TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013"

Transkriptio

1 1 (6) TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa TALOUSOHJE 1. Yleiset periaatteet 1.1 :n (jäljempänä Kamari) toiminnassa, varojen hoidossa ja tilinpidossa on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen, Kamarin sääntöjen ja toimintaohjeiden sekä yhdistyskokousten päätösten ja ohjeiden lisäksi tämän talousohjesäännön määräyksiä. 1.2 Yhdistyksen hallituksen on yhdistyslain mukaisesti ilmoitettava yhdistystä koskevat asiat yhdistysrekisteriin viivytyksettä. 1.3 Yhdistyksen nimen kirjoittaa ja yhdistystä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja yhdistyksen hallitus yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. 1.4 Tässä talousohjesäännössä tarkoitettujen hallinto-, johto- ja valvontaelimien, toimihenkilöiden ja tilintarkastajien tulee hoitaa tehtäväänsä huolellisesti. 1.5 Kamarin varainhoidon johto ja valvonta samoin kun tämän talousohjesäännön noudattamisen valvonta kuuluu Kamarin koko hallitukselle, mutta erityisesti puheenjohtajalle ja taloudenhoitajalle. 1.6 Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksen pitoaika ja paikka, läsnä olleet henkilöt ja käsiteltävinä olleista asioista vähintään päätökset ja mahdolliset äänestystulokset. Pöytäkirjassa on jäsenmaksuja, toimihenkilöiden mahdollisia palkkoja, lainanotto-, lainananto- ja rahannostovaltuuksia, talousarvioita sekä muita seikkoja koskevien päätösten lisäksi myös todettava huomattavimmat talouteen liittyvät muut tapahtumat kuten lahjoitukset, keräykset ja niiden loppuraportit sekä mahdolliset poikkeamat talousarviosta ja taloussäännöstä, jäsenistössä tapahtuneet muutokset sekä mahdolliset organisaatiossa tapahtunet muutokset. 1.7 Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti vuoden alusta lähtien. Pöytäkirja on tarkastettava ja hyväksyttävä seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjat on säilytettävä järjestettyinä luotettavalla tavalla. Puheenjohtajan tulee antaa pöytäkirjan päätökset välittömästi asianomaisten tiedoksi. 1.8 Hallitus esittää vuosikokoukselle talousarvioehdotuksen kuluvalle toimintavuodelle. Talousarviossa on esitettävä Kamarin tulot ja menot bruttoperiaatteen mukaisesti. Talousarvion

2 2 (6) rakenteen on noudatettava vahvistettua tilijärjestelmää siten, että talousarvion tarkoituksenmukainen seuranta on mahdollista. 1.9 Taloutta on hoidettava huolellisesti. Olennaiset poikkeamat vahvistettuun talousarvioon on käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksessa tai yhdistyksen kokouksessa. 2. Varojen hoitoa koskevat periaatteet 2.1. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty Laskun oikeellisuuden tarkastaa aina se henkilö, joka on tilannut suoritteen. Hän myös vastaa siitä, että laskusta ilmenevät kaikki tiliöinnin kannalta oleelliset tiedot. Kamarin menotositteet hyväksyy nimikirjoituksellaan puheenjohtaja varmistettuaan suoritteen tilaajalta laskun oikeellisuuden. Hänen on tarkastettava, että maksu on Kamarin toiminnasta johtuva, sopimuksen mukainen, asiallinen ja hyväksyttävä. Puheenjohtaja voi hyväksyä yksittäisiä kululaskuja euroon saakka. Muut laskut ja kaikki investoinnit on hyväksytettävä hallituksella. Puheenjohtajan kulutositteet hyväksyy IPP. Taloudenhoitajan on ennen maksun suorittamista tarkastettava, että tosite on päivätty, tositteesta käy selville luovutettu suorite tai maksun aihe, laskutoimitukset ovat oikeat ja että tosite on asianmukaisesti hyväksytty Hallitus päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta. Hallitus antaa tarvittavat tilinkäyttöoikeudet. Valtuutus on merkittävä pöytäkirjaan. Tilinkäyttöoikeus on rajoitettava puheenjohtajaan (PRES) ja taloudenhoitajaan (TREAS), elleivät erityiset syyt muuta vaadi Yhdistyksen hallitus päättää lainan ottamisesta yhdistykselle yhdistyksen sääntöjen ja toimintaohjeiden edellyttämää tarkoitusta ja toimintaa varten. Samoin menetellään yhdistyksen omaisuutta pantattaessa ja kiinnitettäessä Maksut on yleensä suoritettava tilisiirroin. Saatu kuitti on liitettävä maksun perusteena olevaan alkuperäiseen laskuun tai muuhun hyväksyttyyn asiakirjaan. Tiliotteet on säilytettävä tositeaineiston yhteydessä Taloudenhoitajan on laadittava jäsenmaksujen perimisluettelo, jonka puheenjohtaja tarkastaa ja allekirjoituksellaan hyväksyy ennen jäsenmaksujen perimisen aloittamista sekä sen päätyttyä. Luetteloon on merkittävä tuloutetut jäsenmaksut ja siitä on selvittävä saamatta jääneet sekä mahdollisesti palautetut jäsenmaksut. Perimisluettelo on säilytettävä kirjanpidon tilinpäätöstositteiden yhteydessä Jäsenmaksut ym. tulot on pyrittävä perimään tarkoitusta varten laadittuja laskulomakkeita käyttäen. Käteisvarat on viivytyksettä talletettava Kamarin pankkitilille. Käteismenoista on vaadittava tai laadittava kuitti, joka on maksunsaajan kuitattava. Käteistuloista on laadittava tosite. Käteissuorituksia tulee käyttää vain pakottavissa tapauksissa.

3 3 (6) 2.8. Meno- ja tulotositteisiin on kirjattaessa selvästi merkittävä kirjausvuoden tositenumero sekä käytettävien tilien numerot tililuettelon mukaan Kamarin omaisuutta ja vakuuksia saa luovuttaa vain hallituksen päätöksellä. 3. Projektitoiminnan ohjeita 3.1. Kamarin projektitoiminnoista tulee laatia projektisuunnitelma, jossa määritellään projektin toiminta-ajatus, vastuuhenkilöt sekä budjetti. Projektisuunnitelma tulee hyväksyttää hallituksella ja liittää hallituksen pöytäkirjaan Projektin tuottaman ylijäämän jaosta ja käyttämisestä muussa nuorkauppakamaritoiminnassa tai alijäämän kattamisesta päättää hallitus Projektin kertahankinnoista, jotka ylittävät 10 % projektin suunnitellusta tuotosta tai euroa, tarvitaan erillinen hallituksen päätös, ellei hallitus projektisuunnitelmassa ole muuta vahvistanut Projektipäällikkö tekee suoritetusta projektista loppuraportin Kamarin hallitukselle. Muistio on liitettävä hallituksen pöytäkirjaan. 4. Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat määräykset 4.1. Hallituksen on huolehdittava, että Kamarin kirjanpito on järjestetty luotettavasti kirjanpitolain ja -asetuksen sekä tämän taloussäännön mukaisesti Hallitus vahvistaa kirjanpidossa ja talousarvion laadinnassa noudatettavan tililuettelon. 4.3 Kamarin kirjanpito ja talouden seuranta on järjestettävä ja pidettävä siten, että varojen käytöstä päätettäessä on riittävän tarkasti selvillä ao. tilikauden menot ja tulot sekä päätöksentekoajankohdan taloudellinen tila Taloudenhoitajan on laadittava Kamarin taloudesta talousarviovertailu, joka esitetään hallitukselle riittävän usein vuoden aikana Kirjanpidon merkintöjen tulee perustua hyväksyttyihin, juoksevasti numeroituihin tositteisiin. Kirjanpitokirjat ja tositteet on säilytettävä turvaavalla tavalla kirjanpitolain vaatiman ajan. Tilikauden aikana tositteista vastaa Hallituksen hyväksymä talouspalveluiden tuottaja ja sen jälkeen hallitus Tilikauden aikana tapahtumat voidaan kirjata maksuperusteen mukaan. Tilinpäätöstä laadittaessa kirjaukset on saatettava suoriteperusteisiksi siten, että kaikki velat, velvoitteet, sitoumukset ja saatavat on käytävä ilmi tilinpäätöksestä Taloudenhoitajan on esitettävä hallitukselle tilinpäätösehdotuksensa hyvissä ajoin ennen vuosikokousta Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Toimivaltaisen hallituksen on allekirjoitettava tilinpäätös ennen tilintarkastajille luovuttamista. Hallituksen on laadittava tilikaudelta sen toimintaa kuvaava toimintakertomus.

4 4 (6) 4.9. Tilinpäätöksen liitteeksi on laadittava tase-erittelyt yksityiskohtaisesti kirjanpitolain ja - asetuksen mukaan taseryhmittäin sekä luettelo kamarin käyttöomaisuudesta. Tase-erittelyt ja käyttöomaisuusluettelon päivää ja allekirjoittaa niiden laatija Käyttöomaisuudesta on pidettävä luetteloa, jossa on esineiden nimet, tuntomerkit, määrä, hankintahinta ja säilytyspaikat. Luetteloon on välittömästi merkittävä vuoden aikana tapahtuneet muutokset. Kalenterivuosittain on käyttö- ja vaihto-omaisuus inventoitava ja verrattava kirjanpitoon sekä laadittava poistettavasta käyttö- ja vaihto-omaisuudesta luettelo. 5. Yhdistyksen kirjanpidosta erillään hoidettavien projektien erilliskirjanpitoa ja taloutta koskevat määräykset 5.1. Yhdistyksen toimintakulujen kattamiseksi yhdistys voi järjestää hallituksen hyväksymiä erillisprojekteja. Hallitus voi myöntää projekteille toimintaluvan ja yhdistyksen nimenkäyttöoikeuden vain asiallisen projekti-ilmoituksen perusteella. Projekti-ilmoituksessa on hallitukselle esitettävä vähintään: miten projekti liittyy yhdistyksen varsinaiseen toimintaan ja projektin hyöty yhdistykselle projektin sisältö ja sen tavoitteet sekä merkitys siihen osallistuville projektin talousarvio riittävän yksityiskohtaisesti eriteltynä kulu- ja tuottoerittäin bruttoperiaatteella kuinka verotukselliset näkökohdat otetaan huomioon projektin organisaatio projektin aikataulu kuinka projektin kirjanpito ja taloudenhoito järjestetään 5.2. Hallitus voi päättää projekti-ilmoituksen pohjalta tietyn projektin tilinpidon järjestämisestä yhdistyksen kirjanpidosta erillisenä itsenäisenä kirjanpitona, mikäli projektin laajuus tätä edellyttää ja valvonta on luotettavasti järjestettävissä Erillistilinpitoa koskevassa päätöksessä hallituksen tulee todeta vähintään nimetty projektinjohtaja, joka vastaa tilinpidon järjestämisestä päättää projektin käyttöön asetettavista varoista ja tuottotavoitteista päättää projektin varojen ja pankkitilien käyttöoikeuksista asettaa joku hallituksen jäsenistä toimimaan projektin valvojana asettaa projektille ajankohdat, jolloin sen tulee antaa hallitukselle väliaikaraportit projektin etenemisestä asettaa ajankohta, johon mennessä projektin on laadittava tilinpäätös sekä tehtävä lopullinen tilitys hallitukselle Projektin tuoton käytöstä yhdistyksen toimintaan päättää hallitus talousarvion ja taloussäännön puitteissa. Projektijohtajilla tai ryhmillä ei ole päätösvaltaa projektien tuottoon Projektin vetäjä vastaa projektin kestoajan sen varojen hoidosta sekä projektin raporteista ja tilityksistä. Mikäli projektin vetäjä vaihtuu projektin kuluessa, on hallitukselle esitettävä uuden vetäjän nimeäminen viivytyksettä Projektin johtoryhmän on annettava projektista väliraportti ja loppuraportti yhdistyksen hallitukselle.

5 5 (6) 5.7. Projektin ajaksi voidaan avata hallituksen päätöksellä oma pankkitili, jonka kautta projektin koko maksuliikenne on hoidettava, ja johon hallitus nimeää käyttöoikeudet kuitenkin aina myös yhdistyksen rahastonhoitajalle. Projektin päätyttyä on pankkitili lopetettava ja tilille sen jälkeen tulevat varat on ohjattava yhdistyksen varsinaisille pankkitileille. 6. Tilintarkastusta koskevat määräykset 6.1. Tilintarkastajalta tulee olla ennen valintaa suostumus tehtävän vastaanottamisesta. Rahastonhoitajan on mahdollisimman pian ilmoitettava valituille tilintarkastajille ja heidän varamiehilleen valinnasta. Jos tilintarkastaja tulee esteelliseksi tai on estynyt, hänen on heti ilmoitettava esteestään hallitukselle. 6.2 Tilintarkastajien tulee tarkastaa Kamarin kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa Hallituksen on luovutettava tilintarkastajille vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto sekä talousarvio, kokousten pöytäkirjat ja muut tilintarkastajien vaatimat tiedot ja asiakirjat Tilintarkastajien on tarkastuksessaan pyrittävä toteamaan mm. seuraavat asiat: onko tilinavaus oikein suoritettu ovatko kirjanpidon tositteet Kamarin toiminnasta johtuvia, asiallisia ja asianmukaisesti hyväksyttyjä ovatko hallituksen puheenjohtajan kulut asiallisia ja hyväksyttäviä onko liiketapahtumat kirjattu oikein tositteista onko tilinpäätös oikein johdettu kirjanpidosta ja onko se hyvän kirjanpitotavan mukainen ovatko rahavarat ja arvopaperit yhtäpitävät pankkien tiliotteiden ja kirjanpidon kanssa onko Kamarin omaisuus tallessa miten talousarvio on toteutunut onko taloutta hoidettu huolellisesti ja taloussäännön mukaisesti onko omaisuus riittävästi vakuutettu antaako tilinpäätös liitetietoineen oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta onko yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätöksiä noudatettu onko taseen ulkopuoliset vastuut (leasing-sopimukset, takaukset tms.) ilmoitettu asianmukaisesti taseen liitetiedoissa voidaanko tilinpäätös vahvistaa voidaanko puoltaa vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille 6.5. Tilintarkastajien on tehtävä tilinpäätökseen merkintä siitä, onko tilinpäätös laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti Tilintarkastajien tulee laatia tarkastuksestaan kirjallinen tilintarkastuskertomus, jossa heidän on annettava lausuntonsa siitä, onko tilinpäätös laadittu voimassa olevien sääntöjen mukaisesti, voidaanko tilinpäätös vahvistaa ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus ao. tilikaudelta. hallituksen esityksestä tilikauden tuloksen käsittelemisestä Lisäksi tilintarkastuskertomuksessa tulee antaa tietoja, joiden saattamista jäsenten tietoon tilintarkastajat pitävät tärkeänä.

6 6 (6) 6.7. Tilintarkastuskertomuksessa on annettava muistutus, mikäli hallituksen jäsen tai muu toimihenkilö on syyllistynyt lain tai Kamarin sääntöjen vastaiseen tekoon, josta saattaa seurata yhdistyslain mukainen vahingonkorvausvelvollisuus Matkustusohje Kamarin matka- ja majoituskustannusten korvausperiaatteet on esitetty Tammerkosken Nuorkauppakamarin erillisessä matkustusohjesäännössä. 7. Erityismääräykset 7.1. Tämän talousohjesäännön vahvistamisesta ja käyttöönottamisesta on taloudenhoitajan annettava tieto viipymättä tilintarkastajille ja muille asianosaisille. Samalla heille on luovutettava nämä talousohjesäännöt Muutokset tähän talousohjesääntöön vahvistaa hallitus Tämä talousohjesääntö on vahvistettu ja astuu voimaan heti päätöksestä.

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY.

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. TOIMINTAOHJE 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen virallinen nimi on suomenkielinen (Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry.). Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Warrantti ry:n taloudenhoidossa

Lisätiedot

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiirin (myöhemmin piirin) taloudenhoidon ja varainkäytön tulee täyttää korkeat vaatimukset. Piirin tulee säilyttää avustuksia ja lahjoituksia myöntävien

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Finanssi ry:n taloudenhoidossa tämän

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET kuntayhtymä 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen ja asiakirjojen

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10)

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14)

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14) 1 (14) PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ Talousohjeen laatinut: Arttu Piipponen, Tapani Tulkki Talousohje Hyväksytty: Piirihallitus VIII/2012 Hankintaohje Hyväksytty:

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Vastuu Yhdistyksen hallitus on yhteisvastuussa talousasioista. Käytännön vastuu kuuluu yhdistyksen taloutta hoitavalle toimihenkilölle. Taloudenhoitoon kuuluu varojen

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

EVON METSÄOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

EVON METSÄOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT EVON METSÄOSUUSKUNNAN 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Evon metsäosuuskunta ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on mahdollistaa jäsentensä erilaiset

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

RAHASTONHOITAJA- INFO, B - PIIRI. 31.8.2013/ Tauno Laine LC Espoo/Olari Esitysaineisto Outi Syvänperä

RAHASTONHOITAJA- INFO, B - PIIRI. 31.8.2013/ Tauno Laine LC Espoo/Olari Esitysaineisto Outi Syvänperä RAHASTONHOITAJA- INFO, B - PIIRI 31.8.2013/ Tauno Laine LC Espoo/Olari Esitysaineisto Outi Syvänperä RAHASTONHOITAJAN TEHTÄVIÄ klubin talouspäällikkö - vastaa talous- ja raha-asioista klubin pankkitilin/tilien

Lisätiedot

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt.

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. SÄÄNNÖT Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. Tässä määritellyt säännöt on hyväksytty Osuuskunnan perustamiskokouksessa. 1 OSUUSKUNNAN NIMI JA

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot