Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä"

Transkriptio

1 Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

2 Käyttötalousosa Toimielin A Tehtävä1 Tavoitteet Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Investointiosa Toimielin Hanke 1 Menot Tulot Netto Tuloslaskelmaosa Rahoitusosa Tulorahoitus Toimintatuotot Vuosikate Toimintakulut Satunnaiset erät Toimintakate Tulorahoituksen korjauserät Verotulot Investoinnit Valtionosuudet Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Rahoitustuotot ja -kulut Käyttöomaisuuden myyntitulot Vuosikate Tulorahoitus ja investoinnit netto Poistot ja arvonalentumiset Antolainauksen muutokset Satunnaiset erät Antolainasaamisten lisäykset Tilikauden tulos Antolainasaamisten vähennykset Poistoeron muutos Lainakannan muutokset Varauksen muutos Pitkäaikaisten lainojen lisäys Rahastojen muutos Pitkäaikaisten lainojen vähennys Tilikauden yli-/-alijäämä Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

3 Mitä tuloslaskelma kertoo? Kunnassa ja kuntayhtymässä tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Myynti- ja maksutuottoja ovat kunnan tuottamistaan suoritteista saamia vastikkeita ulkopuolisilta. Myyntituottoja ovat tulot tavaroista ja palveluksista, jotka on tarkoitettu myytäväksi pääsääntöisesti tuotantokustannukset peittävään hintaan. Maksutuottoja ovat asiakasmaksut ja muut maksut niistä tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoituksena ei ole kattaa tuotantokustannuksia

4 Mitä tuloslaskelma kertoo? kokonaisuudessaan tai joiden hinnat määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Esim. terveydenhuollon asiakasmaksut Tuet ja avustukset ja muut tulonsiirrot valtiolta, Euroopan unionilta ja muulta yhteisöltä silloin, kun tuki tai avustus ei ole kunnan suoritteidensa perusteella saama korvaus eikä investoinnin rahoitusosuus. Esim. perustoimeentulotukeen, matalapalkkatuki Muut toimintatuotot sisältävät muut kuin edellä mainitut säännöllisesti kertyvät toimintatuotot. Esim. vuokratuotot

5 Mitä tuloslaskelma kertoo? Valmistus omaan käyttöön on tuloslaskelman oikaisua, jolla omaan käyttöön valmistuksen vaikutus tilikauden tulokseen eliminoidaan silloin, kun hyödykkeen valmistuksen menoja sisältyy tuloslaskelman menoihin. Toimintakulut Henkilöstökulut sisältävät ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot ja niihin verrattavat kulut sekä välittömästi palkan, palkkion tms perusteella määräytyvät kulut, kuten eläkekulut, sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut

6 Mitä tuloslaskelma kertoo? Palvelujen ostot jaetaan kuntalaisille ostettuihin palveluihin ja palveluihin, joita kunta käyttää omassa palvelutuotannossaan. Asiakaspalvelut ovat kuntalaisille tarkoitettuja lopputuotepalveluja, joita kunta ostaa muilta palveluiden tuottajilta. Muut kuin asiakaspalvelut ovat kunnan suoritetuotannossaan käyttämiä palveluja. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin luetaan mm. toimisto- ja koulutarvikkeet, kirjallisuus, elintarvikkeet, vaatteisto, lääkkeet ja hoitotarvikkeet, puhdistusaineet ja tarvikkeet jne..

7 Mitä tuloslaskelma kertoo? Avustukset Avustukset sisältävät kotitalouksille maksetut tuet ja avustukset samoin kuin yhteisöille myönnetyt tuet ja avustukset. Muut toimintakulut Muihin toimintakuluihin sisältyvät mm. vuokrakulut ja kunnan maksamat välittömät verot, kiinteistövero jne Verotulot Verotulot eritellään kunnan tuloveroon, osuuteen yhteisöveron tuotosta, kiinteistöveroon ja muihin verotuloihin.

8 Mitä tuloslaskelma kertoo? Valtionosuudet Valtionosuuserään sisältyvät käyttötalouden valtionosuudet ja avustukset, jotka perustuvat yleiseen valtion ja kuntien väliseen kustannusjakoon ja joilla ei ole käyttökorvauksen tai maksun luonnetta. Näitä valtionosuuksia ovat laskennalliset järjestelmän mukaan määräytyvät sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet sekä kuntien yleinen valtionosuus ja harkinnanvarainen rahoitusavustus. Rahoitustuotot ja-kulut Rahoitustuotoissa ja kuluissa ilmoitetaan rahoitustoiminnan luonteiset tuotot ja kulut.

9 Mitä tuloslaskelma kertoo? Rahoitustuotoissa ilmoitetaan erikseen korkotuotot ja muut rahoitustuotot. Rahoituskuluissa korkokulut ja muut rahoituskulut. Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset esitetään kahtena eränä, suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset. Suunnitelman mukaiset poistot esitetään kaikki pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoissa. Arvonalentumiset merkitään pysyvien vastaavien maa- ja vesialueiden, ennakkomaksujen ja keskeneräisten hankintojen sekä toimialasijoittamisen osakkeiden ja osuuksien sekä aineettomien

10 Mitä tuloslaskelma kertoo? hyödykkeiden arvonalentumiset. (ei tehty suunnitelman muk.poistoja) Satunnaiset tuotot ja kulut joiksi katsotaan sellaiset tulot ja menot, jotka perustuvat kunnan tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutokset Vapaaehtoisten varausten muutokset Rahastosiirrot

11 Mitä tuloslaskelma kertoo? Toimintakate Kunnan tuloslaskelmassa ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate Osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä.

12 Mitä tuloslaskelma kertoo? Tilikauden tulos Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

13 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot + Maksutuotot + Tuet ja avustukset + Muut toimintatuotot + + Valmistus omaan käyttöön + Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot - Henkilösivukulut Eläkekulut - Muut henkilösivukulut -

14 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Palvelujen ostot - Aineet ja tarvikkeet - Avustukset - Muut toimintakulut - - Toimintakate = Verotulot + Valtionosuudet + Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot + Muut rahoitustuotot + Korkokulut - Muut rahoituskulut - +/- Vuosikate =

15 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot - Arvonalentumiset - Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot + Satunnaiset kulut - +/- Tilikauden tulos = Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+) -/+ Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -/+ Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -(+ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) =

16 Tulorahoituksen riittävyys Tilikauden osalta vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää sitä, että tulorahoitus riittää vuotuisiin käyttömenoihin eli vuosikate/voitto poistot on positiivinen Pitkällä aikavälillä tulorahoituksen pitää riittää myös investointien rahoitukseen

17 Tulorahoituksen riittävyys Investointien tulorahoitus voi tapahtua Etukäteen rahoitusta keräämällä Jälkikäteen; ensin vieraalla po Tulorahoituksen pitää riittää joko investointeihin tai niihin otettujen lainojen lyhennyksiin

18 Tulorahoituksen riittävyys Tulorahoitukselle asetettu tavoite osoittaa, paljonko tulorahoituksesta on tarkoitus jättää katteeksi investointeihin ja/tai lainanlyhennyksiin ja/tai toimintapääoman vahvistamiseen Vuosikatteen perusteella voidaan selvittää sekä talousarviovuoden että pidemmän aikavälin tulorahoituksen riittävyyttä

19 Vuosikatteen riittävyys Ylijäämäinen talous Vuosikate - pitkäaikainen lainojen lyhennys - korvausinvestoinnit >0 Vahvistuva talous Vuosikate - pitkäaik.lainojen lyhennys - korvausinvestoinnit = 0

20 Vuosikatteen riittävyys Tasapainossa oleva talous Vuosikate = korvausinvestoinnit Alijäämäinen Vuosikate positiivinen Tilikauden tulos negatiivinen Heikko Vuosikate negatiivinen

21 Tuloslaskelman tunnusluvut Vuosikate prosenttia poistoista: = 100 * Vuosikate/Poistot Tunnusluvun arvo Tulorahoitus > 100 % ylijäämäinen = 100 % tasapainossa < 100 % alijäämäinen Negat.vuosikate heikko Edellyttäen, että - Keskim.korvausinvestoinnit/vuosi =vuosipoistot - Korvausinvestoinnit = Poistonalaisten investointien omahankintamenot alkaneella suunnittelukaudella

22 Taseen tunnuslukuja Omavaraisuus, % = 100 * (Oma pääoma +Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma Saadut ennakot) Lainakanta = Vieras pääoma (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainat /asukas (kunnassa)

23 Rahoituksen tunnuslukuja Investointien ja muiden pääomamenojen rahoitus Investointien tulorahoitus, %: = 100 x Vuosikate/Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, %: = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)

24 Maksuvalmiuden tunnuslukuja Kassavarat = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Kassavarat /Kassasta maksut tilikaudella Kassasta maksut = Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman normaalit menoerät

25 Case: Raportinlukuharjoitus Perustietoa lukemiseen: Strategian vahvistaa kaupunginvaltuusto Päämäärät Kriittiset menestystekijät Näissä onnistuttava Toimenpiteet Toimielimet asettavat omat kehittämiskohteet ja tavoitteet kaupungin strategiaan ja kriittisiin menestystekijöihin pohjautuen

26 Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

27 Yrityksen taloudelliset tavoitteet Vakavaraisuus Maksuvalmius Kannattavuus

28 Tuloslaskelma ja tulos Säännöllinen liiketoiminta Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalin ostot - ulkopuolisten palveluiden ostot - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut = Käyttökate - Poistot ja arvonalentumiset = Liiketulos Rahoitusrakenteesta riippumaton osa + rahoitustuotot ja kulut = Tulos ennen veroja - Tuloverot = Nettotulos Rahoitusrakenteesta Riippuva osa +/- kertaluonteiset ja satunnaiset erät +/- tilinpäätösjärjestely +/- tuloverojen oikaisu = Tilikauden voitto/tappio Ei säännöllistä liiketoimintaa

29 ESIMERKKI tuloslaskelmasta Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Tavaran ostot tilikaudella Varaston muutos Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja kulut Tuloverot Tilikauden voitto (tappio)

30 Mitä tuloslaskelma kertoo? Tilikauden tulos (voitto/tappio?) Voitto lisää omaa pääomaa ja tappio vastaavasti vähentää sitä Osakeyhtiömuotoisessa yrityksessä esim. osingonjaon enimmäismäärä on sidottu nykyisin tietyllä tavalla voittoon ja siten voitto lisää osingonjakomahdollisuuksia tai mahdollistaa sen. Liikevaihto on toiminnan laajuuden mittari. Myös markkinaosuutta arvioitaessa vertaillaan usein nimenomaan juuri eri yritysten liikevaihdon suuruutta. Liikevaihto = myyntituotot./. Alennukset ja arvonlisävero

31 Mitä tuloslaskelma kertoo? Luottotappiot eivät pienennä liikevaihtoa, vaan ne merkitään liiketoiminnan muihin kuluihin Satunnaiset tuotot eivät kuulu yrityksen varsinaiseen toimintaan ( satunnaiset = tavanomaisesta toiminnasta poikkeavat, kertaluonteiset ja olennaiset tapahtumat) Liikevaihtoon sisällytetään vain ja ainoastaan oma myynti. Läpikulkueriä (toiselle talousyksikölle kuuluva liikevaihto) ei tule sisällyttää liikevaihtoon.

32 Mitä tuloslaskelma kertoo? Liiketoiminnan muut tuotot Yhteys yrityksen varsinaiseen liiketoimintaan, mutta ovat hieman eri luonteisia kuin liikevaihto Esim. käyttöomaisuuden myyntivoitot tai vuokratuotot, jos yrityksen päätoimiala ei ole vuokraustoiminta Materiaalit ja palvelut Yrityksen tuotteisiin ja myytäviin palveluihin liittyvät ostot ja ulkopuoliset palvelut (esim. alihankinta) Ostot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa

33 Mitä tuloslaskelma kertoo? Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut - - Eläkekulut - - muut henkilösivukulut HUOM! Ei jakoa muuttuviin ja kiinteisiin Poistot ja arvonalentumiset Poistojen tehtävänä on pitkävaikutteisten tuotannonteikjän (esim.koneet, laitteet, rakennukset jne) hankinnasta aiheutuneiden menojen (hankintahinnan) jaksottaminen niiden ajanjaksojen kuluiksi, joina tämä tuotannontekijä on tuloa tuottavassa käytössä ja sillä on siten tulonodotuksia (= osallistuu tulontuottamisprosessiin).

34 Mitä tuloslaskelma kertoo? Liiketoiminnan muut kulut Yrityksen toimintaan liittyviä muita kuluja esim. autokulut, vuokrakulut, edustuskulut, markkinointikulut, neuvottelukulut, henkilöstön koulutus- ja virkistysmenot. Rahoitustuotot ja kulut Eritellään virallisessa tuloslaskelmassa muita tuotto- ja kuluryhmiä yksityiskohtaisemmin. Esim. Korkotuotot, korkokulut, muut rahoituskulut Tuloverot Yrityksen ns. normaaleja välittömiä veroja

35 Kannattavuus Kannattavuudella tarkoitetaan yleensä yrityksen voitontuottokykyä. Käyttökate ja käyttökateprosentti Käyttökate % = 100 x käyttökate/liiketoiminnan tuotot Kertoo tuottojen ylijäämästä toiminnan lyhytvaikutteisiin kuluihin nähden Käyttökatetta tarvitaan investointien rahoitukseen, lainojen korkoihin ja lyhennyksiin, verojen maksuun, voitonjakoon Käyttökate = kassavirran ja kannattavuuden minimi Käyttökate % = 100 x / =27,5 %

36 Kannattavuus Liiketulos ja liiketulosprosentti Liiketulos % = 100 x liiketulos/liiketoiminnan tuotot Kertoo määrän, joka tuotoista jää pääoman sijoittajille ja verottajalle Positiivisuus, on toiminnan jatkumisen ehdoton edellytys Mittaa yrityksen varsinaisen toiminnan tulosta ennen rahoituskuluja ja veroja. Liiketulos % = 100 x / = 17,5 % Luokitusaste Yritystutkimusneuvottelukunta (YTN) Hyvä Tyydyttävä Heikko Yli 10 % 5 10 % alle 5 %

37 Yrityksen taseen rakenne Vastaavaa Vastattavaa Pysyvät vastaavat (Pitkäaikaiset varat) Aineettomat- ja aineelliset Hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat (Lyhytaikaiset varat) Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusvarat Tuotto vaatimus Oma pääoma Sidottu oma pääoma Voittovarat Vieras pääoma (Velat) Pitkäaikainen vpo Lyhytaikainen vpo Operatiivinen velka

38 ESIMERKKI Yrityksen tase Vastaavaa Pysyvät vastaavaa Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavaa Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä

39 ESIMERKKI Yrityksen tase Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma (peruspääoma) Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Yhteensä

40 Mitä tase kertoo? Taseen tarkoituksena on kuvata yrityksen taloudellista asemaa. Taseessa esitetään varat eli Omaisuus sekä pääomat eli oma ja vieras pääoma. Taseen Omaisuuspuoli = Vastaavaa, jaetaan pysyviin ja vaihtuviin. Pysyvät vastaavat tarkoittavat omaisuutta, joka on tarkoitettu yrityksen pysyvään käyttöön ja tuottamaan tuloa useana vuonna. Pysyvät jakautuvat: Aineettomiin, Aineellisiin ja Sijoituksiin.

41 Mitä tase kertoo? Aineettomat hyödykkeet sisältävät immateriaalisia eriä, kuten aineettomat oikeudet ja liikearvo. Tehdään poistot jos kirjattu taseeseen. Aineelliset hyödykkeet voivat sisältää esim. maaalueita, rakennuksia ja rakennelmia sekä koneita ja kalustoa. Aineellisista hyödykkeistä tehdään poistot suunnitelman mukaan. Sijoitukset esim. tytäryritysosakkeet tai muutoin pysyvään käyttöön tarkoitetut strategisessa tarkoituksessa hankitut osakkeet. Ei tehdä poistoja

42 Mitä tase kertoo? Vaihtuvat vastaavaa jakautuu neljään ryhmään: Vaihtoomaisuus, Saamiset, Rahoitusarvopaperit ja Rahat ja pankkisaamiset. Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan lähtökohtaisesti varastoja. Vaihto-omaisuuden tasearvo saadaan selville inventaarin avulla, määräytyy ns. alimman arvon periaatteen mukaisesti. Saamiset ovat luonteeltaan rahoitusomaisuutta ja ne voivat olla joko lyhytaikaisia tai pitkäaikaisia. Esim. myyntisaamiset, lainasaamiset. Rahoitusarvopaperit ovat esim. osakkeita tai muita arvopapereita.

43 Mitä tase kertoo? Rahat ja pankkisaamiset sisältävät kassassa ja pankkitileillä olevat varat. Taseen vastattavaa puoli kuvaa ennen kaikkea pääomia. Pääomat jaetaan omaan ja vieraaseen pääomaan. Oma pääoma koostuu osakepääomasta, erilaisista rahastoista, aikaisempien vuosien voitoista sekä talikauden voitosta. Vieras pääoma jaetaan pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin. Vierasta pääomaa ovat mm. Lainat rahalaitoksilta, Eläkelainat, Ostovelat jne.

44 Taseen tunnuslukuja - Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä ja ylipäätään selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Omavaraisuusaste, laskukaava Koko oma pääoma/taseen loppusumma saadut ennakkomaksut x 100 Tasot: yli 40 % Hyvä % Tyydyttävä alle 20 % Heikko

45 Maksuvalmiuden tunnusluku Quick Ratio (QR) suhdeluku mittaa tilinpäätöshetken rahoituspuskuria. Tunnusluvussa rahoitusomaisuus ajatellaan realisoitavaksi lyhytaikaisista velvoitteista selviämiseksi. QR: rahoitusomaisuus ilman osatuloutuksen saamisia/lyhytaikainen vpo - saadut ennakkomaksut Tasot: yli 1,0 hyvä 0,5-1 tyydyttävä alle 0,5 heikko

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Navita Yritysmalli Käyttöopas Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Sisällysluettelo Teemuaho Oy 1 Yleiskuvaus... 1:1 Ohjelman näytön osat...1:1 Valikkorivi... 1:2 Työkalurivi... 1:2 Syöttöikkuna... 1:2 Raportti-ikkuna...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot