LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri Maria Rautavirta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Esityksen pääasiallinen sisältö 2 Yleisperustelut 2.1 Nykytila Sähköautojen sääntely Esityksellä lisättäisiin asetukseen uusi 18 a, jolla täsmennettäisiin vaatimuksia sähköautojen sähköturvallisuudelle siihen asti kun EU-laajuiset vaatimukset tulevat voimaan. Vaatimuksia sähköturvallisuuden osalta sovellettaisiin sekä alun perin sähkökäyttöisiin autoihin, että polttomoottorikäyttöisestä autosta sähköautoksi muutettuihin autoihin. Lisäksi uusittaisiin liite 8, jolla helpotettaisiin sellaisten autojen maahantuontia, joilla ei ole EU-tyyppihyväksyntää, mutta jotka ovat sarjavalmisteisia ja rakennettu vastaamaan sellaisia kansainvälisiä turvallisuusstandardeja, joiden katsotaan olevan riittäviä turvallisuuden varmistamiseksi. Vaatimustaso perustuisi pitkälti yksittäisiä ei- EY-tyyppihyväksyttyjä autoja koskeviin säännöksiin, jotka EU:n komissio hyväksyi asetuksella (EY N:o 183/2011) ja joita aletaan soveltaa uusiin autoihin Lisäksi täsmennettäisiin muutamia testausmenettelyjä ja osoittamistapoja koskevia vaatimuksia perävaunujen ja raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnin helpottamiseksi. Asetusmuutos on toimitettu komissiolle nähtäväksi ja komissio pyysi täsmentäviä selvityksiä ja toimitti huomautuksia, jotka eivät kuitenkaan edellyttäneet säädösaikataulun lykkäystä. Asetus voidaan antaa siten suunnitellusti, niin että se tulisi voimaan Valtuudet asetuksen antamiseen ovat ajoneuvolain (1090/2002) 27, 29, 50 e ja 60 a :ssä. EU:n harmonisoidut tekniset vaatimukset ovat täydentyneet vuoden 2011 aikana, siten, että alkaen hyväksyttäviltä uusilta tyypeiltä ja alkaen käyttöönotettavilta uusilta ajoneuvoilta edellytetään sähköautojen turvallisuudesta osoituksena Euroopan talouskomission (UNECE) E-sääntöä 100. Tätä aikaisemmin liikenteeseen otettuihin ajoneuvoihin ei ole ollut soveltuvia EU:n laajuisia säännöksiä vaan sääntely on ollut kansallista. E-sääntö 100 määrittelee muun muassa turvallisuuteen liittyviä teknisiä ominaisuuksia koskien suojausta sähköiskulta, akkuturvallisuutta ja ajoneuvon toiminnallista turvallisuutta. Sähköauton kolariturvallisuutta koskevat vaatimukset ovat UNECE:ssä vasta työn alla. Kansalliseen sääntelyn toimivaltaan kuuluvat myös sähköautojen muunnokset, joita koskeva sääntely perustuu ajoneuvon käyttöönottovuoteen.

2 2 Suomi on vuodesta 1996 alkaen kuitenkin tunnustanut E-säännön 100 mukaisen hyväksynnän osoituksena sähköauton sähköturvallisuudesta. Koska sähköautoja ei ole aiemmin ollut laajalti markkinoilla, ei turvallisuusvaatimusta ole käytännössä sovellettu. E-sääntö 100 on kuitenkin ainoa tekninen säännös asiasta, joka on kansainvälisesti tunnustettu ja sitä on sovellettu laajasti EU:ssa osana jäsenmaiden kansallisia säädöksiä. Sähköturvallisuuden lisäksi sähköauton tulee täyttää normaalisti muut autoja koskevat käyttöönottoajankohtaa vastaavat tekniset vaatimukset. Jos muunnossähköauton muutostyön yhteydessä muutetaan esimerkiksi auton lämmitysjärjestelmää, raukeaa lämmitysjärjestelmää koskeva ajoneuvokohtainen hyväksyntä ja lämmitysjärjestelmää koskevat vaatimukset tulee erikseen osoittaa täyttyväksi muutoskatsastuksessa. Muita ominaisuuksia joihin muutostyö voi vaikuttaa, ovat mm. sähkömagneettinen säteily, huurteen- ja sumunpoistolaitteiston toiminta sekä ohjaus- ja jarrutehostimen toiminta. Myöskään ajoneuvon massa ei akkujen lisäyksen johdosta saa ylittää valmistajan ilmoittamaa enimmäismassaa. Yksittäisen ajoneuvon hyväksymiseen voidaan uutta ajoneuvoa koskevien vaatimusten sijasta, soveltaa liitteen 8 poikkeuksia vaatimuksista. Yksittäisten ei-ey-hyväksyttyjen autojen rekisteröinti Suomeen Autojen teknisiä vaatimuksia ja hyväksymismenettelyitä sääntelee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle. Direktiiviä sovelletaan sellaisenaan EY-tyyppihyväksyttäviin sarjavalmisteisiin autoihin. Myös pieniä sarjoja ja yksittäisiä autoja koskevat hyväksyntämenettelyt on harmonisoitu. Yksittäishyväksynnällä tarkoitetaan menettelyä, jossa varmistutaan siitä, että yksittäinen ajoneuvo, joka voi olla myös muu kuin ainoa kappale, täyttää sitä koskevat määräykset. EY- yksittäishyväksyntä perustuu puitedirektiivin 2007/46/EY artiklan 24 säännöksiin. Erona tavallisesti sarjatuotantoautojen kohdalla sovellettavaan tyyppihyväksyntään on se, että jokainen ajoneuvo tarkastetaan ja hyväksytään erikseen. Tästä syystä mm. rikkovia testejä ei edellytetä tehtäväksi. Yksittäishyväksynnän on tarkoitus olla yksittäin rekisteröintiä varten hyväksyttäviin ajoneuvoihin sovellettava direktiivissä määritelty menettely. Ennen puitedirektiiviä 2007/46/EY jäsenvaltiot saivat käyttää täysin kansallisia menettelyjä yksittäisten ajoneuvojen hyväksymiseen, mikä tuotti ongelmia rekisteröitäessä ajoneuvoja uudelleen toisessa jäsenmaassa. Yksittäistapauksina on eri jäsenmaissa tähän asti käsitetty yleisesti muuttoajoneuvot ja diplomaattikunnan ajoneuvot, mutta myös yksittäin valmistetut ajoneuvot. Yksittäisiksi ajoneuvoiksi on katsottu lisäksi yksittäin maahantuodut ja rekisteröidyt ajoneuvot, joilla ei ole EY-tyyppihyväksyntää. Yhtenäistetty yksittäishyväksyntämenettely on otettu käyttöön koko EU:ssa Menettelyyn sisältyvät yksittäishyväksynnän myöntäjän vaatimukset ja yksittäishyväksynnästä myönnettävät todistukset ja niiden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteet. Varsinaisten teknisten vaatimusten osalta direktiivi jättää liikkumavaraa jäsenmaille päättää mm. yksittäisiä autoja koskevista teknisistä vaatimuksista. Vastavuoroisen tunnustamisen osalta, jokainen jäsenmaa soveltaa omaa vaatimustasoaan arvioides-

3 3 saan hyväksyykö se toisessa jäsenmaassa aiemmin rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröitäväksi omassa maassaan. Varsinaiset tekniset vaatimukset ovat kuitenkin kansallisia, eikä yksittäishyväksyntä ole ollut sellaisenaan voimassa muussa kuin sen myöntäneessä maassa. Vapaan liikkuvuuden ja markkinoiden toimivuus sisämarkkinoilla edellyttävät, että vastavuoroista tunnustamista ei voida evätä kuin todelliseen turvallisuussyyhyn vedoten, eikä pelkästään sen johdosta, että kansalliset vaatimukset eroavat toisistaan. Tätä tavoitetta palvelemaan EU-komissio on hyväksynyt asetuksen, jolla harmonisoidaan sarjavalmisteisia uusia autoja koskevat ns. yksittäishyväksyntävaatimukset. EU:n komission asetus 183/2011 tulee sovellettavaksi Vapaan liikkuvuuden lisäksi asetuksen taustalla on ollut komission ja jäsenvaltioiden yhteinen huoli siitä, että pelkästään kansallisiin vaatimuksiin perustuvia yksittäishyväksyntöjä käytettäisiin laajamittaisesti EY-tyyppihyväksynnän teknisten vaatimusten kiertämiseen ja sitä kautta esimerkiksi kolariturvallisuudeltaan vakavasti puutteellisten ajoneuvojen rekisteröintiin. Sen tähden minimivaatimuksista on haluttu pitää kiinni. Komission asetuksen päätarkoituksena on ollut asettaa EU-tasolla yhtenäiset tekniset yksittäishyväksyntävaatimukset yhteisön ulkopuolelta tuotaville henkilö- ja pakettiautoille. Vaatimukset koskevat uusia suurina sarjoina valmistettuja autoja. Näiden teknisten vaatimusten mukaiset yksittäishyväksynnät tunnustetaan jatkossa automaattisesti kaikissa jäsenmaissa. Nämä EU-vaatimukset sääntelevät millaisia autoja myös Suomen on velvoite hyväksyä EU:n ulkopuolelta. Jäsenmaille on kuitenkin edelleen jäänyt artiklan 24 nojalla mahdollisuus säätää vähäisiä poikkeuksia teknisistä vaatimuksista ja näiden vaatimusten osoittamiseksi edellytetyistä selvityksistä ja testeistä. Käytännössä tätä liikkumavaraa koskevat kansalliset säädökset sisältyvät liitteeseen Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset Sähköautojen sääntely Ehdotetulla asetusmuutoksella täsmennettäisiin sähköautoja koskevia turvallisuusvaatimuksia. Sähköautoille määriteltäisiin riittävä ja kansainvälistä kehitystä vastaava turvallisuustaso, joka antaa myös mahdollisuuden alan, erityisesti muunnossähköautojen, kehittämiselle ja valmistukselle Suomessa. Asiassa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi tehdä erillisiä säädöksiä asiassa, vaan sähköautojen turvallisuusvaatimukset kansallisesti perustuisivat suoraan E-säännön 100 vaatimuksiin, jota EU alkaa joka tapauksessa soveltaa uusien autojen käyttöönoton osalta. Koska sähköturvallisuutta koskevia vaatimuksia ei sähköautoille ole aiemmin ollut kansallisesti olemassa, tulisi E-sääntöä 100 vastaavien vaatimusten soveltaminen pakolliseksi kaikille Suomessa rekisteröitäville sähköautoille. Osoittamisvaatimuksena hyväksyttäisiin E-säännön mukainen tyyppihyväksyntä, mutta vaatimusten täyttyminen voitaisiin osoittaa rekisteröintikatsastuksessa myös muulla tavoin. Koska Suomessa ei ole ilmoitettua laitosta E-säännön 100 osalta, hyväksyttäisiin rekisteröintikatsastuksessa osoituksena vaatimusten täyttymisestä myös tarkastajan oikeudet omaavan

4 4 henkilön tarkastus. Muutostyön osalta vaatimusten täyttyminen olisi mahdollista tehdä myös suoraan sähkötyöoikeudet omaavan henkilön toimesta. Yksittäisten ei-ey-hyväksyttyjen autojen rekisteröinti Suomeen Säädöksillä laajennettaisiin yksittäisiä ei-ey-tyyppihyväksyttyjä uusia M1 ja N1- luokan ajoneuvoja koskevat periaatteet käytettynä maahantuoduille ajoneuvoille ja jo liikenteessä oleville ei-ey-tyyppihyväksytyille ajoneuvoille. Vastaavia periaatteita sovellettaisiin soveltuvin osin myös N2-luokan ajoneuvoihin. Vaatimustaso perustuisi pitkälti yksittäisiä ei-ey-tyyppihyväksyttyjä autoja koskeviin säännöksiin, jotka EU hyväksyi asetuksella (EY N:o 183/2011) ja joita aletaan soveltaa uusiin autoihin Koska EU-asetuksen vaatimukset koskevat vain uusia autoja, tulisi johdonmukaisen soveltamisen vuoksi vaatimusten uusille ja käytetyille ajoneuvoille olla yhtenevät. Vaatimuksissa huomioitaisiin myös käytännön mahdollisuudet saada Suomessa rekisteriin sellaisia autoja, jotka ovat saaneet yhteisen EU-asetuksen mukaisen yksittäisen ajoneuvon poikkeuksen toisesta EU-maasta kuten Saksasta ja Ruotsista. Vaatimuksista säädettäisiin korvaamalla aiempi liite 8. Luonnollisesti kun kyse on yksittäisistä ajoneuvoista, kaikkia erillisdirektiivien kohteita ei voida soveltaa, kuten esim. kierrätysvaatimuksia tai törmäystestejä. Osassa ominaisuuksia on sovellettu poikkeavaa osoittamistapaa kuten CO2-päästöjen määrittämisessä laskennallisesti. Nyt laaditut tekniset vaatimukset on pyritty saattamaan mahdollisimman pitkälle vastaamaan EY-tyyppihyväksynnässä sovellettavia vaatimuksia. EU:n komission asetuksen mukaisesti on esitetty vaihtoehtoisia vaatimuksia, joilla voidaan varmistaa mahdollisimman pitkälle vastaava vaatimustaso. Olennaisena erona nykyisin Suomessa yksittäin hyväksyttäville voimassa oleviin vaatimuksiin, vaihtoehtoisina vaatimuksina tunnustettaisiin sarjavalmisteiselle autolle monissa kohdin Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai Koreassa voimassa olevat tekniset vaatimukset ja ajoneuvot voitaisiin hyväksyä rekisteriin pitkälti alkuperäiskunnossa ilman muutostöitä. Päästöjen osalta helpotusta ei varsinaiseen vaatimustasoon sallittaisi, mutta osoittamistapa ei olisi yhtä tiukka kuin EY-tyyppihyväksynnässä. Vaatimustaso sallisi toisessa EU-jäsenmaassa tehdyn EU-vaatimuksiin perustuvan vaihtoehtoisen testin tunnustamisen ja helpottaisi testauspalvelujen saatavuutta. EU-asetuksen mukaisesti sallittaisiin myös testiraportin käyttäminen selvityksenä vastaavat ominaisuudet täyttävän toisen ajoneuvon rekisteröinnissä. EU-tason yksittäisille ajoneuvoille koskevia hyväksyntämenettelyjä koskevat tarkemmat vaatimukset käytettävistä todistuksista, tietojenvaihdosta sekä siihen sovellettavista määräajoista ja yksittäishyväksyntöjen vastavuoroiseen tunnustamiseen laaditut periaatteet on saatettu EU-laajuisesti voimaan jo

5 5 2.3 Esityksen vaikutukset 2.4 Asian valmistelu Sähköautojen turvallisuudesta ei ole tällä hetkellä olemassa yksiselitteisiä velvoittavia säädöksiä. Kun sähköautojen EU-laajuiset vaatimukset tulevat voimaan , asia korjaantuu uusien rekisteröintien osalta. Turvallisuuden tason varmistamiseksi, jatkossa kuitenkin tarvitaan sääntöjä myös käytettynä maahan tuotavien sähköautojen samoin kuin käyttövoiman muutoksella tehtyjen ns. muunnossähköautojen tarpeisiin. Jotta kynnys alan osaamisen ja liiketoimintamahdollisuuksien lisäämiselle ei olisi liian suuri, on sähköauton turvallisuuskysymysten arvioinnissa katsottu riittäväksi hyödyntää nykyisiä sähköalan ammattilaisia. Käyttövoiman muutostilanteissa keskeistä on tuntea yleisesti sähköön liittyvät turvallisuusriskit, joiden arviointiin E-säännön 100 mukaisesti sähköalan ammattilaisilla on parhaat valmiudet. Sähköautojen huoltoja korjaustöiden lisääntyessä myös erityisesti sähköautoihin pätevöityneiden sähköalan ammattilaisten odotetaan lisääntyvän. Yksittäishyväksyntöjä tehdään Suomessa vuositasolla n Näistä alle 100 kpl ovat tällä hetkellä sellaisia uusia sarjavalmisteisia ajoneuvoja, joita koskee uusi EUasetus. Käytettynä maahan tuotiin 2010 yhteensä henkilöautoa ja pakettiautoa. Näistä rekisteröinnin helppouden takia suurin osa on EY-tyyppihyväksyttyjä käytettyjä autoja. Tällä hetkellä todennäköisesti tuodaan maahan myös tarpeettoman vanhoja autoja kolmansista maista sen tähden, että niihin sovellettavat vaatimukset ovat uudempia autoja lievempiä. Nyt ehdotetut muutokset helpottaisivat jatkossa myös toisessa EU- maassa poikkeuksen nojalla rekisteriin hyväksytyn ajoneuvon myöhempää rekisteröintiä Suomeen, kun vastavuoroinen tunnustaminen helpottuu. Kolmansien maiden teknisten vaatimusten tunnustaminen todennäköisesti lisää ajoneuvojen ns. rinnakkaistuontia virallisten maahantuojien rinnalla. Myös virallisilla maahantuojilla voi olla halukkuutta hyödyntää säädöksen joustovaraa. Asetusmuutoksen johdosta erityisesti japanilaisten ja amerikkalaisten autojen tuonti todennäköisesti lisääntyy. Erityisesti tämä koskee malleja, joita ei tuoda Suomeen suoraan ja sellaisia malleja, joihin halutaan erikoisvarusteluja tai jotka muuten koetaan kiinnostaviksi. Testauspalvelujen puuttuessa Suomesta on myös oletettavaa, että yksittäishyväksyttyjä ajoneuvoja tuodaan Suomeen aiempaa enemmän EU:n ulkopuolelta mm. Saksan kautta. Käytettyjen ajoneuvojen kysyntä ei kokonaisuutena muuttuisi, joten autoveron tuottoon asetuksella ei olisi juurikaan merkitystä. EU:ssa on kuluttajan suojaamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi olemassa myös säädöksiä, joita koskevat velvoitteet tulevat koskemaan myös liiketoimintana EU:n ulkopuolelta tuotavien autojen tuojia. Tällaisia ovat mm. markkinavalvontaan ja romutukseen liittyvät vaatimukset. Näiden velvoitteiden osalta myös markkinoilla olevien yritysten valvontaan voi kohdistua lisätarpeita viranomaispuolelle. Myös pelisääntöjä virallisten maahantuojien roolista näiden rinnakkain tuotujen ei EU:n markkinoille tarkoitettujen autojen osalta, tulee kirkastaa. Asia on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa. Asian valmistelussa on hyödynnetty yksittäisten ajoneuvojen ongelmista käytettävissä olevaan aiempaan aineistoon ja hyödynnetty vuodesta 2009

6 6 käytössä olleiden vaatimustenmukaisuuden osoittamistavoista saatuja käytännön kokemuksia. EU:n komission asetuksen valmistelun yhteydessä asiasta on valmisteltu E-kirje (E 171/2009 vp) eduskunnalle. E-kirje on toimitettu liikenne- ja viestintävaliokunnalle, joka ei ole ryhtynyt asiassa erityisiin toimenpiteisiin. Komission asetusluonnos on myös ollut sidosryhmillä lausunnolla. Tällöin lausuntonsa antoivat Autotuojat ry/autoalan keskusliitto ry, SKAL ry, Tulli, Liikkuva poliisi ja YKL ry. Lausunnonantajat eivät ole esittäneet erityisiä huomioita asiassa. Myöskään kilpailukykyjaoston kirjallisessa menettelyssä, ei ole esitetty erityisiä huomioita. FHRA on aiemmissa asiaan liittyvissä EU:n valmisteluvaiheissa pitänyt tärkeänä kansallisten säädösten laatimista asiassa, jotta vaatimukset koskisivat myös käytettyjä autoja. Lisäksi on tuotu käytännön esteenä esille puute melumittausten saatavuudessa Suomessa. Lausuntonsa säädösehdotuksista antoivat, Liikkuva poliisi, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry, Suomen Taksiliitto, Linja-autoliitto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Test World Oy, Puolustusministeriö, Amotec Oy, Suomen Autoteknillinen Liitto ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Liikennevakuutuskeskus ja Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Muutos- ja täsmennysehdotukset on pääosin huomioitu ehdotuksessa. Säädösehdotukset ovat olleet tarkastettavana oikeusministeriössä. Säädökset ilmoitettiin komissiolle teknisten määräysten tiedonvaihtoa koskevien säännösten mukaisesti. Määräaika päättyi ja komissio esitti tarkentavia huomioita sähköautojen säädösten ja komission asetuksen 471/2011 keskinäisistä suhteista. Huomiot eivät kuitenkaan pidentäneet määräaikaa. Säädöksen tekstiä on täsmennetty siltä osin, että soveltamisala olisi kansallisen toimivallan suhteen kiistaton. Asetus voidaan antaa siten suunnitellusti, niin että se tulisi voimaan Samana ajankohtana voimaan tulee uusia ajoneuvotyyppejä ja ajoneuvojen käyttöönottoon liittyviä EU-vaatimuksia, joiden kansalliseen liikkumavaraan nyt annettava säädös liittyy. 2.5 Yksityiskohtaiset perustelut 18 a Säädettäisiin sähkökäyttöisen ajoneuvon vaatimuksina sovellettavaksi E-säännön 100 vaatimuksia vastaava tekninen taso. Soveltamisalaan kuuluvat kaikki ne ajoneuvot, jossa korkeajännitteellistä sähköä käytetään joko pelkästään tai rinnakkain toisen käyttövoiman kanssa, sekä tällaiseksi muutettuja ajoneuvoja. Jos ajoneuvolle on pakottavan EU-sääntelyn johdosta jo olemassa hyväksyntäpakko, sovelletaan niitä vaatimuksia tässä säädettyjen vaatimusten sijaan. Koska E-sääntöä 100 päivitetään tekniikan kehittyessä, viitattaisiin käyttöönoton ajankohdan vaatimuksissa siihen muutosversioon, joka säännöstä 100 on voimassa käyttöön otettavia ajoneuvoja koskien kyseisenä ajankohtana. EY-tyyppihyväksynnässä on jo EU-maiden kesken sovittu, että E-säännön muutosversio 01 tulee koskemaan uusia tyyppihyväksyntöjä ja kaikkia uusia käyttöön otettavia ajoneuvoja.

7 7 Pykälän toisessa momentissa määriteltäisiin Sähköinen voimansiirtojärjestelmä, joka pohjautuu E-säännön 100 muutosversioon 01. Siinä myös ajoneuvoon asennettu latauslaitteisto katsotaan kuuluvaksi vaatimusten soveltamisen piiriin. Pelastustilanteita varten otettaisiin niille autoille, jotka eivät ole EYtyyppihyväksyttyjä sähköautoina, erikseen vaatimus merkinnästä, josta nopeasti ilmenisi, että ajoneuvo on sähkökäyttöinen. Tällä tiedolla on merkitystä kun pelastustilanteessa arvioidaan käytettäviä varusteita ja jännitteen poiskytkemistä. Jännitevaaraa koskeva merkintä, joka edellytetään E-säännön 100 mukaisesti, ei saisi kuitenkaan käyttää, sillä se on tarkoitettu erityisesti jännitteellisten osien merkitsemiseen ja sillä on sähköturvallisuudessa vakiintunut käyttötarkoitus. Ulkoisen merkinnän voisi korvata myös auton mallimerkinnällä, jos siitä käy yksiselitteisesti ilmi, että auto on sähkökäyttöinen. Vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädettäisiin erikseen 4 momentissa, jossa osoituksena muutoskatsastuksessa kelpaisi myös käyttöönottopöytäkirja, jos auton muuttamisesta on vastannut sähköpätevyyden omaava henkilö. Vaihtoehtoisesti hyväksyttäisiin muutoskatsastuksessa myös lausunto Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valtuuttamalta tarkastuslaitokselta tai tarkastajalta. Liite 8 Liitteen seliteosaa täsmennettäisiin huomioimaan EU-säädökset, joilla on tunnustettu rinnakkaisten E-sääntöjen vaatimuksia. Vastaavat rinnakkaisina tunnustettavat E- säännöt kirjattaisiin myös taulukkoon. Jatkossa vaatimuksia voitaisiin soveltaa rinnakkain siten kuin ajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 toimeenpanoa täydentävillä komission asetuksilla säädettäisiin. Liitteen vaatimukset perustuvat komission asetukseen 183/2011 yksittäisille ajoneuvoille ja aiempiin kansallisiin vaatimuksiin, joiden taustalla ovat asetuksen liitteen 2 vaatimukset, joita sovelletaan EY-piensarjahyväksynnässä. Vaatimuksissa on kuitenkin otettu aiempaa täsmällisemmin huomioon kansalliset erityistarpeet vaatimustenmukaisuuden osoittamisen kannalta. Huomiota on kiinnitetty myös siihen, että Suomessa olisi myös käytännössä mahdollisuudet kyseisten osoittamistapojen edellyttämien testien tekemiseen. Vaatimustenmukaisuuden osoittamistavat perustuvat ajoneuvolain 50 e :än. Yhtenäisen soveltamiskäytännön varmistamiseksi on katsottu tarkoituksenmukaisesti sanotun pykälän 2 momentin kohdan 3 mukaisesti eriyttää ajoneuvolle, joka on valmistettu suurina sarjoina yhdysvaltalaisia, japanilaisia, korealaisia tai kanadalaisia markkinoita varten, oma osoittamistapansa, jolla alkuperäiset vaatimukset tunnustettaisiin suoraan vuosimallin perusteella, vaikka näissä muiden markkinoiden vaatimustasoissa olisi eroja saman ajankohdan kansallisiin vaatimuksiin. Näin poistuisivat tapauskohtaisten tulkintojen erot eri ajoneuvojen turvallisuustasosta. Ne ominaisuudet, joissa erojen on katsottu olevan niin isoja, ettei suoraa tunnustamista voida soveltaa kaikilta osin, asia on tuotu esille alaviitteissä tai on käytetty muuta osoittamistapaa ja sitä täydentävää alaviitettä.. Kirjaintunnuksiin lisättäisiin kansainvälisen hyväksynnän tunnustamista varten kirjaintunnus I., joka käytännössä rinnastuisi C-luokan selvitykseen. Yleisellä tasolla voidaan pitää todennäköisenä, että auto on riittävän turvallinen, kun se on valmistettu kyseisille markkinoille vaadittujen turvallisuusvaatimus-

8 8 ten mukaisesti suunnitellun tyypin osana sarjavalmisteisesti. Vastaavanlainen vaatimusten tunnustaminen on käytössä, tosin omaisuuden suojaamiseksi hieman laajemmassa muodossa, jo muuttoajoneuvoille. Kohdat 1, 2, 2a, 39, 41 ja 41 a Melu- ja päästövaatimusten osalta pidettäisiin jatkossakin kiinni eurooppalaisesta vaatimustasosta. Osoittamisvaatimuksia sen sijaan helpotettaisiin, niin että testejä olisi mahdollista saada suoritettua myös Suomessa. Melutestien osalta helpotusta tulisi mittaratojen vaatimuksiin. Yksittäiselle ajoneuvolle sallittaisiin lisäksi ylimääräinen 2dBA:n ylitys meluraja-arvosta. Mittausmenetelmään sisältyy 1 dba:n vähennys mittarinlukemasta jokaiselle testisarjan mittaukselle ja korkeimmalle testisarjan tulokselle sallittu 1 dba:n ylitys. Muita ylityksiä ei sallittaisi. Haitallisten päästöjen testissä tai sen tarpeellisuuden arvioinnissa voitaisiin soveltaa asetuksen 183/2011 poikkeuksia. Poikkeuksissa on määritelty myös miltä osin päästövaatimusten osoittaminen tunnustetaan myös ns. kalifornialaiset vaatimukset täyttämällä. Päästötestien osalta vaatimusten osoittamista helpottaa lisäksi asetuksen 183/2011 nojalla mahdollisuus käyttää ajoneuvokohtaista testausselostetta myös toiseen ajoneuvoon erikseen tehtävän vertailun perusteella. CO2-päästöjen osalta on verotuksen suorittamiseksi tarpeellista, että kaikista autoista, myös EU:n ulkopuolelta tuoduista on määriteltävä CO2-päästötieto, jos sitä kyseiseen vuosimalliin on sovellettu EU:ssa. Tietojen saantia koskevia velvoitteita ei kuitenkaan muilta kuin EUtyyppihyväksytyiltä ajoneuvoilta edellytettäisi täytettäväksi. Kohtien 41 ja 41a osalta osoittamistapa ei muuttuisi, mutta vaatimuksiin täsmennettäisiin edellytetyt testit ja ettei valmistajaa koskevia vaatimuksia tiedon saannista sovellettaisi. Kohdat 3, 5, 8-10, 13-15, 19, 31, 45, 46, 49, 53, 54 ja 61 Taulukkoon merkittäisiin I-tunnus niiden ominaisuuksien osalta, joille vaihtoehtoisena osoittamistapana sarjavalmisteiselle autolle (M 1, N 1 tai N 2 -luokka), hyväksyttäisiin osoitus siitä että se vastaa yhdysvaltalaisia, japanilaisia, korealaisia tai kanadalaisia vaatimuksia. Riittävä osoitus olisi valmistajan tai toimivaltaisen viranomaisen erillinen selvitys kuten vaatimustenmukaisuustodistus tai erillinen osaan, järjestelmään tai tekniseen yksikköön kiinnitetty hyväksymismerkintä. Alleajosuojien (kohta 3) osalta täsmennettäisiin, että hyväksytyn komponentin asennuksen tarkistamiseen riittävä katsastajan tekemä tarkastus. Kohdan 61 osalta asennusvaatimuksen voisi osoittaa täyttyväksi aiemman valmistajan selvityksen sijasta muullakin selvityksellä, joka tyydyttävällä tasolla riittää hyväksynnän tai katsastuksen suorittajalle osoituksena keskeisten vaatimusten täyttymisestä. Kohtien 45 ja 46 osalta osoittamistapa I kelpaisi vain ensiasennusrenkaisiin tai ensiasennusturvalasiin. Jälkiasennus- ja varaosalta edellytettäisiin aina EU-vaatimusten täyttämistä. Vastaavasti jälkiasennettavien turvavöiden (kohta 31) tulisi vastata direktiivin 77/541/ETY tai E-säännön nro 16 vaatimuksia. Kohdat 4, 18, 34, 35, 38, 43, 58 ja 60 Muiden kuin kohdan 38 osalta, lisättäisiin vaihtoehtoiseksi vaatimukseksi kyseisiä ominaisuuksia koskevat EU-asetukset. Muiden kuin 43, 58 ja 60 kohtien osalta, joissa osoittamistavat säilyisivät ennallaan, jatkossa vaatimuksen täyttyminen voitaisiin

9 9 henkilöautolle tarkistaa suoraan hyväksynnän tai katsastuksen yhteydessä tehtävässä ajoneuvon tarkastuksessa. Kohdat 6, 11, 12, 16, 27, 32, 33, 36, 42, 44, 47, 48, 51, 56, 57, 59 ja 62 Kohdat 7, 17, 40 ja 50 Näiden vaatimusten osalta varsinaisia osoittamistapoja ei esitetä muutettavaksi nykyisestä. Muiden kuin kohtien 44, 48, 51, 59 ja 62 osalta on olemassa myös vaihtoehtoinen E-sääntö, jonka vastaavana hyväksyttäisiin jatkossa rinnakkaisena vaatimuksena. Kohdan 48 osalta alaviitteellä täsmennettäisiin, että M2, M3, N2 ja N3- luokan ajoneuvo voidaan direktiivin 97/27/EY 7 artiklan mukaisesti hyväksyä liikennekäyttöön ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 4 luvussa säädettyjen mittojen mukaisena. Kohtien 7, 17 ja 40 ja kohta 50 vain kytkentälaitteiden asennuksen osalta, osoittamistapaa lievennettäisiin kattamaan myös muu selvitys, joka tyydyttävällä tasolla riittää hyväksynnän tai katsastuksen suorittajalle osoituksena keskeisten vaatimusten täyttymisestä. Kohdat 20, sekä Heijastin- ja valaisinlaitteiden osalta hyväksyttäisiin jatkossa kohtien sekä osalta I-tunnuksen mukaisesti alkuperäiset sarjavalmisteiselle autolle myönnetyt hyväksynnät. Kuitenkin asennusvaatimukset edellyttäisivät kohdan 20 mukaisesti, että valaisin- ja heijastinlaitteiden asennukseen sovellettaisiin kuitenkin eurooppalaisia vaatimuksia, jolloin niiden suunnitteluominaisuuksista, sähköliitännöistä ja aikaansaadun tai paluuheijastuvan valon väristä ei sallittaisi poikkeuksia. Tämä tarkoittaisi muun muassa että takavilkut pitäisi olla jatkossakin oranssit. Puuttuva heijastin tai valaisinlaite tulisi aina asentaa ja näiden erikseen lisättyjen valaisin- ja heijastinlaitteiden tulisi olla EY- tai E-tyyppihyväksyttyjä. Muita kuin EY- tai E- tyyppihyväksyttyjä sallittuja lisävalaisimia ei saisi asentaa. Ajovalaisinten osalta (kohta 25) tulisi lisäksi lähivalon tuottamasta valaistuksesta annettava vähintään hyväksytyn asiantuntijan selvitys siitä että se vastaa epäsymmetristä lähivaloa tuottavia valaisimia koskevan E-säännön nro 112 kohdan 6 tai soveltuvin osin E-säännön nro 98 tai 123 vaatimuksia. Vaatimuksia vastaava valonlähde voitaisiin asentaa käyttäen hyväksi ajoneuvon alkuperäisen valaisimen suojalasia tai -muovia, jos tällä ei ole vaikutusta valokuvioon. Kohta 37 (Pyörien roiskesuojat) Kohta 50 (Kytkentälaitteet) Kohtaan on lisätty raskaiden ajoneuvojen kohdalle vaatimukseksi asetuksen 20 :n soveltaminen kansallisiin tarpeisiin. Osoittamistapaa asennuksen osalta lievennettäisiin kattamaan myös muu selvitys, joka tyydyttävällä tasolla riittää hyväksynnän tai katsastuksen suorittajalle osoituksena keskeisten vaatimusten täyttymisestä.

10 10 Kohta 52 (Linja-auton korirakenne) 2.6 Voimaantulo Osoittamistapa porrastettaisiin ja luokan A- ja B linja-autoille riittäisi hyväksytyn asiantuntijan todistus, koska ilmoitetun testilaitoksen palveluja ei ole tarkoitukseen saatavissa. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 2.5.2011 Maria Rautavirta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 2 219/2014 I OSA Liite 1 AUTOJA JA PRÄVAUNUJA SKÄ JÄRJSTLMIÄ, OSIA JA RILLISIÄ TK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKVAT VAATIMUKST 1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna 1993 tai sen jälkeen käyttöön otetun tai otettavan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 19 :n ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje Antopäivä: 26.10.2011 Voimaantulopäivä: 29.10.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 1583/208/2009;

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

Norminsiirto II ja automääräys

Norminsiirto II ja automääräys Norminsiirto II ja automääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aluksi historiaa: Norminsiirto I -hanke 1.1.2015 voimaan

Lisätiedot

N:o 829 3127 I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. koskee. uudelle ajoneuvotyypille. - M, N, O M 1 -luokka: 1.1.1996 2 M 1 -luokka:

N:o 829 3127 I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. koskee. uudelle ajoneuvotyypille. - M, N, O M 1 -luokka: 1.1.1996 2 M 1 -luokka: N:o 829 3127 I OSA Liite 1 0. Auton ja sen perävaunun (M-, N- ja O- luokan ajoneuvotyypit) tyyppihyväksyntä 70/156/ETY 1-78/315/ETY 3 - M, 1.1.1996 2 1.1.1998 2 1993-78/547/ETY 4-80/1267/ETY 5-87/358/ETY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2011 1064/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM Lakiehdotuksen EU-tausta Mopojen, moottoripyörien, nelipyörien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004 N:o 840 SISÄLLYS N:o Sivu 840 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2014 220/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista

Lisätiedot

AJONEUVOJA KOSKEVAT KANSALLISET POIKKEUKSET LIITTEIDEN 1-7 VAATIMUKSISTA

AJONEUVOJA KOSKEVAT KANSALLISET POIKKEUKSET LIITTEIDEN 1-7 VAATIMUKSISTA 3 Liite 8 AJONUVOJA KOSKVAT KANSALLIST POIKKUKST LIITTIDN 1-7 VAATIMUKSISTA Tätä taulukkoa voidaan soveltaa kansallisessa tyyppihyväksynnässä, muussa yksittäishyväksynnässä kuin direktiivin 2007/46/Y liitteen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Näkökulma Esityksen näkökulma lähes puhtaasti viranomaisnäkökulma, viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus.

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. 2320 N:o 840 Liite 1 I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 0. Auton ja sen perävaunun (M-, N- ja O- luokan ajoneuvotyypit) tyyppihyväksyntä

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje Antopäivä: 15.06.2012 Voimaantulopäivä: 18.06.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/18072/03.04.03.03/2011;

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 18.6.2009 793/208/2009 Sisältöalue Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan Toimivallan säädösperusta Ajoneuvolaki 1090/2002 99, LVMa 1248/2002 Kohderyhmät

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 76 final 2016/0046 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L- LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNISILLE YKSIKÖILLE

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L- LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNISILLE YKSIKÖILLE 2 220/2014 DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L- LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNISILLE YKSIKÖILLE Liite 1 Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.9.2016 Jenni Rantio 1 Esityksen tausta ja tavoitteet Esityksellä pantaisiin täytäntöön laivavarusteita koskevan direktiivin

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen

1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen PÄÄTÖS Päiväys/Datum 11.3.2014 Dnro/Dnr Viite/Referens TRAFI/2434/03.05.00/2014 Oikaisuvaatimus auton XXX- 123 muutoskatsastuksesta 1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen 2. Hakija

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 234 239 SISÄLLYS N:o Sivu 234 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Suomen säädöskokoelmaan nro 1248/2002 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista) Sivulla 5102 liitteessä 1 olevan I

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS AJONEUVOJEN RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA AN- NETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS AJONEUVOJEN RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA AN- NETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA Muistio 1(5) Erik Asplund, Palveluosasto 14.7.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS AJONEUVOJEN RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA AN- NETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1 Nykytila

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan auto- ja moottoripyöräverosta. Ruosteenestokäsittelystä myönnettyä vähennystä koskevat säännökset ehdotetaan kumottaviksi

Esityksessä ehdotetaan auto- ja moottoripyöräverosta. Ruosteenestokäsittelystä myönnettyä vähennystä koskevat säännökset ehdotetaan kumottaviksi 1992 vp- HE 345 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan auto- ja moottoripyöräverosta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2003/0130(COD) 25.2.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

Laki. ajoneuvolain muuttamisesta

Laki. ajoneuvolain muuttamisesta Laki ajoneuvolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ajoneuvolain (1090/2002) 13, muutetaan 2 :n 2 momentti, 3 :n 2, 7 ja 18 kohta, 10 :n 1 momentti, 11, 12 ja 14, 16 :n 1 momentti,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Teollisuusneuvos 4.6.2015 Tapani Koivumäki EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Asetusehdotuksella

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.2.2013 COM(2013) 79 final 2013/0050 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission asianomaisissa komiteoissa esitettävästä Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot