KULJETTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN/ Auton ajo-oikeus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULJETTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN/ Auton ajo-oikeus"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 1 (8) KULJETTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN/ Auton ajo-oikeus Kehittämisestä yleensä Uudet kuljettajat muodostavat edelleen selkeän riskiryhmän liikenteessä. Uusi kuljettaja saavuttaa kokeneemman kuljettajan turvallisuustason keskimäärin kolmessa vuodessa. Kuljettajien turvallisuustilanteessa ei ole tapahtunut parantumista 90-luvun puolivälin jälkeen. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa ja niihin johtaneessa riskinotossa nuoret muodostavat edelleen oman korkean riskin ryhmänsä. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintasuunnitelmassa todetaan, että kuljettajaopetuksen sisältöä ja tasoa parannetaan nuorten kuljettajien onnettomuuksien vähentämiseksi uusiin tutkimuksiin nojautumalla ja nykyisiä kuljettajaopetusmalleja kehittämällä. Uusien kuljettajien turvallisuustasoa parannettaessa on tavoitteena pidettävä koko kuljettajakoulutusjärjestelmän ja sen eri osatekijöiden kehittämistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yksittäiset toimenpiteet voivat kohdistua valikoidustikin. Kehittämistarpeiden yhteydessä on tarkasteltava kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa sekä myös liikenneopettajien ja ajokokeita vastaanottavien henkilöiden edellytyksiä hoitaa tehtäväänsä. Järjestelmään liittyy kiinteästi myös uuden kuljettajan liikennekäyttäytymisen seurantajärjestelmä liikennerikoksista ja rikkomuksista määrättävine turvaamistoimenpiteineen. Uudistustyö perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen esitykseen ja Turun Yliopiston selvitykseen kuljettajaopetuksen kehittämisestä kansalliset ja kansainväliset tutkimustulokset huomioon ottaen. Lähtökohdat kuljettajakoulutusjärjestelmän kehittämiselle Suomessa kuljettajakoulutusjärjestelmät ovat olleet hyvin tasavahvoja kuljettajien liikenteessä menetystymisen pohjalta tarkasteltuna. Autokouluopetuksen tai opetusluvalla opetuksen saaneiden kuljettajien erot ovat lähinnä tulleet esiin tutkintovaiheessa. Autokouluopetuksen saaneilla tutkinnon suorittaminen on ollut varmempaa ja on tarvittu vähäisempiä yrityskertoja kuin opetuslupaoppilailla. Opetuslupalaisiin nähden suhteellisesti vähäisemmästä ajoharjoittelusta huolimatta esimerkiksi liikennetilanteiden hallinta on autokouluoppilailla ollut parempaa. Opetuslupaoppilailla ovat puolestaan ajoneuvon käsittelytaidot olleet paremmat kuin autokouluoppilailla, minkä on arvioitu seuraavan ajoharjoittelun suuremmasta määrästä. Erot ovat kuitenkin tasoittuneet myöhemmin liikenteessä. Kuljettajien menestyminen liikenteessä sinänsä osoittaa, että sekä yksityis- että ammattiopetuksen pysyttämiselle on periaatteessa edellytykset olemassa. Uusien kuljettajien turvallisuustilanteen parantamiseen pyrittäessä se samalla edellyttää sitä, että kuljettajakoulutusta on kehitettävä tasapuolisesti kummankin koulutusmuodon osalta. Kehitystoimenpiteet ovat pääosin kohdistuneet ammattiopetukseen. Myös yksityisopetusta olisi kehitettävä samansuuntaisesti ammattiopetuksen kanssa lisäämällä sen ohjausta ja valvontaa sekä erityisesti tehostamalla erityisolosuhteissa ajamisen opetusta. Kummankin koulutusjärjestelmän hyviä puolia nykyistä paremmin hyödyntäen ja kansainvälisen kehityksen kokemukset huomioiden voitaisiin uusille kuljettajille antaa paremmat

2 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 2 (8) valmiudet itsenäisen ajamisen aloittamiseen. Yksityisopetusta kehitettäessä on myös huomioitava oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset lupia myönnettäessä. Kuljettajaopetuksen kehittäminen edellyttää myös tutkintotoiminnan kehittämistä vastaavasti, jotta se tukee opetuksen sisältöjä ja tavoitteita ja mittaa oikein kuljettajalta vaadittavia tietoja ja taitoja. Tutkinnon laadukkuuteen vaikuttaa myös tutkintopaikka riittävän monipuolisine liikenneympäristöineen. Järjestelmän toimivuutta ajatellen avainasemassa ovat liikenneopettajat ja tutkintoja vastaanottavat henkilöt. Näiden edellytyksiä toimia muuttuvien vaatimusten mukaisesti olisi lisättävä. Vaikka suurempiin muutoksiin liittyy aina uudistusta tukevaa koulutusta olisi myös näissä tehtävissä toimivien peruskoulutuksen edellytyksiä parannettava. Uusien, vaativampien opetussisältöjen opettaminen edellyttää liikenneopettajakoulutuksen jäntevää kehittämistä, etenkin säännöllisen jatkokoulutuksen järjestämiseksi. Ajokokeita vastaanottavien henkilöiden riittävien perusvalmiuksien varmistaminen edellyttää vastaanottajien peruskoulutuksen käyttöönottoa ja sen asettamista tehtävässä toimimisen edellytykseksi. Nykyinen peruskoulutusvaatimus liikenneopettajatutkinnosta tukee kyllä ajokokeen vastaanottajalta edellytettäviä valmiuksia, mutta ei ole kuitenkaan tehtävään riittävä. Yhteisön ajokorttilainsäädännön kautta on tulossa ajokeita vastaanottavien henkilöiden kelpoisuutta koskevia vaatimuksia lähivuosina. Ne sisältävät yksityiskohtaisia peruskoulutusta, säännöllistä jatkokoulutusta, vaativampiin vastaanottotehtäviin erikoistumista ja ammattitaidon seurantaa koskevia vaatimuksia. Tutkintotoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi, ja myös tulossa oleviin vaatimuksiin varautumiseksi, olisi tärkeää ajokokeiden vastaanottajien peruskoulutuksen käynnistäminen mahdollisimman pikaisesti. Vaikka yhteisön lainsäädännön kautta ei ilmeisesti ole velvoittavien säännösten muodossa tulossa liikenneopettajia koskevia vaatimuksia on yhteisön tasolla kuitenkin kiinnitetty huomiota liikenneopettajien kelpoisuuteen ja vaatimusten harmonisointitarpeisiin sekä korostettu ammattiopetuksen merkitystä kuljettajakoulutuksessa. Kuljettajaopetuksen kehittämisen periaatteet - Autokouluopetuksen ja yksityisopetuksen asemaa ajokorttikoulutuksessa tarkastellaan samojen peruslinjausten suuntaisesti kuljettajien valmiuksien lisäämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Yksityisopetuksen ohjausta ja sisältöä kehitetään ammattiopetukseen tukeutuen ja ammattiopetuksen yhdistäminen yksityisopetukseen mahdollistetaan. - Tarkoituksenmukaisuusharkinnasta opetuslupia myönnettäessä luovutaan hakijoiden yhdenmukaisen kohtelun edistämiseksi. Lupa myönnetään asetettujen vaatimusten täyttyessä. Lupaedellytyksiä tarkistetaan harkinnan poistuessa ja myös opetuksen antamista ja ohjausta säädellään tarkemmin. Lupaharkinnan muutokseen liittyen kuljettajaopetustoimintaa koskevia säännöksiä täsmennetään. Ammattimainen kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen edellyttää edelleen autokoululupaa. - Kuljettajakoulutusta kehitetään nykyisen kaksivaiheisen opetuksen pohjalta järjestelmän eri vaiheita oppimisprosessissa hyödyntäen. Opetusten välivaihe

3 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 3 (8) kytketään mukaan oppimisprosessiin alkuperäisen tavoitteen mukaisesti. Kuljettajakoulutuksen opetussuunnitelmat päivitetään. - Kuljettajaopetuksen painopistettä siirretään kansainvälisten suuntausten mukaisesti teknisestä ajoneuvon käsittely- ja liikennetilanteiden hallintaopetuksesta ennakoivampaan ja pohtivampaan suuntaan ja huomiota kiinnitetään myös ajamisen tavoitteisiin ja strategiaan sekä elämäntapaa ja arvoja koskeviin kysymyksiin. Opetuksen painopisteitä ovat mm. ennakoiva ajotapa, riskien tunnistaminen ja välttäminen sekä sosiaalisten tilanteiden harjoittelu. Ajokorttikoulutuksen mahdollisuudet laajemmin elämänhallintataitoihin vaikuttamiseksi ovat kuitenkin rajalliset. Opetus suhteutetaan kuljettajaopetuksen perustehtävään ja viimeaikaisiin kokemuksiin uusien kuljettajien ajoneuvon käsittelytaitojen heikentymisestä ja vahinkojen lisääntymisestä. Ajotaito edellyttää aina myös riittävää opetusta ajoneuvon käsittelyssä, liikennetilanteiden hallinnassa sekä myös vaaratilanteista selviämiseksi. - Ajo-opetuksen määrää kuljettajakoulutuksessa lisätään. Näytöt ajoharjoittelun määrän liikenneturvallisuusvaikutuksista ovat selkeät: ajoneuvon käsittely ja liikennetilanteiden hallinta automatisoituu ja ajamisen sujuvuus lisääntyy. Yksityisopetuksessa opetuksen tavoitteellisuutta lisätään ajoharjoittelun ohjauksella ja määrällisillä ajokilometrejä koskevilla vaatimuksilla. Suomalainen ajo-opetus on ollut onnettomuuksien perusteella tarkastellen turvallista, mistä johtuen opetuksen antamista ja opetusajoneuvon varusteita koskevat vaatimukset pysytetään vähintään nykyisellä tasolla. - Kuljettajaopetukseen käytettävissä olevaa aikaa pidennetään ajamisen lisäämiseksi. Opetusajan piteneminen saavutetaan opetukseen tuloa aikaistamalla. Ajokortin saamisen vähimmäisikä pysytetään ennallaan. Opetuksen aloittaminen sovitetaan autokouluopetuksen ja opetuslupaopetuksen ominaispiirteiden mukaan ottaen huomioon kansainväliset kokemukset siitä, ettei opetuksen aloitusiän merkittävä alentaminen ole lisännyt toivotusti ajamista ainakaan siihen käytettävissä olevan ajan alkuvaiheessa. - Opetuksen sisältöä ja opetuksen antajan kelpoisuutta koskevilla vaatimuksilla tehostetaan erityisesti riskien tunnistamista ja muuta ennakoivaa sekä vaativissa olosuhteissa ajamista koskevaa opetusta. Vaatimuksilla tähdätään yhdenmukaistamaan opetuksen vähimmäistasoa. Opetuksen painopistettä siirretään perusopetukseen, jotta kuljettajalle annettaisiin ne valmiudet, jotka parhaiten tukevat itsenäisesti ajamaan lähtemistä. Opetukseen käytettävissä olevan ajan piteneminen tukee esimerkiksi pimeällä ajamisen opetuksen toteuttamista jo perusvaiheessa. - Kuljettajakoulutusta jäntevöitetään kautta linjan. Perusvaiheen opetuksen tehostamisen lisäksi välivaihe otetaan osaksi oppimistapahtumaa asettamalla ajoharjoittelua ja ajopäiväkirjan pitoa koskevia vaatimuksia ja toisen vaiheen opetuksen ajankohtaa siirretään lähemmäksi perusvaihetta. Saatujen kokemusten mukaan parhaimmat tulokset saavutetaan silloin, kun toinen vaihe suoritetaan lähempänä perusvaiheen suorittamista. Välivaihe lyhennetään yhteen vuoteen antamalla ajo-oikeus ensin vain yhdeksi vuodeksi. Pysyvän ajo-oikeuden saaminen edellyttäisi koulutuksen loppuun saattamista. - Toisen vaiheen opetuksen saaminen ja uuden kuljettajan rikkomusseuranta eriytetään pidentämällä liikennekäyttäytymisen seurantaa pysyvän ajokortin

4 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 4 (8) alkuvuosiin. Uuden kuljettajan tiukempi rikkomusseuranta voitaisiin ulottaa myös ajokorttiluokan korottamisen yhteydessä sen alkuvuosiin. Uuden kuljettajan rikkomusseurantaa pyritään kehittämään ottamalla käyttöön koulutuksellisia toimenpiteitä, jos kuljettaja määrätään seuranta-aikana ajokieltoon. Koulutus olisi edellytyksenä ajo-oikeuden takaisin saamiselle ajokiellon jälkeen. Ajokieltoon määrääminen uuden kuljettajan seurannan aikana ei enää välttämättä merkitsisi uuden kuljettajantutkinnon suorittamista ajo-oikeutta jatkettaessa. Tekotyypin perusteella muotoutuvan täsmäkoulutuksen käytön tarkoituksena olisi turvaamistoimenpiteenä katkaista ei-toivottavien ajotapojen ja päihtyneenä ajamisen omaksuminen ja tavaksi muodostuminen. Rajoitetusti koulutus voisi olla muiden kuljettajien kohdalla kehitettävissä keinoksi lyhentää ajokieltoaikaa. Liikennerikosten tai rikkomusten toistuminen voisi myös uuden kuljettajan kohdalla olla merkki puuttuvasta ajotaidosta ja edellyttää uuden tutkinnon suorittamista. Toimenpiteitä: Autokouluopetus: - opetuksen aloittamisen vähimmäisikä 17 vuotta - ajo-opetuksen määrää lisätään 10 ajokerralla kokonaismäärän noustessa vähintään 40 ajokertaan; opetukselle ei aseteta määrällisiä tavoitteita, mutta ajomääriä pyritään nostamaan nykyisestä muutamasta sadasta kilometristä, ajo-opetuksen loppuvaiheessa harjoitellaan itsenäistä ajamista - pimeällä ajamisen opetus edellytetään annettavaksi perusopetuksessa ennen tutkinnon suorittamista opetukseen käytettävissä olevan ajan pidentyminen edistää opetuksen monipuolistamista erilaisissa valaistus- ja keliolosuhteissa eri vuodenaikoina Yksityisopetus: - opetuslupa myönnetään aikaisintaan 16,5-vuotiaana - luvan voimassaoloaika nostetaan 2 vuoteen - tutkintoon pääsy mahdollista opetettavan iästä riippuen aikaisintaan 18 kk/3 kk kuluttua luvan myöntämisestä - opetusluvan myöntämisen edellytykset määritellään ilman tarveharkintaa. Lupaedellytyksinä: luvanhakijan/opettajan kelpoisuus, opetusajoneuvoa koskevat vaatimukset ja opetettavan henkilökohtaiset edellytykset ajokortin saamiseen; vaativissa olosuhteissa ajamisen opetuksessa opettajalta vaaditaan alan alan osaamista ja koulutusta; opetuslupaopetuksen toteuttamiselle asetetaan vaatimukset. Opettaja: - edellytetään opetustehtävän mukaista pätevyyttä (liikenneopettajakoulutus tai suoritettava opetusaiheiden tuntemusta mittaava koe) - opetusajoneuvon ajo-oikeus vähintään 5 vuoden ajalta,

5 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 5 (8) - vähimmäisikä 25 vuotta, - useampi opettaja voidaan hyväksyä, jos vanhemmat tai vastaavassa huoltosuhteessa nuoreen olevat hakevat lupaa, muuten vain yksi opettaja; - usemman opettajan hyväksyminen voisi tulla kysymykseen myös oppisopimussuhteessa; useamman opettajan käyttö mahdollistaa runsaan ajamisen ja erilaisen näkemyksen ajamiseen joskin se voi myös aiheuttaa ongelmia opetuksen toteutuksen kannalta muissa tapauksissa yhden opettajan varaan rakentaminen olisi hallitumpaa - opettajan soveltuvuus tehtävään arvioidaan liikennerikosten tai muiden rikosten/rikkomusten perusteella: opettajalla ei hyväksytä vakavia liikennerikoksia tai toistuvia tekoja luvan hakemista edeltävän kolmen vuoden sisällä, luvan peruuttamisen perusteet määritellään. Opetus: - tutkintoon pääsyn edellytyksenä opetuksen toteuttaminen säännösten mukaisesti - opetukseen edellytetään sisällytettäväksi ajoa yhteensä vähintään 1500 km; ajamisesta on pidettävä ajopäiväkirjaa; ajomääriä lisätään maltillisesti kansainvälisiin suosituksiin ja kokemuksiin nähden (kansainväliset suositukset jopa 4000 km) - erityistä osaamista vaativat opetussisällöt kuten pimeällä ajamisen opetus ja opetus ajoharjoitteluradalla edellytetään annettavaksi opetukseen perehtyneen (liikenneopettajakoulutus, autokoulu) toimesta opetuksen asianmukaisen toteutuksen turvaamiseksi ja opetukselle asetetun tavoitteen saavuttamiseksi - opetusvastuu voidaan jakaa ammattiopetuksen kanssa ja opetusta voidaan korvata tai täydentää ammattiopetuksella osa opetuksesta voidaan osoittaa annetuksi autokoulun antamalla todistuksella. - jos opettajana on muu kuin liikenneopettaja, opetusta ohjataan ja tuetaan ammattihenkilön toimesta, opetuksen ja ajotaidon edistymisen seuranta ja arviointi tapahtuu autokoulussa: alkuopetus opettajalle/opettajille ja oppilaalle yhteisesti (3 tuntia teoriaa) opetuksen käynnistämiseksi; opetusta tuetaan tarjolla olevalla opetusta ja harjoittelua ohjaavalla materiaalilla ajoharjoittelun ja ajotaidon edistymisen seuranta oppilaalle ja opettajalle/opettajille: 1. kerta kun luvan saamisesta on kulunut vähintään 3 kk ja ajettu vähintään 500 km (opetus: 1 tunti teoriaa ja 2 ajokertaa) 2. kerta kun luvan saamisesta vähintään 1 vuosi ja ajettu vähintään 1500 km (1 tunti teoriaa ja 2 ajokertaa)

6 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 6 (8) Jos oppilas on lupaa myönnettäessä täyttänyt 18 vuotta: seuranta voidaan toteuttaa nopeammassa aikataulussa: 1. kerta: luvan saamisesta vähintään 1 kk ja ajettu vähintään 500 km (opetus: 1 tunti teoriaa ja 2 ajokertaa) 2. kerta: luvan saamisesta vähintään 2 kk ja ajettu vähintään 1500 km (1 tunti teoriaa ja 2 ajokertaa) Oppilas - ajokorttilupa opetusluvan myöntämisen edellytys henkilökohtaisten ajoedellytysten selvittämiseksi Kuljettajantutkinto - kehittäminen samansuuntaisesti - sisällöllinen yhteys ja tuki koulutukselle - ajo-oikeus alkaa tutkinnon hyväksytystä suorituksesta - käynnistää uuden kuljettajan tiukemman rikkomusseurannan - ajo-oikeus voimassa 1 vuoden, käynnistyy tutkintotodistuksen antamisella - ajokortin luovuttaa poliisi Välivaiheen itsenäinen harjoittelu ennen toisen vaiheen opetusta - kytketään selkeästi osaksi koulutusprosessia: kuljettajalle annetaan erityisiä tehtäviä toteutettavaksi jatko-opetusta varten - kesto: 1 vuosi tutkinnon suorittamisesta - kuljettajan edellytetään pitävän ajopäiväkirjaa Toisen vaiheen opetus eli jatko-opetus - opetuksen antaminen siihen koulutukseen saaneen toimesta (liikenneopettaja, autokoulu) - suoritettava lyhytaikaisen ajo-oikeuden aikana aikaisintaan 3 kk:n kuluttua ajo-oikeuden saamisesta uusi tutkinto, jos koulutuksen läpivieminen edellyttää ajo-oikeutta - uuden kuljettajan tiukempi rikkomusseuranta jatkuu välivaiheen lisäksi 2 vuotta pysyvän ajo-oikeuden saamisesta; voitaisiin soveltaa myös ajokortin korottajiin - pysyvä ajokortti yhden vuoden ajo-oikeuden päättyessä, jos toisen vaiheen opetus on saatu - uuden kuljettajan rikkomusseurannan aikana ajo-oikeuden takaisin saaminen ajokieltoon määräämisen jälkeen edellyttää teon mukaisen erityiskurssin käymistä

7 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 7 (8) - muilla kuin uuden kuljettajan rikkomusseurannan alaisilla kuljettajilla räätälöidylle kurssille osallistuminen voisi olla keino nopeuttaa ajo-oikeuden takaisin saamista, käytölle asetettaisiin rajoituksia. Ajokorttilupa: - voimassaoloaika pidennetään 2 vuoteen opetusajan pidentymisen johdosta, lupa haetaan opetuksen alkuvaiheessa, luvan myöntämisestä annetaan tieto oppilaalle kuten muissakin hakemusasioissa. Muutosten vaikutuksia Liikenneturvallisuus paranee kuljettajien valmiuksien lisääntyessä ajokokemuksen kasvun ja vaativissa olosuhteissa ajamisen opetuksen yhdenmukaistuvien vaatimusten myötä. Tämä heijastuu myös tutkinnossa menestymisessä. Opetuskustannukset nousevat autokouluopetuksessa noin 240 eurolla 10 ajokerran lisäämisestä johtuen. Opetuslupaopetuksessa kustannukset lisääntyvät noin 360 eurolla 3 teoriatunnin mittaisesta aloituskurssista ja kahdesta kontrollikäynnistä (a 1 teoria ja 2 ajokertaa) autokoulussa. Lisäksi opetuslupaopetuksen kustannukset nousevat pimeällä ja liukkaalla ajamisen opetuksen (2 teoriaa + 4 ajokertaa ) edellyttäessä autokouluopetusta ellei opettajalla ole liikenneopettajan valmiuksia. Ajo-opetuksen määrää koskevat vaatimukset pidentävät opetukseen käytettävää aikaa ja aiheuttavat lisäkustannuksia. Muutokset edellyttävät merkittäviä muutoksia rekisterin tietojärjestelmiin. Osa muutoksista olisi toteutettavissa vasta rekisterijärjestelmän kokonaisuudistuksen valmistuttua ensi vuosikymmenen alussa. Uudistuksen läpivieminen edellyttää laajaa liikenneopettajien, tutkinnon vastaanottajien ja poliisin koulutusta ja ohjeistamista. Liikenneopettajien ja tutkinnon vastaanottajien edellytysten parantamiseen on myös muutoksesta riippumatta tarpeita. Opetusluvan ja ajokortin myöntämistä koskevilla päätöksillä on vaikutusta poliisin työhön työmäärän varsinaisesti lisääntymättä. Poliisin uusia tehtäviä olisivat lyhytaikaisen ajokortin luovuttaminen ja ajokorttiluvan myöntämisestä tiedon antaminen hakijalle. Ajokorttiluvan tiedoksianto ja lyhytaikaisen ajokortin luovuttaminen merkitsisivät muutosta nykyiseen käytäntöön. Muutosten aikataulu Tarvittavat muutokset edellyttävät pääsääntöisesti muutoksia rekistereihin. Tästä seuraa, että ainakin osa muutoksista on käynnissä olevan rekisterijärjestelmän kokonaisuudistuksen vuoksi toteutettavissa vasta sen valmistuttua. Osa muutoksista voitaisiin toteuttaa välittömästi. Koska muutosten tekeminen nykyiseen rekisterijärjestelmään on tässä vaiheessa hyvin rajoitetusti mahdollista, ehdotetaan muutokset toteutettaviksi vaiheittain. Tällöin ne tulisivat kokonaisuudessaan voimaan vasta ensi vuosikymmenen alkupuolella. Välittö-

8 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 8 (8)./..EM mästi käyttöön otettavat toimenpiteet antaisivat edellytykset kuljettajaopetuksen tasapuoliseen kehittämiseen ja parempien valmiuksien hankkimiseen. Perusopetuksen välittömästi käyttöönotettavat toimenpiteet olisivat: - alkuopetuksen ja ohjauskäyntien liittäminen opetuslupaopetukseen - opetusvastuun jakaminen yksityisopetuksen ja autokoulun kesken antamalla oikeus hankkia yksityisopetukseen opetuspalveluja autokoulusta - pimeällä ajamisen opetus ja rataopetuksen toteuttaminen ammattiopetuksena - opetuslupaopettajan kelpoisuusvaatimusten tarkistaminen - autokouluopetuksessa ajo-opetusmäärien lisääminen 10 ajokerralla

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Ajoharjoittelurata, Hangassuo Pori Liukkaankelin ajoharjoittelurataa ylläpitää Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö.

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Ajokorttilainsäädännön uudistaminen. HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/

Ajokorttilainsäädännön uudistaminen. HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/ Ajokorttilainsäädännön uudistaminen HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/ 31.10.2017 1 Uudistuksen tavoitteet Ajokorttijärjestelmää selkeytetään ja joustavoitetaan

Lisätiedot

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki ja sen sisältö Uusitaan ajokorttiasioita koskeva lainsäädäntö avoitteena kehittää

Lisätiedot

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) 1.1.2016 Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat 2 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen...

Lisätiedot

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat 1.1.2016 Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat 1 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen... 2 1.5 Luvan jatkaminen...

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE Sisältö Opetuslupa...3 Hakeminen...3 Myöntäminen...3 Voimassaolo...4 Peruuttaminen...4

Lisätiedot

Ajokorttikoulutusta uudistetaan

Ajokorttikoulutusta uudistetaan Faktalehti 28/2017 Ajokorttikoulutusta uudistetaan Kuljettajakoulutuksesta tutkintopainotteinen Nykyinen ajokortin suoritusmalli perustuu määrämuotoisella opetussuunnitelman mukaisella opetuksella saatuihin

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto 2013. Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka

Liikenteen turvallisuusvirasto 2013. Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat... 2 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen... 2 1.5 Luvan jatkaminen...

Lisätiedot

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Hallituksen esitys eduskunnalle 21.10.2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen AJOKORTTILAKI Toteutetaan EU:n III ajokorttidirektiivin edellyttämät muutokset, joita

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2014 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat 2 1.2 Myöntäminen...

Lisätiedot

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta... SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2008 N:o 554 560 SISÄLLYS N:o Sivu 554 Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat

Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2013 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat:..... 1 1.2 Myöntäminen... 1 1.3

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta 1 (5) Antopäivä: xx.xx.2013 Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 37 Voimaantulopäivä: 10.6.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 19/2008

Lisätiedot

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2013 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat..... 2 1.2 Myöntäminen...

Lisätiedot

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY Simulaattorin mahdollisuudet 8.12.2015 Jarmo Jokilampi puheenjohtaja TOIMINTA-AJATUS Suomen Autokoululiitto ry on autokouluyrittäjien valtakunnallinen toimialajärjestö, jonka

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta nnettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, muutetaan

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Asia Säädösperusta Päätös Ehdot ja rajoitukset Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Ajokorttiasetus 19 2.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ajokorttilain opetuslupasäännöksiä muutettaviksi. Laista kumottaisiin säännökset

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1081/2012 Laki. ajokorttilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1081/2012 Laki. ajokorttilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1081/2012 Laki ajokorttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY AUTOKOULUJEN OPETUSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 25.5.2016 Jarmo Jokilampi puheenjohtaja TULEVAISUUTTA EI VOI ENNUSTAA, TULEVAISUUS ON TÄSSÄ JA NYT! (Prince Ea) Suomen liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Valtakunnallinen Tapaturmapäivän seminaari, Vaasa 13.8.2010 Yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö Nuorten (15 24-vuotiaiden) liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta Trafin kuljettajantutkinto-työpaja 1.12.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia kuljettajakoulutukseen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 706/2011 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 706/2011 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011 706/2011 Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus ASETUSEHDOTUS LUONNOS LVM 16.2.2007 Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kuljettajakoulutuksen uudistaminen /LVM/Maunu

Kuljettajakoulutuksen uudistaminen /LVM/Maunu Kuljettajakoulutuksen uudistaminen 23.11.2016/LVM/Maunu 1 Liikenne- ja viestintäministeriössä vireillä olevia tieliikenteen hankkeita Mm. Liikennekaari I-vaihe Liikennekaari II-vaihe Tieliikennelain kokonaisuudistus

Lisätiedot

Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen

Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen Sisältö JOHDANTO Kuljettajaopetuksen tavoitteet Opetukselliset periaatteet Opetuksen järjestäminen käytännössä TEORIAOPETUS AJO-OPETUS OPETUSLUPA

Lisätiedot

Viranomaisvaatimusten rajaukset ja tulevaisuus:

Viranomaisvaatimusten rajaukset ja tulevaisuus: Viranomaisvaatimusten rajaukset ja tulevaisuus: Miten viranomainen näkee raskaan kaluston simulaatioopetuksen lähitulevaisuudessa. Sampsa Lindberg 14.2.2012 Vantaa Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Lisätiedot

Ehdotusluonnos Valtioneuvoston asetus

Ehdotusluonnos Valtioneuvoston asetus 22.5.2015/LVM/LTA Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011)

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot

RASKAAN KALUSTON KULJETTAJANTUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN

RASKAAN KALUSTON KULJETTAJANTUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN RASKAAN KALUSTON KULJETTAJANTUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikenteen koulutusohjelma Riihimäki, kevät 2015 Samu Väätäinen TIIVISTELMÄ RIIHIMÄKI Liikenteen koulutusohjelma Kuljettajantutkinnot

Lisätiedot

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu. Kurssimaksumme koulutuksesta. 1.6.2016 ALKAEN MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380 MOPOAUTOKOULUTUS (AM 121) 425 B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

Lisätiedot

Kuljettajaopetuksen AM -luokkien opetussuunnitelmien hyväksyminen. Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy opetussuunnitelman käytettäväksi AMluokkien

Kuljettajaopetuksen AM -luokkien opetussuunnitelmien hyväksyminen. Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy opetussuunnitelman käytettäväksi AMluokkien PÄÄTÖS Päiväys/Datum 16.01.2013 Suomen Kelpo Kuski Oy Dnro/Dnr TRAFI/947/03.04.03.06/2013 Haapaniemenkatu 18 70110 Kuopio Viite/Referens Hakemus 15.01.2013 Kuljettajaopetuksen AM -luokkien opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Uuden ajokorttilain muutoksia 1912013 19.1.2013. Koulutuspäällikkö

Uuden ajokorttilain muutoksia 1912013 19.1.2013. Koulutuspäällikkö Uuden ajokorttilain muutoksia 1912013 19.1.2013 Antero Lammi Koulutuspäällikkö Käsiteltävät asiat Kuljettajaopetuksen (B) uudistus Mopon ja mopoautojen ajo-oikeuksien oikeuksien uudistus Moottoripyöräkorttien

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 O P E T U S S U U N N I T E L M A K U L J E T T A J A O P E T U K S E E N

Sivu 1 / 11 O P E T U S S U U N N I T E L M A K U L J E T T A J A O P E T U K S E E N 2013 Sivu 1 / 11 O P E T U S S U U N N I T E L M A B - L U O K AN KOLMIVAIHEISE E N K U L J E T T A J A O P E T U K S E E N 2013 PR SISÄLLYS Yleistä 1 Perusvaihe 2 Perusvaiheen ensimmäinen jakso 3 Perusvaiheen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 66 ja 69 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia muutettavaksi tarkistamalla opetustoiminnasta vastaavan johtajan vaatimuksia luvanhakijan

Lisätiedot

1.1.2016. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

1.1.2016. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1.1.2016 B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1 1 Opetuslupa henkilöauton ajokorttia varten... 3 1.1 Opetusluvan hakeminen... 3 1.2 Opetuslupaopettajan teoriakoe... 4

Lisätiedot

Työkaluja ajokyvyn arviointiin

Työkaluja ajokyvyn arviointiin Työkaluja ajokyvyn arviointiin 23.9.2011 Ajokorttiviranomaisen ja lääkärin yhteistyö ajo-oikeusasioissa Tarkastaja Tero Mäkikyrö Oulun poliisilaitos Lupayksikkö tero.makikyro@poliisi.fi Tausta tieliikennelaista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 802. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 802. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2002 N:o 802 809 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen

Lisätiedot

Näin hankit opetusluvan. Opas opetusluvan hankintaan autokorttia varten

Näin hankit opetusluvan. Opas opetusluvan hankintaan autokorttia varten Näin hankit opetusluvan. Opas opetusluvan hankintaan autokorttia varten Pauli Savolainen Sompsa Oy, 2011 Opetuslupa Henkilöauton ajokortin voi hankkia kahdella tavalla. Yksinkertainen tapa on mennä autokouluun.

Lisätiedot

Opetuslupa 2016. www.ajokorttikoulu.fi. Ensimmäisessä osassa käsitellään opetusluvan hankintaa ja opetusluvalla opettamiseen kuuluvaa

Opetuslupa 2016. www.ajokorttikoulu.fi. Ensimmäisessä osassa käsitellään opetusluvan hankintaa ja opetusluvalla opettamiseen kuuluvaa Opetuslupa 2016 Opas on päivitetty 26.5.2016. Ainoa muutos verrattuna 11.3.2016 julkaistuun versioon koskee kuvakokeen virherajaa. Kesäkuun alusta alkaen oppilaan kuvakokeessa saa olla enintään seitsemän

Lisätiedot

Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa:

Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa: Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa: Kolme näkökulmaa prosessin toimivuuteen M. Peräaho, S. Laapotti, A. Katila & K. Hernetkoski Liikennepsykologia, Turun yliopisto Tausta ja menetelmä Jatkoa

Lisätiedot

Koulutus- ja kehittämispäivä A1- ja A2 luokkien korotuskoulutuksista 4.5.2015 Suomen Moottoripyörämuseo, Lahti Sampsa Lindberg

Koulutus- ja kehittämispäivä A1- ja A2 luokkien korotuskoulutuksista 4.5.2015 Suomen Moottoripyörämuseo, Lahti Sampsa Lindberg Koulutus- ja kehittämispäivä A1- ja A2 luokkien korotuskoulutuksista 4.5.2015 Suomen Moottoripyörämuseo, Lahti Sampsa Lindberg Päivän ohjelma 10.00-11.30 Tutustuminen Moottoripyörämuseon näyttelyyn 11.30-12.30

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 70/2015 Laki. ajokorttilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 70/2015 Laki. ajokorttilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 70/2015 Laki ajokorttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ajokorttilain

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref PÄÄTÖS Päiväys/Datum/Date 27.6.2011 Suomen Kelpo Kuski Oy Haapaniemenkatu 18 70110 Kuopio Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref TRAFI/11208/03.04.03.06/2011 Hakemus 13.6.2011 Kuljettajaopetuksen B -luokan

Lisätiedot

Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B

Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry LIITU 23.10.2015 Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B 1 JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

HE 146/2017 vp. B-luokan ajokortin vähimmäisikään ei ehdoteta muutoksia, mutta esitykseen sisältyy eräitä erityistapauksia koskevia ehdotuksia.

HE 146/2017 vp. B-luokan ajokortin vähimmäisikään ei ehdoteta muutoksia, mutta esitykseen sisältyy eräitä erityistapauksia koskevia ehdotuksia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ajokorttisääntelyä selkeytettäväksi ja kevennettäväksi liikenneturvallisuuden vaatimukset

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

HE 149/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä.

HE 149/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 293261 Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi. Muutoksilla

Lisätiedot

Kuljettajantutkinnon kehittäminen

Kuljettajantutkinnon kehittäminen Kuljettajantutkinnon kehittäminen Säädösinfo 31.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Mistä on kyse? - Tausta Liikenne- ja viestintäministeriön päätös kuljettajaopetusuudistuksesta ja HE ajokorttilain

Lisätiedot

pysytettäisiin muuten ennallaan. Muiden kuin lähiomaisten opettaminen olisi edelleen rajoitettu kolmeen opetustapahtumaan kolmessa vuodessa.

pysytettäisiin muuten ennallaan. Muiden kuin lähiomaisten opettaminen olisi edelleen rajoitettu kolmeen opetustapahtumaan kolmessa vuodessa. 1 LUONNOS 19.5.2017 Hallituksen esitys laiksi ajokorttilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ajokorttisääntelyä selkeytettäväksi ja kevennettäväksi liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

1994 vp - HE 38 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 38 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia siten, että liikennerikkomusten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011. 423/2011 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011. 423/2011 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 423/2011 Valtioneuvoston asetus ajokorteista Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 29.9.2015 LVM/LTA ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajokorteista annettua valtioneuvoston

Lisätiedot

Poliisi vastaa edelleen ajokortin haltijoiden ajoterveyden ja ajokyvyn valvonnasta, määrää ajokiellot ja peruuttaa luvat.

Poliisi vastaa edelleen ajokortin haltijoiden ajoterveyden ja ajokyvyn valvonnasta, määrää ajokiellot ja peruuttaa luvat. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos Eija Maunu 10.11.2015 VALTIONEUVOSOTON ASETUS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ MUUTOSTEN TAUSTA Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajokorteista

Lisätiedot

HE 212/2010 vp. annetun lain ja taksinkuljettajien ammattipätevyydestä. uuden lain johdosta. Lisäksi esitykseen sisältyvät

HE 212/2010 vp. annetun lain ja taksinkuljettajien ammattipätevyydestä. uuden lain johdosta. Lisäksi esitykseen sisältyvät Hallituksen esitys Eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

Jos tarvitset lisää ajoharjoitusta, kustannus 70 / tunti sis. alv:n 24 %.

Jos tarvitset lisää ajoharjoitusta, kustannus 70 / tunti sis. alv:n 24 %. Kurssimaksumme koulutuksesta. MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380 + viranomaismaksut 40 ajokorttilupa, 31 teoriakoe, 28 käsittelykoe. MOPOAUTOKOULUTUS (AM 121) 425 + viranomaismaksut 40 ajokorttilupa,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2011. 386/2011 Ajokorttilaki. Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2011. 386/2011 Ajokorttilaki. Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2011 386/2011 Ajokorttilaki Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Hallituksen esitys 146/2017 vp eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Hallituksen esitys 146/2017 vp eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta Hallituksen esitys 146/2017 vp eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys HE 146/2017 vp eduskunnalle laiksi ajokorttilain

Lisätiedot

MyCar ja ProCar -koulutuksen yhteydessä lisätunnit 58 + mahdolliset matkakulut siirtymille

MyCar ja ProCar -koulutuksen yhteydessä lisätunnit 58 + mahdolliset matkakulut siirtymille KANSSANI OPISKELET vain OIKEALLA AUTOLLA, OIKEIDEN IHMISTEN KANSSA, OIKEASSA LIIKENTEESSÄ. TERVETULOA AUTOILEMAAN! - Niina HINNASTO YKSITTÄINEN OPPITUNTI 43 + mahdolliset matkakulut YKSITTÄINEN AJOTUNTI

Lisätiedot

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS VUONNA 2013. Henkilöauton ajokortin kuljettajaopetus

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS VUONNA 2013. Henkilöauton ajokortin kuljettajaopetus AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS VUONNA 2013 Henkilöauton ajokortin kuljettajaopetus Terhi Kallinen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellinen asiantuntijuus Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä esitettyihin muihin ehdotuksiin Autokoululiitolla ei ole huomautettavaa.

Lausuntopyynnössä esitettyihin muihin ehdotuksiin Autokoululiitolla ei ole huomautettavaa. Sivu 1/10 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöön ajokorttilainsäädännön asetusluonnoksista toteaa kunnioittavasti seuraavaa:

Lisätiedot

AJOTERVEYDEN VALVONTA. Poliisin näkökulma. 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä

AJOTERVEYDEN VALVONTA. Poliisin näkökulma. 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä AJOTERVEYDEN VALVONTA Poliisin näkökulma 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä 1 29.10.2015 Poliisilaitoksesta pääpoliisiasema Tampereella yhteensä 18 toimipistettä 1004 vakituista työntekijää,

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

Mitä muistan tuoda autokouluun?

Mitä muistan tuoda autokouluun? OHJE 1 Mitä muistan tuoda autokouluun? 1. Heti kurssin alkuvaiheessa 2 Valokuvaa (jos edellisten valokuvien toimittamisesta on yli 3 vuotta) nuorison terveystodistus (enintään 5 v. vanha ) tai lääkärintodistus

Lisätiedot

Lausunto ajokorttilain muutosesitykseen

Lausunto ajokorttilain muutosesitykseen Lausunto ajokorttilain muutosesitykseen Jyväskylän aikuisopiston liikenneopettajaopisto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Ajokorttilain muutosesityksestä. Yleistä: Ajokorttiopetuksen osalta pidämme

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2010 vp

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2010 vp LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2010 vp Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 26 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

Luonnos kommenteille. Näyttötutkinnon perusteet

Luonnos kommenteille. Näyttötutkinnon perusteet Luonnos kommenteille Näyttötutkinnon perusteet LIIKENNEOPETTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Sisällys 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 1 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 1 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2)

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2) 10 LIITE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

LIIKENNEOPETTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2014

LIIKENNEOPETTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2014 Näyttötutkinnon perusteet LIIKENNEOPETTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2014 Määräys 8/011/2014 Määräykset ja ohjeet 2014:5 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2014:5 ISBN 978-952-13-5769-5 (nid.)

Lisätiedot

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011 I tieliikennelait 2011 LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II LUKIJALLE Tieliikennelait 2011 -teoksen lisäaineisto sisältää ajokorttiuudistukseen liittyvät keskeisimmät uudet säädökset ja säädösmuutokset,

Lisätiedot

Trafin julkaisuja 6-2016. Henkilöauton ajokortin hankkimisen harjoittelu-, opetus- ja tutkintokäytännöt Euroopassa. Marita Löytty ja Mika Hotti

Trafin julkaisuja 6-2016. Henkilöauton ajokortin hankkimisen harjoittelu-, opetus- ja tutkintokäytännöt Euroopassa. Marita Löytty ja Mika Hotti Henkilöauton ajokortin hankkimisen harjoittelu-, opetus- ja tutkintokäytännöt Euroopassa Marita Löytty ja Mika Hotti Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 6/2016 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin:

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: AV-koe (TOT4) 1. Saan ajaa suoraan tätä kaistaa. 2. Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta. 3. Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta. 4. Ajan suoraan.

Lisätiedot

Ammattipätevyyslainsäädäntö

Ammattipätevyyslainsäädäntö Kuljettajien ammattipätevyys Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyyslainsäädäntö Laki 273/2007 Asetus 640/2007 Myös ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja Okm kirje 2015 OKM/232/531/2015 Trafi jatkokoulutuksen

Lisätiedot

Lausunto La ki. ajokorttilain muuttamisesta. Ajokortteihin, ajokorttilupiin ja eräisiin muihin lupiin liittyvä toimivalta

Lausunto La ki. ajokorttilain muuttamisesta. Ajokortteihin, ajokorttilupiin ja eräisiin muihin lupiin liittyvä toimivalta Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi Viitaten 13.5.2014 päivättyyn lausuntopyyntöönne, LVM054:00/2013, koskien ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muutosesityksestä (toimivaltasiirto)

Lisätiedot

12.2.2015. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

12.2.2015. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 12.2.2015 B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1 1 Opetuslupa henkilöauton ajokorttia varten... 3 1.1 Poliisi, katsastusasema ja tutkintoja vastaanottava palvelupiste...

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

13.3.2015. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

13.3.2015. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 13.3.2015 B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1 1 Opetuslupa henkilöauton ajokorttia varten... 3 1.1 Poliisi, katsastusasema ja tutkintoja vastaanottava palvelupiste...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta /2015 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta /2015 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 73/2015 Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43 SISÄLLYS N:o Sivu 38 Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Henkilöautokurssien lukujärjestykset (B)

Henkilöautokurssien lukujärjestykset (B) Lukujärjestys 1 (5) Henkilöautokurssien lukujärjestykset (B) 1. B1.1 / B1.2 Henkilöautokurssit (B) alkavat joka arki maanantai klo 17.00. 2. B1.3 / B1.4 Seuraavat teoriatunnit järjestetään lähes joka tiistai

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

Suomalaisten noviisikuljettajien osaaminen (verrattuna ruotsalaisiin, hollantilaisiin ja itävaltalaisiin noviiseihin)

Suomalaisten noviisikuljettajien osaaminen (verrattuna ruotsalaisiin, hollantilaisiin ja itävaltalaisiin noviiseihin) Suomalaisten noviisikuljettajien osaaminen (verrattuna ruotsalaisiin, hollantilaisiin ja itävaltalaisiin noviiseihin) 20.5.2010 Sami Mynttinen Trafi/Tutkimusjohtaja Esityksen sisältö Turun yliopistossa

Lisätiedot

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY Opetussuunnitelma kokeilu 23.11.2016 Jarmo Jokilampi puheenjohtaja TAUSTAA KOKEILULLE Ajokorttilain 51a Kokeilulupa Autokoululiiton evp koulutuspäällikkö Tapani Rintee Simulaattorikokeilu

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa.

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Haasteet Simulaattori laitteena ei ratkaise koulutushaasteita itse asiassa se voi tuoda niitä lisää.

Lisätiedot

Opetuslupa 2014. Sisällysluettelo. Pikaopas opetuslupaopettajan sanallisesta kokeesta selviämiseen

Opetuslupa 2014. Sisällysluettelo. Pikaopas opetuslupaopettajan sanallisesta kokeesta selviämiseen Opetuslupa 2014 Pikaopas opetuslupaopettajan sanallisesta kokeesta selviämiseen Tähän oppaaseen on koottu keskeisimmät asiat, jotka on tiedettävä opetuslupatutkinnon opettajan kokeen sanallisissa tehtävissä.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Erja Vitikka & Eija Kauppinen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus

Lisätiedot