PÄÄTÖS Dnrot OKV/1406/1/200S, SÄHKÖiSEN ÄÄNESTYKSEN KOKEILU VUODEN 2008 KUNNALLISVAALEISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS. 01.2.2009 Dnrot OKV/1406/1/200S, SÄHKÖiSEN ÄÄNESTYKSEN KOKEILU VUODEN 2008 KUNNALLISVAALEISSA"

Transkriptio

1 ~i~~j JÄLJENNÖS A~~ VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Dnrot OKV/1406/1/200S, OKV/1414/1/200S, OKV/141S/1/200S ja OKV/14SS/1/00S ~_)d,-~ SÄHKÖiSEN ÄÄNESTYKSEN KOKEILU VUODEN 2008 KUNNALLISVAALEISSA Vuoden 2008 kunallsvaaleissa sai Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä äänestää joko perinteisesti paperisila äänestyslipuila tai sähöisesti Kokeilukuntien äänioikeutetuila oli mahdollisuus ääestää sähköisesti mainittjen kuntien yleisissä ennakoäänestyspaikoissa ja vaalipäivänä äänestäjän oman äänestysalueen äänestyspaikassa Sähköisen äänestyksen kokeilu toimeenpantiin vaalilain 714/1998 muuttamisesta annetun määräaikaisen lain 880/2006 nojalla Lainmuutos oli voimassa "_,, o Kokeilu ei onnstunut suunnitellulla tavalla Kokeilukunnssa jäi antamatta 232 ääntä, koska aloitettu äänestys oli jäljempänä kerrotuin tavoin keskeytynyt Näissä tapauksissa äänestys ei kiijautunut sähköiseen vaaliuumaan ja ääni jäi antamatta Nämä ääestäjät eivät siten olleet voineet käytää heile kuuluvaa äänoikeutta Vaalien toimittaminen oli epäonnistunut ja vaalit oli jouduttu uusimaan ASIAA KOSKEVAT KANTELUT ja ' ovat oikeuskanslerile toimittamilaan kirjoitusila niistä jäljempänä ilmenevin perustein kiinnittäneet huomiota äänestyskokeiluun ja esittäneet sitä koskevia tutkimispyyntöjä toimittamaa kirjoitusta seuraa jäljennös julkaistusta uutiskirjoituksesta, jossa kerrotaan, että asiakirjoista näkyy, etteivät 232 keskeytäjää äänestäneet tavallsella äänestyslipulla Oikeusministeriön selvityksen mukaan äänestäminen epäonnistui todennäköisimmin siksi, ettei äänestäjä painanut OK-painiketta ennen kuin poisti sähköisen äänestyskortin kortinlukijasta Järjestelmän testauksessa ei tullut esile mahdollsuus, että äänestäjä voisi keskeytää koneella äänestämisen erehdyksessä OI KEUS KAN SLERINVIRASTO KÄYNTIOSOITE Snellmaninkatu 1, Helsinki POSTIOSOITE PL 20, V,ùÜoneuvosto etunimisukunimia!okvfi wwwohfi

2 2/10 Vaali viranomaisten tiedossa on, keiden sähköinen ääestäminen keskeytyi, vaikkakaan ei syy siihen On mahdollista, että äänestäjä perui äänestysaikeensa harkitusti Sitäkään ei tiedetä, kenelle äänestäjä aikoi äänensä antaa mielestä vaalisalaisuus koskenee myös sitä, jättääkö henkilö tyhjän ääneen vai ei Uutisoinnn mukaan näytää siltä, että joissakin tapauksissa äänet ja henkilöt voidaan kohdentaa toisiinsa, vaikka muuta on väitetty Koska keskeytynyt ääestys käsitellään tyhjän äänen antamisena, kohdennus tarkoittaa tosiasiallisesti sitä, että viranomaiset rikkovat vaali salaisuutta yksittäisen äänestäjän kohdalla _ pyyää tutkimaan sähköisen äänestysjärjestelmän toiminnan lailisuuden ja asianmukaisuuden siltä osin kuin keskeytynyt äänestys ja äänestäjä voidaa yhdistää toisiinsa (-= C) J kirjoitukseen oheistetuissa kahdessa uutiskirjoituksessa ja lausutaan, että oikeusministeriössä havaittiin keväällä 2008 virheen mahdollisuus sähköisessä äänestyksessä Yhdessä testaustilanteessa oli havaittu, että jos äänestäjä kesken äänestyksen vetää äänestyskortin pois kortinlukijasta, sovellus palaa mitään ilmoittamatta aloitussivulle Tällöin äänestäjälle voi jäädä väärä käsitys siitä, että äänestys onnistui Asia kirjattiin testauspöytäkirjaa, mutta tieto siitä ei edennyt auditointiraportiin Uutiskirjoitusen mukaan ministeriön johdolle tieto siitä saapui vasta perjantaina (päivämäärää ei ole tarkemmin ilmoitett) Ministeriössä oli ryhdyt selvittämään, miten tehtävät ja vastuut olivat jakautuneet ministeriön sisällä viittaa kirjeessään oikeusministeriön tiedotteeseen Siinä lausutaan, että äänestäjän tuli hyväksyä äänestyksensä painamalla OK-painiketta Vasta tämän jälkeen äänestäjän tuli poistaa sähköinen äänestyskorti kortinlukijasta ja viedä se vaalivirkailijalle Esile tulleissa 232 tapauksessa äänestäjät olivat jättäneet ohjeiden mukaisen hyväksynnän tekemättä Sähköisessä äänestysjärjestelmässä oli haluttu säilytää äänestäjän mahdollisuus keskeytää äänestys esimerkiksi lippuäänestyksen käytöön siirtymiseksi Järjestelmän testauksessa ja sen auditoinnissa ei tullut esile mahdollisuutta, että äänestyksen voisi keskeytää erehdyksessä kuten ilmenneissä tapauksissa arvostelee vaaliviranomaisten toimintaa kokeilukunnissa sekä äänestysjärjestelmän käyttöönotosta, auditoinnistaja valvonnasta vastaavien viranomaisten toimintaa Vaikka Suomessa on yleinen, yhtäläinen ja salainen äänioikeus, ääestäjä ei ole voinut tietää, oliko hänen äänen- A "--- sä mennyt sähöiseen vaaliuuraa vaatii, että kunallisvaalit on uusittava Muutoin ei voi olla vara vaalin lainmukaisuudesta ja siitä, vastaavatko vaalien tulokset ja valtuustojen kokoonpanot ääioikeuttaa käytäneiden tahtoa Tosite äänestyksen onnistumisesta olisi minimivaatimus vaalin lainmukaisuudesta j a oikeudenmukaisuudesta toteaa kirjeessään , että auditointiraportin mukaan yksittäisen äänestäjän äänen voi selvittää, jos saa haltuunsa kopion sähköisestä vaaliuumasta ja äänten salauksen purkuun tarkoitetun tarittavan avaimen Mikäli raporti pitää paikkansa, vaaliain 83 c :n määräys, että äätä ja äänestäjää ei voida yhdistää, jää toteutumatta toivoo oikeuskanslerin puuttuvan asiaan 01 KEUS KAN SLERINVI RASTO KÄYNTIOSOITE Snellaninkatu 1, Helsinki etunimisukunimia!okvfi wwohfi

3 3/10 KÄYTÖSSÄ OLLUT SELVITYS Kirjoitusten johdosta on oikeusministeriö päivätyllä kirjeellään ja sen liitteilä toimittanut selvityksensä Selvitystä annettaessa tuli erityisesti kiinnittää huomiota siihen, miten sähöisen äänestyksen toimivuutta oli ennalta testattu ja milaiset ohjeet äänestysmenettelyä varten oli anettu Lisäselvityksen saamiseksi olen tutustunut korkeimman hallinto-oikeuden antamiin päätöksiin taltionumerot kunnallsvaalien järjestämistä kokeilukunnissa koskevissa asioissa Käsilä ovat myös olleet asiakirjat, jotka liittyvät oikeusministeriön päivättyyn lausuntopyyntöön ministeriössä laaditusta, päivätystä muistiosta "Sähöisen äänestyksen pilottihanke vuoden 2008 kunnallisvaaleissa: Kokemuksiaja opittuja asioita" ASIAN KÄSITTELY HALLINTO-OIKEUDELLISESSA LAINKÄ YTTÖJÄRJESTYK- SESSÄ Asiassa saadun selvityksen mukaan olivat asianomaisten kuntien keskusvaalilautakunat vahvistaneet vuoden 2008 kunnallsvaalien tulokset Keskusvaaliautakuntien päätöksistä on valitettu Helsingin hallinto-oikeudelle sekä vaadittu muun muassa niiden päätösten kumoamista ja uusien vaalien järjestämistä Hallinto-oikeus on päätöksilään näiltä osin hylännyt valitukset katsoen, että vaaleja ei ollut toimitettu vaalilain 101 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla virheellsessä järjestyksessä eivätkä päätökset olleet lainvastaisia Valittajat valittivat edelleen korkeimmalle hallnto-oikeudelle vaatien hallinto-oikeuden ja keskusvaalilautakuntien päätösten kumoamista sekä vaalien määräämistä uusittaviksi Korkein hallnto-oikeus on antamilaa päätöksilä jäljempänä selostetuin perustein kumonnut valituksenalaiset päätökset ja määrännyt uudet vaalit toimitettaviksi asianomaisissa kunnissa ç~ RATKAISU ~) Olen käsitellyt ja ratkaissut kirjoituset niiden sisältämän asiayhteyden vuoksi tällä päätöksellä Sähköisen äänestysjärjestelmän toiminta ja äänestäjille annetut ohjeet Selvitysasiakirjoissa on yksityiskohtaisesti kuvattu sähköistä äänestysjärjestelmää ja ääestysmenettelyn kulkua Sen mukaan käytöliittymään liittyi sellainen piirre, että jos äänestäjä otti äänestyskortin pois kortinlukijasta kesken äänestystapahtuman, äänestys keskeytyi ja sovellus palautui siitä mitään ilmoittamatta aloitussivulle Äänestysjärjestelmä ei ilmoittanut äänestyksen keskeytymisestä, jolloin äänestäjä saattoi erehtyä luulemaan, että äänestys oli loppuun suoritettu OI KEUS KANS LERINVI RASTO KÄYNTlOSOITE Snellmaninkatu 1, Helsinki etunimisukunimicpokvfi wwohfi

4 4/10 Asiassa saadun selvityksen mukaan äänestäjiä oli sähköisessä äänestyksessä ohjatt näin: 1 Kokeilukuntien äänioikeutetuille lähetetyn vaalilain 21 :ssä tarkoitetun ilmoitus kortin mukaan oli liitetty äänestystä koskeva esittely, joka sisälsi sekä kuvallisen ohjeen sähköisestä äänestyksestä että tiivistetyn sanallisen ohjeen sähköisestä äänestyksestä 2 Ohjeessa mainittiin myös osoite ministeriön ww-sivuilejoissa oli julkaistu sähköisen äänestyksen esittely helmikuussa Äänestyspaikkoja varen painettu juliste, jossa selostettiin kuvin äänestyksen kulkua, oli nähtävilä sekä ennakkoäänestyspaikoissa että äänestyskopeissa 4 Äänestysjärjestelmä ohjasi ääestystapahtumaa näyttöruudulla 5 Vaalitoimitsijat nei;voivat tarvittaessa suullisesti Kotiin lähetetyn sanallsen ohjeen mukaan äänestäjän tuli työntää saamansa äänestyskorti äänestyskopissa olevaan kortinlukijaan ja tämän jälkeen painella kosketusnäytölle sen ehdokkaan numero, jolle halusi ääensä antaa Tämän jälkeen järjestelmä toi näytölle valitun henkilön tiedot Äänestys hyväksytiin painamalla OK-painiketta/näppäintä Kotiin lähetty kuvallnen ohje poikkesi äänestyksen kulun osalta sanallisesta ohjeesta siinä, että siinä kehotettiin painamaa OK-painiketta jo ehdokkaan numeron valinnan jälkeen ja uudestaan varistettaessa valinta Lisäksi ohjeessa neuvottiin menettelystä tilanteessa, jossa ääestäjä halusi käytää äänioikeuttaan antamatta ääntään kenellekään ehdokkaista Tällöin äänestäjän tuli asetettuaan äänestyskortin äänestyspäätteessä olevaan lukijaa painaa "Äänestän tyhjää" -painiketta Lopuksi ääestäjän tuli - varmistettaan valintansa tai äänestettyään tyhjää - poistaa äänestyskorti kortinlukijasta ja sen palauttaa se vaalivirkailijalle OK-painikkeen painaminen esiintyi sanallsessa ohjeessa vain kerran Ohje oli sikäli puutteellinen, että OK- painiketta tuli painaa heti ehdokkaan numeron valinnan jälkeen ja uudelleen hyväksytäessä näytölle tulleet tiedot OK-painiketta tuli siis painaa kahdesti Selvityksen mukaan kuvallinen ohje sekä oikeusministeriön laatima sähöisen äänestyksen juliste olivat tässä suhteessa oikeita kehottaessaan painamaan OK-painiketta kahdessa kohdassa Myös äänestysjärjestelmä oli ohjanut äänestäjää '~, tj Korkein hallnto-oikeus on päätöksissään kiinnittänyt huomiota siihen, että olivatko sähöiseen äänestykseen liittyneet ohjeet olleet äänestäjän kannalta silä tavoin harhaanjohtavia tai puutteellsia, että ne olisivat aiheuttaneet virhetoiminnon ääestyksessä, ja siihen, mikä vaikutus asiassa on ollut silä äänestysjärjestelmän piirteellä, että järjestelmästä on voinut poistua ilman, että se on ilmoittanut tapahtuman keskeytymisestä Äänestäjile anetut ohjeet ja sähköisen äänestysjärjestelmän toiminta olivat siten sidoksissa keskenään Asiaa tältä pohjalta oikeudellsesti arvioidessaan (päätösten kohdat 242) korkein hallntooikeus on pitänyt sanallsta ohjetta puutteellsena, koska siinä OK-painikkeen painaminen mainitaan vain kerran, ja sähköistä äänestysjärjestelmää puutteellsena siinä, että ilmoitusta keskeytyksestä ei tullut, mikäli äänestäjä oli ottanut kortin pois laitteesta kesken äänestystapahtuman Puutetta on pidetty ääestysjärjestelmän toimintovirheenä Päätöksissä viitataan äänestyslaitteen testauksessa todettuun puutteeseen, jota koskeva havainto ei ollut johtanut toimenpiteisiin Lisäksi päätöksissä viitataan toimittajan auditointiraportiin sisältyvään huomioon, että äänestäjä ei voinut sähköisessä äänestyksessä varistua siitä, menikö hänen antamansa ään oikein perile, koska hän ei saa äänestystapahtumasta paperitulostetta tai sähköistä kuittia OI KEUS KANSLERINVI RASTO KÄYNTIOSOITE Snellaninkatu 1, Helsinki (09) etunimi sukunimia!o kvfi wwwol-vfi

5 Totean, että selvityksen mukaan sähköisessä äänestysjärjestelmässä äänestäjälle oli annettu mahdollsuus tarkoituksella keskeytää äänestys Poissuljettua ei ole, että jotkut äänestäjät olivat tietoisesti käytäneet tätä järjestelmän ominaisuutta Todennäköisempää kuitenkin on, että äänestyksen keskeytymiseen olivat useimmissa tapauksissa johtaneet ne edellä kerrotut puutteet, jotka liittyivät erityisesti itse sähköiseen äänestysjärjestelmään, mutta myös sitä koskevan äänestäjile toimitetun ilmoituskortin liitteen sanalliseen ohjeeseen Lähemmin on jäänyt selvittämättä se, mikä vaikutus äänestäjien toimintaan äänestystilanteessa ja äänestyksen keskeytymiseen oli ollut sillä ilmoitetulla seikalla, että äänestys laitteen toiminta oli saattanut hidastella Äänestysjärjestelmälle asetettavista vaatimuksista nousevat esile muun muassa helppokäytöisyys ja varuus Äänestäjän mahdollisuus äänioikeutensa käytämiseen ei saa olla kiinn siitä, milaisen vaihtoehtoisen ääestystavan hän valitsee Äänestystapojen tulisi siten käytön helppouden ja varuuden osalta olla mahdollisimman tasavertaisia Tältä osin voidaa todeta, että käytössä ollut sähköinen äänestysjärjestelmä ei siihen sisältyän tahattoman toiminan keskeytysmahdollsuudenja sitä koskevan tiedon saaatta jääisen johdosta ole ollut rinnastettavissa perinteiseen lippuäänestykseen Koska sähöinen äänestys oli uusi äänestystapa, oikeiden ja riittävien ohjeiden saaminen oli ollut erityisen tareellsta Sähköisen äänestyksen kokeilua varen olikin monipuolisesti varauduttu antamaan tietoa äänestäjile Eri tavoin anettavia ohjeita laadittaessa oli tullut välttää ristiriitaisten ohjeiden antaminen Edellä on todettu ilmoituskortin liitteenä olleiden suppeiden sanallisten ohjeiden olleen riittämättömät suhteessa siihen, miten sähköinen äänestysjärjestelmä toimi Tarkasteltaessa sanallsten ohjeiden suhdetta vaalilakiin huomio kiinnittyy lain 83 b :n 3 momentin 2-3) kohtiin (880/2006), joiden mukaan äänestäjä äänesti merkitsemällä näyttöruudulle ehdokkaan numeron tai valitsemalla ruudulta vaihtoehdon, jonka mukaan hän käytää äänioikeuttaan antamatta ääntään kenellekään asetetuista ehdokkaista, ja vahvistamalla valintansa Sanallset ohjeet ovat varsin lähellä säännöstä siinä, ettei ehdokkaan numeron haun jälkeen edellytetty toimenpiteitä ennen valintaa seuraavaa vahvistusta Voitaneen katsoa, että äänestäjän toiminta käytössä olleessa sähköisessä äänestysjärjestelmässä oli jossain määrin poikennut säännöksen mukaisesta menettelystä, ilmeisesti juuri alussa mainitun tietoisen äänestyksen keskeytämismahdollsuuden sallvan lisäominaisuuden johdosta f~ Äänestäjän kanalta oli kuitenkin ollut tärkeää saada ohjeet, jotka vastaavat järjestelmän tosi- ~-~ asiallsta toimintaa Äänestysjärjestelmän testaaminen Oikeusministeriö selostaa selvityksessään liiteasiakirjoihin tukeutuen, miten sähköisen äänestysjärjestelmän auditointi tapahtui ja miten jäijestelriän toimivuutta oli testattu ennalta, seuraavasti Turu yliopiston matematiikan laitos auditoi äänestysjärjestelmän ministeriön toimeksiannosta Tietojärjestelmän toimittajan testauksiin osallistui 21 toimittajan palveluksessa olevaa henkilöä, joista neljä keskittyi tuotantoympäristön testaukseen Tähän lukumäärään ei sisältynyt espanjalaisen ohjelmistoyrityksen testaajia Oikeushallnnon tietoteknikkakeskus (OTTK) järjesti äänestysj ärjestelmän hyväksymistestaukset 5/10 01 KEUS KANSLERINVI RASTO KÄYNTlOSOITE Snellmaninkatu 1, Helsinki POSTIOSOITE PL 20,00023 V,ùtioneuvosto etunimisukunimia!okvfi wwohfi

6 6/10 (') 't==-" Sisäisen tarkastuksen yksikön päivätyssä selvityksessä sähköisen äänestyksen kokeilusta esitetään (sivuilla 12-13), että jo ensimmäisenä testauspäivänä ( ) testaajat olivat tuoneet esiin äänestyspäätteen puutteena sen, että äänestäjälle saattaa jäädä virheellinen käsitys äänestyksen onnistumisesta, koska äänestyskortin ennenaikainen poistaminen laitteesta palauttaa sovelluksen mitään ilmoittamatta aloitussivulle Havainto kirjattiin testausmuistioon Samaan asiaan kiinnitettiin huomiota vielä toisellakin testauskierroksella , mutta sitä ei enää kirjattu testausmuistioon havaintona Testausvastaava jakoi laatimansa testausmuistiot sähöposti-liitteenä toimittajan projektipäällikön ja testauksiin osallstuneiden lisäksi projektin johdolle sekä asiakkaan että toimittajan puolelta, muile projektissa työskentelevile, auditoijille sekä eräile muilekin keskeisten sidosryhmien edustajile Jatkotoimenpiteiden kanalta keskeisiä olivat jakelut testaajile tietojen oikeellisuuden tarkistamiseksi ja toimittajan vastuuhenkilöile korjaustoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen käynnistämiseksi Selvityksessä esitetää ario, jonka mukaan testausjärjestelyt oli toteutettu suunitelman mukaisesti eikä niiden suhteen ollut huomauttamista Havaintojen kirjausmenettelyn kattavuuden osalta puutteena pidetään sitä, ettei kaikkia toisella kierroksella tehtyjä havaintoja ollut kirjatt Uudelleen kirjaus olisi varistanut jatkokäsittelyn niille järjestelmän ominaisuuksile tai puutteile, jotka olivat jääeet ensimmäisen kierroksen jälkeen korjaamatta tai käsittelemättä Edelleen selvityksessä kosketellaan (sivuila 13-14) havaittujen virheiden korjausta sekä poikkeamien ja muutosten hallintaa ja todetaan, että toimittaja sai testaushavainnot testauspöytäkirjan muodossa eikä niistä ilmennyt selkeästi, mitkä havainnoista oli tulkittava muutospyynnöiksi Ainoa havainto, jonka jälkikäsittelystä ei ole löytynyt merkintää, koskee testaajien esille ottamaa äänestyskortin ennenaikaisesta poisottamisesta johtuvaa äänestyksen keskeytymistä Se, että jälkikäteen kriittiseksi osoittautunut havainto ei tullut muutoksenhallntamenettelyyn, saattoi johtua testaushavaintojen epämuodollisesta raportointi- ja käsittelytavasta ja huolellsuuden pettämisestä Osaltaan tilanteeseen on saattanut johtaa kiireinen työtilanne ja se, että suunniteltuun ja testauksessa toimivaksi todettuun ominaisuuteen liittyvää riskiä ei pystyty näkemään todellisena f~ '~J Merkitään, että oikeusministeriön lausuiitopyynnön litteenä olevassa muistiossa käsitellään tietokatkoa testausmenettelyssä (sivut 32-33) tarkemmin näin Testausmenettelyssä tehty havainto ei löytänyt tietään testausmuistiosta eteenpäin Testaustiaisuudessa olivat paikalla OTTK:n hankepäällkkö ja toimittajan projektipäällkkö sekä kaksi muuta OTTK:n edustajaa, kuntien edustaja ja yksi kansanedustaja Havaintoa ei kuitenkaa käsitelty hanepäällkönja projektipäällikön toimesta testausta seuraneissa sähöisen ääestyksen projektiryhmän kokouksissa eikä muutoinkaa heidän keskinäisessä viestinnässää Projektiryhmän kokouksessa projektipäällkkö ilmoitti ja pöytäkirjaan kirjattiin, että testaushavaintojen mukaiset korjaukset järjestelmään on tehty Asiaa ei saatett eteenpäin oikeusministeriön ja toimittajan (OM-TE) ohjausryhmän käsittelyyn Sisäisen tarkastuksen selvitykseen viitaten muistiossa lausutaan, että sen perusteella näyti siltä, että havainnon käsittelemättömyys johtui siitä, että järjestelmän ominaisuus (palautuminen alkunäytölle) oli suunniteltu ominaisuus, jonka katsottiin turaavan äänestäjien vaalisalaisuutta Äänestysjärjestelmän käytö oli myös monin tavoin ohjeistett Hanepäällikkö ja projektipäällikkö eivät kyenneet tunnistamaan havaintoon liittyvää riskiä Testausmuistion vapaamuotoinen rakenne saattoi johtaa asiakkaan ja toimittajan keskinäisiin väärinymmäryksiin 01 KEUS KANSLERINVIRASTO KÄYNTlOSOITE Snellmaninkatu 1, Helsinki etunimisukunimia!ohfi wwwokvfi

7 Koska riskiä ei huomattu eikä siihen liittyvää keskustelua käyty, se jäi jatkossa syrjään, myös niiltä muilta testaustilaisuudessa mukana olleilta, jotka myöhemmin käytivät järjestelmää koulutuksessa ja kemaaliharjoituksissa Asiaa ei otettu myöskään toimittajan projektipäällikön pitämään riskiluetteloon, joka käsiteltiin ohjausryhmän kokouksissa Testausmuistiot jaettiin sähköpostitse tiedoksi laajalla jakelulla Tilaisuudessa läsnä olleiden, hankeen johdon ja muiden hankeessa mukana olleiden lisäksi ne lähetettiin mm oikeusministerin erityisavustajalle, oikeusministeriön viestintään ja pilottikuntien johtohenkilöille Huomiotta vaille jääneen riskin mahdollista toteutumista ei osattu seurata vaalien toimeenpanovaiheessa Huomioimattomuus ilmeni vielä vaalien jälkeenkn siten, että ministeriön tiedotteessa mainittiin, että asia ei ollut tullut esile testauksissa Testausmateriaalia läpikäytäessä huomattiin vasta, että havainto oli kirjattu testausmuistion lopullseen versioon Muistiossa esitetyn arvion mukaan tietokatkoksella voidaan katsoa olleen vaikutusta koko haneen lopputulokseen Totean, että testauksessa tehty havainto siitä, ettei sähköinen ääestysjärjestelmä ilmoittanut äänestyksen keskeytämisestä, oli kirjattu testausmuistioon ja saatettu niiden henklöiden tietoon, joila oli mahdollisuus ja velvollsuuskin ryhtyä toimenpiteisiin asiantilan korjaamiseksi Varmaa tietoa siitä, miksi tietokatkos syntyi ja toimenpiteisiin ei ryhdyty, ei ole esitetty Asiantilan osalta voitaneen huomauttaa, että projektin toteuttamiseen ja testauksiin osallistuneila henklöilä oli epäilemättä ollut keskivertoäänestäjää paremmat valmiudet seurata ja arvioida äänestysmenettelyn kulkua ja reagoida siinä mahdollisesti ilmeneviin yllättäviin käänteisiin Lisäksi äänestystilane sinänsä oli saattanut olla omiaan vaikuttamaan äänestäjiin ja heikentämää heidän kykyjään selviytyä tilanteesta Se, että kyseessä oli kokeilu, olisi puoltanut sellaista menettelyä, että järjestelmää olisi testatt tavallsilla äänestäjilä ja että apuna järjestelmää suuniteltaessa olisi käytetty erityistä käytettävyysasiantuntijaa Vaalisalaisuus - keskeytys ja tyhjää äänestäminen 7/10 () Oikeusministeriö lausuu selvityksessään, että äänestyksen keskeytäminen ja tyhjää äänestäminen ovat kaksi eri asiaa Jos äänestäjä keskeyttää äänestämisen, äänioikeutta ei äänioikeusrekisterissä tai vaaliuettelossa merkitä käytetyksi, jolloin äänestäjä saattaa halutessaan palata myöhemmin äänestämään Tieto siitä, että äänestäjä ei ole käytänyt äänioikeuttaa, ei ole salainen Äänioikeuden käytön julkisuuteen littinä seikkoina Ga sitä koskevina säännöksinä) on mainittu, että äänioikeusrekisteri on julkinen henkilötunnuksia lukuun ottamatta (vaaliain 23 :n 1 momentti, laissa 714/1998), ääioikeusrekisteriin tehtävät äänestämistä koskevat merkinnät ovat julkisia sen jälkeen kun vaalipäivän äänestys on päättynyt (vaaliain 29 :n 2 momentti, 247/2002) ja paperiset vaaliluettelot tulevat julkisiksi, kun vaalipäivän äänestys on päättnyt (vaaliain 71 :n 3 momentti, 714/1998) Sähöisessä äänestysjärjestelmässä äänestäjällä oli mahdollisuus äänestää tyhjää painamalla ääestyspäätteen valintaruudulla "Äänestän tyhjää" -painiketta ja sen jälkeen vahvistaa valintansa painamalla OK-painiketta näytöllä, jolle tulostui ilmoitus "Käytän äänioikeuttani antamatta ääntäni kenellekään ehdokkaista" 01 KEUS KANS LERINVIRASTO KÄYNTIOSOITE Snellmaninkatu 1, Helsinki etunimisukunimia!okvfi wwwol-vfi

8 8/10 Vaalilain 83 c :n (laissa 880/2006) i momentin mukaan sen jälkeen, kun äänestäjä on vahvistanut valintansa, äänioikeusrekisteriin kiijautuu merkintä siitä, miloin ja: missä hän on käyttänyt äänioikeuttaan Totean, että lainkohdassa valinnan vahvistaminen tarkoittaa myös tietoista tyhjää äänestämistä ja on merkinnyt äänioikeusrekisteriin merkintää äänioikeuden käytämisestä Se, että äänestys oli keskeytynyt äänestäjän poistettua äänestyskortin laitteesta edellä kerrotuissa olosuhteissa, oli johtanut sen sijaan siihen, että äänioikeusrekisteriin ei ole kirjautunut merkintää äänioikeuden käytämisestä, vaikka äänestäjä luulikin äänestäneensä Äänioikeusrekisteri on julkinen asiakirja ja tiedot äänioikeuden käytämättä jättämisestä äänestyksen keskeytystapauksissa ovat sinänsä oikeat Tilanne saattaa sellaisen äänestäjän kannalta muodostua harmiliseksi, joka on kertonut täytäneensä "kansalaisvelvollsuutensa" käymällä ääestämässä, mutta äänioikeusrekisteristä ei löydy sitä koskevaa mainintaa ääestyksen tahattoman keskeytymisen vuoksi Äänioikeusrekisteri ei tässä tapauksessa kerro, eikä voikaan kertoa, mistä syystä äänioikeus jäi käytämättä Vaalisalaisuuden murtaminen Oikeusministeriö lausuu, että se oli järjestänyt sähköisen vaaliuuman säilytämisen vaalien aikana ja sen jälkeen tietoturvallsesti niin, ettei kukaa asiaton ole voinut päästä siihen käsiksi Sähköisten äänten salauksessa käytettiin julkisen avaimen (PKI) menetelmää, jossa toinen salausavaimista on julkinen ja toinen ainoastaan avaimen haltijan hallussa oleva yksityinen avain Yksityinen salausavain jaettiin sähköisen uuman avausryhmälle niin, ettei kukaan yksin pystynyt avaamaan uumaaja yhdistämään ääestäjää ja hänen ääntään Vaalisalaisuuden murtaminen olisi mahdollista vain lainvastaisen ja samalla rikollsen toiminnan kautta (C~- '~j j Vaalilain 83 c :n 1 momentista ilmenee edelleen, että äänestäj än vahvistaessa valintansa hänen antamansa ääni ja henkilötunnus kirjautuvat oikeusministeriön sähköiseen vaaliuumaan siten salattuina, ettei niitä voida keskenään yhdistää Äänen kirjautumisesta sähöiseen vaaliuumaan ja sen säilytämisestä siellä on huolehdittava siten, että vaalisalaisuus säilyy Saman pykälän 3 momentin mukaan ennen ennakko äänestyksen alkamista oikeusministeriö hyväksyy sähöisen vaaliuuman otettavaksi käytöön ja lukitsee sen siten, ettei sitä voida avata ennen kuin vaalipäivän äänestys on päättnyt sekä luovuttaa uuman avaimet 86a :n 2 momentissa tarkoitetuile henkilöile Saman pykälän 4 momentista käy ilmi, että vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen sähöinen vaaliuura ja sen avaimet sekä mahdollset tulosteet säilytetään, kunes seuraavat vaalit on toimitettu Totean, että kun otetaan huomioon, mitä ministeriön selvityksessä on esitetty, vareenotettavaa pelkoa siitä, että vaalisalaisuus tulisi muretuksi, ei näytä olevan olemassa Uusien vaalien toimittaminen Korkeimman hallinto-oikeuden johtopäätökset (päätösten kohdat 25) kuuluvat näin; "Kun otetaan huomioon edellä maintut puutteet kotiin lähetetyssä ilmoituskortin liitteenä olleessa sanallisessa sähöisen äänestyksen ohjeessa sekä toimintovirhe sähköisessä äänestysjärjestelmässä, valmistelussa tehdyt toimenpiteet ovat olleet kokonaisuutena tarkasteltuina lainvastaisia Vaalit on toimitettu virheellsessä järjestyksessä Kun vielä otetaan huomioon rekisteröitymättömien tapahtumien määä, virheellsyydet ovat ilmeisesti saattaneet vaikuttaa vaalien tulokseen Virheellsyy- 01 KEUS KANS LER INVIRASTO KÄYNTlOSOITE Snellaninkatu 1, Helsinki etunimisukunimia!okvfi wwwokvfi

9 det ovat tyypiltään sellaisia, että vaalien tulos ei ole oikaistavissa Tämän vuoksi vaalit on määrättävä uusittaviksi" Karkkilan, Kauniaisten ja Vihdin keskusvaalilautakuntien oli viipymättä ryhdytävä toimenpiteisiin uusien vaalien toimittamiseksi Totean, että kysymys uusien vaalien toimittamisesta on lainvoimaisesti ratkaistu säännönmukaisessa muutoksenhakumenettelyssä anetuila päätöksilä Uudet vaalit on toimitettu Asia ei tältä osin anna aihetta toimenpiteisiini 9/10 Johtopäätökset ja toimenpiteet " Kirjoitukset koskevat vuoden 2008 kunallsvaalien valmistelussa ja järjestämisessä kokeiltuun sähöiseen äänestysjärjestelmään liittiä seikkoja ja vaaliviranomaisten toimintaa Asiassa ei ole tarkemmin yksilöity niitä kokeilukuntien vaaliviranomaisia, joiden toimintaa on pyydetty tutkimaan Kantelu- ja selvitysasiakirjoissa on kosketeltu vaalilain 2 luvussa luetelluista vaaliviranomaisista vain oikeusministeriön toimintaa Lailisuusvalvonnan kanalta merkitystä on silä, että valtioneuvoston ohjesäännön 14 :n 5 kohdan ja vaaliain 10 :n mukaan ylimpänä vaaliviranomaisena oikeusministeriö kantaa sile kuuluvan viranomaisvastuun käytössä olleen äänestysjärjestelmän toiminnasta, siitä että ääioikeutetut olivat voineet käytää heile perustuslain 14 :ssä turvattua äänioikeuttaan ja sitä kautta vaalien onnistumisesta (J Sähöisen äänestyksen kokeilu oli epäonnistunut Tämä oli johtunut viime kädessä siitä, että äänestysjärjestelmän testausvaiheessa tunnistetut puutteet käytöjärjestelmän osalta olivat jääneet toistaiseksi selvittämättömistä syistä korjaamatta Asiassa suoritetuissa selvityksissä on selvitelty epäonnistumisen syitä sekä projektiin osallistuneiden toimijoiden tehtäviä ja toimenpiteitä Selvityksistä ilmenee, että projektissa oli ollut monia toimijoita ja että työnjako varsinaisten korjaustoimenpiteidenja niiden suorittamisen valvonnan osalta ei ollut toiminut Selvitysten tarkoituksena ei ole kuitenkaan ollut nimenomaisesti pyrkiä osoittamaan, kuka tai ketkä toimijoista olisivat ratkaisevasti vastuussa kokeilun epäonnistumisesta Tältä osin kysymys onkin lähinnä vastuun jaosta oikeusministeriön ja toimittajan kesken, mikä asia ei sen yksityisoikeudellsen luonteen vuoksi kuulu oikeuskanslerin käsiteltäviin asioihin Tuossa suhteessa ja muutoinkin saattaa merkitystä olla silä seikalla, mikä merkitys tulisi antaa sile projektiryhmän pöytäkirjaan merkit ylle toimittajan projektipäällkön ilmoitukselle, että testaushavaintojen mukaiset korjaukset järj estelmään on tehty Ottaen huomioon, että kunnallsvaalit on kokeilukunnssa uusittu katson, ettei asia ana aihetta muuhun kuin että muistutan oikeusministeriötä sile osaltaan ylimpänä vaaliviranomaisena kuuluvasta vastuusta turvata vaalien moitteeton järjestäminen ja kiinnitän vastaisen varalle ministeriön huomiota edellä esitettyihin näkökohtiin suunniteltaessa otettavaksi käytöön sähköinen äänestysjärjestelmä Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen tästä päätöksestä oikeusministeriölle tiedoksi 01 KEUS KANSLERINVIRASTO KÄYNTlOSOlTE Snellmaninkatu 1, Helsinki POSTIOSOITE PL 20, V,ùtioneuvosto TELEFAKS! etunimi sukunimia!okvfi wwokvfi

10 10/10 Kappale tätä päätöstä toimitetaan erikseen kullekin kantelijalle Oikeuskansleri JAAKKO JONKKA Jaakko Jonka (leima) Esittelij äneuvos JORM SNELLMAN Jorma Snellman Jäljennöksen oikeaksi todistaa, valtioneuvoston oikeuskanslerinvirastossa 1 päivänä joulukuuta 2009 H~, "-~ 1?~~ 01 KEUS KANSLERINVI RASTO KÄYNTIOSOlTE Snellmaninkatu 1, Helsinki etunimi s ukunimia!o kvfi wwwohfi

PL 25 (09) VALTIONEUVOSTO

PL 25 (09) VALTIONEUVOSTO ~. OIKEUSMINISTERIÖ 30.1.2009 123, 124, 125, 131/03/2008 Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A PL20 00023 VALTIONEUVOSTO Selvitys pyyntö Valtioneuvoston oikeuskansleri on kirjeilä 11.11.2008

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta 39 26.11.2008

Keskusvaalilautakunta 39 26.11.2008 anonlisäveroineen 3904 euroa." Mainittakoon, että oikeudenkäyntikulua koskevan konauksen laskun saajaksi on merkitty Vihdin, Kauniaisten ja Karkkilan kunnat. Valituksen perusteet ovat tiivistettynä seuraavia:

Lisätiedot

9.12.2008 OM 84-88/92/2008

9.12.2008 OM 84-88/92/2008 LAUSUNTO 9.12.2008 OM 84-88/92/2008 Helsingin hallinto-oikeus lähetteenne 17.11.2008 nrot 17062-17066/08 SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS 1. Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Helsingin hallinto-oikeudelle on

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (21) Taltionumero 900

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (21) Taltionumero 900 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (21) 9.4.2009 Taltionumero 900 Diaarinumero 689/1/09 Asia Valittajat Kunnallisvaaleja koskeva valitus A, B ja C, Karkkila Päätös, josta valitetaan Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 880. Laki. vaalilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 880. Laki. vaalilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2006 N:o 880 884 SISÄLLYS N:o Sivu 880 Laki vaalilain muuttamisesta... 2501 881 Tasavallan presidentin asetus Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (22) Taltionumero 901

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (22) Taltionumero 901 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (22) 9.4.2009 Taltionumero 901 Diaarinumerot 645 ja 688/1/09 Asia Valittajat Kunnallisvaaleja koskeva valitus 1. A, Vihti 2. B ja C, Vihti Päätös, josta

Lisätiedot

Sähköinen äänestys kunnallisvaaleissa 2008

Sähköinen äänestys kunnallisvaaleissa 2008 Oikeusministeriö Sähköinen äänestys kunnallisvaaleissa 2008 Tiedotustilaisuus 8.2.2008 Sähköinen äänestys 2008 1 Sähköinen äänestys 2008 2 Sähköinen äänestys 2008 3 Miksi sähköinen äänestys äänestys? Vanhanen

Lisätiedot

Sähköinen äänestämisen testaus

Sähköinen äänestämisen testaus Sähköinen äänestämisen testaus Oikeusministeriö, 12.3.-28.3.2008 Pohja- ja paikkatiedot 1 evote:n testaus kokonaisuudessaan Toimittajien komponenttitestaukset TE:n integraatiotestaus TE:n järjestelmätestaus

Lisätiedot

1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta. 2 Äänestystapa KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta. 2 Äänestystapa KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta 2 Äänestystapa Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainitut edustajiston vaalit toimitetaan osuuspankin omistaja-asiakkaiden

Lisätiedot

SÄHKÖINEN ÄÄNESTÄMINEN 2008 Sähköisen äänestämisen kokeilu kunnallisvaaleissa 2008. Äänestysjärjestelmän tekninen esittely

SÄHKÖINEN ÄÄNESTÄMINEN 2008 Sähköisen äänestämisen kokeilu kunnallisvaaleissa 2008. Äänestysjärjestelmän tekninen esittely SÄHKÖINEN ÄÄNESTÄMINEN 2008 Sähköisen äänestämisen kokeilu kunnallisvaaleissa 2008 Äänestysjärjestelmän tekninen esittely Keskitetty äänestysjärjestelmä: - Sähköisen äänestyksen keskitetty palvelinjärjestelmä,

Lisätiedot

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali Tasavallan presidentin vaali 2012 Selkoesite Presidentinvaali Tämä esite kertoo presidentinvaalista, joka järjestetään Suomessa vuonna 2012. Presidentin tehtävät Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI

Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018 Presidentinvaali Suomen kansalaiset valitsevat presidentin vaalissa kuuden vuoden välein. Ensimmäinen vaali: Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018 Ennakkoäänestys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2013 1 (5) 1262 Esitys oikeusministeriölle ja valtiovarainministeriölle kunnallisia kansanäänestyksiä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi HEL 2013-014381 T 03 00 00 Päätös

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti 2008. Tekninen toteutus ja tietoturvaratkaisut

Sähköisen äänestyksen pilotti 2008. Tekninen toteutus ja tietoturvaratkaisut 28.2.2008 1 (7) 2008 28.2.2008 2 (7) 2008-1 Yleistä Sähköisestä äänestyksestä on Suomessa säädetty vaalilaissa (880/2006). Sähköistä äänestystä tullaan pilotoimaan syksyllä 2008 järjestettävissä kunnallisvaaleissa.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Kunnanhallitus 55 05.02.2013 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Äänestysaluejaon muuttaminen // KHALL 55 KESKV 54 sihteeri Seuraavat vaalit ovat Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta 23.05.2014 Aika Perjantai 23.05.2014 klo 19:05-19:18 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Ensimmäisen vaalin vaalipäivä 22.1.2012 Toisen vaalin vaalipäivä 5.2.2012 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 17 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 17 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen Puumala Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Aika 31.03.2017, klo 18:21-19:16 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 23 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 23 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen Puumala Pöytäkirja 6/2017 1 (10) Aika 07.04.2017, klo 18:59-19:22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite KUNTAVAALIT 2017 Ennakkoäänestys 29.3. 4.4.2017 Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017 Selkoesite Miksi kuntavaaleissa kannattaa äänestää? Suomi jakautuu kuntiin, joilla on itsehallinto. Kunnat päättävät monista

Lisätiedot

18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 20 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 20 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen Puumala Pöytäkirja 5/2017 1 (10) Aika 04.04.2017, klo 17:59-18:53 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 18.3.2007

Eduskuntavaalit 18.3.2007 Eduskuntavaalit 18.3.2007 Ennakkoäänestys 7. 13.3.2007 Eduskuntavaalit Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin 100 vuotta sitten. Ne olivat myös ensimmäiset vaalit, joissa kaikilla Suomen kansalaisilla

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) Vaalijärjestys on OP Osuuskunnan hallintoneuvoston 9.6.2016 vahvistaman mallivaalijärjestyksen mukainen POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta

Lisätiedot

Äänestysalueiden vähentäminen

Äänestysalueiden vähentäminen Äänestysalueiden vähentäminen Kh 16 Kurikan kaupungissa on yhteensä kahdeksantoista äänestysaluetta. 25.1.2010 Vaalilain 8 :n mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen.

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa)

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa) 1 VAALITAPA Tehyn Järvenpään ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä sekä ammattiosaston edustajat paikallisosaston kokouksiin valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 14. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 14. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 17.04.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 17.04.2015 perjantai klo 19:00-20:45 Paikka Kokoustila Vermo, Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastettiin seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Maanantai 10.4.

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastettiin seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Maanantai 10.4. REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 6/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Perjantai 7.4.2017 klo 12-13:26 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Lehto Juhani, j Paalavuo Jarkko,

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta 17.04.2015 Aika Perjantai 17.04.2015 klo 19:03-19:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa

Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa 25.5.2014 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki (ellei muuta lakia ole mainittu) Alkuvuosi 2013 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan asettaminen Huhtikuu

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 07.04.2017 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 07.04.2017 perjantai klo 19:00-21:15 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Arvo, 5. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 Keskusvaalilautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 Keskusvaalilautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 Kokousaika 19:00-20:15 Kokouspaikka Keskusvaalilautakunnan toimisto Läsnä Jäsenet Viertola, Juha Kivinen, Tiina Ahonen, Risto Kiukas, Vertti puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota seuraavaan:

Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota seuraavaan: 18.6.2009 OM 32/51/2009 Liljendalin kunnanhallitus Loviisan kaupunginhallitus Pernajan kunnanhallitus Ruotsinpyhtään kunnanhallitus LOVIISAN KUNNALLISVAALIT 25.10.2009 Valtioneuvoston 23.4.2009 antaman

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Keskusvaalilautakunta

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta 12.11.2014 2 Kokousaika 12.11.2014 klo 16.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO xx 1 HALLINTOKESKUS Oikeuspalvelut

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO xx 1 HALLINTOKESKUS Oikeuspalvelut HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO xx 1 Kaupunginhallitus PL 1 (Pohjoisesplanadi 11-13) Khs 2011-207 Kansanäänestyksen järjestämistä koskevat periaatteet ja menettelytavat Kaupunginhallitus päätti käynnistää

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja kuntavaaleissa

Eräitä määräaikoja kuntavaaleissa Eräitä määräaikoja kuntavaaleissa 9.4.2017 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2013 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan asettaminen 13 1 ja 3 Huhtikuu 2016 Valtuusto Äänestysaluejaon

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 9 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 9 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta 17.04.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 9 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 2 Keskusvaalilautakunta Aika

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa

Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa Ensimmäisen vaalin vaalipäivä 28.1.2018 Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä 11.2.2018 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Huhtikuu 2017 Valtuusto

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta päätti vuoden 2017 kuntavaalien asiakirjojen käsittelystä seuraavasti:

Keskusvaalilautakunta päätti vuoden 2017 kuntavaalien asiakirjojen käsittelystä seuraavasti: Keskusvaalilautakunta 52 07.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely 796/00.00.00.00/2015 Keskusvaalilautakunta 07.04.2017 52 Keskusvaalilautakunta päätti 15.2.2017 19 vuoden

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011

Eduskuntavaalit 2011 2011 Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioistamme. Vuoden 2011 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä)

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) 1 VAALITAPA Tehyn NordLabin ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5)

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (Hyväksytty edustajiston kokouksessa) HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesääntö

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista koskevan ilmoituksen toimittamisessa asiakirjan lähettäjälle

Liikenne- ja viestintäministeriön menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista koskevan ilmoituksen toimittamisessa asiakirjan lähettäjälle PÄÄTÖS VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI 27092010 Oma OKV/209/l/2009 Kalevi Kämäräinen Porokylänkatu 18 75530 NURMES 1/5 ASIA Liikenne- ja viestintäministeriön menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(10) 8.10.2012 HELSINGIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Johtosääntöön on tehty seuraavat muutokset ja lisäykset: 1 :n 1. ja 4.

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastettiin seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Maanantai 10.4.

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastettiin seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Maanantai 10.4. REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 5.4.2017 klo 12-13:13 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Lehto Juhani, j Paalavuo

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 1 Keskusvaalilautakunta Aika 26.01.2018 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 4 Presidentinvaalin 2018 yleisten ennakkoäänestyspaikkojen

Lisätiedot

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat:

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat: 1 (5) HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9 00520 Helsinki. Valitus kunnallisvaaleista 2008 Kauniaisissa. Valittajat: Asiamies ja prosessiosoite:

Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9 00520 Helsinki. Valitus kunnallisvaaleista 2008 Kauniaisissa. Valittajat: Asiamies ja prosessiosoite: Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9 00520 Helsinki Valitus kunnallisvaaleista 2008 Kauniaisissa Valittajat: A B C D E F G H I J K Asiamies ja prosessiosoite: OTK Mikko Välimäki Turre Legal Oy Bulevardi

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 20.01.2012 klo 19:00-19:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat HALLITUKSEN ESITYS

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat HALLITUKSEN ESITYS PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2006 vp Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 14 päivänä maaliskuuta 2006 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen Keskusvaalilautakunta 64 12.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen 796/00.00.00.00/2015 Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen.

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.08.2014 Dnro OKV/1650/1/2013 1/5 ASIA Poliisin menettely asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa KANTELU A arvostelee oikeuskanslerinvirastoon 16.10.2013 saapuneeksi kirjatussa kantelussaan

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018. Keskusvaalilautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta 26.01.2018 1 Aika 26.01.2018 kello 19:00-19:32 Paikka Keskusvaalilautakunnan toimisto Läsnä Hirvonen Asko puheenjohtaja Kerman Juhani varapuheenjohtaja Härkönen Elina jäsen Kosonen

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnalle saapuu kahdenlaisia lähetekuoria: - kuittausmerkinnällä varustettuja ja

Keskusvaalilautakunnalle saapuu kahdenlaisia lähetekuoria: - kuittausmerkinnällä varustettuja ja Keskusvaalilautakunta 28 31.03.2017 Keskusvaalilautakunta 31 04.04.2017 Keskusvaalilautakunta 34 05.04.2017 Keskusvaalilautakunta 36 07.04.2017 ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua 18.1.2010 jaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti 1. Työryhmän asettaminen ja toimeksianto Valtuusto päätti 16.11.2009 74 vuoden 2010 talousarvion

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Keskusvaalilautakunta, kokous nro 1/2017 17, ilmoitusasian kohta 6 /pöytäkirjan liite nro 7 Kunnanhallitus 187 16.12.2016 Kunnanhallitus 1 12.01.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Seuraavat yleiset vaalit

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ 8.1.2010

OIKEUSMINISTERIÖ 8.1.2010 OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO 8.1.2010 SÄHKÖISEN ÄÄNESTYKSEN KEHITTÄMINEN Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa (15.4.2007) todetaan, että hallitus toteuttaa äänestyspaikalta tapahtuvan sähköisen äänestyksen

Lisätiedot

HE 105/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 105/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi siten, että vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan

Lisätiedot

2(8) 2. Kuntajaon muutosten vaikutukset vuoden 2008 kunnallisvaalien toimittamiseen

2(8) 2. Kuntajaon muutosten vaikutukset vuoden 2008 kunnallisvaalien toimittamiseen 7.3.2008 OM 4/51/2008 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaa) VUODEN 2008 KUNNALLISVAALIT JA KAINUUN MAAKUNTAVAALIT: yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnissa ym. 1. Muutoksia lainsäädännössä Kunnallisvaalit ja Kainuun

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3/2017. Aika: Torstai klo 12-12:36 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3/2017. Aika: Torstai klo 12-12:36 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Torstai 9.3.2017 klo 12-12:36 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Kesänen Tiina, j Lehto Juhani,

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi.

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. luottamusta.fi TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA TYÖPAIKALLA Palvelualojen työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marras-joulukuun aikana. Työsuojelun yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

*Keskusvaalilautakunta *Keskusvaalilautakunta Kuntavaalit 2017/ Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen 608/031/2016

*Keskusvaalilautakunta *Keskusvaalilautakunta Kuntavaalit 2017/ Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen 608/031/2016 *Keskusvaalilautakunta 7 17.01.2017 *Keskusvaalilautakunta 28 07.04.2017 Kuntavaalit 2017/ Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen 608/031/2016 *Keskusvaalilautakunta 17.01.2017 7 Keskusvaalilautakuntaan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Keskusvaalilautakunta

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Keskusvaalilautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousnumero Presidentinvaali 2/2018 Aika PERJANTAI klo 19.15-21.20 Paikka Lautakuntien kokoushuone KOKOUSKUTSU Perjantaina 26.1.2017 Lautakuntien kokoushuone Nro 2/2018 ASIA LIITE 15 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Vaalijärjestys Valtuusto 2.9.2014 VALTUUSTON VAALI 1 VAALITAPA Tässä vaalijärjestyksessä Kelan toimihenkilöt ry:tä kutsutaan yhdistykseksi, jonka valtuuston varsinaiset ja varajäsenet valitaan yhdistyksen

Lisätiedot

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Mitä se on? Sähköisessä äänestyksessä (englanniksi e voting) joko äänestys, ääntenlasku tai molemmat tehdään sähköi sesti. Mikäli äänestys on täysin sähköinen,

Lisätiedot

Valitus Helsingin hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä dnro 06788/08/2201 koskien kunnallisvaalien sähköistä äänestystä Kauniaisissa

Valitus Helsingin hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä dnro 06788/08/2201 koskien kunnallisvaalien sähköistä äänestystä Kauniaisissa Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Valitus Helsingin hallinto-oikeuden 29.1.2009 antamasta päätöksestä dnro 06788/08/2201 koskien kunnallisvaalien sähköistä äänestystä Kauniaisissa Valittajat

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta päätti viime kokouksessa vuoden 2015 eduskuntavaalien asiakirjojen käsittelystä seuraavasti:

Keskusvaalilautakunta päätti viime kokouksessa vuoden 2015 eduskuntavaalien asiakirjojen käsittelystä seuraavasti: Keskusvaalilautakunta 39 17.04.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely 488/00.00.00.01/2014 Keskusvaalilautakunta 39 Keskusvaalilautakunta päätti viime kokouksessa vuoden

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden, kunnanhallituksen ja sosiaalilautakunnan menettelyä.

X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden, kunnanhallituksen ja sosiaalilautakunnan menettelyä. 18.5.2006 871/4/04 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen KIRJEESEEN VASTAAMINEN 1 KANTELU X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden,

Lisätiedot

HE 14/2006 vp. ottaminen tapahtuisi vaiheittain ja riippuisi oikeusministeriön erillisestä päätöksestä.

HE 14/2006 vp. ottaminen tapahtuisi vaiheittain ja riippuisi oikeusministeriön erillisestä päätöksestä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vaalilakiin tehtäisiin muutokset, jotka mahdollistaisivat sähköisen äänestyksen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 16:00-16:45. Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 16:00-16:45. Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 12.04.2017, klo 16:00-16:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011

Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011 LIITE 1 Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan asettaminen 13.1 ja 13.3 Huhtikuu 2010 Valtuusto

Lisätiedot

SUOMI PRESIDENTINVAALI 2018 VAALIOHJEET. Maistraatin tehtävät

SUOMI PRESIDENTINVAALI 2018 VAALIOHJEET. Maistraatin tehtävät SUOMI 7 PRESIDENTINVAALI 2018 VAALIOHJEET Maistraatin tehtävät 30.9.2017 OM 9/51/2017 VAALIOHJEET VUONNA 2018 TOIMITETTAVAA PRESIDENTINVAALIA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998) 10 :n nojalla

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitusta selvityksestä häneltä pyydetyn vastineen.

Kantelija on antanut hankitusta selvityksestä häneltä pyydetyn vastineen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.11.2017 Dnro OKV/1334/1/2017 1/5 ASIA Esitutkintapäätöksen perusteleminen KANTELU Asianajaja on kantelijan edustajana oikeuskanslerille 19.6.2017 osoittamassaan kantelussa arvostellut

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Äänestys. Sähköisen äänestyksen pilotti. Luokkamalli. Government. Versio 1.4H Julkinen 08.02.2008 1 (8) Luokkamalli

Äänestys. Sähköisen äänestyksen pilotti. Luokkamalli. Government. Versio 1.4H Julkinen 08.02.2008 1 (8) Luokkamalli 08.02.2008 1 (8) Äänestys Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (8) 1 Äänestys... 3 1.1 Laskenta... 3 1.1.1 Aanet... 3 1.1.2 AaniLkm... 3 1.1.3 Yhdistely... 4 1.1.4 YhdistettyTulos... 4

Lisätiedot

Kunnallisvaalit. Ennakkoäänestys 17. 23.10.2012 Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012. Selkoesite

Kunnallisvaalit. Ennakkoäänestys 17. 23.10.2012 Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012. Selkoesite Kunnallisvaalit 2012 Ennakkoäänestys 17. 23.10.2012 Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012 Selkoesite Kunnallisvaalit 2012 Ennakkoäänestys Suomessa 17. 23.10.2012 Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012 Suomi jakautuu

Lisätiedot

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan Kunnanhallitus 151 15.06.2015 Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 579/00.00.00/2015 Kunnanhallitus 151 Iitin

Lisätiedot

Päätös. Laki. Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 343/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 :n, vaalilain ja puoluelain 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi Suomen perustuslain

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) MUUTOKSET.

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) MUUTOKSET. EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) Voimassa oleva 1 Vaalien aika ja äänestystapa Ikaalisten Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön:

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: 1 Yliopistoon kuuluminen Yliopistoon kuuluvaksi katsotaan jäseniä ja varajäseniä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikeusministeriön vaaliohjeet 1 käsittelee kohdassa 8.4. tarkastuslaskentaa ja vaalien tuloksen vahvistamista.

Oikeusministeriön vaaliohjeet 1 käsittelee kohdassa 8.4. tarkastuslaskentaa ja vaalien tuloksen vahvistamista. Keskusvaalilautakunta 60 10.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta 796/00.00.00.00/2015 Keskusvaalilautakunta 10.04.2017 60 Valtuutettujen ja varavaltuutettujen lukumääristä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri. 680 Raisio. Keskusta-pohjoinen. s. 1/2. EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 6 Vaalipäivän äänet, tarkastuslaskenta

Varsinais-Suomen vaalipiiri. 680 Raisio. Keskusta-pohjoinen. s. 1/2. EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 6 Vaalipäivän äänet, tarkastuslaskenta 001 Keskusta-pohjoinen s. 1/2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vaalilakiin tehtäisiin muutokset, jotka mahdollistaisivat sähköisen äänestyksen

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot