keskus ry (Tekry) Terveyden edistämisen Julkaisuja 4/2010 Osallisuus keskustelutilaisuus Tulevaisuudenennakointi Päivi Rouvinen-Wilenius

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "keskus ry (Tekry) Terveyden edistämisen Julkaisuja 4/2010 Osallisuus keskustelutilaisuus 31.3.2010 Tulevaisuudenennakointi Päivi Rouvinen-Wilenius"

Transkriptio

1 Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) Julkaisuja 4/2010 Osallisuus keskustelutilaisuus Tulevaisuudenennakointi Päivi Rouvinen-Wilenius

2 ISSN ISBN Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 4/2010 Taitto: Marko Liukkonen Kannen kuva: Iofoto > Julkaisut

3 Tulevaisuudenennakointi 3 Sisällys 1. Tausta ja tavoitteet Ennakointityön tausta Keskustelutilaisuuden tavoitteet Osallisuus Teoriakatsaus keskustelun pohjaksi Keskustelun yhteenvetoa Miten keskustelusta eteenpäin? Kuinka järjestötoiminassa voidaan vahvistaa haluttua suuntaa?...13

4 4 Osallisuus, keskustelutilaisuus Lukijalle Tulevaisuudenennakointityö on tärkeää, jotta tunnistettaisiin ajoissa terveyden edistämisen kannalta merkittävimmät heikot signaalit ja vaikutettaisiin tulevaisuuteen niiden avulla. Tekryn tulevaisuudenennakointityössä tarkastellaan toimintaympäristöä terveyden edistämisen näkökulmasta ja kartoitetaan toimijoita, jotka piilovaikuttavat terveyden edistämisen kehitykseen. Toimintaympäristön muutosten tarkastelu tarkoittaa ilmiöiden muutosten tarkastelua ja ymmärtämistä erilaisten tulevaisuusseuraamusten näkökulmasta, esimerkiksi tapahtumien, päätöksenteon ja valintojen aikaansaamien tulevaisuusseuraamuksien näkökulmasta. Muutosvoimien jäljittäminen muodostaa yhden tärkeimmistä tulevaisuudentutkimuksen tutkimusprosessin työvaiheista. Osallisuus on keskeinen terveyteen vaikuttava tekijä, jota järjestötoiminnan avulla voidaan vahvistaa. Vuoden aikana järjestetään yhteensä kolme keskustelutilaisuutta. Ensimmäisen teemana oli osallisuus. Myöhemmin vuonna 2010 järjestettävät keskustelutilaisuudet kohdentuvat kansalaisvaikuttamisen uusien ilmiöiden (alustavasti viikolla 38) ja arvojen tarkasteluun (alustavasti viikolla 45). Niihin pyydetään osallistujia lähempänä tilaisuuksia. Tekryssä järjestettiin osallisuuteen liittyvä tulevaisuusfoorumin kaltainen keskustelutilaisuus klo Tilaisuuteen osallistui järjestöjen asiantuntijoita ja toimijoita, joiden työssä osallisuus ilmenee. Tilaisuudessa keskusteltiin osallisuuden lisäämisen mahdollisuuksista kansalaisten näkökulmasta. Tavoitteena oli löytää kansalaislähtöisiä osallisuuden keinoja ja muotoja, joita voidaan vahvistaa järjestötoiminnan avulla. Tilaisuudessa kerättiin heikkoja signaaleja osallisuudesta ja keskusteltiin mm. siitä, mitä kentällä tapahtuu, miksi ilmiö on syntynyt ja mistä muutos on alkanut. Tilaisuuteen osallistui kahdeksan järjestön edustajaa. Tilaisuuden veti Päivi Rouvinen-Wilenius, jolta lisätietoja puh tai

5 Tulevaisuudenennakointi 5 1. Tausta ja tavoitteet 1.1. Ennakointityön tausta Tekryn strategiassa painotetaan vahvaa tulevaisuuden ennakointityötä osana toimintaa. Tulevaisuuden ennakointi on tärkeää siksi, että osaamme varautua vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin, mutta myös siksi, että osaamme osaltamme vaikuttaa halutunlaisien terveyden edistämisen tulevaisuuksien syntymiseen. Tulevaisuustutkimusseuran tulevaisuusfoorumi on vuodesta toiseen tuottanut uusia ajatuksia, rakentanut tulevaisuuskuvia ja käynyt keskustelua siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Menetelmä on toiminut hyvin tulevaisuudentutkimuksen puolella, ja nyt kokeilemme sen soveltamista järjestömaailmaan. Järjestöt toimivat lähellä kansalaisia, ja siten heillä on runsaasti käytössään sellaista tietoa, joka on viranomaistahojen saavuttamattomissa. Tämän tiedon esiin saaminen ja hyödyntäminen tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää järjestöjen tietopääomaa laajempaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä välittää kansalaisten tietoa ja siten vaikutusmahdollisuuksia eteenpäin. Toimintaympäristön muutosten tarkastelu sisältää trendien, megatrendien, heikkojen signaalien, villien korttien ja driving force -ilmiöiden jäljittämisen, tunnistamisen ja analyysin. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan siis sitä toimijan sosiokulttuurista, poliittista, ekologista ja taloudellista kokonaisuutta, jossa toiminta tapahtuu. Toiminnan ympäristö koostuu resursseista, kuten infrastruktuurista ja rahasta sekä toimijoiden toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Tällaisen tietoyhteiskunnan toimijoita ovat kansalaiset, yritykset, viranomaiset, oppilaitokset, järjestöt, media jne. Brian Coffman on määritellyt heikon signaalin seuraavasti: Se on idea tai trendi, joka vaikuttaa yritykseen tai yrityksen toimintaympäristöön, ja se on uusi ja yllättävä signaalin vastaanottajan näkökulmasta. Usein signaaleja on vaikea huomata kohinan ja muiden signaalien keskeltä. Heikot signaalit voivat olla uhka tai mahdollisuus järjestölle ja terveyden edistämiselle. Heikkojen signaalien tunnistamisen opettelu on tärkeää siksi, että asiasta tietävät ihmiset usein aliarvioivat niitä. Ne ilmenevät viiveellä, ennen kuin kypsyvät ja muuttuvat valtavirraksi. Heikkojen signaalien löytäminen tuottaa mahdollisuuksia oppia, kasvaa ja kehittyä. Ne voi jakaa kahteen luokkaan. Ne ovat joko ns. aikaista informaatiota, esimerkiksi tietoa jostain mahdollisesta tapahtumasta, joka ei kuitenkaan vielä ole konkretisoitunut (vaikkapa aikainen tutkimustieto joltain tieteen alalta) tai sitten muutoksen ensioireita. Tuleva tapahtuma ei ehkä itsessään

6 6 Osallisuus, keskustelutilaisuus ole näkyvä, mutta se voi oireilla ja kyseisiä oireita lukien on mahdollista ennakoida muutosta. Internet tuo myös loistavan mahdollisuuden heikkojen signaalien etsimiseen. Heikot signaalit voivat löytyä lehdistä muutoksen ensioireina oireethan ovat sinänsä vahvoja, mutta niitä on tulkittava oikein, jotta löytäisi niiden taustalta tulevan muutoksen Keskustelutilaisuuden tavoitteet Keskustelutilaisuuden tavoitteena oli löytää heikkoja signaaleja osallisuuden vahvistamiseen. Heikot signaalit ovat ideoita tai trendi, joka vaikuttaa toimintaympäristöön (sosiokulttuurinen, poliittinen, ekologinen, taloudellinen kokonaisuus). Toiminnan ympäristö koostuu resursseista (rakenteet, raha, toimijoiden toiminta, vuorovaikutus). Toimijoita ovat kansalaiset, yritykset, viranomaiset, oppilaitokset, media, järjestöt jne. Tilaisuudessa keskusteltiin seuraavista asioista: Mitä kentällä tapahtuu? Onko jotain uutta tai poikkeavaa tapahtunut viime aikoina, millaisia uusia tuulia on havaittu? Paikallistetaan ilmiön lähde, mistä esimerkiksi muutos on alkanut? Kuka tai mikä on alkuun paneva voima? Miksi ilmiö on syntynyt? Ennakoitiin ilmiön leviämistä. Mikä on ilmiön laajuus? Arvioitiin laajemman muutoksen tapahtumisen todennäköisyyttä. Mitä laajemmasta muutoksesta voisi seurata? Pohdittiin ilmiön vastavoimia, mitä ne ovat ja miten vaikuttavat? Pohdittiin miten ilmiötä, esimerkiksi muutoksen kasvua, tulisi seurata. Ovatko muutokset hyviä vai huonoja terveyden edistämisen näkökulmasta? Pohdittiin keinoja ilmiön vahvistamiseksi tai tarvittaessa heikentämiseksi. Arvioitiin ilmiön merkitystä terveyden edistämisen näkökulmasta. Miten sitä voisi hyödyntää järjestötyössä? Miten ilmiö suhteutuu esimerkiksi kansallisten ohjelmien osallisuuden lisäämiskeinoihin? Tilaisuudessa ei ehditty paneutua osallisuuden ilmiön seuraamiseen tai siihen, miten nyt keskustelussa esille nousseet tekijät suhteutuvat kansallisiin ohjelmiin eikä myöskään osallisuusilmiön leviämiseen.

7 Tulevaisuudenennakointi 7 Tilaisuuden alussa esitettiin lyhyt osallisuuden teoriakatsaus. Katsaus pohjautuu artikkeliin Osallisuus terveystekijänä: Koskinen-Ollonqvist, Rouvinen-Wilenius, Aalto-Kallio 2009, Promo Osallisuus 2.1. Teoriakatsaus keskustelun pohjaksi Osallisuus tarkoittaa sitä, että asiat tapahtuvat osallisen tunnetasolla. Osallisuudessa ihminen on voimaantunut subjekti, jolla on kyky tuoda ilmi ja arvioida toiminnalle asetettuja intentioita, tavoitteita ja niiden toteutumista (Flöjt 1999). Osallisuus on yhteisöön kuulumista ja siihen vaikuttamista sekä kokemuksen myötä syntyvää sitoutumista. Osallisuus koostuu oikeudesta saada tietoa itseä koskevista asioista ja mahdollisuudesta ilmaista mielipiteensä. Osallisuuden vahvistamiseksi on keskeistä ihmisten omien voimavarojen käyttöön saattaminen, vaikuttamisen mahdollisuuksien tarjoaminen sekä osallisuuden edellytysten luominen. Kansalainen on asiantuntijana ja yhdessä toimijana. Kuvio 1. Terveys osallisuuden, yhteisöllisyyden ja voimaantumisen seurauksena (Koskinen-Ollonqvist, Rouvinen-Wilenius, Aalto-Kallio 2010, 31) Osallisuus tuottaa sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia ja se on nähty keskeiseksi terveyttä tuottavaksi tekijäksi YHTEISKUNTATASO RAKENTEET: luodaan puitteet, edellytykset ja mahdollisuudet osallisuudelle (lainsäädäntö, palvelut, sosiaaliturva, koulutusjärjestelmä jne.) Osallisuuden kokemus vaikuttamismahdollisuudet kuulluksi tuleminen ja vaikuttaminen kansalaistoiminta YKSILÖTASO: Voimaantumisen kokemus identiteetti, minuuden perusta omat voimavarat elämänhallintavalmiudet Terveys YHTEISÖTASO: Yhteisöllisyyden kokemus mahdollisuus aktiiviseen kansalaisuuteen vertaistuki

8 8 Osallisuus, keskustelutilaisuus Taulukko 1. Osallisuuden tasot käytännön esimerkein (Koskinen-Ollonqvist, Rouvinen-Wilenius, Aalto-Kallio 2010, 31) Osallisuuden tasot (Lähde: Kohonen & Tiala 2002) Tieto-osallisuus oikeus tiedon saamiseen ja tuottamiseen Suunnitteluosallisuus valmisteluun liittyvä vuorovaikutus Päätösosallisuus osallistuminen palvelujen tuottamista tai omaa asuinaluetta koskeviin päätöksiin Toimintaosallisuus oma toiminta elinympäristössä tai palvelu- ja toimintayksikössä Käytännön keinoja ja esimerkkejä asiakaspalautejärjestelmät vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmät (esim. sähköiset) tulkkipalvelut esim. maahanmuuttajille yhteistuottaminen (co-production) (palvelun vastaanottaja osallistuu palvelun kehittämiseen) kaupunkisuunnitteluun osallistuminen (esim. puistoalueiden suunnittelu) kasvatuskumppanuus osallistava taide nuorisovaltuustoiminta, vanhusneuvostotoiminta edunvalvonta- ja vaikuttamistyö järjestöissä harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet kunnissa vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta järjestöissä kansalais- ja työväenopiston toiminta seurakunnan eri toiminnat (esim. muskarit, varhaisnuorten kerhot) kirjastot Kohosen ja Tialan (2002) kuvaamat osallisuuden tasot, joita ovat tieto-, suunnittelu-, päätös- ja toimintaosallisuus, ovat esillä taulukossa 1 esimerkein.

9 Tulevaisuudenennakointi Keskustelun yhteenvetoa Mitä on osallisuus? Tilaisuuden alussa keskusteltiin lyhyesti siitä, miten kukin osanottaja määrittelee osallisuuden käsitteen. Näkemys osallisuudesta oli lähes yhteneväinen kaikilla keskusteluun osallistuneilla. Alla koonnos näkemyksistä: Osallisuus on sitä, että pääsee mukaan ongelmien ratkaisuun ja päätöksentekoon, on mukana alusta alkaen itseä koskevien asioiden määrittelyssä. Voimaantuminen on subjektiivista osallisuuden tunnetta. Me meille, ideaali. Osallistamisen strategiat vievät ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa elämäänsä (ylhäältä alas), osallisuuden edistämisestä tulee osallistamista. Kaikki eivät halua osallisuutta, kun ei lähdetä ihmisistä itsestään, ei haluta ylhäältä alaspäin toimintaa. Tulee kuulluksi. Bottom up eli alhaalta ylöspäin tapahtuva on toimivinta osallisuutta. Nuorten osallisuus -hanke Terveys ry:ssä, miten nuoria saa mukaan toimintaan? Nuoret tykkäävät siitä, että on visiittejä ja vierailuja, eivät haluakaan ehkä muuta? Projekti tai tapahtuma. Muutkaan eivät enää sitoudu, neuvotteluja joustavuudesta, esim. eläkeläiset haluavat tehdä vapaaehtoistyötä, joka halutaan sovittaa muuhun elämänrytmiin. Osallisuus on valikoitavissa oleva paketti, johon voit osallistua omilla ehdoilla tai jos ihminen on voimaantunut, hän voi sanoa ei. Myös osallisuuteen on tullut mukaan kuluttaja-aspekti. Osallistuminen ja osallisuus elämäntilannesidonnainen; jos ei ole ollut osallisuutta omaan perheeseen, silloin voimavarat huonot. Mitä kentällä tapahtuu? Eväät osallisuuteen ovat huonot, jos esimerkiksi omat osallisuuden eväät perheessä ovat heikot. Väestöryhmien terveyserot kasvavat, tehdään mitä tahansa > ei enää heikko vaan vahva signaali. Uudet sukupolvet: minulle tässä ja nyt. Kovaääniset monesti vievät asioita eteenpäin omasta näkökulmastaan, mutta miten otetaan huomioon muut? Osallisuudessa kuluttaja-aspekti. Asiantuntijat eivät ymmärrä arkea ja prioriteettitasoa.

10 10 Osallisuus, keskustelutilaisuus Suurten ikäluokkien murros osallisuudessa, aktiivinen vaikuttajaryhmä valmistautuu muuttamaan eläkkeellä olemisen käytäntöjä (koskee etujoukkoa). Sitoutuminen on projekti tai tapahtuma. Halutaan neuvotteluja joustavuudesta, esim. eläkeläiset haluavat tehdä vapaaehtoistyötä, mutta se halutaan sovittaa muuhun elämänrytmiin. Koko kirjo otettava huomioon, julkkisesimerkit voimaannuttava muille sairastuneille, avoimuus hyvä. Ihmiset eivät halua määritellä itseään ongelman kautta, kynnyksetön paikka, tiedostaminen, sukupuolisensitiivinen työ, esim. Ruoka-häiriöt, kyse muusta tarpeesta, tutustuttava heihin. Asiakaslähtöisyys vs. osallisuus. Terveyserojen kasvu! Tarvitaan uutta lähestymistapaa. Yhteisölle resursseja osallisuuteen, terveys paranee, koska yhteisöllä mahdollisuus muuttaa jotain, potilaiden koulutus (Britanniassa) > voimaannuttaviin rakenteisiin on luotu rakenteita. Potilasasiantuntijan rooli, Englannissa terveyserot kapenevat tämän myötä. Oikeuksia vai velvollisuuksia? Valinnanvapaus hankala terveyspalveluissa, tavoitetaso ihmiseltä itseltään, yksilöllä suuri vastuu valinnoistaan. Vertaistuki nousussa. Miksi ilmiö on syntynyt? Esille nostettiin seuraavia kysymyksiä: onko osallisuus esillä, koska ihmisiltä puuttuu hyvä käytös, ovatko arvot rapistuneet ja välinpitämättömyys lisääntynyt? Vallitseva systeemi ei vastaa nykyjärjestelmää? Vaatiiko terveys osallisuutta tai osallistumista? Osallistuminen (ikäihmisten tutkimuksissa) on yksi parhaista terveyden edistämisen välineistä: masennusoireita vähemmän, kuolleisuutta vähemmän, elämäntyytyväisyyttä, onnellisuutta. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on yksi tärkeimmistä ja parhaimmista keinoista edistää ihmisten psykofyysissosiaalista terveyttä. Sosiaalinen kanssakäyminen ja verkostot ovat erityisesti ikäihmisille tärkeitä nuoret hakevat enemmän lyhytaikaista verkostoitumista.

11 Tulevaisuudenennakointi 11 Onko olemassa osallisuuden vastavoimia, mitä? Osallisuutta heikentävät: Byrokraattisuus ja ulkoapäin määrittely: ulkoapäin määrittely, patriarkaalinen systeemi. Rakenteet (tapakulttuurit, hallintokulttuurit) esimerkiksi koulun rakenteet. Me niille -ajattelu : asiantuntijat eivät tunne tavallisen ihmisen arkea, järjestöjen erkaantuminen todellisuudesta. Asioita, joita viranomaiset eivät tunnista ja jotka oikeasti auttaisivat ei saa rahaa asioiden eteenpäin viemiseen. Esim. syömishäiriöiset: itsearvostus olennainen asian ydin, ei se, että käsketään syömään terveellisesti. Ulkopuolelta määritellään ihminen jonkinlaiseksi, mutta ihminen itse ei halua tulla määritellyksi tai ei edes koe itseään sellaiseksi, jonkalaiseksi muut hänet määrittelevät. Asenteet, elämäntilanne, terveydentila, toinen ihminen. Hankalien asioiden kasaantuminen. Normit ja säännöt. Tarvitaan innostajia, klassinen tutorointikuvio, byrokratiavapaus, tietotekniikka apuna? Millaisia keinoja vahvistaa osallisuutta/heikentää haitallisia ilmiöitä? Heikko signaali: pitäisi lähteä jostain yhteisestä isosta asiasta eikä pilkkoa järjestöjen toimintaa palasiksi tietyn ruumiinosan perusteella (sosiaali- ja terveysjärjestöt) > järjestöjen välinen yhteistyö isoista kysymyksistä, joihin kootaan voimat yhteen. Tarvitaan innostajia, klassinen tutorointi, byrokratiavapaus, tietotekniikka apuna? Nykypäivänä ammattilaisten ja asiakkaiden näkemykset pitää sovittaa yhteen. Ihmisen arki (sosiaalinen vuorovaikutus) nostaa esille edelleen. Kynnyksettömät palvelut. Miten passiivisuus käännetään aktiiviseksi? Suhde itseen, muihin. Järjestöjen välinen yhteistyö keinona, rajat hävittävä, asiakkaan lähtökohdista. Tarvitaan byrokratiasta vapaita toimintamuotoja: keinoina hyvät, onnistuneet kohtaamiset: vertaistukiryhmä tai jalkautuminen ihmisten arkeen ihmisten luo, internet erinomaisena välineenä?

12 12 Osallisuus, keskustelutilaisuus Järjestöt arjen hallitsijoita, tämän asian vahvistaminen! Sosiaalisen viitekehyksen korostuminen järjestöjen töissä. Ongelmia: järjestöt kytköksissä nykypolitiikkaan, eivät niin kovin asiakaslähtöisiä. Kiinnostaako toisten ongelmat enemmän kuin toisten? Keskustelussa esille nousseita hankkeita ja teoksia Toimiva terveyskeskus -ohjelma, Terveyshyöty-malli > voimaantunut potilas on tuloksellisessa vuorovaikutuksessa hoitavan terveystiimin kanssa. Keinot: potilaiden koulutus hallitsemaan tilannettaan, luotu rakenteet voimaantumiselle (clinical cham, ex avainasiakas). Tavoitteena kolme muutosta: asiakaskeskeisyys terveydenhuoltoon, avoimuus ja läpinäkyvyys sekä terveyshyödyn tuottaminen / avainasiakas : niiden etsiminen ja voimaannuttaminen. Etsitään näitä avainasiakkaita potilasjärjestöistä. Terveyserot eivät korjaannu enää helposti. Duodecim-lehdessä julkaistaan katsaus kevään 2010 aikana. Health Affairs, Coleman et al 1/ 2009 / kirjallisuushaku E.H. Wagner. (Lisätietoja: Taina Mäntyranta, STM) Nuorten osallisuus -hanketoiminta (Terveys ry). 35 vapaaehtoistoiminnan yhdistystä miten aktivoida nuoria mukaan päihdetoimintaan. 150 nuorta eri kunnissa kouluissa, nuorisotoimessa, paikallisissa järjestöissä jne. Lähdetty paikallisesta tarpeesta. Miten vaikuttaa tulevaisuuteen? Nuorten osallisuus on visiittejä ja vierailuja kyseisessä projektissa. Nuorten kohdalla pitäisi ymmärtää ja hyväksyä, että käsitys osallisuudesta ei ole ikuista, vaan se on jokin projekti tai tapahtuma. Nuoret vaihtavat yhteisöjä aika kevyesti (nuorisotutkijoiden käsitys). SPR:n ystäväpalvelu, autettavasta auttajaksi. Koko-hanke, kokemuskoulutusta. Yhteisöllisiä näkökulmia nuorten ehkäisevään päihdetyöhön : Merja Kylmäkoski, Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.). Kolmas elämä. Aktiiviset eläkeikäiset kaupungissa : Ilka Haarni. Gaudeamus 2010.

13 Tulevaisuudenennakointi Miten keskustelusta eteenpäin? Kuinka järjestötoiminassa voidaan vahvistaa haluttua suuntaa? Osallisuus edellyttää taitoa ja halua vaikuttaa, ja osallisuuteen voi oppia. Osallisuus on keskeinen ihmisten terveyteen vaikuttava tekijä. Suomessa ikäihmisille tehdyssä tutkimuksessa vapaaehtoistoiminta on myös yksi keskeisimmistä terveyden edistämisen keinoista ikääntyneillä: onnellisuus, elämän laatu, koettu terveys lisääntyvät osallisuuden myötä. Englannissa osallisuuden avulla on myös onnistuttu kaventamaan terveyseroja. Osallisuudelle on muotoutumassa uusi luonne, se on projekti tai tapahtuma ja halutaan neuvotteluja joustavuudesta. Osallisuuden mahdollistamisessa keskeisinä tekijöinä nousevat esille ihmisten halu osallistua omana itsenään. Ihmiset eivät halua tulla määritellyksi ongelman tai sairauden nimissä, usein kyse on muusta tarpeesta. Osallisuutta lisäävässä toiminnassa ihmiset voivat itse määrittää sen, kuinka ja millä ehdoilla he kohtaavat toisen ihmisen. Sen syntymiseen tarvitaan kynnyksetön paikka, ja se edellyttää että ihmisiin on tutustuttava. Suuret ikäluokat luovat murrosta osallisuudessa, aktiivi vaikuttajaryhmä valmistautuu muuttamaan eläkkeellä olemisen käytäntöjä. Osallisuuden syntymiseen tarvitaan innostajia, klassista tutorointia, byrokratiavapautta, ja esimerkiksi tietotekniikkaa apuna käyttäen voidaan luoda uusia mahdollisuuksia osallisuuden syntymiselle. Järjestöt ovat arjen hallitsijoita, ja sitä osaamista tulee vahvistaa! Keskustelun keskeisin tulos oli järjestöjen vertais- ja vapaaehtoistyön merkityksen kirkastaminen osallisuuden mahdollistajana. Vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden toimintaedellytyksiä tulisi vahvistaa entistä enemmän. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää seuraaviin tekijöihin: Vapaaehtoistoimijoiden mahdollisuuksiin joustavaan vapaaehtoistyöhön ja mahdollisuuksiin virkistäytyä tulisi satsata. Vapaaehtoistyötä halutaan tehdä omilla ehdoilla. Se halutaan sovittaa muuhun elämänrytmiin. Sosiaalinen kanssakäyminen ja verkostot ovat erityisesti ikäihmisille tärkeitä nuoret hakevat enemmän lyhytaikaista verkostoitumista.

14 14 Osallisuus, keskustelutilaisuus Heikkona signaalina nähtiin järjestöyhteistyön uudenlainen tuleminen. Järjestöjen välinen yhteistyö nähdään keinona, jolla voidaan hävittää rajoja ja lähteä asiakkaan lähtökohdista. Voidaan lähteä jostain yhteisestä isosta asiasta, kuten osallisuudesta, johon kootaan voimat yhteen. Erilaisten järjestöjen yhteistyönä toteutettu vapaaehtoisja vertaistoiminta tarjoaa järjestöille laaja-alaisia yhteistyön mahdollisuuksia. Esimerkiksi vapaaehtoistyön vahvistumista välittämistoimintana. Järjestöjen vankka osaaminen ihmisestä lähtevän vertais- ja vapaaehtoistyön organisoijana mahdollistaa myös uudenlaisien järjestöjäsenyyksien syntymisen. Järjestöjen haasteena on se, että järjestöjen tulisi vaikuttaa ammattilaisten ja asiakkaiden näkemyksien yhteensovittamiseen. Ihmisen arki tulee nostaa vahvemmin esille. Tavoitteena on kynnyksettömät palvelut. Osallisuutta tukemaan tarvitaan byrokratiasta vapaita toimintamuotoja, jotka ovat järjestöissä luonteenomaisia. Keinoina ovat hyvät, onnistuneet kohtaamiset: vertaistukiryhmät tai jalkautuminen ihmisten arkeen, ihmisten luo. Lisäksi järjestöjen tulisi vapautua politiikkasidoksista ja palata vahvemmin asiakaslähtöisyyteen. Kysymyksiä, joita keskustelutilaisuudessa ei ehditty pohtia ja joita kukin taho voi miettiä edelleen: Miten osallisuuden ilmiöt suhteutuvat kansallisiin ohjelmiin? Miten uusien osallisuuden muotojen arvellaan leviävän? Tulisiko ilmiötä seurata? Mitä ilmiöstä voi seurata?

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY (TEKRY) JULKAISU 9/2011 Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen Järjestöt suunnan näyttäjinä Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist (toim.) Tasa-arvo ja osallisuus

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a Jutta Kapp Silta yli digitaalis en kuilun S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a M e t ro p o l i a A m m at t i ko r ke a ko u l u n julk a isus a r j a Jutta Kapp Silta yli digitaalis

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Järjestöt voimana muutoksessa

Järjestöt voimana muutoksessa Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Julkaisija Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Silmät auki sosiaaliseen mediaan

Silmät auki sosiaaliseen mediaan Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen 2 3 Silmät auki sosiaaliseen mediaan 4 5 Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen (2007 2010) loppuraportti

Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen (2007 2010) loppuraportti Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen () loppuraportti Susanna Leimio-Reijonen (toim.), YTM, projektikoordinaattori 30.12.2010 Sisältö Johdanto... 3 1. Hankkeen tausta...

Lisätiedot

Rajoilla ja ytimessä

Rajoilla ja ytimessä Rajoilla ja ytimessä Terveyden edistämisen näyttäytyminen väitöskirjatutkimuksissa Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Mervi Aalto-Kallio, Nella Mikkonen, Päivi Nykyri, Heikki Parviainen, Paula Saikkonen ja Kaarina

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 58 Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Helena Kotisalo & Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Raportti tutkimus- ja kehittämishankkeesta

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot