Lammin Säästöpankin Debentuurilaina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lammin Säästöpankin Debentuurilaina 112004"

Transkriptio

1 . *., Tarjouses i te Lammin Säästöpankin Debentuurilaina Lainan kokonaismäärä enintään euroa Nimelliskorko 3,15 % Emissiokurssi vaihtuva Tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin mukaan Laina-ai ka 5 vuotta ( ) Lainan pääoma maksetaan takaisin viidessä yhtä suuressa vuotuisessa erässä alkaen Vähimmäismerkintä euroa Merkintäaika Merkintäpaikat: Lammin Säästöpankin konttorit Liikkeeseenlaskija: Lammin Säästöpankki, Mommilantie 2, Lammi

2 SISÄLTÖ 1. Tarjousesitteestä vastuussa olevat ja liikkeeseenlaskijan hallituksen vakuutus 2. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavista arvopapereista Lainaehdot Ohjeet merkitsijöille Tiedot lii kkeeseenlaskijasta ja liikkeeseenlaskijan pääomasta Perustiedot ja pankin toiminta Pääoma Taloudelliset tunnusluvut Pankin tilinpäätöstiedot Tilinpäätöstiedot Tilintarkastuskertomus Tilin tarkastus kertomus Osavuosikatsaus Pankin hallinto kannat Hallitus Johtoryhmä Tilintarkastajat Liiketoiminnan kehitys ja tulevaisuudennäkymät..... Hallituksen ilmoitus vuoden 2003 tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen jälkeisistä pankin asemaan olennaisesti vaikuttavista seikoista Sivu Liikkeeseenlaskija: Lammin Säästöpankki Tilintarkastajat vuodesta Pauli Hirviniemi, KHT Ernst & Young Oy Vapaudenkatu 10 B 9,15110 Lahti Timo Packalen, HTM Nurmijärven PK-Tilipalvelu Oy Pratikankuja 3, Nurmijärvi Tarjousesite on laadittu arvopaperimarkkinalain /495 ja valtiovarainministeriön tarjousesitteestä antaman asetuksen /540 mukaisesti. Lainaa ja liikkeeseenlaskijaa koskevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävissä Lammin Säästöpankin pääkonttorissa osoitteessa Mommilantie 2, Lammi, Pankin aukioloaikana. Esite on Rahoitustarkastuksen hyväksymä dnrolla Rahoitustarkastus ei kuitenkaan vastaa esitteessä ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Laina on merkitty Rahoitustarkastuksen pitämään luetteloon joukkovelkakirjalainoista. 2

3 1. TARJOUSESITTEESTÄ VASTUUSSA OLEVAT JA HALLITUKSEN VAKUUTUS Lammin Säästöpankin hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja Ossi Lapisto, Arto Mäkelä, Tapio Mäki- Maukola, Leena Rautanen-Saari, Riitta Rosenberg ja Timo Virtanen, on päättänyt Debentuurilainan liikkeeseenlaskusta. Tarjousesitteestä vastaavat lainan liikkeeseenlaskija Lammin Säästöpankki ja sen hallitus. Vakuutamme, että tämän tarjousesitteen sisältö vastaa parhaan ymmärryksemme mukaan tosiasioita eikä siitä ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Lammilla lokakuun 20. päivänä 2004 LAMMIN SÄÄSTÖPAN KKI Hallitus Ossi Lapisto puheenjohtaja Leena Rautanen-Saari Arto Mäkelä Riitta Rosenberg Tapio Mäki-Maukola Timo Virtanen 3

4 2. TIEDOT Y LEISÖLLE TEHTÄVÄSTÄ TARJOUKSESTA JA TARJOTTAVISTA ARVOPAPEREISTA 2.1 Lainaehdot (1) Lainan määrä Lammin Säästöpankin debentuurilaina Lammin Säästöpankki (jäljempänä 'Pankki') laskee liikkeeseen velkakirjalain 5. luvun 34 $ssä tarkoitetun debentuurilainan (jäljempänä 'Laina'), jonka nimellismäärä on enintään kaksi miljoonaa viisisataatuhatta ( ) euroa. (2) Merkintä Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Merkintäpaikkoina ovat Pankin kaikki konttorit. Merkintäaika on Pankin konttoreiden aukioloaikana. Merkittäessä on maksettava merkinnän nimellismäärä kerrottuna kulloinkin voimassa olevalla emissiokurssilla sekä lainaehtojen mukainen liikkeeseenlaskupäivästä merkinnän maksupäivään kertynyt korko. Pankin hallitus päättää erikseen menettelytavoista ja toimenpiteistä mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa ja sillä on myös oikeus keskeyttää merkintä tai pidentää merkintäaikaa. (3) Debentuurit Lainan määrästä Pankki antaa haltijalle asetettuja debentuureja, joiden nimellisarvot ovat: Littera A 10,000 euroa Littera B euroa Debentuurit numeroidaan litteroittain juoksevasti, päivätään (jäljempänä 'Liikkeeseenlaskupäivä') sekä painetaan Suomen kielellä. Debentuurit painetaan varmuuspainatuksella arvopaperipaperille ja varustetaan näköispainoksena tehdyllä Pankin allekirjoituksella. Kuhunkin debentuuriin kuuluu viisi (5) maksulipuketta. Debentuurit luovutetaan asianmukaisesti kuitattua merkintätodistusta vastaan myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja aikana merkitsijälle tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt. (4) Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on vaihtuva. Pankki pidättää oikeuden määritellä emissiokurssi tapauskohtaisesti vähintään euron suuruisille merkinnöille. 4

5 (5) Laina-aika ja takaisinmaksu Laina-aika on viisi (5) vuotta. Lainan pääoma maksetaan takaisin suorittamalla debentuurien alkuperäinen nimellisarvo viidessä (5) yhtä suuressa vuotuisessa erässä alkaen Kunkin vuosina maksettavan lyhennyserän suuruus on 20% debentuurien nimellisarvosta. (6) Korko Lainan pääomalle maksetaan kiinteää 3,15 prosentin vuotuista nimelliskorkoa. Korko maksetaan debentuureihin liitettyjä maksulipukkeita vastaan vuosittain jälkikäteen. Koronmaksupäivät ovat , , , ja Koronlaskuperusteena käytetään todellisten korkokauden päivien lukumäärää jaettuna vuodella, jossa on todellisten päivien mukainen määrä päiviä (TodelliseV'Todelliset). Ensimmäinen korkojakso alkaa liikkeeseenlaskupäivänä ja päättyy sitä seuraavana koronmaksupäivänä. Kukin seuraava korkojakso alkaa edellisenä koronmaksupäivänä ja päättyy sitä seuraavana koronmaksupäivänä. Korko kertyy kullekin korkojaksolle mukaanlukien korkojakson ensimmäinen päivä ja poislukien korkojakson viimeinen päivä. Debentuureille ei kerry korkoa lainan eräpäivän ja maksulipukkeiden ensimmäisen lunastettavaksi esittämispäivän väliseltä ajalta. (7) Maksut Debentuurin korko ja pääoma maksetaan debentuureihin liitettyjä maksulipukkeita vastaan Lammin Säästöpankin kaikissa konttoreissa. Mikäli koron tai pääoman maksupäivä ei ole pankkipäivä, maksu siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Maksamisen siirtyminen ei oikeuta debentuurin tai maksulipun haltijaa lisäsuoritukseen. Mikäli maksulippua ei ole debentuurin haltijasta johtuvasta syystä esitetty lunastettavaksi viiden (5) vuoden kuluessa sen erääntymisestä, on oikeus maksun saantiin siitä menetetty. (8) Ennenaikainen takaisinmaksu Lammin Säästöpankki pidättää itselleen oikeuden maksaa debentuurilaina ennenaikaisesti takaisin ennen sen eräpäivää. Lammin Säästöpankki tai sen konserniin kuuluva yritys ei kuitenkaan voi maksaa debentuurilainaa takaisin ennen laina-ajan päättymistä ilman Rahoitustarkastuksen lupaa. Lainan pääomalle ei makseta korkoa takaisinmaksupäivän jälkeiseltä ajalta. (9) Maksulipukkeiden kuolettaminen Kadonneita tai turmeltuneita maksulipukkeita voidaan kuolettaa asiakirjain kuolettamisesta 14. päivänä elokuuta 1901 annetun lain säätämässä järjestyksessä. (10) Lainan etuoikeusasema ja vakuus Laina on debentuurilaina, jolla on Pankin muita velkasitoumuksia huonompi etuoikeus. Debentuurilainaa ei voida käyttää vastasaatavien kuittaamiseen. Lainalla ei ole vakuutta. 5

6 (11) Lainaa koskevat ilmoitukset Tätä Lainaa koskevat ilmoitukset debentuurien haltijoille julkaistaan Hämeen Sanomissa, Aamupostissa ja Nurmijärven Uutisissa, ja näin julkaistun ilmoituksen katsotaan tulleen debentuurien haltijoiden tiedoksi julkaisupäivänä. (12) Ylivoimainen este Pankki ei vastaa debentuurin haltijaan nähden vahingosta, joka aiheutuu a) viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sodan uhasta, kapinasta tai kansalaislevottomuudesta; b) Pankista riippumattomasta tai sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä posti- tai teleliikenteessä taikka sähkövirran saannissa; c) Pankin toiminnon tai toimenpiteen viivästymisestä tulipalon tai siihen verrattavan muun onnettomuuden johdosta; d) Pankin toimintaan olennaisesti vaikuttavasta työtaistelutilanteesta, kuten lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta silloinkaan, kun se koskee vain osaa Pankin toimihenkilöistä ja huolimatta siitä, onko Pankki siihen osallisena vai ei; tai e) muista näihin verrattavasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta Pankin liiketoiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. (13) Asiakirjojen nähtävillä olo Lainaa ja liikkeeseenlaskijaa koskevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävissä Lammin Säästöpankin pääkonttorissa osoitteessa Mommilantie 2, Lammi, Pankin aukioloaikana. (14) Sovellettava laki ja oikeuspaikka Tähän lainaa sovelletaan Suomen lakia. Tästä Lainasta johtuvat riidat ratkaistaan Hämeenlinnan käräjäoikeudessa. Kantajan ollessa kuluttaja kanteen voi kuitenkin nostaa oman asuinpaikan yleisessä alioikeudessa. (15) Velkojien kokous Liikkeeseenlaskijan hallituksella on oikeus kutsua velkojienkokous päättämään Lainan ehtojen muuttamisesta tai muista jäljempänä mainituista seikoista. Kokouskutsu velkojienkokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokouspäivää kohdan II mukaisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja asialista sekä tiedot siitä, miten velkakirjan haltijan on meneteltävä voidakseen osallistua kokoukseen. 6

7 Velkojienkokous on pidettävä Lammilla ja sen puheenjohtajan nimeää Liikkeeseenlaskijan hallitus. Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnäolevat henkilöt edustavat vähintään 75 % Lainan liikkeessä olevasta pääomasta. Mikäli velkojienkokous ei ole päätösvaltainen 30 minuutin kuluessa kokouskutsun mukaisesta kokouksen alkamisajankohdasta, kokouksen asialistan käsittely voidaan Liikkeeseenlaskijan hallituksen pyynnöstä lykätä uuteen velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan 14 päivän ja viimeistään 28 päivän kuluttua. Uusi velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnäolevat henkilöt edustavat vähintään 25 O/O lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen velkojienkokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen päätösvaltaisuuden edellytykset. Liikkeeseenlaskijan edustajilla ja sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus olla läsnä velkojienkokouksessa ja käyttää siellä puheenvuoroja. Velkakirjan haltijoiden äänioikeus määräytyy velkakirjojen pääomamäärän perusteella. Liikkeeseenlaskijalla ei ole äänioikeutta velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätös edellyttää vähintään kahta kolmasosaa (213) annetuista äänistä. Velkojienkokouksella on oikeus päättää joukkovelkakirjan haltijoita sitovasti: a) Lainan ehtojen muuttamisesta ja b) suostumuksen antamisesta väliaikaiseen poikkeamiseen Lainan ehdoista. kaikkien velkakirjan haltijoiden suostumusta edellyttävät: a) Lainan pääoman jaltai koron alentaminen, b) laina-ajan pidentäminen, c) velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden muuttaminen tai d) velkojienkokouksen päätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen. Tällöin suostumus voidaan antaa velkojien kokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla. Velkojienkokous voi päätöksellään oikeuttaa nimetyn henkilön toteuttamaan velkojienkokouksen päätöksen voimaansaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Velkojienkokouksen päätökset sitovat tällöin kaikkia velkakirjan haltijoita riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä velkojienkokouksessa ja riippumatta siitä, onko velkojienkokouksen päätöksestä tehty merkintä heidän velkakirjoihinsa. Velkakirjojen haltijat ovat velvollisia viipymättä toimittamaan velkakirjat Liikkeeseenlaskijalle tai tämän määräämälle, joka tekee velkakirjoihin velkojienkokouksen päätöksestä. (16) Muut ehdot Pankin hallitus päättää muista ehdoista ja toimenpiteistä, jotka liittyvät tämän Lainan ottamiseen, sekä lainateknisten menettelytapojen muutoksista ja Lainan hoitamiseen liittyvistä menettelytavoista. 7

8 2.2 Ohjeet merkitsijöille (1) Merkintätodistus Todistukseksi maksetusta merkinnästä merkitsijä saa kuitatun merkintätodistuksen, jota vastaan debentuurit luovutetaan lainaehtojen 3. kohdan mukaisesti. (2) Kulut Merkitsijöiltä ei veloiteta merkinnöistä erillisiä kuluja. (3) Lainan vakuus Lainalle ei ole asetettu vakuutta. (4) Lainan efektiivinen tuotto ja duraatio Lainan efektiivinen tuotto on 3,15 % liikkeeseenlaskupäivänä, jos emissiokurssi on 100 %. Emissiokurssin noustessa efektiivinen tuotto laskee ja emissiokurssin laskiessa efektiivinen tuotto nousee. Lainan duraatio on 2,88 vuotta 100 % emissiokurssilla. Duraatio on lainan koron ja pääoman maksujen nykyarvoilla painotettu iaina-ajan keskiarvo. Efektiivinen korkotuotto on laskettu arvopaperimarkkinoilla yleisesti käytetyllä nykyarvomenetelmällä. Duraation laskentakaava on seuraava: missä: D P CF t Y = duraatio = velkakirjan hinta = kassavirta = aika = tuotto (5) Jälkimarkkinat Debentuureja voi myydä kesken laina-ajan. Debentuureja koskevia osto- ja myyntitoimeksiantoja otetaan vastaan Lammin Säästöpankin konttoreissa. Debentuurilainaa ei noteerata julkisesti. (6) Merkintäcitoumuc Lainalle ei ole annettu merkintäsitoumusta. (7) Yli- tai alimerkintä Pankin hallitus päättää toimenpiteistä mahdollisessa merkintäaikana tapahtuvassa ylimerkintätilanteessa tai alimerkintätilanteessa. 8

9 (8) Arvio lainan liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta sekä suunniteltu käyttötapa Lainan tullessa kokonaan merkityksi liikkeeseenlaskusta arvioidaan kertyvän n euroa, kun on vähennetty kaikki liikkeeseenlaskuun liittyvät ulkoiset kulut ja palkkiot. Laina on tarkoitus käyttää tavanomaiseen liiketoimintaan. (9) Verotus Pankki perii maksettavasta korosta kulloinkin voimassaolevien lakien ja veroviranomaisten määräysten ja ohjeiden perusteella maksettavaksi määrätyn veron. Debentuureista maksettava korko on Iähdeveron alaista Suomessa asuville luonnollisille henkilöille ja suomalaisille kuolinpesille. Voimassa olevan lain mukaan Iähdeveron suuruus on 29 % vuodelta 2004 ja 28% vuodelta 2005 kertyvästä korosta. Debentuurien pääoma ei ole edellä mainituille verovelvollisille verotuksessa veronalaista varallisuutta. Jos debentuurit myydään laina-aikana, verotetaan mahdollista luovutusvoittoa ja saatua kertynyttä korkoa (jälkimarkkinahyvitys) pääomatulona. Vuonna 2004 pääomatulojen veroprosentti on 29 % ja vuonna %. Pankki toimittaa saadusta jälkimarkkinahyvityksestä ennakonpidätyksen. Mahdollinen luovutustappio on vähennyskelpoinen erä myyntivuonna ja sitä seuraavana kolmena verovuonna saaduista luovutusvoitoista. Ostettaessa debentuureja laina-aikana maksettu jälkimarkkinahyvitys on vähennyskelpoinen erä pääomatulojen verotuksessa tai niiden puuttuessa tuloverolain sallimissa rajoissa ansiotulojen verotuksessa. Pankki toimittaa maksetusta jälkimarkkinahyvityksestä tiedon verohallinnolle. Debentuurien pääomaa ja korkoa, josta on maksettu lähdevero, ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa. Sama koskee ennakonpidätyksen kohteena ollutta jälkimarkkinahyvitystä. Mahdollinen luovutusvoitto tai - tappio on sen sijaan ilmoitettava. Muulle yhteisöille kuin yleishyödyllisille yhteisöille, samoin kuin yhtymälle, korko on veronalaista tuloa. Nämä verotusta koskevat tiedot perustuvat voimassa olleeseen lainsäädäntöön. 9

10 3. TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA JA LIIKKEESEENLASKIJAN PÄÄOMASTA 3.1 Perustiedot ja pankin toiminta Lammin Säästöpankki on perustettu vuonna 1877 ja merkitty kaupparekisteriin rekisterinumerolla , Y-tunnus Pankki harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetun lain ja säästöpankkilain mukaista luottolaitostoimintaa siten kuin pankin sääntöjen 2 :ssä säädetään. Pankkiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Lammin Säästöpankki ja sen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Wilhelmiina muodostavat konsernin. Emoyhtiö omistaa 100 % tytäryhtiönsä osakkeista. Tytäryhtiön toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta muodostettaessa kokonaiskäsitystä konsernin toiminnasta ja sen vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan on vähäinen. tilinpäätös on laadittu ensimmäisen kerran vuonna Pankki ei ole minkään konsernin tytär- tai merkittävä osakkuusyhtiö. Pankin kotipaikka on Lammi ja pääkonttorin osoite on Mommilantie 2, Lammi. Pankilla on lisäksi konttorit Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä sekä Nurmijärvellä kirkonkylässä ja Klaukkalassa. Pankin palveluksessa oli vuoden 2003 lopussa 47 henkilöä. Pankin vakavaraisuussuhdeluku oli ,l %ja tase 163,2 miljoonaa euroa. n vakavaraisuussuhdeluku oli 15,9 %ja tase 164,3 euroa. Muut sitoumukset, tilanne ) Joukkovelkakirjalainat: Pankilla ei ole muita liikkeeseenlaskettuja joukkovelkakirjalainoja kuin alla mainitut muut lainat, joiden etuoikeus on huonompi kuin muiden sitoumusten: Debentuuri , nimelliskorko 4,25 %, eräpäivä , nimellismäärä euroa Debentuuri , nimelliskorko 4,50 %, eräpäivä , nimellismäärä euroa Debentuuri , nimelliskorko 4,40 %, eräpäivä , nimellismäärä euroa Debentuuri , nimelliskorko 3,OO %, eräpäivä , nimellismäärä euroa. Taseen ulkopuoliset sitoumukset: 1 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit ,23 E Muut ,91 E 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset Ulkopuoliset sitoumukset yhteensä ,14 E ,OO E ,14 E Pankin muut merkittävät sijoitukset kuin sijoitukset tytäryhtiöön ovat: Kiinteistöosakeyhtiö Raatihuoneenkatu 16, Hämeenlinna, kiinteistötoimiala, omistus 17,6 % kiinteistöosakeyhtiön koko osakepääomasta. Kiinteistöosakeyhtiö Klaukkalantie 63, Klaukkala, kiinteistötoimiala, omistus 100 % kiinteistöosakeyhtiön koko osakepääomasta. Tämän tarjousesitteen laatimisajankohtana Pankki ei ole osallisena missään sellaisessa oikeudenkäynnissä, joka merkittävästi vaikuttaisi Pankin rahoitusasemaan. Pankin toimitusjohtajana on Markku Moilanen. 10

11 3.2 Pääoma Pankin oma pääoma koostui peruspääomasta 168,18 euroa ja vararahastosta 1, ,04 euroa sekä vapaasta omasta pääomasta ,49 euroa. Pankin voitto päättyneeltä tilikaudelta oli ,75 euroa. 3.3 Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto miij. E Rahoituskate milj. E Pankki Pankki Liikevoitto milj. E Pankki %-osuus liikevaihdosta Pankki Tulos ennen veroja miij. Pankki %-osuus liikevaihdosta Pankki Oman pääoman tuotto % (ROE) Pankki Koko pääoman tuotto YO (ROA) Pankki Omavaraisuusaste % Pankki Vakavaraisuussuhde % Pankki -ilman debentuurilainoja -ilman debentuurilainoja Taseen loppusumma milj. E Pankki Oma pääoma ja varaukset verovelalla vähennettynä. miij. E Pankki Henkilöstön määrä Pankki ,o 8,4 4,4 5,O 52 4,4 I %-osuus liikevaihdosta Pankki 53,2 1 56,2 1 57,9 52,7 1,8 1,9 1,9 1,8 21,o 21,o 21,8 21,7 Tunnusluvut on laskettu Rahoitustarkastuksen ohjeiden mukaisesti: 1,8 1,9 1,9 1,8 I 21,o 1 21,8 1 21,7 21,o 13,2 16,O 18,2 12,9 0,9 1, , ,l 15,8 15,5 13,O 13,2 13, ,9 163,2 151,9 138,5 164,3 13,3 11,8 10,2 11, Liikevaihto: Liikevoitto/-tappio: Oman pääoman tuotto % (ROE): Koko pääoman tuotto '70 (ROA): Omavaraisuusaste %: Vakavaraisuussuhde %: Korkotuotot + oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuotot + palkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot yhteensä Tulos ennen satunnaisia eriä 1 OO*(liikevoitto/-tappio - verot)/(oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero lykätyllä verovelalla vähennettynä) (oma pääoma ja varaukset laskettuna vuoden alun ja lopun keskiarvona) 1 OO*(liikevoitto/-tappio - verot)/ taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 1 OO*(oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero lykätyllä verovelalla vähennettynä)/ taseen loppusumma laskettu luottolaitoslain säännösten mukaisesti 11

12 3.4 Pankin tilinpäätöstiedot Tilinpäätöstiedot 2003 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 PANKIN TALOUS Lammin Säästöpankki ja sen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Wilhelmiina muodostavat konsernin. Emoyhtiö omistaa 100 % tytäryhtiönsä osakkeista. Tytäryhtiön toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta muodostettaessa kokonaiskäsitystä konsernin toiminnasta ja sen vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan on vähäinen. Tästä syystä toimintakertomuksessa kuvataan pääosin emopankin toimintoja. on muodostunut vuonna Tästä syystä vuoden 2002 vertailutietoja konsernitasolla ei ole esitetty toimintakertomuksessa eikä liitetiedoissa. Tulos ke hitys Vuonna 2003 Lammin Säästöpankin liikevoitto oli tuhatta euroa (1 937 tuhatta euroa v. 2002), joka oli 1,l % taseen vuosikeskiarvosta. Liikevoiton pienenemiseen edellisvuoteen nähden vaikuttivat yleisen korkotason alhaisuudesta johtuva rahoituskatteen supistuminen sekä kiristynyt kilpailutilanne. Tilivuoden voitto oli suoriteperusteisten verojen jälkeen 678 tuhatta euroa. Muut tuotot kasvoivat 318 tuhatta euroa ja olivat yhteensä tuhatta euroa. Muut kulut olivat yhteensä tuhatta euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat tuhatta euroa. Tuhat euroa 1-12/ /2002 I\Riutos% Rahoituskate Nliut tuctd Tuctdfleensä Henki I&tokulut W hallinnon kulut Wut kulut Liikevoitto TI I i kauden tulos Kuiujen suhde tuottoihin , ,2 a5-3, , ,9 Talletukset ja luotot Yleisön talletukset kasvoivat 6,6 % eli tuhatta euroa ja olivat vuoden lopussa tuhatta euroa. Luotot yleisölle olivat tuhatta euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli tuhatta euroa eli 73 %. Uusia luottoja nostettiin vuoden aikana tuhatta euroa. Pankin taseen loppusumma oli tuhatta euroa. 12

13 Luottotappiot ja järjestämättömät saatavat Luottotappioita ei syntynyt vuonna 2003 (1 22 tuhatta euroa v. 2002). Aikaisempina vuosina kirjattuja luottotappioita palautui 64 tuhatta euroa. Vuonna 2004 luottotappioiden odotetaan säilyvän alhaisella tasolla. Järjestämättömiä saatavia oli vuoden lopussa 385 tuhatta euroa, mikä on vain 0,3 % pankin koko luottokannasta. Järjestämättömiä saatavia ovat asiakkaiden luottojen pääomat, joiden korko tai lyhennys ovat olleet hoitamatta yli kolme kuukautta. Vakavaraisuus Lammin Säästöpankin vakavaraisuussuhde nousi vuoden aikana 0,3 %-yksikköä 16,l %:iin. Pankeilta edellytettävä vakavaraisuuden vähimmäisvaatimus on 8 %. Pankin kasvusta johtuen ensisijainen vakavaraisuus laski 13,2 %:sta 13,O %:iin emopankki konserni 16,l 15, ,6 14,3 15,9 tilinpäätös on laadittu ensimmäisen kerran vuonna PALVELUVERKKO Pankilla on toimialueellaan viisi konttoria, jotka sijaitsevat Lammilla, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Klaukkalassa ja Nurmijärven kirkonkylässä. Toukokuussa avattiin Hämeenlinnan Tiiriössä Citymarkettavaratalon tiloissa palvelupiste. Nurmijärven konttori siirtyi huhtikuussa uuden S-Marketin yhteydessä avattuihin tiloihin. Hyvinkään konttorissa oli vuoden alussa mittava vesivahinko, minkä johdosta suunniteltu remontti toteutettiin aiottua laajempana. Pankin asiakas voi palvelupisteiden lisäksi käyttää itsepalveluna säästöpankkien maksu- ja käteisautomaatteja sekä internet-pankkia. Vuonna 2003 itsepalvelun osuus kaikista asiakkaiden peruspalvelutapahtumista oli 89 %. Internet-asiakkaita pankilla oli vuoden lopussa 5 361, jossa lisäystä vuoden aikana oli 712 asiakasta. Pankki sai vuoden aikana uutta asiakasta. Vuoden lopussa pankilla oli lähes asiakasta. RISKIENHALLINTA Riskienhallinnan tavoite Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin liiketoiminnasta aiheutuvat riskit on tunnistettu, arvioitu ja mitoitettu halutulle tasolle ja että riskejä valvotaan ja ne ovat oikeassa suhteessa pankin riskinkantokykyyn. Riskienhallinnan keskeiset osa-alueet ovat luottoriskit, korko- ja rahoitusriskit, kiinteistö- ja muut sijoitusriskit sekä strategiset ja toimintariskit. Periaatteet Lammin Säästöpankin riskienhallinta perustuu hallituksen pankille vahvistamaan liiketoimintastrategiaan, riskienhallintaohjeisiin, valtuusjärjestelmään sekä keskeisimmistä liiketoiminnan osa-alueista tuotettavaan riskiraportointiin. 13

14 Lammin Säästöpankki kohdistaa liiketoimintansa vähittäispankkitoiminnan vähäriskiseen osaan. Pankilla ei ole ylisuuria asiakas- ja sijoitusriskikeskittymiä. Lammin Säästöpankki pitää vakavaraisuutensa turvallisella tasolla. Pankin vakavaraisuutta ja riskienkantokykyä vahvistetaan kannattavalla liiketoiminnalla. Luotto- ja muiden riskien muodostaman tappiouhan pankki kattaa tilinpäätöksessään riittävillä luottotappio- ja muilla kulukirjauksilla. Luottoriskit Luottoriskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa asiakasvastuista syntyvien riskien tulos- ja vakavaraisuusvaikutukset hyväksyttävälle tasolle. Hallituksen vahvistamat luotonanto-ohjeet määrittelevät enimmäismäärät riskikeskittymille ja painottavat turvaavien vakuuksien käytön merkitystä. Lammin Säästöpankin keskeisiä asiakasryhmiä ovat toimialueen henkilöasiakkaat ja maaseutuyrittäjät sekä pienet yritykset. Pankin varainhankinnasta pääosa on välitetty luottoina pankin asiakkaille. Luotonannosta kotitalouksien ja elinkeinonharjoittajien yhteinen osuus on noin 77 %. Kotitalouksien luotoista pääosa on myönnetty asuntojen hankintaan. Yritysten osuus luotonannosta on noin 15 % ja maaseutuyrittäjien noin 8 %. Valtaosa pankin koko luotonannosta on myönnetty asunto- tai muuta reaalivakuutta vastaan. Yritys- ja maatilatalousluottoriskien hallinta perustuu asiakasseurantaan ja sisäiseen luottokelpoisuusluokitukseen. Henkilöasiakkaan luottokelpoisuuden arviointi perustuu paikallispankin hyvään asiakastuntemukseen ja sen pohjalta tehtävään arvioon asiakkaan maksukyvystä. Myös säästöpankkiryhmän uusi luottojärjestelmä tukee asiakkaan luottokelpoisuuden seurantaa. Säästöpankin hallitus tekee suurimmat luottopäätökset. Hallitus on edelleen delegoinut luottovaltuuksia pankin johtoryhmälle ja muille nimetyille toimihenkilöille. Luottopäätökset tehdään pankin hallituksen vahvistamien luotonanto-ohjeiden mukaisesti. Pääsääntönä on vähintään kahden päätöksentekijän periaate. Luottopäätökset perustuvat asiakkaan luottokelpoisuuteen ja maksukykyyn sekä muiden luoton myöntämisperusteiden kuten vakuusvaatimusten täyttymiseen. Luotot on myönnetty pääosin turvaavin vakuuksin. Luottokannan tilaa kuten esim. takaisinmaksussa esiintyviä viivästyksiä ja järjestämättömiä luottoja seurataan jatkuvasti. Hallitukselle raportoidaan kaksi kertaa vuodessa suuret asiakasvastuut ja järjestämättömät luotot. Pankilla ei ole asiakaskokonaisuuksia, joiden vastuut yltäisivät yli 10 %:iin pankin omista varoista. Säästöpankki on varautunut mahdollisiin luottotappioihin kartuttamalla vuosittain luottotappiovarauksiaan lain sallimalla enimmäismäärällä. Pankin luottokantaan sisältyvät riskit ovat tehtyjen kartoitusten perusteella pankin vuositulostasoon ja riskinkanto kykyyn nähden alhaisella tasolla. Rahoitusriski Rahoitusriski on jälleenrahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvä riski, joka syntyy, kun saamisten ja velkojen maturiteetit poikkeavat toisistaan. Rahoitusriski syntyy myös, jos saatavat ja velat ovat liiaksi keskittyneet yksittäisille vastapuolille. Rahoitusriskiä hallitaan mm. pitämällä riittävää kassavarantoa. Lammin Säästöpankki hankkii tarvitsemansa jälleenrahoituksen talletuksina omalta toimialueeltaan. Pankki sijoittaa varainhankinnastaan enintään noin 90 % antolainaukseen ja pitää maksuvalmiutensa hyvänä sijoittamalla likvidit varat pääosin jälkimarkkinakelpoisiin rahoitusinstrumentteihin ja lyhytaikaisiin talletuksiin muihin rahalaitoksiin. 14

15 Vuoden 2003 aikana pankin rahoitusasema oli jatkuvasti hyvä ja vakaa. Pankin lakisääteiseen kassavarantoon luettavat varat olivat tilikauden lopussa tuhatta euroa ja kassavarantosuhdeluku 15,l % lakisääteisen minimitason ollessa 10 %. Korkoriski Korkoriskillä tarkoitetaan korkotason muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja vakavaraisuuteen. Korkoriski aiheutuu saatavien ja velkojen toisistaan poikkeavista korkoperusteista sekä eriaikaisista korontarkistus- tai erään tymisajan kohdista. Korkoriskin mittaamisessa käytetään gap-analyysia. Analyysi mittaa yhden prosenttiyksikön korkotason muutoksen vaikutusta vuotuiseen rahoituskatteeseen. Näin laskettu pankin korkoriski oli ,3 % vuoden 2003 rahoituskatteesta. Pankin luotoista pääosa on euribor- ja Sp-Prime-sidonnaista, kun taas talletuksista pääosa on sidottu kiinteään korkoon. Pankin tavoitteena on edelleen tasapainottaa saatavien ja velkojen korkoperusteita. Kiinteistöriski Kiinteistöriskillä tarkoitetaan kiinteistöomaisuuteen kohdistuvaa arvonalentumis-, tuotto- tai vahingoittumisriskiä. Kiinteistösijoitukset eivät kuulu Lammin Säästöpankin ydinliiketoimintaan. Kiinteistöomistuksista annetaan hallitukselle selvitys kerran vuodessa. Pankin kiinteistökohteet on vakuutettu täysarvovakuutuksilla. Pankin kiinteistöomaisuus on arvioitu pääosin tuottoarvomenetelmällä. Markkinaperusteista tuottovaadetta asetettaessa on otettu huomioon kiinteistökohteen sijainti, kunto, käyttötarkoitus ja markkinanäkymät. Tuottoarvomenetelmän lisäksi erityisesti asuntojen ja rakentamattomien maa-alueiden arvioinnissa on käytetty kauppahintamenetelmää. Kiinteistöomaisuuden arvo on vähäinen verrattuna pankin taseeseen eikä kiinteistöomaisuuden arvoihin tällä hetkellä kohdistu sellaisia arvonalentamistarpeita, joilla olisi olennaista vaikutusta Lammin Säästöpankin lähivuosien tulokseen ja vakavaraisuuteen. Yksityiskohtaiset tiedot kiinteistöomaisuudesta, mm. sitoutuneesta pääomasta kiinteistölajeittain ja vajaakäyttöasteesta, käyvät ilmi liitetiedosta 24. Lammin Säästöpankilla ei ollut tarvetta kiinteistöomaisuuden alaskirjauksiin. Pankki on jo aiempina vuosina purkanut kiinteistöriskinsä Rahoitustarkastuksen kaikilta pankeilta edellyttämän kiinteistöriskien purkamissuunnitelman mukaisesti. Lammin Säästöpankin muussa kuin omassa käytössä olevan kiinteistöomaisuuden nettotuotto on 7 %. Muut sijoitusriskit Muilla sijoitusriskeillä tarkoitetaan mm. julkisesti noteerattavien osakkeiden ja rahasto-osuuksien kurssimuutosten aiheuttamaa tulosvaikutusta. Pankki sijoittaa osakkeisiin ja osuuksiin vain siten, että kurssimuutosten tulosvaikutus ei vaaranna pankin vakavaraisuutta tai kannattavuutta Pankki ei ole tehnyt merkittäviä sijoituksia julkisesti noteerattuihin osakkeisiin ja osuuksiin. 15

16 Strategiset ja toimintariskit Strategisella riskillä tarkoitetaan pankin riskinkantokykyyn, teknisiin resursseihin ja henkilöstön ammattitaitoon nähden väärin valitusta liiketoimintastrategiasta syntyviä menetyksiä. Strategiset riskit pyritään poistamaan päivittämällä strategiset ja vuositason suunnitelmat säännöllisesti. Suunnittelussa hyödynnetään Säästöpankkiliiton ja keskusrahalaitoksen analyyseja ja ennusteita toimialan, kilpailutilanteen ja taloudellisen toimintaympäristön kehityksestä sekä ryhmän yhteisesti laatimaa strategiasuunnitelmaa. Toimintariskeillä tarkoitetaan menetyksiä, jotka voivat johtua sisäisistä puutteellisuuksista järjestelmissä, prosesseissa ja henkilöstön toiminnassa tai ulkoisista liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Toimintariskien toteutuminen pyritään poistamaan henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä ja kattavilla toimintaohjeilla sekä sisäisen valvonnan toimenpiteillä mm. eriyttämällä mahdollisuuksien mukaan asioiden valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano ja valvonta toisistaan. Pankki on varautunut erityisellä vakuutuksella merkittävistä väärinkäytöksistä ja epärehellisestä toiminnasta mahdollisesti aiheutuviin vahinkoihin. Oikeudellisten riskien toteutumista osaltaan vähentää laajasti käytössä olevat vakiomuotoiset sopimusehdot. Pankin keskeiset tietojärjestelmät on ulkoistettu Oy Samlink Ab:hen. Pankin kirjanpito tehdään Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:ssä, joka on säästöpankkien kokonaan omistaman Oy Samlink Ab:n tytäryhtiö. Rahahuollossa pankki käyttää Automatia Pankkiautomaatit Oy:n rahahuoltojärjestelmää. Marraskuussa 2003 tehtiin sopimus rahahuoltopalveluiden ulkoistamisesta Falck Cash Services Oy:n kanssa Hyvinkään ja Hämeenlinnan konttoreiden osalta. Sisäinen tarkastus Hallitus on asettanut pankille sisäisen tarkastuksen ja vahvistanut sisäiselle tarkastukselle tarkastussuunnitelman sekä raportointiperiaatteet. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on pankin sisäisen valvonnan laajuuden ja riittävyyden arviointi sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden valvonta ja arviointi. Pankin sisäisen tarkastuksen tehtäviä hoitaa ostopalveluna hankittu ulkopuolinen KHT-tilintarkastaja. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan toimitusjohtajalle. Pankin hallitus käsittelee sisäisen tarkastuksen laatimat tarkastusyhteenvedot vuosittain. Vapaaehtoiset ja pakolliset rahastot Lammin Säästöpankki kuuluu Säästöpankkien Vakuusrahastoon. Vakuusrahaston tehtävänä on säästöpankkien vakaan toiminnan turvaaminen. Rahasto on velaton. Rahasto ei ole tehnyt vuoden aikana tukipäätöksiä. Rahastolla on varoja 29,6 miljoonaa euroa. Vapaaehtoisessa vakuusrahastossa säästöpankki ei kuulu sellaiseen yhteisvastuujärjestelyyn, jossa se vastaisi toisen säästöpankin veloista tai sitoumuksista. Lisäksi kaikki pankit kuuluvat Talletussuojarahastoon, joka turvaa tallettajan saamiset pankilta euroon saakka. Lammin Säästöpankin kannatusmaksu rahastolle oli 99 tuhatta euroa. Lammin Säästöpankki kuuluu myös Sijoittajien korvausrahastoon, jonka suojan piiriin kuuluvat kaikki ei-ammattimaiset sijoittajat. 16

17 HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Pankin johtoryhmän ovat vuonna 2003 muodostaneet toimitusjohtaja Jouko Tuomola, pankinjohtajat Marko Sinkkonen ja Ilkka Hyväri, hallintojohtaja Paula Suvanto sekä varainhoitopäällikkö Sari Ahonen. Pankin palveluksessa oli kertomusvuoden lopussa 47 työntekijää, joista vakinaisia 34 ja määräaikaisia 13. Henkilömäärä laski vuoden aikana. Pankki jatkoi edelleen panostusta henkilökunnan kehittämiseen ja kouluttamiseen. Koulutus on toteutettu joko sisäisenä koulutuksena tai osallistumalla ulkopuolisiin koulutustilaisuuksiin. Lisäksi pankki on tukenut toimihenkilöiden omaehtoista työajan ulkopuolella tapahtuvaa koulutusta. Neljä toimihenkilöä osallistui kertomusvuoden aikana Säästöpankkiliitto ry:n, Markkinointi Instituutin ja Arvopaperivälittäjien yhdistys ry:n järjestämään sijoituspalvelututkinnon suorittamiseen. Vuoden alussa aloitti toimintansa liiketoiminnantukiyksikkö, johon keskitetään pankin hallintotehtäviä ja konttoreissa tehtävää työtä, joka ei liity välittömään asiakaspalveluun. Nurmijärven konttoriin päätettiin perustaa palvelupäällikön toimi, johon nimitettiin lukien Klaukkalan konttorin myyntineuvottelija Vesa Rajahalme. Kesällä 2004 eläkkeelle jäävän toimitusjohtaja Jouko Tuomolan seuraajan hakeminen käynnistettiin syksyllä. Joulukuussa hallitus valitsi tehtävään lähes 50 hakijan joukosta pankinjohtaja Markku Moilasen Lahdesta. Markku Moilanen aloittaa pankin palveluksessa ja ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan PANKIN HALLINTO Pankin isäntiin kuuluu 48 isäntää. Vuoden 2003 aikana isännät pitivät kaksi sääntömääräistä kokousta.. Varsinainen kevätkokous pidettiin Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2002 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle, toimitusjohtajalle ja valtuutetuille. Varsinainen syyskokous pidettiin Isäntien puheenjohtajana toimi kirkkoherra Paavo Iskala ja varapuheenjohtajana maanviljelijä Mauri Ojamäki. Paavo Iskalaa ja Mauri Ojamäkeä ei ikänsä puolesta voitu valita uudelleen isänniksi. Isäntien uudeksi puheenjohtajaksi vuodeksi 2004 valittiin toiminnanjohtaja Jouni Vantaala ja varapuheenjohtajaksi kirkkoherra Heli Ulvinen. Pankin hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Hallitus piti vuoden aikana 12 kokousta. Hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2003 talousjohtaja Ossi Lapisto ja varapuheenjohtajana maanviljelijä Tapio Mäki-Maukola. Tarkastustoiminta Pankin tilintarkastajina ovat toimineet Pauli Hirviniemi KHT ja Timo Packalen HTM. Säästöpankkitarkastus tarkasti pankin MUITA ASIOITA Yhteistyö säästöpankkien, Pohjola- ja Suomi-yhtiöiden välillä Säästöpankit, Pohjola ja Suomi-yhtiöt käynnistivät vuonna 2003 monipuolisen ja laaja-alaisen itsenäisten osapuolten yhteistyön pankki- ja vakuutustoiminnan alueilla. Osapuolet aloittivat Pohjolan vahinkovakuutus- ja rahastotuotteiden sekä Suomen henki-, eläke- ja säästövakuutustuotteiden tarjonnan säästöpankeissa ja valmistelivat konttoriverkostoyhteistyötä. Säästöpankit ja Pohjola perustivat yhdessä erityisesti säästöpankkien asiakkaille tarkoitetun Sp-Rahastoyhtiö Oy:n, jonka toiminta alkoi toukokuussa. Säästöpankkien, Pohjolan ja 17

18 Suomi-yhtiöiden omistama Nooa Säästöpankki Oy aloitti myös toiminnan pääkaupunkiseudulla keväällä Lisäksi säästöpankit ja Ilmarinen solmivat TELNEL -eläkevakuutusten markkinointiyhteistyösopimuksen. Henkilöstön osallistuminen säästöpankkiryhmän toimintaan Toimitusjohtaja Jouko Tuomola on toiminut Säästöpankkiliitto ry:n ja Oy Samlink Ab:n hallitusten puheenjohtajana. Palvelupäällikkö Kirsi Haakana oli mukana uuden vakuussovelluksen kehittämistyössä. Pankinjohtaja Marko Sinkkonen oli mukana valtakunnallisessa projektiryhmässä, joka koordinoi Pohjolan ja säästöpankkien konttoriyhteistyötä. Myyntipäällikkö Päivi Savolainen osallistui syksystä 2003 lähtien uuden asiakashallintajärjestelmän kehittämisryhmän toimintaan. Palvelutavan ISO 9001 :2000 laatusertifikaatti Kertomusvuonna pankissa jatkettiin ISO 9001 :2000 laatusertifikaatin mukaisen palvelutavan kehittämistyötä. Laatujärjestelmään perustuva palvelutapa tarkoittaa koko pankissa noudatettavaa yhtenäistä ja johdonmukaista toimintatapaa, jolla pankki varmistaa asiakkaidensa tyytyväisyyden sekä toimintansa tehokkaan kehittämisen. Vuoden aikana tehtiin mm. useita pienempiä asiakastyytyväisyyskyselyitä pankkiin tulleille uusille asiakkaille ja lisäksi laaja asiakastyytyväisyys- ja yrityskuvatutkimus. Laatusertifikaatin pankille myöntänyt SFS-lnspecta Sertifiointi Oy teki yhden tarkastuskäynnin vuoden aikana. Hämeenlinnan konttori 10 vuotta Suomen Säästöpankin pilkkomisen jälkeen Lammin Säästöpankki perusti ensimmäisten itsenäiseksi jääneiden säästöpankkien joukossa uuden konttorin Hämeenlinnaan Aikanaan rohkea päätös on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi, koska Hämeenlinnan konttori on toiminut kaupungissa menestyksellisesti 10 vuoden ajan. Konttorin 1 O-vuotista taivalta juhlistettiin koko viime vuosi. Asiakkaille järjestettiin maaliskuussa Heidi Kyrön juhlakonsertti Ravintola Sirkuksessa ja syntymäpäivänä konttorissa tarjottiin kakkukahvit sekä numismaatikko Hannu Männistö arvio vanhoja rahoja. Kiinteistö Oy Wilhelmiina Pankki osti Hyvinkäältä Kapiteeli Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Wilhelmiinan osakekannan. Kiinteistöyhtiön omistama liikerakennus on valmistunut vuonna 1989 Hyvinkään säästöpankin pääkonttoriksi Hyvinkään keskustaan Hämeenkatu 14:ään. Rakennuksen bruttoala on m2 ja tilavuus m3. Kiinteistön suurimmat vuokralaiset ovat Pohjolan Asiakaspalvelu Oy, Svenska Handelsbanken Ab, Instru Optiikka Oy ja Lääkärikeskus Pipetti Oy. TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Pankin hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat pankin tulokseen tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta. ARVIO LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ VUONNA 2004 Pankki on varautunut siihen, että korkotaso vuonna 2004 tulee edelleen olemaan alhaisella tasolla. Pankin kasvu otto- ja antolainaustuotteiden osalta jatkuu maltillisena. Panostus muihin sijoitustuotteisiin, Sprahastoihin ja Suomi-Yhtiöiden eläke- ja sijoitusvakuutuksiin, tulee jatkumaan voimakkaana. Alhaisen korkotason johdosta pankin tuloksen ennakoidaan jäävän hieman pienemmäksi kuin edellisvuonna. ESITYS VOITON KÄYTTÄMISESTÄ Hallitus esittää, että tilivuoden voitto ,75 euroa siirretään vapaaseen omaan pääomaan. 18

19 TULOSLASKELMA tuhat euroa 1.l tuhat euroa Korkotuotot Korko ku I u t RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Muista yrityksistä Palkkiotuotot Palkkiokulut Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Hallintokulut Hen kilöstökulut Palkat ja palkkiot Hen kilösivukulut Eläkekulut Muut hen kilösivu ku I u t Muut hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Luotto- ja takaustappiot LI IKEVOITTO VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot Tilikauden verot TILIKAUDEN VOITTO

20 TASE VASTAAVAA tuhat euroa tuhat euroa Käteiset varat Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Muut Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset Jul kisyhteisöiltä Muilta Osakkeet ja osuudet Aineettomat hyödykkeet 215 Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Muut aineelliset hyödykkeet Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot VASTAAVAAYHTEENSÄ

21 VASTATTAVAA VIERAS PMOMA tuhat euroa tuhat euroa Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille Luottolaitoksille Vaadittaessa maksettavat Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Talletukset Vaadittaessa maksettavat Muut Muut velat Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Velat, joilla huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla VIERAS PaOMA YHTEENSÄ TILINPAAT~SSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Vapaaehtoiset varaukset OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut sidotut rahastot Vararahasto Vapaat rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAAYHTEENSÄ TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET tuhat euroa tuhat euroa 1 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit Muut Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset Muut TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET YHTEENSÄ

22 KONSERNITULOSLASKELMA 1.l tuhat euroa Korko t u o to t Korko ku I u t RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Muista yrityksistä Palkkiotuotot Palkkiokulut Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot 570 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläke kulut Muut henkilösivukulut Muut hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista h yöd yk keistä Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut -905 Luotto- ja takaustappiot 64 LI IKEVOITTO VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1753 Tu loverot Tilikauden verot ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallisen verovelan muutos TILIKAUDEN VOITTO

23 KONSERNITASE VASTAAVAA tuhat euroa Käteiset varat 1279 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Saamiset luottolaitoksilta Vaadi ttaessa maksettavat Muut Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistu kset Jul kisyhteisöiltä Muilta Osakkeet ja osuudet Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Muut aineelliset hyödykkeet Muut varat 24 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1111 VASTAAVAAYHTEENSÄ

24 VASTATTAVAA tuhat euroa VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille Luottolaitoksille Vaadittaessa maksettavat Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Talletukset Vaadittaessa maksettavat Muut Muut velat Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot 860 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Laskennalliset verovelat 1515 VIERAS PAÄOMA YHTEENSÄ OMA PMOMA Peruspääoma Muut sidotut rahastot Varara hasto Vapaat rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto 1238 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAAYHTEENSÄ TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET tuhat euroa 1 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit Muut 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset Muut TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET YHTEENSÄ

25 TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET Pankin ja konsernin tilinpäätös on laadittu kirjanpito- ja luottolaitoslain säännösten, valtiovarainministeriön luottolaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen ( ) sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja mukaisesti. tilinpäätöksen laajuus tilinpäätökseen yhdistellään Rahoitustarkastuksen määräyksessä tarkemmin selostetulla tavalla emoyhtiön ja sen suoraan tai välillisesti omistamien tytär- ja osakkuusyhtiöiden tilinpäätöstiedot. Lammin Säästöpankki osti vuoden 2003 alussa Kiinteistö Oy Wilhelmiinan koko osakekannan. Edellä mainittu tytäryritys on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Rahoitustarkastuksen määräykseen perustuen tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset, joiden taseen loppusumma on alle yksi prosentti emopankin taseen loppusummasta ja vähemmän kuin 10 miljoonaa euroa, voidaan jättää konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle. Tytäryrityksillä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tulokseen tai vapaaseen omaan pääomaan. n tilinpäätös antaa poisjättämisestä huolimatta oikean ja riittävän kuvan konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tiedot konsernitilinpäätökseen yhdistellyistä ja yhdistelemättömistä tytär- ja osakkuusyhtiöistä on esitetty liitetiedossa 53. Konsolidointi Tytäryhtiöiden tilinpäätökset on sisällytetty konsernitilinpäätökseen emopankin tilinpäätösperiaatteiden mukaisina, Tytäryritysten tilinpäätökset on yhdistelty rivi-riviltä hankintamenomenetelmää käyttäen. n sisäiset tuotot ja kulut, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu. yritysten vapaaehtoiset varaukset on konsemitaseessa jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutos konsernituloslaskelmassa laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. n keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Keskinäisen omistuksen eliminoinnissa syntyvä konserniaktiiva on kohdistettu rakennuksille ja poistetaan rakennusten poistosuunnitelman mukaan. Vaihtuvat ja pysyvät vastaavat Saamistodistukset on jaoteltu pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin. Pysyviä ja vaihtuvia vastaavia sisältyy sekä tase-erään "Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset" että "Saamistodistukset". Keskuspankkirahoitukseen oikeuttaviin saamistodistuksiin kirjataan sellaiset saamistodistukset, jotka Suomen Pankki hyväksyy keskuspankkirahoituksen vakuudeksi riippumatta siitä, onko pankki itse oikeutettu keskuspankkirahoitukseen. Muut saamistodistukset kirjataan erään "Saamistodistukset". Pysyviin vastaaviin on kirjattu eräpäivään asti pidettävät saamistodistukset, tytär-, osakkuus- ja omistusyhteysyritysten osakkeet ja osuudet sekä muut osakkeet ja osuudet, joiden omistus on pankille tarpeellista palvelujen hankkimiseksi. Muut saamistodistukset ja osakkeet sekä osuudet on kirjattu vaihtuviin vastaaviin. Pankilla ei ole luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 a $ssä tarkoitettua kaupintavarastoa. Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat arvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Julkisesti noteerattujen osakkeiden todennäköisenä luovutushintana on pidetty vuoden viimeistä kaupantekokurssia. Muiden kuin julkisesti noteerattujen osakkeiden todennäköisenä luovutushintana on pidetty kirjanpitoarvoa tai sitä alempaa arvioitua luovutushintaa. Saamistodistusten todennäköisenä luovutushintana on pidetty saatavan pääoma- ja korkovirran markkinakorolla diskontattua nykyarvoa. 25

26 Vaihtuviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden myyntivoitot ja -tappiot sekä niiden arvonalentumiset ja arvonalentumisen peruuntumiset on kirjattu arvopaperikaupan nettotuottoihin. Saamistodistusten hankintamenon ja nimellisarvon välinen erotus on jaksotettu korkotuotoksi tai sen vähennykseksi. Pysyviin vastaaviin kirjatut arvopaperit on arvostettu hankintamenoon. Mikäli arvopaperin todennäköinen luovutushinta on tilikauden päättyessä hankintamenoa pysyvästi alhaisempi, on erotus kirjattu kuluksi. Saamistodistusten hankintamenon ja nimellisarvon välinen erotus on jaksotettu korkotuotoksi tai sen vähennykseksi. Saamiset ja velat Saamiset ja velat on merkitty taseeseen sen määräisenä, mikä niistä on hankittaessa maksettu tai saatu. Saamisen hankintahinnan ja nimellisarvon erotus on jaksotettu sopimusajalle korkotuottoihin. Velasta saadun määrän ja nimellisarvon erotus on jaksotettu sopimusajalle korkokuluihin. Vastaerä on kirjattu saamisen tai velan muutokseksi. Jos saamisen todennäköinen arvo on alempi kuin kirjanpitoarvo, saaminen on merkitty taseeseen todennäköiseen arvoon. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet on jaettu käyttötarkoituksen perusteella omassa käytössä olevaan ja muussa kuin omassa käytössä olevaan omaisuuteen. Jaosta on erittely liitetiedossa 24. Kiinteistöt on merkitty taseeseen suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennetyn hankintamenon määräisinä. Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintahintaan. Omassa käytössä olevien kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja osuuksien tasearvot perustuvat hyödykkeiden arvoon suhteessa varsinaisen liiketoiminnan tulonodotuksiin. Muussa kuin omassa käytössä olevien kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden kirjanpitoarvon ja sitä pysyvästi alemman todennäköisen luovutushinnan ero, mikäli se on olennainen, on kirjattu arvonalentumispoistona kuluksi. Mahdolliset arvonalentumisten peruutukset kirjataan saman erän oikaisuiksi. Saatavien turvaamiseksi hankitun kiinteistöomaisuuden arvonalennukset ja palautukset esitetään kuitenkin tuloslaskelman erässä Luotto- ja takaustappiot. Pankin keskeiset kiinteistökohteet on arvioitu kiinteistökohtaisesti pääosin tuottoarvomenetelmää käyttäen. Arviot perustuvat kiinteistökohteesta saadun tai saatavissa olevan nettovuokratuoton määrään ja kiinteistömarkkinoiden tuottovaateeseen. Tuottoarvomenetelmän ohella erityisesti asuntojen ja maa-alueiden arvioinnissa on käytetty kauppahintamenetelmää. Rakennusten ja muiden kuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot poistetaan taloudellisen pitoajan perusteella ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaan tasapoistoin. Poistoajat ovat rakennusten ja rakennelmien osalta vuotta ja koneiden ja kaluston osalta 5-8 vuotta. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan vai kutusai kanaan. Luotto- ja takaustappiot Luotto- ja takaustappioihin on kirjattu toteutuneet (lopulliset) luottotappiot ja kohdistetut luottotappiovaraukset sekä asiakkaan rahoittamisesta syntyneen saamisen sijaan hankitun omaisuuden arvonalennukset ja myyntitappiot. Kohdistettu luottotappiovaraus on tehty siltä osin, kun on käynyt todennäköiseksi, ettei saamisen pääomasta saada suoritusta ja saamisen vakuus ei riitä kattamaan sen määrää. Luottotappiota kijattaessa saamisen vakuus on arvostettu määrään, joka siitä todennäköisesti odotetaan saatavan. Luottotappioiden vähennykseksi on kirjattu takaisinsaadut toteutuneena luottotappioina aikaisemmin kirjatut erät, kohdistettujen luottotappiovarausten peruutukset ja saamisen sijaan hankitun omaisuuden myyntivoitot. 26

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Eräjärven Säästöpankin, Hauhon Säästöpankin, Luopioisten Säästöpankin ja Längelmäen Säästöpankin konttorit

Eräjärven Säästöpankin, Hauhon Säästöpankin, Luopioisten Säästöpankin ja Längelmäen Säästöpankin konttorit Tarjousesite Debentuurilaina 1/2006 Liikkeeseenlaskijat: Korko: Emissiokurssi: Eräjärven Säästöpankki Hauhon Säästöpankki Luopioisten Säästöpankki Längelmäen Säästöpankki Verollinen 3,10 % kiinteä vuotuinen

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Debentuurilaina I/2005

Debentuurilaina I/2005 Tarjousesite Lammin Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 Lainan kokonaismäärä enintään 2.000.000 euroa Nimelliskorko 3,00 % Emissiokurssi vaihtuva Tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin mukaan Laina-aika

Lisätiedot

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon AITO DEBENTUURILAINA I/2015 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Emissiokurssi: Verollinen 2 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004 Tarjousesite Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004 Debentuuri lainan I ii k keeseen las kija Padasjoen Säästöpankki Korko: Laina-aika E mi ss io ku rss i Lainan määrä Verollinen 3,15 % kiinteä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Verollinen 1,5 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003 Tarjousesi te Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003 Debentuuri lai nan Ii i kkeeseen las kija Padasjoen Säästöpankki Korko: Laina-ai ka Emissiokurssi Lainan määrä Verollinen 3,25 YO kiinteä nimelliskorko

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 TARJOUSESITTEEN TÄYDENNYS 1 29.8.2014 Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 19.5.2014 Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Kirkkotie 6 27100 EURAJOKI

Lisätiedot

TARJOUSESITE. Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2005. 2.000.000 euroa

TARJOUSESITE. Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2005. 2.000.000 euroa TARJOUSESITE Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 2.000.000 euroa Liikkeeseenlaskija: Padasjoen Säästöpankki Keskustie 20 17500 Padasjoki y-tunnus 0151889-9 kotipaikka Padasjoki puh. (03) 522

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Huittisten Säästöpankin Debentuurilaina I/2005

Huittisten Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 TARJOUSESITE Huittisten Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 5.000.000 euroa 1 Liikkeeseenlaskija: Huittisten Säästöpankki Lauttakylänkatu 5 32700 Huittinen y-tunnus 0132825-1 kotipaikka Huittinen puh.

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 MYYNTIESITE Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 Lainan pääomalle maksetaan kultakin korkokaudelta 3,0 %:n vuotuinen nimelliskorko kuitenkin niin, että korko on aina vähintään 12 kk euribor vähennettynä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin. Sivu 1 / 7 KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2011 EHDOT Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI. OSAVUOSIKATSAUS , konserni. Liiketoiminta. Riskiasema. Tulos ja taloudellinen asema

MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI. OSAVUOSIKATSAUS , konserni. Liiketoiminta. Riskiasema. Tulos ja taloudellinen asema MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012, konserni Asiakkaita: 8 214(7 961) Vakavaraisuussuhde, %: Konserni 24,02 % (25,37 %), emoyhtiö 23,48 % (24,60 %) Liikevoitto (1 000 eur): Konserni

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 +\YlÃNDVYXÃMDWNXL.DXVLÃO\K\HVWL Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

LAMMIN OSUUSPANKIN DEBEN- TUURILAINA 1/2005

LAMMIN OSUUSPANKIN DEBEN- TUURILAINA 1/2005 - 1 - TARJOUSESITE LAMMIN OSUUSPANKIN DEBEN- TUURILAINA 1/2005 Lainan kokonaismäärä enintään 2.000.000 euroa. Nimelliskorko 3,50 % Emissiokurssi on vaihtuva, lainan tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Asiakkaita: 64 185 (44 667) Vakavaraisuussuhde, %: 16,54 % (17,03 %) Liikevoitto (milj. eur): 5,5 (1,7) Varainhankinta (milj. eur): 892,4 (619,9) Koko

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot