Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2019 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2019 1"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Hyvinvointilautakunta Aika klo 16:30-17:40 Paikka Rautjärven aseman koulu, luokkatila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 40 Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat 5 41 Rautjärven aseman koulun tilaisuus Rautjärven kansalaisopiston/ Simpelejärven opiston 7 Rautjärven alueen opetusohjelman lv hyväksyminen 43 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 8 44 Ilmoitusasiat 9 45 Muut asiat 10

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Tervonen Timo 16:30-17:40 pj Nissilä Josefina 16:30-17:40 vpj Lambert Maija 16:30-17:40 jäsen Näränen Timo 16:30-17:40 jäsen Tauriainen Ossi 16:30-17:40 jäsen Paajanen Timo 16:30-17:40 khall ed. Hirvonen Janne 16:30-17:40 vt.sivistysjohtaja, pkpit Poissa Räsänen Liisa vanhusneuv. Valkeapää Mira nuorisotoimik. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Timo Tervonen Puheenjohtaja Janne Hirvonen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Timo Näränen Pöytäkirjantarkastaja Maija Lambert Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito - Esityslistat ja pöytäkirjat :00 Hanna Ruokoniemi keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Hyvinvointilautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyvilk Kokous todetaan Hallintosäännön IV. osan 15. luvun 116 :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Hyvinvointilautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Hyvilk Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon asiointipisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Timo Näränen ja Maija Lambert.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Hyvinvointilautakunta Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat Hyvilk Rehtori kertoo koulun MOK-viikosta (MOK=monialaiset op pi mis ko ko naisuu det). Keskustellaan hyvinvointijohtajan valintaprosessin tilanteesta. Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat tiedokseen.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Hyvinvointilautakunta Rautjärven aseman koulun tilaisuus Hyvilk Liittyen kunnan tuleviin säästötarpeisiin ja Asemanseudun lapsimäärän pie ne ne mi seen selvitetään opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämistä Ase man seu dul la. Siihen liittyen Rautjärven aseman koululla pidetään keskus te lu ti lai suus koulun ja varhaiskasvatuksen oppilaille, huoltajille ja hen kilö kun nal le keskiviikkona klo 18. Hyvinvointilautakunta ko koon tuu ennen tilaisuutta koululla ja keskustelee asias ta ja valmistelee ti lai suut ta. Oppilaille ja huoltajille on järjestetty ennak ko ky se ly asiasta ja hy vin voin ti lau ta kun ta käy kyselyn tulokset läpi ennen tilaisuutta. Hyvinvointilautakunta valmistelee illan keskustelutilaisuutta ja käy läpi en nak ko ky se ly jen tulokset.

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Hyvinvointilautakunta Rautjärven kansalaisopiston/ Simpelejärven opiston Rautjärven alueen opetusohjelman lv hyväksyminen Hyvilk Valmistelija: Tuula Petenius, tiedotus- ja opistosihteeri p , s-posti: Parikkalan ja Rautjärven kansalaisopistojen toimintojen yhdistyessä Simpe le jär ven opis tok si alkaen, yhtenäistetään kurssien vä him mäisopis ke li ja mää rä, kurssimaksut, lukuvuoden työpäivät ja ilmoittautuminen. Ke vät lu ku kau den työaikaan on Rautjärvellä lisätty yksi viikko aiempaan ver rat tu na. Il moit tau tu mi nen alkaa Rautjärven kansalaisopistossa/ Simpelejärven opistossa Rautjärven alueel la järjestetään vapaana sivistystyönä annettavaa opetusta 24 viikon aika na ja kuvataiteen perusopetusta 30 viikon aikana. Vapaana sivistystyönä annettavan opetuksen syyslukukausi kevätlukukausi Kuvataiteen perusopetuksen syyslukukausi kevätlukukausi Syysloma (vko 43) Talviloma (vko 9) Itsenäisyyspäivänä ja vapunpäivänä ei ole opetusta. Opetusryhmiä Rautjärvellä on 38 ja oppitunteja Opetus- ja kult tuu rimi nis te riön kansalaisopistolle (Rautjärvi) vuodelle 2019 vahvistaman valtion osuu den perusteen tuntimäärä on Opetusohjelma tehdään yhteisenä Simpelejärven opiston ohjelmana koko lu ku vuo del le Opetusohjelma postitetaan elokuussa Lautakunta hyväksyy toimintakauden opetusohjelman. Toimin ta kau den aikana tapahtuvista muutoksista päättää Sim pe leen koulun rehtori ja lukien Simpelejärven opiston rehtori. Kesäkuun kokouksessa hyvinvointilautakunta käsittelee vielä tuntimääräja tuntihinta-asiat sekä tutustuu Parikkalassa järjestettävään kurs si tar jontaan.

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Hyvinvointilautakunta Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Hyvilk Ei ole tiedossa pöytäkirjoja ja viranhaltijapäätöksiä.

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Hyvinvointilautakunta Ilmoitusasiat Hyvilk Rautjärven ja Parikkalan kunnat suunnittelevat tuottavansa jatkossa yhdes sä etsivän nuorisotyöntekijän palveluja. Parikkalan hyvinvointi- ja si vistys lau ta kun ta on kokouksessa hyväksynyt, että Rautjärven kunnan kanssa voidaan aloittaa selvitystyö etsivän nuorisotyön palvelun jär jestä mi ses tä yhteistyössä vuoden 2020 alusta. Yhteyshenkilönä Parikkalan kun nas ta toimii kulttuuripäällikkö ja Rautjärven kunnassa nuo ri so työ vastaa va Sanna Juvakka. Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Liitteet Liite 1 Parikkalan hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan päätös koskien yhteistyötä Rautjärven kunnan kanssa etsivän nuorisotyön palveluissa.

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Hyvinvointilautakunta Muut asiat Hyvilk Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Timo Tervonen osallistuu Kun tamark ki noil le Helsingissä

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t 38, 39, 40, 41, 43 ja 44 ei saa tehdä Kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 42 ja 45 tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai kut taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven hyvinvointilautakunta Simpeleentie 12, Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tie to ver kos sa. Asianosaisen katsotaan saanen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua kir jeen lä het tä mises tä, jollei muuta näytetä ja sähköisessä tiedoksiannossa kolmen (3) päi vän ku lut tua viestin lähettämisestä. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: :00 Oikaisuvaatimuksen sisältö Tiedoksiantotodistus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua perusteluineen ja siinä on oltava tekijän henkilötiedot. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven hyvinvointilautakunnalle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä / sähköpostilla Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (tuomioistuinmaksulaki /1455) 2 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keu den käyn ti maksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.