Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA"

Transkriptio

1 Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisämääräraha käytetään digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisen varmistamiseksi tarvittavien toimenpiteiden ja erityisesti tiedotus- ja kampanjatoiminnan henkilöstö- ja muiden kustannusten kattamiseen lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta euroa aiheutuu EU:n myöntämästä VIKING MIP 2003 selvitys- ja toteutushankkeen toisen maksuerän ministeriön osuudesta. Vastaavat tulot on merkitty momentille lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Perustienpito (siirtomääräraha 2 v) 24. Tiehallinto Momentille myönnetään lisäystä euroa. Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Tiehallinto oikeutetaan solmimaan vuonna 2006 sopimus tieyhteyden suunnittelusta ja rakentamisesta maantiellä 9552 Suurikuusikon kaivosalueelle Kittilässä enintään 1,8 milj. euron kokonaiskustannusten määrästä siten, että tästä aiheutuvat menot valtio maksaa takaisin viimeistään vuonna Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu momentille tuloutettua EU:n TEN-tukea vastaavan suuruisen määrärahan osoittamisesta perustienpitoon. Maantietä 9552 rakennetaan Suurikuusikon kaivosalueelle tilapäisellä rahoituksella. Suurikuusikon kaivosalue sijaitsee maantien 9552 Kittilä Pokka välittömässä läheisyydessä Kiistalan kylän pohjoispuolella. Maantietä rakennetaan Suurikuusikon kaivosalueelle noin 5 km matkalla :59 Sivu 1

2 Maantien arvioidut suunnittelu- ja rakentamiskustannukset ovat enintään 1,8 milj. euroa (ilman arvonlisäveroa). Kaivosyhtiö maksaisi tilapäisesti nämä kustannukset. Kaivostoiminnan arvioidaan käynnistyvän vuonna Valtio maksaa maantien suunnittelu- ja rakentamiskustannukset kaivosyhtiölle takaisin kahden vuoden kuluttua tien käyttöönotosta kahtena perättäisenä vuotena yhtä suurina erinä ilman korkoa edellyttäen, että kaivostoiminta on silloin edelleen käynnissä. Sopimuksesta aiheutuisi valtiolle menoja noin 0,9 milj. euroa vuosina 2009 ja Tiehallinto maksaa maantien hoito- ja ylläpitomenot tien rakentamisen valmistumisesta lähtien lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Eräät tiehankkeet (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Hankkeille E 18 Lohja Lohjanharju myönnetään lisäystä euroa, vt 4 Lahti Heinola euroa ja vt 5 Joroinen Varkaus euroa. Lisämäärärahan tarve vastaa hankkeiden kuluvan vuoden määrärahatarvetta. Vastaavat määrärahat jäivät vuonna 2005 käyttämättä ja talousarvio toteutui budjettia pienempänä. Hankkeiden sopimusvaltuudet eivät muutu. Valmis liikenteelle Talousarvio v Hanke-erittely Keskeneräiset tiehankkeet Sopimusvaltuus Lisätalousarvio v Rahoitustarve myöhemmin Käytetty E 18 Lohja-Lohjanharju ,9 47,6 7,8 2,0 1,5 Vt 4 Lahti-Heinola ,0 35,9 4,7 0,4 - Vt 5 Joroinen-Varkaus ,0 26,5 2,0 0,5 - Yhteensä 128,9 110,0 14,5 2,9 1, lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Merenkulkulaitos 21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve euroa aiheutuu polttoaineiden hintatason noususta :59 Sivu 2

3 2006 lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Selvitysosa: Lupaprosessin viiveiden vuoksi Naantalin väylän syventämistöitä ei ole päästy aloittamaan suunnitellusti. Vuonna 2003 myönnetystä määrärahasta peruutettiin vuoden 2005 tilinpäätöksessä euroa. Peruutusta vastaava määräraha ehdotetaan myönnettäväksi hankkeen käyttöön. Hankkeen sopimusvaltuus, 6,5 milj. euroa, ei muutu lisätalousarvio talousarvio 2005 tilinpäätös 2004 tilinpäätös Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen 51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Saimaan sekä Saimaan kanavan alueella Luotsausliikelaitos perii luotsausmaksut alennettuna. Määrärahasta korvataan liikelaitokselle alennetusta maksusta aiheutuvat tulonmenetykset. Valtion talousarvioesityksessä Luotsausliikelaitokselle vuonna 2005 maksettavan hintatuen suuruudeksi arvioitiin euroa. Myöhemmin valtion lisätalousarviossa 2005 liikelaitokselle myönnettiin vielä euroa. Myönnetty hintatuki ei riittänyt, joten Saimaan luotsaustoiminta oli euroa tappiollinen. Lisämäärärahalla katetaan Luotsausliikelaitoksen liiketaloudellisesti kattamattomasta velvoitteesta aiheutunut tappio Saimaan osalta lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Varustamoliikelaitos Lukuperusteluja täydennetään siten, että Varustamoliikelaitoksen hallintaan siirtyneestä omaisuudesta pitkäaikaiseksi vieraaksi pääomaksi lainaehdoin tulee noin 86 milj. euron sijasta euroa. Selvitysosa: Viitaten momentin perusteluihin vastikevapaavelkaa vastaava osuus käyttöomaisuutta luovutetaan pitkäaikaisena vieraana pääomana myös vastikevapaavelan osalta :59 Sivu 3

4 51. Vastikevapaakorvaus (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää Varustamoliikelaitokselle suoritettavaan korvaukseen ennen vuotta 2004 syntyneiden vastikevapaasta aiheutuvien menojen korvaamiseen. Selvitysosa: Liikelaitoksen vastuulle on aloittavassa taseessa siirretty vastikevapaiden määrää vastaavasti euroa siirtovelkana. Kyseessä on virastokautena syntyneet vapaat ja työ on suoritettu virastokauden aikana, jolloin hyöty on muodostunut virastokaudella. Koska aloittavan taseen omavaraisuusaste on tarkoitus säilyttää edelleen 50 prosenttina, merkitään vastikevapaakorvausta vastaava määrä liikelaitoksen pitkäaikaiseksi velaksi valtiolle. Velan laina-aika on 18 vuotta ja korko 4 %. Lainan lyhennykset valtiolle lisääntyvät euroa momentille ja korot euroa momentille lisätalousarvio talousarvio 21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v) 40. Ratahallintokeskus Momentille myönnetään lisäystä nettomäärärahaa euroa. Selvitysosa: Lisärahoitusta vastaava, EU:n TEN-tuki tuloutettiin momentille vuoden 2005 joulukuussa lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisämääräraha käytetään maa-alueiden hankintojen ja korvausten rahoitukseen lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Eräät ratahankkeet (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Selvitysosa: Kerava Lahti hankkeelle osoitetaan lisäystä 7,5 milj. euroa ja Oulu Iisalmi/Vartius hankkeelle 1,1 milj. euroa johtuen maksujen siirtymisestä vuoden :59 Sivu 4

5 2006 puolelle. Lisäksi Ilmalan ratapihahankkeelle osoitetaan lisäystä 5,0 milj. euroa johtuen toteutusaikataulun nopeutumisesta. Hanke-erittely Sopimusvaltuus Käytetty Talousarvio v milj. Lisätalousarvio v Rahoitustarve myöhemmin Keskeneräiset hankkeet Valmis Oulu Iisalmi/Vartius, sähköistys ,6 50,2 18,3 +1,1 1,0 Kerava Lahti -oikorata ,0 297,3 25,9 +7,5 0,3 Ilmalan ratapiha ,0 5,0 +5,0 90,0 Yhteensä 501,6 347,4 49,2 +13,6 91,3 Oulu Iisalmi Vartius sähköistyshanke tarvitsee rahoitusta vielä vuonna milj. euroa ja Kerava Lahti oikoratahanke 0,3 milj. euroa. Ilmalan ratapihahankkeen rahoitustarve myöhemmin on 90 miljoonaa euroa lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Rautatievirasto 21. Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisämääräraha tarvitaan, koska varsinaisessa talousarvioissa ei ole varauduttu riittävällä tavalla uuden viraston perustamisesta aiheutuviin kuluihin. Viraston perustamiskuluiksi arvioidaan euroa, johon esitetään euron lisäystä lisätalousarvio talousarvio Ilmailulaitos 3. Investointien enimmäismäärä sekä investointisitoumustenenimmäismäärä Luvun perusteluja muutetaan siten, että Ilmailulaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2006 enintään 75 milj. euroa. Selvitysosa: Ilmailulaitoksen investointivaltuutta nostetaan 60 milj. eurosta 75 milj. euroon. Investointeja toteutetaan suunniteltua enemmän. Vuotuinen investointimäärä tulee pysymään korkeana myös tulevina vuosina :59 Sivu 5

6 INVESTONTISUUNNITELMA Talonrakennus Lentokenttien rakentaminen Koneet ja laitteet Muut investoinnit YHTEENSÄ Investointiohjelman mukaiset investoinnit tullaan rahoittamaan pääosin tulorahoituksella ja valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä esitettävän valtuuden mukaisesti Ilmailulaitoksen ottamalla pitkäaikaisella lainarahoituksella. 51. Ilmailuhallinto 21. Ilmailuhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisämääräraha tarvitaan viraston varsinaisten tehtävien asianmukaisen hoitamisen vaatimien lisähenkilöiden palkkaukseen, lisääntyneen maksullisen koulutustarpeen kattamiseen sekä viraston perustamisesta aiheutuneiden kertaluonteisten vuonna 2006 toteutuneiden kulujen kattamiseksi lisätalousarvio talousarvio Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta euroa aiheutuu EU:n myöntämästä VIKING MIP selvitys- ja toteutushankkeen toisen maksuerän ministeriön osuudesta ja euroa tuesta IMAGE -hankkeelle. Vastaava tulo on merkitty momentille lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Selvitysosa: Momentin käyttöperusteluja on täydennetty vuoden 2005 toiseen lisätalousarvioon sisältyneen muutoksen mukaisesti siten, että määrärahaa saa käyttää myös yhteysalusliikennepalveluihin liittyvien polttoaineiden ostoon. Lisämäärärahan tarve aiheutuu polttoaineiden ja aikarahtien hintatason noususta :59 Sivu 6

7 2006 lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Viestinnän korvaukset ja avustukset 43. Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahalla katetaan vuoden 2006 varsinaisessa talousarviossa oleva 2 miljoonan euron verottomana budjetoitua määrärahaa vastaava arvonlisävero lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 19. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot - (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu ehdotetuista määrärahamuutoksista lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa eurosta euroon. Selvitysosa: Myöntämisvaltuuden kasvu eurolla aiheutuu aiempina vuosina myönnetyistä myöntämisvaltuuksista purkautuneiden myöntämisvaltuuksien uudelleen budjetoinnista sekä hallinnonalojen välisistä rahoituksen siirroista. Lisämäärärahan tarve aiheutuu purkautuneen ja siirretyn myöntämisvaltuuden maksatuksista aiheutuvista menoista lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös :59 Sivu 7

8 78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu rakennustöiden aikataulujen tarkistamisesta, kustannusten noususta sekä tunneleiden rakentamisen lisä- ja muutostöistä lisätalousarvio talousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös :59 Sivu 8

9 05. Lentoliikenteen valvontamaksu 19. Muut veronluonteiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisäys aiheutuu ennakoitua suuremmista liikennemääristä lisätalousarvio talousarvio :59 Sivu 9

10 24. Tiehallinnon tulot 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Momentille arvioidaan kertyvän euroa. Selvitysosa: Lisäys aiheutuu EU:n myöntämästä TEN-tuesta lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. Selvitysosa: Lisäyksestä euroa vastaa EU:n myöntämän TEN-tuen arvioitua määrää Vuosaaren sataman liikenneväylä hankkeelle. Lisäksi momentin perusteluihin viitaten tuloarviota tarkistetaan eurolla, mikä vastaa Helsingin kaupungin rahoitusosuutta. Lisäyksestä euroa vastaa EU:n VIKING MIP selvitys- ja toteutushankkeelle myöntämää tukea ja euroa EU:n myöntämää tukea IMAGE -hankkeelle lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös :59 Sivu 10

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto 18.12.2008 1752/031/2008 Euroopan komissio Kilpailun pääosasto YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (842/2005) TÄYTÄNTÖÖN- PANOSTA 1. KOMISSION

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 14.6.2007 N:o TM 0702 VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA 2 Valtioneuvosto on, asian oltua valmistavasti valtioneuvoston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012

Lisätiedot

Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä

Sopimus hankkeen Vt 12 Tampereen tunneli toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopijapuolet Liikennevirasto, joka toimii tässä hankkeessa rakennuttajana PL 33 00521 HELSINKI Tampereen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maatalouden rakennetuista annettua lakia muutettavaksi siten, että korkotukilainojen korkotukea

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 Kunnanhallitus 147 03.11.2004 Kunnanhallitus 152 15.11.2004 Kunnanvaltuusto 55 24.11.2004 TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 140/04/041/2004 KH 147 Kunnanhallitukselle on

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös 31.12.2009

Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Hallituksen toimintakertomus...2 Konsernitase...11 Konsernin tuloslaskelma...12 Konsernin laaja tuloslaskelma...13 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2007 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2002

Toiminta- kertomus 2002 Toiminta- kertomus 2002 Kannen kuva: Antero Aaltonen Taitto & paino: Sinari Oy Graafinen palvelu ISSN 1458-8919 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin (09) 160 02 Faksi (09)

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012

Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012 Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012 Työ- ja elinkeinoministeriö, 27.2.2015. Valtiovarainministeriö, ei lausuntoa. 1 TEM/149/00.07.02.01/2015 27.2.2015 Lausunto VTV:n

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VTM dnro 3/204/2012 VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013 2 SISÄLTÖ TALOUSARVIOEHDOTUS 02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2v) 3 72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua lakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot