Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kohti menestystä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kohti menestystä"

Transkriptio

1 Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kohti menestystä

2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Yritysten maailma muuttuu radikaalisti avaintoiminnot hajautuvat maailmalle 4 Investoinneissa suuret yritykset reagoivat muutokseen, pienet jatkavat entiseen tapaan 6 Strategian toteuttaminen ei onnistu, jos panostaa epäolennaisiin asioihin 8 Yhteenveto haasteista 9 Menestyksen eväät 10 Yhteystiedot 11 Tutkimuksesta 1 % Tutkimus on suoritettu yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa ja siihen osallistui yhteensä 73 suomalaista yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on MEUR. Tutkimuksessa edustettuina olevat toimialat ovat: metsäteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, sähkö- ja elektroniikkateollisuus, kemian teollisuus sekä metallien jalostus. Tutkimusmenetelmät on tarkemmin kuvattu julkaisussa Management capabilities, business models and investment targets: An exploratory study on the future of the Finnish manufacturing industry (Tatu Isotalo, 2012) 22 % 12 % 5 % 41 % 500 MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR 1 9 MEUR 12 % 5 % Ei ilmoittanut Kuva 1. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten liikevaihtojakauma 2

3 Johdanto Viimeaikaisten uutisten sekä yritysten YT-ilmoitusten valossa Suomen teollisuuden tulevaisuus on entistä ajankohtaisempi aihe. Ensimmäisessä Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus -tutkimuksessa totesimme vuosi sitten, että Kiina-ilmiön vaikutukset tuotannon työpaikkoihin ovat vasta alkamassa. Seuraavan viiden vuoden aikana lukuisat yritykset tulevat siirtämään myös avaintoimintojaan pois Suomesta. Mitä Suomeen jää, kun tuotekehitys-, hallinto-, myyntifunktiotkin liikkuvat valmistuksen perässä maailmalle? Suurten yritysten liiketoiminta muuttuu entistä kansainvälisemmäksi, kun Suomen osuus liikevaihdosta kutistuu entisestään ja kotimaan merkitys muutenkin pienenee. Tämä jättää pienet yritykset suurten haasteiden eteen, kun vanhat asiakkaat karkaavat. Nämä haasteet näkyvät pienyrityksissä, sillä niiltä puuttuu selkeä näkemys, millä keinoin ne voisivat tulevaisuudessa pärjätä. Suuret ovat muuttaneet toimintatapojaan ja strategioitaan, mutta pienet eivät vielä ole kohdistaneet voimavarojaan muutokseen. Artikkelimme on osa Suomalaisen Teollisuuden Tulevaisuus -ohjelmaa ja perustuu tutkimukseen, missä selvitimme yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa, mitä kyvykkyyksiä suomalainen teollisuus tarvitsee tulevaisuudessa niin oman toimintansa turvaamiseksi kuin liiketoimintojensa johtamiseksi. Käsiteltyämme näitä ongelmia tarjoamme lopussa ratkaisua, miten yritykset voivat lähteä miettimään strategioita ja sitä kautta kehittämään liiketoimintaansa muuttuvassa toimintaympäristössä. Kiitämme lämpimästi tutkimukseen osallistuneita henkilöitä ja yrityksiä ja toivotamme ajatuksia herättäviä lukuhetkiä! Sami Laine 8 % 18 % Kemian teollisuus Metsäteollisuus 16 % Metallien jalostus 12 % Kone- ja metallituoteteollisuus Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 5 % Muu 40 % Kuva 2. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten toimialat 3

4 Yritysten maailma muuttuu radikaalisti avaintoiminnot hajautuvat maailmalle Viime vuoden tutkimuksessa totesimme, että Kiina-ilmiö on vasta alussa. Tuotannon siirto ulkomaille kiihtyy ja tuotantolaitoksista on muodostumassa tasavertaisia tai jopa parempia kuin historialliset yksiköt. Tutkimuksessa havaittiin, että nyt myös yhtiöiden avaintoiminnot, kuten päätöksenteko, myynti ja markkinointi, ovat siirtymässä tuotannon ja markkinoiden perässä. Viimeisin trendi on tutkimus- ja kehitystyönkin siirtyminen enenevässä määrin ulkomaille. Näyttää siltä, että vastaisuudessakin valmistavan teollisuuden yleisin liiketoimintamalli perustuu pitkälti tuotteen suunnitteluun. Tuotanto joko tehdään itse tai ulkoistetaan, mutta suunnittelusta pidetään yritysten sisällä kiinni myös jatkossa, vaikka itse suunnittelutyön maantieteellinen sijainti kuitenkin muuttuu. Näiden havaintojen ohella mielenkiintoisen lisän liiketoimintamalleihin ja kehitykseen tuo tulevaisuudessa lisääntyvä päätöksenteon hajauttaminen. Viime vuosina moni yhtiö on vienyt läpi one company - hankkeita, joissa pyritään yhtenäistämään strategia, hallinto ja toimintatavat läpi koko organisaation. Useat yritykset ovat toteuttaneet suuria ERP-hankkeita tavoitteenaan yhtenäistää raportointi ja tiedonkulku kaikkien toiminta-alueiden ja -maiden välillä. Tässä tutkimuksessa oli havaittavissa trendi, että keskittäminen jatkuu, mutta jää koskemaan lähinnä hallintoa, tukifunktioita ja palvelukeskuksia. Eri liiketoiminta-alueiden päätöksentekoa ollaan hajauttamassa markkinoille, joilta yhtiöt tavoittelevat liikevaihdon kasvua. Tämä kehitys saattaa vaikeuttaa merkittävällä tavalla pienien suomalaisten yritysten toimintaa isojen yritysten alihankkijoina tai osana näiden alihankintaketjua. Pienen yrityksen on vaikea pysyä tai päästä iso yrityksen liiketoimintayksikön johtohenkilön vaikutuspiiriin, jos hän istuu ulkomailla ja on mahdollisesti vielä henkilö, joka ei ole suomalainen ja jolla ei ole minkäänlaisia siteitä Suomeen. 1. Kotimarkkinat 2. Vientituotanto 3. Satelliittitehtaat 4. Tasavertaisten yksiköiden verkosto 5. Optimoitu verkosto Kuva 3. Yritysten valmistusverkoston kehitysvaiheita kuvaava viisivaiheinen malli 4

5 Päätöksenteon keskittäminen Päätöksenteon hajauttaminen Liiketoimintayksiköiden itsenäisyys Ei sovellettavissa On vähentynyt On pysynyt samana On lisääntynyt Kuva 4. Hallintomallin muutos viimeiset 5 vuotta Päätöksenteon keskittäminen Päätöksenteon hajauttaminen Liiketoimintayksiköiden itsenäisyys Ei sovellettavissa Vähenee Pysyy samana Lisääntyy Kuva 5. Hallintomallin muutos seuraavat 5 vuotta Käsitteet Suuri yritys: liikevaihto 500 MEUR Pieni yritys: liikevaihto <500 MEUR Tutkimuksessa pidettiin lähtökohtana, että yritys, jonka liikevaihto on yli 500 MEUR, olisi selvästi kansainvälistynyt ja sillä olisi jo kokemusta globaalien tuotantoverkostojen hallinnasta. Pienten yritysten profiili rajattiin 500 miljoonan euron liikevaihdon alle, sillä yleisesti ne eivät ole vielä saavuttaneet kehitysvaihemallin kahta viimeistä vaihetta, tasavertaisten yksiköiden verkostoa tai optimoitua verkostoa. Investoinneilla tarkoitettiin tässä tutkimuksessa niin rahallista investointia kuin muutakin panostusta, esimerkiksi toimintojen kehittämistä, resurssien lisäämistä ja henkilöstön kouluttamista. Tutkimuksessa ei kysytty suoraan rahamääräisiä arvioita investoinneista tai investointikohteista, vaan pikemminkin investointien tärkeyttä asteikolla 1 7 (1 vähiten ja 7 eniten tärkeä). Kyvykkyys määriteltiin haastatteluissa seuraavasti: ne resurssit, rakenteet sekä vakiintuneet toimintatavat ja prosessit, joiden pohjalta organisaatio kasvattaa ja kehittää liiketoimintaansa. Englanniksi käsite on capability. 5

6 Investoinneissa suuret yritykset reagoivat muutokseen, pienet jatkavat entiseen tapaan Erot suurten ja pienten yritysten välillä ovat hyvin maltillisia tarkasteltaessa menneitä investointikohteita. Käytännössä ainoat erot löytyvät investoinneista kestävään kehitykseen, yrityksen rakenteeseen ja tukifunktioihin sekä henkilöstöhallintoon. Tulevaisuuden panostuskohteita vertailtaessa erot ovat merkittävät. Suuret yritykset aikovat muuttaa investointikohteitaan ja panostaa aiempaa enemmän erityisesti tuotantoketjujen hallintaan sekä tuotannon ja sen rajapintojen kehittämiseen. Pienemmissä yrityksissä ei ole vastaavaa trendimuutosta havaittavissa niissä uskotaan, että tulevaisuudessa pärjää investoimalla samoihin kohteisiin kuin aikaisemminkin. Tulevaisuuden investointikohteista päätellen isot yritykset ovat siis siirtymässä edellisessäkin teollisuustutkimuksessa käytetyllä kehitysvaihemallilla kohti tasavertaisten yksiköiden verkostoa ja optimoitua verkostoa, kun pienet eivät ole kehittyneet vientituotantoa ja satelliittituotantoa pitemmälle. Sektoreittain vastauksia tarkasteltaessa selviää, että isojen yritysten tulevat investointikohteet näyttävät suhteellisen yhteneviltä asiakkuuksien hallinta, toimitusketjujen johtaminen, tuotanto ja sen rajapinnat sekä myynnin johtaminen ja markkinointi nähdään lähes yksimielisesti hyvin houkuttelevina tulevaisuuden investointikohteina. Asettaako globaali toimintaympäristö tosiaan samoja vaatimuksia yrityksille toimialasta riippumatta? Samoin voidaan kysyä, onko teollisuuden muutostilassa erityisesti pienten yritysten mahdollista menestyä jatkamalla investointeja lähes samoin painotuksin kuin aikaisemmin. Pienet yritykset eivät näytä sopeutuneen suurten keskuudessa tapahtuvaan liiketoimintamallien muutokseen. Tämä tuo haasteita varsinkin isojen alihankintaketjujen yhtiöille, joiden asiakkaat ovat siirtäneet tuotantoaan lähemmäksi markkinoita. Mitä pienet yritykset ovat tekemässä turvatakseen tulevaisuuden liikevaihdon? 6

7 Asiakkuuksien hallinta Toimitusketjujen johtaminen Tuotanto ja sen rajapinnat Myynnin johtaminen ja markkinointi Kestävä kehitys ja arvot Yrityksen rakenne ja tukifunktiot Henkilöstöhallinto Suuret yritykset Pienet yritykset Kuva 6. Investointikohteet ryhmiteltyinä, suuret ja pienet yritykset, viimeiset 5 vuotta Asiakkuuksien hallinta Toimitusketjujen johtaminen Tuotanto ja sen rajapinnat Myynnin johtaminen ja markkinointi Kestävä kehitys ja arvot Yrityksen rakenne ja tukifunktiot Henkilöstöhallinto Suuret yritykset Pienet yritykset Kuva 7. Investointikohteet ryhmiteltyinä, suuret ja pienet yritykset, seuraavat 5 vuotta 7

8 Strategian toteuttaminen ei onnistu, jos panostaa epäolennaisiin asioihin Suuri osa yrityksistä ei kohdenna rajallisia resurssejaan niiden kyvykkyyksien rakentamiseen, mitä pitävät tärkeimpinä yrityksen strategian toteuttamiseen. Yrityksen menestymisen kannalta avainasia on löytää ne strategiset kyvykkyydet, joilla erottautua kilpailijoista ja voittaa markkinoilla. Pelkkä kyvykkyyksien identifioiminen ei kuitenkaan riitä, vaan menestyminen vaatii jatkuvaa panostusta näihin menestystekijöihin, niiden kehittämistä kilpailijoita paremmin, sekä strategian jatkuvaa arviointia muuttuvassa toimintaympäristössä. Valitettavasti tämä strategian toteuttaminen vaikuttaa ontuvan useassa yrityksessä. Monessa tutkimuksen yrityksessä tulevaisuudessa tärkeiden kyvykkyyksien sekä suunniteltujen investointien välillä on keskenään eri tärkeysjärjestys. Jos investointien ja tulevaisuuden kyvykkyyksien tärkeys ei ole linjassa, ei ole mahdollista toteuttaa yrityksen strategiaa menestyksekkäästi. Vastauksien perusteella suurissa yrityksissä on investoinnit ja kyvykkyystarpeet kohdennettu vahvemmin toisiinsa kuin pienissä yrityksissä. On kuitenkin otettava huomioon, että käytettävien resurssien määrä on yritysten välillä eri mittakaavassa. Tästä johtuen pienet yritykset panostavatkin erittäin suppeasti ainoastaan tärkeimpien kyvykkyyksien ja investointikohteiden kohdentamiseen. Eri sektoreita tarkasteltaessa nousee esille, että elektroniikkateollisuudessa investointisuunnitelmat näyttäisivät olevan parhaiten tasapainossa kyvykkyystarpeiden kanssa. Tutkimuksessa nousi esille neljä suurinta aluetta, joissa kyvykkyystarpeet ja investointisuunnitelmat eivät kohtaa/ vastaa toisiaan: toimitusketjujen johtaminen; tuotanto ja sen rajapinnat; henkilöstöhallinto; myynnin johtaminen ja markkinointi. Huolta herättää, että vaikka toimitusketjun rooli yrityksen arvoketjussa tiedostetaan, suurimmalla osalla tutkimukseen vastanneista yrityksistä ei ole selkeää tiekarttaa sen kehittämistä varten. Et voi enää tehdä viisivuotissuunnitelmia vaan enemmänkin, että pannaan tavoite että tuohon suuntaan mennään, ja sitten pyritään mahdollisimman hyvin seilaamaan siellä markkinoiden myllerryksessä. (Suuri yritys, metalli- ja konepajateollisuus) 8

9 Yli-investointia kyvykkyyksiin Suuret yritykset Pienet yritykset Optimi Ali-investointia kyvykkyyksiin Tärkeimmät investointikohde- ja kyvykkyysryhmät Vähiten tärkeät investointikohde- ja kyvykkyysryhmät Kuva 8. Investointien ja kyvykkyystarpeiden kohdentaminen, suuret ja pienet yritykset Yhteenveto haasteista Kiina-ilmiö voimistuu, tuotannon perässä lähtevät nyt avaintoiminnotkin! Suuret yritykset reagoivat muutokseen, mutta keskenään samalla tavalla. Onko kaikilla yrityksillä todella samat panostuskohdetarpeet? Pienet yritykset eivät näe tarpeelliseksi reagoida muutokseen eikö niiden tarvitse muuttaa toimintamalliaan pärjätäkseen tulevaisuudessa? Strategian toteuttaminen onnistuu, jos panostaa olennaisiin ja tärkeisiin asioihin. 9

10 Menestyksen eväät Käsillä on erittäin voimakas teollisuuden rakenteellinen muutos, yksi Suomen teollisen historian merkittävimmistä. Muutos jää usein kuitenkin julkisessa keskustelussa euroalueen kriisin ja suhdannevaihteluiden jalkoihin, eräänlaisen sumuverhon taakse. Emme voi enää menestyä pitämällä ainoastaan kiinni vanhasta on etsittävä myös uutta. Muutos on aina myös mahdollisuus. Suomen korkea koulutustaso, vahva tutkimus- ja kehitystyö sekä yhteiskuntarakenne antavat valtavan potentiaalin reagoida muutokseen. Tämä on hyödynnettävä niin, että suhteellinen kilpailukyky verrattuna tärkeisiin kilpailijamaihin, esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan, kasvaa. Asiantuntijalle muutos näkyy jo tällä hetkellä yritysmaailmassa: kun aiemmin painotus oli enemmän toimitusketjun tiettyjen osien optimoinnissa, viime aikoina yritykset ovat alkaneet katsoa suurempia kokonaisuuksia liiketoiminnan monimutkaistuttua kansainvälistymisen myötä. Globaalin talouden ja tuotteiden syklit ovat kiihtyneet ja muutokset tapahtuvat nopeammin. Enää ei pysty kehittämään monivuotista suunnitelmaa ja lähteä toteuttamaan sitä. On määriteltävä päämäärät ja mietittävä, millä resursseilla ja panostuksilla ne pystytään saavuttamaan. Entistä tärkeämpää on kuunnella jatkuvasti markkinoiden signaaleja sekä muuttaa nämä konkreettisiksi muutosprosesseiksi yrityksen tasolla. Joustavan strategisen osaamisen merkitys siis kasvaa. Aikaisemmin tässä tutkimuksessa mainittiin, että suurten yritysten tulevat investointikohteet ovat melko lailla yhteneviä. Samalla heräsi kysymys, seuraavatko ne pelkkiä trendejä olematta itse muutoksen keihäänkärkenä. Menestyäkseen yrityksen on tarkasteltava jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti liiketoimintaansa strategiansa pohjalta. Kokonaisvaltainen liiketoiminnan tarkastelu ja strategian toteuttaminen on avain menestykseen. Tämä edellyttää seuraavien asioiden tarkastelua: Liiketoimintaympäristö: Analysoi liiketoimintaympäristösi tilanne seuraavista näkövinkkeleistä: maailmantalous, oman alan tilanne ja kehitys, oma tilanne ja tavoitteet, nykyiset asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. Mitkä ovat tuotteeni ja palveluni ja miten niitä täytyy kehittää, jotta pääsisin siihen suuntaan, kun olen itselleni asettanut? Millä tuotteella, osaamisella ja palveluilla erottaudun muista? Miten voin ansaita rahaa? Operatiivinen ympäristö: Mikä on yritykseni nykyosaaminen ja nykykyvykkyydet? Mitä kyvykkyystarpeita ja investointeja tarvitaan uuden strategian saavuttamiseksi? Tarkastele koko arvoketjua: tuotekehitys, osto, tuotanto, myynti ja markkinointi, logistiikka. Yritysrakenteelliset aihepiirit on sopeutettava uuden liiketoimintamallin mukaisiksi seuraavista näkökulmista: Miten yrityksen juridinen rakenne sopeutetaan tukemaan uusia tai muuttuvia liiketoimintamalleja? Miten välillinen ja välitön verotus optimoidaan kokonaisuutena? Mieti yritysrakenteita, joilla voidaan tehostaa talouden toimintamallit. Viereisellä sivulla oleva yhteenveto kuvaa kokonaisvaltaisen muutoksen elementtejä, jotka ovat korostuneet viime vuosien asiakasprojekteissamme. Globalisaation vaikutuksesta johtuen liiketoimintamalleja rakennetaan nyt uusiksi ja näissä hankkeissa korostuu enemmän koko arvoketjun tarkastelu yksittäisen osa-alueen sijaan. Olemme havainneet tämän saman trendin myös muissa Euroopan maissa kuten Ruotsissa ja Tanskassa. Eli meidän pitää ajaa tätä hommaa eikä istua takapenkillä, mistä ei nähdä mihin ollaan menossa, kun kukaan ei kertonut. (Suuri yritys, metalli- ja konepajateollisuus) 10

11 Corporate & Business Strategy Business Model Strategic Flexibility Profit Model Cost Structure Customer Value Proposition Key Resources Profit Model Revenue Partners and Alliances Operating Model Product Development Manufacturing Supply Chain Management Distribution and Customer Service Procurement Marketing and Sales Legal, Tax and Finance Model Company Structure Legal Regulations Intellectual Property VAT and Customs Transfer Pricing Finance and Treasury Kuva 9. Yhteenveto liiketoimintamallien muutosprosessien elementeistä Yhteystiedot Raportin kirjoittajat ovat liikkeenjohdon konsultteja Sami Laine puh Kimmo Salakka puh Olli Nevanlinna puh Jaakko Tiitola puh Tatu Isotalo puh

12 Deloitte Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence. Deloitte s professionals are unified by a collaborative culture that fosters integrity, outstanding value to markets and clients, commitment to each other, and strength from diversity. They enjoy an environment of continuous learning, challenging experiences, and enriching career opportunities. Deloitte s professionals are dedicated to strengthening corporate responsibility, building public trust, and making a positive impact in their communities. Deloitte Finland In Finland, Deloitte & Touche Oy is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, and services are provided by Deloitte & Touche Oy and its subsidiaries. In Finland Deloitte is among the nation s leading professional services firms, providing audit, tax, consulting, and financial advisory services through more than 400 people in 7 cities. Known as an employer of choice for innovative human resources programs, it is dedicated to helping its clients and its people excel. For more information, please visit our website at Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms Deloitte & Touche Oy, Group of Companies.

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt Deloitten sidosryhmälehti Yritysjärjestelyjen teemanumero Talvi 2012 Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt PKC Group kasvaa maailmalla Auringonnousun markkinat odottavat

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT VTT TIEDOTTEITA 2541 Paul Buhanist, Erkki Haramo, Katri Kallio, Tuukka Kostamo & Heli Talja Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT Dialogi-hankkeen loppuraportti VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Markkinointiviestintä murroksessa Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Julkaisuja 36/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus on merkittävää teollisuutta Yhdysvalloissa ohjelmistoteollisuus on kasvanut jo kolmanneksi suurimmaksi teollisuuden tuotannonalaksi

Lisätiedot

Perusteollisuuden kuolema ja uusi nousu. Hyvinvointi-Suomi ja pk-teknologiayritykset, yhteen sidottu kohtalo

Perusteollisuuden kuolema ja uusi nousu. Hyvinvointi-Suomi ja pk-teknologiayritykset, yhteen sidottu kohtalo Hyvinvointi-Suomi ja pk-teknologiayritykset, yhteen sidottu kohtalo Heikki Lindevall Yrittäjä, kehitysveturi Huhtikuussa 2014 Sisällysluettelo Vastarannan kiisket valloillaan... 2 Hyvinvointi-Suomi uhattuna...

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot