kdyttdmddn puhe- ja ddnivaltaani/mme Vaakonparkki Oy:n varsinaisessa yhtiokokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kdyttdmddn puhe- ja ddnivaltaani/mme Vaakonparkki Oy:n varsinaisessa yhtiokokouksessa 20.06.2011"

Transkriptio

1 VAAKOPARKKI OY Pirkanmaan Ammatti-isdnninti Oy Takjankatu 1 B, 3400 TAMPERE Puh: KOKOUSKUTSU VARSI AI E YHTIOKOKOUS AIKA PAIKKA Maanantaina kell Pirkanmaan Ammatti-lsdnninti Oy:n timitilat Takjankatu 1 B, 3340 TAMPERE fnstfe LTAVAT ASIAT - yhtijdrjestyksen 1 $:ssd mainitut varsinaiselle yhtikkukselle kuuluvat asiat - kdydddn ldpi takuutarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet sekd niiden krjausaikataul u VAAKOPARKKI OY HALLITUS >< VAAKOPARKKI OY VALTAKIRJA HUO. :O OSAKELUKU Valtuutan/mme kdyttdmddn puhe- ja ddnivaltaani/mme Vaaknparkki Oy:n varsinaisessa yhtikkuksessa Tampereella.2011 allekirjitus allekirjitus

2 ESITYSLISTA 1. KOKOUKSE AVAUS 2. KOKOUKSE TOIMIHEKILOIDE VALITA - valitaan kkukselle puheenjhtaja, sihteeri ja pytdkirjantarkastajat (2), jtka tarvittaessa timivat ddntenlaskijina 3. KOKOUKSE OSAOTTAJAT VALTAKIRJAT 4. KOKOUKSE LAILLISUUS JA PAATOSVALTAISUUS. KOKOUKSETYOJARJESTYKSE HWAKSYMIE 6. TILIPAATOXSE ESITTAMIE SEKA TULOSLASKELMA JA TASEE VAHVISTAMIE - tilinpddtksenvahvistaminen - tilinpiiiitsasiakirjat v liitteend 7. TILIKAUDE TULOKSE KAYTTAMIE 8. VASTUUVAPAUDE MYOTAMIE HALLITUKSE JASEILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE 9. TALOUSARVIO VAHVISTAMIE SEKA VASTIKKEIDE MAAR\AMIE VUDELLE talusaruin vahvistaminen vudelle 2011,(liite) - vastikkeiden vahvistaminen vudelle HALLITUKSE JASETE TILITARKASTAJIE PALKKI OI DE P1ffiPA[MI E 11. MAARATAA HALLITUKSE JASETE LUKUMAARA 12. HALLITUKSE JASETE VALITA 13. TILITARKASTAJIE VALITA 14. KAYDAA LAPI HAVAITUT VIRHEET JA PUUTTEET SEKA ruai Tru KORJAUSAI KATAULU 1. ESITETAA SELVITYS RAKEUSTE TWTO-.I HUOLTO. OHJEE MUKAISISTA SEKA MUISTA SUORITETUISTA KORJAUS- JA HUOLTOTOIMEPITEISTA I TARKISTUKSISTA 16. KOKOUKSE PAATTAMIE

3 VAAKOPARKKI OY Y -tunnus Ktipaikka Tampere TOIMITAKERTOMUS 2O1O Yhti6 n valmistunut Vaaknparkki Oy mistaa Tampereen kaupungin Epildn kaupunginsan krttelin 114 tntin nr 12, sille rakennetun pysd k i nti ra ke n n u ksen sekd ha itsee yhte iskdytts p i m u ksen njalla saman krftelin tnteilla nrt 13 ja 14 levaa maanalaista authallia ja tntilla nr 1 sijaitsevia autpaikkja. YHT OKOKOUKSET Varsinainen yhtikkus pidettiin Kkuksessa kdsiteltiin yhtijdrjestyksen 1 $:ssd mddriityt asiat ja kiiytiin ldpi takuutarkastuksessa havaitut puutteet ja virheet. HALLITO H all itu ksen jiiseninii vat t im i neet Tim Saarimaa puheenjhtaja na ja jdsenind Tm Olli, Matti Lahti ja Ritva Haapanen. Hallitus kkntui tilikauden aikana kaksi (2) kertaa. Yhtidn tilintarkastajana n timinut KPMG Oy/Kimm Antnen lsdnnitsijdnd n timinut: Hannu Pdivdrinta Pirkanmaan Ammatti-lsiinninti Oy:std. HUOLTO- JA SIIVOUSTEHTAVAT Yhtin hulttehtdvdt n hitanut Kiinteistpalvelu Siiki Oy. PALKAT JA PALKKIOT Tilikauden aikana ei maksettu palkkja palkkiita. LAIAT Tilikauden pddttyessd yhtilldi li lainaa ,76. PERITYT VASTIKKEET JA KAYTTXOVAUKSET ALKAE Hitvastike halli Hitvastike halli Hitvastike kats Hitvastike kats Hitvastike piha Hitvastike piha Rahitusvastike 1 Rahitusvastike 1 Rahitusvastike 2 Rahitusvastike ,60 dm2lkk 1,76 lm2lkk 0,96 lm2lkk 1,06 lm2lkk 0,48 m2lkk 0,28 dm2lkk 36,97 /paikka/kk 24,68 dpaikka/kk 73,92 flpaikka/kk 49,0 /paikkaikk

4 2 SUURIMMAT KORJAUKSET, HUOLLOT JA HAKIAT Tilivuden aikana suritettiin nrmaalit hultn liittyvdt timenpiteet. VAKUUTUKSET POISTOT YhtillSnvimassalevakiinteistntiiysarvvakuutus vakuutusyhti6 Phjlassa. Tilikauden aikana tehtiin rakennuksista ja rakennelmista ,13 eurn suuruinen Pist. TILIKAUDE TULOS Yhtin hallitus esittdi' ettd tilikauden vitt 21'0 siirretddn yhtin vapaaseen maan pddmaan ja ettd sinka ei jaeta. TALOUS Yhtin taludellinen asema selvidd heisesta taseesta' tulslaskelmasta ja vastikkeiden jdlkilaskelmista' ARVIO TODEI.IAXISTSTA TULEVASTA KEHITYKSESTA Yhtin kehityksen arvellaan jatkuvan vakaana' Tampereella VAAKOPARKKI OY Hallitus

5 1423Vaaknparkki Oy Sivu 1 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vastikkeet Liikevaiht yhteensd 3 40, , , Pistt ja arvnalentum iset Suunnitel m anmukaiset pistt Pistt ja arvnalentumiset yht. Muut kulut Kiinteistn muut hitkulut Hallint Kaytt ja hult Ulkalueiden hult Sehk Vahinkvakuutukset Kiinteistver Krjaukset Kiinteistn muut hitkulut yht. Lutttappit LilKEVOTTTO (-TAPPIO) Rahitustutt ja -kulut: Muut krk- ja rahitustutt Krkkulut ja muut rahituskulut Rahitustutt ja -kulut yhteensd , , ,37-12, ,36-378, , , , ,28-0, , , , , , , , , ,47-486, , ,88-44, , , , , ,93 vrtt (TAPPIO) EE TILIpirar6Ss I I RTOJA JA VEROJA 21,0 19,98 TTLTKAUDE VOITTO (TAPPIO) 21,0 19,98

6 1423 Vaaknparkki Oy Sivu 1 TALOUSARVIOVERTAILU TILIPAAT6S TILIP/\ATOS BUDJETTI 2010 LIIKEVAIHTO 300 Auttal livasti kkeet 3013 Lisiihitvastike, auttallit Vastikkeet Liikevaiht yhteensh ,22 227, , , , , , , , ,98 Pistt ja arvnalentu m iset 7000 Pistt rakenn. ja rakennelm. Suu nnitelm anm u kaiset Pistt Pistt ja arvnalentumiset Yht , , , , , ,0 Muut kulut Kiinteistn muut hitkulut 330 lsiinninin spimusvelitukset 333 lsdnn. kkuspalkkit 31 Tilintarkastusvelitukset 370 Hallintkulut 371 Kkuskulut 372 Kpikulut 373 Pstikulut 377 Pankki- ja maksuliikenne-ym. kulut 38 Timisttarvikkeet lmakkeet ym. Hallint 430 Kiinteistnhityrit. spimusvelitukse 439 Muut maksut kiint.hityrit. Kaytt ja hult 34 Lumityt, hiekitukset 3 Maksut kesiipuhtaanapidsta 80 Muut ulkalueiden hitkulut Ulkalueiden hult 900 Sehk 901 Sdhkn kilpailutus Sahk 6100 Vahinkvakuutukset Vahinkvakuutukset 6300 Kiinteistver Kiinteistver 6430 Kiinteistn krjaukset 641 Hissien- ja nst-vien krjaukset 61 Sdhkkrjaukset Krjaukset Kiinteistn muut hitkulut Yht. 390 Vukra-ja vastikk.pyristykset Lutttappit - 213,42-311,90-20,40-2,40-418,61-133,22-498, , ,37-12,0-12, ,46-404,10-104, ,36-282,99-9,16-378, , , , , ,40-137, , ,28-0,60-0, , ,00-21,60-89,70-636,22-247,27-20, , , ,92-87, ,76-49,00-142, , ,47-422,11-64,66-486, , , , ,88-44,12-44, ,09-191, , , , , , ,61 LilKEVOITTO (-TAPPIO) , ,9 736,37 Rahitustutt ja -kulut: 8022 Vi ivdstys krktutt 8090 Jdl kiperintdtutt 8091 Perintdmaksututt ma perintd ,67 3 6

7 l423vaaknparkki Oy Sivu 2 TALOUSARVIOVERTAILU TILIPAATOS TILIPAATOS BUDJETTI Rahitusvastike Rahitusvastike Lainasuussuritukset Rv Lai nasu ss uritu kset Rv Rahastidut lainasuudet Rv Rahastidut lainasuudet Rv2 Muut krk- ja rahitustutt 8631 Krkkulut rv Krkkulut rv Viivdstyskrkku lut 8831 Muut rah.kulut rv Muut rah.kulut rv Maksetut humautus ja perintd Krkkulut ja muut rahituskulut Rahitustutt ja -kulut yhteensd , ,62 I g ,1-1 63, , , , , , , , ,8-91,8-1,00-1, , ,93 vrtt (TAPPIO) EE TILIpAAT6SSIIRTOJA VEROJA 21,0 19,98 736,37 TTLTKAUDE VOITTO (TAPPIO) 21,0 19,98 736,37

8 1423 Vaaknparkki Oy Sivu 1 TASE Vastaavaa PYSYVAT VASTAAVAT Ai neel I iset hycidykkeet Maa- ja vesialueet Liittymismaksut Rakennukset ja rakennelmat Aineelliset hydykkeet Yhteensd Pysyvdt vastaavat yhteensd VAIHTUVAT VASTAAVAT , , , , , , , ,0 Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistn tutista Siirtsaamiset Lyhytaikaiset saam iset yhteensii 404,04 361,67 76,71 27, , ,9 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensd 2126, ,0 02, ,3 Vastaavaa yhteensi , ,8

9 1423Vaaknparkki Oy Sivu 2 TASE Vastattavaa OMA PAAOMA Osakepddma Rakennusrahast Muut rahastt Muut rahastt Muut rahastt yhteensd Edellisten tilikausien vitt/tappi Tilikauden vitt/tappi Oma pdsma yhteensd , 21, , ,3 19, ,4 VIERAS PAAOMA Pitkdaikainen Lainat rahituslaitksilta Pitkiiai kaiset velat yhteensd Lyhytaikainen Lainat rahituslaitksilta Saadut ennakt Ostvelat Muut velat Siirtvelat Lyhytaikaiset velat yhteensd Vieras pddma yhteensd , , , ,33 417,3 320, , , , , , ,40 Vastattavaa yhteensi , ,8

10 VAAKOPARKKI OY Y-tunnus: TILI Pi\ATOKSE LIITETIEDOT TILIpAATOKSE LAATIMISTA KSKEVAT LIITETIEDT Tilikauden aikana tult n kirjattu suriteperusteisesti ja ment maksuperusteisesti. Til in pddtsvai heessa kirja n pit n m uutettu surite perusteiseks i. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Pistjen perusteet pistja ei le tehty ennalta laaditun sunnitelman mukaan, vaan pisttehdddn tarpeen mukaan vertuksessa vdhennyskelpisten pistjen puitteissa. VEROTUSARVOT Kiinteist , ,0 VAKU UDET JA VASTUUSITOUM UKSET KIIITYKSET Tntti: Sijainti: TamPere I 837 Epild 1201 Krtteli I 114 Tntti / 12 RekisteritY 2.2'200 Pinta-ala 266 m2 Mudstunut Kiinnitetyt panttikirjat Kenen hallussa P?ltlikil?n.. pdiviimaara Ja nr samp Pankki yj Samp Pankki yj / Velat ja vastuut, jiden vakuudeksi annettu kiinnityksid: Samp Pankki Oyj, lainapddma 31J Velkakirjan m u kai nen lainan pddttym is pdivii : Samp Pankki Oyj, lainapdiima Velkakirjan mukainen lainan pdiittymispdivd: ,

11 VAAKOPARKKI OY Y-tunnus: SAADUT VAKUUDET JA TAKUUT Rakentamisvaiheen jdlkeinen vakuus: Pankkitakaus K Pankki yj :217. Takau ksen erdpdiv d: Takauksen ttaja: Hartela OY Takauksen edunsaajat: Vaaknparkki Oy ja sen sakkeenstajat RASITESOPIMUS yhtin sakkeet ja , jtka ikeuttav at 20 authallipaikan hallintaan, n luvutettu rasitusspimuksen mukaisesti Asunt Oy Ttentalille. Asunt Oy Ttentalt vastaa autpaikkjen kaytt-, ylldpit- ja krjauskustannuksista samalla perusteella kuin pysdkintirakennuksen muiden autpaikkjen mistajat i haltijat. Asunt Oy Ttentalilla n rasitespimuksen mukainen ikeus kayttaa yhtin tnttia mien rakennustensa ldnsipddtyjen hult- ja kunnstustihin. VASTAAVAA M uutkset kdyttcimaisu udessa Maa-alueet Sahkliittymd Tilikauden lisdys Liittymismaksut Authallirakennus Tilikauden lisdys Tilikauden pist Rakennukset ja rakennelmat ,86 637,86 637,86 637, , , , , ,64 VASTATTAVAA OMA PAAOU Osakepddma, ulkna 4277 saketta 6 1 Osakepiidma 1.1. Osakepddma Rakennusrahast 1.1. Rakennusrahast , e

12 VAAKOPARKKI OY Y-tunnus: Lainanlyhennysrahast Lainanlyh.rahast, lisdys tilik. lainasuuksilla Lainanlyhennysrahast Edell.tilik. vitt -319, -339'3 Tilikauden vitt/tappi 21,0 19'98 ma pidmayhteensi , ,4 LU ETTELO KI RJA PITOKIRJOISTA Pdivdkirja Pddkirja Vukrankantkirja Tilinpddts Tase-erittelyt ATK-tulsteena ATK-tulsteena ATK-tulsteena Erikseen sidttuna Erikseen sidttuna SELVITYs KIRJAPITKIRJOJE JA TOSITTEIDE SAILYfiSTAVOISTA Kirjanpitkirjat sdilytetddn viihintddn kymmenen vutta ja tsitteet vdhintddn kuusi vutta kirj ausjdrjestyksessd Pirkan m aan Am m atti-l sd n ni nti Oy:ssd.

13 1423 Vaaknparkki Oy IAI-KILASKELMA HOITORAHOITUS HOITOPUOLE TULOT Hitvastikkeet Lutttappit ja muut ikaisuerdt HOITOPUOLE MEOT Hitkulut MUUT TUOTOT MUUT KULUT HO ITOVASTI KEYLI. / ALIJUA TI LI KAU DELTA HOITOVASTIKEJUA EDELL. TILIKAUS I LTA H OITOVASTI KEJAAIVIA TI LI KAU D ELTA 3 40,94-0, , , , ,06-499, ,94 PAAOMARAHOITUS Rahitusvastike 1 Rahitusvastikkeet Lainasu u ssuritu kset Krt Muut vieraan pddman kulut Varsinaiset lyhenykset Lai nasu slyhennykset RAHO]TUSVASTIKKEE YLI- / ALIJMMA RAHO ITUSVASTI KEJAAMA ED ELLISILTA VUOS I LTA RAH O ITUSVASTI KEJAAMA TI LI KAU DELTA ,3 I ,3-1 63, , Rahitusvastike 2 Rahitusvastikkeet Lainasuussuritu kset Krt Muut vieraan pddman kulut Varsi naiset lyhenykset Lainasu uslyhen nykset RAHOITUSVASTIKKEE YLI. / ALIJMMA RAHO ITUSVASTI KEJAAMA ED ELLIS ILTA VUOS I LTA RAH O ITU SVASTI KEJi\AMA TI L IKAU DELTA 26 20, , , , ,10 2, ,27 KOKOAISYLI- / ALIJAAMA TILIKAU DELTA TARKISTUS KIRJA PITOO Rahitusmaisuus Lyhytaikainen vieras Piidma Taseen rahitusasema ,0-1 86, ,89

14 Vaaknparkki Oy TOIMI TAKERTOMU KSE J A TI LI PAATOXSE ALLEKI RJOITU KS ET e\ft^:?rlr1j i^a B t*vt> ttt'e,\t. &h",-/z?a7a UXPAATOSTERKITA Suritetusfa titintarkasfuksesta n tdnddn annettu tilintarkasfuskerfmus. Tampere

15 319rrH BE*A = g, $sseassssssss*g AiEf : S.dtg 1. 6:<6icrt-lc,li-r(.^)9, T9.e = b'=4"'j3dil=nnl Es$9 l l! c^) ) a * i{- x r- ) x_ r. a ): i3il AEeEIi*ii, i i**h. A) a ds= = $E=haaEdil g=ggi ; =g. ila ==gee+ ;r - l = 3g3q ea= g.e q" l+ E.=' f 3 t+c n< :r 2 [= E /h+ L =c ir g L AEE' ; r = (rd 8 (tt - s g?' $'r ) I tit d, E -\ d3\ir$j"d3 aqqaqaaa tlrrff33 J - J J (, D) gl - = E' AI - x4 J-l (Jt cn.r.r c}) ) -A.A(()))) - -tlr -<lr b?tt itr'crr?rt { t { ('l { l.{ (Jl Tiirxx2iXi\. xxxxx-x { t- c a lltll Cn(Irlsrrt-r-(I ut OtOtOS.r r I Cl) r -\(O(t.a.A-r 'crr - - i^r'<lt i$ - -'+'b -e.s ttrrl! (..t (,^)Ojr r -i-,^$ 6, C{(') r -l(p!9 i1!<.ato-.l61!6l)(o.r6pgl i$ i.: \.> b b b t,iir.ot.rr>-l tll A A OJ CD CA) p-i AJ.-r. ())(})(, tll AS SS pp- ur ('r l (,) gr ) (, ) (t gr 9l ( ) (,J Ctl -! O- ) s O) (, s ) A ọ l ( = :-n t B: { Q: a3 l'r tr z T!:!: -{ rttll (tl t I I -r-(i S StCtll$(tt-\ r )cdr 6 c<.rt)c>t<lt.ac).r 60000QQQ p9- (r) (, -(tt (..) - O CD (tl (tl { r c a B2 e6 { tllll (tt CJ (g-r r l- t (rt <i <l(ltol-\ dt -r-r(rqqq gr6<,^r '"b (r, cxt ) c -(Jr-(rl. J J ( c) ( O ('^)..AO ('1 (t O O) (O \l )) t- c a B2 36 U)

16 4 #ff$ s$ B HriE=: fiea fr s,e {:; 6 :il,d d g'hf; g.-:,[ ;e thb. ', l :'i- *!i stsr il=3 i i.{ q6 g, [i- r 3i g il = j8 xrax lrj =: ==!.- - g aa ;: -=.c = v -a'? } J } c0 $qeae$ateegshq) q, l?=43,4? 6 SS*.=tq +!4 =':'='d i t E E q E s + A d q = Ae -?egaa 1 =i *e' 3'I 8s= c f,x =A'A 6 c: das. se = bped sqp * e b'=e ia a a lfld 6's -.d g = 6'p. i(. c -. =a D =6' c Q.a = :- { t- c!t AI.t - Q E g. r gl ) st ( (Jl a * 0) tl (' J (., -(, O tl (Jr ct) g)( { (r) JO ( (rr (0, :. ii j^:& I A &',! $ (.r) { d ss=3s,bhea d p -< -6 _ j! -b 3.1!$ S -crt J - -s -? s -.s - -t,,-t,r \ \ A -r ( A i + : 6 6 i <^r <l l ( ) ) r t t -l- r- l- &, iieeb,_bdd+,h E Ej\g.rt^r6t Q p. -6 SD t J ( t b:!:o -{ Q: a3 {'r tr ẕ 0 ): ): -{ Q: a -r ) Ir.A-l )('S 6t (,-)<1 -r.ao a O ) I ) 1 J \ : ḡ)! 6: d a:. q) (Jl G) I ut (0 {) (.r)) - J (.) 6) {.A r{ S :b { I (.' I P $$,i.j.. ir--r, SEaO ' Q99Q9P< rrrlqqa99 - g f.r 1.., Jtt -<rr I -e - - c{-.rbq-abb-gb 6666s.it,r6 SgE:di, *B6aE 6-6(.'(cD9a9A -' g - p - -r - -tr - -6-Ii -O' J -(l P I -P I r \ i I I 9 a 66=jXixi<rt:c J { r c u v 6 { t- c a B2 36 c

17 c U) : ar f J 9P ) ir e{ D J :Q l- :{ :{ - z J tr (\ :Q O:{ :{ x,= a g) C) : CY) a := E b :( :(u lz -i. C c g ( \tss s EqER R ) t 0O\. 9 6 ) r $rr r! lz '6 - D $ $ t! J * GCL D (at $ f J g (g r:r L (E E 8= -R 4 (Q rrri 3il _b:,r."-c!e e JA- C\r '- EE; s I;- E idg E."l E,g- S AH,E E $,'E's -g Eq.L -s' c:s;c.= x=ef gt 9.Ctc EI>j= + EsI 9E--l=S E J l<l G ct.v GG ca $

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään KOKOUSKUTSU As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Aika: Tiistai 31.3.2009 klo 18.00 Paikka: Olarin Kirkon rippikoulusali, Olarinluoma 4, 02210 Espoo

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009) on huomioitu KILA:n yleisohje asunto-osakeyhtiöistä

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM 1 Asiakirjojen säilytys Vähintään 10 vuotta (tilikauden päättymisestä lukien): Päiväpääkirja tililuetteloineen

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUENTOAINEISTOT: www.kiinteistoliitto.fi/paijat-hame

LUENTOAINEISTOT: www.kiinteistoliitto.fi/paijat-hame TILINPÄÄTÖS TUTUKSI LUENTOAINEISTOT: www.kiinteistoliitto.fi/paijat-hame Raimo Kiljunen, toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Päijät-Häme Hotelli Scandic Lahti, Vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti 1 ESITYKSEN

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Tarkistuslista. Vaihe 1, Tarkastukseen valmistautuminen. Tilinpäätös ja toimintakertomus on allekirjoitettu.

Tarkistuslista. Vaihe 1, Tarkastukseen valmistautuminen. Tilinpäätös ja toimintakertomus on allekirjoitettu. Tarkistuslista Vaihe 1, Tarkastukseen valmistautuminen Toiminnantarkastuksen valmisteleviin toimenpiteisiin kuuluu tarkastusaineiston täydellisyyden varmistaminen, yhtiöjärjestyksen määräysten kertaaminen

Lisätiedot

KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus 1O863424. Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhojto- ja peruspalvelukuntayhtyma 100 % TILINPAATOS 2009

KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus 1O863424. Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhojto- ja peruspalvelukuntayhtyma 100 % TILINPAATOS 2009 KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO Y-tunnus Omistusosuudet: 1O863424 Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhojto- ja peruspalvelukuntayhtyma 100 % TILINPAATOS 2009 SISALLYSLuETrEL0 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Osakeyhtiö ö n tilinpää äätö ää ö s Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu voimassa oleva osakeyhtiölaki (21.7.2006) on huomioitu mm. KILA:n

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot