Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset Toteutuminen vuosina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Lisätietoja Susanna Kankaanpää, puhelin Copyright Kartat, graafit, ja muut kuvat: Kansikuva: Sopeutumisstrategian seurantaryhmän jäsenet ja varajäsenet kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen, Helsinki, puheenjohtaja ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kippo-Edlund, Helsinki pelastusjohtaja Jorma Lilja, Helsingin pelastuslaitos ympäristötarkastaja Jari Viinanen, Helsinki suunnittelupäällikkö Pirjo Sirén, Espoo palvelupäällikkö Marja Kiviluoto, Espoo maisema-arkkitehti Laura Muukka, Vantaa suunnittelupäällikkö Marika Orava, Vantaa suunnittelija Paula Kankkunen, Vantaa valmiuspäällikkö Jouko Sillanpää, Vantaa ympäristöpäällikkö Leena Maidell, Vantaa ympäristöjohtaja Stefan Skog ryhmäpäällikkö Marko Vihervuori, HSL ryhmäpäällikkö Johanna Vilkuna, HSL liikennesuunnittelija Veera Lehto, HSL liikennesuunnittelija Tuire Valkonen, HSL projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Kuuma-kunnat ympäristöpäällikkö Tapio Reijonen, Kuuma-kunnat yksikön päällikkö Toni Haapakoski, ympäristöasiantuntija Aninka Urho, tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, ilmastoasiantuntija Susanna Kankaanpää,, sihteeri Seurantataulukkoon tietoja koonneet asiantuntijat: ympäristötaloussuunnittelija Johanna af Hällström, Helsinki ympäristötarkastaja Jari Viinanen, Helsinki ympäristötarkastaja Paula Nurmi, Helsinki kehittämispäällikkö Sari Soini, Espoo palvelupäällikkö Merja Kiviluoto, Espoo ympäristöpäällikkö Leena Maidell, Vantaa liikennesuunnittelija Veera Lehto, HSL ryhmäpäällikkö Marko Vihervuori, HSL yksikön päällikkö Toni Haapakoski, ympäristöasiantuntija Aninka Urho, ilmastoasiantuntija Susanna Kankaanpää, 2

3 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Strategian seuranta 5 3 Pääkaupunkiseudulla varaudutaan ilmastonmuutokseen Hulevedet Sopeutuminen kaupunkisuunnittelussa Alimmat rakentamiskorkeudet Teknisten verkostojen sopeutuminen Varautuminen Seuranta jatkossa Toimenpidelinjausten toteutuminen - seurantataulukko Maankäyttö Liikenne ja tekniset verkostot Rakentaminen ja lähiympäristön ilmastonkestävyys Vesi- ja jätehuolto Pelastustoimi ja turvallisuus Sosiaali- ja terveystoimi Yhteistyö tiedon tuottamisessa ja levittämisessä Lähdeluettelo 19 3

4 1 Johdanto Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia valmistui keväällä Se tehtiin seudun kaupunkien, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden yhteistyönä. Strategiaan on koottu linjauksia ja toimenpiteitä, joilla pääkaupunkiseutu varautuu ilmastonmuutoksen ja ilmaston vaihtelun vaikutuksiin. Strategia keskittyy pääasiassa niihin ilmastonmuutoksen seurauksiin ja varautumisen toimenpiteisiin, jotka ylittävät kunta-, sektori- tai hallintorajat, joilla voi olla ylikunnallisia vaikutuksia, ja/tai joiden suunnittelu tai toteuttaminen on edullista tai hyödyllistä tehdä yhteistyössä. Strategian toimenpiteet ja linjaukset on jaoteltu kahteen ryhmään: seudulliset ja yhteiset strategiset lähtökohdat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa sekä lyhyen aikavälin ( ) toimenpidelinjaukset. Toimenpidelinjaukset on määritelty seuraaville sektoreille sekä sektorirajat ylittäville aiheille: Maankäyttö Liikenne ja tekniset verkostot Rakentaminen ja lähiympäristön ilmastonkestävyys Vesi- ja jätehuolto Pelastustoimi ja turvallisuus Sosiaali- ja terveystoimi Yhteistyö tiedon tuottamisessa ja levittämisessä Toimenpiteet sovitettiin yhteen vuonna 2012 käynnistyneiden tulvariskilain nojalla tehtävien tulvariskien hallintasuunnitelmien kanssa, jotka tehdään Helsingin ja Espoon merialueelle sekä Vantaanjoelle. Pääkaupunkiseudun sopeutumisstrategiaan ei siten sisällytetty alueen meritulvariskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä, sillä ne käsitellään tulvariskien hallintasuunnitelmassa. Sopeutumisstrategian yhtenä toimenpiteenä oli sopeutumisen seurantajärjestelmän luominen, johon sisältyvät vuosittainen seudun sopeutumisen toimenpiteiden toteutumisen ja toimintaympäristön muutosten seuranta ja niistä raportoiminen. Seurannan järjestämistä ja ohjaamista varten perustettiin vuonna 2013 seurantaryhmä, joka koostuu pääkaupunkiseudun kaupunkien sekä HSL:n, :n ja Kuuma-kuntien edustajista. Seurantaryhmä on kokoontunut kahdesti vuodessa. Sopeutumisen seurannan avulla voidaan luoda kokonaiskuvaa seudun varautumisesta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja sopeutumisen tasosta, välttää päällekkäisyyksiä toimissa ja hyötyä synergioista. Seuranta voi tuoda esiin mahdollisia varautumisen aukkoja ja puutteita sekä riskikohteita. Ilmastonmuutosta koskeva tieteellinen tieto lisääntyy ja täsmentyy jatkuvasti ja uusi tieto voi muuttaa tai muokata aiempia arvioita ilmastonmuutoksen etenemisestä. Strategiassa esitettyjä toimenpiteitä voi olla syytä tarkistaa tai muokata lisääntyvän ja muuttuvan tiedon myötä. Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva toimintaympäristö myös muuttuu: sekä EU:lta että kansalliselta tasolta tulee uutta lainsäädäntöä ja ohjeistusta, jotka myös paikallisten toimijoiden tulee ottaa huomioon. Keinoista varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin saadaan uusia selvityksiä ja kokemuksia ja näiden pohjalta voi olla tarpeen tarkistaa olemassa olevia käytäntöjä. 4

5 2 Strategian seuranta koordinoi sopeutumisstrategian seurantaa ja raportoi siitä mm. verkkosivujensa kautta. seuraa myös uutta ja päivittyvää tutkimustietoa ja levittää ja välittää tietoa käyttäjille eri kanavien kautta. Seurantataulukkoon on koottu pääkaupunkiseudun kaupunkien ja kuntayhtymien toteuttamia toimenpiteitä ajanjaksolta ja niiden toteutumisen tilanne syksyllä Tähän taulukkoon kootut toimet ovat vain osa kaupunkien sopeutumista edistävistä toimista. Pääkaupunkiseudun kaupungeissa on tehty ilmastonmuutokseen ja ilmaston vaihteluun varautumiseen liittyviä toimia jo ennen vuotta 2012, kuten esimerkiksi tulva- ja hulevesiohjelmat ja -strategiat sekä tulvasuojauksia merivesitulvien varalta. Esimerkiksi vuoden 2005 talvitulva käynnisti monia varautumistoimia, joilla ehkäistään vastaavanlaisen meritulvan haitallisia vaikutuksia. Seurantataulukon toimenpiteet on koottu kaupunkien, HSL:n ja :n asiantuntijoilta sekä kaupunkien ympäristöohjelmista saaduista tiedoista. Toimenpiteiden toteutumisen tilan arviointi perustuu subjektiiviseen arvioon, jota on kuvattu Oiva-naamojen avulla. Asiantuntijat ovat esittäneet arvionsa toimenpiteiden tilasta eli käytettävästä Oiva-naamasta. Lisäksi Vantaan kaupungin ympäristöohjelmissa oli arvioitu joidenkin toimien toteutumisen tilaa, jolloin näitä arvioita on käytetty myös tässä taulukossa. Oiva-naamat asteikko: Oivallinen, esim. toteutunut ja päättynyt suunnitelma, hanke, toimenpide Hyvä, esim. menossa oleva työ tai prosessi Korjattavaa, esim. suunniteltu työ, hanke, joka ei ole vielä käynnistynyt Huono, esim. työtä ei ole ollenkaan aloitettu 5

6 3 Pääkaupunkiseudulla varaudutaan ilmastonmuutokseen Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimeenpano on käynnissä ja toimenpiteitä on myös jo toteutettu. Jotkut linjaukset taas ovat jatkuvaa toimintaa, kuten esimerkiksi sopeutumisen huomioiminen seudun yleiskaavoituksessa. Pääkaupunkiseudun kaupungit toteuttavat ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimia osana ympäristöohjelmiaan. Esimerkiksi Vantaan kaupungin ympäristöohjelmassa on kuusi tavoitetta, joilla kaupunki varautuu ilmastonmuutokseen. Ympäristöohjelmien tavoitteita seurataan ja tarkistetaan vuosittain ja kaupungin ympäristöohjelman toteutumisesta tehdään yhteenveto kaupungin vuosittaiseen ympäristöraporttiin. Espoossa ilmastotoimenpiteet jaoteltiin Espoo-strategian tavoitteiden mukaisesti. Toimialat ja yksiköt sisällyttivät vastuualueelleen kuuluvat ilmastotoimenpiteet omiin tuloskortteihinsa ja seurasivat niiden toteutumista strategian seurantojen yhteydessä kaksi kertaa vuodessa. Tiedot raportoidaan kaupungin ympäristöraportissa tai kestävän kehityksen tietoiskussa niinä vuosina, jolloin ympäristöraportti ei ilmesty. Helsingissä ympäristökeskus koordinoi kaupungin ilmastotyötä ja sopeutumisen toimenpiteitä seurataan osana ympäristöraportointia. 3.1 Hulevedet Maankäytön suunnittelussa ilmastonmuutokseen sopeutuminen on tullut osaksi kaavojen vaikutusten arviointia. Kaavamääräyksissä varaudutaan mm. lisääntyviin sademääriin ja hulevesiin. Kaupungit toteuttavat omia tulva- ja hulevesistrategioitaan ja ohjelmiaan, jotka sisältävät myös ilmastonmuutoksen varautumista edistäviä toimia. Hulevesien hallinnalla varaudutaan nykyiseen sään ja ilmaston vaihteluun, mutta se edistää myös tulevaisuuden muuttuviin olosuhteisiin varautumista. Luonnonmukaiset hulevesimenetelmät ovat ensisijainen keino, joka on kirjattu myös uudistettuihin vesihuolto- ja maankäyttö- ja rakennuslakeihin. Pääkaupunkiseudulle on rakennettu monia kosteikkoja, painanteita ja muita hulevesikohteita ja esimerkiksi Vantaalla testataan pilottikohteissa vaihtoehtoisia menetelmiä ja rakenteita hulevesien pidättämiseen ja imeyttämiseen niiden syntypaikalla. 3.2 Sopeutuminen kaupunkisuunnittelussa Ilmastonmuutokseen sopeutumista on edistetty myös hankkeiden kautta. Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnitteluun hankkeessa luotiin suunnittelutyökaluja ja -ohjeistuksia kaupunkisuunnittelijoille sekä rakennus- ja viheralan yrityksille ilmastonmuutoksen huomioonottamisesta suunnittelussa. Hankkeen lopputuloksista muodostettiin verkkopohjainen Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas. ILKKAhanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja sen osatoteuttajina olivat Lahden kaupunki, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki,, Ilmatieteen laitos ja Turun yliopisto. CliPLive (Climate Proof Living Environment) hankkeessa tunnistettiin kaupunkiympäristöön kohdistuvia geologisia ja ympäristöriskejä Suomenlahden rannikkoalueella. Hankkeessa mm. jaettiin hyviä käytäntöjä ja yhteistyömuotoja ilmastonmuutostyössä, kehitettiin menetelmiä ja työkaluja nykyisten ja tulevien geologisten riskien ja ympäristöriskien hallintaan ja tuotettiin karttoja mm. pääkaupunkiseudulle hulevesi-, meri- ja vesistötulvista, maaperän ominaisuuksista ja yhdistelmäriskikohteista. Hankkeen koordinaattori oli State Geological Unitary Company «Mineral» Pietarista ja kumppaneina Pietarin kaupungin ympäristökomitea, Venäjän geologinen instituutti (VSEGEI) ja Suomesta Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kymenlaakson ja Uudenmaan liitot ja. 6

7 3.3 Alimmat rakentamiskorkeudet Suomen ympäristökeskus, Uudenmaan ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja Vantaan kaupunki laativat yhteistyössä uudistetun oppaan alimmista suositeltavista rakentamiskorkeuksista rannikkoalueilla. Opas julkaistiin kesäkuussa Oppaassa julkaistiin myös uudet meriveden korkeuden skenaariot. Helsingin rannikkoalueella alin suositeltava rakentamiskorkeus on 2,80 m (N2000), johon tulee lisätä paikkakohtainen aaltoiluvara. Ilmatieteen laitos, Aalto-yliopisto ja Helsingin kaupunki tekevät aaltoselvitystä Helsingin rannikkoalueella. Helsinki-Espoo rannikkoalueen meritulvien riskien hallinnan suunnittelu on käynnissä. Suunnittelu on osa EU:n tulvadirektiivin toteuttamista. Alueen tulvariskikartat julkaistiin syksyllä 2014 (www.) ja riskienhallintasuunnitelma valmistuu vuoden 2015 lopulla. 3.4 Teknisten verkostojen sopeutuminen Vesihuollossa otetaan huomioon sään ääri-ilmiöt investointien suunnittelussa. Mm. viemäriputkien mitoituksia tarkistetaan lisääntyvien sadevesimäärien vuoksi. Joukkoliikenteen tulvasuojelun operatiivista valmiutta on kehitetty ja Helsingissä toteutetaan tulvastrategiaa joukkoliikenteen tulvasuojelussa. Katutulvapaikoista on myös tehty hallintasuunnitelmia. Espoossa on käynnistetty tulvantorjunnan pilotteja liikenneverkon ja verkostojen riskipaikoille kuten Espoon keskuksen alueella ja Turunväylällä. 3.5 Varautuminen Kaupunkien ja kuntayhtymien valmiussuunnitelmissa sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat riskit on huomioitu. Luonnononnettomuuksiin varautumista ja niiden tuhoista selviytymistä on myös harjoiteltu seudun valmiusharjoituksissa. Kuntalaisten omaehtoisen tulviin varautumisen tueksi Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat julkaisseet tulvaohjeet. Ohjeet on jaettu tulvavaara-alueiden asukkaille ja kiinteistöjen omistajille. Asukkaille tarkoitetun urbaanin selviytymisen päivän suunnittelu laajalla joukolla on käynnissä, suunnittelua ja toteutusta koordinoi Ilmasto-info. Päivä järjestetään huhtikuussa Seuranta jatkossa seuraa jatkossa vuosittain pääkaupunkiseudun sopeutumisstrategian toimenpidelinjausten toteutumista. Lisäksi seuraa seudun tason sopeutumista ja toimintaympäristön muutoksia. raportoi seurannasta ja muista ajankohtaisista asioista seurantaryhmälle, nettisivujensa kautta sekä mm. järjestämällä seminaareja. Nettisivuille kootaan myös hyviä esimerkkejä pääkaupunkiseudulta, muualta Suomesta sekä kansainvälisesti. Haavoittuvuustarkastelu ja -kartoitus käynnistyvät keväällä 2015 yhteistyössä Manchesterin ja Helsingin yliopistojen kanssa. Työtä voi käyttää pohjana myös sopeutumisen indikaattoreiden kehittämisessä. Riskikohteiden ja haavoittuvien ryhmien ja alueiden tunnistaminen on avuksi myös toimenpiteiden suuntaamisessa tulevaisuudessa. Pääkaupunkiseudulla voi olla tarpeen selvittää varautumista poikkeuksellisiin sääilmiöihin, esimerkiksi erittäin harvinaisiin rankkasateisiin, joita on tapahtunut viimevuosina Itämeren alueella. 7

8 4 Toimenpidelinjausten toteutuminen - seurantataulukko 4.1 Maankäyttö I Maankäyttö Toimenpidelinjaus Toimenpiteet Toimijat Tila 1. Otetaan ilmaston vaihtelun, sään ääriilmiöiden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon pääkaupunkiseudun kuntien yleis- ja asemakaavallisessa työssä Ilmastonmuutos otetaan huomioon tehtävässä kaavoituksessa Helsingin, Espoon, Vantaan kaupsu Hulevesiohjelman ja strategian toimenpiteiden toteuttaminen Helsingin ksv KEKO menetelmässä mukana viherpinnat ja sopeutumista Helsinki ksv, Vantaa kaupsu edistävät ekosysteemipalvelut Hulevesi- ja viherkattostrategioiden valmistelu useiden virastojen Helsinki yhteistyönä Hulevesiohjelman toimenpiteitä integroitu arkityöhön, oppaana Helsinki Kuntaliiton ym. Hulevesiopas Hulevesiohjemaa toteutetaan Espoo Espoossa on mallinnettu keskeiset kaupunkipurot paikkakohtaisten alimpien rakentamiskorkojen ja hulevesimääräyksien arvioimiseksi (Espoonjoki, Finnobäcken, Gräsanoja/Lukupuro, Monikonpuro, Djupsundsbäcken, Dystbäcken, Nessenkärrin oja) Kaavojen vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon sään ääriilmiöt Espoon kaupsu Helsinki, Espoo, Vantaa kaupsu Kaavojen vaikutukset arvioidaan myös sopeutumisen kannalta Vantaan kaupsu Hulevesiohjelman toimenpiteitä toteutetaan jatkuvasti Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön tulosalueet Hulevesien imeyttämisen ja pidättämisen hallinnan parantaminen, suunnitteluohjeiden laadinta Vantaan rakennusvalvonta, kaupunkisuunnittelu, tilakeskus 8

9 Toimenpidelinjaus Toimenpiteet Toimijat Tila 2. Huolehditaan ekosysteemipalveluiden toimivuudesta ja biodiversiteetin säilymisestä ekologisia yhteyksiä ja virheralueverkostoja kehittämällä Kaupungin metsien luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet inventoitu 2011 ja Vuonna 2014 laaditaan ehdotus metsäisestä suojeluverkostosta uuteen yleiskaavaan liittyen Helsingin ympäristökeskus, kaupunkisuunnittelu rakennusvirasto Helsingin ympäristökeskus, kaupunkisuunnittelu, rakennusvirasto Helsingin kaupunkipuulinjaus, valmistui 2014 Helsingin rakennusvirasto Viheralueverkostoselvitys tehty Espoon ympäristökeskus Yleiskaavoituksessa käynnistymässä viheraluekudelman laadinta Espoon kaupsu Espoon arvokkaat luontokohteet inventoitu 2012 Espoo Vantaan kasvillisuuden linjaukset määritellään, viheralueiden kehittäminen sietämään sään vaihteluita, ohjeistuksen laatiminen aloitettu Vantaan kuntatekniikan keskus Laaditaan viherrakenneselvitys, työ aloitettu Vantaan kaupsu Metsäsuunnitelman toteuttaminen Vantaan kuntatekniikan keskus ja kaupsu 9

10 4.2 Liikenne ja tekniset verkostot II Liikenne ja tekniset verkostot Toimenpidelinjaus Toimenpiteet Toimijat Tila 1. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelussa huomioidaan sään ääri-ilmiöiden, merenpinnan nousun sekä ilmastonmuutoksen suurimmat riskit. Joukkoliikenteen valmiussuunnitelmissa varaudutaan liikenteen hoitoon häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. 2. Kaupunkien liikenneverkon ja muiden yhdyskuntateknisten verkostojen suunnittelussa huomioidaan sään ääri-ilmiöiden sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit. Radan rakennetta kehitetään entistä paremmin muuttuvia sääoloja kestäväksi, esim. Länsimetron asemien tekniset tilat tulvasuojattu HKL, HSL, Liikennöitsijät HSL on tehnyt suunnitelmat joukkoliikenteen ja tilapäisen liityntäpysäköinnin osalta :n laatimaan varautumissuunnitelmaan ilmanlaadun äkillisestä heikkenemisestä Pääkaupunkiseudulla. HSL on ollut mukana ELYn tekemässä pääkaupunkiseudun liikenteenhallintasuunnitelmassa, joka myös on osa :n varautumissuunnitelmaa. Varautumissuunnitelman typpidioksidiskenaariosta järjestettiin valmiusharjoitus marraskuussa 2014, HSL osallistui harjoitukseen HSL Toteutetaan Helsingin tulvastrategiaa joukkoliikenteen tulvasuojelussa. HKL, HSL Jatkossa joukkoliikenteen tulvasuojelun operatiivisen valmiuden kehittäminen yhteistyössä HSL:n kanssa Helsingissä teetetty katutulvapaikkojen hallintasuunnitelmia Helsinki HKR Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos HLJ 2015 on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä seudun maankäytönsuunnitelman 2050 ja siihen sisältyvän asuntostrategian 2025 kanssa. HLJ 2015:n vaikutukset on arvioitu kattavasti siten, että arviointi täyttää suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnista annetun SOVA-lain velvoitteet Vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu sopeutumisen kannalta merkittävät liikennejärjestelmän kohteet strategisella tasolla. Liikenne-ennusteiden ja päästötietojen avulla vertaillaan kehitystä tavoitteisiin Espoossa on käynnissä tulvantorjunnan pilotteja liikenneverkon ja verkostojen tiedettyjen riskipaikkojen riskien hallitsemiseksi (Espoon keskuksen alueella ja Turunväylällä ao kohdalla, Vermontie 1:n alueella, Tapiolan keskustassa Leimuniityllä) HSL HSL HSL Espoon kaupunki 10

11 Toimenpidelinjaus Toimenpiteet Toimijat Tila 3. Joukkoliikenteen häiriöpäivystyksen ja liikenneinfokeskuksen asiakasviestintää kehitetään reaaliaikaiseksi eri kanavia pitkin. Reaaliaikaista asiakasviestintää kehitetty ja harjoiteltu. Metron reaaliaikainen liikennekuvantieto uudella järjestelmällä Häiriöpäivystystä on kehitetty tiivistämällä yhteistyötä pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksen kanssa. Erilaisiin riskitekijöihin on varauduttu tekemällä häiriötilannesuunnitelmia Häiriönhallinnan prosessien ohella myös teknisiä järjestelmiä on parannettu ja kehitetään edelleen, jotta liikennetieto tavoittaisi matkustajat oikea-aikaisesti HKL, HSL, liikennöitsijät HSL HSL (HS L) 11

12 4.3 Rakentaminen ja lähiympäristön ilmastonkestävyys III Rakentaminen ja lähiympäristön ilmastonkestävyys Toimenpidelinjaus Toimenpiteet Toimijat Tila 1. Osallistutaan hankkeeseen, jossa selvitetään merenpinnan nousun skenaariot ja niiden todennäköisyys Merenpinnan nousun skenaariot-hanke päättynyt, opas alimmista suositeltavista rakentamiskorkeuksista julkaistu kesäkuussa 2014 MMM, YM, SYKE, ELYkeskus, Ilmatieteen laitos, STUK, Porin kaupunki, 2. Tarkistetaan alimmat rakentamiskorkeudet päivitettyjen merenpinnan nousun arvioiden sekä ohjeistuksen perusteella 3. Selvitetään katettujen alueiden osuus pääkaupunkiseudulla ja arvioidaan niiden merkitystä hulevesien hallinnan kannalta Aaltomittaukset ja aaltomallilaskelmat Helsingin rannikkovesillähanke, väliraportti valmistunut keväällä Meriveden noususkenaarioissa tukeudutaan Ilmatieteen laitoksen selvitykseen Espoossa noudatetaan kaikissa uusissa kaavoissa uutta valtakunnallista ohjeistusta Espoossa on mallinnettu keskeiset kaupunkipurot, jotta voidaan arvioida paikkakohtaisesti alimpia rakentamiskorkoja Vettä läpäisemättömien alueiden selvitys osana ILKKA-hanketta, valmistunut syksy 2014 CLiPLivE-hankeessa tehtiin hulevesitulvien riskikartoitus pääkaupunkiseudulle, selvitys valmis, hanke päättynyt marraskuussa 2014 Suunnitelmissa mukana vettä läpäisemättömien alueiden arviointia osana työtä: Viemäröinnin kehittämissuunnitelma, Kantakaupungin ylivuotojen vähentämisen yleissuunnitelma, Vesihuollon investointistrategia, Vesihuollon investointiohjelma Helsingin kaupungin hallintokunnat, Espoon kaupunki, Ilmatieteen laitos, Aalto-yliopisto Espoon kaupunki Espoon kaupsu, GTK Tulvariskien hallinnassa ja suunnittelussa, joka ei sisältynyt sopeutumisstrategian toimenpidelinjauksiin, on seudulla toteutettu mm. seuraavia hankkeita: Helsinki-Espoon rannikkoalueen tulvariskikartat valmistuivat elokuussa Tulvariskien hallintasuunnitelmaluonnoksen kuuleminen on käynnissä ajalla lokakuu 2014 maaliskuu Karttojen ja suunnitelman valmistelua on koordinoinut Uudenmaan ELY-keskus, ja sitä ohjaa tulvaryhmä, johon kuuluvat edustajat Helsingin ja Espoon kaupungeista, Uudenmaan liitosta, ELY-keskuksesta ja :stä. Helsingissä ei ole tehty omia tulvakarttoja vaan käytetään SYKE:n/ELY-keskuksen tekemiä karttoja. Tulvaohje kiinteistöille on tehty. Tekeillä on kiinteistöjen rakentamiseen liittyvä hulevesiohje. Rakentamisaikaisten hulevesien käsittelyohje on tehty. Vantaalla on tarkennettu ja päivitetty tulvakarttoja ja selvitetty Tikkurilan tulvariskialueita. Tulvariskialueiden sitominen kiinteistö-tietoihin tehdään Tarkkojen tulvakorkeuksien määrittely on tehty osittain. Tulvaohje tulvariskialueiden asukkaille ja kiinteistöjen omistajille on tehty. Rakennusluvan yhteydessä on ohjeistettu hulevesien imeyttämisestä ja pidättämisen hallinnan parantamisesta ja syksystä 2014 lähtien rakennuslupaan on liitettävä selvitys hulevesien johtamisesta. 12

13 4.4 Vesi- ja jätehuolto IV Vesi- ja jätehuolto Toimenpidelinjaus Toimenpiteet Toimijat Tila 1. Pääkaupunkiseudun vesi- ja jätehuollon suunnittelussa otetaan huomioon sään ääri-ilmiöiden, ilmastonmuutoksen vaikutusten sekä merenpinnan nousun aiheuttamat riskit. Vesi- ja jätehuollon valmiussuunnitelmassa varaudutaan sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin ongelmiin 2. Selvitetään vesihuoltojärjestelmän mitoitusperusteet ja niiden riittävyys ottaen huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset, lisääntyvät sään ääri-ilmiöt ja merenpinnan nousu 3. Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuotojen vähentämistä koskevan toimenpideohjelman jatkokehityksessä otetaan huomioon myös ilmastonmuutoksen vaikutukset ja mahdolliset lisääntyvät riskit 4. Edistetään sekavesiviemäreiden ylivuotojen vähentämistä Helsingin ydinkeskustan alueella. Otetaan huomioon sään ääri-ilmiöiden ja merenpinnan nousun aiheuttamat riskit hankkeiden suunnittelussa :n valmiussuunnitelma valmistui kesäkuussa 2013, mukana sään ääri-ilmöihin varautuminen :n riskikartoitustyö on käynnistynyt WSP (Water Safety Plans) ja SSP (Sanitation Safety Plans) ovat toteutuneet syksyllä 2012 ja 2013 Vesihuollon investointistrategia ja Vesihuollon investointiohjelma Vesihuollon suunnitteluohjeistus ja Investointistrategia SSP (Sanitation Safety Plans) työkalu on tehty ja sen mukaiset riskiarviot. Käyttöönottoa aloitetaan. Tarkoituksena on jalkauttaa menettely jatkuvaksi toimintatavaksi vuonna 2015 Kantakaupungin ylivuotojen vähentämisen yleissuunnitelma tehty, raportti valmistunut marraskuussa 2013 Vesihuollon investointistrategia ja Vesihuollon investointiohjelma valmistuneet keväällä 2014 Sekaviemäriylivuotojen osalta on selvityksiä ja suunnitelmia käynnissä, toimenpiteet (automaattisten patoluukkujen pilotointi ) vuodesta 2015 lähtien CITYWATER-hankkeessa toteutetaan Helsinkiin hulevesien Helsinki hallintaan ja puhdistukseen liittyvä investointi, investointikohteena ei ole kuitenkaan ylivuotokohta, vaan puhtaasti hulevesioja (Metsäläntien pohjoispuolella Keskuspuistossa). Vesihuollon suunnitteluohjeistus 5. Tarkistetaan Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen vesienhallinnan mitoitusperusteet sään ääri-ilmiöiden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten riskit huomioon ottaen Ämmässuon likaisten vesien verkoston mallinnus-selvitys tehty

14 4.5 Pelastustoimi ja turvallisuus V Pelastustoimi ja turvallisuus Toimenpidelinjaus Toimenpiteet Toimijat Tila 1. Kaupunkien valmiussuunnittelussa otetaan huomioon sään ääri-ilmiöt sekä sään ja ilmaston aiheuttamat riskit ja niihin varautuminen Varautumistoimenpiteet viedään kunnan riskien hallinnan toimintasuunnitelmaan 2. Pelastuslaitokset ylläpitävät ajantasaisina tietoja yhteistoimintaorganisaatioista ja resursseista, joita tarvitaan sääilmiöiden aiheuttamissa häiriötilanteissa. Helsingissä varautumista sekä jatkuvuudenhallintaa on kehitetty siten, että toimintamallit soveltuvat myös sään ääri-ilmiöistä aiheutuviin tilanteisiin sekä muihin normaaliolojen häiriötilanteisiin Sään ääri-ilmiöitä sekä sään ja ilmaston aiheuttamia riskejä on arvioitu osana kaupunkikonsernin merkittävien riskien arviointia vuonna Riski ei noussut merkittäväksi Espoon valmiussuunnitelmissa otetaan huomioon YTS2010-riskit, joihin kuuluu sääolosuhteet, valmiussuunnittelun yleisohje korostaa riskianalyysia suunnittelun perustana Vantaan valmiussuunnittelussa otetaan sään ääriilmiöihin varautuminen huomioon Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilannekeskus huolehtii tietojen ylläpidosta ja niihin tehtävistä muutoksista. Kunkin organisaation huolehtii tarvitsemistaan resursseista ja avainhenkilöiden yhteystiedot toimitetaan tilannekeskukselle. Tilannekeskus lähettää näille henkilöille tarvittaessa tekstiviestejä ja sähköpostiviestejä tai ottaa muuten yhteyttä. Tarvittaessa aika-ajoin tilannekeskus myös tarkistaa ko. tietoja Toimintamalli sisällytetään pelastuslaitosten operatiivisiin toimintaohjeisiin Helsingin kaupunginkanslia, pelastuslaitos, muut virastot sekä liikelaitokset Helsingin kaupunginkanslia, pelastuslaitos, muut virastot sekä liikelaitokset Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Alueen kunnat ja muut yhteistyökumppanit sekä Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos. Aluepelastuslaitosten pelastuspalvelu-organisaatioon kuuluvat yhteistoiminta-viranomaiset, kuntien virastot ja -laitokset sekä vapaaehtoiset järjestöt 14

15 Toimenpidelinjaus Toimenpiteet Toimijat Tila 3. Kaupunkien omissa ja alueellisissa johtamis- ja valmiusharjoituksissa harjoitellaan myös sään ääri-ilmiöistä johtuvien onnettomuus- ja häiriötilanteiden johtamista ja toimintaa 4. Pelastussuunnitteluohjeiden uusinnan yhteydessä ohjeistetaan omatoiminen varautuminen sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien riskien varalle Harjoituksia järjestävät pääsääntöisesti pelastuslaitos ja aluehallintovirasto, harjoituksissa on ollut pääpaino myrskyillä Helsingissä kaupunkitasoisesti toimintaa on harjoiteltu viimeksi vuonna 2008 Toivo-valmiusharjoituksessa Pienemmässä mittakaavassa harjoituksia on toteutettu ainakin pelastuspalveluneuvottelukunnan koulutussuunnitelman mukaisissa harjoituksissa, kuten luonnononnettomuus-seminaarissa Näiden lisäksi virastot ja liikelaitokset voivat järjestää toimialakohtaisia harjoituksia Pelastuslaitos ja pelastusalan järjestöt ovat ohjeistaneet omatoimisessa varautumisessa sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien riskien varalle pelastussuunnitelmaohjeissa ja muussa ohjeistuksessa Helsingin kaupungin tulvaohje tulvavaara-alueiden asukkaille ja kiinteistönomistajille 2013, jaettu asukkaille Helsingissä toteutetaan suunnitelmien tarkistusten yhteydessä vuoden 2015 loppuun mennessä Tulvariskialueen asukkaita ja kiinteistönomistajia tiedotetaan tulvariskeistä, tulvaohje tehty ja jaettu 2014 pelastuslaitokset, AVI, kaupungit, Helsingin kaupunginkanslia, pelastuslaitos, muut virastot sekä liikelaitokset LUP, SPEK, UPL, FSRB ym. järjestöt Helsingin kaupunki Helsingin pelastuslaitos, rakennusvirasto,, rakennusvalvontavirasto, ympäristökeskus, kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, liikuntavirasto, Uudenmaan ELY-keskus Vantaan kuntatekniikan keskus, K-U Pelastuslaitos 15

16 4.6 Sosiaali- ja terveystoimi VI Sosiaali- ja terveystoimi Toimenpidelinjaus Toimenpiteet Toimijat Tila 1. Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämisessä ja valmiussuunnitelmissa otetaan huomioon sään ääri-ilmiöiden, merenpinnan nousun ja ilmastonmuutoksen vaikutusten aiheuttamat riskit 2. Selvitetään tapaustutkimuksena ilmastonmuutokselle ja sään ääri-ilmiöille haavoittuvat ryhmät ja tunnistetaan heidän tarpeensa häiriötilanteiden aikana 3. Käynnistetään urbaanin selviytymisen hanke, jonka tavoitteena on valmentaa asukkaita ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöihin. Työvälineinä ovat urbaani selviytymisopas ja vuosittainen tapahtuma sekä sosiaalisen median kautta tapahtuva viestintä. Oppaassa neuvotaan selviytymään arjen kautta normaalioloista poikkeavissa tilanteissa, kuten sähkö- ja vesikatkojen ja helleaaltojen tai kesäisten tai talvisten rajuilmojen aikana Sään ääri-ilmiöt on huomioitu riskienarvioinneissa. Riski on arvioitu Soten osalta toistaiseksi suhteellisen pieneksi. Tilanteen kehitystä seurataan. Pyritään vaikuttamaan siihen, että sään ääriilmiöiden mahdollisuus huomioidaan uusien kiinteistöjen suunnittelussa Espoon valmiussuunnitelmissa otetaan huomioon YTS2010-riskit, joihin kuuluu sääolosuhteet, valmiussuunnittelun yleisohje korostaa riskianalyysia suunnittelun perustana Muutokseen sopeutuminen lisätty valmiussuunnitelmaan Helsingin sosiaali- ja terveysviraston tilahallinto ja turvatoiminto Espoon kaupunki Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ei käynnistynyt tutkimuslaitokset, muut kumppanit suunnittelu aloitettu, tapahtuma järjestetään huhtikuussa 2015 Ilmasto-info, SPEK, pelastuslaitokset, kaupunkien hallintokunnat, muut toimijat 16

17 4.7 Yhteistyö tiedon tuottamisessa ja levittämisessä VII Yhteistyö tiedon tuottamisessa ja levittämisessä Toimenpidelinjaus Toimenpiteet Toimijat Tila 1. Luodaan tiedonvälityksen verkosto ilmastonmuutoksen tutkijoille ja tiedon käyttäjille uusimman ilmastotiedon välittämiseksi ja tutkimuksen suuntaamiseksi Järjestetään yhteisiä työpajoja, seminaareja ja työkokouksia 2. Kartoitetaan kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja kokemuksia kaupunkiseutujen sopeutumisesta ja levitetään niistä tietoa kaupungeille ja muille sidosryhmille Sopeutumisstrategian seurantaryhmä perustettu, ryhmä kokoontunut 2 kertaa vuodessa Perustettu Helsingin kaupungin sisäinen ILKKAsopeutumisverkosto, jossa on edustajia eri hallintokunnista ( ) ILKKA-hankkeen yhteydessä on järjestetty useita seminaareja ja työpajoja eri sopeutumisen aihealueista CliPLivE-hankkeen yhteydessä järjestetty työpajoja tulvariskeistä ILKKA-hankkeessa on kartoitettu hyviä sopeutumiskäytäntöjä Suomesta ja ulkomailta. Hyvät käytännöt löytyvät osoitteesta 6-stads gruppen valmistellut raporttia Pohjoismaiden (vesihuollon) sopeutumisesta, raportti valmis syksyllä 2014 järjestänyt vuosittain ilmasto- ja sopeutumisen seminaareja, joissa ollut ulkomaisia puhujia kertomassa kokemuksistaan ja esimerkkejä Yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa mm. ICLEIn, Kööpenhaminan, Hampurin ja Vancouverin kaupunkien sekä Tukholman lääninhallituksen kanssa Helsinki, Espoo, Vantaa, HSL, Kuuma-kunnat, Helsinki GTK,, Uudenmaan liitto Helsinki ympäristökeskus 6-stads gruppen, Kaupungit, 17

18 Toimenpidelinjaus Toimenpiteet Toimijat Tila 3. Osallistutaan kansallisen ja alueellisen tason yhteistyöverkostoihin kokemusten ja tiedon levittämiseksi Kootaan ilmastoon liittyviä verkkosivustoja :n sivuille ja hyödynnetään niitä asiantuntija- ja käyttäjäpalautteen saamisessa, tiedon välityksessä ja keräämisessä 4. Kehitetään työkaluja ilmastonmuutokseen sopeutumiselle kaupunkien suunnittelun avuksi ja selvitetään sopeutumisen kustannuksia (Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut suunnittelussa hankehakemus). 5. Osallistutaan hankkeisiin, joissa arvioidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia tautikirjoon sekä sen kansantaloudellisia vaikutuksia sekä selvitetään ilmastonmuutoksen merkitystä kasvi- ja eläintautien sekä eläinten ja ihmisten yhteisten tartuntatautien esiintymiseen 6. Osallistutaan hankkeisiin, joissa selvitetään ilmastonmuutoksen vaikutukset ilmanlaatuun ja terveyteen mukaan lukien metsäpalot ja hiukkaspäästöt 7. Tuotetaan eri näkökulmista kestävään kehitykseen ja yhteiskunnan riskinsieto- ja elpymiskyvyn kehittämiseen liittyvää tietoa ja edistetään aiheeseen liittyvää tutkimusta Helsinki ollut jäsenenä kansallisen sopeutumisstrategian päivityksen koordinaatioryhmässä Osallistuttu seminaareihin ja työpajoihin kansallisen sopeutumisstrategian päivittämisessä, kommentointi Seudullinen Ilmastoyhteistyöryhmä perustettu, kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa Yhteistyö Ilmasto-opas.fi portaalin kanssa, ILKKAhanke tuottanut materiaalia sivuille Verkkosivujen suunnittelu käynnissä, toteutetaan :n verkkosivujen uudistus vuoden 2015 alussa ILKKA-hanke , käynnissä, päättyi ei käynnistynyt (ei tiedossa) Helsinki ELY, Uudenmaan liitto,, Helen, Fortum, Länsi-Uusimaa, Itä- Uusimaa, Kuuma-kunnat Ilmatieteen laitos, kaupungit, ILKKA-hanke, Helsinki, Vantaa, Turku, Lahti,, Ilmatieteen laitos, Turun yliopisto KASTU-hanke THL, IL, HY, VTT, YM, STM, LVM, SM, ei tiedossa hankkeita kaikki toimijat 18

19 5 Lähdeluettelo Espoon kaupunki Espoo-strategian ilmasto- ja energiatoimenpiteet Espoon ilmastotavoitteet: FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Energia_ja_ilmasto/Ilmastotavoitteet Helsingin kaupunki, rakennusvirasto Kasvit ovat kaupungin vaatteet. Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön linjaus. Helsingin kaupunki, rakennusvirasto Helsingin kaupunkipuulinjaus Helsingin kaupungin tulvaohje (2013): Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian sivut: Parjanne ja Huokuna Tulviin varautuminen rakentamisessa. Opas alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alueilla. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/ Vantaan kaupungin tulvaohje (2014) tulvaohje_2014.pdf Vantaan kaupungin ympäristöohjelmat: osten_ymparistoohjelmat 19

20 Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset Toteutuminen vuosina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, 00066, Opastinsilta 6 A, Helsinki Puh , Fax , Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HRM, Semaforbron 6 A, Helsingfors Tfn , Fax , Helsinki Region Environmental Services Authority P.O. Box 100, FI-00066, Opastinsilta 6 A, Helsinki Tel , Fax ,

CliPLivE - Climate Proof Living Environment

CliPLivE - Climate Proof Living Environment SOUTH-EAST FINLAND-RUSSIA ENPI CBC 2007-2013 Riskikartat Itämeren rannikkoalueella CliPLivE - Climate Proof Living Environment Yleistä projektista Kesto: Helmikuu 2012 Elokuu 2014 Rahoittaja: EU:n Kaakkois-Suomi

Lisätiedot

Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011

Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011 Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011 Sisältö Mihin LCLIP iä tarvittiin - Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen

Lisätiedot

Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnittelijoille

Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnittelijoille Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnittelijoille Tiia Yrjölä, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuntaliiton ilmastonkampanjan tapaaminen 12.3.2013 Esityksen sisältö Hankkeen perustiedot ja

Lisätiedot

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaupunkisuunnittelussa

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaupunkisuunnittelussa Sopeutuminen kaupunkisuunnittelussa ILKKA-hanke Seminaari ilmastonmuutoksen kansallisesta sopeutumisstrategiasta 10.4.2014 Elina Järvelä Helsingin kaupungin ympäristökeskus Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Lisätiedot

Tulviin varautuminen

Tulviin varautuminen Tulviin varautuminen Ilmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut -seminaari 11.10.2012 Mikko Huokuna, SYKE Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistötulviin Kevättulvat pienenevät ja aikaistuvat Poikkeuksen muodostaa

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen BaltCICA työpaja 18.10.2011 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta-yksikkö T A M P E R E E N K A U P U N K I Rautalankamalli:

Lisätiedot

Vantaan hulevesi- ja vesistötulvien hallinta. Antti Auvinen 20.10.2015

Vantaan hulevesi- ja vesistötulvien hallinta. Antti Auvinen 20.10.2015 Vantaan hulevesi- ja vesistötulvien hallinta Antti Auvinen 20.10.2015 SISÄLTÖ KÄSITTEITÄ... 3 1. JOHDANTO... 4 2. TULVIIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS... 6 2.1. LAKI TULVARISKIEN HALLINNASTA... 6

Lisätiedot

Helsingin ilmastonmuutoksen sopeutumisen linjaukset

Helsingin ilmastonmuutoksen sopeutumisen linjaukset Helsingin ilmastonmuutoksen sopeutumisen linjaukset Jari Viinanen 1 18.5.2016 Jari Viinanen Lähtökohdat ja rakenne Koottaan olemassa olevat ohjelmat, ohjauskeinot, selvitykset yhteen PKS sopeutumisstrategian

Lisätiedot

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys?

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Keskustelutilaisuus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta Rovaniemi 31.1.2013 Kai Kaatra, MMM 2000-luvun tulvat Meriveden

Lisätiedot

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Esityksen sisältö Ilmastohankkeet CCCRP Julia 2030 HINKU Kokonainen VACCIA ISTO Kuntien ilmastonsuojelukampanja Kuntien

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050.

Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050. Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050. Jari Viinanen jari.viinanen@hel.fi 1 Ilmastotavoitteiden ja toimenpiteiden visualisointi Kaupungilla useita lukumääräisiä tavoitteita

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011 Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö ILMASTONMUUTOS Kansallinen ilmastostrategia 2001 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA HILLINTÄ ILMASTONMUUTOKSEEN

Lisätiedot

TULVAHALLINNAN PERIAATTEET HELSINGISSÄ. Jukka Saarijärvi Helsingin Vesi 6.10.2009

TULVAHALLINNAN PERIAATTEET HELSINGISSÄ. Jukka Saarijärvi Helsingin Vesi 6.10.2009 TULVAHALLINNAN PERIAATTEET HELSINGISSÄ Jukka Saarijärvi Helsingin Vesi 6.10.2009 KAUPPATORI 9.1.2005 LÄHTÖTILANNE Ilmastonmuutos Meriveden pinnan nousu (max Helsingissä NN +1,40 2005) Rankkasateiden lisääntyminen

Lisätiedot

Irma Karjalainen, HSY

Irma Karjalainen, HSY Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutuminen - strategian eteneminen Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä jäsennys Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen

Lisätiedot

Miten kaupungissa varaudutaan muuttuviin vesimääriin?

Miten kaupungissa varaudutaan muuttuviin vesimääriin? Ilmastonkestävä kaupunki Miten kaupungissa varaudutaan muuttuviin vesimääriin? kaupungininsinööri Helsingin kaupungin rakennusvirasto 1 Helsingin kaupungin HULEVESISTRATEGIA 2007 Päämäärät: - Tulvimishaittojen

Lisätiedot

Näkökulmia hulevesiin liittyvistä hankkeista. Tarpeesta toimeen Hulevesitutkimuksesta käytännön sovelluksiin Hämeenlinna, 23.4.

Näkökulmia hulevesiin liittyvistä hankkeista. Tarpeesta toimeen Hulevesitutkimuksesta käytännön sovelluksiin Hämeenlinna, 23.4. Näkökulmia hulevesiin liittyvistä hankkeista Tarpeesta toimeen Hulevesitutkimuksesta käytännön sovelluksiin Hämeenlinna, 23.4.2015 Sisältö: Climate Proof Living Environment; Kristiina Nuottimäki, GTK Keidas;

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia

Lisätiedot

Hulevesien hallinta Vantaalla

Hulevesien hallinta Vantaalla Hulevesien hallinta Vantaalla yhteistyö ja hulevesiratkaisujen valintaperusteita 25.11.2014 Marika rava vesihuollon suunnittelupäällikkö Vantaan hulevesityöryhmä Maankäytön, ympäristön ja rakentamisen

Lisätiedot

Ilmastonmuutokseen varautuminen kuntien näkökulmasta

Ilmastonmuutokseen varautuminen kuntien näkökulmasta Ilmastonmuutokseen varautuminen kuntien näkökulmasta Kuntaliiton ilmastohankkeen neljäs teemaseminaari, Helsinki 5.5.2011 Anu Kerkkänen, Suomen Kuntaliitto Ilmastonmuutoksen hillinnällä pyritään välttämään

Lisätiedot

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö II Mistä tarvitsemme tietoa? 25.11.2009 HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Hannu Vikman, Hannu Vikman Consulting Termejä Hulevesi: Rakennetuilla

Lisätiedot

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen IVALOJOEN TULVARYHMÄ Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

Aika. Paikka. Kohdeyleisö. Tausta. 22.4.2015 klo 12-18

Aika. Paikka. Kohdeyleisö. Tausta. 22.4.2015 klo 12-18 Aika 22.4.2015 klo 12-18 Paikka Lasipalatsin aukiolla tapahtumapisteet Laiturin sisätiloissa näyttely, tietoiskuja sekä esitykset Kohdeyleisö Kaikki pääkaupunkiseudun asukkaat Tausta pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutukset Ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutukset 2015- Timo Lanki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Työterveyslaitos Ilmatieteen laitos Suomen ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valtion

Lisätiedot

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere Teknisten palvelujen seutuyhteistyö Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere TEKPAn tavoitteet seutustrategiassa Tavoite Seudun suurista

Lisätiedot

Helsingin valmiussuunnitelma

Helsingin valmiussuunnitelma Helsingin valmiussuunnitelma Rakennusviraston toiminnan jatkuvuudenhallinta SKTY syyspäivät 21.10.2014 Timo Rytkönen Kaupungin valmiussuunnittelu Valmiuslaki (22.7.1991/1080) 40 : kunnan tulee valmiussuunnitelmin

Lisätiedot

FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa. 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri

FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa. 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri Esityksen sisältö EU:n tavoitteet nyt ja jatkossa Kansallinen ilmstopolitiikka Toimintaympäristön muutkokset

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Tarja Jääskeläinen, HSL Miksi yhteiskäyttöautoilua kannattaa tukea? Osa kestävää liikennejärjestelmää Ympäristöhyödyt: vähemmän ja uudempia autoja vähemmän hiilidioksipäästöjä

Lisätiedot

Ilmastonkestävä kaupunki työkaluja suunnitteluun ILKKA-hanke

Ilmastonkestävä kaupunki työkaluja suunnitteluun ILKKA-hanke Työkaluja ilmastonkestävään kaupunkisuunnitteluun ILKKA-nke 9.5.2014 Kuntien 7.ilmastokonferenssi Ilmastonkestävä kaupunki työkaluja suunnitteluun ILKKA-nke Edistää ilmastonkestävää kaupunkisuunnittelua:

Lisätiedot

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Juha A. Karhu, Ilmatieteen laitos (IL) fmi.fi/cccrp Juha A. Karhu, IL: Climate Change Community Response 1 Esityksen sisältö 1. Perustietoja hankkeesta 2.

Lisätiedot

Miksi sopeutumista ilmastonmuutokseen on tarkasteltava Suomessa? 10 teesiä sopeutumisesta

Miksi sopeutumista ilmastonmuutokseen on tarkasteltava Suomessa? 10 teesiä sopeutumisesta Miksi sopeutumista ilmastonmuutokseen on tarkasteltava Suomessa? 10 teesiä sopeutumisesta Jaana Husu Kallio 31.3.2014 IPCC:n 2. arviointiraportin julkistustilaisuus, SYKE 1: Yrityksistä huolimatta kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus Maija Neva, ympäristöministeriö Mitä kestävällä alueidenkäytön suunnittelulla tarkoitetaan? FIGBC:n Kestävät alueet toimikunnan

Lisätiedot

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille Helsingin seudulla ja Uudellamaalla Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmaa ja ilmastoa 3.12.2015 Pia Tynys Khk-päästöt (1000 t CO 2 -ekv.) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

Työpajaohjeistus (3/3)

Työpajaohjeistus (3/3) Työpajaohjeistus (3/3) Kysymykset: 1.Miten Suomessa kehitetään: luonnononnettomuusriskien vähentämistä? luonnononnettomuuksiin varautumista? 2.Miten Suomessa toimintaohjelmatyö tulisi organisoida, jotta

Lisätiedot

Paikkatiedot & Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit. HSL-HSY Paikkatietopäivä 5.12.2013

Paikkatiedot & Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit. HSL-HSY Paikkatietopäivä 5.12.2013 Paikkatiedot & Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit HSL-HSY Paikkatietopäivä 5.12.2013 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n seurantaa Kehitetty yhteistyössä

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 25.3.2013 Kehittämispäällikkö Christina Hovi 1 Turun kaupunkiseudun MAL-aiesopimus Valtion

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Oppaan tarve (1/2) Laajojen vettä läpäisemättömien pintojen kasvu lisää ja nopeuttaa pintavaluntaa ja voimistaa äärevöitymistä. Hulevesien

Lisätiedot

Ilmastonmuutos haastaa kaupunkisuunnittelun

Ilmastonmuutos haastaa kaupunkisuunnittelun Ilmastonmuutos haastaa kaupunkisuunnittelun Ilmastonkestävä kaupunki ILKKA seminaari 7.10.2014 Lasse Peltonen Tutkimuskoordinaattori, Kestävät Yhdyskunnat Suomen ympäristökeskus (SYKE) Katse kaupunkeihin

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Anna Räisänen / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 30.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Kuvaa ei voi näyttää nyt. Taustaa

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia. - arviointi ja uudistaminen

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia. - arviointi ja uudistaminen Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia - arviointi ja uudistaminen Jaana Kaipainen, maa- ja metsätalousministeriö 6.3.2014 Pirkanmaan ilmastoseminaari RCP2.6- ja RCP8.5 -kehityspolut vaihteluväleineen

Lisätiedot

Itämerihaasteen väliarviointi

Itämerihaasteen väliarviointi Itämerihaasteen väliarviointi Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari Helsinki Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg Arvioinnin toteutus Arvioinnin toteuttivat vertaisarviointina Itämerihaasteen

Lisätiedot

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1 METROPOLI JA VESI 1 Helsingin seudun toimintaympäristö 14 kuntaa, ylikunnalliset organisaatiot 1.3 miljoonaa asukasta Liikenne ja ympäristöpalvelut kaupunkiseudulla: HSY 4 kaupunkia,vesi- ja jätehuolto,

Lisätiedot

Uusi opas alimpien suositeltavien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi

Uusi opas alimpien suositeltavien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi Uusi opas alimpien suositeltavien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi Rakentamisen ohjauksen seminaari 13.11.2013 22.11.2013 1 Ympäristöopas 52 - Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista (1999) Ympäristöhallinnossa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Madekivi 13.4.2010 1 Organisaatio 13.4.2010 2 Ympäristökeskuksesta ELYn

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmastotekoja. 19.11.2014 Ilmastoaamiainen (Laituri)

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmastotekoja. 19.11.2014 Ilmastoaamiainen (Laituri) Pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmastotekoja 19.11.2014 Ilmastoaamiainen (Laituri) Espoo Espoon ilmastotekoja Ilmastoaamiainen 19.11.2014 Sari Soini Finnooseen laaja-alainen energiasuunnitelma 20.11.2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Tulvariskien hahmottaminen

Tulvariskien hahmottaminen Tulvariskien hahmottaminen VHVSY:n ja Vantaan kaupungin hulevesiseminaari 25.11.2014 Ulla-Maija Rimpiläinen Mitä tarkoittaa? Todennäköisyys on 22% sille, että seuraavan 50 vuoden aikana sattuu ainakin

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Pöyry Finland Oy 2.4.2014, Pöyry Finland Oy 1 Perinteinen Kokonaisvaltainen Tavoitteet Menetelmät Tulvasuojelu Kuivatus Esteettisyys Maankäytön tehostaminen

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Anu Kerkkänen, projektitutkija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere tavoitteena parantaa kuntien edellytyksiä

Lisätiedot

Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa

Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa Olli-Matti Verta 9.2.2013 11.2.2013 1 Satakunnan tulvariskialueet MMM nimennyt 22.12.2011 Perustuu tulvariskien alustavaan arviointiin (laki

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki On todennäköistä, että jotain epätodennäköistä tulee tapahtumaan. -Aristoteles

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 www.hsy.fi HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (6) Ympäristölautakunta Ypst/5 19.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (6) Ympäristölautakunta Ypst/5 19.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (6) 5 Helsingin, Lahden ja Turun vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta sekä esitys kaupunginhallitukselle tiekartan laatimisesta HEL 2011-005934

Lisätiedot

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Näkymiä lokakuu 204 varsinais-suomen ely-keskus Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Kuva: Minna Uusiniitty-Kivimäki Johdanto Turku,

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon toiminta-alueet 21.10.2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

Tulvat. Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013. Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus

Tulvat. Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013. Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus Tulvat Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013 Esityksen sisältö Yleisesti ELY-keskuksien tulvatehtävistä Tulvien luokittelu ja syyt Tulvien esiintyminen Itä-Suomessa Tulvariskit

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian koordinaatio muistio 2/2011 2.12.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian koordinaatio muistio 2/2011 2.12.2011 Aika: Torstai 10.11.2011 klo 13:00-14:55 Paikka: Tampereen kaupungintalo, Aleksis Kiven katu 14-16 c, ryhmähuone 2, V krs Osallistujat Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Vesihuoltolakiopas 2015 Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Lain säätelyä riskien hallinnasta on tarkennettu Vesihuoltolaitoksen taloushallinto tulee jatkossa eriyttää muista toiminnoista riippumatta

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen HSY:n hallitus päätti 16.10.2015 kokouksessaan 1.1.2016 alkaen voimassa olevan HSY:n vesihuollon taksan. Lisätietoja

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Tuuli Vesanto / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 17.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Taustaa Turun kaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN ROOLI. Riskien identifiointi Riskitietoisuuden lisääminen vakuutettujen keskuudessa Riskien analysointi Vahingontorjunta Riskinkanto

VAKUUTUSALAN ROOLI. Riskien identifiointi Riskitietoisuuden lisääminen vakuutettujen keskuudessa Riskien analysointi Vahingontorjunta Riskinkanto VAKUUTUSYHTIÖIDEN VARAUTUMINEN ILMASTONMUUTOKSEEN Risto Joppe Karhunen Johtaja Turvallisuus & Infra 1 VAKUUTUSALAN ROOLI Riskien identifiointi Riskitietoisuuden lisääminen vakuutettujen keskuudessa Riskien

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

Suomi EU:ssa 20 vuotta kestikö ympäristö. Seppo Vuolanto. Kestikö ympäristö, luonto ja ympäristöhallinto yhdentymisen?

Suomi EU:ssa 20 vuotta kestikö ympäristö. Seppo Vuolanto. Kestikö ympäristö, luonto ja ympäristöhallinto yhdentymisen? Suomi EU:ssa 20 vuotta kestikö ympäristö Seppo Vuolanto Kestikö ympäristö, luonto ja ympäristöhallinto yhdentymisen? Ympäristöhallinnon juurilla YK - Tukholman ympäristökokous 1972 Luonnonvarojen käyttö,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuollon riskit ja niiden hallinta Vesiosuuskunnissa koulutuspäivä, 20.-21.3.2014 Vesihuolto

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

- päätösotteet toimitettu kuntiin välittömästi ja tuettu näin asioiden käsittelyä samoin aineistoin joka KUUMA-kunnassa

- päätösotteet toimitettu kuntiin välittömästi ja tuettu näin asioiden käsittelyä samoin aineistoin joka KUUMA-kunnassa KUUMA OSAVUOSITOIMINTAKATSAUS sekä katsaus vuosien 2014-2017 painopisteisiin Johtokunta 4.6.2014 / 28, liite 18 3 KUUMA-SEUDUN PERUSTOIMINTA Valmis Toteutuu ennustetusti, kesken Toteutuu ennustetusti,

Lisätiedot

CLASS projekti vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla hulevedet paremmin hallintaan

CLASS projekti vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla hulevedet paremmin hallintaan CLASS projekti vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla hulevedet paremmin hallintaan Mika Tulimaa Rudus Oy Ilmaston muutos Ilmastonmuutosta ei tiedeyhteisössä ole enää kyseenalaistettu (lukuun ottamatta

Lisätiedot

Hallintokuntien ja eri työryhmien ilmastotehtävät

Hallintokuntien ja eri työryhmien ilmastotehtävät Hallintokuntien ja eri työryhmien ilmastotehtävät Jari Viinanen 1 18.5.2016 Jari Viinanen PKS Ympäristöpäällikköryhmä Hsy valmistelee Ilmastotehtävät: PKS ilmastostrategian edistäminen Hki: Päivi Kippo-Edlund,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely Olli-Pekka Mäki 1

Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely Olli-Pekka Mäki 1 Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely 3.4.2014 Olli-Pekka Mäki 1 Hulevesiohjelman taustaa Hulevesiohjelman laatiminen perustuu Turun ja Helsingin Itämerihaasteen toimenpideohjelmaan

Lisätiedot

Vuoden 2012 toiminnan arviointi

Vuoden 2012 toiminnan arviointi Vuoden 2012 toiminnan arviointi Alatyöryhmien toiminnalliset tavoitteet Liikenneturvallisuus-alatyöryhmän erityistavoitteet Seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan saattaminen loppuun ja

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

HELSINGIN MASSAT 7.9.2015

HELSINGIN MASSAT 7.9.2015 HELSINGIN MASSAT 7.9.2015 Mikko Suominen kaupungin massakoordinaattori YLEISTEN ALUEIDEN KAIVUMAAT 2010 500 000 t maa-ainesjätteenä maankaatopaikoille 2012 180 000 t 2013 10 000 t 2014 0 t (hyötykäyttöön

Lisätiedot

Suomi ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Suomi ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomi ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen Susanna Kankaanpää Globaalimuutoksen tutkimusohjelma Suomen ympäristökeskus Kiitokset: Pirkko Heikinheimo, MMM; Tim Carter ja Jari Liski, SYKE; Kimmo Ruosteenoja,

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten?

Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten? Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten? Kuntatalo B3.3, 11.9.2013 Jussi Rahikainen, pelastustoimen kehittämispäällikkö Suunnitelmallinen turvallisuusyhteistyö

Lisätiedot

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa Rovaniemen tulevaisuusfoorumi 19.4.2010 Pirkko Heikinheimo, VNK Kiitokset valmisteluavusta MMM:lle Mihin Suomi sopeutuu? Lämpeneminen jatkuu joka tapauksessa Päästörajoitusten

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot