FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY."

Transkriptio

1 FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. TOIMINTAOHJE

2 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen virallinen nimi on suomenkielinen (Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry.). Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä Forssa Juniorhandelskammare tai englanninkielistä nimeä Junior Chamber Forssa. 2. Poliittinen toiminta Yhdistyksen poliittinen puolueettomuus tarkoittaa sitä, että yhdistys ei esitä puoluepoliittisia kannanottoja. 3. Muu Toiminta Yhdistys julkaisee toiminnastaan tiedotetta, joka jaetaan yhdistyksen jäsenille, koejäsenille, kunniajäsenille ja senaattoreille sekä keskusliiton virkailijoille ja alueen 4 nuorkauppakamarien puheenjohtajille ja/tai tiedottajille sekä kaksoiskamarille. Hallitus nimeää keskusliiton virkailijat ja yhdistyksen muut yhteistyökumppanit, joille tiedote toimitetaan. 4. Jäsenet Yhdistyksen jäseneksi haluavan tulee jättää hallitukselle kirjallinen jäsenhakemus tammikuun kuukausikokousta edeltävään hallituksen kokoukseen mennessä. Jäsenehdokkaan hyväksymisestä koejäseneksi päättää yhdistyksen hallitus. Koejäsenten nimet julkistetaan kuukausikokouksessa ja koejäsenet ovat mukana yhdistyksen toiminnassa hallituksen kokouksesta lähtien. Koejäsenen edellytetään osallistumista IPP:n suunnittelemaan ja hallituksen hyväksymään perehdyttämisohjelmaan. IPP pitää kirjaa koejäsenten osallistumisesta perehdyttämisohjelman tapahtumiin, kokouksiin ja projekteihin sekä haastattelee koejäsenet ennen valintakokousta. Koejäsenellä on pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä, paitsi että koejäsenellä ci ole äänioikeutta.

3 Yhdistyksen hallitus tekee päätöksen koejäsenten esittämisestä varsinaisiksi jäseniksi kerran vuodessa toukokuun kuukausikokouksessa, jossa uusien jäsenten valinta tapahtuu. Tullakseen valituksi jäseneksi koejäsenen on saatava kokouksen äänikelpoisten jäsenten äänistä 2/3. Uudet jäsenet maksavat sekä liittymis- että jäsenmaksun jäseneksi valituksi tulemisen vuodeltaan toukokuun loppuun mennessä. Siirtojäsenen hyväksymistä siirtojäsenen kirjallisesta hakemuksesta hallitus voi esittää jokaisessa yhdistyksen kokouksessa. Siirtojäsenen ei tarvitse maksaa liittymismaksua. Jäsenmaksunsa hän maksaa siihen yhdistykseen, jonka jäsenenä hän on tammikuun 1. päivänä. Varsinaisen jäsenen on maksettava jäsenmaksunsa viimeistään maaliskuun 15. päivänä. Jäsenen eroaminen ja erottaminen eivät vapauta häntä kuluvan vuoden jäsenmaksusta. Henkilö- ja osoitetiedoissa tapahtuneista muutoksista jäsenen on viipymättä ilmoitettava yhdistyksen sihteerille. 5. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen virallisia kokouksia ovat vaali- ja vuosikokous. Näiden lisäksi hallitus kutsuu yhdistyksen tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin pääsääntöisesti kesä-, heinä- ja elokuuta lukuun ottamatta. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden kolmantena tiistaina. Kutsu kokouksiin on toimitettava esityslistoineen jäsenille viikkoa ennen kokousta. 6. Vaalikokous Vaalikokouksen ääntenlaskijoiksi valitaan vähintään kaksi henkilöä. Hallituksen jäsenille tai tilintarkastajille ci pääsääntöisesti makseta palkkiota eikä korvausta menetetystä työajasta. Suoranaisten kulujen, esimerkiksi kilometrikorvausten, korvaamisesta päättää hallitus.

4 Puheenjohtaja esittelee vaaliehdokkaat, jotka ovat ennen vaalikokousta ilmoittaneet hallitukselle halukkuutensa asettua ehdokkaiksi. Myös kokouksessa on mahdollista asettua ehdolle vaaliin. Puheenjohtajaehdokkaat käyttävät 5 minuutin puheenvuoron. Varapuheenjohtajat (DP ja VP:t) käyttävät 3 minuutin puheenvuoron. Ehdokkaat saavat käyttää puheenvuoronsa arvotussa järjestyksessä. Ehdokkaan puheenvuoron ajaksi kilpailevat ehdokkaat poistuvat. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Vain henkilökohtaisesti läsnä olevat voivat äänestää. Kutakin tehtävää varten suoritetaan eri äänestys. Tullakseen valituksi ehdokkaan on saatava vähintään puolet hyväksytyistä Äänistä. Mikäli vaali ci ratkea ensimmäisessä äänestyksessä, kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken suoritetaan uusi äänestys. Valituksi tulleiden nimet ilmoitetaan välittömästi. Hallitus kutsuu toimihenkilöt, joita ovat ainakin sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallitus voi kutsua myös muita toimihenkilöitä avukseen. Hallitus nimittää myös projektipäälliköt. 7. Vuosikokous Vuosikokouksen puheenjohtajaksi ei saa valita edellisen vuoden hallituksen jäsentä. 8. Ylimääräiset kokoukset Hallitus päättää ylimääräisen kokouksen ajankohdasta. Kuitenkin, milloin kokous kutsutaan koolle jäsenen tai jäsenten vaatimuksesta, kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kirjallinen kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

5 9. Kokousmenettely Yhdistyksen vuosi- ja vaalikokouksessa kokoustekniikkana tulisi käyttää Robert s Rules of Order -tekniikkaa. Suljetussa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 10. Hallitus Milloin yhdistyksen valitsema hallituksen jäsen on tilapäisesti estynyt hoitamasta hänelle uskottua tehtävää, hallitus voi siirtää tehtävät tilapäisesti toisen henkilön hoidettavaksi. Tällaisella hallituksen nimeämällä henkilöllä on hallituksen kokouksissa puheoikeus, mutta ci äänioikeutta. Hallituksen toiminnasta estyneen hallituksen jäsenen tilalle on hallituksen ehdotettava uutta jäsentä lähinnä seuraavassa yhdistyksen virallisessa kokouksessa. Hallituksella on oikeus vapauttaa nimittämänsä toimihenkilö tehtävästään kesken toimikauden ja nimittää tarvittaessa toinen henkilö hänen tilalleen. Hallitus voi nimetä toimihenkilölle varahenkilön, jos toimihenkilö on tilapäisesti estynyt hoitamasta tointaan. Toimihenkilöillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen kokouksissa. 11. Hallituksen ja sen toimihenkilöiden tehtävät Hallitus voi ottaa päätettäväkseen minkä tahansa yhdistystä koskevan asian, ellei sitä ole säännöissä tai toimintaohjeissa määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

6 Puheenjohtaja eli PRES Puheenjohtajan tehtävänä on säännöissä mainittujen lisäksi muun muassa: 1. kehittää, koordinoida ja johtaa yhdistystä ja sen jäsenten toimintaa 2. huolehtia siitä, että yhdistyksen hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt saavat tehtäviinsä tarpeellisen valmennuksen 3. ensisijaisesti edustaa yhdistystä keskusliitossa ja alueellisessa yhteistyössä 4. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten valmisteleman aineiston pohjalta, antaa rahastonhoitajalle ohjeet talousarvioehdotuksen laatimista varten 5. koota ja laatia yhdistyksen toimintakertomus varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten valmisteleman aineiston pohjalta seuraavan vuoden vuosikokoukseen mennessä 6. huolehtia yhdistyksen sisäisestä palkitsemisesta 7. huolehtia seuraavan vuoden hallituksen jäsenehdokkaista ja toimihenkilöehdokkaista 8. suunnitella ja valvoa yhdistyksen jäsenpolitiikkaa 9. säilyttää yhdistyksen viirit, pitää kirjaa luovutetuista viireistä sekä huolehtia viirien tilaamisesta 10. pitää kirjaa yhdistykselle luovutetuista lahjaesineistä, vastata niiden säilyttämisestä ja pitää kirjaa niiden edelleen luovutuksista 11. pyrkiä huolehtimaan jäsenten, koejäsenten, kunniajäsenten ja senaattorien merkkipäivien sekä perheenlisäysten ym. merkittävien seikkojen huomioimisesta 12. huolehtia tiedottamisesta tehtäväalueeseensa liittyvistä asioista yhdistyksen jäsenille 13. huolehtia yhdistyksen ulkoisesta tiedottamisesta yhdessä markkinoinnista vastaavan varapuheenjohtajan kanssa 14. huolehtia mahdollisten senaattori- ja kunniajäsenehdokkaiden tuomisesta hallituksen kokouksen päätettäväksi 15. vastata yhdistyksen strategisesta suunnittelusta 16. seuralaistoimintaa vetää puheenjohtajan seuralainen.

7 Edellinen puheenjohtaja eli IPP Edellisen puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa: 1. huolehtia palkintohakemusten laatimisesta sekä kansallista että kansainvälistä palkintojenhakua 2. huolehtia toimintaohjeiden, sääntöjen ja erilaisten muiden ohjeistusten ylläpitämisestä ja kehittämisestä 3. esittää ohjeiden ja sääntöjen muutokset yhdistyksen hallitukselle, joka esittää ne edelleen yhdistyksen kokoukselle hyväksyttäväksi 4. vastata sääntöjen ja ohjeiden tulkitsemisesta muun muassa kokouksissa 5. avustaa asiantuntemuksellaan puheenjohtajaa, hallituksen jäseniä ja tornihenkilöitä 6. seurata jäsenistön aktiviteettia sekä ottaa yhteyttä passiivisiin jäseniin heidän aktivoimisekseen 7. huolehtia tiedottamisesta tehtäväalueeseensa liittyvistä asioista yhdistyksen jäsenille 8. perehdyttää koejäsenet, uudet jäsenet ja siirtojäsenet nuorkauppakamaritoimintaan ja vastata uuden jäsenen strategisesta suunnitelmasta 9. siirtää perinteitä edellisilta toimikausilta seuraaville toimikausille Varapuheenjohtaja eli DP (tuleva puheenjohtaja) Tulevan puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa: 1. perehtyä tulevaan puheenjohtajan tehtävään. 2. osallistua yhdessä puheenjohtajan kanssa yhdistyksen strategiseen suunnitteluun. 3. huolehtia yhdessä puheenjohtajan kanssa seuraavan vuoden hallituksen jäsenehdokkaista ja toimihenkilöehdokkaista. 4. osallistua edellisen puheenjohtajan kanssa koejäsenten, uusien jäsenten ja siirtojäsenten perehdyttämiseen. 5. toimia puheenjohtajan sijaisena puheenjohtajan ollessa tilapäisesti estyneenä. 6. aktivoida omalla esimerkillään jäsenistöä.

8 Varapuheenjohtaja eli VP Varapuheenjohtajan tehtävänä on säännöissä mainittujen lisäksi muun muassa: 1. kehittää ja ohjata toimintalohkonsa työskentelyä ja valvoa projektien edistymistä 2. aktivoida jäseniä osallistumaan oman lohkonsa toimintaan 3. valmentaa ja perehdyttää toimintalohkoonsa kuuluvia projektinjohtajia 4. huolehtia tiedottamisesta toimintalohkoonsa liittyvistä asioista yhdistyksen jäsenille 5. laatia ehdotus toimintalohkonsa toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 6. laatia toimintalohkonsa toimintakertomus toimintavuoden lopussa Sihteeri Sihteerin tehtävänä on muun muassa: 1. laatia ja postittaa esityslistat puheenjohtajalta ja muilta hallituksen jäseniltä saamiensa ohjeiden mukaisesti 2. laatia, säilyttää ja arkistoida yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjat 3. saattaa pöytäkirjojen paatokset välittömästi asianomaisten henkilöiden tietoon 4. huolehtia siitä, että yhdistyksen tilaisuudet hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti 5. huolehtia yhdistykselle tulevan postin ja muun aineiston jakamisesta ja arkistoinnista 6. huolehtia jäsenkantakorttien ajan tasalla pitämisestä ja jäsentietojen lähettämisestä keskusliittoon matrikkelia varten 7. ilmoittaa JC-Uutisille jäsenten nimen- ja osoitteenmuutokset 8. huolehtia ilmoituksista yhdistysrekisteriin 9. ylläpitää jäsenten aktiivisuustaulukkoa jäsenten osallistumisesta yhdistyksen toimintaan 10. ylläpitää jäsenten nimi- ja osoitetietoja 11. huolehtia jäsen- ja virkailijamerkkien säilyttämisestä ja tilaamisesta 12. avustaa puheenjohtajaa toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen kokoamisessa.

9 Rahastonhoitaja Rahastonhoitajan tehtävänä on muun muassa: 1. hoitaa yhdistyksen raha-asiat, varallisuus ja tilit taloussäännön edellyttämällä tavalla 2. huolehtia yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta kirjanpitolain ja -asetuksen, yhdistyksen sääntöjen ja taloussäännön mukaisesti 3. periä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut sekä kannatusjäsenmaksut 4. valmistella talousarvioehdotus ja esitellä se yhdistyksen kokoukselle sekä valvoa sen noudattamista 5. huolehtia mahdollisten projektitilien avaamisesta ja lopettamisesta 6. huolehtia pankkeja varten hallituksen päätöksen mukaisesti voimassa olevat tilinkäyttöön oikeutettujen henkilöiden nimet. 12. Toimintalohkot Toimintalohkojen pääasialliset tehtävät ovat: Yhteiskuntalohko Yhteiskuntalohko keskittyy yhteiskunnan ja oman yhdyskuntansa taloudelliseen, sosiaaliseen ja henkiseen kehittämiseen. Yksilölohko Yksilölohko keskittyy yksittäisen jäsenen kehittämiseen. Tämä sisältää kaikki henkilökohtaisen kehityksen alueet kattaen myös sosiaalisen, taloudellisen, fyysisen ja henkisen kehityksen. Yhdistyslohko Yhdistyslohko keskittyy yhdistyksen tehokkaaseen johtamiseen pitäen nuorkauppakamarin toimivana ja elävänä organisaationa. Yhdistyslohko vastaa yhdistyksen kokousten suunnittelusta ja toteutuksesta. Yhdistyslohko vastaa myös järjestelyistä, joita alueellisiin ja kansallisiin kokouksiin ja tapahtumiin osallistuminen edellyttää. Yhdistyslohko vastaa perheitä koskevasta toiminnasta. Yhdistyslohko vastaa myös kansainvälisten asioiden hoitamisesta. Tähän kuuluu mm. Twinning-toiminta ja tiedottaminen kansainvälisistä asioista. Kansainvälisten kokousten koordinointia varten hallitus valitsee oman projektipäällikön.

10 Markkinointilohko Markkinointilohko vastaa kamarin sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta - ulkoisesta yhdessä puheenjohtajan kanssa. Tärkein vastuualue on kamarin oma, sisäinen tiedotuslehti, jonka toimittamiseen hallitus nimittää tarvittaessa toimituskunnan ellei varapuheenjohtaja tee tiedotetta yksin. Hän huolehtii kamarin tapahtumisen tiedottamisesta julkisille tiedotusvälineille yhdessä projektista vastaavan lohkojohtajan kanssa. Lohkosta vastaava varapuheenjohtaja hoitaa myös tiedottamisen aluetiedotteeseen ja JC- Uutisiin. Hän johtaa vuoden Maineteko -projektia. Hän vastaa jäsentiedotteiden arkistoinnista. 13. Palkitseminen Palkitsemisesta vastaa puheenjohtaja. Kamarin kiertopalkinnot ovat aktiivisuuspalkinto, konkaripalkinto, Taiwan-palkintoja tulokas-palkinto. Lisäksi jaetaan puhemestari-palkinto puhekilpailun perusteella. Kustakin palkinnosta on omat ohjeensa. 14. Kamarin lahjaesineet Kamarin saamia lahjaesineitä voidaan hallituksen päätöksellä luovuttaa edelleen jäsenille, kunniajäsenille ja senaattoreille merkittävistä ansioista JCtoiminnan hyväksi tai merkkipäivien vuoksi. Puheenjohtaja pitää kirjaa saaduista ja luovutetuista lahjaesineistä. 15. JC-merkkien käyttö JC-merkkien käytöstä on omat ohjeensa. 16. Kunniajäsenet Kunniajäsenten valitsemisesta on omat sääntönsä. Kunniajäsen on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen jäsenille tarkoitettuihin tilaisuuksiin ja käyttämään niissä puhe-, mutta ei äänioikeutta. Kunniajäsen voidaan valita kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi, ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjan tarkastajaksi. Kunniajäsen voi pyydettäessä osallistua projektityöskentelyyn.

11 Kunniajäsenten on suotavaa suorittaa vuosittain kannatusmaksu Forssan Seudun Nuorkauppakamarille, 17. Senaattorit Senaattoriehdokkaiden esittämisestä aluejohtajalle ja keskusliiton puheenjohtajalle päättää yhdistyksen hallitus. Senaattorihakemuksen puoltamiseksi vaaditaan hallituksen määräenemmistö Senaattoriksi hakemisen edellytyksenä on jäsenen erittäin ansiokas, jctoiminnan arvostusta lisännyt tai lisäävä toiminta. Jäsenen toiminta on voinut tapahtua omassa tai muussa nuorkauppakamarissa, alueellisessa JCtoiminnassa, Keskusliitossa tai kansainvälisessä JC - toiminnassa Senaatin jäsenillä, jotka eivät ikänsä vuoksi ole enää yhdistyksen jäseniä, on yhdistyksen toiminnassa samat oikeudet kuin kunniajäsenillä. Senaattorien on suotavaa suorittaa vuosittain kannatusmaksu Forssan Seudun Nuorkauppakamarille 18. Erityismääräykset Tämän toimintaohjeen vahvistaa yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Tätä toimintaohjetta on noudatettava 30.9,1994 alkaen. Tämä toimintaohje muutoksineen ja lisäyksineen on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa Forssassa, 29. päivänä syyskuuta 1994 Marita Junttila Kokouksen puheenjohtaja Jari Sava Kokouksen sihteeri

12 LIITTEET Viiriohjesääntö Palkitsemissäännöt Kunniajäsenvalintaan liittyvät säännöt Taloussääntö Matkustusohjesaanto Robert s Rules of Order -käsikirja Näiden toimintaohjeiden lisäksi on epävirallinen puheenjohtajan ohjeistus aluekokouksia, kansallisia kokouksia, käätyjen käyttöä, kamarin puheenjohtajan esineistön luovuttamista seuraavalle puheenjohtajalle, kamarin viirejä, kamarille luovutettuja lahjaesineitä ja niiden edelleen luovuttamista varten. Ko. kirjallista ohjeistusta, jonka puheenjohtaja luovuttaa seuraavalle puheenjohtajalle, ei ole hyväksytty näiden ohjeiden mukana.

13 Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry. Kunniajäsenvalintaan liittyvät säännöt 1. Forssan Seudun Nuorkauppakamari voi kutsua kunniajäseneksi ikärajoituksesta ja yhdistyksen jäsenyydestä riippumatta henkilön, jota hallitus on esittänyt ja jonka kutsumisesta 2/3 yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannattaa. 2. Kunniajäsenyydellä pyritään osoittamaan poikkeuksellisen suuni arvonanto, jota yhdistys tuntee kunniajäseneksi valittavaa kohtaan. Tätä arvonantoa pyritään ylläpitämään siten, että kunniajäseneksi kutsumisen edellytykset pidetään korkeina. Kunniajäsenyyden luonne huomioon ottaen hallituksen kunniajäsenehdotuksen on oltava lähtökohtaisesti yksimielinen. 3. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jonka toiminta yhdistyksessä tai muutoin on ollut sellaista, että se omaperäisesti ja olennaisesti edistää yhdistyksen toimintaa, tavoitteita ja tunnetuksi tekemistä muussa yhteiskunnassa. Toimintaa arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota myös toiminnan kestoon. Kunniajäsenyys voidaan myöntää myös pitkäaikaisen ja erityisen aktiivisen toiminnan perusteella. 4. Kunniajäsenyydestä päätettäessä hallitus antaa yhdistyksen kokoukselle selonteon niistä konkreettisista ansioista, joiden perusteella se kunniajäsenyyttä ehdottaa. 5. Kunniajäseneksi voidaan erityisestä syystä valita myös muu henkilö kuin yhdistyksen jäsen tai jäsenenä ollut.

14 Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry. JC-merkkien käyttö 1. Jäsenmerkki Forssan Seudun Nuorkauppakamarin jäsen on oikeutettu käyttämäänjäsenmerkkiä. Jäsenmerkkiä suositellaan käytettäväksi aktiivisesti päivittäin ja siten markkinoimaan nuorkauppakamaria yhdistyksen tilaisuuksien ulkopuolella. 2. Hallituksen jäsenen tai virkailijan JC -merkki Hallituksen jäsenet ja hallituksen toimihenkilöt ovat oikeutettuja käyttämään tehtävää vastaavaa JC-merkkiä. Niiden käytön voi aloittaa valinnan jälkeen siinä vaiheessa, kun hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Merkkejä käytetään vain sinä vuonna, kun tehtävää hoidetaan. Merkin käyttöoikeus loppuu viimeistään toimikauden päättyessä tai silloin, kun hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. 3. IPP:n merkki IPP:n Past President -merkkiä voi IPP käyttää siihen asti, kun hän on nuorkauppakamarin jäsenenä. Mikäli IPP:n tehtävää ei ole hoidettu siksi, että ko. jäsen on vaihtanut kamaria ennen IPP:n toimikauden alkamista tai toimikauden alettua, on hän kuitenkin oikeutettu käyttämään merkkiä. IPP, joka IPP-kauden aikana tai sen jälkeen hoitaa muun merkin käyttöön oikeuttavaa tehtävää, hän voi valita, mitä merkkiä hän käyttää. 4. Senaattorinmerkki Senaattorit käyttävät senaattorimerkkiä. 5. Keskusliiton ym. Merkit Keskusliiton tai JCI:n tehtäviä hoidettaessa noudatetaan näiden merkkien sääntöjä. 6. Käyttöoikeuden lakkaaminen Senaattorimerkkiä lukuun ottamatta lakkaa kaikkien merkkien käyttöoikeus jäsenen erotessa nuorkauppakamarista.

15 Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry. Palkitsemissäännöt 1. Vuoden tulokas -palkinto Vuoden tulokas -palkinto on visakoivuinen sorsa, jonka on lahjoittanut Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry:n puheenjohtaja Timo Tuominen vuonna Palkinto voidaan luovuttaa yhdistyksen uudelle jäsenelle, joka on nuorkauppakamaritoiminnassa mukana ensimmäistä vuottaan. Palkintoa luovutettaessa huomioidaan aktiivinen ja innostunut nuorkauppakamaritoiminta. Palkinto luovutetaan vuodeksi kerrallaan. Palkinnon luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. 2. Aktiivisuuspalkinto Aktiivisuuspalkinto on lasimalja, jonka on lahjoittanut Riihimäen Nuorkauppakamari. Palkinto voidaan luovuttaa toimintavuoden aikana ansiokkaasti toimineelle yhdistyksen jäsenelle. Palkintoa ei voida luovuttaa yhdistyksen hallitukseen toimintavuoden aikana kuuluvalle jäsenelle eikä hallituksen toimihenkilöille. Palkinto luovutetaan vuodeksi kerrallaan. Palkinnon luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. 3. Konkaripalkinto Konkaripalkinto on tinalautanen, jonka on lahjoittanut Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen puheenjohtaja Dennis Seligson Forssan Nuorkauppakamari ry:n 15-vuotisjuhlassa Palkinto voidaan luovuttaa yhdistyksen jäsenelle (myös hallituksen jäsenelle), jonka varsinainen jäsenyysaika Forssan Seudun Nuorkauppakamarissa on kestänyt vähintään 5 vuoden ajan. Palkintoa

16 luovutettaessa huomioidaan pitkäaikainen, uskollinen puurtamistyö yhdistyksen eri tehtävissä. Palkinto luovutetaan vuodeksi kerrallaan. Palkinnon luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. 4. Taiwan-palkinto Taiwan-palkinto on vuoden 1983 JCI:n maailmankokouksen kokoustunnus teak-jalustalla. Palkinnon ovat lahjoittaneet yhdistyksen ensimmäiset maailmankokouskävijät Timo Rapakko ja Arto Tikkaoja Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry:n 15-vuotisjuhlassa Palkinto voidaan luovuttaa yhdistyksen jäsenelle (myös hallituksen jäsenelle) ansiokkaasta ja merkittävästä kansainvälisestä jc-projektista, kansainvälisen tapahtuman toteutuksesta tai muusta kansainvälisyyden edistämisestä. Palkinto luovutetaan vuodeksi kerrallaan. Palkinnon luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. 5. Puhemestaripalkinto Puhemestaripalkinto on tinakolpakko, jonka vuoden 1991 puheenjohtaja Eija Lehtimäki luovutti yhdistyksen vuosikokouksessa ensimmäisen kerran pidetyssä puhekilpailussa Palkinto voidaan luovuttaa yhdistyksen jäsenelle ansiokkaasta puheen pitämisestä puhekilpailussa. Puhekilpailuun voivat osallistua yhdistyksen jäsenet. Puheen voi pitää suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Puheen kesto on 3 minuuttia, Kun kilpailijalla on 30 sekuntia puheaikaa jäljellä, siitä ilmoitetaan hänelle sovitulla tavalla. Kilpailijoita ci saa avustaa puheen aikana. Tuomareina toimii kolme kokenutta jäsentä, senaattoria tai kunniajäsentä. Tuomaristo valitsee keskuudestaan päätuomarin, jonka ääni mahdollisessa äänestyksessä on ratkaiseva. Tuomaristo tekee listan puhujista paremmuusjärjestyksessä ja julkistaa puhekilpailun voittajan. Lista luovutetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle. Kamarin puhekilpailun voittaja edustaa kamaria aluetason kilpailussa. Mikäli ao. henkilö on estynyt osallistumasta aluekokoukseen, valitsee

17 puheenjohtaja uuden edustajan tuomarien laatiman listan mukaan. Aluetason puhekilpailun voittajat kilpailevat keskusliiton vuosikokouksessa. Tämän kilpailun voittaja edustaa Suomea Eurooppakokouksessa ja mahdollisesti maailmankokouksessa. Palkinto luovutetaan vuodeksi kerrallaan. Puhemestari saa kiertopalkinnon lisäksi omakseen pienen tinakolpakon. Kiertopalkintoon kaiverretaan kilpailun voittajan nimi ja vuosiluku sekä pieneen tinakolpakkoon lisäksi Puhemestari. 6. Seinäkello Vuonna 2003 Forssan Seudun Nuorkauppakamarin 35 vuotisjuhlassa Kansallisen puheenjohtaja 2003 Jarmo Jalkasen lahjoittama seinäkello luovutetaan Aikaansa edellä olevalle kamarilaiselle. Palkinto luovutetaan vuodeksi kerrallaan. Palkinnon luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

18 Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry. Viiriohjesääntö 1. Viirin materiaali on kaksinkertaista silkkiä. Julkisivun väri on sininen. Keskellä viiriä on iso, valkoinen JCI:n tunnus ja sen yläpuolella teksti Forssa. Viirin alareuna on kolmihaarainen. Haarojen päissä on valkoiset tupsut. Viirin maksimikorkeus on 215 mm ja leveys 125 mm. 2. Viiri voidaan luovuttaa Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry:n jäsenelle. ansioista jc-toiminnassa huomioiden erityisesti jäsenen eroaminen ikänsä puolesta, toimiminen hallituksen puheenjohtajana, vaativan jc-projektin vetäjänä tai poismuutto paikkakunnalta. 3. Viiri voidaan antaa muulle nuorkauppakamariyhdistykselle tai toisen nuorkauppakamarin jäsenelle huomionosoituksena tai tunnustuksena merkittävästä yhteistyöstä tai toiminnasta Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry:n kanssa. 4. Viiri voidaan luovuttaa nuorkauppakamarijärjestön ulkopuoliselle suomalaiselle tai ulkomaiselle henkilölle tai yhteisölle, jolle Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry. haluaa osoittaa kunnioitustaan ja kiitollisuuttaan. 5. Viiri voidaan luovuttaa yhden toimintavuoden aikana pääsääntöisesti korkeintaan kolme kertaa. 6. Viirin luovuttamisen perusteeksi ei riitä ainoastaan merkittävä taloudellinen tuki yhdistykselle. 7. Viirin luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 8. Luovutettavat viirit on numeroitava ja hallituksen on pidettävä niistä luetteloa ja huomioitava, että kullekin viirinsaajalle voidaan luovuttaa ainoastaan yksi viiri. 9. Viirit varustetaan hopealaatalla, johon kaiverretaan saajan nimi, päivämäärä ja yhdistyksen nimi.

19 Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry. Taloussääntö 1. Hallinnollisia määräyksiä Yhdistyksen toiminnassa, varojen hoidossa ja tilinpidossa on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen) yhdistyksen kokousten päätösten ja ohjeiden lisäksi tämän taloussäännön määräyksiä. Hallituksen on yhdistyslain mukaisesti ilmoitettava yhdistystä koskevat asiat yhdistysrekisteriin viivytyksettä. Hallitus edustaa yhdistystä ja kirjoittaa yhdistyksen toiminimen yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Yhdistyksen varainhoidon johto ja valvonta samoin kuin tämän taloussäännön noudattamisen valvonta kuuluu hallitukselle, Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksen pitoaika ja -paikka, läsnä olleet henkilöt ja käsiteltävänä olleista asioista vähintään päätökset ja mahdolliset äänestystulokset. Pöytäkirja on tarkistettava seuraavassa hallituksen kokouksessa ellei ole toisin päätetty. Pöytäkirjat on säilytettävä järjestettynä luotettavalla tavalla ja numeroitava~ juoksevasti hallituskausittain. Hallituksen tulee esittää vuosikokoukselle talousarvioehdotuksensa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Talousarviossa on eroteltava yhdistyksen menot ja tulot bruttopeniaatteen mukaisesti. Taloutta on hoidettava huolellisesti ja hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Hallituksen on otettava huomioon varojen käyttöpaatoksia tehdessään yhdistyksen kokonaistaloudellinen tila sekä ao. tilikauden toteutuneet ja odotettavissa olevat talouden poikkeamat talousarviosta. Projektien tuottaman ylijäämän käytöstä päättää hallitus talousarvion ja taloussaannon puitteissa. Projektipäälliköillä ja -ryhmillä ei ole päätösvaltaa projektin tuottamaan ylijäämään ellei toisin ole päätetty. Hallitus tekee varojenkäyttöpäätökset, jotka koskevat yhdistyksen

20 jäsenille rahana tai rahanarvoisena etuutena annettavia palkkioita, stipendejä, avustuksia ja muita vastaavanlaisia suorituksia suorituksen aiheesta riippumatta. Tarvittaessa hallitus voi alistaa asian yleisen kokouksen päätettäväksi. 2. Varojen hoitoa koskevat määräykset Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallituksella on varanhoidossa apuna yhdistyksen rahastonhoitaja. Rahastonhoitajalla tulee olla kirjanpidossa ja taloudenhoidossa niittävä tietoja taito. Yhdistyksen omaisuutta ja vakuuksia san luovuttaa vain hallituksen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti, Yhdistyksen hallitus päättää pankki- ja postisiirtotilien avaamisesta ja lopettamisesta. Hallitus valtuuttaa ja antaa tarvittavat valtakirjat henkilöille, joilla on oikeus kuitata arvoposti ja nostaa varoja pankin- ja postisiirtotileiltä. Valtuutus on merkittävä pöytäkirjaan. Tilinkäyttöoikeus on rajoitettava yhdistyksen rahastonhoitajan lisäksi enintään yhteen hallituksen jäseneen tai puheenjohtajaan. Rahastonhoitajalle toimitettavissa laskuissa ja menotositteissa on oltava niittävän yksityiskohtainen selvitys siitä, mihin projektiin tai muuhun toimintaan maksu liittyy ja että maksu on sopimuksenmukainen Rahastonhoitajan on ennen maksun suorittamista tarkastettava, että tosite on päivätty, tositteesta käy selville maksun aihe ja laskutoimitukset ovat oikeat. Maksut on pääsääntöisesti suoritettava pankki- tai postisiirron välityksellä. Maksettu lasku on liitettävä tiliotteeseen Tiliotteita liitteineen on säilytettävä erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta noudattaen. Käteisvarat on viivytyksettä talletettava yhdistyksen pankki.. tai postisiirtotilille. Käteissuorituksista on laadittava tosite. Rahastonhoitaja laatii jäsenmaksujen perimisluettelon ja vertaa siihen maksetut jäsenmaksut, Luettelo on säilytettävä kirjanpidon tilinpäätöstositteiden yhteydessä.

21 3. Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat määräykset Hallituksen on huolehdittava, että yhdistyksen kirjanpito on järjestetty luotettavasti kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten sekä tämän taloussäännön mukaisesti. Yhdistyksen kirjanpito on järjestettävä ja pidettävä siten, että yhdistyksen varojen käytöstä päätettäessä on riittävän tarkasti selvillä ao. tilikauden menot ja tulot sekä päätösajankohdan taloudellinen lila. Kirjanpidon tulee perustua juoksevasti numeroituihin tositteisiin tai tiliotemerkintöihin. Kirjanpitokirjat ja tositteet on säilytettävä turvaavalla tavalla vähintään kirjanpitolain vaatiman ajan. Tilikauden aikana säilyttämisestä vastaa rahastonhoitaja ja tämän jälkeen hallitus. Tilikauden aikana liiketapahtumat voidaan kirjata maksuperusteen mukaan. Tilinpäätöstä laadittaessa on kirjaukset saatettava suoriteperusteiseksi siten, että kaikki velat, velvoitteet, sitoumukset ja saatavat käyvät ilmi tilinpaatoksesta Yhdistyksen kirjanpidossa tilikauden aikana erillään hoidettujen projektien velat, saatavat, menot ja tulot on kirjattava yhdistyksen kirjanpitoon bruttopeniaatteen mukaisesti ja tositteet sekä tiliotteet on liitettävä yhdistyksen tositeaineistoon omana tositesarjanaan Tilinpaatos on laadittava tasekirjaan kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti ja toimivaltaisen hallituksen on se allekirjoitettava ennen tilintarkastajille luovuttamista Tasekirjaan on laadittava tase-erittely taseryhmittäin, Tasekirjaan on laadittava myös luettelo yhdistyksen käyttöomaisuudesta, Tase-erittelyt ja allekirjoittaa rahastonhoitaja

22 4. Yhdistyksen kirjanpidosta erillään hoidettavien projektien erilliskirjanpitoa koskevat määräykset Hallitus voi tarvittaessa päättää tietyn projektin tilinpidon järjestämisestä yhdistyksen kirjanpidosta erillisenä itsenäisenä kirjanpitona. Erilliskirjanpitoa koskevassa paatoksessa hallituksen tulee nimetä projektipäällikkö, joka vastaa tilinpidon järjestämisestä päättää projektin käyttöön asetettavista varoista ja tulostavoitteista päättää Oman pankkitilin avaamisesta sekä varojen ja pankkitilien käyttövaltuuksista asettaa ajankohdan, johon mennessä projektin tilinpaatos on laadittava ja tilitys tehtävä hallitukselle, Projektin kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään vastaavat asiat kuin yhdistyksen hallituksen pöytäkirjaan, Projektin tositteet ja tiliotteet on säilytettävä kuten yhdistyksen tositteet ja tiliotteet. Projektin päätyttyä tosite- ja asiakirja-aineiston säilyttämisestä vastaa yhdistyksen hallitus. Tilikaudelta toiselle jatkuvien projektien on laadittava tilikauden vaihteen tilanteesta välitilinpäätös, joka yhdistetään yhdistyksen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Projektin päätyttyä on tästä laadittava tilinpäätös, jossa on riittävästi eriteltävä projektin tuotot, kulut, saarniset, velat ja muut varat bruttoperiaatteen mukaisesti. Tilinpäätös on päivättävä ja projektipäällikön allekirjoitettava, Muilta osin projektin taloudenhoidossa ja kirjanpidossa on noudatettava yhdistyksen vastaavia seikkoja koskevia määräyksiä. 5. Tilintarkastusta koskevat määräykset Yhdistyksen tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen ja erillisten projektien kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Hallituksen on luovutettava tilintarkastajille vähintään kahta viikkoa ennen tilinpaatosta käsittelevää yhdistyksen kokousta yhdistyksen koko

TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013

TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013 1 (6) TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013 TALOUSOHJE 1. Yleiset periaatteet 1.1 :n (jäljempänä Kamari) toiminnassa, varojen hoidossa ja tilinpidossa on noudatettava yhdistyslain,

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

1 kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen

1 kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen KESKI-UUDENMAAN NUORKAUPPAKAMARI RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry. Sen kotipaikka on Keravan kaupunki. Yhdistyksestä käytetään kansainvälisissä

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsinki Outsiders ry:n säännöt

Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsinki Outsiders Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu toukokuun 28. päivänä vuonna 2011 ja siitä käytetään

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

2. TARKOITUS (vrt. sääntöjen kohta 2) Yhdistyksen poliittinen puoluettomuus tarkoittaa sitä, että se ei esitä puoluepoliittisia kannanottoja.

2. TARKOITUS (vrt. sääntöjen kohta 2) Yhdistyksen poliittinen puoluettomuus tarkoittaa sitä, että se ei esitä puoluepoliittisia kannanottoja. Helsingin Nuorkauppakamari ry Helsingfors Juniorhandelskammare rf Junior Chamber International Helsinki HELSINGIN NUORKAUPPAKAMARI RY:N TOIMINTAOHJEET 1. NIMI ( vrt. sääntöjen kohta 1) Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Maatutkarengas ry Rek.nro 162.070 Ensirek.pvm 24.11.1994 SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Mikkelin Nuorkauppakamari ry

SÄÄNNÖT. Mikkelin Nuorkauppakamari ry SÄÄNNÖT Mikkelin Nuorkauppakamari ry SISÄLTÖ 1 1 NIMI JA KOTIPAIKKA... 2 2 TARKOITUS... 2 3 TOIMINTA... 2 4 JÄSENET... 3 5 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN... 4 6 YHDISTYKSEN KOKOUKSET... 4 6.1 Vuosikokous...

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Talousohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 6 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan talousohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä Humanistisen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA

SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on ja kotipaikka on Vantaa. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista nimitystä JCI Metropol. Yhdistyksen toiminta-alueina

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

AURAJOEN NUORKAUPPAKAMARI RY:N TOIMINTAOHJE

AURAJOEN NUORKAUPPAKAMARI RY:N TOIMINTAOHJE AURAJOEN NUORKAUPPAKAMARI RY:N TOIMINTAOHJE Alkuperäinen toimintaohje on laadittu 1992 Satu Harkke-Taston ja Tarja Kaumi-Haapamäen toimesta. Toimintaohje on päivitetty 2005 Paula Heinosen ja Leena Nikulan

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa. ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot