Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen"

Transkriptio

1 Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen Luku 12: Mallipohjainen (pattern-based) suunnittelu suunnittelumallit malliperustainen suunnittelu arkkitehtuurimallit käyttöliittymän suunnittelumallit kehykset Luku 13: Web-sovelluksen suunnittelu laatutekijät suunnittelun tavoitteet käyttöliittymän suunnittelu, graafinen suunnittelu sisällön suunnittelu, arkkitehtuurin suunnittelu ja navigoinnin suunnittelu hypermedia suunnittelumallit ja OOHD menetelmä 1

2 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita 1. Suunnittelumallien käyttö johtaa nopeampaan ja parempaan ylläpitoon / hyp_no 4, Gamma

3 Pohdiskelun aiheita Fowler esittelee oheisessa artikkelissa XP-menetelmän tuomia muutoksia suunnitteluprosessiin. Miten esim. YAGNI periaate sopii XP-menetelmään? Miten refaktorointi ja YAGNI sopivat yhteen? Miten suunnittelumalleja (design pattern) tulisi käyttää XP-menetelmän mukaisessa kehittämisessä? Mitä ohjeita Fowler antaa UML kuvausten käyttämiselle XP-menetelmän yhteydessä? Fowler M., Is Design Dead? (http://martinfowler.com/articles/ designdead.html)

4 Pohdiskelun aiheita Hahmottele (voit piirrellä paperille kynällä) UWE navigointikaaviolla (esitelty luennoilla, materiaalia löytyy WebOodin käytön jokin toiminta, esimerkiksi listaus suorituksista. Kuvaa kaikki vaiheet TOL:n pääsivulta lähtien. Olet suunnittelemassa nettikauppa.com nimistä tietotekniikka/viihde-elektroniikkakauppaa webiin. Mieti miten toteutat Olsinan ja Fitzpatrickin laatutekijät sovellukseesi.

5 Suunnittelumallin käsite Cristopher Alexander et al.: A Pattern Language, 1977 Cristopher Alexander: The Timeless Way of Building, 1979 Alkujaan talonrakennuksen arkkitehtuuristen ratkaisujen tueksi. esim. millainen kattoratkaisu varjostaa vähiten talon pohjoispuolen pihaa Määritellään: Jokainen malli määrittelee ongelman, joka esiintyy uudelleen ja uudelleen ympäristössämme ja sitten ydinratkaisun siihen, niin että sitä voidaan voidaan soveltaa miljoonia kertoja tekemättä kuitenkaan koskaan samaa ratkaisua kahdesti.» Alexander 1977 Erityisen hyödyllinen käsite myös ohjelmistotuotannossa 5

6 Suunnittelumallin ominaisuudet Ohjelmistoja koskevat suunnittelumallit julkaistiin jo 1980 luvulla, mutta 1985 julkaistu Design patterns (Gamma et al. 1985) kirja esitteli GoF (Gang of Four) suunnittelumallit Tehokas suunnittelumalli / Coplien 2005 ratkaisee ongelman toimii käytännössä ratkaisu ei ole ilmeinen vaan esitetään epäsuorasti kuvaa järjestelmän syvemmän rakenteen toimii ihmiskomponenttina mallin avulla parannetaan ratkaisun esteettisyyttä ja käytettävyyttä 6

7 Suunnittelumalli (design pattern) Yleinen ratkaisu toistuvasti esiintyvään arkkitehtuuriin/ suunnitteluun liittyvään kontekstisidonnaiseen ongelmaan. Yleinen: ei ole sidottu mihinkään tiettyyn kieleen tai ympäristöön. Kuvataan (puoli)formaalina dokumenttina. Toistuva: ratkaisu yleiseen ongelmaan. Arkkitehtuuri-/suunnittelutaso: voidaan soveltaa arkkitehtuuritasolta yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Kontekstisidonnaisuus: konteksti määrittää vaatimuksia. 7

8 Suunnittelumallien hyödyt Tekevät suunnittelutietouden eksplisiittiseksi ja kaikkien saavutettavaksi. Voidaan hyödyntää järjestelmien dokumentoinnissa. Tuovat ohjelmointikieliä paremmin esiin korkeamman tason rakenteita. Voidaan hyödyntää arkkitehtuurin rakennuspalikoina. Luo yhteisen kielen suunnittelijoille. 8

9 Suunnittelumallin kuvaus Nimi: tarkoituksena kuvata sekä ongelma, että sen ratkaisu, sen tulisi olla havainnollinen muodostuu osaksi suunnittelusanastoa. Ongelma: kuvataan tilanne, johon suunnittelumallia sovelletaan Ratkaisu: kuvaa suunnittelumalliin liittyvät elementit, niiden keskinäiset suhteet, vastuut ja yhteistyön kuvataan abstrakti ratkaisu, jota on helpompi soveltaa Seuraukset: suunnittelumallin soveltamisen tulokset (hyödyt) ja mahdolliset kompromissit (haitat) 9

10 Suunnittelumallit (design patterns) Malli esitellään nimen, ongelman, ratkaisun ja seurauksien avulla, mutta voidaan käyttää myös seuraavaa tarkempaa muotoa Name Intent Mitä tekee? Also-known-as Tunnettu myös nimellä Motivation Skenaarioesitys, miten malli ratkaisee ongelman Applicability Milloin mallia voidaan soveltaa? Structure Graafinen esitys mallin luokkarakenteesta Participants Luokkien osallistuminen malliin ja luokkien vastuut Collaborations Miten osallistujat tekevät yhteistyötä? Consequences Miten malli tukee tavoitteiden saavuttamista? Mitä tuloksia saadaan mallin käytöllä? Implementation Mistä vaaroista, ohjeista tai tekniikoista pitäisi tietää mallin käytössä? Sample code Koodiesimerkit kertovat, miten mallin voi toteuttaa Java, C++ kielillä Known uses Esimerkkejä mallin käytöstä in the real life Related patterns Mitkä mallit ovat sidoksissa tähän malliin? 10

11 GoF suunnittelumallien luokittelu Luontimallit: Luontimallit abstrahoivat olioiden luomisprosessia, minkä avulla järjestelmät voidaan suunnitella riippumattomiksi siitä, miten niiden oliot luodaan. Rakennemallit: Rakennemallit huolehtivat olioiden välisistä suhteista ja siitä miten nämä muodostavat isompia kokonaisuuksia. Rakennemalleja käytetään myös suurten ohjelmistojen tehokkuuden ja muistin käytön optimointiin. Käyttäytymismallit: Käyttäytymismallit huolehtivat algoritmeista ja olioiden välisistä vastuuketjuista. Olioiden ja luokkien määrittelyn lisäksi käyttäytymismallit ottavat kantaa niiden väliseen kommunikaatioon. 11

12 GoF suunnittelumallien luokittelu Luontimallit: Tehdasmetodi (Factory Method), Abstrakti tehdas (Abstract Factory), Rakentaja (Builder), Prototyyppi (Prototype), Ainokainen (Singeleton) Rakennemallit: Sovitin (Adapter), Silta (Bridge), Kooste (Composite), Kuorruttaja (Decorator), Julkisivu (Facade), Hiutale (Flyweight), Sijainen/Edustaja (Proxy) Käyttäytymismallit: Tulkki (Interpreter). Operaatiorunko (Template Method), Vastuuketju (Chain of Responsibility), Komento (Command), Iteraattori (Iterator), Välittäjä (Mediator), Muistio (Memento), Tarkkailija (Observer), Tila (State), Strategia (Strategy), Vierailija (Visitor) 12

13 Miten edetään suunnittelumallien käyttöön Shalloway & Trott (2005) esittävät vaiheita 1. pyri ymmärtämään konteksti (big picture), johon ohjelmisto sijoittuu 2. etsi suunnittelumalleja, jotka soveltuvat tälle abstraktiotasolle 3. aloita ohjelmiston rungon suunnittelu, jossa suunnittelumallit ovat mukana 4. mene suunnittelussa tarkemmalle tasolle ja etsi sopivia suunnittelumalleja alemmalla abstraktiotasolla 5. toista askelia 1 4, kunnes suunnittelu on valmis 6. tarkenna suunnitelmaa sovittamalla suunnittelumallit rakennettavaan ohjelmistoon 13

14 Malliperustainen suunnittelu Arkkitehtuurimallit (architectural patterns) kuvataan ohjelmiston perusrakenne ja määritellään koko järjestelmän kattavia ominaisuuksia esimerkkinä Model-View-Controller (MVC) malli Idiomit / koodausmallit kuvaa tunnetun tavan, miten jokin tehtävä suoritetaan valitulla kielellä Mallikieli (pattern language) tunnetaan useita suunnittelumalleja sovellusalueella ja se miten ne toimivat yhdessä sovellusalueen ongelmien ratkaisuissa Antisuunnittelumalli (antipattern) tavoitteena on tunnistaa annetun kuvauksen perusteella jokin ohjelmiston, projektin tai prosessin rakenteessa oleva perustavanlaatuinen ongelma antisuunnittelumalli esittää korjausehdotuksen tai tavan vähentää ongelman kriittisyyttä 14

15 Rakennemallit: Composite (Kooste) mallin yleinen muoto Client Component * anoperation() is polymorphically redefined anoperation() addcomponent() removecomponent() getchild() 1 Leaf anoperation() OtherLeaf anoperation() for all c in componentcollection c.anoperation() Composite componentcollection anoperation() addcomponent() removecomponent() getchild() Collection of Component object identifiers (Bennett et al., 2010)" 15

16 Käyttäytymismallit: Observer (Tarkkailija) Tarkkailija-suunnittelumallissa ajatellaan, että maailma koostuu kahdenlaisista olioista: subjekteista, joita tarkkaillaan, ja tarkkailijoista, jotka tarkkailevat. Kullakin subjektilla voi olla mielivaltaisen monta tarkkailijaa, joiden laatua subjekti ei tunne. Aina, kun subjektin tila muuttuu, se ilmoittaa tästä muutoksesta kaikille tarkkailijoilleen. tarkkailijat reagoivat tähän kukin omalla tavallaan Kun tarkkailija haluaa alkaa tarkkailla tiettyä subjektia, se ilmoittautuu tälle. (Raisamo 2007)" 16

17 Observer (Tarkkailija) suunnittelumalli (Raisamo 2007)" 17

18 Observer (Tarkkailija) suunnittelumalli Esimerkkinä käyttöliittymäarkkitehtuuri: Subjektina on itse sovellus tai sen osa ja tarkkailijana tämän näkymä näytöllä. Kun sovelluksen tila muuttuu, kaikille sen näkymille ilmoitetaan muutoksesta. Elementtien ei tarvitse tuntea toisiaan, vaikka ne riippuvatkin toisistaan. Sovelluksen ei tarvitse tuntea näyttöjen tarkempaa laatua eikä toteutustapaa ainoastaan tarkkailijarajapinta (operaatio), jolla muutoksesta ilmoitetaan. (Raisamo 2007)" 18

19 Observer (Tarkkailija) suunnittelumalli Tämä suunnittelumalli sopii sellaisiin tilanteisiin, joissa toisistaan riippuvat oliot halutaan toteuttaa mahdollisimman riippumattomasti. vaikka subjektin on tunnettava tarkkailijoiden ilmoitusoperaatio (rajapinta), subjekti ei tule riippuvaiseksi tietystä tarkkailijaluokasta. Tarkkailijarajapinta voidaan määritellä kutakin subjektiluokkaa kohden erikseen. Kaikki tarkkailijarajapinnan toteuttavat luokat voivat toimia kyseisen subjektin tarkkailijoina. (Raisamo 2007)" 19

20 Observer (Tarkkailija) suunnittelumallin sekvenssikaavio (Raisamo 2007)" 20

21 Esimerkki: Useita näkymiä, automaattinen päivitys 21

22 Käyttöliittymän suunnittelumallit Käyttöliittymän suunnittelumallit voidaan luokitella malleiksi, jotka tukevat esim. koko käyttöliittymän rakentamista TopLevelNavigation pattern sivun suunnittelua CardStack pattern kyselylomakkeiden käyttö Fill-in-the-Blanks taulukoita SortableTable navigointia EditInPlace» 22

23 Suunnittelumallien vaikutukset ohjelmiston laatuun Khom & Gueheneuc (2008) tutkivat suunnittelumallien, erityisesti mallien Abstract Factory, Composite ja Flyweight, vaikutusta kolmeen laatutekijään, uudelleenkäytettävyyteen, ymmärrettävyyteen ja laajennettavuuteen. Tutkimuksen perusteella ei voida sanoa, että suunnittelumallien käyttö aina parantaa laatua, ainakaan näillä laatutekijöillä mitattuna. Tutkimus perustui kyselyyn, jonka tuloksena saatiin vastaukset 20 kokeneelta ohjelmistosuunnittelijalta. Khom & Gueheneuc, An Empirical Study of Design Patterns and Software Quality,

24 Vaikutus laajennettavuuteen Khom & Gueheneuc, An Empirical Study of Design Patterns and Software Quality,

25 Vaikutus uudelleenkäytettävyyteen Khom & Gueheneuc, An Empirical Study of Design Patterns and Software Quality,

26 Vaikutus ymmärrettävyyteen Khom & Gueheneuc, An Empirical Study of Design Patterns and Software Quality,

27 Kehykset (ohjelmistokehys -> sovelluskehys, komponenttikehys) Ohjelmistokehys on kiinteästi toisiinsa liittyvien luokkien ja/tai rajapintojen kokoelma, joka toteuttaa tietyn ohjelmistoperheen perusarkkitehtuurin Ohjelmistokehystä erikoistamalla saadaan sovellus tai komponentti Tällöin käytetään kehyksestä termiä sovelluskehys tai komponenttikehys Sovelluskehys on ohjelmisto, joka sisältää tietyn tyyppisten sovellusten perusratkaisut esim. graafisten käyttöliittymien toteutusta tukeva luokkakirjasto (Microsoftin MFC ja Sunin AWT & Swing) Komponenttikehyksen esimerkkinä Visual Component Framework GUI pohjaisten C++ sovellusten rakentamiseen Windows, (Mac & Linux on tulossa) alustoilla 27

28 Alustakehitysprosessi (domain engineering) Vaatimusmäärittely Sovellusalueen käsitemalli Muunneltavuusvaatimukset Alustan suunnittelu Tuoterunkoarkkitehtuuri Alustan toteutus Yhteiset vaatimukset Toteutusympäristö Alusta Tuotekehitysprosessi (application engineering) Tuote Tuotekohtainen koodi Vaatimusmäärittely Tuotevaatimukset Tuotteen toteutus Kehystekniikat tarjoavat perustan muunneltavuudelle

29 Luku 13: Web-sovelluksen suunnittelu Web sovellusten luokittelu ja ominaispiirteet RUP ja XP Web sovelluksen kehittämisessä laatutekijät graafinen suunnittelu, sisällön suunnittelu, arkkitehtuurin suunnittelu ja navigoinnin suunnittelu hypermedia suunnittelumallit ja UWE kuvausmenetelmä 29

30 Web-sovelluksen suunnitteluaktiviteetit Käyttöliittymän suunnittelu Graafinen suunnittelu Sisällön suunnittelu Navigoinnin suunnittelu Arkkitehtuurisuunnittelu Komponenttisuunnittelu 30

31 Web-sovellusten luokittelu / Murugesan & Ginige 2005 Toiminnallisuus Tiedottavat Interaktiiviset Transaktiopohjaiset Töiden järjestelyyn suuntautuneet Yhteistyötä tukevat Yhteisöt, markkinapaikat Esimerkkejä Online sanomalehdet, online kirjat, tuoteluettelot, uutiskirjeet Ilmoittautumislomakkeet, räätälöity tiedon esittäminen, pelit Verkkokauppa, verkkopankki, verkossa tapahtuva matkan varaus Verkossa tapahtuva suunnittelu ja aikataulutus, tilan valvonta, toimittajaketjun hallinta Hajautetut kirjoitusjärjestelmät, yhteissuunnittelua tukevat työkalut Keskusteluryhmät, verkkomarkkinat, sähköiset kauppapaikat

32 Web sovelluksen ominaispiirteet Verkosta riippuvuus (verkkointensiivisyys) sovellus elää verkossa ja palvelee hyvin hajanaisen asiakaskunnan tarpeita Samanaikaisuus suuret käyttäjämäärät käyttävät sovellusta samaan aikaan, käyttötavat voivat poiketa paljonkin Ennustamaton kuormitus käyttäjämäärät voivat vaihdella huomattavasti eri päivinä Suorituskyky vasteajan täytyy olla kohtuullinen, jotta käyttäjä on tyytyväinen 32

33 Web sovelluksen ominaispiirteet Palveluaste (availability) vaikka 100 % palveluastetta ei saavuteta, suositun sovelluksen käyttäjät vaativat 24/7/365 palvelua Tietoa käyttäjälle sovelluksen ensisijainen tarkoitus on hypermedian keinoin tarjota tietoa eri esitysmuodoissa Sisällön tärkeys sisällön laatu ja esitystapa tärkeimmät sovelluksen laatutekijät Jatkuva evoluuutio Web sovellukset kehittyvät jatkuvasti, eivät suunnitelluin julkaisuin, kuten perinteiset 33

34 Web sovelluksen ominaispiirteet Välittömyys (kehittämisnopeus) Web sovellusten kehittämisaika muutamia päiviä/viikkoja Varmuus sovelluksen käytön oltava turvallista käyttäjän kannalta Esteettisyys teknisen suunnittelun lisäksi tarvitaan myös ulkonäön suunnittelua 34

35 RUP & XP Web sovelluksen kehittämisessä julkaisu ohjelmiston uusi osa Hyväksymistesti Asiakas käyttää & arvioi Jatkuva integrointi Koodaus Komponenttitesti TDD Koodin yhteisomistus Pienet julkaisut toimitus rakentaminen refaktorointi kommunikointi Asiakkaan läsnäolo mallintaminen Liiketoiminta-analyysi - sovelluksen konteksti - sidosryhmien tunnistus - integrointi muihin järjestelmiin Vaatimusten keräys suunnittelu Projektisuunnitelma Metafora Suunnittelupeli Analyysimalli - sisältö - interaktio - toiminta - konfiguraatio Suunnittelumalli - sisältö - arkkitehtuuri - navigointi - käyttöliittymä - komponentit

36 Web sovelluksen rakentaminen - parhaat käytänteet Käytä aikaa liiketoimintatarpeiden ja tuotetarpeiden ymmärtämiseen, vaikka yksityiskohdat voivat vielä muuttua Kuvaa käyttäjien vuorovaikutus skenaarioilla Tee projektisuunnitelma, vaikka kevytkin Käytä aikaa suunnitteluun, mitä aiot rakentaa Katselmoi mallit niiden yhdenmukaisuuden ja laadun kannalta Käytä sellaisia työkaluja ja teknologiaa, jotka mahdollistavat mahdollisimman laajan uudelleenkäytön Tee riittävän laajat testisuunnitelmat ja testit ja suorita ne ennen julkaisua 36

37 Huonot käytänteet We have a great idea, so let s begin building the WebApp - now ja miten pitäisi tehdä: Käytä muutamia tunteja/päiviä kuvataksesi sovelluksen liiketoimintaa, ja varmista että rahoittajat ja käyttäjät hyväksyvät sen Stuff will change constantly, so there s no point in trying to understand WebApp requirements (never write anything down) ja miten pitäisi tehdä: Vaikka vaatimukset muuttuvat, tiedon keruu sanallisesti on kevyt vaihtoehto ja vähentää turhia muutoksia 37

38 Huonot käytänteet Developers whose dominant experience has been in traditional software development can develop WebApps immediately. No new training is required. ja miten pitäisi tehdä: Web sovellukset vaativat erityisosaamista, johon tarvitaan harjoittelua Be bureaucratic ja miten pitäisi tehdä: Suosi ketteriä prosesseja, jotka hyödyntävät tiimin valmiuksia. Jos metriikkatietoa tarvitaan, toteuta se niin kevyesti kun mahdollista Testing? Why bother? ja miten pitäisi tehdä: Jos loppukäyttäjät joutuvat testaajiksi, he helposti luopuvat sovelluksen käytöstä 38

39 Web-sovellusten vaatimukset ja keinot niiden täyttämiseksi / Murugesan & Ginige 2005 yhtenäinen ulkomuoto ja toimintatapa tiedon yhdenmukaisuus läpi järjestelmän tiedon helppo päivitys ja ylläpito uusien Web sivujen helppo lisäys keskitetty hallinto mekanismit laadun ja tiedon relevanttisuuden valvontaan hakukoneita suosiva rakenne sivujen luonti mallisivujen (template & style) avulla talletetaan tieto vain yhteen paikkaan, josta se haetaan tarvittaessa tiedon muutokset tehdään taustalla olevaan tietovarastoon navigointilinkkien dynaaminen generointi monitasoinen käyttäjien hallinta, joka tarjoaa erityispalveluja tietosisällöstä ja varastosta vastaaville metadatan käyttö Web-sivuille; Webrobottien käyttö keskeisen tiedon keruuseen ja laadun valvontaan meta-tagien käyttö ja hakukoneille rekisteröinti

40 Laatutekijöiden yhteys ei-toiminnallisiin vaatimuksiin Ei-toiminnalliset vaatimukset Tuotevaatimukset Yrityskohtaiset vaatimukset Ulkopuoliset vaatimukset Käytettävyyteen liittyvät Toiminnallisuuteen liittyvät Luotettavuuteen liittyvät Tehokkuuteen liittyvät Ylläpidettävyyteen liittyvät Siirrettävyyteen liittyvät ymmärrettävyys toimivuus analysoitavuus muutettavuus opittavuus viehättävyys vakaus testattavuus

41 Web-sovellusten laatu Kun Web-sovellukset ovat tulleet jokapäiväiseen elämään, niiltä vaaditaan luotettavuutta, suorituskykyä ja turvallisuutta Web-sovellusten laatu arvioidaan (Murugesan & Ginige 2005) skaalautuvuudella luotettavuudella palveluasteella ylläpidettävyydellä käytettävyydellä turvallisuudella (Dustin, Rashka & McDiarmid 2002) toiminnallisuudella turvallisuudella & yksityisyydellä suorituskyvyllä & skaalautuvuudella yhteensopivuudella käytettävyydellä

42 Olsina et al Käytettävyys Sivuston ymmärrettävyys On-line palaute ja opastus Käyttöliittymän laatu Erityispiirteet Toiminnallisuus Hakujen tehokkuus Navigointi- ja selausominaisuudet Sovellusalueen erityisominaisuudet Web-sovelluksen laatu Luotettavuus Linkkien virheetön käsittely Virheistä toipuminen Käyttäjän antaman tiedon validointi Tehokkuus Vasteaika Sivun luonti Grafiikan lataus Ylläpidettävyys Korjauksen helppous Sovitettavuus Laajennettavuus (vain siirrettävyys laatuominaisuus puuttuu ISO/IEC 9126 malliin verrattuna) 42

43 näkyvyys jäljitettävyys haettavuus saatavuus kuinka hyvin sivu löytyy latautumisnopeus sivulle pääsyn helppous ymmärrettävyys luettavuus kuuluvuus käsitettävyys oikea & ajanmukainen uskottavuus viehättävyys erilaistaminen eheys paikkansapitävyys navigoitavuus vuorovaikutteisuus miellyttävyys spesialiteetti identiteetti oikeellisuus käypäisyys käyttäjän onnistuminen pyrkimys paras alallaan tarjotun tuotteen esilletulo Verkkosivujen lisälaatutekijät / Fitzpatrick 2000

44 Graafinen (esteettinen) suunnittelu Layoutin suunnittelun ohjeita älä pelkää tyhjää tilaa korosta sisältöä, siksi käyttäjä on sivulla (80% sisältöä, 20% muuta) järjestä sivun elementit ylä-vasemmalta ala-oikealle, käyttäjät lukevat sivua kuten kirjaa ryhmittele navigointi, sisältö ja toiminta sivulla, ihmiset etsivät malleja älä laajenna esitystäsi vierityspalkeilla, tarvittaessa vähennä asiaa tai käytä useampia sivuja suunnittele layout resoluution ja selaimen ikkunakoon mukaan, käytä esitettäville asioille prosenttiarvoja kiinteän koon sijaan 44

45 Arkkitehtuurin suunnittelu Sisällön arkkitehtuuri miten sisältöä kuvaavat oliot (tai olioiden kokoelma, kuten Web sivu) on rakennettu esitystä ja navigointia varten? lineaarinen rakenne: peräkkäinen, mutta voi sisältää myös vaihtoehtoisia polkuja (kysytään ensin tietoja) ritilä/ristikko (grid): jos sisällöstä voidaan tunnistaa ristikko-/ matriisirakenne (esim. kauppapaikka) hierarkia: yleisin, linkitys puumaisesti ja saman tason välillä verkko: linkitys lähes kaikkien komponenttien välillä Sovelluksen arkkitehtuuri miten tuetaan vuorovaikutusta, navigointia ja sisällön esitystä esim. MVC suunnittelumallia voi käyttää Web-sovelluksen rakentamisessa käyttöliittymän, toiminnan ja tiedon erotteluun 45

46 Navigoinnin suunnittelu Jokainen käyttäjä käyttää sovellusta eri tavalla > navigoinnille erilaisia tarpeita Käyttäjän vuorovaikutus sovelluksen kanssa toteutetaan navigointiyksiköillä (navigation semantic unit, NSU) NSU tehdään jokaiselle käyttötapaukselle NSU kertoo, miten toimija etenee (ways of navigation) NSU koostuu solmuista (navigation node, NN) ja niiden välisistä linkeistä linkki 12 NN 2 linkki 24 NN 1 NN 4 linkki 13 NN 3 linkki 34 46

47 Yhteinen käsitteellinen malli, joka kuvaa sovelluksen logiikan NN 1 linkki 12 NN 2 linkki 24 NN 4 linkki 13 NN 3 linkki 34 NN 2 linkki 24 NN 1 linkki 13 linkki 14 NN 3 linkki 34 NN 4 Web-sovellukset, jotka on toteutettu yhteisen mallin eri näkyminä linkki 23 NN 3 NN 4 linkki 34 Käyttöliittymäoliot esittävät navigointisolmut eri esityslaitteilla Kolmitasoinen suunnitteluarkkitehtuuri / Jacyntho, Schwabe, Rossi 2002

48 NSU:n luonti Käyttötapaus: Valitse SafeHome järjestelmän komponentit Web sovellus suosittelee tuotteen komponentteja (kuten ohjauspaneelit, anturit, kamerat) ja muita tarvikkeita (kuten ohjausohjelmisto) jokaiseen huoneeseen tai tilaan. Jos pyydän vaihtoehtoisia ratkaisuja, Web-sovellus tuottaa ne. Voin myös katsella komponenttien ja niiden koosteen hintatietoja. Web-sovellus tuottaa valitsemilleni komponenteille kokonaislaskun. <<navigointilinkki>> kysy vaihtoehto <<navigointilinkki>> valitse huone Huone <<navigointilinkki>> katso KokonaisLaskua <<navigointilinkki>> suosittele komponentit <<navigointilinkki>> <<navigointilinkki>> paluu huoneeseen hanki TuoteKomponentti TuoteKomponentti <<navigointilinkki>> näytä TuoteKomponentti <<navigointilinkki>> näytä kuvaus KokonaisLasku KompKuvaus <<navigointilinkki>> hanki TuoteKomponentti MarkkinointiKuvaus Kaavio TekninenKuvaus Valokuva Video 48

49 Käsitteellinen kaavio (osa) SafeHomeAssured.com kysytään suositeltavaa komponenttia TuoteKomponentti asiakas valitsee komponentin Huone huonenimi koko ikkunat ovet osanumero osanimi osatyyppi kuvaus hinta luouusiosa() annakuvaus() annateknmäär() Anturi Kamera Säädintaulu Ohjelmisto KokonaisLasku tunniste materiaalilista osienmäärä kokonaishinta lisääalkio() tuhoaalkio() editoialkio() nimi() laskehinta() asiakas jatkaa komponenttien valintaa Tilaus tilausnro asiakasinfo KokonaisLasku lähetysinfo laskutusinfo asiakas pyytää toimituksen OsaLasku määrä osanro osanimi osatyyppi hinta lisäälistaan() tuhoalistasta() 49

50 Hypermedia-suunnittelumallit Web-sovelluksiin räätälöityjä Arkkitehtuurimallit sisällön ja sovelluksen arkkitehtuurin sunnitteluun (esim. Java Blueprints, java.sun.com/blueprints) Komponentin rakentamismallit suositeltuja menetelmiä, miten kooste rakennetaan Navigointimallit avustavat NSU:n ja koko navigointivuon suunnittelussa Esitysmallit avustavat esim. sovelluksen käytettävyyden parantamisessa Käyttäytymis/käyttöliittymämallit kuinka parhaiten esitetään käyttäjälle esim. tietyn toiminnan seuraukset, linkin määränpää,... 50

51 HDM 1995 RMM EORM 1996 OOHDM WebML UWE 2002 WUML 2003 OOH WebSA WebRE NDT HDM = Hypermedia Design Model RMM = Relation Management Method EORM = Enhanced Object Relationship Methodology OOHDM = Object-Oriented Hypermedia Design Method UWE = UML-Based Web Engineering WebML = Web Modeling Language NDT = Navigational Development Techniques WebSA = Web Software Architecure WebRE = Metamodel for Web Requirements = navigointiluokat käytössä Web metodologiat / Escalona & Aragon, IEEE Transactions on SE, 2008

52 UWE = UML-Based Web Engineering

53 navigationclass Hypertekstisolmu, jossa käyttäjä käy selailun aikana navigationlink Hyperlinkki, jonka avulla päästään lähtösolmusta kohdesolmuun 53

54 index Käytetään navigointilinkeille, jos assosiaatiossa kertautuminen > 1 menu Käytetään navigointiluokille, jos lähteviä assosiaatioita > 1 query Käytetään navigointiluokan olion valintaan 54

55 {ishome} Sovelluksen alkusolmu (ei tulevia linkkejä) {islandmark} Solmuun voidaan tulla mistä tahansa solmusta (kaikissa muissa solmuissa on linkki tänne) 55

56

57

58

59 59

60 Soveltuvat lait ja pohdiskelun aiheita 1. Suunnittelumallien käyttö johtaa nopeampaan ja parempaan ylläpitoon / hyp_no 4, Gamma 1995 Jos ylläpito on sidoksissa esim. tekijöihin laajennettavuus ja ymmärrettävyys, sivujen 23 ja 25 tulokset eivät vahvista hypoteesia. 60

61 Pohdiskelun aiheita Fowler esittelee oheisessa artikkelissa XP-menetelmän tuomia muutoksia suunnitteluprosessiin. Miten esim. YAGNI periaate sopii XP-menetelmään? Miten refaktorointi ja YAGNI sopivat yhteen? Miten suunnittelumalleja (design pattern) tulisi käyttää XP-menetelmän mukaisessa kehittämisessä? Mitä ohjeita Fowler antaa UML kuvausten käyttämiselle XP-menetelmän yhteydessä? Fowler M., Is Design Dead? (http://martinfowler.com/articles/ designdead.html)

62 Pohdiskelun aiheita Hahmottele (voit piirrellä paperille kynällä) UWE navigointikaaviolla (esitelty luennoilla, materiaalia löytyy WebOodin käytön jokin toiminta, esimerkiksi listaus suorituksista. Kuvaa kaikki vaiheet TOL:n pääsivulta lähtien. Olet suunnittelemassa nettikauppa.com nimistä tietotekniikka/viihde-elektroniikkakauppaa webiin. Mieti miten toteutat Olsinan ja Fitzpatrickin laatutekijät sovellukseesi.

Ohjelmistoarkkitehtuurit kevät

Ohjelmistoarkkitehtuurit kevät Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2011-2012 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 5. Suunnittelumallit Suunnittelumallin käsite Suunnittelumallien hyötyjä Suunnittelumallien kuvaaminen Esimerkki:

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 1: Virtuaalifunktiot, Template method 1 Yleistä asiaa Muistakaa harkkatyöilmoittautuminen 23 ryhmää (mm. lihansyöjäkirahvi), vajaita ryhmiäkin on 44 henkeä vielä

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Johdanto suunnittelumalleihin. 1. Yleistä

Olio-ohjelmointi Johdanto suunnittelumalleihin. 1. Yleistä Olio-ohjelmointi Johdanto suunnittelumalleihin Hyvin toimivan olio-ohjelmointiparadigmaa noudattavan ohjelman suunnitteleminen ei ole helppo tehtävä. On löydettävä sopiva luokkarakenne kuvaamaan ratkaistavaa

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Harjoitustehtävät ja ratkaisut viikolle 48

Harjoitustehtävät ja ratkaisut viikolle 48 Harjoitustehtävät ja ratkaisut viikolle 48 1. Tehtävä on jatkoa aiemmalle tehtävälle viikolta 42, missä piti suunnitella älykodin arkkitehtuuri käyttäen vain ennalta annettua joukkoa ratkaisuja. Tämäkin

Lisätiedot

Hirviö. Design Patterns

Hirviö. Design Patterns Hirviö SEPA-päiväkirja Design Patterns Anssi Kalliolahti Liia Sarjakoski 8. helmikuuta 2005 1 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Menetelmän käytäntöön soveltaminen 3 3 Kokemuksia ja muutoksia 3 3.1 PP..........................................

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, arkkitehtuuria ja rajapintoja

Ohjelmistojen mallintaminen, arkkitehtuuria ja rajapintoja 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, arkkitehtuuria ja rajapintoja 1 Arkkitehtuurisuunnittelu Ohjelmistoarkkitehtuurin määritelmä & arkkitehtuurisuunnittelun lähtökohta ja tavoitteet Kerrosarkkitehtuuri

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Ohjelmointi 1 / syksy 2007 13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk. VI Johdanto suunnittelumalleihin

812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk. VI Johdanto suunnittelumalleihin 2015 syksy 2. vsk VI Johdanto suunnittelumalleihin Sisältö 1. Taustaa 2. Model View - Controller 3. Suunnittelumallin kuvaamisesta 4. Tavoitteita 5. Suunnitteluongelmien suhde malleihin 6. Suunnittelumallien

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Sunnittelumallit Harjoitustehtävät syksy 2015 / Simo Silander

Sunnittelumallit Harjoitustehtävät syksy 2015 / Simo Silander Sunnittelumallit Harjoitustehtävät syksy 2015 / Simo Silander Ohjelmointitehtävät koodataan pääsääntöisesti Javalla. Netistä löytyviä vapaasti käytettäviä ratkaisuja voi esittää, kunhan ne osaa selittää.

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

$$$ Raha ratkaisee. $$$ Raha ratkaisee. Ohjelmistotuote. Ohjelmistotekniikan määritelmä

$$$ Raha ratkaisee. $$$ Raha ratkaisee. Ohjelmistotuote. Ohjelmistotekniikan määritelmä $$$ Raha ratkaisee On vaara rakastua tekniikkaan, myös asiakkailla Kaikki pitää pystyä perustelemaan taloudellisesti Projektin toteutus yleensä -> voidaan jättää toteuttamatta, jos ei maksa itseään takaisin

Lisätiedot

Pohdiskelujen aiheita study group työskentelyyyn Luento 1:

Pohdiskelujen aiheita study group työskentelyyyn Luento 1: 1 Pohdiskelujen aiheita study group työskentelyyyn Luento 1: Miten ohjelmistojen korjaamisen aiheuttamaa "rapistumista" voidaan välttää? Tee yhteenveto Hookerin seitsemästä periaatteesta ja esitä tiivistelmä

Lisätiedot

812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk. VIII Suunnittelumallit Observer ja State

812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk. VIII Suunnittelumallit Observer ja State 2015 syksy 2. vsk VIII Suunnittelumallit Observer ja State Sisältö 1. Johdanto käyttäytymismalleihin 2. Observer 3. State Suunnittelumallit Observer ja State 2 VIII.1 Johdanto käyttäytymismalleihin Päätarkoitus

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista

Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista 1 Ohjelmistotuotannon työkaluuista Projektinhallintatyökalut (ei käsitellä tällä kurssilla) CASE- ja mallinnustyökalut (esim. Poseidon)

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Aihe: Suunnittelumallit Tekijät: Tuukka Laakso ja Antti Kettunen

SEPA päiväkirja. Aihe: Suunnittelumallit Tekijät: Tuukka Laakso ja Antti Kettunen SEPA päiväkirja Aihe: Suunnittelumallit Tekijät: Tuukka Laakso ja Antti Kettunen 1. Johdanto...3 2. Menetelmän käyttö...4 3. Kokemukset ja muutokset...5 1. Johdanto SEPAn aiheenamme meillä on suunnittelumallit

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk. VII Suunnittelumallit Adapter ja Composite

812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk. VII Suunnittelumallit Adapter ja Composite 2015 syksy 2. vsk VII Suunnittelumallit Adapter ja Composite Sisältö 1. Johdanto rakennemalleihin 2. Adapter (Sovitin) 3. Composite (Rekursiokooste) Suunnittelumallit Adapter ja Composite 2 VII.1 Johdanto

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen

Ohjelmistojen mallintaminen Ohjelmistojen mallintaminen - Mallit - Ohjelmiston kuvaaminen malleilla 31.10.2008 Harri Laine 1 Malli: abstraktio jostain kohteesta Abstrahointi: asian ilmaiseminen tavalla, joka tuo esiin tietystä näkökulmasta

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

HELIA 1 (17) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 2.11.2000

HELIA 1 (17) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 2.11.2000 HELIA 1 (17) Luento 6 Tyyliopas... 2 Käytön tuki... 2 Suunnittelun ja toteutuksen tuki... 3 Ohjeiden hierarkia... 4 Viralliset standardit... 4 Käytännön standardit... 4 Yrityskohtaiset standardit... 4

Lisätiedot

Suunnittelumalleja, MVC. Juha Järvensivu 2008

Suunnittelumalleja, MVC. Juha Järvensivu 2008 Suunnittelumalleja, MVC Juha Järvensivu juha.jarvensivu@tut.fi 2008 Sisältö Tarkkailija Strategia Rekursiokooste Tehdas-metodi MVC Tarkkailija suunnittelumalli Tarkkailijamalli (Observer) Määrittelee olioiden

Lisätiedot

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta.

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Malli-näkym kymä-ohjain arkkitehtuurit (Model-View View-Controller, MVC) Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Lähtökohdat: Sovelluksen

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe 15.12. esimerkkivastauksia Tehtävä 1 a: Ohjelmistotuotantoprosessi sisältää yleensä aina seuraavat vaiheet: määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito.

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, suunnittelumalleja

Ohjelmistojen mallintaminen, suunnittelumalleja 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, suunnittelumalleja 1 Suunnittelumallit (design patterns) Kuvaus sellaisesta luokkarakenteesta & olioiden vuorovaikutuksesta, joka ratkaisee tietyn yleisen ongelman tiettyjen

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML

Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML 1 Sisältö DFD- ja sidosryhmäkaavioiden kertaus Oliomallinnus UML:än kaaviotyypit 2 Tietovuokaaviot Data flow diagrams, DFD Historiallisesti käytetyin kuvaustekniikka

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

SEPA - Design Patterns

SEPA - Design Patterns SEPA - Design Patterns Kimmo Karlsson, 51066R & Antti Pirinen, 51406N 15. maaliskuuta 2005 1 Sisältö 1. Sisältö 2. Johdanto 3. Käyttöönotto 4. Käyttökokemukset 2 Johdanto Valitsemamme ohjelmistonkehityskäytäntö

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit

Ohjelmistoarkkitehtuurit Ohjelmistoarkkitehtuurit 2012-2013 22.1.2013 1 5. Suunnittelumallit Suunnittelumallin käsite Suunnittelumallien hyötyjä Suunnittelumallien kuvaaminen Esimerkki: Rekursiokooste Antisuunnittelumallit Suunnittelumallit

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

1 Johdanto. TTY Ohjelmistotekniikka. Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2008

1 Johdanto. TTY Ohjelmistotekniikka. Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2008 1 Johdanto 1.1 Mikä on ohjelmistoarkkitehtuuri? 1.2 Katsaus ohjelmistotuotannon kehittymiseen 1.3 Epäonnistuneen ohjelmistoarkkitehtuurin seurauksia 1.4 Ohjelmistoarkkitehtuuri ja ohjelmistokehitysprosessi

Lisätiedot

Toiminnot eli käyttäytyminen. Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet

Toiminnot eli käyttäytyminen. Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet Toiminnot eli käyttäytyminen Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet Olio (ks. määritelmä): rajattavissa ja yksilöitävissä oleva asia tai käsite, joka on merkityksellinen käsillä olevan tarkastelun kannalta

Lisätiedot

812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk. II Johdanto olio-ohjelmointiin

812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk. II Johdanto olio-ohjelmointiin 812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk II Johdanto olio-ohjelmointiin Sisältö 1. Abstraktiosta 2. Olio-ohjelmoinnin historiaa 3. Olioparadigmasta 4. Peruskäsitteiden esittely 2 II.1 Abstraktiosta

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

UML:n yleiskatsaus. UML:n osat:

UML:n yleiskatsaus. UML:n osat: UML:n yleiskatsaus - voidaan hyödyntää hyvin laajasti. - sopii liiketoimintamallinnukseen, ohjelmistomallinnukseen sen jokaiseen vaiheeseen tai minkä tahansa pysyviä ja muuttuvia ominaisuuksia sisältävän

Lisätiedot

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa:

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa: Testaus käsite Sekalaista asiaa Sami Kollanus 15.11.2006 Jos ajatellaan, että = V&V, voidaan erottaa: Staattinen Dynaaminen Toisaalta voidaan määritellä Myersin (1979) mukaan: Testaus on ohjelman suoritusta,

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Tarjouspyyntö Liite 5.3: Järjestelmän ylläpidettävyden arviointi 1 / 5 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 22.4.15 3.01 Poistettu kotihoito

Lisätiedot

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science Testaustyökalut Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen 25 April 2013 1 Tavoitteet Työkalutyyppejä Testauksen hallinta Testien määrittely Staattinen analyysi Dynaaminen testaus 25 April 2013 2 1 Työkalut ja testaus

Lisätiedot

TIE-20200 Samuel Lahtinen. Lyhyt UML-opas. UML -pikaesittely

TIE-20200 Samuel Lahtinen. Lyhyt UML-opas. UML -pikaesittely Lyhyt UML-opas UML -pikaesittely UML, Unified Modeling Language Standardoitu, yleiskäyttöinen mallinnuskieli, jota ylläpitää/hallitsee (Object Management Group) OMG Historiaa: 90-luvulla oli paljon kilpailevia

Lisätiedot

2. Ohjelmistotuotantoprosessi

2. Ohjelmistotuotantoprosessi 2. Ohjelmistotuotantoprosessi Peruskäsitteet: prosessimalli: mahdollisimman yleisesti sovellettavissa oleva ohjeisto ohjelmistojen tuottamiseen ohjelmistotuotantoprosessi: yrityksessä käytössä oleva tapa

Lisätiedot

Bosch-malli. Kolme vaihetta. Termistöä. Ohjelm!toarkkitehtuu"n

Bosch-malli. Kolme vaihetta. Termistöä. Ohjelm!toarkkitehtuun Bosch-malli Ohjelm!toarkkitehtuu"n suunni#elu 2$6 Quality Attribute-oriented Software Architecture Design method Toiminnallisista vaatimuksista laadittu arkkitehtuurimalli kehitetään arvioimalla sitä laadullisten

Lisätiedot

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } }

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } } Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testaamista. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin.

Lisätiedot

Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa k

Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa k 1 Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa ko. toiminnallisuuden hyödyntämisen Web-palveluna.

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Matti Luukkainen

Ohjelmistojen mallintaminen. Matti Luukkainen Ohjelmistojen mallintaminen Matti Luukkainen Kurssin aihepiiri: ohjelmistotuotannon alkeita [wikipedia]: Ohjelmistotuotanto on yhteisnimitys niille työnteon ja työnjohdon menetelmille, joita käytetään,

Lisätiedot

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Epäonnistuminen ei ole vaikeaa Approximately 40% of mission-critical mainframe projects

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, toteutuksesta ja testauksesta

Ohjelmistotekniikan menetelmät, toteutuksesta ja testauksesta 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, toteutuksesta ja testauksesta 1 Toteutuksesta ja testauksesta Suunnitteluprosessista Tarkan tason luokkasuunnittelu Siirtyminen UML-kaavioista Java-toteutukseen

Lisätiedot

Suunnittelumallien käyttö ja web-navimallit

Suunnittelumallien käyttö ja web-navimallit Käyttöliittymät II Luento 7 Suunnittelumallien käyttö ja web-navimallit Harjoitus 1: Asuntohaku-sovellus Harjoitus 2: Groups and Items Esimerkkejä muista kälisuunnittelumalleista Web-navigoinnin suunnittelumallit

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia tehtäviä:

Lisätiedot

10. Tuoterunkoarkkitehtuurit

10. Tuoterunkoarkkitehtuurit 10. Tuoterunkoarkkitehtuurit Johdanto Näkökulmat tuoterunkoihin perustuvaan ohjelmistokehitykseen: liiketoiminta, organisaatio, prosessi, tekninen Tuoterunkojen etuja ja ongelmia 1 Uudelleenkäytt yttö

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen Unified Modeling Language (UML)

Ohjelmistojen mallintaminen Unified Modeling Language (UML) 582104 Ohjelmistojen mallintaminen Unified Modeling Language (UML) 1 Olioperustaisuus Olio toimii mallinnuksen perusyksikkönä eri abstraktiotasoilla Järjestelmän rajaus, suunnittelu, ohjelmointi, suoritus..

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta Määrittelyvaihe Projektinhallinta testaus määrittely suunnittelu ohjelmointi käyttöönotto, testaus tuotteenhallinta laadunvarmistus dokumentointi vaatimustenhallinta Määrittely Määrittely, eli kansanomaisesti

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu HAAGA-HELIA / Heti-09 1 (17) Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu Tietojärjestelmän suunnitteluprosessi... 2 Tietokannan suunnittelun tavoitteet... 3 Tietokannan suunnitteluprosessi... 4 Käsitteellinen

Lisätiedot

ADM Arkkitehtuuritason automaatio #tdarc

ADM Arkkitehtuuritason automaatio #tdarc ADM Arkkitehtuuritason automaatio #tdarc Kalle Launiala http://abstractiondev.wordpress.com kalle.launiala@citrus.fi Ohjelmistoteollisuus elää murrosta Ohjelmistoteollisuudesta halutaan perusteollisuutta

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta Professori Harri Haapasalo Esityksen sisältö Mitä verkostoitunut toimintaympäristö tarkoittaa? & Mitä haasteita verkostoituneessa

Lisätiedot

11. Kehysarkkitehtuurit

11. Kehysarkkitehtuurit 11. Kehysarkkitehtuurit Johdanto Kehystyypit Kehykset ja arkkitehtuuri Kehykset ja suunnittelumallit Kehyspohjainen ohjelmistokehitys Esimerkkikehys Kehysten toteutuksesta Kehysten etuja ja ongelmia Yhteenvetoa

Lisätiedot

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela 31.5.2005 Sisällysluettelo 1. Alueelliset tietovarastot Kytkös sähköisien potilaskertomuksien arkistointiin Kytkös organisaatiorajat

Lisätiedot

Semanttisen webin käyttöliittymäratkaisut. Tiedonhallinta semanttisessa webissä Osma Suominen

Semanttisen webin käyttöliittymäratkaisut. Tiedonhallinta semanttisessa webissä Osma Suominen Semanttisen webin käyttöliittymäratkaisut Tiedonhallinta semanttisessa webissä Osma Suominen 21.11.2005 Käyttäjän näkökulma semanttinen web ei yleisty, ennen kuin sille on kysyntää ja käyttöä semanttisen

Lisätiedot

Visual Studio T4 Tyhjästä hallittuun generointiin #tddev. Kalle Launiala.

Visual Studio T4 Tyhjästä hallittuun generointiin #tddev. Kalle Launiala. Visual Studio T4 Tyhjästä hallittuun generointiin #tddev Kalle Launiala http://abstractiondev.wordpress.com kalle.launiala@citrus.fi Mikä Visual Studio T4 on? Template-markup tyyppinen koodigeneraattori

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, sekvenssikaaviot

Ohjelmistojen mallintaminen, sekvenssikaaviot 582104 - Ohjelmistojen mallintaminen, sekvenssikaaviot 1 Vuorovaikutussuunnittelu Oliojärjestelmän toiminta perustuu olioiden vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön Olioiden yhteistyö toteutuu operaatioiden

Lisätiedot

T Henkilökohtainen harjoitus: FASTAXON

T Henkilökohtainen harjoitus: FASTAXON T-76.115 Henkilökohtainen harjoitus: FASTAXON Suunnittelumallit Group: Muuntaja Pentti Vänskä 52572W 2 1. Toteutus Tämä henkilökohtainen harjoitustyö käsitteli suunnittelumallien (Design Patterns) käyttöä

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML-kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML-kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

POLKU LUOKKAKAAVIOISTA TAULUJEN TOTEUTUKSEEN

POLKU LUOKKAKAAVIOISTA TAULUJEN TOTEUTUKSEEN POLKU LUOKKAKAAVIOISTA TAULUJEN TOTEUTUKSEEN KIRJAN HOVI, HUOTARI, LAHDENMÄKI: TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU & INDEKSOINTI DOCENDO (2003, 2005) LUKU 7 JOUNI HUOTARI & ARI HOVI IIO30100 TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia tehtäviä:

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013 Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 1 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit 1 Viestinvälitykseen perustuvat yritysjärjestelmät Peruselementit:

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Suunnittelumallit Proxy, Factory Method, Prototype ja Singleton. 1. Proxy (Edustaja)

Olio-ohjelmointi Suunnittelumallit Proxy, Factory Method, Prototype ja Singleton. 1. Proxy (Edustaja) Olio-ohjelmointi Suunnittelumallit Proxy, Factory Method, Prototype ja Singleton Tässä osassa tutustutaan yhteen rakennemalliin (Proxy) ja kolmeen luontimalliin (Factory Method, ) teoksen [Gam] pohjalta.

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Ohjelmistotuotanto syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole

Lisätiedot

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Veto-visualisointityökalu

Veto-visualisointityökalu Ohjelmoinnin suunnittelumallit (design patterns) käyttöliittymissä Vanhin ja keskeisin lähde Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J., Design Patterns. Addison-Wesley, USA, 1994. Ajatus ohjelmoinnin

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

2 Ohjelmistoarkkitehtuurien kuvaus

2 Ohjelmistoarkkitehtuurien kuvaus 2 Ohjelmistoarkkitehtuurien kuvaus 2.1 Arkkitehtuurikuvauksen merkityksestä 2.2 Arkkitehtuurin kuvaukseen liittyvät käsitteet 2.3 Arkkitehtuurikuvaukset eri tasoilla 2.4 Arkkitehtuurinäkymät ja kuvaustyypit

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole keksiä kaikkia mahdollisia

Lisätiedot

Muusta kuin vesisioista

Muusta kuin vesisioista Muusta kuin vesisioista Janne Käki 8.12.2006 Metodin kuormittaminen (overloading) Samannimisestä metodista on määritelty samassa luokassa (tai samassa yli- ja aliluokkien jatkumossa) useita versioita,

Lisätiedot

Ohjelmistokehykset (software frameworks)

Ohjelmistokehykset (software frameworks) Ohjelmistoarkkitehtuurit 1 (software frameworks) Osittain abstraktiksi jätettyjä ohjelmistorunkoja, joita eri tavoin täydentämällä saadaan rakennettua kokonaisia uusia sovelluksia tai sovelluksen osia

Lisätiedot

Yhteenvetoa, pieniä laajennuksia, tulevaisuuden haasteita

Yhteenvetoa, pieniä laajennuksia, tulevaisuuden haasteita Yhteenvetoa, pieniä laajennuksia, tulevaisuuden haasteita 581259 Ohjelmistotuotanto 378 Lemström, 2006-2011 581259 Ohjelmistotuotanto Kiitos Tuomolle kuvasta 379 Ohjelmistotuotannon perustehtävät projektinhallinta:

Lisätiedot

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset HospiTool 1.12.2006 Janne Porkka Esityksen sisältö Taustatietoja Vaatimustenhallinta Toimivuusajattelu HospiTool hankkeen 1.vaiheen esittely Pyritään määrittelemään

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Aihe: Suunnittelumallit Tekijät: Tuukka Laakso ja Antti Kettunen Ryhmä: Neptune T Ohjelmistoprojekti I

SEPA päiväkirja. Aihe: Suunnittelumallit Tekijät: Tuukka Laakso ja Antti Kettunen Ryhmä: Neptune T Ohjelmistoprojekti I SEPA päiväkirja Aihe: Suunnittelumallit Tekijät: Tuukka Laakso ja Antti Kettunen Ryhmä: Neptune T-76.4110 Ohjelmistoprojekti I 1. Johdanto...3 2. Menetelmän käyttö...4 3. Kokemukset ja muutokset...5 4

Lisätiedot

UML-kielen formalisointi Object-Z:lla

UML-kielen formalisointi Object-Z:lla UML-kielen formalisointi Object-Z:lla Kalvot ja seminaarityö WWW:ssä: http://users.jyu.fi/~minurmin/opiskelu/form/ UML UML == Unified Modelling Language. OMG:n standardoima kieli ohjelmistojärjestelmien,

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB-sivujen suunnittelu

VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB-sivujen suunnittelu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ict2td005 Ohjelmiston suunnittelutaito Sivu 1 / 5 VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB-sivujen suunnittelu Tämä pikaopas opastaa käyttämään VisualStudion web-sivujen suunnitteluominaisuuksia.

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit 2016. Kevät 2016 -käytäntöjä

Ohjelmistoarkkitehtuurit 2016. Kevät 2016 -käytäntöjä Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2016 -käytäntöjä Samuel Lahtinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 13.1.2016 1 Tervetuloa Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto 13.1.2016 2 Tiedonvälitys

Lisätiedot