Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) Kiinteistölautakunta To/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) Kiinteistölautakunta To/"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) 549 Toimistotontin pitkäaikainen vuokraaminen NCC Property Development Oy:n perustamille kiinteistöyhtiöille (Ruskeasuo, toimistotontti 16748/3) HEL T Kiinteistökartta G5 P1, Mannerheimintie 113 ja Nauvontie 14 Päätös Lautakunta päätti vuokrata yhteisesti Kiinteistö Oy Aitio Business Park Vivaldille ja Kiinteistö Oy Aitio Business Park Verdille (jäljempänä vuokralainen) 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelissa nro sijaitsevan tontin nro 3 (noin m², k-m², Mannerheimintie 113 ja Nauvontie 14) toimistotaloja varten ajaksi ja muuten seuraavin ehdoin: 1 Huhtikuun 1. päivästä 2013 alkaen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 on 100 siten, että perusvuosivuokra on euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi 100. Kunkin kalenterivuoden toisen neljänneksen alusta seuraavan kalenterivuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun laskettava vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Vuokra ajalta on euroa. Vuokra maksetaan vuosittain neljässä yhtä suuressa erässä. Eräpäivät ovat 2.1., 1.4., 1.7. ja Vuokraoikeuden siirto on vapaa. 3 Tontin maaperä on pääosin kalliota. Vuokralainen on tietoinen, että vuokra-alueella on havaittu maaperän pilaantumista (Pöyry Environment Oy:n kunnostussuunnitelma ). Vuokralainen kunnostaa tontin talonrakennustöiden yhteydessä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen , 102

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) päätöksen mukaan ja seuraavaa menettelyä noudattaen: Tonttiosasto tekee ilmoituksen maaperän puhdistamisesta ympäristökeskukselle ennen rakennustöiden aloittamista (tonttiosasto Johanna Hytönen, puh ). Vuokralaisen tulee esittää ilmoitusta varten tonttiosastolle suunnitelma vuokra-alueen maanrakennustöistä. Vuokralaisen tulee ilmoittaa tonttiosastolle rakentamisen aloitusajankohta viimeistään kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista ja on otettava huomioon puhdistamisesta mahdollisesti aiheutuva töiden hidastuminen. Vuokralainen kaivaa pilaantuneet maat ympäristökeskuksen päätöksen mukaisesti ja kuljettaa ne tonttiosaston osoittamaan vastaanottopaikkaan. Tonttiosasto vastaa kunnostamisen suunnittelusta, tutkimuksista ja valvonnasta. Tonttiosasto maksaa edellä mainittujen periaatteiden mukaan vuokralaiselle maaperän puhdistamisesta aiheutuneet tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kulut. Ylimääräisiä kustannuksia määriteltäessä vertailukustannuksina pidetään puhtaiden maiden osalta niiden kuljettamista ja vastaanottamista kyseisenä aikana käytössä olevaan puhtaiden maiden vastaanottopaikkaan. Ylimääräisinä kuluina ei pidetä maaperän puhdistamisesta aiheutuvaa töiden hidastumista. Korvattavista kuluista ja yksikköhinnoista sovitaan tarkemmin ennen rakentamista. Vuokranantaja maksaa kustannukset vuokralaisen esittämän ja tonttiosaston hyväksymän laskun mukaisesti. Edellä mainitut kustannukset voidaan korvata vain, jos kyseisistä yksikköhinnoista on sovittu ennen maankaivua. Jos tontille jää rakentamisen jälkeen pilaantuneita maita, vuokralaisen tulee tehdä pilaantumisesta merkintä rakennuksen huoltokirjaan. 4 Vuokralainen on tietoinen, että tontin kallioperässä sijaitsee kaupungin louhima yhteiskäyttötunneli. Vuokralainen rakentaa ja käyttää tonttia niin, ettei yhteiskäyttötunnelille aiheudu vahinkoa eikä haittaa. Mikäli vuokralainen ostaa myöhemmin vuokrattavan tontin, tehdään tonttia koskevan kaupan yhteydessä pysyvä ja korvaukseton rasitesopimus yhteiskäyttötunnelin pitämisestä ja käyttämisestä kaupungin hyväksi.

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) 5 Vuokralaisella on oikeus toteuttaa vielä rakentamattoman eteläisen naapuritoimistotontin 16748/4 liitteen nro 1 mukaiselle noin m²:n suuruiselle alueelle kalliolouhintaa lukuun ottamatta työmaakopeille osoitettua aluetta vuokra-alueensa pysäköintikellareiden ja naapuritoimistotontin rakentamisen helpottamiseksi ja käyttää louhittua aluetta korvauksetta vuokra-alueensa rakentamiseen niin kauan kunnes naapuritontin rakentaminen alkaa, enintään kuitenkin saakka. Louhinta on toteuttava siten, ettei se olennaisesti vaikeuta naapuritontin myöhempää louhintaa. Alue on aidattava, pengerrettävä tai muuten toteutettava niin, ettei siitä aiheudu vakavaa putoamisvaaraa käytön aikana eikä sen jälkeen. Kaupunki velvoittaa naapuritoimistotontin 16748/4 myöhemmän pitkäaikaisen vuokralaisen maksamaan vuokralaiselle euroa edellä sanotusta louhinnasta aiheutuneina kustannuksina ja saamana hyötynä. 6 Mikäli vuokralainen saa naapuritontin 16748/2 lyhytaikaiselta vuokralaiselta erillisen luvan, vuokralaisella on oikeus kustannuksellaan rakentaa vielä rakentamattoman naapuritontin 16748/2 puolelle 1,5 metrin päähän sen etelärajasta rajansuuntainen ponttiseinä sekä louhia sen eteläpuolella naapuritonttia yhden metrin leveydeltä vuokraalueensa ja naapuritoimistotontin pysäköintikellareiden rakentamisen helpottamiseksi ja työalueeksi sekä käyttää ko. tavalla rakennettua naapuritontin aluetta korvauksetta tonttinsa rakentamiseen niin kauan kunnes naapuritontin rakentaminen alkaa, enintään kuitenkin saakka. Louhinta on toteuttava siten, ettei se olennaisesti vaikeuta naapuritontin myöhempää louhintaa. Alue on aidattava tai muuten toteutettava niin, ettei siitä aiheudu vakavaa putoamisvaaraa käytön aikana eikä sen jälkeen. Vuokralaisen tulee toteuttaa edellä mainitut työt ja käyttää aluetta niin, ettei naapuritoimistotontilla 16748/2 jo olevalle toisen yrityksen työmaatukikohdalle eikä sen käyttäjille aiheudu vaaraa eikä

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) kohtuutonta haittaa. 7 Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava tontille viiden (5) vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien. Rakennuksia ei saa ilman kaupungin lupaa kokonaan tai osittain purkaa. Jos rakennus osaksi tai kokonaan palaa tai muutoin tuhoutuu, se on rakennettava uudelleen kahden (2) vuoden kuluessa. Vuokranantaja voi hakemuksesta pidentää mainittuja rakentamisaikoja. Jos vuokralainen laiminlyö edellä määrätyn rakentamisvelvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus irtisanoa sopimus. 8 Vuokralaisella on oikeus ostaa tontti sen jälkeen, kun se on rakennettu ja käyttöönotetuksi hyväksytty. Tontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 32 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy asemakaavamuutoksen nro osoittaman rakennusoikeuden mukaan. Kauppahinta määräytyy kuitenkin rakennusluvan mukaisen rakennusoikeuden mukaan, jos se on asemakaavamuutoksen osoittamaa rakennusoikeutta suurempi. Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan. Mikäli osto-oikeutta ei ole käytetty viiden (5) vuoden kuluessa tämän pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen alkamisesta lukien, raukeaa edellä mainittu osto-oikeus. 9 Vuokranantajalla on oikeus toimittaa vuokra-alueella katselmus koskien ulkoalueita ja rakennuksen yleisiä tiloja. Vuokralaiselle ilmoitetaan katselmuksesta etukäteen. Samalla ilmoitetaan, onko vuokralaisen tai hänen edustajansa läsnäolo katselmuksessa tarpeen. Katselmuksessa tarkistetaan, onko vuokra-alue rakennuksineen hyvässä kunnossa ja onko vuokrasopimuksen määräyksiä muutoin noudatettu.

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) 10 Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Jos vuokralainen ei noudata tätä sopimusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä, vuokralainen voidaan velvoittaa maksamaan vuokranantajalle sopimussakkona kulloinkin enintään euroa. 11 Vuokra-aluetta koskeva tonttiosaston elinkeinotoimiston toimistopäällikön , päätöksen mukainen lyhytaikainen vuokraus merkitään päättymään tämän sopimuksen tultua allekirjoitetuksi. (L ) 12 Muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokrasopimuslomakkeen 1 :n 5 ja 6 kohtaa, 2, 3 :n 2-6 kohtia, 4, 5 :n 1, 2 ja 4-7 kohtia, 6, 8 :n 2 kohtaa, 9:n 1 kohtaa, 10 :n 1 kohtaa, 12, 14 :n 1 ja 3 kohtaa, ja (L ) Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Juhani Tuuttila Pasi Lehtiö, kiinteistölakimies, puhelin: pasi.lehtio(a)hel.fi Liitteet 1 Hakemus, kartta ja laskelma 2 Uusi laskelma 3 Asemakaavakartta Havainnekuva Ruskeasuo Otteet Ote Hakijat Stara Rakennusvirasto Kiinteistövirasto Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Päätösehdotus

6 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) Lautakunta päättänee vuokrata yhteisesti Kiinteistö Oy Aitio Business Park Vivaldille ja Kiinteistö Oy Aitio Business Park Verdille (jäljempänä vuokralainen) 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelissa nro sijaitsevan tontin nro 3 (noin m², k-m², Mannerheimintie 113 ja Nauvontie 14) toimistotaloja varten ajaksi ja muuten seuraavin ehdoin: 1 Huhtikuun 1. päivästä 2013 alkaen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 on 100 siten, että perusvuosivuokra on euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi 100. Kunkin kalenterivuoden toisen neljänneksen alusta seuraavan kalenterivuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun laskettava vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Vuokra ajalta on euroa. Vuokra maksetaan vuosittain neljässä yhtä suuressa erässä. Eräpäivät ovat 2.1., 1.4., 1.7. ja Vuokraoikeuden siirto on vapaa. 3 Tontin maaperä on pääosin kalliota. Vuokralainen on tietoinen, että vuokra-alueella on havaittu maaperän pilaantumista (Pöyry Environment Oy:n kunnostussuunnitelma ). Vuokralainen kunnostaa tontin talonrakennustöiden yhteydessä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen , 102 päätöksen mukaan ja seuraavaa menettelyä noudattaen: Tonttiosasto tekee ilmoituksen maaperän puhdistamisesta ympäristökeskukselle ennen rakennustöiden aloittamista (tonttiosasto Johanna Hytönen, puh ). Vuokralaisen tulee esittää ilmoitusta varten tonttiosastolle suunnitelma vuokra-alueen maanrakennustöistä. Vuokralaisen tulee ilmoittaa tonttiosastolle rakentamisen aloitusajankohta viimeistään kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista ja on otettava huomioon puhdistamisesta mahdollisesti aiheutuva töiden

7 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) hidastuminen. Vuokralainen kaivaa pilaantuneet maat ympäristökeskuksen päätöksen mukaisesti ja kuljettaa ne tonttiosaston osoittamaan vastaanottopaikkaan. Tonttiosasto vastaa kunnostamisen suunnittelusta, tutkimuksista ja valvonnasta. Tonttiosasto maksaa edellä mainittujen periaatteiden mukaan vuokralaiselle maaperän puhdistamisesta aiheutuneet tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kulut. Ylimääräisiä kustannuksia määriteltäessä vertailukustannuksina pidetään puhtaiden maiden osalta niiden kuljettamista ja vastaanottamista kyseisenä aikana käytössä olevaan puhtaiden maiden vastaanottopaikkaan. Ylimääräisinä kuluina ei pidetä maaperän puhdistamisesta aiheutuvaa töiden hidastumista. Korvattavista kuluista ja yksikköhinnoista sovitaan tarkemmin ennen rakentamista. Vuokranantaja maksaa kustannukset vuokralaisen esittämän ja tonttiosaston hyväksymän laskun mukaisesti. Edellä mainitut kustannukset voidaan korvata vain, jos kyseisistä yksikköhinnoista on sovittu ennen maankaivua. Jos tontille jää rakentamisen jälkeen pilaantuneita maita, vuokralaisen tulee tehdä pilaantumisesta merkintä rakennuksen huoltokirjaan. 4 Vuokralainen on tietoinen, että tontin kallioperässä sijaitsee kaupungin louhima yhteiskäyttötunneli. Vuokralainen rakentaa ja käyttää tonttia niin, ettei yhteiskäyttötunnelille aiheudu vahinkoa eikä haittaa. Mikäli vuokralainen ostaa myöhemmin vuokrattavan tontin, tehdään tonttia koskevan kaupan yhteydessä pysyvä ja korvaukseton rasitesopimus yhteiskäyttötunnelin pitämisestä ja käyttämisestä kaupungin hyväksi. 5 Vuokralaisella on oikeus toteuttaa vielä rakentamattoman eteläisen naapuritoimistotontin nro 16748/4 liitteen 1 mukaiselle noin m²:n suuruiselle alueelle kalliolouhintaa lukuun ottamatta työmaakopeille osoitettua aluetta vuokra-alueensa pysäköintikellareiden ja naapuritoimistotontin rakentamisen helpottamiseksi ja käyttää louhittua aluetta korvauksetta vuokra-alueensa rakentamiseen niin kauan kunnes naapuritontin rakentaminen alkaa, enintään kuitenkin saakka.

8 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) Louhinta on toteuttava siten, ettei se olennaisesti vaikeuta naapuritontin myöhempää louhintaa. Alue on aidattava, pengerrettävä tai muuten toteutettava niin, ettei siitä aiheudu vakavaa putoamisvaaraa käytön aikana eikä sen jälkeen. Kaupunki velvoittaa naapuritoimistotontin nro 16748/4 myöhemmän pitkäaikaisen vuokralaisen maksamaan vuokralaiselle euroa edellä sanotusta louhinnasta aiheutuneina kustannuksina ja saamana hyötynä. 6 Mikäli vuokralainen saa naapuritontin nro 16748/2 lyhytaikaiselta vuokralaiselta erillisen luvan, vuokralaisella on oikeus kustannuksellaan rakentaa vielä rakentamattoman naapuritontin nro 16748/2 puolelle 1,5 metrin päähän sen etelärajasta rajansuuntainen ponttiseinä sekä louhia sen eteläpuolella naapuritonttia yhden metrin leveydeltä vuokraalueensa ja naapuritoimistotontin pysäköintikellareiden rakentamisen helpottamiseksi ja työalueeksi sekä käyttää ko. tavalla rakennettua naapuritontin aluetta korvauksetta tonttinsa rakentamiseen niin kauan kun naapuritontin rakentaminen alkaa, enintään kuitenkin saakka. Louhinta on toteuttava siten, ettei se olennaisesti vaikeuta naapuritontin myöhempää louhintaa. Alue on aidattava tai muuten toteutettava niin, ettei siitä aiheudu vakavaa putoamisvaaraa käytön aikana eikä sen jälkeen. Vuokralaisen tulee toteuttaa edellä mainitut työt ja käyttää aluetta niin, ettei naapuritoimistotontilla nro 16748/2 jo olevalle toisen yrityksen työmaatukikohdalle eikä sen käyttäjille aiheudu vaaraa eikä kohtuutonta haittaa. 7 Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava tontille viiden (5) vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien. Rakennuksia ei saa ilman kaupungin lupaa kokonaan tai osittain purkaa. Jos rakennus osaksi tai kokonaan palaa tai muutoin tuhoutuu, se on

9 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) rakennettava uudelleen kahden (2) vuoden kuluessa. Vuokranantaja voi hakemuksesta pidentää mainittuja rakentamisaikoja. Jos vuokralainen laiminlyö edellä määrätyn rakentamisvelvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus irtisanoa sopimus. 8 Vuokralaisella on oikeus ostaa tontti sen jälkeen, kun se on rakennettu ja käyttöönotetuksi hyväksytty. Tontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 32 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy asemakaavamuutoksen nro osoittaman rakennusoikeuden mukaan. Kauppahinta määräytyy kuitenkin rakennusluvan mukaisen rakennusoikeuden mukaan, jos se on asemakaavamuutoksen osoittamaa rakennusoikeutta suurempi. Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan. Mikäli osto-oikeutta ei ole käytetty viiden (5) vuoden kuluessa tämän pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen alkamisesta lukien, raukeaa edellä mainittu osto-oikeus. 9 Vuokranantajalla on oikeus toimittaa vuokra-alueella katselmus koskien ulkoalueita ja rakennuksen yleisiä tiloja. Vuokralaiselle ilmoitetaan katselmuksesta etukäteen. Samalla ilmoitetaan, onko vuokralaisen tai hänen edustajansa läsnäolo katselmuksessa tarpeen. Katselmuksessa tarkistetaan, onko vuokra-alue rakennuksineen hyvässä kunnossa ja onko vuokrasopimuksen määräyksiä muutoin noudatettu. 10 Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Jos vuokralainen ei noudata tätä sopimusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä, vuokralainen voidaan velvoittaa maksamaan vuokranantajalle sopimussakkona kulloinkin enintään euroa. 11

10 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) Tiivistelmä Esittelijä Hakemus ja neuvottelut Vuokra-aluetta koskeva tonttiosaston elinkeinotoimiston toimistopäällikön , päätöksen mukainen lyhytaikainen vuokraus merkitään päättymään tämän sopimuksen tultua allekirjoitetuksi. (L ) 12 Muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokrasopimuslomakkeen 1 :n 5 ja 6 kohtaa, 2, 3 :n 2-6 kohtia, 4, 5 :n 1, 2 ja 4-7 kohtia, 6, 8 :n 2 kohtaa, 9:n 1 kohtaa, 10 :n 1 kohtaa, 12, 14 :n 1 ja 3 kohtaa, ja (L ) Kiinteistölautakunnalle esitetään, että NCC Property Development Oy:n perustamille Kiinteistö Oy Aitio Business Park Vivaldille ja Kiinteistö Oy Aitio Business Park Verdille vuokrataan yhteisesti Ruskeasuolta Mannerheimintien ja Nauvontien välissä sijaitseva toimistotontti nro 16748/3 ( k-m²) toimistotaloja varten. Kaupunginhallitus on varannut tontin NCC Property Development Oy:lle toimistotalojen suunnittelua varten. Tontille on tarkoitus toteuttaa toimistorakennukset kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen toimistorakennuksen (noin k-m²) rakennuslupa on saatu ja tämän sekä lähes koko tontin kattavan pysäköintilaitoksen louhinta-, maanrakennus- ja perustustyöt on aloitettu lokakuun alussa tonttiosaston kanssa erikseen tehdyn lyhytaikaisen maanvuokrasopimuksen nojalla. Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuokrattavaksi esitettävälle toimistotontille vuokrausperusteet siten, että tontin vuokra-aika on saakka ja vuokra perustuu yksikköhintaan 32 euroa/k-m² (ind. 1951=100). Tämä vasta tällä hetkellä pääoma-arvoa noin 583 euroa/k-m². Lisäksi kaupunginvaltuusto on samassa yhteydessä päättänyt, että tontin maanvuokrasopimukseen saa sisällyttää ostooption sen jälkeen, kun se on rakennettu ja käyttöönotetuksi hyväksytty. Tontin ostohintana on myös edellä mainittu yksikköhinta 32 euroa/k-m² (ind. 1951=100), joka nykyrahassa tarkoittaa noin 7 miljoonaa euroa.

11 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) Asemakaavatilanne ja tonttitiedot NCC Property Development Oy:n perustamat Kiinteistö Oy Aitio Business Park Vivaldi ja Kiinteistö Oy Aitio Business Park Verdi pyytävät päivätyssä yhteisessä hakemuksessa, että niille vuokrataan yhteisesti pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Ruskeasuolla sijaitseva toimistotontti nro 16748/3 ( k-m²) toimistotaloja varten. Tontille on tarkoitus toteuttaa toimistorakennukset kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen toimistorakennuksen (noin k-m²) rakennuslupa on saatu ja tämän sekä lähes koko tontin kattavan pysäköintilaitoksen louhinta-, maanrakennus- ja perustustyöt on aloitettu lokakuussa tonttiosaston kanssa erikseen tehdyn lyhytaikaisen maanvuokrasopimuksen nojalla. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavan toimistorakennuksen energiatehokkuusluokka on A rakennusluvan mukaisten suunnitelmien mukaan. Hakijat ovat hakemuksessa esittäneet maanvuokrasopimukseen ehtoa, että vuokralaisilla olisi oikeus toteuttaa hakemuksen kohteena olevan tontin nro 16748/3 eteläpuolella olevalle vielä rakentamattomalle naapuritoimistotontille nro 16748/4 ja pohjoispuolella olevalle vielä rakentamattomalle naapuritoimistotontille nro 16748/2 louhintaa kaikkien kolmen tontin toimistorakentamisen ja maanalaisten pysäköintikellareiden rakentamisen helpottamiseksi. Lisäksi hakijat ovat hakemuksessa pyytäneet, että maanvuokrasopimukseen otetaan ehto, että kaupunki velvoittaa naapuritoimistotontin nro 16748/4 myöhemmän pitkäaikaisen vuokralaisen maksamaan hakijoille euroa edellä sanotusta louhinnasta aiheutuneina kustannuksina ja saamana hyötynä. Hakijat ovat kuitenkin sittemmin kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa käydyissä tarkemmissa neuvotteluissa pienentäneet louhintaa ja täsmentäneet maksun euroksi. Hakemus, kartta ja laskelma ovat esityksen liitteenä 1 ja neuvottelujen johdosta tarkentunut laskelma on esityksen liitteenä 2. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Ruskeasuon varikkoaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro Asemakaavamuutos tuli voimaan Asemakaavamuutos mahdollistaa toteuttaa nykyiselle bussivarikkoalueelle Nauvontien puuttuvan pohjoisosan ja Mannerheimintien itälaidan väliin toimisto- ja hotellikorttelin nro Korttelin pinta-ala on noin m² ja se jakautuu kuuteen

12 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) ohjeelliseen tonttiin. Tonttien kerrosluvut ovat VII ½ - XII ja tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on k-m². Julkisivumateriaaliksi on määritelty kiviaines ja väriksi pääosin punainen, keltainen tai ruskea kuten jo kaava-alueen eteläpuolelle toteutetussa Mannerheimintien toimistokorttelissa. Asemakaavamuutoksessa on Mannerheimintien ja Nauvontien väliin osoitettu hakemuksen kohteena oleva toimistotontti nro 16748/3 (KT). Tontin rakennus-oikeus on k-m² ja suurin sallittu kerrosluku VIII ½. Asemakaavamuutoksessa on merkitty korttelin nro kallioperään sijoitettu Helsingin veden etelä-pohjoissuuntainen yhteiskäyttötunneli ja itä-länsisuuntainen vesijohtotunneli, jotka nousevat Hakamäentien ja Mannerheimintien kulmaa lähestyttäessä lähelle maanpintaa. Lisäksi asemakaavamuutoksessa on osoitettu yhteiskäyttötunnelille uusi tunneliosuus tontin nro 16748/1 itäpuolelle lähinnä Nauvontien alle, jotta toimistotonteille nro 16748/1 ja 2 voidaan toteuttaa pysäköintikellarit. Yhteiskäyttötunnelin uusi tunneliosuus valmistui vuonna Asemakaavamääräyksen mukaan kalliota ei saa korttelissa louhia siten, että tunneleille aiheutuu haittaa. Kartta asemakaavamuutoksesta ja havainnekuva ovat esityksen liitteenä 3 ja 4. Toimistotontin nro 16748/3 varaus NCC Property Development Oy:lle Kaupunginhallitus päätti (1556 ) varata Mannerheimintien itälaitaan suunniteltavasta toimisto- ja hotellikorttelista nro NCC Property Development Oy:lle noin k-m² business park-tyyppisen toimistotalon ja suunnittelua varten saakka. Varaus on voimaan tulleen asemakaavamuutoksen nro perusteella sittemmin täsmentynyt nyt esityksen kohteena olevaksi toimistotontiksi nro 16748/3 ( k-m²). Lautakunta päätti puolestaan , 23 jatkaa edellä mainittua tontin varausta saakka entisin ehdoin. Korttelin muiden tonttien varaus- ja toteutustilanne päätti vuokrata Skanskan perustamille Kiinteistö Oy Helsingin Kathy ja Kiinteistö Oy Helsingin Neptun - nimisille yhtiöille korttelissa nro sijaitsevan toimistotontin nro 1 ( k-m²) Skanskan Suomen pääkonttoria ja toimistotaloja varten Rakennuksen runkotyöt ovat valmistuneet ja sisätyöt ovat parhaillaan käynnissä. Kaupunginhallitus päätti , 855 varata saakka

13 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) edellä mainitun tontin eteläpuolella olevan toimistotontin ( k-m²) Skanska Oy:lle ja Skanska Commercial Development Finland Oy:lle toimistohankkeen suunnittelua varten. Kaupunginhallitus päätti , 1556 varata saakka Norgani Hotels ASA:lle hotellitontin nro 16748/5 ( k-m²) hotellin suunnittelua varten. Norgani Hotels ASA ei ole sittemmin hakenut varauksen jatkamista, joten sen varaus on rauennut. Tällä hetkellä ei ole vireillä neuvotteluja kolmansien kanssa tontin varaamisesta. Kaupunginhallitus päätti , 1534 varata saakka korttelissa nro sijaitsevan toimistotontin nro 16748/4 Evata Development Oy:lle ( k-m²) pientoimistotalon suunnittelua varten. Lautakunta päätti , 609 jatkaa Evata Development Oy:lle tehtyä varausta business-park -tyyppisen pientoimistokeskuksen suunnittelua varten saakka entisin ehdoin kuitenkin siten muutettuna, että varaus merkitään Pöyry CM Oy:n nimiin liiketoimintakaupan johdosta. Niin ikään lautakunta päätti jatkaa tontin varausta saakka. Toimistotontin nro 16748/3 lyhytaikainen vuokraaminen hakijoille Kiinteistöviraston tonttiosaston elinkeinotoimiston toimistopäällikkö päätti , 12 vuokrata NCC Property Development Oy:lle perustettavien kiinteistöyhtiöiden lukuun toimistotontin nro 16748/3 rakennusluvan hakemista ja maisematöiden aloittamista varten. Lisäksi kiinteistöviraston tonttiosaston elinkeinotoimiston toimistopäällikkö päätti , vuokrata perustetuille Kiinteistö Oy Aitio Business Park Vivaldille ja Kiinteistö Oy Aitio Business Park Verdille edellä sanotun toimistotontin lukien toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajoin, enintään kuitenkin siihen saakka, kun vuokra-aluetta koskeva pitkäaikainen maanvuokrasopimus tulee voimaan, toimistotalon maanrakennus-, louhinta- ja perustustöitä varten. Toimistotontille päätetyt vuokraus- ja myyntiperusteet Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelissa nro sijaitsevat toimistotontit nro 16748/3 (noin m², k-m²) ja 16748/4 (noin m², k-m²) toimistorakennuksia varten lautakunnan määräämistä ajankohdista alkaen saakka seuraavin ehdoin: 1

14 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) Toimistotontin pitkäaikainen vuokraaminen Toimistotontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 32 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. Vuosivuokra määräytyy viiden prosentin korkokannan mukaan. 2 Toimistotontin vuokralaisella on oikeus ostaa vuokraamansa tontti sen jälkeen, kun se on rakennettu ja käyttöönotetuksi hyväksytty. Tontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 32 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy asemakaavamuutoksen nro osoittaman rakennusoikeuden mukaan. Kauppahinta määräytyy kuitenkin rakennusluvan mukaisen rakennusoikeuden mukaan, jos se on asemakaavamuutoksen osoittamaa rakennusoikeutta suurempi. Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan. Mikäli osto-optiota ei ole käytetty viiden (5) vuoden kuluessa pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen alkamisesta lukien, raukeaa edellä mainittu osto-optio. Kiinteistölautakunnalla on oikeus tehdä osto-option mukaiset kiinteistökaupat sekä hyväksyä kauppojen lisäehdot. Esittelijän mielestä hakemuksen kohteena oleva toimistotontti nro 16748/3 tulisi vuokrata hakijoille Edellä sanottujen kaupunginvaltuuston päättämien vuokrausperusteiden mukaisesti toimistotontin nro 16748/3 perusvuosivuokra (ind. lokakuu 1951 = 100) olisi euroa ja alkuvuosivuokra nykyrahassa euroa ( k-m² x 32 e/k-m² x 5 % x ind.18,23). Pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen esitettävät toteuttamis- ja muut ehdot Kiinteistöviraston tonttiosasto ja hakijat ovat neuvotteluissa päässeet yhteisymmärrykseen pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen esitettävistä tarpeellisista toteuttamis- ja muista ehdoista. Sopimukseen esitetään, että vuokralaisilla on oikeus suorittaa tietyin ehdoin naapuritonteilla louhintaa vuokralaiselle vuokrattavan tontin

15 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (15) rakennustöiden ja naapuritonttien myöhempien rakennustöiden helpottamiseksi. Edelleen sopimukseen esitetään, että kaupunki sitoutuu ottamaan naapuritoimistotontin nro 16748/4 myöhempään pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen ehdon, että sen pitkäaikainen vuokralainen maksaa hakijoille euroa edellä sanotusta louhinnasta aiheutuneina kustannuksina ja saamana hyötynä. Tonttiosasto on arvioinut asiantuntijoita apuna käyttäen, että tämä summa vastaa likimäärin hakijoille aiheutuvia kustannuksia ja naapuritontin tulevalle pitkäaikaiselle vuokralaiselle tästä tulevaa suoranaista hyötyä. Lisäksi sopimukseen esitetään edellä sanotun kaupunginvaltuuston päätöksen mukaista osto-optiota. Ehdot ilmenevät tarkemmin päätösehdotuksesta. Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Juhani Tuuttila Pasi Lehtiö, kiinteistölakimies, puhelin: pasi.lehtio(a)hel.fi Liitteet 1 Hakemus, kartta ja laskelma 2 Uusi laskelma 3 Asemakaavakartta Havainnekuva Ruskeasuo Otteet Ote Hakijat Stara Rakennusvirasto Kiinteistövirasto Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja /0 (5) 57 Vuokraus- ja myyntiperusteet Ruskeasuon kahdelle toimistotontille HEL 0-00047 T 0 0 0 0 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/06 (8) 79 Vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen toimisto- ja hotellitonttien vuokrasopimukseen (Länsisatama, korttelin 0007 tontit 0 ja, Jätkäsaarenlaituri,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (6) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (6) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (6) 512 Toimistotontin myyminen osto-option perusteella Kiinteistö Oy Triottolle (Oulunkylä, Metsälä, tontti 28299/16) HEL 2012-012357 T 10 01 01 01 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (7) 289 Teollisuustontin vuokraaminen Laponte Oy:lle, Polar Forest Oy:lle ja Suomen Nostan Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (Kivikko, tontti 47049/1) HEL 2013-006722

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 112 Toimitilatontin vuokraaminen FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel Straschonoylle perustettavan yhtiön lukuun (Pikku-Huopalahti, tontti 16707/7) Pöydälle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) 109 Teollisuustontin vuokraaminen Relino Pipe Oy Ab:lle (Tapanila, Tapaninkylä, tontti 39374/15) HEL 2013-003000 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta J7 P2, Punttikuja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (6) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (6) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2014 1 (6) 12 Asuinkerrostalotontin (AK) pitkäaikainen vuokraaminen ostooikeudella Asunto Oy Helsingin Gunillalle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49048/1) HEL 2013-014402

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2013 1 (5) Kiinteistölautakunta To/13 28.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2013 1 (5) Kiinteistölautakunta To/13 28.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2013 1 (5) 13 Kaartinkaupungin tontin pitkäaikainen vuokraaminen Royal Ravintolat Oy:lle (Kaartinkaupunki, tontti 3052/30) HEL 2012-015034 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta

Lisätiedot

asti seuraavin ehdoin: 1

asti seuraavin ehdoin: 1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (5) 317 Toimitilatontin pitkäaikainen vuokraaminen sekä esitys kaupunginhallitukselle vuokraus- ja myyntiperusteiden määräämiseksi Myllypuron Metropolian kampushanketta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) 4 Asuntotontin (rivitalo) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Halkosuontie 14-16:lle sekä yhtiöjärjestyksen hyväksyminen (Länsi-Pakila, tontti 34117/6)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (9) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (9) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (9) 295 Yleisten rakennusten tontin (YS) pitkäaikainen vuokraaminen Kiinteistö Oy RK-Asunnoille (Laajasalo, Yliskylä, tontti 49066/1) HEL 2012-006946 T 10 01 01

Lisätiedot

Asuntotontin (A, k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Honkasuon Pohjanpajulle (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/3)

Asuntotontin (A, k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Honkasuon Pohjanpajulle (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/3) 1 MUISTIO/KN 3. marraskuuta 2015 Asuntotontin (A, 3 760 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Honkasuon Pohjanpajulle (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/3) Leirikuja 3 Hakemus Suomen Vuokrakodit

Lisätiedot

Myöhemmin on sähköpostitse sovittu, että vuokraus alkaa kuitenkin vasta saakka. Varauspäätös sisälsi muun muassa seuraavat

Myöhemmin on sähköpostitse sovittu, että vuokraus alkaa kuitenkin vasta saakka. Varauspäätös sisälsi muun muassa seuraavat 1 MUISTIO/KN Asuntotontin (kerrostalo, 5 475 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Kruunuvuoren Kuningattarelle ja Asunto Oy Kruunuvuoren Kuninkaalle (Laajasalo, Borgströminmäki, tontti 49042/1)

Lisätiedot

Asuntotontin (kerrostalo, k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49048/6)

Asuntotontin (kerrostalo, k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49048/6) 1 MUISTIO/KN Asuntotontin (kerrostalo, 2 400 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49048/6) Mellinintie 3 Hakemus Asuntosäätiön Asumisoikeus

Lisätiedot

saakka. Varauspäätös sisälsi muun muassa seuraavat - Varauksensaajan tulee solmia kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä varaussopimus

saakka. Varauspäätös sisälsi muun muassa seuraavat - Varauksensaajan tulee solmia kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä varaussopimus 1 MUISTIO/KN 25.5.2015 Asuntotontin (kerrostalo, 5 475 k-m 2 ) lyhytaikainen vuokraaminen Asunto Oy Kruunuvuoren Kuningattarelle ja Asunto Oy Kruunuvuoren Kuninkaalle rakennusluvan hakemista varten (Laajasalo,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/ (6) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 23/ (6) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 23/2015 1 (6) 11 Teollisuustontin maanvuokrasopimuksen muuttaminen (Sörnäinen, tontti 10272/24) HEL 2015-013457 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta 89/676 498, Hermannin rantatie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (7) 118 Määräalan pitkäaikainen vuokraaminen Broman Group Oy:lle (y-tunnus 1735587-9) perustettavan yhtiön lukuun sekä varauksen jatko (tontti 45199/2, Vartiokylä,

Lisätiedot

Asuntotontin (A) lyhytaikainen vuokraaminen Suomen Vuokrakodit Oy:lle rakennusluvan hakemista varten (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/1)

Asuntotontin (A) lyhytaikainen vuokraaminen Suomen Vuokrakodit Oy:lle rakennusluvan hakemista varten (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/1) 1 MUISTIO/KN 30. huhtikuuta 2015 Asuntotontin (A) lyhytaikainen vuokraaminen Suomen Vuokrakodit Oy:lle rakennusluvan hakemista varten (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/1) Perhosenkierto 33 Hakemus Varauspäätös

Lisätiedot

Sähköpostitse on kuitenkin sovittu, että vuokraus alkaa

Sähköpostitse on kuitenkin sovittu, että vuokraus alkaa 1 MUISTIO/KN 22.4.2017 Asuntotontin (kerrostalo, 5 530 k-m 2 ) lyhytaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Margaretalle rakennusluvan hakemista varten (Laajasalo, Borgströminmäki, tontti 49040/1) Föglönkuja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (9) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (9) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2015 1 (9) 633 Asuntotontin (kerrostalo, 2 900 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle valtion tukemia vuokra-asuntoja ja vaikeavammaisille

Lisätiedot

Vakiintuneen käytännön mukaan vuokraukset aloitetaan joko kuun 1. tai 16. päivä. Siten vuokraus aloitetaan

Vakiintuneen käytännön mukaan vuokraukset aloitetaan joko kuun 1. tai 16. päivä. Siten vuokraus aloitetaan 1 MUISTIO/KN Asuntotontin (kerrostalo, 2 304 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Tähtisaranpolku 3:lle (Mellunkylä, Kivikko, tontti 47352/3) Tähtisaranpolku 3 Hakemus Asunto Oy Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (6) 265 Vuokrausperusteet Oulunkylän omakotitalotontille (Oulunkylä, tontti 28105/32) HEL 2016-009127 T 10 01 01 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (9) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (9) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (9) 220 Pitäjänmäen LPA-tontin maanvuokrasopimuksen muuttaminen sekä sen pysäköintijärjestelyjä koskevan osakassopimuksen päättäminen ja korvaavan yhteisjärjestelysopimuksen

Lisätiedot

MUISTIO Harjannetie 28 (Bysantinkuja 6), Harjannetie 30 (Bysantinkuja 4), Harjannetie 32 (Bysantinkuja 2)

MUISTIO Harjannetie 28 (Bysantinkuja 6), Harjannetie 30 (Bysantinkuja 4), Harjannetie 32 (Bysantinkuja 2) MUISTIO 9.2.2016 Asuntotonttien ja autopaikkatontin lyhytaikainen vuokraaminen Suomen Laatuasunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun rakennusluvan hakemista varten (Viikki, Viikinmäki, tontit 36264/1,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 68/ (7) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Maanluovutustoimisto Maanluovutustoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 68/ (7) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Maanluovutustoimisto Maanluovutustoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 68/2014 1 (7) 166 Asuntotontin (kaupunkipientalo) lyhytaikainen vuokraaminen yksityishenkilöille (Suurmetsä, Alppikylä, tontti 41291/6) HEL 2014-008710 T 10 01 01 02 Kyytimiehenkatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 11.01.2016 Sivu 1 / 1 5571/2015 02.07.00 5 Teollisuustontin vuokraaminen Scanoffice Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Juvanmalmilta, kortteli 85129 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 74/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 74/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 127 Alueen vuokraaminen SRV Rakennus Oy:lle Kalasatamasta REDI popup -hankkeen vaatimien lupien hakemista varten HEL 2015-004890 T 10 01 01 04 S0110-232 Päätös Vuokranantaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli tontti 6 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1949/2016 02.07.00 52 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli 85127 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540 04.04.2016 Sivu 1 / 1 874/2016 02.07.00 35 Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Liikuntalautakunta ULOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Liikuntalautakunta ULOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (5) 99 Helsinki Stadion Management Oy, Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Perikentän pitkäaikainen vuokraus HEL 2013-003608 T 10 01 01 02 Päätös päätti esittää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (8) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (8) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (8) 4 Määräalan pitkäaikainen vuokraaminen asuntotontista (kerrostalo) Asunto Oy Helsingin Sagitta:lle (Oulunkylä, määräala tontista 28171/13) HEL 2014-007804 T

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (12) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (12) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2016 1 (12) 292 Vuokraus- ja myyntiperusteiden vahvistaminen asuinkerrostalotonteille Roihuvuoressa (tontit 43233/6 ja 7) HEL 2016-010504 T 10 01 01 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

- Tontin asuinrakennusoikeudesta vähintään noin 40 % tulee toteuttaa Hitas omistusasuntotuotantona. Hitas tuotannossa noudatetaan Hitas I ehtoja.

- Tontin asuinrakennusoikeudesta vähintään noin 40 % tulee toteuttaa Hitas omistusasuntotuotantona. Hitas tuotannossa noudatetaan Hitas I ehtoja. 1 MUISTIO/TUT 30.3.2016 Asuntotontin (kerrostalo, 9 850 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin Asumisoikeus Oy:lle korkotuettua asumisoikeusasuntotuotantoa varten (Kaarela, Malminkartano, tontti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin tontti 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin tontti 5 19.12.2016 Sivu 1 / 1 874/2016 02.07.00 35 4.4.2016 122 Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin 47540 tontti 5 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/204 (5) Asuntotontin varaaminen jatkuvan tonttihaun perusteella yksityishenkilöille (Suurmetsä, Alppikylä, tontti 429/2) HEL 204-006387 T 0 0 0 00 Kiinteistökartta 3/683

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (5) 288 Ratsastuskeskus Karlvik Oy:n vuokra-alueen laajentaminen ja vuokrasopimuksen muuttaminen (Viikki, Latokartanon kylä, tila RN:o 1:27) HEL 2013-003637 T 10

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2016 1 (10) 425 Asuntotontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen sekä asuntotontista muodostetun tontin vuokraaminen pitkäaikaisesti (Suutarila, tontti 40097/2)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 22 Asuntotontin (kerrostalo, 5 400 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle valtion korkotukemia vuokraasuntoja varten (Länsisatama, Jätkäsaari,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054 16.01.2017 Sivu 1 / 1 90/2017 02.07.00 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1191/02.07.00/2013 19 Tontin vuokraaminen Rakennusliike Lehto Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Karhusuolta liike- ja varastotilojen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/ (8) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/ (8) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2014 1 (8) 1244 Asuinkerrostalotontin myynti SATOKoti Oy:lle (Katajanokka, tontti 80013/2) HEL 2014-013492 T 10 01 01 01 Esitys A päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (7) 5 Osto-option sisällyttäminen tonttien maanvuokrasopimuksiin (Viikki, tontit 36113/2, 3 ja 4) HEL 2017-001849 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta 103/679 499, Ristiretkeläistenkatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli tontti 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli tontti 12 03.06.2013 Sivu 1 / 1 2513/02.07.00/2013 64 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli 85128 tontti 12 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09) 816 25911 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lisäehtoina voivat tulla kyseeseen muun muassa seuraavat ehdot:

Lisäehtoina voivat tulla kyseeseen muun muassa seuraavat ehdot: MAANVUOKRAUKSESSA HUOMIOITAVIA SEIKKOJA Yleistä Mikäli tontin pääkäyttötarkoitus on asuminen, tontin vuokrauksessa noudatetaan tarjouspyynnön liitteenä olevan asuntoalueen maanvuokrasopimuslomakkeen vakioehtoja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 263 Maanvuokrasopimuksen nro 10878 muuttaminen (tontin 91-10-575-3 määräala ja tontti 91-10-272-25) HEL 2015-013964 T 10 01 01 02 Päätös n osastopäällikkö päätti muuttaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 08.05.2017 Sivu 1 / 1 1528/2017 02.07.00 39 10.4.2017 52 Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Asuntotontin (700 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Peltopuistolle Hitas II-ehdoin (Tapaninkylä, 39148/13)

Asuntotontin (700 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Peltopuistolle Hitas II-ehdoin (Tapaninkylä, 39148/13) MUISTIO/TUT 10.7.2017 Asuntotontin (700 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Peltopuistolle Hitas II-ehdoin (Tapaninkylä, 39148/13) Kotinummentie 11 Hakemus Varauspäätös Master Kodit Oy

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115 04.11.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 115 Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

- Muodostettavien tonttien asuinrakennusoikeudesta enintään noin 50% tulee. asuntotuotantona.

- Muodostettavien tonttien asuinrakennusoikeudesta enintään noin 50% tulee. asuntotuotantona. 1 MUISTIO/TUT Asuntotontin (kerrostalo 6 000 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntotuotantoa varten (Pukinmäki, tontti 37186/5) Isonpellontie 4 Hakemus Asuntotuotantotoimisto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (5) 181 Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö) sijaitsevan kahden kiinteistön vuokraaminen hautausmaatarkoituksiin HEL 2015-004321 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (9) 215 Alueen vuokraaminen Kyläsaaresta Destamatic Oy:lle tilapäistä kierrätyspistettä varten HEL 2013-013177 T 10 01 01 03 Kiinteistökartta 89/676 498, Kyläsaarenkatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin tontti 1 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4744/2015 02.07.00 116 Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin 71038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot

Rakennus on valmis ja käyttöönotettu.

Rakennus on valmis ja käyttöönotettu. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 329 Vapaan siirto-oikeuden myöntäminen Autokeskus Oy:lle (Herttoniemi, tontti 43075/7) HEL 2015-013042 T 10 01 01 02 Muuntajankatu 5 Päätös Päätöksen perustelut Hakemus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Kiinteistölautakunta päätti (82 ) muuttaa tontin varauspäätöstä seuraavasti:

Kiinteistölautakunta päätti (82 ) muuttaa tontin varauspäätöstä seuraavasti: 1 MUISTIO/KN 10.3.2015 Asuntotontin (pientalo) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1:lle vapaarahoitteista Hitas II-ehdoin toteutettavaa omistusasuntotuotantoa varten (Malmi, Ruotutorppa,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (6) Liikuntalautakunta ULOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (6) Liikuntalautakunta ULOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (6) 211 Helsingin Palloseura ry, tekonurmihanke, HSP Areenat Oy hakee vuokraoikeutta Pakilantie 86 A, Helsinki HEL 2012-016220 T 10 01 01 02 Päätös Lautakunta päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 106 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle (Herttoniemi, Roihuvuori, tontti 43233/5)

Lisätiedot

MUISTIO/KN Gunillantie 17

MUISTIO/KN Gunillantie 17 1 MUISTIO/KN 3.9.2015 Asuntotontin (kerrostalo, 4 200 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Kruunuvuoren Ankkurille (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49075/7) Gunillantie 17 Hakemus Asunto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 3 04.11.2013 Sivu 1 / 1 4558/02.07.00/2013 111 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli 64015 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Kaj/12 06.08.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Kaj/12 06.08.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2012 1 (6) 811 V Viikinmäen asuntotontin (tontti 36110/12) vuokrausperusteet HEL 2012-007240 T 10 01 01 02 Päätös päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli tontti 1 09.05.2016 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 4.5.2015 140 14.12.2015 46 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli 42122 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS SOPIMUKSEN NRO. KAUPUNGIN PÄÄTÖS kiinteistölautakunta x.x.2013, x VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN Y-TUNNUS

MAANVUOKRASOPIMUS SOPIMUKSEN NRO. KAUPUNGIN PÄÄTÖS kiinteistölautakunta x.x.2013, x VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN Y-TUNNUS MAANVUOKRASOPIMUS SOPIMUKSEN NRO x KAUPUNGIN PÄÄTÖS kiinteistölautakunta x.x.2013, x VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN Y-TUNNUS Hotellia ja sähköasemaa varten Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia) 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 49 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001 tontti 3 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2014 1 (6) 788 Kauppakeskushanketta varten Laajasalon keskustasta varatun alueen varauksen uusiminen ja muuttaminen, varauksensaajina Helsingin Osuuskauppa Elanto, Kesko

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden pientalotontin vuokraaminen Henttaalla, korttelin tontit 1 ja 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden pientalotontin vuokraaminen Henttaalla, korttelin tontit 1 ja 2 03.06.2013 Sivu 1 / 1 4535/10.00.02/2012 104 5.11.2012 62 Kahden pientalotontin vuokraaminen Henttaalla, korttelin 21162 tontit 1 ja 2 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Liikuntalautakunta ULKO/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Liikuntalautakunta ULKO/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja /07 (5) 56 Maa-alueen vuokraus Tapanilan urheilukentän yhteydestä Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin HEL 06-067 T 0 0 0 0 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (8) Kaupunginvaltuusto Kaj/ vastaavana kerrosneliömetrihintana 28 euroa.

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (8) Kaupunginvaltuusto Kaj/ vastaavana kerrosneliömetrihintana 28 euroa. Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (8) 8 Vuosaaren Rastilan asuntotonttien vuokrausperusteet (tontit 54008/5-8, 54009/2 ja 54351/1) HEL 2013-012162 T 10 01 01 02 Päätösehdotus A 1 2 3 4 päättänee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätöshistoria 1 Kaupunginhallitus 24.03.2014 327 HEL 2014-001528 T 10 01 01 02 Päätös Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (10) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (10) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/207 (0) 2 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokrattujen asuntotonttien vuokrasopimusten vuokra-aikojen jatkaminen (Maunula, Malminkartano, Kannelmäki, Pukinmäki, Jakomäki

Lisätiedot

Liite 2 Muistio. Capellan puistotie 4

Liite 2 Muistio. Capellan puistotie 4 Liite 2 Muistio Asuntotontin (kerrostalo) myynti osto-option perusteella Asunto Oy Helsingin Capellan puistotie 4:lle ja pitkäaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen (Sörnäinen, Kalasatama, tontti 10587/3)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) 13 Autotallia koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen (Roihuvuoren Autotallit Oy, tontti 43212/3) HEL 2011-008744 T 10 01 01 02 Päätös Lautakunta päätti jatkaa kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2012 1 (7) 743 Laajasalon tontin 49112/4 varaaminen Asunto-oy Sarvastonkaarelle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun HEL 2012-007058 T 10 01 01 00 Päätös päätti varata

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Kiinteistövirasto 110/2015 Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Kiinteistövirasto 110/2015 Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 254 Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle lyhytaikaisesti vuokratun määräalan vuokrasopimuksen jatkaminen rakennusluvan hakemista varten (Laajasalon kylä, tila

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (8) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (8) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (8) 16 Asuinkerrostalotontin (AK) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Loggialle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49075/13) HEL 2013-012715 T 10 01

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, kortteli tontti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, kortteli tontti 13.03.2017 Sivu 1 / 1 387/2016 02.07.00 61 6.6.2016 31 Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, kortteli 54154 tontti Valmistelijat / lisätiedot: Juha

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 96 19.10.2015 317 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 96 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4698/2015 02.07.00 122 Teollisuustontin vuokraaminen Tero Tahkolalle, kortteli 85127 tontti 13 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta To/7 18.12.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta To/7 18.12.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 24/2014 1 (7) 7 Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuinrakennusten tontin (YSA) pitkäaikainen vuokraaminen Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille palveluasumista

Lisätiedot

Autopaikkatontin määräalan vuokraaminen pitkäaikaisesti As. Oy. Kumianpää 1:lle (Laajasalo, tontti 49056/14) Kumianpää 4. Muut sopimusehdot 2-12

Autopaikkatontin määräalan vuokraaminen pitkäaikaisesti As. Oy. Kumianpää 1:lle (Laajasalo, tontti 49056/14) Kumianpää 4. Muut sopimusehdot 2-12 Autopaikkatontin määräalan vuokraaminen pitkäaikaisesti As. Oy. Kumianpää 1:lle (Laajasalo, tontti 49056/14) Kumianpää 4 Muut sopimusehdot 2-12 2 Vuokranantajan ja vuokralaisen (As. Oy. Kumianpää 1:) välillä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (16) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (16) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (16) 327 Töölönlahden maanalaisen alueen vuokraaminen Kiinteistö Oy Alvar Aallon katu 1:lle (Töölönlahden yleinen katualue) HEL 2012-011291 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin tontti 7

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin tontti 7 06.06.2016 Sivu 1 / 1 387/2016 02.07.00 61 Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin 54154 tontti 7 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 12.03.2012 Sivu 1 / 1 1134/02.07.00/2012 23 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 05.05.2014 Sivu 1 / 1 2916/10.00.02/2013 76 2.9.2013 47 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Sinikallion Hoitokodille, kortteli 60060 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Tonttien 297-25-80-1 (Jynkän koulu) ja 297-43-17-1 (Karttulan koulu) vuokraaminen / Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (8) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (8) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (8) 466 Asuntotontin (kerrostalo) pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen ja täydennysrakentamiskorvauksen suorittaminen (Mellunkylä, Kontula, tontti 47034/3,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6 16.11.2015 Sivu 1 / 1 5498/02.07.00/2014 6 12.1.2015 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot