Toivakan kunta Pöytäkirja 5/ / 13. Ympäristöjaosto Aika klo 16:30-17:40. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13. Ympäristöjaosto 24.10.2013. Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 Toivakan kunta Pöytäkirja 5/ / 13 Ympäristöjaosto Aika klo 16:30-17:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 33 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 34 Oikaisuvaatimus ympäristölupamaksusta 5 35 Maalämpökaivon/ -putkiston rakentaminen 6 36 Jätevedenpuhdistamon perusparannuksen rakennusluvat 8 37 Julkiset ilmoitusasiat 9 38 Ympäristökatselmus Muut asiat 11

2 Toivakan kunta Pöytäkirja 5/ / 13 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Haikkala Petri Puheenjohtaja Bågman Rauno Jäsen Hakkarainen Heidi Jäsen Vanhatalo Jouko Jäsen Lamberg Irja kh edustaja saapui klo Nikupeteri Matti esittelijä Saikkonen Terttu pöytäkirjanpitäjä Poissa Suominen Meiris Varapuheenjohtaja Ainali Sakari kh puh.joht. Larsson Kalle kunnanjohtaja Allekirjoitukset Petri Haikkala Puheenjohtaja Terttu Saikkonen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Toivakka Rauno Bågman Pöytäkirjan tarkastaja Jouko Vanhatalo Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä teknisessä toimistossa klo 9:12.

3 Toivakan kunta Pöytäkirja 5/ / 13 Ympäristöjaosto Pöytäkirjan tarkastustapa Ympja 32 Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Vanhatalo ja Rauno Bågman.

4 Toivakan kunta Pöytäkirja 5/ / 13 Ympäristöjaosto Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympja 33 Ehdotus: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Toivakan kunta Pöytäkirja 5/ / 13 Ympäristöjaosto Oikaisuvaatimus ympäristölupamaksusta Ympja 34 Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Rakennustarkastajan ehdotus Ympäristöjaosto on :ssä 29 myöntänyt hakemuksesta Anaika Wood Ltd Oy:lle ympäristöluvan 10 vuodeksi sahatavaratuotantoa varten. Ympäristölupataksan mukaan hakemuksen käsittelystä luvanhakijalle on määrätty 2900 :n suuruinen maksu. Maksu on määrätty kunnanvaltuuston :ssä 103 hyväksymän ja edelleen voimassaolevan ympäristölupamaksutaksan perusteella: "Sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään m 3 / raakapuuta tai viilutehdas, maksu on 2900 ". Nyt kysymyksessä olevan ympäristölupahakemuksen mukaan Anaika Wood Ltd Oy käyttää sahatavaraa n m 3/ v. Anaika Wood Ltd Oy on pyytänyt kunnanhallitukselle toimittamallaan kirjeellä maksun huojennusta, koska kyseessä on luvan uusiminen, eikä uusi lupa. Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä voidaan periä maksu, jonka perusteeen on soveltuvin osin vastattava valtion maksuperustelakia. Ympäristölupamaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on ulosottokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä. Ympäristöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, ettei maksua alenneta, koska maksu on määrätty kunnanvaltuuston hyväksymän, voimassaolevan ympäristölupamaksutaksan perusteella ja maksu on kiinteähintainen. Lisäksi lupamaksuja määrättäessä ja taksoja sovellettaessa on kaikkia luvanhakijoita kohdeltava tasapuolisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Toivakan kunta Pöytäkirja 5/ / 13 Ympäristöjaosto Maalämpökaivon/ -putkiston rakentaminen Ympja 35 Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen MRL 62 :n mukaan maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa, uusittaessa tai käytettäväksi lisälämmönlähteenä tarvitaan toimenpidelupa. Uudisrakennuskohteen lämmitysjärjestelmä ratkaistaan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Maalämmön hyödyntäminen energiamuotona lisääntyy koko ajan ja rakennusvalvontaan tulee jatkuvasti lupahakemuksia maalämmön/ -putkiston rakentamiseksi. Toivakan kunnan alueella on kaksi 1. luokan pohjavesialuetta (vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue) ja 2 vedenottamoa. Molemmat vedenottamot sijaitsevat 1. luokan pohjavesialueella. Täydellinen rakentamiskielto pohjavesialueille rajoittaisi uusiutuviin energiamuotoihin perustuvien lämmitysjärjestelmien rakentamista. Naapureita tulisi kohdella tasapuolisesti, jos yhdelle annetaan lupa toteuttaa maalämpöön perustuva lämmitysjärjestelmä pohjavesialueella, ei sitä tällöin voi muiltakaan kieltää. Tämä puolestaan voi johtaa tilanteeseen, jossa haetaan lupia samalla pohjavesialueella monelle maalämpöjärjestelmälle. Lämpökaivon poraamiseen ja lämmönkeruuputkiston asentamiseen liittyy riskejä. Kaluston rikkoontuminen porauksen aikana on merkittävä riski ja pohjavesialueella toimittaessa olisikin käytettävä biopohjaisia öljyjä. Yksi riskeistä on pohjaveden tai vesistön pilaantuminen suoraan tai välillisesti. Ongelman voi aiheuttaa lämmönsiirtoaineen vuoto pohjaveteen, pinnalta valuvien vesien pääsy pohjaveteen puutteellisesti tiivistettyjen kaivorakenteiden takia tai kalliopohjaveden eri kerrostumien sekoittuminen keskenään. Nykyään haitallisimpien välittäjäaineiden; kuten etyleeniglykolin ja metanolin käytöstä on pääosin luovuttu ja vanhoissa järjestelmissä ne on suositeltu korvattavaksi vähemmän haitallisilla. Toivakan kunnassa ei ole haettu vedenottamoille suoja-aluemääräyksiä, jolla voitaisiin estää pohjaveden riskialtis rakentaminen vedenottamoiden läheisyydessä ja tätä kautta turvata laatuvaatimukset täyttävä pohjavesi. Toisen lämpökaivoihin liittyvän riskin muodostaa niiden toimivuuteen liittyvät ongelmat, kuten suunnitteluvirheet ja alimitoitus, lämpökaivon sortuminen esim. ruhjeisessa kallioperässä, pitkäaikaiskestävyys sekä asianmukainen käytöstä poistaminen. Kolmannen ongelman muodostaa maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaikeutuminen. Tilanteessa, jossa lämpökaivojen sijaintia ei tiedetä, maanomistajat ovat voineet porata lämpökaivoja niin lähelle naapurin rajaa, ettei naapurilla ole enää mahdollisuutta lämpökaivon poraamiseen.

7 Toivakan kunta Pöytäkirja 5/ / 13 Ympäristöjaosto Rakennustarkastajan ehdotus Ympäristöjaosto päättää ohjata 1. luokan pohjavesialueelle sijotettavia lämpökaivoja/ -putkistoja koskevat lupahakemukset suoraan Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston ratkaistaviksi. Perusteena on ympäristönsuojelulain 1 luku 8 ja vesilain 3 luku 2. Ympäristönsuojelulaki 1 luku 8 Pohjaveden pilaamiskielto "Ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että 1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontuu; 2) toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua". Vesilaki 3 luku 2 Vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus "Vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos 2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista; 5) olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta, taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä 9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua" Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Irja Lamberg saapui kokoukseen klo

8 Toivakan kunta Pöytäkirja 5/ / 13 Ympäristöjaosto Jätevedenpuhdistamon perusparannuksen rakennusluvat Ympja 36 Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Toivakan kunta hakee rakennuslupaa jätevedenpuhdistamon perusparantamiseen sekä jälkisuodatusrakennuksen rakentamiseen Toivakan kylään Jokitörmän tilalle RN:o 5:349. Tarjoukset rakennustöistä on saatu ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pikaisella aikataululla. Hallintosäännön 22 :n mukaan rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri myöntää enintään kahden asunnon asuinrakennuksen, loma-asunnon sekä talous- ja varastorakennuksen rakennusluvan. Jätevedenpuhdistamolla rakennuksia koskevat muutokset ovat vähäisiä. Uudisrakennus vastaa käytöltään varastorakennusta. Muut päätökset tekee ympäristöjaosto, jollei toisin tapauskohtaisesti päätetä. Valitusaika ympäristöjaoston tekemistä rakennuslupapäätöksistä on 30 pv ja rakennustarkastajan tekemistä päätöksistä 14 päivää päätöksenantopäivästä lukien. Hallintosäännön 33 :n mukaan "Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitelllään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä." Koska esittelijä on asiassa esteellinen, päätösehdotuksen tekee ympäristöjaoston puheenjohtaja. Puheenjohtajan ehdotus Rakennuslupien käsittelyn kiireellisyyden vuoksi ympäristöjaosto delegoi jätevedenpuhdistamoa koskevien lupapäätösten tekemisen rakennustarkastajalle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Toivakan kunta Pöytäkirja 5/ / 13 Ympäristöjaosto Julkiset ilmoitusasiat Ympja 37 Ympäristöjaoston tietoon saatetaan: - Ely-keskuksen lausunto Leppäveden vesialueen ruoppaustyötä Parkkonen kiinteistön edustalla - Keski-Suomen Ely-keskuksen ilmoitus Valituksen peruuttaminen. Keski-Suomen Ely-keskuksen päätös Luonnonsuojelulain 72 a :n mukainen päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämisestä ja alueen metsänkäsittelystä - Ely-keskuksen lausunto Vesilain mukaisesta ojitusilmoituksesta - Jyväskylän kaupungin ympäristöterveyspalvelujen päätökset Delete Tutkimus Oy:n ja Polygon Finland Oy:n asiantuntemuksesta ja pätevyydestä - Ympäristöntutkimuskeskuksen laatima jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailu Sora-Manninen Oy:n ilmoitus Helkasalon tilalla suoritettavasta murskauksesta - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös ranta-asemakaavan hyväksymistä koskeva valitus (Sirkka Luukkanen ja Ritva Sääksvuori) - Ely-keskuksen päätös Noromäen luonnonsuojelualueen perustaminen Ehdotus: Päätös: Ympäristöjaosto merkitsee julkiset ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Merkittiin.

10 Toivakan kunta Pöytäkirja 5/ / 13 Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Ympäristökatselmus Ympja 23 Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Rakennustarkastajan ehdotus Tienvarsinäkymiä koskeva ympäristökatselmus pidetään huhti-toukokuussa, johon osallistuvat rakennustarkastaja-ympäristösihteeri, ympäristölautakunnan, valtionhallinnon sekä kylätoimikunnan edustajat. Katselmuksesta tiedotetaan kuntalaisille hyvissä ajoin ja katselmus tehdään kahdessa ryhmässä ennakolta suunniteltua reittiä pitkin autolla ajaen. Syksyisin tehdään virkamiestyönä havaittujen puutteiden katselmus. Katselmuksesta laaditaan yhteenveto, jossa sovitaan jatkotoimista. Tarvittaessa annetaan suullisia ja/ tai kirjallisia huomautuksia. Katselmuksen jälkeen valitaan paras tienvarsinäkymä ja palkitaan siihen vaikuttaneet toimijat. Katselmuksen tulokset ja toimenpiteet käsitellään ympäristöjaostossa. Kuluvan vuoden ympäristökatselmus pidetään syksyllä. Ympäristöjaosto hyväksyy em. toimenpiteet. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ympja 38 Rakennustarkastajan ehdotus Ympäristöjaosto valitsee edustajan pidettävään marraskuussa ympäristökatselmukseen. Päätös Edustajiksi valittiin Rauno Bågman ja Irja Lamberg.

11 Toivakan kunta Pöytäkirja 5/ / 13 Ympäristöjaosto Muut asiat Ympja 39 Paikkalankujan asukkaat ovat lähettäneet kirjeen, jossa pyydetään puuttumaan erään naapurin toimintaan. Ko. naapurilta on pyydetty ja saatu vastine. Asiassa on tarkoitus pitää katselmus ja tuoda asia tarvittaessa seuraavaan ympäristöjaostoon ratkaistavaksi Ruuhimäen läheisyydessä louhintatoimintaa harjoittava yritys on antanut vastineensa asukkaan kirjeeseen. Katselmusta ei ole vielä ehditty pitämään. Asia tuodaan tarvittaessa ympäristöjaoston käsiteltäväksi. Hevosen lannan asiattomasta käsittelystä on tehty ilmianto. Paikalla on tehty katselmus eläinlääkärin kanssa ja toiminnanharjoittajalle on annettu suullisten ohjeiden lisäksi kirjalliset ohjeet/ kehoitus lantalan rakentamisesta. Asia tuodaan tarvittaessa ympäristöjaoston käsiteltäväksi. Keskusteltiin asiantuntijapalvelun saamisesta Jyväskylän kaupungilta ympäristölupien valmisteluun. Jyväskylän kaupunki on luvannut antaa vastauksen asiasta lähiaikana.

12 Toivakan kunta Pöytäkirja 5/ / 13 Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 34 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 32-33, Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. ja valituskiellon perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Toivakan ympäristölautakunta Toivakantie 49, Toivakka 32-33, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös viranomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Kunnallisvalitus,, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus,, valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja kestää 30 päivää. Tiedoksisaanti toimitettu / 20

13 Toivakan kunta Pöytäkirja 5/ / 13 Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, että minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös, nimi, osoite ja postinumero: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Oikeudenkäyntimaksu lukien oikeudenkäyntimaksu on 90.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17 Perusturvalautakunta 27.01.2015 Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot