FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY."

Transkriptio

1 FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. TOIMINTAOHJE

2 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen virallinen nimi on suomenkielinen (Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry.). Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä Forssa Juniorhandelskammare tai englanninkielistä nimeä Junior Chamber Forssa. 2. Poliittinen toiminta Yhdistyksen poliittinen puolueettomuus tarkoittaa sitä, että yhdistys ei esitä puoluepoliittisia kannanottoja. 3. Muu Toiminta Yhdistys julkaisee toiminnastaan tiedotetta, joka jaetaan yhdistyksen jäsenille, koejäsenille, kunniajäsenille ja senaattoreille sekä keskusliiton virkailijoille ja alueen 4 nuorkauppakamarien puheenjohtajille ja/tai tiedottajille sekä kaksoiskamarille. Hallitus nimeää keskusliiton virkailijat ja yhdistyksen muut yhteistyökumppanit, joille tiedote toimitetaan. 4. Jäsenet Yhdistyksen jäseneksi haluavan tulee jättää hallitukselle kirjallinen jäsenhakemus tammikuun kuukausikokousta edeltävään hallituksen kokoukseen mennessä. Jäsenehdokkaan hyväksymisestä koejäseneksi päättää yhdistyksen hallitus. Koejäsenten nimet julkistetaan kuukausikokouksessa ja koejäsenet ovat mukana yhdistyksen toiminnassa hallituksen kokouksesta lähtien. Koejäsenen edellytetään osallistumista IPP:n suunnittelemaan ja hallituksen hyväksymään perehdyttämisohjelmaan. IPP pitää kirjaa koejäsenten osallistumisesta perehdyttämisohjelman tapahtumiin, kokouksiin ja projekteihin sekä haastattelee koejäsenet ennen valintakokousta. Koejäsenellä on pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä, paitsi että koejäsenellä ci ole äänioikeutta.

3 Yhdistyksen hallitus tekee päätöksen koejäsenten esittämisestä varsinaisiksi jäseniksi kerran vuodessa toukokuun kuukausikokouksessa, jossa uusien jäsenten valinta tapahtuu. Tullakseen valituksi jäseneksi koejäsenen on saatava kokouksen äänikelpoisten jäsenten äänistä 2/3. Uudet jäsenet maksavat sekä liittymis- että jäsenmaksun jäseneksi valituksi tulemisen vuodeltaan toukokuun loppuun mennessä. Siirtojäsenen hyväksymistä siirtojäsenen kirjallisesta hakemuksesta hallitus voi esittää jokaisessa yhdistyksen kokouksessa. Siirtojäsenen ei tarvitse maksaa liittymismaksua. Jäsenmaksunsa hän maksaa siihen yhdistykseen, jonka jäsenenä hän on tammikuun 1. päivänä. Varsinaisen jäsenen on maksettava jäsenmaksunsa viimeistään maaliskuun 15. päivänä. Jäsenen eroaminen ja erottaminen eivät vapauta häntä kuluvan vuoden jäsenmaksusta. Henkilö- ja osoitetiedoissa tapahtuneista muutoksista jäsenen on viipymättä ilmoitettava yhdistyksen sihteerille. 5. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen virallisia kokouksia ovat vaali- ja vuosikokous. Näiden lisäksi hallitus kutsuu yhdistyksen tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin pääsääntöisesti kesä-, heinä- ja elokuuta lukuun ottamatta. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden kolmantena tiistaina. Kutsu kokouksiin on toimitettava esityslistoineen jäsenille viikkoa ennen kokousta. 6. Vaalikokous Vaalikokouksen ääntenlaskijoiksi valitaan vähintään kaksi henkilöä. Hallituksen jäsenille tai tilintarkastajille ci pääsääntöisesti makseta palkkiota eikä korvausta menetetystä työajasta. Suoranaisten kulujen, esimerkiksi kilometrikorvausten, korvaamisesta päättää hallitus.

4 Puheenjohtaja esittelee vaaliehdokkaat, jotka ovat ennen vaalikokousta ilmoittaneet hallitukselle halukkuutensa asettua ehdokkaiksi. Myös kokouksessa on mahdollista asettua ehdolle vaaliin. Puheenjohtajaehdokkaat käyttävät 5 minuutin puheenvuoron. Varapuheenjohtajat (DP ja VP:t) käyttävät 3 minuutin puheenvuoron. Ehdokkaat saavat käyttää puheenvuoronsa arvotussa järjestyksessä. Ehdokkaan puheenvuoron ajaksi kilpailevat ehdokkaat poistuvat. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Vain henkilökohtaisesti läsnä olevat voivat äänestää. Kutakin tehtävää varten suoritetaan eri äänestys. Tullakseen valituksi ehdokkaan on saatava vähintään puolet hyväksytyistä Äänistä. Mikäli vaali ci ratkea ensimmäisessä äänestyksessä, kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken suoritetaan uusi äänestys. Valituksi tulleiden nimet ilmoitetaan välittömästi. Hallitus kutsuu toimihenkilöt, joita ovat ainakin sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallitus voi kutsua myös muita toimihenkilöitä avukseen. Hallitus nimittää myös projektipäälliköt. 7. Vuosikokous Vuosikokouksen puheenjohtajaksi ei saa valita edellisen vuoden hallituksen jäsentä. 8. Ylimääräiset kokoukset Hallitus päättää ylimääräisen kokouksen ajankohdasta. Kuitenkin, milloin kokous kutsutaan koolle jäsenen tai jäsenten vaatimuksesta, kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kirjallinen kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

5 9. Kokousmenettely Yhdistyksen vuosi- ja vaalikokouksessa kokoustekniikkana tulisi käyttää Robert s Rules of Order -tekniikkaa. Suljetussa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 10. Hallitus Milloin yhdistyksen valitsema hallituksen jäsen on tilapäisesti estynyt hoitamasta hänelle uskottua tehtävää, hallitus voi siirtää tehtävät tilapäisesti toisen henkilön hoidettavaksi. Tällaisella hallituksen nimeämällä henkilöllä on hallituksen kokouksissa puheoikeus, mutta ci äänioikeutta. Hallituksen toiminnasta estyneen hallituksen jäsenen tilalle on hallituksen ehdotettava uutta jäsentä lähinnä seuraavassa yhdistyksen virallisessa kokouksessa. Hallituksella on oikeus vapauttaa nimittämänsä toimihenkilö tehtävästään kesken toimikauden ja nimittää tarvittaessa toinen henkilö hänen tilalleen. Hallitus voi nimetä toimihenkilölle varahenkilön, jos toimihenkilö on tilapäisesti estynyt hoitamasta tointaan. Toimihenkilöillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen kokouksissa. 11. Hallituksen ja sen toimihenkilöiden tehtävät Hallitus voi ottaa päätettäväkseen minkä tahansa yhdistystä koskevan asian, ellei sitä ole säännöissä tai toimintaohjeissa määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

6 Puheenjohtaja eli PRES Puheenjohtajan tehtävänä on säännöissä mainittujen lisäksi muun muassa: 1. kehittää, koordinoida ja johtaa yhdistystä ja sen jäsenten toimintaa 2. huolehtia siitä, että yhdistyksen hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt saavat tehtäviinsä tarpeellisen valmennuksen 3. ensisijaisesti edustaa yhdistystä keskusliitossa ja alueellisessa yhteistyössä 4. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten valmisteleman aineiston pohjalta, antaa rahastonhoitajalle ohjeet talousarvioehdotuksen laatimista varten 5. koota ja laatia yhdistyksen toimintakertomus varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten valmisteleman aineiston pohjalta seuraavan vuoden vuosikokoukseen mennessä 6. huolehtia yhdistyksen sisäisestä palkitsemisesta 7. huolehtia seuraavan vuoden hallituksen jäsenehdokkaista ja toimihenkilöehdokkaista 8. suunnitella ja valvoa yhdistyksen jäsenpolitiikkaa 9. säilyttää yhdistyksen viirit, pitää kirjaa luovutetuista viireistä sekä huolehtia viirien tilaamisesta 10. pitää kirjaa yhdistykselle luovutetuista lahjaesineistä, vastata niiden säilyttämisestä ja pitää kirjaa niiden edelleen luovutuksista 11. pyrkiä huolehtimaan jäsenten, koejäsenten, kunniajäsenten ja senaattorien merkkipäivien sekä perheenlisäysten ym. merkittävien seikkojen huomioimisesta 12. huolehtia tiedottamisesta tehtäväalueeseensa liittyvistä asioista yhdistyksen jäsenille 13. huolehtia yhdistyksen ulkoisesta tiedottamisesta yhdessä markkinoinnista vastaavan varapuheenjohtajan kanssa 14. huolehtia mahdollisten senaattori- ja kunniajäsenehdokkaiden tuomisesta hallituksen kokouksen päätettäväksi 15. vastata yhdistyksen strategisesta suunnittelusta 16. seuralaistoimintaa vetää puheenjohtajan seuralainen.

7 Edellinen puheenjohtaja eli IPP Edellisen puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa: 1. huolehtia palkintohakemusten laatimisesta sekä kansallista että kansainvälistä palkintojenhakua 2. huolehtia toimintaohjeiden, sääntöjen ja erilaisten muiden ohjeistusten ylläpitämisestä ja kehittämisestä 3. esittää ohjeiden ja sääntöjen muutokset yhdistyksen hallitukselle, joka esittää ne edelleen yhdistyksen kokoukselle hyväksyttäväksi 4. vastata sääntöjen ja ohjeiden tulkitsemisesta muun muassa kokouksissa 5. avustaa asiantuntemuksellaan puheenjohtajaa, hallituksen jäseniä ja tornihenkilöitä 6. seurata jäsenistön aktiviteettia sekä ottaa yhteyttä passiivisiin jäseniin heidän aktivoimisekseen 7. huolehtia tiedottamisesta tehtäväalueeseensa liittyvistä asioista yhdistyksen jäsenille 8. perehdyttää koejäsenet, uudet jäsenet ja siirtojäsenet nuorkauppakamaritoimintaan ja vastata uuden jäsenen strategisesta suunnitelmasta 9. siirtää perinteitä edellisilta toimikausilta seuraaville toimikausille Varapuheenjohtaja eli DP (tuleva puheenjohtaja) Tulevan puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa: 1. perehtyä tulevaan puheenjohtajan tehtävään. 2. osallistua yhdessä puheenjohtajan kanssa yhdistyksen strategiseen suunnitteluun. 3. huolehtia yhdessä puheenjohtajan kanssa seuraavan vuoden hallituksen jäsenehdokkaista ja toimihenkilöehdokkaista. 4. osallistua edellisen puheenjohtajan kanssa koejäsenten, uusien jäsenten ja siirtojäsenten perehdyttämiseen. 5. toimia puheenjohtajan sijaisena puheenjohtajan ollessa tilapäisesti estyneenä. 6. aktivoida omalla esimerkillään jäsenistöä.

8 Varapuheenjohtaja eli VP Varapuheenjohtajan tehtävänä on säännöissä mainittujen lisäksi muun muassa: 1. kehittää ja ohjata toimintalohkonsa työskentelyä ja valvoa projektien edistymistä 2. aktivoida jäseniä osallistumaan oman lohkonsa toimintaan 3. valmentaa ja perehdyttää toimintalohkoonsa kuuluvia projektinjohtajia 4. huolehtia tiedottamisesta toimintalohkoonsa liittyvistä asioista yhdistyksen jäsenille 5. laatia ehdotus toimintalohkonsa toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 6. laatia toimintalohkonsa toimintakertomus toimintavuoden lopussa Sihteeri Sihteerin tehtävänä on muun muassa: 1. laatia ja postittaa esityslistat puheenjohtajalta ja muilta hallituksen jäseniltä saamiensa ohjeiden mukaisesti 2. laatia, säilyttää ja arkistoida yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjat 3. saattaa pöytäkirjojen paatokset välittömästi asianomaisten henkilöiden tietoon 4. huolehtia siitä, että yhdistyksen tilaisuudet hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti 5. huolehtia yhdistykselle tulevan postin ja muun aineiston jakamisesta ja arkistoinnista 6. huolehtia jäsenkantakorttien ajan tasalla pitämisestä ja jäsentietojen lähettämisestä keskusliittoon matrikkelia varten 7. ilmoittaa JC-Uutisille jäsenten nimen- ja osoitteenmuutokset 8. huolehtia ilmoituksista yhdistysrekisteriin 9. ylläpitää jäsenten aktiivisuustaulukkoa jäsenten osallistumisesta yhdistyksen toimintaan 10. ylläpitää jäsenten nimi- ja osoitetietoja 11. huolehtia jäsen- ja virkailijamerkkien säilyttämisestä ja tilaamisesta 12. avustaa puheenjohtajaa toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen kokoamisessa.

9 Rahastonhoitaja Rahastonhoitajan tehtävänä on muun muassa: 1. hoitaa yhdistyksen raha-asiat, varallisuus ja tilit taloussäännön edellyttämällä tavalla 2. huolehtia yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta kirjanpitolain ja -asetuksen, yhdistyksen sääntöjen ja taloussäännön mukaisesti 3. periä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut sekä kannatusjäsenmaksut 4. valmistella talousarvioehdotus ja esitellä se yhdistyksen kokoukselle sekä valvoa sen noudattamista 5. huolehtia mahdollisten projektitilien avaamisesta ja lopettamisesta 6. huolehtia pankkeja varten hallituksen päätöksen mukaisesti voimassa olevat tilinkäyttöön oikeutettujen henkilöiden nimet. 12. Toimintalohkot Toimintalohkojen pääasialliset tehtävät ovat: Yhteiskuntalohko Yhteiskuntalohko keskittyy yhteiskunnan ja oman yhdyskuntansa taloudelliseen, sosiaaliseen ja henkiseen kehittämiseen. Yksilölohko Yksilölohko keskittyy yksittäisen jäsenen kehittämiseen. Tämä sisältää kaikki henkilökohtaisen kehityksen alueet kattaen myös sosiaalisen, taloudellisen, fyysisen ja henkisen kehityksen. Yhdistyslohko Yhdistyslohko keskittyy yhdistyksen tehokkaaseen johtamiseen pitäen nuorkauppakamarin toimivana ja elävänä organisaationa. Yhdistyslohko vastaa yhdistyksen kokousten suunnittelusta ja toteutuksesta. Yhdistyslohko vastaa myös järjestelyistä, joita alueellisiin ja kansallisiin kokouksiin ja tapahtumiin osallistuminen edellyttää. Yhdistyslohko vastaa perheitä koskevasta toiminnasta. Yhdistyslohko vastaa myös kansainvälisten asioiden hoitamisesta. Tähän kuuluu mm. Twinning-toiminta ja tiedottaminen kansainvälisistä asioista. Kansainvälisten kokousten koordinointia varten hallitus valitsee oman projektipäällikön.

10 Markkinointilohko Markkinointilohko vastaa kamarin sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta - ulkoisesta yhdessä puheenjohtajan kanssa. Tärkein vastuualue on kamarin oma, sisäinen tiedotuslehti, jonka toimittamiseen hallitus nimittää tarvittaessa toimituskunnan ellei varapuheenjohtaja tee tiedotetta yksin. Hän huolehtii kamarin tapahtumisen tiedottamisesta julkisille tiedotusvälineille yhdessä projektista vastaavan lohkojohtajan kanssa. Lohkosta vastaava varapuheenjohtaja hoitaa myös tiedottamisen aluetiedotteeseen ja JC- Uutisiin. Hän johtaa vuoden Maineteko -projektia. Hän vastaa jäsentiedotteiden arkistoinnista. 13. Palkitseminen Palkitsemisesta vastaa puheenjohtaja. Kamarin kiertopalkinnot ovat aktiivisuuspalkinto, konkaripalkinto, Taiwan-palkintoja tulokas-palkinto. Lisäksi jaetaan puhemestari-palkinto puhekilpailun perusteella. Kustakin palkinnosta on omat ohjeensa. 14. Kamarin lahjaesineet Kamarin saamia lahjaesineitä voidaan hallituksen päätöksellä luovuttaa edelleen jäsenille, kunniajäsenille ja senaattoreille merkittävistä ansioista JCtoiminnan hyväksi tai merkkipäivien vuoksi. Puheenjohtaja pitää kirjaa saaduista ja luovutetuista lahjaesineistä. 15. JC-merkkien käyttö JC-merkkien käytöstä on omat ohjeensa. 16. Kunniajäsenet Kunniajäsenten valitsemisesta on omat sääntönsä. Kunniajäsen on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen jäsenille tarkoitettuihin tilaisuuksiin ja käyttämään niissä puhe-, mutta ei äänioikeutta. Kunniajäsen voidaan valita kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi, ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjan tarkastajaksi. Kunniajäsen voi pyydettäessä osallistua projektityöskentelyyn.

11 Kunniajäsenten on suotavaa suorittaa vuosittain kannatusmaksu Forssan Seudun Nuorkauppakamarille, 17. Senaattorit Senaattoriehdokkaiden esittämisestä aluejohtajalle ja keskusliiton puheenjohtajalle päättää yhdistyksen hallitus. Senaattorihakemuksen puoltamiseksi vaaditaan hallituksen määräenemmistö Senaattoriksi hakemisen edellytyksenä on jäsenen erittäin ansiokas, jctoiminnan arvostusta lisännyt tai lisäävä toiminta. Jäsenen toiminta on voinut tapahtua omassa tai muussa nuorkauppakamarissa, alueellisessa JCtoiminnassa, Keskusliitossa tai kansainvälisessä JC - toiminnassa Senaatin jäsenillä, jotka eivät ikänsä vuoksi ole enää yhdistyksen jäseniä, on yhdistyksen toiminnassa samat oikeudet kuin kunniajäsenillä. Senaattorien on suotavaa suorittaa vuosittain kannatusmaksu Forssan Seudun Nuorkauppakamarille 18. Erityismääräykset Tämän toimintaohjeen vahvistaa yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Tätä toimintaohjetta on noudatettava 30.9,1994 alkaen. Tämä toimintaohje muutoksineen ja lisäyksineen on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa Forssassa, 29. päivänä syyskuuta 1994 Marita Junttila Kokouksen puheenjohtaja Jari Sava Kokouksen sihteeri

12 LIITTEET Viiriohjesääntö Palkitsemissäännöt Kunniajäsenvalintaan liittyvät säännöt Taloussääntö Matkustusohjesaanto Robert s Rules of Order -käsikirja Näiden toimintaohjeiden lisäksi on epävirallinen puheenjohtajan ohjeistus aluekokouksia, kansallisia kokouksia, käätyjen käyttöä, kamarin puheenjohtajan esineistön luovuttamista seuraavalle puheenjohtajalle, kamarin viirejä, kamarille luovutettuja lahjaesineitä ja niiden edelleen luovuttamista varten. Ko. kirjallista ohjeistusta, jonka puheenjohtaja luovuttaa seuraavalle puheenjohtajalle, ei ole hyväksytty näiden ohjeiden mukana.

13 Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry. Kunniajäsenvalintaan liittyvät säännöt 1. Forssan Seudun Nuorkauppakamari voi kutsua kunniajäseneksi ikärajoituksesta ja yhdistyksen jäsenyydestä riippumatta henkilön, jota hallitus on esittänyt ja jonka kutsumisesta 2/3 yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannattaa. 2. Kunniajäsenyydellä pyritään osoittamaan poikkeuksellisen suuni arvonanto, jota yhdistys tuntee kunniajäseneksi valittavaa kohtaan. Tätä arvonantoa pyritään ylläpitämään siten, että kunniajäseneksi kutsumisen edellytykset pidetään korkeina. Kunniajäsenyyden luonne huomioon ottaen hallituksen kunniajäsenehdotuksen on oltava lähtökohtaisesti yksimielinen. 3. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jonka toiminta yhdistyksessä tai muutoin on ollut sellaista, että se omaperäisesti ja olennaisesti edistää yhdistyksen toimintaa, tavoitteita ja tunnetuksi tekemistä muussa yhteiskunnassa. Toimintaa arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota myös toiminnan kestoon. Kunniajäsenyys voidaan myöntää myös pitkäaikaisen ja erityisen aktiivisen toiminnan perusteella. 4. Kunniajäsenyydestä päätettäessä hallitus antaa yhdistyksen kokoukselle selonteon niistä konkreettisista ansioista, joiden perusteella se kunniajäsenyyttä ehdottaa. 5. Kunniajäseneksi voidaan erityisestä syystä valita myös muu henkilö kuin yhdistyksen jäsen tai jäsenenä ollut.

14 Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry. JC-merkkien käyttö 1. Jäsenmerkki Forssan Seudun Nuorkauppakamarin jäsen on oikeutettu käyttämäänjäsenmerkkiä. Jäsenmerkkiä suositellaan käytettäväksi aktiivisesti päivittäin ja siten markkinoimaan nuorkauppakamaria yhdistyksen tilaisuuksien ulkopuolella. 2. Hallituksen jäsenen tai virkailijan JC -merkki Hallituksen jäsenet ja hallituksen toimihenkilöt ovat oikeutettuja käyttämään tehtävää vastaavaa JC-merkkiä. Niiden käytön voi aloittaa valinnan jälkeen siinä vaiheessa, kun hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Merkkejä käytetään vain sinä vuonna, kun tehtävää hoidetaan. Merkin käyttöoikeus loppuu viimeistään toimikauden päättyessä tai silloin, kun hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. 3. IPP:n merkki IPP:n Past President -merkkiä voi IPP käyttää siihen asti, kun hän on nuorkauppakamarin jäsenenä. Mikäli IPP:n tehtävää ei ole hoidettu siksi, että ko. jäsen on vaihtanut kamaria ennen IPP:n toimikauden alkamista tai toimikauden alettua, on hän kuitenkin oikeutettu käyttämään merkkiä. IPP, joka IPP-kauden aikana tai sen jälkeen hoitaa muun merkin käyttöön oikeuttavaa tehtävää, hän voi valita, mitä merkkiä hän käyttää. 4. Senaattorinmerkki Senaattorit käyttävät senaattorimerkkiä. 5. Keskusliiton ym. Merkit Keskusliiton tai JCI:n tehtäviä hoidettaessa noudatetaan näiden merkkien sääntöjä. 6. Käyttöoikeuden lakkaaminen Senaattorimerkkiä lukuun ottamatta lakkaa kaikkien merkkien käyttöoikeus jäsenen erotessa nuorkauppakamarista.

15 Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry. Palkitsemissäännöt 1. Vuoden tulokas -palkinto Vuoden tulokas -palkinto on visakoivuinen sorsa, jonka on lahjoittanut Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry:n puheenjohtaja Timo Tuominen vuonna Palkinto voidaan luovuttaa yhdistyksen uudelle jäsenelle, joka on nuorkauppakamaritoiminnassa mukana ensimmäistä vuottaan. Palkintoa luovutettaessa huomioidaan aktiivinen ja innostunut nuorkauppakamaritoiminta. Palkinto luovutetaan vuodeksi kerrallaan. Palkinnon luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. 2. Aktiivisuuspalkinto Aktiivisuuspalkinto on lasimalja, jonka on lahjoittanut Riihimäen Nuorkauppakamari. Palkinto voidaan luovuttaa toimintavuoden aikana ansiokkaasti toimineelle yhdistyksen jäsenelle. Palkintoa ei voida luovuttaa yhdistyksen hallitukseen toimintavuoden aikana kuuluvalle jäsenelle eikä hallituksen toimihenkilöille. Palkinto luovutetaan vuodeksi kerrallaan. Palkinnon luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. 3. Konkaripalkinto Konkaripalkinto on tinalautanen, jonka on lahjoittanut Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen puheenjohtaja Dennis Seligson Forssan Nuorkauppakamari ry:n 15-vuotisjuhlassa Palkinto voidaan luovuttaa yhdistyksen jäsenelle (myös hallituksen jäsenelle), jonka varsinainen jäsenyysaika Forssan Seudun Nuorkauppakamarissa on kestänyt vähintään 5 vuoden ajan. Palkintoa

16 luovutettaessa huomioidaan pitkäaikainen, uskollinen puurtamistyö yhdistyksen eri tehtävissä. Palkinto luovutetaan vuodeksi kerrallaan. Palkinnon luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. 4. Taiwan-palkinto Taiwan-palkinto on vuoden 1983 JCI:n maailmankokouksen kokoustunnus teak-jalustalla. Palkinnon ovat lahjoittaneet yhdistyksen ensimmäiset maailmankokouskävijät Timo Rapakko ja Arto Tikkaoja Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry:n 15-vuotisjuhlassa Palkinto voidaan luovuttaa yhdistyksen jäsenelle (myös hallituksen jäsenelle) ansiokkaasta ja merkittävästä kansainvälisestä jc-projektista, kansainvälisen tapahtuman toteutuksesta tai muusta kansainvälisyyden edistämisestä. Palkinto luovutetaan vuodeksi kerrallaan. Palkinnon luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. 5. Puhemestaripalkinto Puhemestaripalkinto on tinakolpakko, jonka vuoden 1991 puheenjohtaja Eija Lehtimäki luovutti yhdistyksen vuosikokouksessa ensimmäisen kerran pidetyssä puhekilpailussa Palkinto voidaan luovuttaa yhdistyksen jäsenelle ansiokkaasta puheen pitämisestä puhekilpailussa. Puhekilpailuun voivat osallistua yhdistyksen jäsenet. Puheen voi pitää suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Puheen kesto on 3 minuuttia, Kun kilpailijalla on 30 sekuntia puheaikaa jäljellä, siitä ilmoitetaan hänelle sovitulla tavalla. Kilpailijoita ci saa avustaa puheen aikana. Tuomareina toimii kolme kokenutta jäsentä, senaattoria tai kunniajäsentä. Tuomaristo valitsee keskuudestaan päätuomarin, jonka ääni mahdollisessa äänestyksessä on ratkaiseva. Tuomaristo tekee listan puhujista paremmuusjärjestyksessä ja julkistaa puhekilpailun voittajan. Lista luovutetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle. Kamarin puhekilpailun voittaja edustaa kamaria aluetason kilpailussa. Mikäli ao. henkilö on estynyt osallistumasta aluekokoukseen, valitsee

17 puheenjohtaja uuden edustajan tuomarien laatiman listan mukaan. Aluetason puhekilpailun voittajat kilpailevat keskusliiton vuosikokouksessa. Tämän kilpailun voittaja edustaa Suomea Eurooppakokouksessa ja mahdollisesti maailmankokouksessa. Palkinto luovutetaan vuodeksi kerrallaan. Puhemestari saa kiertopalkinnon lisäksi omakseen pienen tinakolpakon. Kiertopalkintoon kaiverretaan kilpailun voittajan nimi ja vuosiluku sekä pieneen tinakolpakkoon lisäksi Puhemestari. 6. Seinäkello Vuonna 2003 Forssan Seudun Nuorkauppakamarin 35 vuotisjuhlassa Kansallisen puheenjohtaja 2003 Jarmo Jalkasen lahjoittama seinäkello luovutetaan Aikaansa edellä olevalle kamarilaiselle. Palkinto luovutetaan vuodeksi kerrallaan. Palkinnon luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

18 Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry. Viiriohjesääntö 1. Viirin materiaali on kaksinkertaista silkkiä. Julkisivun väri on sininen. Keskellä viiriä on iso, valkoinen JCI:n tunnus ja sen yläpuolella teksti Forssa. Viirin alareuna on kolmihaarainen. Haarojen päissä on valkoiset tupsut. Viirin maksimikorkeus on 215 mm ja leveys 125 mm. 2. Viiri voidaan luovuttaa Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry:n jäsenelle. ansioista jc-toiminnassa huomioiden erityisesti jäsenen eroaminen ikänsä puolesta, toimiminen hallituksen puheenjohtajana, vaativan jc-projektin vetäjänä tai poismuutto paikkakunnalta. 3. Viiri voidaan antaa muulle nuorkauppakamariyhdistykselle tai toisen nuorkauppakamarin jäsenelle huomionosoituksena tai tunnustuksena merkittävästä yhteistyöstä tai toiminnasta Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry:n kanssa. 4. Viiri voidaan luovuttaa nuorkauppakamarijärjestön ulkopuoliselle suomalaiselle tai ulkomaiselle henkilölle tai yhteisölle, jolle Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry. haluaa osoittaa kunnioitustaan ja kiitollisuuttaan. 5. Viiri voidaan luovuttaa yhden toimintavuoden aikana pääsääntöisesti korkeintaan kolme kertaa. 6. Viirin luovuttamisen perusteeksi ei riitä ainoastaan merkittävä taloudellinen tuki yhdistykselle. 7. Viirin luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 8. Luovutettavat viirit on numeroitava ja hallituksen on pidettävä niistä luetteloa ja huomioitava, että kullekin viirinsaajalle voidaan luovuttaa ainoastaan yksi viiri. 9. Viirit varustetaan hopealaatalla, johon kaiverretaan saajan nimi, päivämäärä ja yhdistyksen nimi.

19 Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry. Taloussääntö 1. Hallinnollisia määräyksiä Yhdistyksen toiminnassa, varojen hoidossa ja tilinpidossa on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen) yhdistyksen kokousten päätösten ja ohjeiden lisäksi tämän taloussäännön määräyksiä. Hallituksen on yhdistyslain mukaisesti ilmoitettava yhdistystä koskevat asiat yhdistysrekisteriin viivytyksettä. Hallitus edustaa yhdistystä ja kirjoittaa yhdistyksen toiminimen yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Yhdistyksen varainhoidon johto ja valvonta samoin kuin tämän taloussäännön noudattamisen valvonta kuuluu hallitukselle, Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksen pitoaika ja -paikka, läsnä olleet henkilöt ja käsiteltävänä olleista asioista vähintään päätökset ja mahdolliset äänestystulokset. Pöytäkirja on tarkistettava seuraavassa hallituksen kokouksessa ellei ole toisin päätetty. Pöytäkirjat on säilytettävä järjestettynä luotettavalla tavalla ja numeroitava~ juoksevasti hallituskausittain. Hallituksen tulee esittää vuosikokoukselle talousarvioehdotuksensa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Talousarviossa on eroteltava yhdistyksen menot ja tulot bruttopeniaatteen mukaisesti. Taloutta on hoidettava huolellisesti ja hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Hallituksen on otettava huomioon varojen käyttöpaatoksia tehdessään yhdistyksen kokonaistaloudellinen tila sekä ao. tilikauden toteutuneet ja odotettavissa olevat talouden poikkeamat talousarviosta. Projektien tuottaman ylijäämän käytöstä päättää hallitus talousarvion ja taloussaannon puitteissa. Projektipäälliköillä ja -ryhmillä ei ole päätösvaltaa projektin tuottamaan ylijäämään ellei toisin ole päätetty. Hallitus tekee varojenkäyttöpäätökset, jotka koskevat yhdistyksen

20 jäsenille rahana tai rahanarvoisena etuutena annettavia palkkioita, stipendejä, avustuksia ja muita vastaavanlaisia suorituksia suorituksen aiheesta riippumatta. Tarvittaessa hallitus voi alistaa asian yleisen kokouksen päätettäväksi. 2. Varojen hoitoa koskevat määräykset Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallituksella on varanhoidossa apuna yhdistyksen rahastonhoitaja. Rahastonhoitajalla tulee olla kirjanpidossa ja taloudenhoidossa niittävä tietoja taito. Yhdistyksen omaisuutta ja vakuuksia san luovuttaa vain hallituksen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti, Yhdistyksen hallitus päättää pankki- ja postisiirtotilien avaamisesta ja lopettamisesta. Hallitus valtuuttaa ja antaa tarvittavat valtakirjat henkilöille, joilla on oikeus kuitata arvoposti ja nostaa varoja pankin- ja postisiirtotileiltä. Valtuutus on merkittävä pöytäkirjaan. Tilinkäyttöoikeus on rajoitettava yhdistyksen rahastonhoitajan lisäksi enintään yhteen hallituksen jäseneen tai puheenjohtajaan. Rahastonhoitajalle toimitettavissa laskuissa ja menotositteissa on oltava niittävän yksityiskohtainen selvitys siitä, mihin projektiin tai muuhun toimintaan maksu liittyy ja että maksu on sopimuksenmukainen Rahastonhoitajan on ennen maksun suorittamista tarkastettava, että tosite on päivätty, tositteesta käy selville maksun aihe ja laskutoimitukset ovat oikeat. Maksut on pääsääntöisesti suoritettava pankki- tai postisiirron välityksellä. Maksettu lasku on liitettävä tiliotteeseen Tiliotteita liitteineen on säilytettävä erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta noudattaen. Käteisvarat on viivytyksettä talletettava yhdistyksen pankki.. tai postisiirtotilille. Käteissuorituksista on laadittava tosite. Rahastonhoitaja laatii jäsenmaksujen perimisluettelon ja vertaa siihen maksetut jäsenmaksut, Luettelo on säilytettävä kirjanpidon tilinpäätöstositteiden yhteydessä.

21 3. Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat määräykset Hallituksen on huolehdittava, että yhdistyksen kirjanpito on järjestetty luotettavasti kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten sekä tämän taloussäännön mukaisesti. Yhdistyksen kirjanpito on järjestettävä ja pidettävä siten, että yhdistyksen varojen käytöstä päätettäessä on riittävän tarkasti selvillä ao. tilikauden menot ja tulot sekä päätösajankohdan taloudellinen lila. Kirjanpidon tulee perustua juoksevasti numeroituihin tositteisiin tai tiliotemerkintöihin. Kirjanpitokirjat ja tositteet on säilytettävä turvaavalla tavalla vähintään kirjanpitolain vaatiman ajan. Tilikauden aikana säilyttämisestä vastaa rahastonhoitaja ja tämän jälkeen hallitus. Tilikauden aikana liiketapahtumat voidaan kirjata maksuperusteen mukaan. Tilinpäätöstä laadittaessa on kirjaukset saatettava suoriteperusteiseksi siten, että kaikki velat, velvoitteet, sitoumukset ja saatavat käyvät ilmi tilinpaatoksesta Yhdistyksen kirjanpidossa tilikauden aikana erillään hoidettujen projektien velat, saatavat, menot ja tulot on kirjattava yhdistyksen kirjanpitoon bruttopeniaatteen mukaisesti ja tositteet sekä tiliotteet on liitettävä yhdistyksen tositeaineistoon omana tositesarjanaan Tilinpaatos on laadittava tasekirjaan kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti ja toimivaltaisen hallituksen on se allekirjoitettava ennen tilintarkastajille luovuttamista Tasekirjaan on laadittava tase-erittely taseryhmittäin, Tasekirjaan on laadittava myös luettelo yhdistyksen käyttöomaisuudesta, Tase-erittelyt ja allekirjoittaa rahastonhoitaja

22 4. Yhdistyksen kirjanpidosta erillään hoidettavien projektien erilliskirjanpitoa koskevat määräykset Hallitus voi tarvittaessa päättää tietyn projektin tilinpidon järjestämisestä yhdistyksen kirjanpidosta erillisenä itsenäisenä kirjanpitona. Erilliskirjanpitoa koskevassa paatoksessa hallituksen tulee nimetä projektipäällikkö, joka vastaa tilinpidon järjestämisestä päättää projektin käyttöön asetettavista varoista ja tulostavoitteista päättää Oman pankkitilin avaamisesta sekä varojen ja pankkitilien käyttövaltuuksista asettaa ajankohdan, johon mennessä projektin tilinpaatos on laadittava ja tilitys tehtävä hallitukselle, Projektin kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään vastaavat asiat kuin yhdistyksen hallituksen pöytäkirjaan, Projektin tositteet ja tiliotteet on säilytettävä kuten yhdistyksen tositteet ja tiliotteet. Projektin päätyttyä tosite- ja asiakirja-aineiston säilyttämisestä vastaa yhdistyksen hallitus. Tilikaudelta toiselle jatkuvien projektien on laadittava tilikauden vaihteen tilanteesta välitilinpäätös, joka yhdistetään yhdistyksen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Projektin päätyttyä on tästä laadittava tilinpäätös, jossa on riittävästi eriteltävä projektin tuotot, kulut, saarniset, velat ja muut varat bruttoperiaatteen mukaisesti. Tilinpäätös on päivättävä ja projektipäällikön allekirjoitettava, Muilta osin projektin taloudenhoidossa ja kirjanpidossa on noudatettava yhdistyksen vastaavia seikkoja koskevia määräyksiä. 5. Tilintarkastusta koskevat määräykset Yhdistyksen tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen ja erillisten projektien kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Hallituksen on luovutettava tilintarkastajille vähintään kahta viikkoa ennen tilinpaatosta käsittelevää yhdistyksen kokousta yhdistyksen koko

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

1 kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen

1 kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen KESKI-UUDENMAAN NUORKAUPPAKAMARI RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry. Sen kotipaikka on Keravan kaupunki. Yhdistyksestä käytetään kansainvälisissä

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

2. TARKOITUS (vrt. sääntöjen kohta 2) Yhdistyksen poliittinen puoluettomuus tarkoittaa sitä, että se ei esitä puoluepoliittisia kannanottoja.

2. TARKOITUS (vrt. sääntöjen kohta 2) Yhdistyksen poliittinen puoluettomuus tarkoittaa sitä, että se ei esitä puoluepoliittisia kannanottoja. Helsingin Nuorkauppakamari ry Helsingfors Juniorhandelskammare rf Junior Chamber International Helsinki HELSINGIN NUORKAUPPAKAMARI RY:N TOIMINTAOHJEET 1. NIMI ( vrt. sääntöjen kohta 1) Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Mikkelin Nuorkauppakamari ry

SÄÄNNÖT. Mikkelin Nuorkauppakamari ry SÄÄNNÖT Mikkelin Nuorkauppakamari ry SISÄLTÖ 1 1 NIMI JA KOTIPAIKKA... 2 2 TARKOITUS... 2 3 TOIMINTA... 2 4 JÄSENET... 3 5 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN... 4 6 YHDISTYKSEN KOKOUKSET... 4 6.1 Vuosikokous...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue.

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastus suoritettu 16.4.2007 hyväksyntä 5.6.2009 Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa tehdyt 2 pientä muutosta on lihavoitu. JÄSENYHDISTYSTEN

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 2 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)... 1 SÄÄNNÖT... 1 NIMI... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i Jyväskylä rf, ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y.

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. 1 Liiton nimi on Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä 'Bridge League of Finland'. Viralliset lyhenteet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot