keskus ry (Tekry) Terveyden edistämisen Julkaisuja 4/2010 Osallisuus keskustelutilaisuus Tulevaisuudenennakointi Päivi Rouvinen-Wilenius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "keskus ry (Tekry) Terveyden edistämisen Julkaisuja 4/2010 Osallisuus keskustelutilaisuus 31.3.2010 Tulevaisuudenennakointi Päivi Rouvinen-Wilenius"

Transkriptio

1 Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) Julkaisuja 4/2010 Osallisuus keskustelutilaisuus Tulevaisuudenennakointi Päivi Rouvinen-Wilenius

2 ISSN ISBN Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 4/2010 Taitto: Marko Liukkonen Kannen kuva: Iofoto > Julkaisut

3 Tulevaisuudenennakointi 3 Sisällys 1. Tausta ja tavoitteet Ennakointityön tausta Keskustelutilaisuuden tavoitteet Osallisuus Teoriakatsaus keskustelun pohjaksi Keskustelun yhteenvetoa Miten keskustelusta eteenpäin? Kuinka järjestötoiminassa voidaan vahvistaa haluttua suuntaa?...13

4 4 Osallisuus, keskustelutilaisuus Lukijalle Tulevaisuudenennakointityö on tärkeää, jotta tunnistettaisiin ajoissa terveyden edistämisen kannalta merkittävimmät heikot signaalit ja vaikutettaisiin tulevaisuuteen niiden avulla. Tekryn tulevaisuudenennakointityössä tarkastellaan toimintaympäristöä terveyden edistämisen näkökulmasta ja kartoitetaan toimijoita, jotka piilovaikuttavat terveyden edistämisen kehitykseen. Toimintaympäristön muutosten tarkastelu tarkoittaa ilmiöiden muutosten tarkastelua ja ymmärtämistä erilaisten tulevaisuusseuraamusten näkökulmasta, esimerkiksi tapahtumien, päätöksenteon ja valintojen aikaansaamien tulevaisuusseuraamuksien näkökulmasta. Muutosvoimien jäljittäminen muodostaa yhden tärkeimmistä tulevaisuudentutkimuksen tutkimusprosessin työvaiheista. Osallisuus on keskeinen terveyteen vaikuttava tekijä, jota järjestötoiminnan avulla voidaan vahvistaa. Vuoden aikana järjestetään yhteensä kolme keskustelutilaisuutta. Ensimmäisen teemana oli osallisuus. Myöhemmin vuonna 2010 järjestettävät keskustelutilaisuudet kohdentuvat kansalaisvaikuttamisen uusien ilmiöiden (alustavasti viikolla 38) ja arvojen tarkasteluun (alustavasti viikolla 45). Niihin pyydetään osallistujia lähempänä tilaisuuksia. Tekryssä järjestettiin osallisuuteen liittyvä tulevaisuusfoorumin kaltainen keskustelutilaisuus klo Tilaisuuteen osallistui järjestöjen asiantuntijoita ja toimijoita, joiden työssä osallisuus ilmenee. Tilaisuudessa keskusteltiin osallisuuden lisäämisen mahdollisuuksista kansalaisten näkökulmasta. Tavoitteena oli löytää kansalaislähtöisiä osallisuuden keinoja ja muotoja, joita voidaan vahvistaa järjestötoiminnan avulla. Tilaisuudessa kerättiin heikkoja signaaleja osallisuudesta ja keskusteltiin mm. siitä, mitä kentällä tapahtuu, miksi ilmiö on syntynyt ja mistä muutos on alkanut. Tilaisuuteen osallistui kahdeksan järjestön edustajaa. Tilaisuuden veti Päivi Rouvinen-Wilenius, jolta lisätietoja puh tai

5 Tulevaisuudenennakointi 5 1. Tausta ja tavoitteet 1.1. Ennakointityön tausta Tekryn strategiassa painotetaan vahvaa tulevaisuuden ennakointityötä osana toimintaa. Tulevaisuuden ennakointi on tärkeää siksi, että osaamme varautua vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin, mutta myös siksi, että osaamme osaltamme vaikuttaa halutunlaisien terveyden edistämisen tulevaisuuksien syntymiseen. Tulevaisuustutkimusseuran tulevaisuusfoorumi on vuodesta toiseen tuottanut uusia ajatuksia, rakentanut tulevaisuuskuvia ja käynyt keskustelua siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Menetelmä on toiminut hyvin tulevaisuudentutkimuksen puolella, ja nyt kokeilemme sen soveltamista järjestömaailmaan. Järjestöt toimivat lähellä kansalaisia, ja siten heillä on runsaasti käytössään sellaista tietoa, joka on viranomaistahojen saavuttamattomissa. Tämän tiedon esiin saaminen ja hyödyntäminen tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää järjestöjen tietopääomaa laajempaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä välittää kansalaisten tietoa ja siten vaikutusmahdollisuuksia eteenpäin. Toimintaympäristön muutosten tarkastelu sisältää trendien, megatrendien, heikkojen signaalien, villien korttien ja driving force -ilmiöiden jäljittämisen, tunnistamisen ja analyysin. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan siis sitä toimijan sosiokulttuurista, poliittista, ekologista ja taloudellista kokonaisuutta, jossa toiminta tapahtuu. Toiminnan ympäristö koostuu resursseista, kuten infrastruktuurista ja rahasta sekä toimijoiden toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Tällaisen tietoyhteiskunnan toimijoita ovat kansalaiset, yritykset, viranomaiset, oppilaitokset, järjestöt, media jne. Brian Coffman on määritellyt heikon signaalin seuraavasti: Se on idea tai trendi, joka vaikuttaa yritykseen tai yrityksen toimintaympäristöön, ja se on uusi ja yllättävä signaalin vastaanottajan näkökulmasta. Usein signaaleja on vaikea huomata kohinan ja muiden signaalien keskeltä. Heikot signaalit voivat olla uhka tai mahdollisuus järjestölle ja terveyden edistämiselle. Heikkojen signaalien tunnistamisen opettelu on tärkeää siksi, että asiasta tietävät ihmiset usein aliarvioivat niitä. Ne ilmenevät viiveellä, ennen kuin kypsyvät ja muuttuvat valtavirraksi. Heikkojen signaalien löytäminen tuottaa mahdollisuuksia oppia, kasvaa ja kehittyä. Ne voi jakaa kahteen luokkaan. Ne ovat joko ns. aikaista informaatiota, esimerkiksi tietoa jostain mahdollisesta tapahtumasta, joka ei kuitenkaan vielä ole konkretisoitunut (vaikkapa aikainen tutkimustieto joltain tieteen alalta) tai sitten muutoksen ensioireita. Tuleva tapahtuma ei ehkä itsessään

6 6 Osallisuus, keskustelutilaisuus ole näkyvä, mutta se voi oireilla ja kyseisiä oireita lukien on mahdollista ennakoida muutosta. Internet tuo myös loistavan mahdollisuuden heikkojen signaalien etsimiseen. Heikot signaalit voivat löytyä lehdistä muutoksen ensioireina oireethan ovat sinänsä vahvoja, mutta niitä on tulkittava oikein, jotta löytäisi niiden taustalta tulevan muutoksen Keskustelutilaisuuden tavoitteet Keskustelutilaisuuden tavoitteena oli löytää heikkoja signaaleja osallisuuden vahvistamiseen. Heikot signaalit ovat ideoita tai trendi, joka vaikuttaa toimintaympäristöön (sosiokulttuurinen, poliittinen, ekologinen, taloudellinen kokonaisuus). Toiminnan ympäristö koostuu resursseista (rakenteet, raha, toimijoiden toiminta, vuorovaikutus). Toimijoita ovat kansalaiset, yritykset, viranomaiset, oppilaitokset, media, järjestöt jne. Tilaisuudessa keskusteltiin seuraavista asioista: Mitä kentällä tapahtuu? Onko jotain uutta tai poikkeavaa tapahtunut viime aikoina, millaisia uusia tuulia on havaittu? Paikallistetaan ilmiön lähde, mistä esimerkiksi muutos on alkanut? Kuka tai mikä on alkuun paneva voima? Miksi ilmiö on syntynyt? Ennakoitiin ilmiön leviämistä. Mikä on ilmiön laajuus? Arvioitiin laajemman muutoksen tapahtumisen todennäköisyyttä. Mitä laajemmasta muutoksesta voisi seurata? Pohdittiin ilmiön vastavoimia, mitä ne ovat ja miten vaikuttavat? Pohdittiin miten ilmiötä, esimerkiksi muutoksen kasvua, tulisi seurata. Ovatko muutokset hyviä vai huonoja terveyden edistämisen näkökulmasta? Pohdittiin keinoja ilmiön vahvistamiseksi tai tarvittaessa heikentämiseksi. Arvioitiin ilmiön merkitystä terveyden edistämisen näkökulmasta. Miten sitä voisi hyödyntää järjestötyössä? Miten ilmiö suhteutuu esimerkiksi kansallisten ohjelmien osallisuuden lisäämiskeinoihin? Tilaisuudessa ei ehditty paneutua osallisuuden ilmiön seuraamiseen tai siihen, miten nyt keskustelussa esille nousseet tekijät suhteutuvat kansallisiin ohjelmiin eikä myöskään osallisuusilmiön leviämiseen.

7 Tulevaisuudenennakointi 7 Tilaisuuden alussa esitettiin lyhyt osallisuuden teoriakatsaus. Katsaus pohjautuu artikkeliin Osallisuus terveystekijänä: Koskinen-Ollonqvist, Rouvinen-Wilenius, Aalto-Kallio 2009, Promo Osallisuus 2.1. Teoriakatsaus keskustelun pohjaksi Osallisuus tarkoittaa sitä, että asiat tapahtuvat osallisen tunnetasolla. Osallisuudessa ihminen on voimaantunut subjekti, jolla on kyky tuoda ilmi ja arvioida toiminnalle asetettuja intentioita, tavoitteita ja niiden toteutumista (Flöjt 1999). Osallisuus on yhteisöön kuulumista ja siihen vaikuttamista sekä kokemuksen myötä syntyvää sitoutumista. Osallisuus koostuu oikeudesta saada tietoa itseä koskevista asioista ja mahdollisuudesta ilmaista mielipiteensä. Osallisuuden vahvistamiseksi on keskeistä ihmisten omien voimavarojen käyttöön saattaminen, vaikuttamisen mahdollisuuksien tarjoaminen sekä osallisuuden edellytysten luominen. Kansalainen on asiantuntijana ja yhdessä toimijana. Kuvio 1. Terveys osallisuuden, yhteisöllisyyden ja voimaantumisen seurauksena (Koskinen-Ollonqvist, Rouvinen-Wilenius, Aalto-Kallio 2010, 31) Osallisuus tuottaa sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia ja se on nähty keskeiseksi terveyttä tuottavaksi tekijäksi YHTEISKUNTATASO RAKENTEET: luodaan puitteet, edellytykset ja mahdollisuudet osallisuudelle (lainsäädäntö, palvelut, sosiaaliturva, koulutusjärjestelmä jne.) Osallisuuden kokemus vaikuttamismahdollisuudet kuulluksi tuleminen ja vaikuttaminen kansalaistoiminta YKSILÖTASO: Voimaantumisen kokemus identiteetti, minuuden perusta omat voimavarat elämänhallintavalmiudet Terveys YHTEISÖTASO: Yhteisöllisyyden kokemus mahdollisuus aktiiviseen kansalaisuuteen vertaistuki

8 8 Osallisuus, keskustelutilaisuus Taulukko 1. Osallisuuden tasot käytännön esimerkein (Koskinen-Ollonqvist, Rouvinen-Wilenius, Aalto-Kallio 2010, 31) Osallisuuden tasot (Lähde: Kohonen & Tiala 2002) Tieto-osallisuus oikeus tiedon saamiseen ja tuottamiseen Suunnitteluosallisuus valmisteluun liittyvä vuorovaikutus Päätösosallisuus osallistuminen palvelujen tuottamista tai omaa asuinaluetta koskeviin päätöksiin Toimintaosallisuus oma toiminta elinympäristössä tai palvelu- ja toimintayksikössä Käytännön keinoja ja esimerkkejä asiakaspalautejärjestelmät vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmät (esim. sähköiset) tulkkipalvelut esim. maahanmuuttajille yhteistuottaminen (co-production) (palvelun vastaanottaja osallistuu palvelun kehittämiseen) kaupunkisuunnitteluun osallistuminen (esim. puistoalueiden suunnittelu) kasvatuskumppanuus osallistava taide nuorisovaltuustoiminta, vanhusneuvostotoiminta edunvalvonta- ja vaikuttamistyö järjestöissä harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet kunnissa vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta järjestöissä kansalais- ja työväenopiston toiminta seurakunnan eri toiminnat (esim. muskarit, varhaisnuorten kerhot) kirjastot Kohosen ja Tialan (2002) kuvaamat osallisuuden tasot, joita ovat tieto-, suunnittelu-, päätös- ja toimintaosallisuus, ovat esillä taulukossa 1 esimerkein.

9 Tulevaisuudenennakointi Keskustelun yhteenvetoa Mitä on osallisuus? Tilaisuuden alussa keskusteltiin lyhyesti siitä, miten kukin osanottaja määrittelee osallisuuden käsitteen. Näkemys osallisuudesta oli lähes yhteneväinen kaikilla keskusteluun osallistuneilla. Alla koonnos näkemyksistä: Osallisuus on sitä, että pääsee mukaan ongelmien ratkaisuun ja päätöksentekoon, on mukana alusta alkaen itseä koskevien asioiden määrittelyssä. Voimaantuminen on subjektiivista osallisuuden tunnetta. Me meille, ideaali. Osallistamisen strategiat vievät ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa elämäänsä (ylhäältä alas), osallisuuden edistämisestä tulee osallistamista. Kaikki eivät halua osallisuutta, kun ei lähdetä ihmisistä itsestään, ei haluta ylhäältä alaspäin toimintaa. Tulee kuulluksi. Bottom up eli alhaalta ylöspäin tapahtuva on toimivinta osallisuutta. Nuorten osallisuus -hanke Terveys ry:ssä, miten nuoria saa mukaan toimintaan? Nuoret tykkäävät siitä, että on visiittejä ja vierailuja, eivät haluakaan ehkä muuta? Projekti tai tapahtuma. Muutkaan eivät enää sitoudu, neuvotteluja joustavuudesta, esim. eläkeläiset haluavat tehdä vapaaehtoistyötä, joka halutaan sovittaa muuhun elämänrytmiin. Osallisuus on valikoitavissa oleva paketti, johon voit osallistua omilla ehdoilla tai jos ihminen on voimaantunut, hän voi sanoa ei. Myös osallisuuteen on tullut mukaan kuluttaja-aspekti. Osallistuminen ja osallisuus elämäntilannesidonnainen; jos ei ole ollut osallisuutta omaan perheeseen, silloin voimavarat huonot. Mitä kentällä tapahtuu? Eväät osallisuuteen ovat huonot, jos esimerkiksi omat osallisuuden eväät perheessä ovat heikot. Väestöryhmien terveyserot kasvavat, tehdään mitä tahansa > ei enää heikko vaan vahva signaali. Uudet sukupolvet: minulle tässä ja nyt. Kovaääniset monesti vievät asioita eteenpäin omasta näkökulmastaan, mutta miten otetaan huomioon muut? Osallisuudessa kuluttaja-aspekti. Asiantuntijat eivät ymmärrä arkea ja prioriteettitasoa.

10 10 Osallisuus, keskustelutilaisuus Suurten ikäluokkien murros osallisuudessa, aktiivinen vaikuttajaryhmä valmistautuu muuttamaan eläkkeellä olemisen käytäntöjä (koskee etujoukkoa). Sitoutuminen on projekti tai tapahtuma. Halutaan neuvotteluja joustavuudesta, esim. eläkeläiset haluavat tehdä vapaaehtoistyötä, mutta se halutaan sovittaa muuhun elämänrytmiin. Koko kirjo otettava huomioon, julkkisesimerkit voimaannuttava muille sairastuneille, avoimuus hyvä. Ihmiset eivät halua määritellä itseään ongelman kautta, kynnyksetön paikka, tiedostaminen, sukupuolisensitiivinen työ, esim. Ruoka-häiriöt, kyse muusta tarpeesta, tutustuttava heihin. Asiakaslähtöisyys vs. osallisuus. Terveyserojen kasvu! Tarvitaan uutta lähestymistapaa. Yhteisölle resursseja osallisuuteen, terveys paranee, koska yhteisöllä mahdollisuus muuttaa jotain, potilaiden koulutus (Britanniassa) > voimaannuttaviin rakenteisiin on luotu rakenteita. Potilasasiantuntijan rooli, Englannissa terveyserot kapenevat tämän myötä. Oikeuksia vai velvollisuuksia? Valinnanvapaus hankala terveyspalveluissa, tavoitetaso ihmiseltä itseltään, yksilöllä suuri vastuu valinnoistaan. Vertaistuki nousussa. Miksi ilmiö on syntynyt? Esille nostettiin seuraavia kysymyksiä: onko osallisuus esillä, koska ihmisiltä puuttuu hyvä käytös, ovatko arvot rapistuneet ja välinpitämättömyys lisääntynyt? Vallitseva systeemi ei vastaa nykyjärjestelmää? Vaatiiko terveys osallisuutta tai osallistumista? Osallistuminen (ikäihmisten tutkimuksissa) on yksi parhaista terveyden edistämisen välineistä: masennusoireita vähemmän, kuolleisuutta vähemmän, elämäntyytyväisyyttä, onnellisuutta. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on yksi tärkeimmistä ja parhaimmista keinoista edistää ihmisten psykofyysissosiaalista terveyttä. Sosiaalinen kanssakäyminen ja verkostot ovat erityisesti ikäihmisille tärkeitä nuoret hakevat enemmän lyhytaikaista verkostoitumista.

11 Tulevaisuudenennakointi 11 Onko olemassa osallisuuden vastavoimia, mitä? Osallisuutta heikentävät: Byrokraattisuus ja ulkoapäin määrittely: ulkoapäin määrittely, patriarkaalinen systeemi. Rakenteet (tapakulttuurit, hallintokulttuurit) esimerkiksi koulun rakenteet. Me niille -ajattelu : asiantuntijat eivät tunne tavallisen ihmisen arkea, järjestöjen erkaantuminen todellisuudesta. Asioita, joita viranomaiset eivät tunnista ja jotka oikeasti auttaisivat ei saa rahaa asioiden eteenpäin viemiseen. Esim. syömishäiriöiset: itsearvostus olennainen asian ydin, ei se, että käsketään syömään terveellisesti. Ulkopuolelta määritellään ihminen jonkinlaiseksi, mutta ihminen itse ei halua tulla määritellyksi tai ei edes koe itseään sellaiseksi, jonkalaiseksi muut hänet määrittelevät. Asenteet, elämäntilanne, terveydentila, toinen ihminen. Hankalien asioiden kasaantuminen. Normit ja säännöt. Tarvitaan innostajia, klassinen tutorointikuvio, byrokratiavapaus, tietotekniikka apuna? Millaisia keinoja vahvistaa osallisuutta/heikentää haitallisia ilmiöitä? Heikko signaali: pitäisi lähteä jostain yhteisestä isosta asiasta eikä pilkkoa järjestöjen toimintaa palasiksi tietyn ruumiinosan perusteella (sosiaali- ja terveysjärjestöt) > järjestöjen välinen yhteistyö isoista kysymyksistä, joihin kootaan voimat yhteen. Tarvitaan innostajia, klassinen tutorointi, byrokratiavapaus, tietotekniikka apuna? Nykypäivänä ammattilaisten ja asiakkaiden näkemykset pitää sovittaa yhteen. Ihmisen arki (sosiaalinen vuorovaikutus) nostaa esille edelleen. Kynnyksettömät palvelut. Miten passiivisuus käännetään aktiiviseksi? Suhde itseen, muihin. Järjestöjen välinen yhteistyö keinona, rajat hävittävä, asiakkaan lähtökohdista. Tarvitaan byrokratiasta vapaita toimintamuotoja: keinoina hyvät, onnistuneet kohtaamiset: vertaistukiryhmä tai jalkautuminen ihmisten arkeen ihmisten luo, internet erinomaisena välineenä?

12 12 Osallisuus, keskustelutilaisuus Järjestöt arjen hallitsijoita, tämän asian vahvistaminen! Sosiaalisen viitekehyksen korostuminen järjestöjen töissä. Ongelmia: järjestöt kytköksissä nykypolitiikkaan, eivät niin kovin asiakaslähtöisiä. Kiinnostaako toisten ongelmat enemmän kuin toisten? Keskustelussa esille nousseita hankkeita ja teoksia Toimiva terveyskeskus -ohjelma, Terveyshyöty-malli > voimaantunut potilas on tuloksellisessa vuorovaikutuksessa hoitavan terveystiimin kanssa. Keinot: potilaiden koulutus hallitsemaan tilannettaan, luotu rakenteet voimaantumiselle (clinical cham, ex avainasiakas). Tavoitteena kolme muutosta: asiakaskeskeisyys terveydenhuoltoon, avoimuus ja läpinäkyvyys sekä terveyshyödyn tuottaminen / avainasiakas : niiden etsiminen ja voimaannuttaminen. Etsitään näitä avainasiakkaita potilasjärjestöistä. Terveyserot eivät korjaannu enää helposti. Duodecim-lehdessä julkaistaan katsaus kevään 2010 aikana. Health Affairs, Coleman et al 1/ 2009 / kirjallisuushaku E.H. Wagner. (Lisätietoja: Taina Mäntyranta, STM) Nuorten osallisuus -hanketoiminta (Terveys ry). 35 vapaaehtoistoiminnan yhdistystä miten aktivoida nuoria mukaan päihdetoimintaan. 150 nuorta eri kunnissa kouluissa, nuorisotoimessa, paikallisissa järjestöissä jne. Lähdetty paikallisesta tarpeesta. Miten vaikuttaa tulevaisuuteen? Nuorten osallisuus on visiittejä ja vierailuja kyseisessä projektissa. Nuorten kohdalla pitäisi ymmärtää ja hyväksyä, että käsitys osallisuudesta ei ole ikuista, vaan se on jokin projekti tai tapahtuma. Nuoret vaihtavat yhteisöjä aika kevyesti (nuorisotutkijoiden käsitys). SPR:n ystäväpalvelu, autettavasta auttajaksi. Koko-hanke, kokemuskoulutusta. Yhteisöllisiä näkökulmia nuorten ehkäisevään päihdetyöhön : Merja Kylmäkoski, Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.). Kolmas elämä. Aktiiviset eläkeikäiset kaupungissa : Ilka Haarni. Gaudeamus 2010.

13 Tulevaisuudenennakointi Miten keskustelusta eteenpäin? Kuinka järjestötoiminassa voidaan vahvistaa haluttua suuntaa? Osallisuus edellyttää taitoa ja halua vaikuttaa, ja osallisuuteen voi oppia. Osallisuus on keskeinen ihmisten terveyteen vaikuttava tekijä. Suomessa ikäihmisille tehdyssä tutkimuksessa vapaaehtoistoiminta on myös yksi keskeisimmistä terveyden edistämisen keinoista ikääntyneillä: onnellisuus, elämän laatu, koettu terveys lisääntyvät osallisuuden myötä. Englannissa osallisuuden avulla on myös onnistuttu kaventamaan terveyseroja. Osallisuudelle on muotoutumassa uusi luonne, se on projekti tai tapahtuma ja halutaan neuvotteluja joustavuudesta. Osallisuuden mahdollistamisessa keskeisinä tekijöinä nousevat esille ihmisten halu osallistua omana itsenään. Ihmiset eivät halua tulla määritellyksi ongelman tai sairauden nimissä, usein kyse on muusta tarpeesta. Osallisuutta lisäävässä toiminnassa ihmiset voivat itse määrittää sen, kuinka ja millä ehdoilla he kohtaavat toisen ihmisen. Sen syntymiseen tarvitaan kynnyksetön paikka, ja se edellyttää että ihmisiin on tutustuttava. Suuret ikäluokat luovat murrosta osallisuudessa, aktiivi vaikuttajaryhmä valmistautuu muuttamaan eläkkeellä olemisen käytäntöjä. Osallisuuden syntymiseen tarvitaan innostajia, klassista tutorointia, byrokratiavapautta, ja esimerkiksi tietotekniikkaa apuna käyttäen voidaan luoda uusia mahdollisuuksia osallisuuden syntymiselle. Järjestöt ovat arjen hallitsijoita, ja sitä osaamista tulee vahvistaa! Keskustelun keskeisin tulos oli järjestöjen vertais- ja vapaaehtoistyön merkityksen kirkastaminen osallisuuden mahdollistajana. Vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden toimintaedellytyksiä tulisi vahvistaa entistä enemmän. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää seuraaviin tekijöihin: Vapaaehtoistoimijoiden mahdollisuuksiin joustavaan vapaaehtoistyöhön ja mahdollisuuksiin virkistäytyä tulisi satsata. Vapaaehtoistyötä halutaan tehdä omilla ehdoilla. Se halutaan sovittaa muuhun elämänrytmiin. Sosiaalinen kanssakäyminen ja verkostot ovat erityisesti ikäihmisille tärkeitä nuoret hakevat enemmän lyhytaikaista verkostoitumista.

14 14 Osallisuus, keskustelutilaisuus Heikkona signaalina nähtiin järjestöyhteistyön uudenlainen tuleminen. Järjestöjen välinen yhteistyö nähdään keinona, jolla voidaan hävittää rajoja ja lähteä asiakkaan lähtökohdista. Voidaan lähteä jostain yhteisestä isosta asiasta, kuten osallisuudesta, johon kootaan voimat yhteen. Erilaisten järjestöjen yhteistyönä toteutettu vapaaehtoisja vertaistoiminta tarjoaa järjestöille laaja-alaisia yhteistyön mahdollisuuksia. Esimerkiksi vapaaehtoistyön vahvistumista välittämistoimintana. Järjestöjen vankka osaaminen ihmisestä lähtevän vertais- ja vapaaehtoistyön organisoijana mahdollistaa myös uudenlaisien järjestöjäsenyyksien syntymisen. Järjestöjen haasteena on se, että järjestöjen tulisi vaikuttaa ammattilaisten ja asiakkaiden näkemyksien yhteensovittamiseen. Ihmisen arki tulee nostaa vahvemmin esille. Tavoitteena on kynnyksettömät palvelut. Osallisuutta tukemaan tarvitaan byrokratiasta vapaita toimintamuotoja, jotka ovat järjestöissä luonteenomaisia. Keinoina ovat hyvät, onnistuneet kohtaamiset: vertaistukiryhmät tai jalkautuminen ihmisten arkeen, ihmisten luo. Lisäksi järjestöjen tulisi vapautua politiikkasidoksista ja palata vahvemmin asiakaslähtöisyyteen. Kysymyksiä, joita keskustelutilaisuudessa ei ehditty pohtia ja joita kukin taho voi miettiä edelleen: Miten osallisuuden ilmiöt suhteutuvat kansallisiin ohjelmiin? Miten uusien osallisuuden muotojen arvellaan leviävän? Tulisiko ilmiötä seurata? Mitä ilmiöstä voi seurata?

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus palveluissa - käsitteistä käytäntöön Anne Pyykkönen

Asukkaiden osallisuus palveluissa - käsitteistä käytäntöön Anne Pyykkönen Asukkaiden osallisuus palveluissa - käsitteistä käytäntöön 22.8.2017 Anne Pyykkönen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille osallistumisen

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Hyviä osallisuuskäytäntöjä Suomessa

Hyviä osallisuuskäytäntöjä Suomessa Hyviä käytäntöjä Suomessa Kuntatalo 14.3.2017 Ritva Pihlaja Mitä lainsäädännössä sanotaan osallisuudesta? Maakuntalaki HE 2.3.2017 Maakuntien ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla ja maakuntahallituksella.

Lisätiedot

Kuinka rakentaa yhdessä tekemistä ja osallisuutta?

Kuinka rakentaa yhdessä tekemistä ja osallisuutta? Kuinka rakentaa yhdessä tekemistä ja osallisuutta? Anne Pyykkönen 5.4.2016 Strategia 2015-2020 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Ihmisen asialla Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on vakaa

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA

KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA TEHTÄVÄ MITÄ IDEOITA, TOIMINTAMALLEJA MAAKUNNASSA VOIDAAN TOTEUTTAA/HYÖDYNTÄÄ? KIRJOITA 1 IDEA/AJATUS/PAPERI IDEAN EI TARVITSE

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Kaupungin johdon strategiaseminaari 15.8.2017 1 Seminaarin tavoitteet & tehtävänannot Seminaarin päätavoite oli ennen kaikkea strategian punaisen langan kirkastaminen. Lisäksi

Lisätiedot

Osallisuus, osallistuminen ja yhteisöllisyys: hankkeita, projekteja vai arkista elämää?

Osallisuus, osallistuminen ja yhteisöllisyys: hankkeita, projekteja vai arkista elämää? Lasten marginalisoitumisen ehkäisy paikkalähtöisen osallistumisen keinoin (SA134949) Lasten ja nuorten marginalisaatioriskin hallinta varhaisen tunnistamisen avulla (SA264436) OSATUTKIMUS II: Lasten ja

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin rakentuminen järjestöjen näkökulmasta Kajaani Johtaja Anne Knaapi

Hyvinvoinnin rakentuminen järjestöjen näkökulmasta Kajaani Johtaja Anne Knaapi Hyvinvoinnin rakentuminen järjestöjen näkökulmasta 14.10.2016 Kajaani Johtaja Anne Knaapi Sosiaali- ja terveysjärjestöt Järjestöjen tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluja

Lisätiedot

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011)

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) - Artikkelin esittely 5.10.2011 PaKaste-seminaari, Rovaniemi Terho Pekkala TERVEYSHYÖTYMALLI Chronic Care Model,

Lisätiedot

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Panu Artemjeff & Mia Luhtasaari 6.3.2017 2/10 Väestöryhmät ovat ryhmiä, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa: Perhe & suku Ammattiryhmät Mitä

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2. Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.2013 Kuntademokratian kehittämiselle on jo nyt hyvää pohjaa lainsäädännössä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus Terveempi Itä-Suomi (TERVIS)-hankkeen aloitusseminaari 17.5.2013 osallisuushanke Salli Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Järjestöbarometrin

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013 Osallisuus Vantaalla Kuntalaiset keskiöön Verkosto Yhteys strategiaan 2013-2016 Sitovat tavoitteet 2014 12. Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa Osallisuusmalli

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa?

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Keski Suomen järjestöjen maakuntafoorumi Jyväskylä 26.10.2015 Ritva Pihlaja, erityisasiantuntija Elämme isojen ja hämmentävien muutosten aikaa 1 Monet

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta Tehtävän yhteenvetoa Työryhmän tehtävät Asukaslähtöisyys Sote-integraatio Kustannustehokkuus 1. Suunnitelma asukkaiden osallistamisesta, kuulemisesta

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN YHDESSÄ EI OLLA YKSIN KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIYHTEISTYÖHANKE 18.5.2017 PERUSTIEDOT Kolmivuotinen (2017-2019) hanke, alkaen 3.4.2017 Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitus STEAsta Rahoitus sisältää kahden

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Seutukunnan nuorten näkemyksiä vanhemmista Vanhempien ohjeistaminen siitä, miten oma käyttäytyminen

Lisätiedot

Järjestöyhteistyön nykytilanne

Järjestöyhteistyön nykytilanne Järjestöyhteistyön nykytilanne Susanna Mutanen, ft, TtM Terveyden edistämisen suunnittelija Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen ja preventio KSSHP 12.09.2017 KSSHP strategia: Potilas ensin

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

Taiteellinen toiminta ja nuorten sekä mielenterveyskuntoutujien hyvinvointi

Taiteellinen toiminta ja nuorten sekä mielenterveyskuntoutujien hyvinvointi Taiteellinen toiminta ja nuorten sekä mielenterveyskuntoutujien hyvinvointi Katsaus kansainväliseen tutkimukseen Liisa Laitinen 25.10.2017 Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto liisa.laitinen@utu.fi

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Sote -integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä pj. Aleksi Heikkilä, Hausjärven kunta

Sote -integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä pj. Aleksi Heikkilä, Hausjärven kunta Sote -integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä 1 14.9.2015 pj. Aleksi Heikkilä, Hausjärven kunta siht. Pentti Palomäki, Rhl-data Oy Poimintoja arvokeskustelusta

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 21.4.2017 ESITYS VALIOKUNNASSA Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto marja.vaarama@uef.fi Marja Vaarama 20.4.2017 1 Kestävä

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä. Päivi Rissanen Helsinki

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä. Päivi Rissanen Helsinki Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä Päivi Rissanen 4.4.2017 Helsinki Vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvät toimintamuodot

Lisätiedot

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti Riitta Pylvänen hankesuunnittelija PERUSTURVAJOHTAJIEN TAPAAMINEN KUNTAKIERROKSELLA SYKSYLLÄ 2014 Esiin nousseita kysymyksiä: Miten työllisyyden

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Valtakunnalliset päihde- ja mielenterveyspäivät, Tampere 11.10.11 Aila-Leena Matthies Asiakasosallisuus kansalaisosallistuminen Orastava demokratisoitumisliike

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Miltä yhdistysten ja järjestöjen tulevaisuus näyttää? Järjestöt hyvinvoinnin tuottajina 2025

Miltä yhdistysten ja järjestöjen tulevaisuus näyttää? Järjestöt hyvinvoinnin tuottajina 2025 Tehdään yhdessä Tukiliiton tulevaisuus - iltapäiväseminaari 8.5.2015 / Tampere Miltä yhdistysten ja järjestöjen tulevaisuus näyttää? Järjestöt hyvinvoinnin tuottajina 2025 YTT Juha Heikkala Muutos nyt!

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet

Osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet Osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet Kukaan ei oo yksin mitään - Ydin on yhteistyössä! koulutuspäivä Seinäjoella 20.4.2011 TtT, hankejohtaja Minna Laitila Välittäjä 2009 -hanke Osallisuuden taustalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja toteutuksia. Henrik Ramste tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti

Tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja toteutuksia. Henrik Ramste tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti Tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja toteutuksia Henrik Ramste tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti Toimintaympäristön ja sen muutosten tarkastelu Ympäristön ilmiöiden ja muutosten systemaattista

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Sisäisen turvallisuuden kehittäminen 06.09.2013 Järjestöillä erilaisia rooleja Kansalaisyhteiskunta on laajempi

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Arki vastaanottokeskuksessa sosiaalipedagogiikan tutkimuskohteena

Arki vastaanottokeskuksessa sosiaalipedagogiikan tutkimuskohteena Arki vastaanottokeskuksessa sosiaalipedagogiikan tutkimuskohteena Sosiaalipedagogiikan päivät, Mikkeli 7.4.2017 Elina Nivala, Sanna Ryynänen & Päivikki Rapo Taustaa Elämä tauolla? Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

OSALLISTUMISESTA OSALLISUUTEEN JA TIEDOSTA TOIMIJUUTEEN

OSALLISTUMISESTA OSALLISUUTEEN JA TIEDOSTA TOIMIJUUTEEN OSALLISTUMISESTA OSALLISUUTEEN JA TIEDOSTA TOIMIJUUTEEN Professori Lasse Lipponen Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos lasse.lipponen@helsinki.fi Kasvattaako päiväkoti lapsia aloitteelliseen ja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Jussi Eerikäinen, 2014

Jussi Eerikäinen, 2014 Ennakointi on kuin shakin peluuta. Pelaajan on ennakoitava vastustajan tulevia siirtoja ja tehtävä valintoja, jotka saattavat muuttua jo seuraavien siirtojen aikana. Tavoitteena, visiona, on vastustajan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa. Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti

Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa. Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti Julkisen ja kolmannen sektorin kehitysvaiheet Hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan korostettiin julkisen sektorin vastuuta

Lisätiedot

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Oulun seutu Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Leena Hassi 1 TUKEVA 3 - juurruttamishanke Aikataulu: 1.10.2012-31.10.2013 Rahoitus: STM (75%) ja kunnat (25%) Hankkeen toteuttajat:

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA Minna-Maria Behm, TtT, henkilöstöasiantuntija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

UTOPIA MAAILMAA MUUTTAVISTA NUORISTA

UTOPIA MAAILMAA MUUTTAVISTA NUORISTA UTOPIA MAAILMAA MUUTTAVISTA NUORISTA SOSIOKULTTUURISEN INNOSTAMISEN MAHDOLLISUUDET GLOBALISOITUVASSA MAAILMASSA Nuorten Palvelu ry:n 40-vuotisjuhlaseminaari 7.11.2009 Kuopiossa Elina Nivala, YTT UTOPIA

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana

Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana Erityistä huomiota tulisi myös kiinnittää vaikeassa elämäntilanteessa elävien ja vähän osallistuvien osallistumismahdollisuuksien turvaamiseen ja vahvistamiseen. Demokratiapolitiikan

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan.

Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. 1 Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. Sen yhteyttä tulevaan tilanteeseen ei välttämättä

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä 29.10.2014 Sitra luo edellytyksiä ja tukee tekemistä Sitra on unilukkari, joka herättelee ihmisiä keskustelemaan ikääntyvän

Lisätiedot

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Salli osallisuus! 24.11.2011 Anne Pyykkönen projektipäällikkö osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

Osallisuuden edistäminen edistäminen valtakunnallisesti

Osallisuuden edistäminen edistäminen valtakunnallisesti Osallisuuden edistäminen valtakunnallisesti 19.11.2014 1 Osallisuuden edistäminen Kaste-ohjelmassa Kaste-ohjelman ja sen toimeenpanon läpileikkaavina periaatteina ovat osallisuus ja asiakaslähtoisyys,

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli osahanke

Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli osahanke Palvelut asiakaslähtöisiksi Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli osahanke Sinikka Sihvo Sinikka Sihvo, kehittämispäällikkö, THL 29.9.2017 Sinikka Sihvo 1 Asiakkaiden ja asukkaiden

Lisätiedot

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari Omahoidon juurruttamisen polut Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur 10.10.12 Sirkku Kivisaari 2 Jäsennys 1. Mitä on terveys? 2. Paradigman muutos terveyspalveluissa

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Mistä puhutaan kun puhutaan hyvinvointitaloudesta?

Mistä puhutaan kun puhutaan hyvinvointitaloudesta? Mistä puhutaan kun puhutaan hyvinvointitaloudesta? Kunta-järjestö yhteistyöseminaari, 23.9.2015 Jussi Ahokas, pääekonomisti, Hyvinvointitalous-tiimin päällikkö, SOSTE Esityksen sisällys 1. Mitä on hyvinvointitalous?

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot