VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti /12/5139

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139"

Transkriptio

1 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, VAASA Antopäivä Puhelin Faksi Sähköposti /12/5139 ASIA Valitus lyhytaikaisia poikkeamisia koskevassa ympäristöasiassa MUUTOKSENHAKIJA Sinikka Peronius, Helsinki HAKIJA ELY-KESKUKSESSA Talvivaara Sotkamo Oy, Sotkamo PÄÄTÖS, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Viranomainen Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päivämäärä Dnro KAIELY/5/ Asian taustaa Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto oli myöntänyt Talvivaara Oy:lle Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan päätöksellään nro 33/07/1. Vaasan hallinto-oikeus oli päätöksellään nro 08/0039/1 muuttanut muun muassa jätevesien koostumusta koskevaa lupamääräystä 8. Korkein hallinto-oikeus oli pysyttänyt hallinto-oikeuden päätöksen antamallaan ratkaisulla taltionumero Talvivaara Sotkamo Oy oli hakenut lupaa jätevesien johtamismenettelyä koskevien lupamääräysten muuttamiseksi. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli muuttanut antamallaan päätöksellä dnro PSAVI/225/04.08/2010

2 ympäristöluvan lupamääräyksiä siten, että jätevesiä voidaan johtaa suoraan loppuneutraloinnista jälkikäsittely-yksiköille. Vaasan hallinto-oikeus oli kumonnut päätöksen. Hallinto-oikeus oli katsonut, että asia olisi tullut käsitellä ympäristönsuojelulain tarkoittamana toiminnan olennaisena muutoksena ja että päätös oli puutteellinen sen perustana olleen selvityksen sekä asianosaisten kuulemisen ja asian kuuluttamisen osalta. Hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valituksenalainen päätös Asia Päätös oikeuttaa poikkeamaan Talvivaaran kaivoksen voimassaolevasta ympäristö-ja vesitalousluvan lupamääräyksestä 7 ainoastaan menettelyllisesti niin, että lupamääräystä ei tarvitse noudattaa siltä osin kuin on kyse prosessivesien johtamisesta jätevesien jälkikäsittely-yksiköihin kipsisakka-altaan kautta. Jälkikäsittely-yksiköihin johdettavan jäteveden laadun osalta ympäristölupaa on noudatettava lupaehdossa 8 määritellyllä tavalla. 2. Prosessiveden tilapäinen johtaminen ympäristöluvasta poikkeavalla tavalla on sallittu enintään saakka tai kunnes Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ratkaisee poikkeamisen kohdetta tarkoittavan asian täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä. Asia 2. Kainuun ELY-keskus on hyväksynyt kipsisakka-altaan ylitevesien tilapäisen varastoinnin Kuusilammen avolouhoksessa. 1. Hakijan tulee huolehtia, että Kuusilammen avolouhoksen pohjalla oleva vedenpinta ei pääse kipsisakka-altaan ylitevesien varastoinnin aikana nousemaan yli tason 190 mmp. 2. Kipsisakka-altaan ylitevesien varastointi Kuusilammen avolouhoksessa on sallittua ainoastaan välttämättömän ajan. Kipsisakka-altaan vesien varastointi avolouhoksessa tulee lopettaa viimeistään Vedenpinnan korkeuden kehittymistä on seurattava päivittäin

3 ja tuloksista on raportoitava viikoittain Kainuun ELY -keskukselle. 4. Poikkeavan tilanteen päättymisestä on ilmoitettava myös Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 5. Kuusilammen avolouhokseen varastoitavista kipsisakkaaltaan ylijäämävesistä ei saa aiheutua pohjaveden tai pintavesien pilaantumista tai sen vaaraa. Varastointi tulee järjestää niin, ettei vesiä pääse ympäristöön hallitsemattomasti missään tilanteessa. Asiallisesti sovelletut oikeusohjeet Asia 1 ja 2 Ympäristönsuojelulaki 1, 4, 5, 53, 54, 62, 64, 96 ja 101 Hallintolaki 25 Päätöksen täytäntöönpano asiassa 1 ja 2 Päätöksen ympäristönsuojelulain 64 :n mukaisen luonteen vuoksi Kainuun ELY-keskus on määrännyt, että päätöstä ja sen määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA Sinikka Peronius on vaatinut, että päätös kumotaan asian 1 osalta ja päätöksen täytäntöönpano kielletään tai keskeytetään välittömästi. Vaatimuksensa perusteeksi Peronius on muun muassa esittänyt, että asiassa on kyse samasta asiasta, josta Vaasan hallinto-oikeus on jo antanut päätöksensä. Asiassa ei ole kyse ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta. Valittaja on perustellut vaatimuksiaan asian 1 osalta lisäksi muun muassa vesistöjen haitallisten aineiden raja-arvot ylittävillä pitoisuuksilla ja vesistöjen kerrostuneisuudella sekä jälkikäsittelyaltaiden pienellä koolla. Lisäksi valittajan mukaan asiassa on kysymys yhtiön omasta toiminnasta johtuvasta pitkäaikaisesta luvan vastaisesta toiminnasta, joka vaatisi ympäristöluvan muuttamisen, ei lyhytaikaista luvasta poikkeamista. Asiassa on myös tapahtunut kuulemisvirhe, koska haitankärsijöitä ei ole kuultu. Asian 2 osalta Peronius on vaatinut, että veden varastoinnista ja louhoksen tyhjentämisestä annetaan riittävät ja asianmukaiset

4 määräykset. Nykyisessä muodossa määräykset ovat liian ylimalkaiset eivätkä riittävästi estä vesien vaikutusta pohja- ja pintavesien laatuun. Asian 2 osalta valittaja on perusteluina vedonnut siihen, että avolouhos olisi tullut eristää ennen vesien johtamista. Asiassa ei ole tarpeeksi tietoa avolouhoksen pohjan läpäisevyydestä ja kallioperän ruhjeisuudesta. ASIAN KÄSITTELY HALLINTO-OIKEUDESSA Talvivaara Sotkamo Oyon hallinto-oikeuden varattua siihen tilaisuuden antanut valituksesta vastineen siltä osin kuin valituksessa on vaadittu päätöksen täytäntöönpanon välitöntä kieltämistä tai keskeyttämistä. Kainuun ELY-keskus on antanut valituksesta lausunnon siltä osin kuin valituksessa on vaadittu päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä. Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakuntaon ilmoittanut, ettei se katso tarpeelliseksi antaa asiassa vastinetta hallinto-oikeudelle. Kajaanin kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -yksikkö on ilmoittanut, ettei sillä ole lisättävää antamaansa vastineeseen. Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuoltoon antanut valituksen, yhtiön vastineen ja ELY-keskuksen lausunnon johdosta vastineen. Prosessivesien johtamista suoraan luontoon jälkikäsittely-yksiköiden kautta määrättömän ajan ei voida pitää ympäristönsuojelulain 62 ja 64 :n mukaisena kertaluonteisena eikä välttämättömänä lyhytaikaisena poikkeamisena. Luvanvaraista toimintaa koskevat määräykset tulee käsitellä toimivaltaisessa lupaviranomaisessa. Määräykset tulee antaa luontoon johdettavien vesien haitta-ainepitoi- suuksille siten, ettei vastaanottavien vesistöjen vedenlaatua huononneta entisestään. Talvivaara Sotkamo Oy on antanut valituksen johdosta vastineen. Kyseessä on sellainen poikkeuksellinen tilanne, johon sovelletaan ympäristönsuojelulain 62 :ää ja asiassa 2 on annettu riittävät ja asianmukaiset määräykset, joten valitus tulee

5 hylätä. Hallinto-oikeus on varannut valituksenalaisen päätöksen, valituksen ja yhtiön vastineen johdosta Pohjois-Savon ELYkeskukselle vastinemahdollisuuden. ELY-keskus ei ole tässä asiassa antanut vastinetta. Sinikka Peronius on täydentänyt valitustaan Suomen Luonto -lehden internetsivuilla julkaistulla kirjoituksella, jonka mukaan kipsisakka-altaan vuodon hallintaan käytetyissä varoaltaissa ei ole keinotekoista tiivistettä vaan altaiden pohjana on pelkkä moreeni. Valituksen täydennys on annettu tiedoksi yhtiölle ja Kainuun ELY-keskukselle. Hallinto-oikeus on pyytänyt Talvivaara Sotkamo Oy:ltä lisäselvitystä Kainuun ELY-keskuksen tarkastuspöytäkirjassa mainittujen toimenpiteiden toteuttamisesta, vesi- ja ilmapäästöjen pienentymisestä, vesistöihin johdetun jäteveden ja tuotettujen metallien määristä vuoden 2012 aikana, pintavesien vaikutustarkkailun tuloksia vuodelta 2011 ja vuosina 2011 ja 2012 suoritetun pohjavesi- ja kaivovesitarkkailun tuloksia sekä selvityksiä mihin toimenpiteisiin yhtiö on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä jätevesipäästöjen vaikutusalueella sijaitsevien järvien tilan parantamiseksi. Lisäksi yhtiötä on pyydetty toimittamaan Laakajärven kalojen raskasmetallipitoisuuksista tehdyn tutkimuksen tulokset. Talvivaara Sotkamo Oy on antanut pyydetyn lisäselvityksen. Kainuun ELY-keskus on antanut valituksen johdosta lausunnon esittäen valituksen hylkäämistä. HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU Hallinto-oikeus Peroniuksen valituksesta kumoaa päätöksen asian 1 osalta. Poikkeusmääräajan päättymisen vuoksi hallintooikeus ei valituksesta muuta päätöstä asian 2 osalta. Perustelut Sovellettavat lainkohdat Ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentin mukaan luvan

6 saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. Ympäristönsuojelulain 62 :n 1 momentin mukaan, jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle. Jos muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta, toiminnasta riippumattomasta ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuu odottamaton tilanne, jonka vuoksi lupamääräystä ei voida tilapäisesti noudattaa, toiminnanharjoittajan on saman pykälän 2 momentin mukaan ilmoitettava asiasta valvontaviranomaiselle. Hallituksen esityksen (84/1999 vp) 62 :n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että pykälässä säädettäisiin eräistä poikkeuksellisista tilanteista tehtävistä ilmoituksista. Säännös olisi tarpeen erityisesti jätedirektiivin mahdollistaman poikkeuksen vuoksi ja se vastaisi voimassa olevaa jätelakia. Pykälä koskisi onnettomuustilanteita tai tuotantohäiriöitä tai muita sellaisia ennalta arvaamattomia kertaluontoisia tilanteita, joissa syntyy laadultaan tai määrältään epätavallisia päästöjä tai jätteitä. Onnettomuustilanteissa, kuten tulipaloissa, syntyy erilaisia jätteitä, jotka on tunnistettava niiden vaarallisuuden arvioimiseksi. Tuotantohäiriöiden vuoksi syntyneistä virheellisistä tuotteista tai käsittelyvirheiden vuoksi pilaantuneista tuotteista voi tulla ongelmallisia jätteitä. Kertaluontoisilla toimilla tarkoitettaisiin esimerkiksi purkutöitä tai saneeraustoimia, jolloin syntyy poikkeuksellisia jätteitä. Laadultaan epätavallisten tai poikkeuksellisten jätteiden vienti kaatopaikalle voi edellyttää erityistoimia kaatopaikalla. Onnettomuuksien yhteydessä on voinut syntyä myös päästöjä, jotka voivat liittyä maaperän pilaantumiseen tai paloalueen puhdistamiseen johtamalla pesuvesiä viemäriin. Hallituksen esityksen (HE 227/2004 vp) mukaan 62 pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, joka koskisi muunlaisia toiminnasta riippumattomia ja ennalta arvaamattomia tilanteita. Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi poikkeuksellinen kuivuus tai

7 tulvatilanne, joista aiheutuu tarve muuttaa väliaikaisesti lupamääräyksiä. Vastaava tilanne voisi olla myös eläintaudin leviämisen vaara, jonka takia eläintautiviranomaiset estävät eläinten siirron muualle. Samalla saattaa aiheutua tilapäinen luvan tai lupamääräyksen vastainen tilanne. Ympäristönsuojelulain 64 :n 1 momentin mukaan viranomaisen on :ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta annettava päätös, jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. Viranomainen voi kieltää tai keskeyttää muun kuin luvan nojalla harjoitetun toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuvia huomattavia haittoja ei voida määräyksillä riittävästi vähentää. Päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja siitä on tiedotettava siten kuin 53 ja 54 :ssä säädetään ympäristölupapäätöksen antamisesta ja tiedottamisesta. Edellä 62 :ssä tarkoitetuissa tilanteissa valvontaviranomainen voi määräämillään ehdoilla 64 :n 3 momentin nojalla hyväksyä välttämättömän lyhytaikaisen poikkeamisen ympäristönsuojelulakiin tai jätelakiin perustuvasta velvollisuudesta. Poikkeamisesta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Päätöksen poikkeamisesta tekee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jos toiminnan lupa-asian käsittely kuuluu aluehallintoviraston toimivaltaan. Valvontaviranomaisen tulee poikkeamisen jälkeen tarvittaessa saattaa asia vireille lupaviranomaisessa siten kuin 58 :ssä säädetään lupamääräyksen muuttamisesta. Asia 1 (jätevesien käsittely ja johtaminen) Asiakirjoista saatava selvitys Talvivaara Sotkamo Oy:n metallitehtaan prosessiin on tehty lukuisia muutoksia ympäristöluvan (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto ) myöntämisen jälkeen. Keskeisimmät jätevesien koostumukseen vaikuttaneet muutokset ovat olleet seurausta toiminnasta aiheutuneiden hajuhaittojen vähentämiseksi tehdyistä prosessimuutoksista. Lähinnä näiden muutosten seurauksena yhtiön jätevesipäästöt ovat poikenneet siitä, mihin ympäristöluvan myöntämisharkinta ja lupamääräysten asettamisharkinta perustui. Tehtyjä

8 prosessimuutoksia ei ole käsitelty ympäristölupamenettelyssä. Kipsisakka-altaaseen kertyi toiminnan alkuvuosina jätevettä, jonka pitoisuudet poikkesivat varsinkin sulfaatin ja mangaanin osalta merkittävästi ympäristölupahakemuksessa arvioidusta. Myöhemmin tehtyjen uusien prosessimuutosten seurauksena jätevesien sisältämät haitta-ainepitoisuudet ovat alentuneet, vaikka ovatkin edelleen korkeampia kuin ympäristölupahakemuksessa esitetyt. Koska kipsisakkaaltaaseen aikaisemmin johdettujen jätevesien haittaainepitoisuudet ovat ainakin sulfaatin ja mangaanin osalta korkeammat kuin puhdistetussa jätevedessä, jätevesien johtaminen kipsisakka-altaan kautta aiheuttaa enemmän kuormitusta kuin johtamalla jätevesi kipsisakka-altaan ohi. Asiakirjojen perusteella on arvioitavissa, että kipsisakka-altaan vettä ei ole puhdistettu siellä olevien haitta-ainepitoisuuksien alentamiseksi eikä ilmoituksessa ole esitetty siihen ryhtymistä. Vireillä olevan lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen perusteella yhtiön on jatkossakin tarkoitus johtaa jätevedet metallitehtaalta suoraan jälkikäsittely-yksikölle eikä kipsisakka-allasta ole suunniteltu otettavaksi käyttöön. Asiakirjojen mukaan jätevesien johtamisessa on toimittu pitkään nyt tehdyn ilmoituksen mukaisella tavalla. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12/0097/1, Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä kumonnut aluehallintoviraston päätöksen, jolla aluehallintovirasto oli hyväksynyt jätevesien johtamisen loppuneutraloinnin jälkeen suoraan vesistöön. Hallinto-oikeus on katsonut, että asiassa on kyse ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentin mukaisesta toiminnan olennaisesta muutoksesta. Yhtiön tekemä ilmoitus Talvivaara Sotkamo Oy on tehnyt Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta. Yhtiö on ilmoituksessaan pyytänyt, että ELY-keskus antaa yhtiölle luvan johtaa puhdistetut prosessivedet kipsisakka-altaan ohi siihen saakka, kunnes Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen Talvivaara Sotkamo Oy:n lupamääräysten tarkistamiseen liittyvästä lupahakemuksesta. Ilmoitus on keskeisiltä osin samansisältöinen kuin

9 aluehallintovirastolle tehty hakemus lupamääräysten muuttamiseksi ja aluehallintovirastossa nyt vireillä oleva hakemus. Yhtiö on perustellut ilmoituksen hyväksymistä sillä, että ympäristöluvassa määrätty jätevesien johtaminen tarkoittaisi purkuvesien ainepitoisuuksien ja vesistökuormituksen kasvua oleellisesti nykytilanteeseen verrattuna. Ilmoituksen perusteella on arvioitavissa, ettei tilanne ole olennaisesti muuttunut hallinto-oikeuden antaman päätöksen jälkeen niiden seikkojen osalta, joihin hallintooikeuden päätös perustui. Kainuun ELY-keskuksen päätös Kainuun ELY-keskus on ympäristönsuojelulain 64 :n mukaisella valituksenalaisella päätöksellään hyväksynyt prosessiveden johtamisen ilmoituksenmukaisesti enintään saakka tai kunnes Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ratkaisee poikkeamisen kohdetta tarkoittavan asian täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä. Asiakirjojen mukaan ELY-keskus on päätöstä antaessaan ollut tietoinen, että ilmoituksessa tarkoitettu tilanne on jatkunut pitkään ja että yhtiön on myös jatkossa tarkoitus toimia ilmoituksen mukaisella tavalla. ELY-keskus on katsonut, että ilmoitusmenettelyä koskevan lainkohdan edellyttämä tilanteen tilapäisyys täyttyy sillä perusteella, että ilmoituspäätös olisi voimassa vain siihen saakka kunnes asiassa annetaan täytäntöönpanokelpoinen ympäristölupapäätös. Ympäristönsuojelulain 62 :n soveltuminen tilanteeseen Asiassa on hallinto-oikeudessa ratkaistavana kysymys, voidaanko tilanteeseen yllä mainitut seikat huomioon ottaen soveltaa ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisia poikkeuksellista tilannetta koskevia säännöksiä ja jos voidaan, niin minkälaisia määräyksiä asiassa tulisi tällöin antaa. Hallinto-oikeus katsoo ottaen huomioon asiakirjoista saatavan selvityksen, että kipsisakka-altaan käytön estyminen jätevesien puhdistamiseen ympäristöluvassa määrätyllä tavalla ei ole lainkohdan tarkoittama toiminnasta riippumaton tilanne. Tilanne on syntynyt muun muassa laitoksella tehtyjen prosessimuutosten seurauksena. Lainkohdan toisen momentin mukaan poikkeuksellisen tilanteen on oltava tilapäinen. Kun huomioidaan se, että jätevesien johtaminen ilmoituksessa

10 esitetyllä tavalla on jatkunut pitkään ennen ilmoituksen tekemistä ja että yhtiö on hakenut aluehallintovirastolta lupaa muuttaa johtamisjärjestelyä pysyväksi, tilannetta ei voida pitää lain tarkoittamalla tavalla tilapäisenä. Kun lisäksi otetaan huomioon, että hallinto-oikeus on antanut samaa asiaa koskien päätöksen, jossa se on katsonut, että asia tulee käsitellä ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentin tarkoittamana toiminnan olennaisena muutoksena, asian käsittelemiseen ympäristönsuojelulain tarkoittamana poikkeuksellisena tilanteena ei ole ollut edellytyksiä. Näin ollen hallinto-oikeus kumoaa ilmoituksen johdosta annetun päätöksen asian 1 osalta. Selvyyden vuoksi hallinto-oikeus toteaa, että yhtiön tekemässä ilmoituksessa ei ole ollut kyse siitä, että yhtiö olisi ilmoituksellaan saattanut valvontaviranomaisen tietoon, että yhtiön on tarve toimia jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa ympäristöluvan lupamääräyksistä poiketen. Asiakirjojen perusteella menettely on ollut valvontaviran- omaisen tiedossa ainakin vuodesta 2010 lähtien. Hallinto-oikeus toteaa, ettei asiassa ole otettu kantaa siihen, onko toimintaa harjoitettu ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimusten vastaisesti. Päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskeva vaatimus Hallinto-oikeus on kumonnut ilmoituksesta tehdyn päätöksen asiassa 1. Tämä huomioon ottaen kumoutuu päätöksen täytäntöönpanomääräys asian 1 osalta. Asia 2 (vesien varastointi Kuusilammen avolouhoksessa) Asiakirjoista saatava selvitys Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaiden ylitevesi johdetaan normaalitilanteessa bioliuotuskiertoon. Kevään sulamisvesien ja sateiden vaikutuksesta bioliuotuskierrossa on hetkellisesti runsaasti vettä eikä kipsisakka-altaan yliteveden ottaminen kiertoon ole mahdollista. Sademäärätilaston mukaan sadanta on huhtikuussa 2012 ollut lähes kaksinkertainen pitkäaikaiseen kuukauden sadannan keskiarvoon nähden. Yhtiön arvion mukaan vesiä joudutaan johtamaan avolouhokseen toukokuun loppuun saakka, jonka jälkeen veden pumppaus bioliuotuskiertoon voidaan uudelleen aloittaa. Vesien tilapäiseksi varastointitarpeeksi arvioidaan noin

11 kuutiometriä. Veden pinnan taso pysyy alempana kuin ympäristön vesistöjen, soiden ja pohjavesiputkien vedenpinnan korkeudet, mikä vähentää riskiä haitta-aineiden pääsemiseksi vesistöön. Kainuun ELY-keskus on ilmoituksen johdosta antamassaan päätöksessä antanut määräyksen vesipinnan ylimmästä sallitusta korkeudesta ja hyväksynyt veden varastoinnin lyhytaikaisesti saakka. Oikeudelliset johtopäätökset Hallinto-oikeus katsoo, että päätöksen määräyksiin 2 ja 5 olisi tullut hankkeen tarkoitus ja asian laatu huomioon ottaen sisällyttää velvoite sellaisen suunnitelman tekemiseen, jolla varmistetaan, että poikkeuksellinen tilanne jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi (määräys 2) ja että yhtiö toimii poikkeuksellisen tilanteen aikana siten, että kuormitus ympäristöön jää mahdollisimman vähäiseksi (määräys 5). Kun otetaan huomioon, että tilanne on ainakin joiltain osin seurausta poikkeuksellisen suurista sademääristä alueella ja että poikkeus on tarkoitettu tilapäiseksi menettelyksi eikä siitä voida ennalta arvioiden katsoa aiheutuvan merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, hallinto-oikeus katsoo, että ELYkeskus on voinut hyväksyä yhtiön tekemän ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen ilmoituksen. Poikkeusmääräajan päättymisen vuoksi hallinto-oikeus ei muuta päätöksen määräyksiä 2 ja 5 eikä muuta päätöksen täytäntöönpanomääräystä asiassa 2. Kuuleminen Ottaen huomioon hallinto-oikeuden ratkaisu ja edellä esitetyt perustelut on enempi asianosaisten kuuleminen vastineista, valituksen täydennyksestä, lisäselvityksestä ja lausunnosta ilmeisen tarpeetonta. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki 62 ja 64 Hallintolainkäyttölaki 34

12 JULKIPANO Päätös on annettu julkipanon jälkeen. PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITTAMINEN MUUTOKSENHAKU Kajaanin kaupunginhallituksen ja Sotkamon kunnanhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä ilmoitustauluillaan. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään Valitusosoitus on liitteenä YmpJp (07.07).

13 01260/12/5139 Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Talvitie ja lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Reijo Hellman ja Yrjänä Honkavaara sekä luonnontieteiden alan hallintooikeustuomarit Sauli Viitasaari ja Merja Manninen. Liisa Talvitie Reijo Hellman Sauli Viitasaari Merja Manninen Yrjänä Honkavaara Esittelijä hallinto-oikeussihteeri Janne Marttila Toimituskirjan antaja:

14 Irmeli Haakana lainkäyttösihteeri Diaarinumero 01260/12/5139 JAKELU Päätös ja maksu Jäljennös maksutta Sinikka Peronius, maksutta Iso Roobertinkatu B Helsinki Talvivaara Sotkamo Oy asiamies: Asianajotoimisto Borenius Oy Asianajaja Casper Herler Yrjönkatu 13 A Helsinki Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen PL Kajaani Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen PL Sotkamo Kajaanin kaupunginhallitus (ilmoitustaulu) PL Kajaani Sotkamon kunnanhallitus (ilmoitustaulu) PL Sotkamo Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat PL Kajaani Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat PL 1049

15 70101 Kuopio Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Satamakatu 2B, 2 krs Kajaani Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ympäristölautakunta PL Iisalmi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ympäristölupavastuualue PL Oulu Suomen ympäristökeskus (sähköinen: AJä/IH

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot