 9.2.2015 Tapani

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN PUHEEKSI OTTAMISEN TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN

SÄHKÖISTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN PUHEEKSI OTTAMISEN TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN Terveyden edistämisen hyvien käytäntöjen kehittäminen ja välittäminen SÄHKÖISTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN PUHEEKSI OTTAMISEN TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN Mervi Siekkinen, projektisuunnittelija TH hanke 20.10.2011

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen VeTe päätösseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Heiskanen, Marjut. Kliinisen hoitotyön opettaja, tiimivastaava KYS. Taam-Ukkonen, Minna. Ylihoitaja. KYS.

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

Moniammatillisen verkoston toiminta

Moniammatillisen verkoston toiminta Moniammatillisen verkoston toiminta Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö Järkevää lääkehoitoa seminaari terveydenhuollon toimijoille Moniammatilliset toimintatavat käyttöön arjen työhön Helsinki 9.4.2014

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen, TH projektisuunnittelija, TtM 20.10.2011 Tehtävä 6 Tavoitteena on lisätä sosiaali- ja hoitotyön johtajien tietoja väestön terveyden

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työpaja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työpaja Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työpaja 9.3.2017 Yhteenveto: Sari Mäkinen ja Tiina Konttajärvi 16.3.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Teemat 1. Hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointierojen kaventaminen

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena KS Järjestöareena 15.9.17 Anne Astikainen & Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

Lisätiedot

TKI-valmistelun organisointi esivalmisteluryhmän pj Pirjo Marjamäki

TKI-valmistelun organisointi esivalmisteluryhmän pj Pirjo Marjamäki TKI-valmistelun organisointi 2017-19 14.9.2017 esivalmisteluryhmän pj Pirjo Marjamäki TKIO-työryhmä 2017-19 Työryhmä koostuisi alla oleviin kuuteen tehtävää nimetyistä vastuullisista henkilöistä tai työpareista:

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa SATULA-hanke Pomarkku 4.12.2017 Tiina Tenho ja Mirja Isoviita Mikä on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma? Kärkihanke, jonka vastuuministeriöinä

Lisätiedot

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke Puolen Suomen sote-hanke VESOTE projektipäällikkö Sari Kivimäki VESOTE VESOTE on yksi STM:n rahoittamista

Lisätiedot