VALTIONEUVOSTON ASETUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUKSEN MUUT- TAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONEUVOSTON ASETUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUKSEN MUUT- TAMISESTA"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi VALTIONEUVOSTON ASETUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUKSEN MUUT- TAMISESTA 1 Yleistä Yleistä lämpökaivoista ja lämmönkeruuputkistoista Lainsäädännön nykytila Lämpökaivojen suosio on kasvanut 2000-luvulla hyvin nopeasti. Vuonna 2006 noin joka viidenteen uuteen pientaloon energialähteeksi valittiin maalämpö. Nykyään uusista omakotitaloista % ottaa maalämmön energiaratkaisukseen. Vuonna 2008 Suomessa porattiin maalämpöä varten yli kaivoa. Lämpökaivojen ja lämmönkeruuputkistojen rakentaminen tulee korjausrakentamisen myötä lisääntymään rakennetuilla alueilla ja taajamissa. Yleensä yksi metriä syvä kalliolämpökaivo riittää keskikokoisen omakotitalon energiatarpeisiin. Suomessa lämmönkeruuputkistona käytetään ainoastaan ns. suljettua piiriä, jolloin lämmönkeruuputkistossa kiertävä vesi-etanoliseosliuos (28 %) ei ole kosketuksissa pohjaveden kanssa. Mahdollisen vuodon sattuessa etanoli hajoaa biologisesti sekä hapellisissa että hapettomissa olosuhteissa. Hapellisissa olosuhteissa puoliintumisaika on alle viikko. Suurkentissä yksittäinen lämpökaivo voidaan sen rikkoutuessa sulkea pois muusta piiristä. Tällöin vahinko rajoittuu vain kyseiseen kaivoon. Etanolia ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi aineeksi. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutoksella pyritään lisäämään suunnitelmallisuutta maalämmön hyödyntämiseen. Asetuksen muutoksella tähdätään lämpökaivojen poraamisen ja lämmönkeruuputkistojen asentamisen laadun paranemiseen ammattitaitoisemman toteutuksen myötä. Asetuksen muutos ehkäisee lämpökaivoihin liittyviä ympäristö- ja toimintaongelmia ja edistää oikein toteutettua ja laadukasta rakentamistapaa. Uudisrakennuskohteen lämmitysjärjestelmää koskevat kysymykset käsitellään rakennusluvan yhteydessä. Sen sijaan lämpökaivon poraamista tai lämmönkeruuputkiston asentamista tai niiden suunnittelua tilanteissa, joissa maalämpöä halutaan hyödyntää rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka lisälämmönlähteenä, ei tällä hetkellä säädellä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä. Lähtökohtaisesti lämpökaivon poraaminen ja lämmönkeruuputkiston asentaminen ei edellytä lupaa. Rakennuslupaa koskevan MRL 125 :n mukaan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan kuitenkin rakennuslupa. Lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa lupa saatetaan tarvita esimerkiksi silloin, kun tehdään merkittäviä muutoksia lämmönjakohuoneeksi tarkoitettuun tilaan, jolloin on otettava huomioon riittävä suunnittelu.

2 2 Maankäyttö- ja rakennuslain 166 :n mukaan rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset. Nykyisestä lainsäädännöstä johtuen eri kunnat ovat ratkaisseet luvan tarpeen eri tavoin. Kuntaliiton vuonna 2009 kuntien rakennustarkastajille tekemän kyselyn mukaan 68,5 %:ssa kunnista ei ole lainkaan viranomaisvalvontaa asiassa. Osa kunnista vaatii lämpökaivon poraamiselle rakennusluvan, osa toimenpideluvan ja osalle riittää toimenpideilmoitus. Ruotsissa ja Tanskassa kunnat myöntävät luvat lämpökaivojen poraamiselle. Lämpökaivon poraamiseen liittyviä mahdollisia ongelmia Lämpökaivojen poraamiseen ja lämmönkeruuputkiston asentamiseen liittyy potentiaalisia riskejä. Yksi riskeistä on pohjaveden tai vesistön pilaantuminen suoraan tai välillisesti. Ongelman voi aiheuttaa lämmönsiirtoaineen vuoto pohjaveteen, pinnalta valuvien vesien pääsy pohjaveteen puutteellisesti tiivistettyjen kaivorakenteiden takia tai kalliopohjaveden eri kerrostumien sekoittuminen keskenään. Toisen lämpökaivoihin liittyvän riskin muodostaa niiden toimivuuteen liittyvät ongelmat, kuten suunnitteluvirheet ja alimitoitus, lämpökaivon sortuminen esimerkiksi ruhjeisessa kallioperässä, pitkäaikaiskestävyys sekä asianmukainen käytöstä poistaminen. Kolmannen ongelman muodostaa maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaikeutuminen. Tilanteessa, jossa lämpökaivojen sijaintia ei tiedetä, maanomistajat ovat voineet porata lämpökaivoja niin lähelle naapurin rajaa, ettei naapurilla enää ole tosiasiallista mahdollisuutta lämpökaivon poraamiseen niin halutessaan. Lämpökaivoja on jopa porattu vinoon naapurin puolelle. Neljännen ongelman muodostaa tilanne, jossa maanalaista tilaa on tarpeen käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen kuin maalämmön keräämiseen. Maanalainen asemakaava voi esimerkiksi kaupunkialueella estyä jo porattujen lämpökaivojen takia. 2 Yksityiskohtaiset perustelut 62 1 momentti 11 kohta 62 1 momentti 12 kohta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 :n 1 momentin 11 kohta ehdotetaan muutettavaksi siten, että lopun piste muutetaan puolipisteeksi, sillä kohdan jälkeen lisätään uusi 12 kohta. Asetuksen 62 :n 1 momentin uudessa 12 kohdassa ehdotetaan, että toimenpideluvanvaraiseksi toimenpiteeksi säädetään maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä.

3 3 Toimenpidelupa ei koske tilannetta, jossa lämpökaivoa käytetään uuden rakennuksen lämmönlähteenä, sillä uuden rakennuksen lämmitysjärjestelmä ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. Toimenpideluvan myötä lämpökaivojen sijaintitiedot rekisteröityvät kuntien rakennusvalvontojen rekistereihin ja samalla voidaan arvioida, voidaanko lämpökaivo porata tai lämmönkeruuputkisto asentaa suunniteltuun paikkaan. Maankäyttö- ja rakennuslain 138 :n mukaan toimenpiteen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvioimiseksi toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä 72, 135, 136 ja 137 :ssä sekä rakennuskielloista säädetään. Näin ollen toimenpidelupaa ratkaistaessa voidaan tarvittaessa pyytää luvan hakijalta selvitystä, onko porauspaikalla tai sen lähialueella (esimerkiksi 500 metrin etäisyydellä) I- tai II-luokan pohjavesialueita, vedenottamoita ja talouskäytössä olevia kaivoja taikka selvitystä maa- ja kallioperästä. Asemakaavaalueella saattaa olla tarpeen edellyttää selvitystä johtokartoista. Tarvittaessa vuokratontin maanomistajalta voidaan pyytää suostumusta lämpökaivon poraamiseen. Pohjavesialueella voidaan lupaharkinnassa ottaa huomioon suunnitellun lämpökaivon sijainti suhteessa vedenottamoihin. Maalämpökaivojen pohjavedelle aiheuttamia riskejä, kuten pohjaveden laadussa tai virtauksessa tapahtuneita muutoksia, voidaan kirjata ylös. Ennen luvan myöntämistä olisi hyvä selvittää pohjaveden virtaussuunta alueella, pohjavesikerroksen paksuus sekä kallioperän ruhjeet suunnitellun lämpökaivon kohdalla. Toimenpidelupa lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen voidaan evätä esimerkiksi tilanteissa, joissa halutaan porata lämpökaivo tai asentaa lämmönkeruuputkisto merkittävällä pohjavesialueelle tai liian lähelle toista lämpökaivoa, porakaivoa, rengaskaivoa, rakennusta, tontin rajaa taikka viemäriä tai vesijohtoa. Lämpökaivo-oppaan (Ympäristöopas 2009, Suomen ympäristökeskus) mukaan suositeltavia minimietäisyyksiä ovat: Lämpökaivo Porakaivo Rengaskaivo Rakennus Tontin raja Viemärit ja vesijohdot 20 m 40 m 20 m 3 m 10 m 5 m Lähtökohtaisesti lämpökaivo sijoitetaan rakennuksen ulkopuolelle siten, että myöhempi huolto on mahdollinen. Mikäli on kuitenkin tarpeen porata lämpökaivo rakennuksen kellaritiloihin, tulisi porareiän riittävä etäisyys rakennuksen perustuksista määritellä suunnitteluasiakirjoissa. Tavallista pienemmät minimietäisyydet tontin rajaan nähden voivat olla mahdollisia, jos kyseessä on etäisyys tie-, puisto- tai viheralueen rajalinjalta. Rakentamisrajoitukset on otettava huomioon toimenpidelupaharkinnassa. Toimenpidelupa lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen voidaan

4 momentti 63 1 momentti evätä esimerkiksi silloin, kun kunta valmistelee asemakaavaa kyseiselle alueelle ja lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen vaikeuttaisi asemakaavan toteuttamista ja kunta on määrännyt kyseiselle alueelle rakennuskiellon asemakaavan laatimisen tai muuttamisen vuoksi. Lähtökohtaisesti lämpökaivon ja keruuputkiston tulee sijaita kyseisen kiinteistön alueella siten, että mahdollinen vinoporaus ei ulotu naapurin tontin puolelle. Tilanteissa, joissa maalämpökaivo ulottuu lyhyen rajaetäisyyden tai vinouden takia naapurikiinteistön puolelle, tulisi harkita rasiteoikeuden tarvetta. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus (2006) kohdan mukaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 :ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin ei ole tarpeen asettaa vastaavaa työnjohtajaa, ellei kysymys ole sellaisesta rakennelmasta tai laitoksesta, joka sen käyttöön liittyvän turvallisuus- tai terveellisyysnäkökohdan taikka maiseman ja ympäristönäkökohtien vuoksi on rinnastettavissa muutoin valvottavaan rakennustyöhön. Lämpökaivon poraamista tai lämmönkeruuputkiston asentamista ei katsota toimenpiteeksi, jolle olisi tarpeen asettaa vastaava työnjohtaja. Jatkossa voidaan tarvittaessa harkita vastaavan työnjohtajan vaatimuksen asettamista muiden pätevyysvaatimusten arviointien yhteydessä sekä harkita, onko lämpökaivon poraajille tarpeen kehittää henkilösertifiointia. Lämpökaivon poraamisen yhteydessä saadaan arvokasta tietoa maaperästä. Sen vuoksi lämpökaivon poraamisen yhteydessä tulisi rakennusvalvontaviranomaiselle ilmoittaa: paikkatieto reiän koko reiän syvyys reiän suunta maapeitteen paksuus pohjaveden korkeus suojaputken materiaali ja tiiviys suojaputken kokonaispituus suojaputken maaperässä olevan osuuden pituus putken kiinnittämistapa kallioon. Asetuksen 62 :n 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi maininta kohdasta 12 siltä varalta, että lämpökaivon poraamisesta tai lämmönkeruuputkiston asentamisesta mainittaisiin tulevaisuudessa oikeusvaikutteisessa kaavassa. Asetuksen 63 :n 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi maininta kohdasta 12, jotta kunnat voisivat tarvittaessa määrätä rakennusjärjestyksessä toimenpiteen vapauttamisesta luvanvaraisuudesta.

5 5 Voimaantulo Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan Asetusehdotuksen hallinnolliset ja taloudelliset vaikutukset 4 Lausunnot Lämpökaivojen suosio on kasvanut 2000-luvulla hyvin nopeasti. Lämpökaivojen poraamis- ja lämmönkeruuputkiston asentamistoimiala on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta ala muuttuisi entistä ammattitaitoisemmaksi. Toimiala on suuri ja edelleen kasvava. Asetusmuutoksen myötä on mahdollista saada tietoa siitä, mihin lämpökaivoja ja lämmönkeruuputkistoja on sijoitettu. Asetusehdotuksen hallinnolliset vaikutukset muodostuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisille tulevista asetuksen toimeenpanotehtävistä. Lupien myöntäminen sitoo kunnissa henkilöresursseja, mistä aiheutuu kustannuksia niille kunnille, jotka eivät tällä hetkellä edellytä lupaa lämpökaivon poraamiselle. Asetusehdotuksella on toimenpidelupamaksusta johtuvia taloudellisia vaikutuksia luvan hakijoille. Maksun määrä vaihtelee eri kuntien taksojen mukaan. Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunnot oikeusministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosastolta, Espoon kaupungilta, Helsingin kaupungilta, Keravan kaupungilta, Kittilän kunnalta, Kuhmon kaupungilta, Kuopion kaupungilta, Jyväskylän kaupungilta, Lahden kaupungilta, Mynämäen kunnalta, Mäntyharjun kunnalta, Oulun kaupungilta, Pietarsaaren kaupungilta, Sysmän kunnalta, Tampereen kaupungilta, Turun kaupungilta, Uudenkaupungin kaupungilta, Vantaan kaupungilta, Varkauden kaupungilta, Helsingin yliopisto/kirsti Korkka- Niemeltä, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:ltä, Elinkeinoelämän keskusliitolta, Rakennusteollisuus RT ry:ltä, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:ltä, Suomen Kiinteistöliitto ry:ltä, Suomen Kuntaliitolta, Suomen Omakotiliitto ry:ltä, Geologian tutkimuskeskukselta, Energiaporaajat ry:tä, Poratek - Suomen kaivonporausurakoitsijat ry:ltä, Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:ltä, Suomen Porakaivo Oy:ltä, Suomen Porauspalvelu Oy:ltä, Suomen ympäristökeskukselta ja Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:ltä. Asetusehdotus oli lausunnolla Asetuksen muutosluonnoksesta saatiin yhteensä 26 lausuntoa ja lisäksi kaksi sähköpostiviestiä. Lausunnonantajat suhtautuivat maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutokseen pääosin myönteisesti. Kritiikkiä aiheutti lähinnä kuntien rakennusvalvonnoille aiheutuva rasitus. Useimmin esitettyjä toiveita olivat pätevyysvaatimusten asettaminen lämpökaivon poraajille, vastaavan työnjohtajan vaatimus sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 63 :n muutos, jolla kunta voisi tarvittaessa päättää, että toimenpideluvan sijasta ilmoitus maalämmön hyödyntämisestä riittäisi. Moni lausunnonantaja toivoi lisää ohjeistusta. Toimenpidelupaa ei useamman lausunnon antajan mielestä saa evätä poliittisin, energiapoliittisin tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Myös erilaisten selvitysten hankkimista lupakäsittelyn yhteydessä pidettiin tärkeänä.

6 6 5 Laintarkastus Lausuntokierroksen jälkeen korjattiin maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 :n 1 momentin 11 kohdan lopun piste puolipisteeksi. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 :n 2 momenttiin lisättiin maininta myös kohdasta 12. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 63 :n 1 momenttiin lisättiin niin ikään maininta kohdasta 12. Muutama lausunnonantaja toivoi, että maalämmön hyödyntäminen olisi lisätty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 :n 1 momentin 1 kohtaan. Lisäys olisi johtanut hyvin pitkään ja vaikeaselkoiseen asetuksen kohtaan, joten maalämmön hyödyntäminen on selvyyden vuoksi kirjoitettava omaksi kohdakseen. Muistion 62 :n 1 momentin 12 kohtaa koskeviin perusteluihin lisättiin lausunnonantajien toivomaa lisäohjeistusta. Asetusehdotus on ollut tarkastettavana lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Kaupunginhallitus Kj/3 10.12.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Kaupunginhallitus Kj/3 10.12.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 23.10.2012 301 HEL 2012-002170 T 00 00 03 Päätös Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon. Maalämpö on maan

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ ELLO - Etelä-Suomen logistiikka WP4:EcoHub konseptin kehittäminen Forssa Maria Virtanen Maria Virtanen TIIVISTELMÄ FORSSA WP4:EcoHub konseptin kehittäminen

Lisätiedot

9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ

9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Rakennetun ympäristön osasto Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen Perustelumuistio 9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

HE 253/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain. laajentamatta voimassa olevaa tarkastusoikeutta.

HE 253/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain. laajentamatta voimassa olevaa tarkastusoikeutta. HE 253/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain tarkastusmenettelyä koskevaa pykälää.

Lisätiedot

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963 RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 9 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä,

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

LAPIN METSISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA- HANKE 14-3-2012. TkT, yliopettaja Petri Kuisma

LAPIN METSISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA- HANKE 14-3-2012. TkT, yliopettaja Petri Kuisma LAPIN METSISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA- HANKE 14-3-2012 TkT, yliopettaja Petri Kuisma Maalämpö ja ilmalämpöpumput (omakotitalot, maatilat, rivitalot, pienkerrostalot) yleistä maalämmityksestä ja ilmalämpöpumpuista

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

MAALÄMMÖN/ENERGIAKAIVON LUPAOHJE

MAALÄMMÖN/ENERGIAKAIVON LUPAOHJE Mikkelin kaupunki Tekninen toimi Rakennusvalvonta Maalämmön/Energiakaivon lupaohje MAALÄMMÖN/ENERGIAKAIVON LUPAOHJE Maalämpöjärjestelmän rakentaminen tarvitsee rakennusvalvonnan luvan lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot