LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri Maria Rautavirta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Esityksen pääasiallinen sisältö 2 Yleisperustelut 2.1 Nykytila Sähköautojen sääntely Esityksellä lisättäisiin asetukseen uusi 18 a, jolla täsmennettäisiin vaatimuksia sähköautojen sähköturvallisuudelle siihen asti kunnes EU-vaatimukset uusille autoille tulevat voimaan. Vaatimuksia sovellettaisiin kansallisesti tämän jälkeenkin käytettyihin ajoneuvoihin ja kansallisiin hyväksyntöihin. Vaatimuksia sähköturvallisuuden osalta sovellettaisiin sekä alun perin sähkökäyttöisiin autoihin, että polttomoottorikäyttöisestä autosta sähköautoksi muutettuihin autoihin. Esityksellä uusittaisiin myös liite 8, jolla helpotettaisiin sellaisten käytettyjen autojen maahantuontia, joilla ei ole EU-tyyppihyväksyntää, mutta jotka ovat sarjavalmisteisia ja rakennettu vastaamaan sellaisia kansainvälisiä turvallisuusstandardeja, joiden katsotaan olevan riittäviä turvallisuuden varmistamiseksi. Vaatimustaso olisi pitkälti yhtenevä yksittäisiä ei-ey-tyyppihyväksyttyjä uusia autoja koskevien säännösten kanssa, jotka EU:n komissio hyväksyi asetuksella (EY N:o 183/2011) ja joita aletaan soveltaa uusiin sarjavalmisteisiin autoihin Lisäksi täsmennettäisiin muutamia testausmenettelyjä ja osoittamistapoja koskevia vaatimuksia perävaunujen ja raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnin helpottamiseksi. Asetusmuutos on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian komission ja muiden EU-maiden kuulemisen jälkeen. Minimiaika kuulemiselle on 3 kk. Valtuudet asetuksen antamiseen ovat ajoneuvolain (1090/2002) 27, 29, 50 e ja 60 a :ssä. EU:n harmonisoidut tekniset vaatimukset eivät toistaiseksi huomioi sähköautojen sähköturvallisuutta. Sähköturvallisuus sisältyy autojen yleiseen turvallisuusasetukseen, mutta turvallisuutta koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset on vielä hyväksymättä. Valmisteilla on komission asetus, jolla EU:ssa sovellettaisiin tyyppihyväksynnässä alkaen Euroopan talouskomission (UNECE) E-sääntöä 100. E-sääntö 100 määrittelee muun muassa turvallisuuteen liittyviä teknisiä ominaisuuksia koskien suojausta sähköiskulta, akkuturvallisuutta ja ajoneuvon toiminnallista turvallisuutta. Sähköauton kolariturvallisuutta koskevat vaatimukset ovat UNECE:ssä vasta työn alla. EU:n soveltamisaikatauluun ulottuvan väliajan, sähköautojen tyyppihyväksyntävaatimukset kuuluvat kansallisen sääntelyn piiriin. Kansalliseen sääntelyn toimival-

2 2 taan kuuluvat myös sähköautojen muunnokset, joita koskeva sääntely perustuu ajoneuvon käyttöönottovuoteen. Suomi on vuodesta 1996 alkaen tunnustanut E-säännön 100 mukaisen hyväksynnän osoituksena sähköauton sähköturvallisuudesta. Koska sähköautoja ei ole aiemmin ollut laajalti markkinoilla, ei turvallisuusvaatimusta ole käytännössä sovellettu. E- sääntö 100 on kuitenkin ainoa tekninen säännös asiasta, joka on kansainvälisesti tunnustettu ja sitä sovelletaan jo nyt laajasti EU:ssa osana jäsenmaiden kansallisia säädöksiä. Sähköturvallisuuden lisäksi sähköauton tulee täyttää normaalisti muut autoja koskevat käyttöönottoajankohtaa vastaavat tekniset vaatimukset. Jos muunnossähköauton muutostyön yhteydessä muutetaan esimerkiksi auton lämmitysjärjestelmää, raukeaa lämmitysjärjestelmää koskeva ajoneuvokohtainen hyväksyntä ja lämmitysjärjestelmää koskevat vaatimukset tulee erikseen osoittaa täyttyväksi muutoskatsastuksessa. Muita ominaisuuksia joihin muutostyö voi vaikuttaa, ovat mm. sähkömagneettinen säteily, huurteen- ja sumunpoistolaitteiston toiminta sekä ohjaus- ja jarrutehostimen toiminta. Myöskään ajoneuvon massa ei akkujen lisäyksen johdosta saa ylittää valmistajan ilmoittamaa enimmäismassaa. Yksittäisen ajoneuvon hyväksymiseen voidaan uutta ajoneuvoa koskevien vaatimusten sijasta, soveltaa myös liitteen 8 poikkeuksia vaatimuksista. Yksittäisten ei-ey-hyväksyttyjen autojen rekisteröinti Suomeen Autojen teknisiä vaatimuksia ja hyväksymismenettelyitä sääntelee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle. Direktiiviä sovelletaan sellaisenaan EY-tyyppihyväksyttäviin sarjavalmisteisiin autoihin. Myös pieniä sarjoja ja yksittäisiä autoja koskevat hyväksyntämenettelyt on harmonisoitu. Yksittäishyväksynnällä tarkoitetaan menettelyä, jossa varmistutaan siitä, että yksittäinen ajoneuvo, joka voi olla myös muu kuin ainoa kappale, täyttää sitä koskevat määräykset. EY- yksittäishyväksyntä perustuu puitedirektiivin 2007/46/EY artiklan 24 säännöksiin. Erona tavallisesti sarjatuotantoautojen kohdalla sovellettavaan tyyppihyväksyntään on se, että jokainen ajoneuvo tarkastetaan ja hyväksytään erikseen. Tästä syystä mm. rikkovia testejä ei edellytetä tehtäväksi. Yksittäishyväksynnän on tarkoitus olla yksittäin rekisteröintiä varten hyväksyttäviin ajoneuvoihin sovellettava direktiivissä määritelty menettely. Ennen puitedirektiiviä 2007/46/EY jäsenvaltiot saivat käyttää täysin kansallisia menettelyjä yksittäisten ajoneuvojen hyväksymiseen, mikä tuotti ongelmia rekisteröitäessä ajoneuvoja uudelleen toisessa jäsenmaassa. Yksittäistapauksina on eri jäsenmaissa tähän asti käsitetty yleisesti muuttoajoneuvot ja diplomaattikunnan ajoneuvot, mutta myös yksittäin valmistetut ajoneuvot. Yksittäisiksi ajoneuvoiksi on katsottu lisäksi yksittäin maahantuodut ja rekisteröidyt ajoneuvot, joilla ei ole EY-tyyppihyväksyntää. Yhtenäistetty yksittäishyväksyntämenettely on otettu käyttöön koko EU:ssa Menettelyyn sisältyvät yksittäishyväksynnän myöntäjän vaatimukset ja yksittäishyväksynnästä myönnettävät todistukset ja niiden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteet.

3 3 Varsinaisten teknisten vaatimusten osalta direktiivi jättää liikkumavaraa jäsenmaille päättää mm. yksittäisiä autoja koskevista teknisistä vaatimuksista. Vastavuoroisen tunnustamisen osalta, jokainen jäsenmaa soveltaa omaa vaatimustasoaan arvioidessaan hyväksyykö se toisessa jäsenmaassa aiemmin rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröitäväksi omassa maassaan. Varsinaiset tekniset vaatimukset ovat kuitenkin kansallisia, eikä yksittäishyväksyntä ole sellaisenaan voimassa muussa kuin sen myöntäneessä maassa. Vapaa liikkuvuus ja markkinoiden toimivuus sisämarkkinoilla edellyttävät, että vastavuoroista tunnustamista ei voida evätä kuin todelliseen turvallisuussyyhyn vedoten, eikä pelkästään sen johdosta, että eri jäsenmaiden kansalliset vaatimukset eroavat toisistaan. Tätä tavoitetta palvelemaan EU-komissio on hyväksynyt asetuksen, jolla harmonisoidaan sarjavalmisteisia uusia autoja koskevat ns. yksittäishyväksyntävaatimukset. EU:n komission asetus 183/2011 tulee sovellettavaksi Vapaan liikkuvuuden lisäksi asetuksen taustalla on ollut komission ja jäsenvaltioiden yhteinen huoli siitä, että pelkästään kansallisiin vaatimuksiin perustuvia yksittäishyväksyntöjä käytettäisiin laajamittaisesti EY-tyyppihyväksynnän teknisten vaatimusten kiertämiseen ja sitä kautta esimerkiksi kolariturvallisuudeltaan vakavasti puutteellisten ajoneuvojen rekisteröintiin. Sen tähden minimivaatimuksille on haluttu luoda yhteiset periaatteet, joista pidettäisiin kiinni. Komission asetuksen päätarkoituksena on ollut asettaa EU-tasolla yhtenäiset tekniset yksittäishyväksyntävaatimukset yhteisön ulkopuolelta tuotaville henkilö- ja pakettiautoille. Vaatimukset koskevat uusia suurina sarjoina valmistettuja autoja. Näiden teknisten vaatimusten mukaiset yksittäishyväksynnät tunnustetaan jatkossa automaattisesti kaikissa jäsenmaissa. Nämä EU-vaatimukset sääntelevät millaisia autoja myös Suomen on velvoite hyväksyä EU:n ulkopuolelta. Jäsenmaille on kuitenkin edelleen jäänyt artiklan 24 nojalla mahdollisuus säätää vähäisiä poikkeuksia teknisistä vaatimuksista ja näiden vaatimusten osoittamiseksi edellytetyistä selvityksistä ja testeistä. Käytännössä tätä liikkumavaraa koskevat kansalliset säädökset sisältyvät Liitteeseen Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset Sähköautojen sääntely Ehdotetulla asetusmuutoksella täsmennettäisiin sähköautoja koskevia turvallisuusvaatimuksia. Sähköautoille määriteltäisiin riittävä ja kansainvälistä kehitystä vastaava turvallisuustaso, joka antaa myös mahdollisuuden muunnossähköautojen kehittämiselle ja valmistukselle Suomessa. Asiassa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi tehdä erillisiä teknisiä vaatimuksia tarkoitukseen, vaan sähköautojen turvallisuusvaatimukset kansallisesti perustuisivat suoraan E-säännön 100 vaatimuksiin, jota EU alkaa joka tapauksessa soveltaa uusien autojen tyyppihyväksynnässä Myös muut EU-maat ovat ratkaisseet siirtymäajan sääntelyn vastaavasti ja ne joilla on erityissäädöksiä asiasta soveltavat jo E-sääntöä 100. Koska sähköturvallisuutta koskevia vaatimuksia ei sähköautoille ole aiemmin ollut kansallisesti olemassa, tulisi E- sääntöä 100 vastaavien vaatimusten soveltaminen pakolliseksi kaikille Suomessa rekisteröitäville sähköautoille. Osoittamisvaatimuksena hyväksyttäisiin E-säännön mu-

4 4 kainen tyyppihyväksyntä, mutta vaatimusten täyttyminen voitaisiin osoittaa rekisteröintikatsastuksessa myös muulla tavoin. Koska Suomessa ei ole ilmoitettua laitosta E-säännön 100 osalta, hyväksyttäisiin rekisteröintikatsastuksessa osoituksena vaatimusten täyttymisestä myös sähkötarkastajan oikeudet omaavan henkilön tarkastus. Muutostyön osalta vaatimusten täyttyminen olisi mahdollista tehdä myös suoraan sähkötyöoikeudet omaavan henkilön toimesta. Yksittäisten ei-ey-hyväksyttyjen autojen rekisteröinti Suomeen Säädöksillä laajennettaisiin yksittäisiä ei-ey-tyyppihyväksyttyjä uusia M1 ja N1- luokan ajoneuvoja koskevat periaatteet käytettynä maahantuoduille ajoneuvoille ja jo liikenteessä oleville ei-ey-tyyppihyväksytyille ajoneuvoille. Vastaavia periaatteita sovellettaisiin soveltuvin osin myös N2-luokan ajoneuvoihin. Vaatimustaso perustuisi pitkälti yksittäisiä ei-ey-tyyppihyväksyttyjä autoja koskeviin säännöksiin, jotka EU hyväksyi asetuksella (EY N:o 183/2011) ja joita aletaan soveltaa uusiin autoihin Koska EU-asetuksen vaatimukset koskevat vain uusia autoja, tulisi johdonmukaisen soveltamisen vuoksi vaatimusten uusille ja käytetyille ajoneuvoille olla yhtenevät. Vaatimuksissa huomioitaisiin myös aiempaa paremmin käytännön mahdollisuudet saada Suomessa rekisteriin sellaisia autoja, jotka ovat saaneet vastaavan poikkeuksen toisesta EU-maasta kuten Saksasta ja Ruotsista. Vaatimuksista säädettäisiin korvaamalla aiempi liite 8. Luonnollisesti kun kyse on yksittäisistä ajoneuvoista, kaikkia erillisdirektiivien kohteita ei voida soveltaa, kuten esim. kierrätysvaatimuksia tai törmäystestejä. Osassa ominaisuuksia on sovellettu poikkeavaa osoittamistapaa kuten CO2-päästöjen määrittämisessä laskennallisesti. Nyt laaditut tekniset vaatimukset on pyritty saattamaan mahdollisimman pitkälle vastaamaan EY-tyyppihyväksynnässä sovellettavia vaatimuksia. EU:n komission asetuksen mukaisesti on esitetty vaihtoehtoisia vaatimuksia, joilla voidaan varmistaa mahdollisimman pitkälle vastaava vaatimustaso. Olennaisena erona nykyisin Suomessa yksittäin hyväksyttäville voimassa oleviin vaatimuksiin, vaihtoehtoisina vaatimuksina tunnustettaisiin sarjavalmisteiselle autolle monissa kohdin Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai Koreassa voimassa olevat tekniset vaatimukset ja ajoneuvot voitaisiin hyväksyä rekisteriin pitkälti alkuperäiskunnossa ilman muutostöitä. Päästöjen osalta helpotusta ei varsinaiseen vaatimustasoon sallittaisi, mutta osoittamistapa ei olisi yhtä tiukka kuin EY-tyyppihyväksynnässä. Vaatimustaso sallisi toisessa EU-jäsenmaassa tehdyn EU-vaatimuksiin perustuvan vaihtoehtoisen testin tunnustamisen ja helpottaisi testauspalvelujen saatavuutta. Osin tunnustettaisiin suoraan myös ns. kalifornialaiset päästövaatimukset täyttävät autot. EU-asetuksen mukaisesti sallittaisiin myös testiraportin käyttäminen selvityksenä vastaavat ominaisuudet täyttävän toisen ajoneuvon rekisteröinnissä. EU-tason yksittäisille ajoneuvoille koskevia hyväksyntämenettelyjä koskevat tarkemmat vaatimukset käytettävistä todistuksista, tietojenvaihdosta sekä siihen sovellettavista määräajoista ja yksittäishyväksyntöjen vastavuoroiseen tunnustamiseen laaditut periaatteet on saatettu EU-laajuisesti voimaan jo

5 5 2.3 Esityksen vaikutukset Sähköautojen turvallisuudesta ei ole tällä hetkellä olemassa yksiselitteisiä velvoittavia säädöksiä. Osoituksena turvallisuudesta on kuitenkin vuodesta 1996 hyväksytty E-säännön 100 täyttäminen. Kun sähköautojen EU-laajuiset vaatimukset EUtyyppihyväksynnälle tulevat voimaan , asia korjaantuu uusien rekisteröintien osalta. Turvallisuuden tason varmistamiseksi, jatkossa kuitenkin tarvitaan sääntöjä myös käytettynä maahan tuotavien sähköautojen samoin kuin käyttövoiman muutoksella tehtyjen ns. muunnossähköautojen tarpeisiin. Jotta kynnys alan osaamisen ja liiketoimintamahdollisuuksien lisäämiselle ei olisi liian suuri, on sähköauton turvallisuuskysymysten arvioinnissa katsottu riittäväksi hyödyntää nykyisiä sähköalan ammattilaisia. Käyttövoiman muutostilanteissa keskeistä on tuntea yleisesti sähköön liittyvät turvallisuusriskit, joiden arviointiin E-säännön 100 mukaisesti sähköalan ammattilaisilla on parhaat valmiudet. Sähköautojen huolto- ja korjaustöiden lisääntyessä myös erityisesti sähköautoihin pätevöityneiden sähköalan ammattilaisten odotetaan lisääntyvän. Yksittäishyväksyntöjä tehdään Suomessa vuositasolla n Näistä alle 100 kpl ovat tällä hetkellä sellaisia uusia sarjavalmisteisia ajoneuvoja, joita koskee uusi EUasetus. Käytettynä maahan tuotiin 2010 yhteensä henkilöautoa ja pakettiautoa. Näistä rekisteröinnin helppouden takia suurin osa on EY-tyyppihyväksyttyjä käytettyjä autoja. Tällä hetkellä todennäköisesti tuodaan maahan myös tarpeettoman vanhoja autoja kolmansista maista sen tähden, että niihin sovellettavat vaatimukset ovat uudempia autoja lievempiä. Nyt ehdotetut muutokset helpottaisivat jatkossa myös toisessa EU- maassa kansallisen poikkeuksen nojalla rekisteriin hyväksytyn ajoneuvon myöhempää rekisteröintiä Suomeen, kun vastavuoroinen tunnustaminen helpottuisi. Kolmansien maiden teknisten vaatimusten tunnustaminen todennäköisesti lisää ajoneuvojen ns. rinnakkaistuontia virallisten maahantuojien rinnalla. Myös virallisilla maahantuojilla voi olla halukkuutta hyödyntää säädöksen joustovaraa. Asetusmuutoksen johdosta erityisesti japanilaisten ja amerikkalaisten autojen tuonti todennäköisesti lisääntyy. Erityisesti tämä koskee malleja, joita ei tuoda Suomeen suoraan ja sellaisia malleja, joihin halutaan erikoisvarusteluja tai jotka muuten koetaan kiinnostaviksi. Testauspalvelujen puuttuessa Suomesta on myös oletettavaa, että yksittäishyväksyttyjä ajoneuvoja tuodaan Suomeen aiempaa enemmän EU:n ulkopuolelta mm. Saksan kautta. Käytettyjen ajoneuvojen kysyntä ei kokonaisuutena muuttuisi, joten autoveron tuottoon asetuksella ei olisi juurikaan merkitystä. EU:ssa on kuluttajan suojaamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi olemassa myös säädöksiä, joita koskevat velvoitteet tulevat koskemaan myös liiketoimintana EU:n ulkopuolelta tuotavien autojen tuojia. Tällaisia ovat mm. markkinavalvontaan ja romutukseen liittyvät vaatimukset. Näiden velvoitteiden osalta myös markkinoilla olevien yritysten valvontaan voi kohdistua lisätarpeita viranomaispuolelle. Myös pelisääntöjä virallisten maahantuojien roolista näiden rinnakkain tuotujen ei EU:n markkinoille tarkoitettujen autojen osalta, tulee tarvittaessa kirkastaa.

6 6 2.4 Asian valmistelu Asia on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä liikenteen turvallisuusviraston kanssa. Asian valmistelussa on hyödynnetty yksittäisten ajoneuvojen ongelmista käytettävissä olevaan aiempaan aineistoon ja hyödynnetty vuodesta 2009 käytössä olleiden vaatimustenmukaisuuden osoittamistavoista saatuja käytännön kokemuksia. EU:n komission asetuksen valmistelun yhteydessä asiasta on valmisteltu E-kirje (E 171/2009 vp) eduskunnalle. E-kirje on toimitettu liikenne- ja viestintävaliokunnalle, joka ei ole ryhtynyt asiassa erityisiin toimenpiteisiin. Komission asetusluonnos on myös ollut sidosryhmillä lausunnolla. Tällöin lausuntonsa antoivat Autotuojat ry/autoalan keskusliitto ry, SKAL ry, Tulli, Liikkuva poliisi ja YKL ry. Lausunnonantajat eivät ole esittäneet erityisiä huomioita asiassa. Myöskään kilpailukykyjaoston kirjallisessa menettelyssä, ei ole esitetty erityisiä huomioita. FHRA on aiemmissa asiaan liittyvissä EU:n valmisteluvaiheissa pitänyt tärkeänä kansallisten säädösten laatimista asiassa, jotta vaatimukset koskisivat myös käytettyjä autoja. Lisäksi on tuotu käytännön esteenä esille puute melumittausten saatavuudessa Suomessa. Asia toimitetaan tarkastettavaksi oikeusministeriöön. Kansallisena teknisenä määräyksenä annettavat säädökset ilmoitetaan komissiolle ja muille jäsenmaille tiedoksi. Komissiolla ja muilla jäsenmailla on 3 kk aikaa esittää huomionsa asiassa. Määräaika huomioille on 2.5 Yksityiskohtaiset perustelut 18 a Säädettäisiin sähkökäyttöisen ajoneuvon vaatimuksina sovellettavaksi E-säännön 100 vaatimuksia vastaava tekninen taso. Soveltamisalaan kuuluvat kaikki ne ajoneuvot, jossa korkeajännitteellistä sähköä käytetään joko pelkästään tai rinnakkain toisen käyttövoiman kanssa, sekä tällaiseksi muutettuja ajoneuvoja. Jos ajoneuvolle on pakottavan EU-sääntelyn johdosta tiukemmat vaatimukset esim. hyväksyntäpakko, sovelletaan niitä vaatimuksia tässä säädettyjen vaatimusten sijaan. Koska E-sääntöä 100 päivitetään tekniikan kehittyessä, viitattaisiin käyttöönoton ajankohdan vaatimuksissa siihen muutosversioon, joka säännöstä 100 on voimassa käyttöön otettavia ajoneuvoja koskien kyseisenä ajankohtana. EY-tyyppihyväksynnässä on jo EUmaiden kesken sovittu, että E-säännön muutosversio 01 tulee koskemaan uusia tyyppihyväksyntöjä ja kaikkia uusia käyttöön otettavia ajoneuvoja. Pykälän toisessa momentissa määriteltäisiin Sähköinen voimansiirtojärjestelmä, joka pohjautuu E-säännön 100 muutosversioon 01. Siinä myös ajoneuvoon asennettu latauslaitteisto katsotaan kuuluvaksi vaatimusten soveltamisen piiriin. Pelastustilanteita varten otettaisiin erikseen vaatimus merkinnästä, josta nopeasti ilmenisi, että ajoneuvo on sähkökäyttöinen. Tällä tiedolla on merkitystä kun pelastustilanteessa arvioidaan käytettäviä varusteita ja jännitteen poiskytkemistä. Jännitevaaraa koskeva merkintä, joka edellytetään E-säännön 100 mukaisesti, ei saisi kuitenkaan käyttää, sillä se on tarkoitettu erityisesti jännitteellisten osien merkitsemiseen ja sillä on sähköturvallisuudessa vakiintunut käyttötarkoitus. Joissain tapauksissa ulkoi-

7 7 sen merkinnän voisi korvata myös auton mallimerkinnällä, jos siitä käy yksiselitteisesti ilmi, että auto on sähkökäyttöinen. Vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädettäisiin erikseen 4 momentissa, jossa osoituksena muutoskatsastuksessa kelpaisi myös käyttöönottopöytäkirja, jos auton muuttamisesta on vastannut sähkötyöoikeudet omaava henkilö. Vaihtoehtoisesti hyväksyttäisiin muutoskatsastuksessa myös lausunto TUKES:in hyväksymältä sähkötarkastajalta. Liite 8 Liitteen seliteosaa täsmennettäisiin huomioimaan EU-säädökset, joilla on tunnustettu rinnakkaisten E-sääntöjen vaatimuksia. Vastaavat rinnakkaisina tunnustettavat E- säännöt kirjattaisiin myös taulukkoon. Jatkossa vaatimuksia voitaisiin soveltaa rinnakkain siten kuin ajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 toimeenpanoa täydentävillä komission asetuksilla säädettäisiin. Liitteen vaatimukset perustuvat komission asetukseen 183/2011 yksittäisille ajoneuvoille ja aiempiin kansallisiin vaatimuksiin, joiden taustalla ovat asetuksen liitteen 2 vaatimukset, joita sovelletaan EY-piensarjahyväksynnässä. Vaatimuksissa on kuitenkin otettu aiempaa täsmällisemmin huomioon kansalliset erityistarpeet vaatimustenmukaisuuden osoittamisen kannalta. Huomiota on kiinnitetty myös siihen, että Suomessa olisi myös käytännössä mahdollisuudet kyseisten osoittamistapojen edellyttämien testien tekemiseen. Vaatimustenmukaisuuden osoittamistavat perustuvat ajoneuvolain 50 e :än. Yhtenäisen soveltamiskäytännön varmistamiseksi on katsottu tarkoituksenmukaisesti sanotun pykälän 2 momentin kohdan 3 mukaisesti eriyttää ajoneuvolle, joka on valmistettu suurina sarjoina yhdysvaltalaisia, japanilaisia, korealaisia tai kanadalaisia markkinoita varten, oma osoittamistapansa, jolla alkuperäiset vaatimukset tunnustettaisiin suoraan. Näin poistuisivat tapauskohtaisten tulkintojen erot eri ajoneuvojen turvallisuustasosta. Yleisellä tasolla voidaan pitää todennäköisenä, että auto on riittävän turvallinen, kun se on kyseisille markkinoille vaadittujen turvallisuusvaatimusten mukainen. Vastaavanlainen vaatimusten tunnustaminen on, tosin omaisuuden suojaamiseksi hieman laajemmassa muodossa, käytössä jo muuttoajoneuvoille. Kirjaintunnuksiin lisättäisiin tätä varten riittävänä osoituksena vaatimusten osoittamisesta rekisteröintikatsastuksessa kirjaintunnus I., joka käytännössä rinnastuisi C-luokan selvitykseen. Kohdat 1, 2, 2a, 39, 41 ja 41 a Melu- ja päästövaatimusten osalta pidettäisiin jatkossakin kiinni eurooppalaisista vaatimuksista. Osoittamisvaatimuksia sen sijaan helpotettaisiin, niin että testejä olisi mahdollista saada suoritettua myös Suomessa. Varsinaisessa testissä voitaisiin soveltaa asetuksen 183/2011 poikkeuksia. Poikkeuksissa on määritelty myös miltä osin päästövaatimusten osoittaminen tunnustetaan myös ns. kalifornialaiset vaatimukset täyttämällä. Päästötestien osalta vaatimusten osoittamista helpottaa lisäksi asetuksen 183/2011 nojalla mahdollisuus käyttää ajoneuvokohtaista testausselostetta myös toiseen ajoneuvoon erikseen tehtävän vertailun perusteella. CO2-päästöjen osalta on verotuksen suorittamiseksi tarpeellista, että kaikista autoista, myös EU:n ulkopuolelta

8 8 on saatavissa CO2-päästötieto. Tietojen saantia koskevia velvoitteita ei kuitenkaan muilta kuin EU-tyyppihyväksytyiltä ajoneuvoilta edellytettäisi täytettäväksi. Kohtien 41 ja 41a osalta osoittamistapa ei muuttuisi, mutta vaatimuksiin täsmennettäisiin edellytetyt testit ja ettei valmistajaa koskevia vaatimuksia tiedon saannista sovellettaisi. Kohdat 3, 5, 8-10, 13-15, 19, 31, 45, 46, 49, 53, 54 ja 61 Taulukkoon merkittäisiin I-tunnus niiden ominaisuuksien osalta, joille vaihtoehtoisena osoittamistapana sarjavalmisteiselle autolle (M 1, N 1 tai N 2 -luokka), hyväksyttäisiin osoitus siitä että se vastaa yhdysvaltalaisia, japanilaisia, korealaisia tai kanadalaisia vaatimuksia. Riittävä osoitus olisi valmistajan tai toimivaltaisen viranomaisen erillinen selvitys kuten vaatimustenmukaisuustodistus tai erillinen osaan, järjestelmään tai tekniseen yksikköön kiinnitetty hyväksymismerkintä. Kohdan 61 osalta asennusvaatimuksen voisi osoittaa täyttyväksi aiemman valmistajan selvityksen sijasta muullakin selvityksellä, joka tyydyttävällä tasolla riittää hyväksynnän tai katsastuksen suorittajalle osoituksena keskeisten vaatimusten täyttymisestä. Kohdat 4, 18, 34, 35, 38, 43, 58 ja 60 Muiden kuin kohdan 38 osalta, lisättäisiin vaihtoehtoiseksi vaatimukseksi kyseisiä ominaisuuksia koskevat EU-asetukset. Muiden kuin 43, 58 ja 60 kohtien osalta, joissa osoittamistavat säilyisivät ennallaan, jatkossa vaatimuksen täyttyminen voitaisiin henkilöautolle tarkistaa suoraan hyväksynnän tai katsastuksen yhteydessä tehtävässä ajoneuvon tarkastuksessa. Kohdat 6, 11, 12, 16, 27, 32, 33, 36, 42, 44, 47, 48, 51, 56, 57, 59 ja 62 Kohdat 7, 17, 40 ja 50 Näiden vaatimusten osalta varsinaisia osoittamistapoja ei esitetä muutettavaksi nykyisestä. Muiden kuin kohtien 44, 48, 51, 59 ja 62 osalta on olemassa myös vaihtoehtoinen E-sääntö, jonka vastaavana hyväksyttäisiin jatkossa rinnakkaisena vaatimuksena. Kohdan 48 osalta alaviitteellä täsmennettäisiin, että M2, M3, N2 ja N3- luokan ajoneuvo voidaan direktiivin 97/27/EY 7 artiklan mukaisesti hyväksyä liikennekäyttöön ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 4 luvussa säädettyjen mittojen mukaisena. Kohtien 7, 17 ja 40 ja kohta 50 vain kytkentälaitteiden asennuksen osalta, osoittamistapaa lievennettäisiin kattamaan myös muu selvitys, joka tyydyttävällä tasolla riittää hyväksynnän tai katsastuksen suorittajalle osoituksena keskeisten vaatimusten täyttymisestä. Kohdat 20, sekä Heijastin- ja valaisinlaitteiden osalta hyväksyttäisiin jatkossa kohtien sekä osalta I-tunnuksen mukaisesti alkuperäiset sarjavalmisteiselle autolle myönnetyt hyväksynnät. Kuitenkin asennusvaatimukset edellyttäisivät kohdan 20 mukaisesti, että valaisin- ja heijastinlaitteiden asennukseen sovellettaisiin kuitenkin eurooppalaisia vaatimuksia, jolloin niiden suunnitteluominaisuuksista, sähköliitännöistä ja aikaansaadun tai paluuheijastuvan valon väristä ei sallittaisi poikkeuksia. Tämä tarkoittaisi

9 9 muun muassa että takavilkut pitäisi olla jatkossakin oranssit. Puuttuva heijastin tai valaisinlaite tulisi aina asentaa ja näiden erikseen lisättyjen valaisin- ja heijastinlaitteiden tulisi olla EY- tai E-tyyppihyväksyttyjä. Muita kuin EY- tai E- tyyppihyväksyttyjä sallittuja lisävalaisimia ei saisi asentaa. Kohta 37 (Pyörien roiskesuojat) Kohta 50 (Kytkentälaitteet) Kohtaan on lisätty raskaiden ajoneuvojen kohdalle vaatimukseksi asetuksen 20 :n soveltaminen kansallisiin tarpeisiin. Osoittamistapaa asennuksen osalta lievennettäisiin kattamaan myös muu selvitys, joka tyydyttävällä tasolla riittää hyväksynnän tai katsastuksen suorittajalle osoituksena keskeisten vaatimusten täyttymisestä. Kohta 52 (Linja-auton korirakenne) 2.6 Voimaantulo Osoittamistapa porrastettaisiin ja luokan A- ja B linja-autoille riittäisi hyväksytyn asiantuntijan todistus, koska ilmoitetun testilaitoksen palveluja ei ole tarkoitukseen saatavissa. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun komission ja jäsenmaiden kuuleminen on saatu päätökseen. Minimiaika kuulemiselle on 3 kk.

10 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä x päivänä kesäkuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti 1248/2002 muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) liite 8 sellaisena kuin se on asetuksessa 694/2009, sekä lisätään uusi 18 a seuraavasti 18 a Sähkökäyttöisen ajoneuvon vaatimukset 1. Sähköisellä voimalaitteella varustetun M- ja N- luokan ajoneuvon, jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 25 km/h ja jonka käyttöjännite on tasajännitteellä vähintään 60 V tai vaihtojännitteellä vähintään 30 V, tulee sähköisen voimalaitteen turvallisuuden osalta täyttää tyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä, rekisteröintikatsastuksessa ja muutoskatsastuksessa vähintään E-sääntöä 100 vastaavat vaatimukset tai vastaavat EU-vaatimukset. Jos ajoneuvo on otettu ensi kertaa käyttöön ajankohtana, jolloin E-säännöstä 100 tuli pakollisena soveltaa EU-säädösten nojalla jonkin sen muutossarjan vaatimuksia, ajoneuvon tulee vastata vähintään kyseisenä ensimmäisenä käyttöönottoajankohtana sovelletun muutossarjan tai uudemman muutossarjan vaatimuksia. 2. Sähköinen voimansiirtojärjestelmä tarkoittaa yhtä tai useampaa ajomoottoria, uudelleen ladattavaa energiavarastoa, ajosähköenergian säätöjärjestelmää, apusähköjärjestelmien muuntimia, näihin liittyviä johdinsarjoja ja liittimiä sekä energiavaraston lataukseen tarvittavaa kytkentäjärjestelmää. 3. Ajoneuvo tulee palo- ja pelastustilanteita varten olla varustettu ajoneuvosta ulospäin näkyvällä riittävän selkeällä sähkökäyttöä ilmaisevalla merkinnällä. Tämä merkintä ei kuitenkaan korvaa korkeajännitteisiä osia koskevia, E-säännön 100 mukaisia jännitevaarasta kertovia merkintöjä. 4. Osoituksena 1-3 momentissa mainittujen vaatimusten täyttymisestä hyväksytään rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa vähintään nimetyn tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan vaatimukset tai ilmoitetun laitoksen vaatimukset täyttävän testaajan selvitys. Muutoskatsastuksessa osoituksena vaatimusten täyttymisestä hyväksytään myös käyttöönottopöytäkirja sähkötyöoikeudet omaavalta henkilöltä, joka itse on vastannut ajoneuvon muutosten tekemisestä tai TUKES:in hyväksymän sähkötarkastajan lausunto. Tämä asetus tulee voimaan x päivänä xxkuuta Helsingissä x päivänä xxkuuta 2011 Liikenneministeri xx

11 2 Yli-insinööri Maria Rautavirta

12 Liite 8 AJONEUVOJA KOSKEVAT KANSALLISET POIKKEUKSET LIITTEIDEN 1-7 VAATIMUKSISTA Tätä taulukkoa voidaan soveltaa kansallisessa tyyppihyväksynnässä, muussa yksittäishyväksynnässä kuin direktiivin 2007/46/EY liitteen IV lisäyksen 2 tarkoittamassa M 1 - ja N 1 -luokan ajoneuvon jälkeen tehdyssä yksittäishyväksynnässä, sekä muutos- ja rekisteröintikatsastuksessa. Ennen käyttöönotettujen ajoneuvojen rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa voimassa olleita vaatimustenmukaisuuden osoittamisen menettelyjä. Tämän taulukon mukaisia vaatimuksenmukaisuuden osoittamistapoja voidaan soveltaa myös liitteissä 1-7 määrättyjen erityisdirektiivien ajoneuvon ensimmäistä käyttöönottoajankohtaa vastaaviin vaatimuksiin ajoneuvon muutoskatsastuksessa ja rekisteröintikatsastuksessa. Ajoneuvon yksittäishyväksynnässä ja muutoskatsastuksessa sekä EY-tyyppihyväksytystä ajoneuvosta muutetun ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa ja muun kuin EY - tyyppihyväksytyn ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa saadaan vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa käyttää tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnassa sovellettavia, erityssäädöksessä säädettyjä raja-arvoja. Taulukossa ilmoitettuja E-sääntöjä voidaan soveltaa rinnakkaisina vaihtoehtoina EUsäädöksille. E-sääntöjä ja EU-säädöksiä sovelletaan, rinnakkain siten kuin EU-asetuksella säädetään. Ko hta Kohde Direktiivi/ EY-asetus E- sääntö Vaatimustenmukaisuuden osoittamistapa M 1 M 2,3 N 1 N 2,3 O 1,2 O 3,4 1 Melutasot 70/157/ETY 51, 59 H 1 H 1 H 1 H 1 2 Päästöt 70/220/ETY (Kumottu alkaen) 2a Kevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja 6 /tietojen saanti) 3 Polttonestesäiliöt Alleajosuojat takana 4 Takarekisterikilven tila EY N:o 715/ /221/ETY 34, 58, 67, /222/ETY EU N:o 1003/ ,103 H 2 H 2 H 2 H 2 - H 3 H 3 C 6 /B 7 /X 8 /I N/A 4 N/A 5 H 3 H 3 H/X 8 C 6 /B 7 /X 8 /I E 9 /H E 9 /H E 9 /H E 9 /H E 9 /H E 9 /H - E E E E E E 5 Ohjauslaite 70/311/ETY 79 C 10 /I A C 10 /I A E A 6 Ovien lukot ja saranat 70/387/ETY 11 C C C 7 Äänimerkinantolait 70/388/ETY 28 C C C C H E 11

13 Ko hta Kohde e Direktiivi/ EY-asetus E- sääntö Vaatimustenmukaisuuden osoittamistapa 8 Epäsuoran näkemisen laitteet 2003/97/EY 46 X 12 /I 12 C 13 X 12 H 13 X 12 /I 1 2 C 13 X 12 /I 1 2,14 H 13 /C 13,14 9 Jarrutus 15 71/320/ETY 13, 13H, Sähkömagneettine n yhteensopivuus 72/245/ETY 10 A 18 H 16 /I H H 16 /I H/I 14 H/ E 17 C 19 /I A 18 C 19 A 18 C 19 /I 11 Dieselin savutus 72/306/ETY 24 H H H H (Kumottu alkaen) 12 Sisävarusteet 74/60/ETY 21 C 13 Luvattoman käytön estävät laitteet 14 Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä 74/61/ETY 18, 97, 116 A 18 C 19 /I 1 4 A/I A A/I A/I 14 X 20 X 20 74/297/ETY 12 C/I C/I 15 Istuinten lujuus 74/408/ETY 17, 80 C/I C C/I C/I Ulkonevat osat 74/483/ETY 26 C H A 18 C 19 A 18 C Nopeusmittari ja peruutusvaihde 18 Lakisääteiset kilvet 19 Turvavöiden kiinnityspisteet 75/443/ETY 39 C C C C 76/114/ETY EU N:o 19/ E E E E E E 76/115/ETY 14 B/I 21 C C/I C/I Valaisimien ja 76/756/ETY 48 H 22 H H 22 H 22 C H merkkivalolaitteid en asennus 21 Heijastimet 76/757/ETY 3 X/I X X/I X/I 14 X X 22 Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet 76/758/ETY 7, 87, 91 X/I X X/I X/I 14 X X 23 Suuntavalaisimet 76/759/ETY 6 X/I X X/I X/I 14 X X 24 Takarekisterikilven valaisimet 76/760/ETY 4 X/I X X/I X/I 14 X X 25 Ajovalaisimet (myös polttimot) 76/761/ETY 1, 5, 8, 20, 31, 37, 98, 99, 112, X/I 23 X X/I 23 X/I 14, 23

14 Ko hta Kohde Direktiivi/ EY-asetus E- sääntö Vaatimustenmukaisuuden osoittamistapa Etusumuvalaisimet 76/762/ETY 19 X/I X X/I X/I Hinauslaitteet 77/389/ETY/ - B B B B EU N:o 1005/ Takasumuvalaisim et 77/538/ETY 38 X/I X X/I X/I 14 X X 29 Peruutusvalaisime t 30 Pysäköintivalaisim et 77/539/ETY 23 X/I X X/I X/I 14 X X 77/540/ETY 77 X/I X X/I X/I 14 X 24 X/I 24 X/I 14, 31 Turvavyöt 77/541/ETY 16, 44 X/I 24 E 13 E 13 E E Näkyvyys eteen 77/649/ETY 125 E E E E 33 Hallintalaitteiden merkinnät 78/316/ETY 121 E E E E 34 Huurteen- /sumunpoistolaitte et 78/317/ETY EU N:o 672/ E E E E 35 Pesimet/pyyhkime t 36 Lämmitysjärjestel mät 78/318/ETY EU N:o 1008/ E E E E 2001/56/EY 122 C C C C C C 37 Pyörien roiskesuojat 78/549/ETY EU N:o 1009/ Pääntuet 78/932/ETY 17, 25 E 26 - B E 25 E 25 E 25 E 25 E 25 CO2-80/1268/ETY 101 H 27 H päästöt/polttoaine en kulutus (Kumottu alkaen) 40 Moottorin teho 80/1269/ETY (Kumottu alkaen) 85 C A C C 14 A 5 41 Raskaiden hyötyajoneuvojan päästöt 41 a Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI)/tietojen 2005/55/EY (Kumottu alkaen) EY N:o 595/ H H H H 49 H 3 H 3 H 3 H 3

15 Ko hta Kohde Direktiivi/ EY-asetus E- sääntö Vaatimustenmukaisuuden osoittamistapa saatavuus 42 Sivusuojaus 89/297/ETY 73 H H 43 Roiskeenestojärjes telmät 44 Massat ja mitat (M1) 91/226/ETY EU N:o 109/ H 28 H 28 92/21/ETY - C 45 Turvalasit 92/22/ETY 43 X 12 /I 1 2 X 12 X 12 /I 1 2 X 12 /I 1 2,14 B 12 B 12 B 13 /I 1 3 B 13 B 13 /I 1 3 B 13 /I 1 3 B 13 B Renkaat 92/23/ETY (Kumottu alkaen) 30, 54, 64, 117 X 12 /I 1 2, 29 C 13 /I 1 3, 29 X 12 B 13 X 12 /I 2 9 C 13 X 12 /I 2 9,14 B 13 /I 2 9,14 X 12 C 13 X 10 B Nopeudenrajoitin 92/24/ETY 89 H H 48 Massat ja mitat (muut kuin M1) 49 Ohjaamon ulkonevat osat 97/27/EY - H 30 C C 30 C C 92/114/ETY 61 H/I H/I 14 X 12 X 12 X 12 X 12 X Kytkentälaitteet 94/20/EY 55,10 X 12 C 13 C 13 C 13 C 13 C 13 C Paloturvallisuus 95/28/EY 118 A 4 N/A Linja-auton korirakenne 2001/85/EY 66,11 A/H Etutörmäys 96/79/EY 94 C 33 /I N/A Sivutörmäys 96/27/EY 95 C 33 /I N/A 34 N/A Vaarallisten 98/91/EY 105 H H H H aineiden kuljetusajoneuvot 57 Alleajosuoja edessä 2000/40/EY 93 H 58 Jalankulkijoiden suojelu 2003/102/EY (kumottu alkaen) EY N:o 78/ X 12 A 13 C 33 N/A X 12 C 33 N/A 59 Kierrätettävyys 2005/64/EY - N/A N/A 60 Etusuojajärjestelm ä 2005/66/EY (kumottu alkaen) EY - X 12 A 13 C 33 X 12 C 33

16 Ko hta Kohde Direktiivi/ EY-asetus E- sääntö Vaatimustenmukaisuuden osoittamistapa A 12 /I N:o 78/ Ilmastointijärjestel 2006/40/EY - A 12 /I mä C 19 C Vetyjärjestelmä EY N:o 79/ H H H H Tässä liitteessä vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa seuraavilla tavoilla: X: Hyväksynnän hakijan toimittamalla ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakunnan hyväksyntäviranomaisen myöntämällä EY-tyyppihyväksyntätodistuksella, asianomaista E-sääntöä soveltavan valtion hyväksyntäviranomaisen myöntämällä E-tyyppihyväksyntätodistuksella tai näiden todistusten mukaista hyväksyntää osoittavalla hyväksymismerkinnällä. A: Nimetyn tutkimuslaitoksen taikka muun ETA-valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen pätevyysaluettaan vastaavalla selvityksellä. H: Hyväksytyn asiantuntijan pätevyysaluettaan vastaavalla selvityksellä. B: Valmistajan suorittamistaan testeistä laatimalla raportilla: säädöksen teknisiä määräyksiä on noudatettava ja säädöksessä säädetyt testit on suoritettava. C: Hakijan on hyväksynnän tai katsastuksen suorittajaa tyydyttävällä tavalla osoitettava, että säädöksen keskeiset vaatimukset täyttyvät. E: Hyväksynnän tai katsastuksen yhteydessä tehtävässä ajoneuvon tarkastuksessa. I: Ajoneuvolle, joka on valmistettu suurina sarjoina yhdysvaltalaisia, japanilaisia, korealaisia tai kanadalaisia markkinoita varten, osoituksena vaatimusten täyttymisestä yksittäishyväksynnässä ja rekisteröintikatsastuksessa hyväksytään valmistajan tai toimivaltaisen viranomaisen selvitys siitä, että ajoneuvo täyttää kyseisen maan mallivuotta koskevat vaatimukset tai tätä ilmaiseva hyväksymismerkintä. N/A: Tätä säädöstä ei sovelleta (ei vaatimuksia). Vaihtoehtona taulukossa määritetylle vaatimustasolle käy ylempitasoinen osoittamistapa (järjestyksessä X, A, H, B, C, E). Osoittamistapaa I sovelletaan vain sitä koskevan määritelmän mukaisiin ajoneuvoihin. 1 Ohiajotesti ja staattinen testi edellytetään. Testit voidaan tehdä EU-asetuksessa 183/2011 mainituin poikkeuksin. Ajoneuvoa koskevaan raja-arvoon sallitaan kuitenkin testissä mainittujen toleranssien lisäksi yksi lisädesibeli, jos ajoneuvo on otettu käyttöön enintään 6 kk aiemmin ja kaksi desibeliä, jos käyttöönotosta on yli 6 kk. Rekisteröinti- tai muutoskatsastuksen tai yksittäishyväksynnän suorittaja kirjaa staattisen testin tuloksen rekisteritietoihin. 2 Tyypin I- testi edellytetään. 3 Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sovelletaan EU-asetuksessa 183/2011 mainittuja poikkeuksia. Tietojen saatavuutta koskevia säännöksiä ei sovelleta. 4 Sovelletaan M3-luokan ajoneuvoon 5 Sovelletaan N3-luokan ajoneuvoon 6 Sovelletaan ajoneuvoihin, joissa on muu kuin muovinen säiliö 7 Sovelletaan ajoneuvoihin, joissa on muovinen säiliö

17 8 Sovelletaan ajoneuvoihin, joissa on LNG tai CNG-kaasusäiliö 9 Koskee alleajosuojavaatimusta niiden ajoneuvojen osalta, joissa korin mitoitus on sellainen, ettei erillistä alleajosuojaa vaadita 10 Ohjausmekanismi on rakennettava itsekeskittyväksi, mikä on varmistettava suorittamalla testi, joka on direktiivin 70/311/ETY liitteessä I olevan 5 kohdan ja kohdan mukainen. Kompleksinen elektroninen ohjausjärjestelmä sallitaan vain silloin, kun se täyttää E-säännön nro 79 liitteen 6 vaatimukset. 11 Sovelletaan ajoneuvoihin, jossa ei ole ohjaavia eikä ohjautuvia akseleita 12 Koskee osaa 13 Koskee asennusvaatimuksia 14 Sovelletaan N2-luokan ajoneuvoon 15 Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niiden perävaunujen jarrujen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annettua liikenne- ja viestintäministeriön asetusta (257/2009). Kuorma-autoon, jonka jarrujärjestelmä on E-tai EY-tyyppihyväksytty, voidaan hyväksyä perusajoneuvon valmistajan asentama mainitun asetuksen 17 :ssä tarkoitettu perävaunun jarrujen käsiohjausventtiili sillä edellytyksellä, että hyväksytty asiantuntija on todennut asennustavan asianmukaiseksi. Ajoneuvon hyväksynnässä on esitettävä paineilmakaavio, josta asennustapa ilmenee ja hyväksytyn asiantuntijan antama todistus, jonka ei tarvitse olla ajoneuvokohtainen. Jarruvalojen on kytkeydyttävä päälle käsiohjausventtiiliä käytettäessä. Mainitun asetuksen 17 :n 2 momentissa säädetyn maksimipaineen saa ylittää. Venttiilistä tehdään mainitun asetuksen 17 :ssä tarkoitettu merkintä rekisteriin. 16 Käyttöjarrulle on tehtävä direktiivin 71/320/ETY liitteessä II olevassa ja kohdassa määritelty tyyppi 0 testi ja 1.3 kohdassa määritelty tyyppi I testi. 17 Jarrulaitteiden yhteensovituksen osalta osoituksena vaatimustenmukaisuudesta hyväksytään valmistajan toimittama yhteensovituslaskelma. Lisäksi hyväksyjä tarkistaa, että jarrulaitteet vastaavat laskelmassa ilmoitettuja. 18 Koskee elektronista asennelmaa 19 Koskee ajoneuvoa 20 Jälkiasennettavan ajonestolaitteen tyypin on oltava direktiivin tai E-säännön mukaisesti hyväksytty. 21 Kiinnityspisteiden lukumäärän tulee vastata EU-vaatimuksia. 22 Jäljempänä ja kohdassa mainittujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden lukumäärästä, keskeisistä suunnitteluominaisuuksista, sähköliitännöistä ja aikaansaadun tai paluuheijastuvan valon väristä ei sallita poikkeuksia. Puuttuva heijastin tai valaisinlaite tulee asentaa ja niiden tulee olla EY- tai E-tyyppihyväksyttyjä. Muita kuin EY- tai E- tyyppihyväksyttyjä sallittuja lisävalaisimia ei saa asentaa. 23 Ajoneuvoon asennetuista valaisimien lähivalon tuottamasta valaistuksesta on annettava vähintään hyv. asiantuntijan selvitys siitä että se vastaa epäsymmetristä lähivaloa tuottavia valaisimia koskevan E-säännön nro 112 kohdan 6 tai soveltuvin osin E-säännön nro 98 tai 123 vaatimuksia. 24 Jälkiasennettavien turvavöiden tulee vastata direktiivin 77/541/ETY tai E-säännön nro 16 vaatimuksia. 25 Roiskesuojat: Vaatimusten osoittamiseen sovelletaan 20 :n vaatimuksia 26 Ensiasennettua pääntukea ei saa poistaa tai korvata vaatimuksia vastaamattomalla pääntuella. 27 CO2-tieto määritellään EU-vaatimusten mukaisen päästötestin yhteydessä tai jos sitä ei ole edellytetty tehtäväksi sovelletaan laskukaavaa EU-asetuksessa 183/ Sovelletaan ajoneuvoihin, joiden kokonaismassa on suurempi kuin 7500 kg 29 Koskee ainoastaan ensiasennusrenkaita 30 Ajoneuvo voidaan direktiivin 97/27/EY 7 artiklan mukaisesti hyväksyä liikennekäyttöön ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 4 luvussa säädettyjen mittojen mukaisena. 31 Sovelletaan M2-luokan ajoneuvoon 32 Sovelletaan A- ja B-alaluokan linja-autoihin 33 Koskee ajoneuvoa muutoskatsastuksessa ja EY-tyyppihyväksytystä ajoneuvosta muutettua ajoneuvoa rekisteröintikatsastuksessa ja yksittäishyväksynnässä.

18 34 Ensiasennettua turvatyynyä ei saa poistaa tai korvata vaatimuksia vastaamattomalla turvatyynyllä.

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 2 219/2014 I OSA Liite 1 AUTOJA JA PRÄVAUNUJA SKÄ JÄRJSTLMIÄ, OSIA JA RILLISIÄ TK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKVAT VAATIMUKST 1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna 1993 tai sen jälkeen käyttöön otetun tai otettavan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 29.9.2011 Maria Rautavirta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN RAKENTEESTA JA VARUSTEISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2011 1064/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

AJONEUVOJA KOSKEVAT KANSALLISET POIKKEUKSET LIITTEIDEN 1-7 VAATIMUKSISTA

AJONEUVOJA KOSKEVAT KANSALLISET POIKKEUKSET LIITTEIDEN 1-7 VAATIMUKSISTA 3 Liite 8 AJONUVOJA KOSKVAT KANSALLIST POIKKUKST LIITTIDN 1-7 VAATIMUKSISTA Tätä taulukkoa voidaan soveltaa kansallisessa tyyppihyväksynnässä, muussa yksittäishyväksynnässä kuin direktiivin 2007/46/Y liitteen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje Antopäivä: 26.10.2011 Voimaantulopäivä: 29.10.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 1583/208/2009;

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

EY-PIENSARJATYYPPIHYVÄKSYTTÄVIÄ M1-LUOKAN AJONEUVOJA KOSKEVAT POIKKEUKSET LIITTEEN 1 VAATIMUKSISTA

EY-PIENSARJATYYPPIHYVÄKSYTTÄVIÄ M1-LUOKAN AJONEUVOJA KOSKEVAT POIKKEUKSET LIITTEEN 1 VAATIMUKSISTA N:o 584 1999 Liite 2 EY-PIENSARJATYYPPIHYVÄKSYTTÄVIÄ M1-LUOKAN AJONEUVOJA KOSKEVAT POIKKEUKSET LIITTEEN 1 VAATIMUKSISTA Taulukossa tähdellä merkityt EY-säädökset ovat EY-asetuksia, joita sovelletaan suoraan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

N:o 694. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 694. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009 SISÄLLYS N:o Sivu 694 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetunliikenne-javiestintäministeriönasetuksenliitteidenmuuttamisesta...

Lisätiedot

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje

Autoasetuksen liitteen 8 soveltamisohje Antopäivä: 15.06.2012 Voimaantulopäivä: 18.06.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/18072/03.04.03.03/2011;

Lisätiedot

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 5158 Liite 1 DIREKTIIVIEN J SÄÄNTÖJEN MUKISET VTIMUKSET L-LUOKN JONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE J ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna tai sen jälkeen otettuun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 575. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 575. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 575 SISÄLLYS N:o Sivu 575 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

N:o 829 3127 I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. koskee. uudelle ajoneuvotyypille. - M, N, O M 1 -luokka: 1.1.1996 2 M 1 -luokka:

N:o 829 3127 I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. koskee. uudelle ajoneuvotyypille. - M, N, O M 1 -luokka: 1.1.1996 2 M 1 -luokka: N:o 829 3127 I OSA Liite 1 0. Auton ja sen perävaunun (M-, N- ja O- luokan ajoneuvotyypit) tyyppihyväksyntä 70/156/ETY 1-78/315/ETY 3 - M, 1.1.1996 2 1.1.1998 2 1993-78/547/ETY 4-80/1267/ETY 5-87/358/ETY

Lisätiedot

N:o I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. uudelle ajoneuvotyypille. koskee. - M, N, O M 1 -luokka:

N:o I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. uudelle ajoneuvotyypille. koskee. - M, N, O M 1 -luokka: N:o 575 2441 I OSA Liite 1 Voimaantulopäivä Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen 18. Lakisääteiset kilvet ja merkinnät sekä niiden sijainti ja kiinnitysmenetelmä 46 Perusdirektiivi 76/114/ETY

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004 N:o 840 SISÄLLYS N:o Sivu 840 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM Lakiehdotuksen EU-tausta Mopojen, moottoripyörien, nelipyörien

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus.

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. 2320 N:o 840 Liite 1 I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 0. Auton ja sen perävaunun (M-, N- ja O- luokan ajoneuvotyypit) tyyppihyväksyntä

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

F1 226825 PE Liite IV (IVA)

F1 226825 PE Liite IV (IVA) FI F1 226825 PE Liite IV (IVA) FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel K (2010) [ ] D010536/01 Luonnos: KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.., annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 18.6.2009 793/208/2009 Sisältöalue Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan Toimivallan säädösperusta Ajoneuvolaki 1090/2002 99, LVMa 1248/2002 Kohderyhmät

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2014 220/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.2.2013 COM(2013) 79 final 2013/0050 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission asianomaisissa komiteoissa esitettävästä Euroopan unionin

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen

1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen PÄÄTÖS Päiväys/Datum 11.3.2014 Dnro/Dnr Viite/Referens TRAFI/2434/03.05.00/2014 Oikaisuvaatimus auton XXX- 123 muutoskatsastuksesta 1. Asia Päätös muutoskatsastuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen 2. Hakija

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Suomen säädöskokoelmaan nro 1248/2002 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista) Sivulla 5102 liitteessä 1 olevan I

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 234 239 SISÄLLYS N:o Sivu 234 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 1030 Liite 1 I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET - 89/491/ETY 38 1.1.1997 11. Dieselmoottorin 72/306/ETY 24 M, N savutus - 97/20/EY

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET N:o 622 1877 I OSA Liite 1 AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna 1993 tai sen jälkeen otetun tai otettavan

Lisätiedot

Norminsiirto II ja automääräys

Norminsiirto II ja automääräys Norminsiirto II ja automääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aluksi historiaa: Norminsiirto I -hanke 1.1.2015 voimaan

Lisätiedot

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L- LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNISILLE YKSIKÖILLE

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L- LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNISILLE YKSIKÖILLE 2 220/2014 DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L- LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNISILLE YKSIKÖILLE Liite 1 Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen

Lisätiedot

Yksittäishyväksynnän prosessiohje 26.9.2011 1.1

Yksittäishyväksynnän prosessiohje 26.9.2011 1.1 Yksittäishyväksynnän prosessiohje 26.9.2011 1.1 Erik Asplund TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prosessikuvaukset/Ajoneuvoprosessit/Katsastus MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 0.1 11.8.2001

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen turvallisuusviraston antaman ohjeen TRAFI/336/ /2012

Voimassa: Toistaiseksi. Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen turvallisuusviraston antaman ohjeen TRAFI/336/ /2012 1 (10) Antopäivä: 15.06.2017 Voimaantulopäivä: 28.08.2017 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Mittauspisteiden sijainti ALB-kilven sijainti Laskentapaineet Yleisesti jarruhidastuvuusmittauksissa käytettävät laskentapaineet ovat VOLVO

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 19 :n ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain

Lisätiedot

M-, N-, L- ja O-luokan ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekisteröintikatsastuksessa

M-, N-, L- ja O-luokan ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekisteröintikatsastuksessa Antopäivä: 28.10.2011 Voimaantulopäivä: 29.10.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 1572/208/2009

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

Laki. ajoneuvolain muuttamisesta

Laki. ajoneuvolain muuttamisesta Laki ajoneuvolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ajoneuvolain (1090/2002) 13, muutetaan 2 :n 2 momentti, 3 :n 2, 7 ja 18 kohta, 10 :n 1 momentti, 11, 12 ja 14, 16 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1042/2014 Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1042/2014 Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1042/2014 Laki ajoneuvolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Björn Ziessler 2.10.2009 1.10.2009 1 Katsastusalan muutokset Katsastusala Suomessa Markkinaosuudet: A-katsastus ~64% (pääomasijoittajien omistuksessa) K1-katsastajat

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Näkökulma Esityksen näkökulma lähes puhtaasti viranomaisnäkökulma, viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011 1217/2011 Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. koskee. uudelle ajoneuvotyypille. M, N M 1 -luokka:

I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. koskee. uudelle ajoneuvotyypille. M, N M 1 -luokka: N:o 382 1117 I OSA Liite 1 15. Istuinten ja niiden kiinnityspisteiden lujuus 43a 74/408/ETY 44 17, 80 (M 2 - ja M 3 - luokka) M, N 1.1. - 81/577/ETY 14 (jos turvavyön kiinnityspisteet istuimessa) 43a Ei

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne ja varusteet

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne ja varusteet 1 (21) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvolaki (1090/2002) 13 a, 17, 27 a, 29, 36, 60 a ja 61 a Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 76 final 2016/0046 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan auto- ja moottoripyöräverosta. Ruosteenestokäsittelystä myönnettyä vähennystä koskevat säännökset ehdotetaan kumottaviksi

Esityksessä ehdotetaan auto- ja moottoripyöräverosta. Ruosteenestokäsittelystä myönnettyä vähennystä koskevat säännökset ehdotetaan kumottaviksi 1992 vp- HE 345 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan auto- ja moottoripyöräverosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 226. Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 226. Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 226 229 SISÄLLYS N:o Sivu 226 Laki ajoneuvolain muuttamisesta... 2913 227 Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä...

Lisätiedot

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne ja varusteet

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne ja varusteet 1 (26) Antopäivä: 11.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvolaki (1090/2002) 13 a, 17, 27 a, 29, 36, 60 a ja 61 a Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

HE 7/2011 vp. akkreditointielimen akkreditoiman tutkimuslaitoksen lisäksi jatkossa myös muu

HE 7/2011 vp. akkreditointielimen akkreditoiman tutkimuslaitoksen lisäksi jatkossa myös muu Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 :n ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot