Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 239 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat Kunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle Valtuustoaloite, maksuton varhaiskasvatus Vuoden 2017 talousarviomuutos, työterveyshuolto Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Virheenkorjaus oikaisuvaatimukseen ja lausunto valitukseen 17 kiinteistöpalvelujen isännöitsijän määräaikaisen ja osa-aikaisen viran täyttämisestä sekä siihen liittyvistä järjestelyistä 248 Hyvinvointipalveluiden täyttöluvat Go Saimaan yhteismarkkinointikumppanuus vuodelle Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat 27

2 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina khpj Europaeus Teemu khvpj1 Kyröläinen Mikko khvpj2 Rasimus Minna jäsen Huhtanen Harri jäsen Paajanen Timo jäsen Vaittinen Mirja jäsen Terävä Liisa kvpj Vuorela Harri kvvpj1 Kemppinen Terho kvvpj2 Anttila Harri kj, pkpit Hinkkanen Paula talp

3 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 123 :n mukaisesti laillisesti kool le kutsu tuk si ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä klo mennessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Minna Rasimus ja Timo Paajanen.

5 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kangaskosken kiinteistön / Naturopoint Oy:n tilanne Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan esittämät ajan koh taiset asiat.

6 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Kunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle / /2017 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Verotusmenettelystä annetun lain (1158/1995) 91 a :n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle tu loveroprosentin suuruus viimeis tään marraskuun 17. päivään mennessä. Talouden lähtökohdat vuodelle 2018 Rautjärven kunnalla oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä ylijäämää ,51 eu roa. Talousennusteen mukaan vuosi 2017 arvioidaan myös ylijäämäiseksi ( ). Vuoden 2018 talousarviota on laadittu kuntastrategiassa asetettujen strate gis ten tavoitteiden pohjalta. Talousarvioesitys on tulojen ja menojen suhteen tasapainossa. Investoinneissa va rau du taan 0,7 M net to in ves toin tien määrään vuoden 2018 osalta. Väestö ikäryhmittäin Suomen Kuntaliitto, Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto , väes tön ikäryhmittäinen jakauma Rautjärven kunnan osalta päi vi tet ty nä. Taloustilanne TA 2018 laadinnassa Tämänhetkisen tilanteen mukaan Rautjärven kunnan ulkoinen vuosikate vuo del ta 2017 arvioidaan 1,77 M ja vuoden 2018 osalta 1,5. Talousarvion 2018 toimintamenot alittavat, mutta tulot ylittävät vuoden 2017 ta lous en nus te ta son. Ve ro tu loi hin ar vioi daan 1,0 % kasvu, mutta val-

7 Rautjärven kunta Esityslista 16/ tion osuu det las ke vat vuoden 2017 ennusteeseen verrattuna 8,3 % (0,95 M ). Talousarviossa 2018 tilikauden ylijäämä on euroa, joten kuntalain ta lou den tasapainovaatimus täyttyy. Verotuloennuste Verotuloennuste vuodelle 2018 on tehty nykyisellä 20,25 %:n tu lo ve ro prosen til la ja vuoden 2020 osalta on vähennetty 12,3 %, jolloin arvioidaan toimin nan muuttuvan maakunnan osalta. Verotulojen kehitys Maksettavien kunnallis- ja yhteisöverojen kehitys on ollut seu raava: (1000 ) Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunnan tu lo vero pro sen tik si vuodelle 2018 vahvistetaan 20,25 %. Oheismateriaali TA 2018 ja TS luonnos

8 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle / /2017 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto mää rää kunnan kiinteistöveroprosentin suuruuden laissa säädettyjen vaihte lu vä lien rajoissa vuosittain etukäteen. Kiinteistöveroprosentit määrätään pro sen tin sadasosan tarkkuudella. Kunnan vuoden 2018 kiin teis tö ve roprosen tit on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päi vä nä Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle 2018 ja muutokseen liit tyvä hallituksen esitys 133/2017 on eduskunnan käsittelyssä. Val tio va rain valio kun ta esitti kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksista luopumista (VaVM 9/2017vp) ja eduskunta on sen pohjalta hyväksynyt lakiesityksen si säl lön muutettuna sen ensimmäisessä käsittelyssä Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuvat seuraavasti vuonna 2018 : Yleinen kiinteistöveroprosentti, rakennukset ja maapohja: 0,93-1,80 % -> 0,93-2,00 % Muut kuin vakituiset asuinrakennukset: 0,93-1,80 % -> 0,93-2,00 % Kiinteistöverolain mukaan kiinteistöveron rajat ovat seuraavat: Lain mukaiset rajat Rautjärvellä 2017 Yleinen 0,93-2,0 0,93 Vakituinen asuinrakennus 0,41-0, 90 0,49 Muut asuinrakennukset 0,93-2,0 1,09 Voimalaitokset enintään 3,10 2,85 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00-2,0 0,00 Rakentamaton rakennus 2,00-6,00 ei määritetty Kiinteistöverojen laskennalliset maksuunpanojen yhteismäärä on ja kaan tunut Raut jär vel lä seuraavasti (euroa):

9 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunnan kiin teistö ve ro pro sen teik si vuodelle 2018 määrätään: 1. Yleinen kiinteistövero % 0,93 2. Vakituisten asuntojen kiinteistövero % 0,49 3. Muiden asuinrakennusten vero % 1,09 4. Voimalaitosten vero % 2,85 5. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero % 0,00

10 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Hyvinvointilautakunta Valtuustoaloite, maksuton varhaiskasvatus Hyvilk Valmistelija: Eila Toppinen, sivistysjohtaja p , s-posti: Rautjärven SDP:n valtuustoryhmä/ryhmän puheenjohtaja Timo Paajanen on tehnyt seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Maksuttoman varhaiskasvatuksen selvittäminen ja varhaiskasvatuksen mak sut to muu teen siirtyminen Rautjärvellä vuoden 2018 aikana". Varhaiskasvatukseen osallistumisen on todettu olevan suurin yksittäinen en nal ta eh käi se vä tekijä myöhemmille oppimisvaikeuksille ja siitä on to dettu olevan suurempi hyöty kuin mistään muusta myöhemmästä kou lu tukses ta. Laadukas varhaiskasvatus tasoittaa parhaiten eri lähtökohdista elämään ponnistavien lasten eroja. Siksi varhaiskasvatuksen tulisi olla maksu ton ta aivan samoin kuin esi- ja perusopetuskin. Varhaiskasvatuksen määritelmä vaatii myös tarkennusta. Maksuttomuus to teu tui si vain pedagogisessa toiminnassa, ei missä tahansa päi vä hoi dossa, kuten esimerkiksi perhepäivähoidossa tai leikkitoiminnassa. Kaikilla yli 3-vuo tiail la olisi oikeus maksuttomaan osa-aikaiseen, 4-5 tuntia päivässä kes tä vään pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Tämä voitaisiin toteuttaa ikä luok ka kerrallaan. Esim. ensin maksuttomaan varhaiskasvatuksen piiriin tu li si vat 5-vuotiaat, sitten 4-vuotiaat ja lopuksi 3-vuotiaat. Rautjärven kunnan SDP:n valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteenaan, et tä Rautjärvellä tehdään selvitystyö maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja sen käynnistämisestä esim. edellä esitetyllä vaiheistetulla mallilla. Valmis te lun tuloksena asia tuodaan valtuuston päätettäväksi niin, että maksut to maan varhaiskasvatukseen voidaan siirtyä tai Varhais kas va tuk sen maksuttomuudella SDP:n valtuustoryhmä haluaa nostaa Raut jär ven kunnan profiilia lapsimyönteisenä kuntana sekä kunnan tar joavan terveet ja uudistetut oppimisympäristöt koko kasvun ja op pi vel vol li suuden ajan. Varhaiskasvatus on merkittävä ja tärkeä osa lapsen kasvua ja op pi mis polkua ja varhaiskasvatukseen osallistumisen toivoisi olevan mahdollista kaikil le lapsille perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Mutta koska mak sut to muus tulisi aiheuttamaan kunnan maksutuottojen vä he ne mi sen ja var hais kas va tuk sen järjestämiskustannusten nousun, asiaa on tar kas tel tava kunnan talouden näkökulmasta. Rautjärven kunnan tulot huoltajilta perittävistä varhaiskasvatuspalveluista oli vat vuonna euroa. Tuloarvio tämän vuoden osalta on euroa, mikä tullaan todennäköisesti ylittämään jonkin verran. Varhaiskasvatusmaksuihin on tulossa valtakunnallisesti merkittäviä alennuk sia, sillä hallitus päätti huhtikuun puoliväliriihessä laskea päi vä hoi tomak su ja vuoden 2018 alusta. Uudistuksen jälkeen 6700 uutta perhettä on ns. nollamaksuluokan piirissä eli maksujen tulorajoja nostetaan. Samalla mak su ja alennetaan muutenkin nostamalla tulorajoja. Kenenkään maksut

11 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Hyvinvointilautakunta ei vät nouse. Päätettiin myös, että sisaralennus toisesta lapsesta on kaikilla per heil lä jatkossa 50 %, kun nyt alennus on 10 %. Käytännössä tämä tarkoit taa sitä, että kaksilapsisessa perheessä, jossa vanhempien yh teen lasket tu kuukausitulo on noin 6000 euroa kuussa ja molemmat lapset ovat päi vä hoi dos sa, laskee päivähoidon kuukausimaksu 551 eurosta 435 euroon. Tämä on kuukaudessa 116 euroa ja vuodessa yli tuhat euroa. Vielä enem män laskevat pienempituloisten, monilapsisten perheiden maksut. Esi mer kik si kahden huoltajan perhe, jonka yhteenlasketut tulot ovat noin 3800 euroa kuussa, maksaa tällä hetkellä kahden lapsen päivähoidosta 262 euroa kuussa. Nyt maksu laskee 134 eurolla eli 128 euroon kuussa. Kunnan varhaiskasvatuksen tulot tulevat laskemaan vuoden 2018 alusta lu kien noin %. Tällä hetkellä kunnan 5-vuotiaista 4 lasta, 4-vuotiaista 6 lasta ja 3-vuotiais ta 6 lasta eivät ole kunnan varhaiskasvatuksen piirissä. Mikäli he kaikki tu le vat maksuttomaan varhaiskasvatukseen, joudutaan var hais kas va tukseen palkkaamaan 2-3 lisähenkilöä, joiden palkkauskustannus on vuo dessa noin euroa. Lisäksi joudutaan järjestämään lisää toi miti lo ja varhaiskasvatuksen käyttöön. Mikäli maksuton varhaiskasvatus toteutetaan 3-5-vuotiaille aloitteessa esi te tyl lä tavalla porrastetusti, vuositason tulojen vähenemä olisi en simmäi se nä vuonna noin euroa, toisen vuonna noin euroa ja kol man te na vuonna noin euroa. Järjestämiskustannukset nou si sivat ensimmäisenä vuonna noin euroa, toisena vuonna euroa ja kolmantena vuonna noin euroa. Lisäksi tarvittaisiin lisää toimi ti lo ja. Tarkkoja kustannusvaikutuksia on tässä vaiheessa mahdoton laskea. Maksuton varhaiskasvatus tulisi toteutuessaan supistamaan merkittävästi kun nan perhepäivähoitoa ja kunnassa järjestettävää leikki- ja ker ho toi mintaa (MLL, seurakunta). Esittelijän ehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Rautjär ven kunnassa ei siirrytä maksuttomaan varhaiskasvatukseen vuoden 2018 aikana. Rautjärven kunta seuraa valtakunnallista ja seudullista ke hi tys tä. Hal li tuksen suunnitelmissa on käynnistää laaja kokeilu vuosina vii sivuo tiai den maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä halukkaiden kun tien kanssa. Kokeiluun käytetään 5 miljoonaa euroa valtion rahoitusta. Lautakunnan jäsen Ossi Tauriainen esitti Josefina Nissilän kannattamana, et tä päätösehdotusta muutetaan seuraavasti: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että asiaan pa la taan siinä vaiheessa, kun kunnanhallituksen päättämän kun nan pitovoimaselvityksen tulokset ovat selvillä ja että Rautjärven kunnas sa siirrytään portaittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen vuoden 2019 alusta lukien. Lisäksi jatketaan tilatarpeen selvittämistä.

12 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Hyvinvointilautakunta Puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kan natet tu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Äänestys suoritetaan huu to äänes tyk se nä ja ne jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat muutosehdotusta äänestävät EI. Ää nes tys ehdo tus hyväksyttiin ja suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni ja 3 EI-ääntä. Äänestyspöytäkirja on pöy tä kir jan liitteenä. Puheenjohtaja julisti tuloksen ja totesi Ossi Tauriaisen esityksen tulleen hy vin voin ti lau ta kun nan päätökseksi. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunnassa ei siir ry tä maksuttomaan varhaiskasvatukseen vuoden 2018 aikana. Rautjärven kunta on kuitenkin valmis osallistumaan viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun. Oheismateriaali SDP:n valtuustoaloite, maksuton varhaiskasvatus Äänestyspöytäkirja , hyvinvointiltk

13 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Työyhteisötoimikunta Vuoden 2017 talousarviomuutos, työterveyshuolto Tyhttmk Valmistelija: Annaleena Rita, henkilöstöasiantuntija p , s-posti: Rautjärven kunnan hallintosäännön 8. luvun 58 :n mukaan talousarvioon teh tä vät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aika na. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Työterveyshuolln palvelut on hankittu alkaen Suomen Ter veys talo Oy:ltä kolmivuotisella sopimuksella. Vuoden 2017 talousarvioon varattiin työ ter veys huol lon palvelujen ostoon kustannuspaikalle 1780 Työ ter veyshuol to euroa. Syyskuun loppuun mennessä palveluntuottajan laskutuksen mukaan työter veys huol lon palveluista on maksettu 74480,39 euroa. Kustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna sekä Kelan korvausluokan I (en nal ta työ- ja toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä toiminta) että kor vausluo kan II (työterveyspainotteinen sairaanhoito) mukaisissa palveluissa. Kus tan nus ten ennustetaan nousevan vuoden loppuun mennessä eu roon. Kustannuksista 70 % kuului korvausluokkaan I, mitä selittää se, että sekä kun nan henkilöstöorganisaation, kiinteistöjen muutokset että uuden pal velun tuot ta jan tuleminen ovat vaatineet aiempia vuosia useampien työ suo jelun ja työterveyshuollon yhteisten työpaikkaselvitysten tekemistä ja niihin liit ty vä terveystarkastuksia. Osa muutosten edellyttämistä työ paik ka sel vityk sis tä tehdään vuoden 2018 puolella. Muilta osin kus tan nus ten lisäys joh tuu asiakaskäyntien määrästä, mikä osoittaa, että työ ter veys pal ve lu ja on saatu edellistä vuotta huomattavasti paremmin. Henkilöstöasiantuntijan ehdotus: Talousarviomuutoksena vuoden 2017 budjettiin esitetään seuraava li säys: Käyttötalousmenot: Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa kus tan nuspai kal le 1780 Työterveyshuolto lisätään euroa palvelujen ostoon. Työyhteisötoimikunta merkitsee asian tiedoksi. Hyväksyttiin. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

14 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle talousarvion määrämuutosten yh tey des sä lisämäärärahaa työterveyshuoltoon euroa.

15 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Työyhteisötoimikunta Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2018 Tyhttmk Valmistelija: Annaleena Rita, henkilöstöasiantuntija p , s-posti: Suomen Terveystalo Oy tuottaa Rautjärven kunnan henkilöstön työ terveys huol lon palvelut ajalle Palveluntuottajan kanssa on laadittu työterveyshuollon toi min ta suun ni telma vuodelle Palvelut järjestetään samassa laajuudessa kuin vuoden 2017 palvelut. Kuntaorganisaation keskeisiksi tarpeiksi on suunnitelmassa määritelty 1. työkyvyttömyysriskin hallinta organisaation ja työterveyshuollon yhteis työ nä 2. työn psykososiaalisen kuormituksen vähentäminen ja 3. terveellisen ja turvallisen työympäristön edistäminen Kuntaorganisaation keskeisiksi työterveyshuoltopalvelujen tavoitteiksi on suun ni tel mas sa määritelty 1. työpaikkaselvitysten toteuttaminen 2. työfysioterapeutin jalkautuminen työpaikalle 3. terveystarkastusten toteuttaminen ja 4. työterveyshuoltotoiminnan painopisteen siirtäminen en nal ta eh käi sevään työhön Muutoksena työterveyshuollon sovittuihin toimintamalleihin esitetään, että luo vu taan työnantajan sairauslomaa korvaavan työn suunnitelman laa ti mises ta. Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä tekee sai raus loman vaihtoehtona muita kuin henkilön omaan työnkuvaan kuuluvia teh täviä. Korvaavasta työstä on sovittu työehtosopimuksissa. Työnantajan tulee teh dä korvaavan työn suunnitelma, jos organisaatiossa käytetään kor vaavaa työtä sairausloman vaihtoehtona. Kevennetyn työn ja tilapäisten työjärjestelyjen toimintamalli on en ti sen lainen. Työnantaja voi määrätä kevennettyyn työhön tai soveltaa tilapäisiä työ jär jes te ly jä, jos tehtävät normaalistikin kuuluvat henkilön työnkuvaan ei työn te ko hidasta sairaudesta tai tapaturmasta toipumista. Työ ter veys huolto arvioi työntekijän työkyvyn ja sen rajoitteet, mutta ei määrittele työ teh täviä. Työnantaja tekee päätöksen työtehtävien osoittamisesta työntekijälle työ ter veys huol lon kannanoton mukaisesti. Henkilöstöasiantuntijan ehdotus: Työyhteisötoimikunta esittää työterveyshuollon toimintasuunnitelman 2018 kun nan hal li tuk sel le hyväksyttäväksi. Pj:n ehdotus:

16 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Työyhteisötoimikunta Hyväksytään henkilöstöasiantuntijan ehdotus Hyväksyttiin. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman Liitteet Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2018

17 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Virheenkorjaus oikaisuvaatimukseen ja lausunto valitukseen kiinteistöpalvelujen isännöitsijän mää räai kai sen ja osa-aikaisen viran täyttämisestä sekä siihen liittyvistä järjestelyistä 141/ / Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus päätti kiinteistöpalvelujen määräaikaisen isännöitsijän viran pe rus ta mi ses ta 50 % työajalla Kiinteistöpalvelujen isännöitsijän tehtäviin kuuluu kunnan tilojen hallinta ja vuok raus sekä kiinteistöhallinta järjestelmien ylläpito ja kehittäminen. Lisäk si virkaan kuuluvat Rautjärven Vuokratalot Oy:n toimitusjohtajan teh tävät. Asuntojen vuokraus on tarkoitus siirtää hyvinvointisihteerille. Kunnanhallitus päätti tarjota viran hoitamista rakennustarkastaja Pasi Kautol le, kun rakennustarkastajan virka osa-aikaistetaan. Virka kuuluu teknisten sopimuksen palkkaryhmään II ja on rinnastettu tehtä vien vaativuudessa kunnossapito- ja tarkastusinsinöörin tehtäviin. Teh tävä koh tai sen palkan perustaksi on määritelty 3.147,00 /kk, josta palkka mak se taan osa-aikaisuuden mukaan. Kunnossapito- ja tarkastusinsinöörin vastuulle ovat siirtyneet kunnan raken nut ta ja teh tä vät, joten myös tämän viran tehtäväkohtainen palkka tulee mää ri tel lä samalle tasolle. Rakennustarkastaja Pasi Kautto on kirjallisesti hyväksynyt menet te lyn. Kunnanhallitus vahvistaa kiinteistöpalvelujen isännöitsijän kel poi suus vaa timuk sek si soveltuvan insinöörin tutkinnon. Kunnanhallitus nimittää virkaan insinööri AMK Pasi Kauton määräajaksi 50 % työajalla ja vahvistaa osa-aikaisen viran palkak si 1.573,50 /kk. Rakennustarkastaja Pasi Kautto nimetään oman virkansa ohella hoi tamaan kiinteistöpalvelujen isännöitsijän virkatehtäviä asti. Kunnanhallitus hyväksyy lukien kunnossapito- ja tar kas tus in sinöö rin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3.147,00 /kk. Kunnanhallitus antaa valittavalle hyvinvointisihteerille oikeuden hyväksyä

18 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ja allekirjoittaa kunnan omistamien asuntojen vuokrasopimukset. Hyväksyttiin. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Rakennustarkastaja Pasi Kautto on toimittanut oi kai su vaa ti muksen kunnanhallituksen päätöksestä , jossa hän esittää: "En ole antanut suostumusta palkkani alenemiseen, enkä muidenkaan virka suh teen ehtojeni heikennykseen, eikä minulla ole asiassa niiltä osin edes kuultu. Olen suostunut virkatehtävieni sisällön muuttamiseen. Päätös ja menettely on siis mielestäni laiton ja vaadin sen kumoamista siltä osin kuin virkasuhteeni ehtoja muilta kuin toimenkuvan osalta on muutettu." Pasi Kautto on antanut suostumuksensa muutoksiin oheisena olevan lomak keen mukaisesti , joka koskee 1. Rakennustarkastajan viran osa-aikaistamista 50 % työajalle. 2. Kiinteistöpalvelujen määräaikaisen ja osa-aikaisen 50 % työajalla vir ka teh tä vien vastaanottamista. Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde, joka perustuu vir ka määräyk seen, jonka ehdot yksipuolisesti päättää työnantaja viranhaltijalain ja työ- ja virkaehtosopimuksen puitteissa. Pasi Kauton osalta kysymys on ollut kahdesta erillisestä virkamääräyksestä ja oikaisuvaatimus koskee ainoas taan Kiinteistöpalvelujen isännöitsijän virkasuhteen ehtoja. Kysymys ei siis ole Rakennustarkastajan viran toimenkuvan muuttamisesta. Kunnanhallituksen pöytäkirja on tarkastettu ja asetettu samana päi vä nä julkisesti nähtäville Rautjärven kunnan internetsivuille. Pasi Kautol le päätös on annettu tiedoksi Rautjärven kunnan asian hal lin tajär jes tel män viestinä. Kuntalain mukaisesti kunnanhallituksen päätöksestä saa hakea muutosta asian osai nen tai kuntalainen ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulues sa tiedoksisaannista. Koska Pasi Kautto on saanut tiedon päätöksestä en nen pöytäkirjan allekirjoittamista, oikaisuvaatimusaika lasketaan vasta pöy tä kir jan tarkastuksesta lukien, jolloin oikaisuvaatimusaika on päättynyt Oikaisuvaatimus on toimitettu kunnalle oikaisuvaatimusajan pää tyt tyä , vaikka se onkin päivätty Päätöksestä ei ole jätetty määräajassa muita oikaisuvaatimuksia, joten kun nan hal li tuk sen päätös määräaikaisen viran perustamisesta sekä Pasi Kau ton virkamääräyksestä on saanut lainvoiman. Koska päätös on saanut lainvoiman, ei oikaisuvaatimusta voida käsitellä kun ta lain mukaisena oikaisuvaatimuksena vaan ainoastaan vaatimuksena, jo ka kohdistuu Kiinteistöpalvelujen isännöitsijän viran palvelussuhteen eh-

19 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus toi hin. Kysymys on siten virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa koskevasta asiasta, joka tulee käsitellä Kunnallisen pääsopimuksen mukaisesti. Kiinteistöpalvelujen isännöitsijän virka on uusi virka, joka ei ole sidoksissa ra ken nus tar kas ta jan virkaan. Viralla on omat kelpoisuusvaatimuksensa sekä erillinen tehtäväkuvaus ja hallintosäännön mukainen ratkaisuvalta. Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan tehtä vän palkkaus perustuu työnantajan päättämään arviointijärjestelmään, jos sa otetaan huomioon tehtävän vaativuustekijät. Päätöksessään työsuhteen ehdoista kunnanhallitus on sijoittanut Kiin teistö pal ve lu jen isännöitsijän viran TS:n mukaiseen palkkaryhmään II. Ra kennus tar kas ta jan virka on sijoitettettuna palkkaryhmään I ja sen teh tä vä kohtai nen palkka on pysynyt ennallaan. Rautjärven kunnan uuden hallintosäännön ja organisaatiomuuksen toimeen pa non yhteydessä tehtävän vaativuus on arvioitu samantasoiseksi Kun nas sa pi to- ja tarkastusinsinöörin tehtävien kanssa, joka on myös on sjoi tet tu TS palkkaryhmään II, ja tehtäväkohtainen palkka on määritelty yhtä suureksi. Kunnanhallitus ei ota oikaisuvaatimusta käsiteltäväksi kuntalain mukaisena oi kai su vaa ti muk se na, koska se on tehty oikaisuvaatimusajan päättymisen jäl keen. Asia käsitellään viranhaltijan palkkaa koskevana työ- ja vir ka eh toso pi muk sen tulkintaan liittyvänä vaatimuksena. Kunnanhallitus hylkää vaatimuksen palvelusuhteen ehtojen ja palkkauksen mää rit tä mi ses tä Kiinteisöpalvelujen isännöitsijän virassa Ra ken nus tar kasta jan viran ehtojen mukaisesti, koska palvelussuhteen ehdot ja palkkaus on määritelty virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti viranhaltijoiden ta sapuo li suut ta noudattaen. Hyväksyttiin. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Asianajaja Jussi Kalliala vaatii päivätyllä vaatimuksellaan oi kaisu vaa ti muk sen uudelleen käsittelyä hallintolain 50 :n virheen kor jaa mi sena, koska päätöstä ei ole postitettu hallintolain 59:n mu kaises ti, eikä sähköisesti Kauton suostumuksella sähköisestä asioinnista viran omais toi min nas ta annetun lain 19:n mukaisesti, jolloin määräaika ei ole al ka nut kulua.

20 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt samaa asiaa koskien Rautjärven kun nan hal li tuk sen lausunnon mennessä. Vaatimuksessaan hal lin to-oi keu del le Kautto vaatii kumoamaan kunnanhallituksen päätöksen siltä osin, kun hänen palkkaetunsa ovat virkajärjestelyn yhtey des sä muuttuneet. Oheisena on tietohallintosihteerin selvitys kunnanhallituksen päätöksen tiedoksiannosta. Kuntalain 130 :n mukaan tiedoksiantoon asianosaiselle sovelletaan sähköi ses tä asioinnista viranomaistoiminnasta annetun lain 19 :n säädöstä ta van omai ses ta tiedoksiannosta, jonka mukaan asiakirja voidaan antaa tie dok si asianomaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan ja asia kir ja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lä het tä mises tä, jollei muuta näytetä. Rautjärven kunnan viranhaltijana Pasi Kautto on velvollinen käyttämään Dy nas ty -asianhallintajärjestelmää ja viran vastaanottamisen ja hoitamisen on katsottu sisältävän suostumuksen sähköisen tiedoksiantoon. Kunnallisen viranhaltijalain 21 :n mukaan työnantaja voi, varattuaan vi ranhal ti jal le tilaisuuden tulla kuulluksi, yksipuolisesti muuttaa virkasuhteen osa-ai kai sek si ja muutoksen toimeenpanossa on noudatettava ir ti sa no misai kaa. Pasi Kautto on jättänyt oikaisuvaatimuksen Rautjärven kunnalle ja rakennustarkastajan viran osa-aikaistaminen on tullut voimaan kahden kuu kau den irtisanomisajan puitteissa Rakennustarkastajan viran osa-aikaistaminen on siis toteutettu asian mukai sel la tavalla, eikä sitä myöskään ole kiistetty oikaisuvaatimuksessa tai vir heen kor jaus vaa ti muk ses sa. Täten oikaisuvaatimus kohdentuu joko kiinteistöpalvelujen isännöitsijän mää rä ai kai sen ja osa-aikaisen viran täyttämiseen tai sen palvelussuhteen eh toi hin. Oikaisuvaatimuksen sananmuodosta voi päätellä, että oi kai suvaa ti mus koskee palvelussuhteen ehtojen muutoksia, mutta sen lisäksi se voi koskea myös kiiinteistöpalvelujen isännöitsijän viran täyttöä, koska oikai su vaa ti muk ses sa viitataan, että päätös on laiton. Kunnanhallitus on päätöksessään ratkaissut palvelussuhteen ehtoja koske van oikaisuvaatimuksen kunnallisen viranhaltijalain mukaisesti, koska kun nal li sen virkaehtosopimuslain 2 :n mukaan tältä osin vaatimus tulee kä si tel lä virkaehtosopimusasiana eikä sitä voida saattaa oi kai su vaa ti muksin tai hallintoriita-asiana tutkittavaksi. Kiinteistöpalvelujen isännöitsijän osa-aikaisen ja määräaikaisen viran täyttä mi nen voi olla laiton, jos henkilö ei ole antanut suostumustaan viran täyttä mi seen. Tältä osin oikaisuvaatimusta ei ole tutkittu, koska muu tok senhaus sa noudatetaan samoja sääntöjä kuin kuntalain mukaisissa oi kai suvaa ti muk sis sa ja valituksissa hallinto-oikeuteen. Jos oikaisuvaatimuksen jättäminen tarkoittaa, että Pasi Kautto ei ole an ta-

21 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus nut suostumustaan virkanimitykseen, asia on käsiteltävä ir ti sa nou tu mi sena. Kunnanhallitus päättää ottaa oikaisuvaatimuksen uudelleen käsiteltäväksi ja pyytää Pasi Kautolta kirjallisen selvityksen mennessä siitä, tar koit taa ko oikaisuvaatimus sitä, että hän ei ole antanut suostumustaan kiin teis tö pal ve lu jen isännöitsijän määräaikaisen ja osa-aikaisen viran täyttä mi seen. Lausuntonaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kunnanhallitus toteaa, että Pa si Kauton valitus tulee jättää tutkimatta, koska vaatimus koskee ai noastaan palvelussuhteen ehtojen muutosta, joita ei voi saattaa oi kai su vaa timuk sin tai hallintoriita-asiana tutkittavaksi tai hylkäämään valituksen, koska Pasi Kauton virkavelvollisuuksiin kuuluu Dynasty -asian hal lin ta jär jes telmän ja siihen liittyvän sähköisen viestitoiminnan käyttäminen, joten erillistä suos tu mus ta sähköiseen tiedoksiantoon ei tarvita. Liitteet Asiavirheen korjaamisvaatimus päätökseen Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö kunnallisvalituksesta Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Pasi Kauton kuuleminen virkajärjestelyistä Tietohallintosihteerin selvitys tiedoksiannosta

22 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Hyvinvointipalveluiden täyttöluvat 157/ /2017 Valmistelija: Eila Toppinen, sivistysjohtaja p , s-posti: Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan Rautjärven kunnan vakinaisia vakansseja tai pitkiä määräaikaisia sijai suuk sia (yli 3 kk) ei saa täyttää ilman täyttölupamenettelyä. Täyt tö lu pame net te ly koskee myös tilapäistä henkilöstöä ja työllistämistuella pal kat tavia henkilöitä, lukuun ottamatta velvoitetyöllistettäviä. SImpeleen koululla on tullut avoimeksi kaksi tuntiopettajan tehtävää. Toinen on tullut avoimeksi eläkkeelle jäämisestä johtuen ja toinen hen ki lön opintovapaalle jäämisestä johtuen. Kumpaakaan ei ole mah dol lista täyttää sisäisin järjestelyin. Valmistelijan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan matemaattisten aineiden tun ti opet tajan tehtävään ajaksi ja tuntiopettajan tehtävään (laaja-alai nen erityisopetus) ajaksi Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

23 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Go Saimaan yhteismarkkinointikumppanuus vuodelle /14.02/2017 Valmistelija: Elinvoima- ja hankekehittäjä Juha-Pekka Natunen, puh , Rautjärven kunnalle on tarjottu GoSaimaa Oy:n puitteissa yh teis mark kinoin ti kump pa nuut ta Etelä-Karjalan ja Saimaan alueen yh teis mark ki noinnis sa vuonna Vuoden 2018 maksuosuus on 4500 euroa. GoSaimaa Oy on yrityselämävetoinen yhtiö, jonka ydintehtävä on toteuttaa ja johtaa Etelä-Karjalan alueen matkailun yhteismarkkinointia. Yhtiön omista vat kaupungit, kunnat ja laajasti alueen elinkeinoelämä. Tarkempia tie toja alueesta, kärkituotteista ja muista matkailusisällöistä löytyy gosaimaan mat kai lu por taa lis ta, osoitteesta Saimaan alueen maakunnat Etelä-Karjala ja Etelä-Savo, kaupungit ja muut keskeiset matkailutoimijat ovat solmineet Saimaa sopimuksen. Saimaa-so pi mus linjaa kansainvälisen matkailun kehittämis- ja edistämistyön suun nit te lua, toteutusta ja arviointia yhtenä kokonaisuutena, Saimaa des tinaa tio alu ee na. Etelä-Karjalan alueella tapahtuvan matkailun ke hit tä mistyön ja elinkeinoyhteistyön lisäksi hankkeessa korostuu yhteistyö Saimaan alu een, Lakeland-alueen ja Visit Finlandin kanssa. GoSaimaa Oy hallinnoi Lake Saimaa Purest Finland hankketta vuosien aikana. Hanke on Uudenmaan liiton kautta Euroopan Alue ke hitys ra has ton (EAKR) osittain rahoittama hanke. Hankkeen toiminta-alue on Ete lä-kar ja lan maakunta. gosaimaa Oy:n hallinnoimalla hankkeella haetaan uudenlaisia ja innovatiivisia Tarjouksen kohteena oleva palvelupaketti: Kymmenen (10) käyntikohdetta, tuotetta, palvelua tai muuta kunnan esit tä mää matkailullista elämyskokonaisuutta. Kohteet voivat olla ei-kau pal li sia, kaupallisia tai puoli-kaupallisia (esimerkiksi yh dis tyksien tai talkoo-/vapaaehtoistyönä tuotetut palvelut ja tuotteet) Kunnassa järjestettävät matkailullisesti vetovoimaiset, kasvu- ja kehit tä mis ha kui set tapahtumat Näkyvyyspaketti: Kohteiden yhteystiedot matkailuportaalissa Kohteiden tuotekorttitiedot matkailuportaalissa kie li versioi neen 2(2 ) Sosiaalisen median kanavat Nostot uutiskirjeissä tilanteen mukaan Yhteistyön aloittamisen yhteydessä gosaimaa tekee yhdessä kunnan kans sa kevyen markkinointisuunnitelman kärkituotteiden ja viestien osalta (kanavat, sisällöt, rytmitys) Valmistelijan ehdotus: Palvelupaketti hyväksytään sellaisenaan. Perusteluna, että GoSaimaa on

24 Rautjärven kunta Esityslista 16/ täl lä hetkellä suhteessa muuhun markkinointiin halvin ja tehokkain vaih toeh to näkyä vaikuttavasti kansainvälisillä matkailumarkkinoilla. Lisäksi voim me tarjota GoSaimaa näkyvyyttä Rautjärven matkailu ry:n kär ki tuotteil le ja kohteille, jolloin yrittäjien tai matkailukohteiden ei tarvitse maksaa si tä itse. Yhden kohteen tai tuotteen normaalihinta on 500 euroa. Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Oheismateriaali GoSaimaan tarjous yhteismarkkinointikumppanuudesta 2018

25 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Ilmoitusasiat Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Suomen kuntaliitto - Saate , 797/00/2017: Vammaispalveluiden järjestäminen kunnis sa - Yleiskirje 26/2017, n-vaalin-toimittaminen-jasenkuntien-valtuustojen Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat.

26 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Kunnanjohtaja - viranhaltijapäätös , 9 : Teknisen johtajan viransijaisuus - viranhaltijapäätös , 3 : Kunnossapito- ja tarkastusinsinöörin vi ran si jai suus - kiinteistönluovutusyhdistelmä 10/2017 Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Etelä-Karjalan jätelautakunta - pöytäkirja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - hallituksen pöytäkirja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä - yhtymävaltuuston esityslista 3/2017, Etelä-Karjalan liitto - Tiedote : Valtion rahoitus Etelä-Karjalan maa kun ta uu dis tuksen esivalmisteluun varmistui Etelä-Karjalln viristysaluesäätiö - syyskokouksen esityslista tiedoksi kunnille: perustoiminnan rahoitus kunnilta 2018 Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen.

27 Rautjärven kunta Esityslista 16/ Muut asiat Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Rautjärven kunta Esityslista 4/ Hyvinvointilautakunta. Aika klo 16:00. Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele

Rautjärven kunta Esityslista 4/ Hyvinvointilautakunta. Aika klo 16:00. Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Rautjärven kunta Esityslista 4/2017 1 Hyvinvointilautakunta Aika 25.10.2017 klo 16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 Hyvinvointilautakunta AIKA 22.11.2017 klo 16:30 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016 Kh 29.08.2016 140 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot