EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) 242 lopullinen 2003/0095 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (komission esittämä)

2 PERUSTELUT Tämän asetuksen tavoitteena on asettaa saataville täydellinen julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisten rahoitustilien kokonaisuus vuodesta 2005 alkaen. Oheisen asetuksen rakenne mukailee muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta 10 päivänä kesäkuuta 2002 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1221/2002. Siinä nimenomaisesti viitataan ajalliseen malliin, jossa kaikkien jäsenvaltioiden kansalliset tiedot ovat saatavilla riittävän korkealaatuisina vuoden 2005 kuluessa. Lisäksi lähes kaikkien määritelmien kohdalla viitataan Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä (EKT 1995) 25 päivänä kesäkuuta 1996 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 2223/96, ja erityistä huomiota olisi kiinnitettävä neljännesvuosittaisten tietojen keräämisessä käytettäviin lähteisiin ja menetelmiin. Johdanto-osan 1, 3 ja 4 kappale koskee etenkin julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoa: EKT 1995:n määritelmien käytön asianmukaisuutta, yleistä tarvetta saada rahapolitiikan tueksi tietoja julkisyhteisöjen rahoitustaloustoimista ja taseista sekä erityistä tarvetta saada tietoja osapuolina olevista sektoreista, jotta julkisyhteisöjen rahoitusta ja rahoitusinvestointeja koskevia tietoja voidaan analysoida yksityiskohtaisesti vastasektori- ja instrumenttikohtaisesti. Näissä johdanto-osan kappaleissa viitataan kantaan, jonka mukaan jäsenvaltiot ovat aina ilmoittaneet laativansa ja levittävänsä julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisen rahoitustilinpidon esittääkseen julkishallinnon sektoreiden täydellisen rahoitustilien kokonaisuuden ja lujittaakseen rahoitustilinpidon integroidun järjestelmän tilastollista perustaa mieluiten EU:n tasolla raha- ja veropolitiikan tarkoituksiin käytettäväksi. On syytä muistaa, että Ecofin-neuvoston 18 päivänä tammikuuta 1999 hyväksymässä talousja rahoituskomitean raportissa painotettiin neljännesvuosittaisten tietojen merkitystä talouspolitiikan valvonnassa ja koordinoinnissa osana talous- ja rahaliiton kolmatta vaihetta ja yhtenäismarkkinoiden toteutumista. Raportissa asetettiin etusijalle lyhyen aikavälin rahoitustilastot, koska niillä on keskeinen merkitys talouspolitiikan asianmukaisen määrittelyn ja valvonnan kannalta ja ne toimivat etenkin talous- ja rahaliiton politiikkayhdistelmän avaintekijänä. Lisäksi raportissa todettiin selkeästi, että lopullisena päämääränä on täydellisen neljännesvuosittaisen tilinpidon tuottaminen kohtuullisessa ajassa (jonka myöhemmin sovittiin olevan kolme kuukautta), mutta kuitenkin vaiheittain. Artiklat koskevat tietojen toimittamisen puitteita (1 ja 3 7 artikla) sekä valmiiksi saatavilla olevia tietoja lähteistä ja menetelmistä neljännesvuosittaisten tietojen laatimiseksi (8 artikla) ja erityisiä laadullisia näkökohtia (2 ja 9 artikla). Raportoitavia tietoja kuvataan 3 5 artiklassa. Asetuksen 3 artiklassa luetellaan rahoitusinstrumenttien eri luokat sellaisina kuin ne on määritelty ja koodattu EKT 1995:ssä, ja 4 artiklassa puolestaan täsmennetään julkisyhteisöjen sektori ja sen alasektorit, joiden osalta on toimitettava neljännesvuosittaiset tiedot. Asetuksen 5 artiklan mukaan tiedot on toimitettava julkisyhteisöjen kaikkien alasektoreiden osalta vain sulautettuina (konsolidoituina), mutta koko sektorin osalta sekä sulautettuina (konsolidoituina) että sulauttamattomina. Tässä artiklassa viitataan myös neljännesvuosittaisiin tietoihin, joiden osalta on ilmoitettava osapuolina olevien sektoreiden tiedot. Tätä tietokokonaisuutta kuvataan yksityiskohtaisesti asetuksen liitteessä. Tietojen ansiosta voidaan suorittaa kattava analyysi rahoituksen osapuolista, määristä ja instrumenteista. Asetuksessa täsmennetään, että tietojen on perustuttava mahdollisimman pitkälti julkisyhteisöissä olevista lähteistä sellaisinaan saataviin tietoihin. Siinä ei suljeta pois 2

3 estimaattien käytön mahdollisuutta, mutta vain poikkeustapauksessa ja silloin kun vaikutus lukuihin on vähäinen. Poikkeuksena mainitaan noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet, joita koskevien tietojen toimittaminen on huomattavan hankalaa joissakin maissa, joten interpolointia ja ekstrapolointia pidetään hyväksyttävinä vaihtoehtoina sellaisinaan saaduille neljännesvuosittaisille tiedoille. Asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaan komissio (Eurostat) voi myöntää poikkeuksia osavaltio- ja paikallishallinnon alasektoreita koskevien tietojen toimittamisen aloitusajankohtaan enintään kahden vuoden ajalle (vuoden 2003 puolivälin ja vuoden 2005 puolivälin välillä). Lisäksi toimitettavien neljännesvuosittaisten tietojen on katettava takautuvat tiedot vuoden 1999 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä taloustoimien osalta ja vuoden 1998 neljänneltä vuosineljännekseltä taseen erien osalta, kuten 7 artiklassa todetaan. Takautuvat tiedot voivat tarvittaessa perustua "parhaisiin estimaatteihin". Kuten 8 artiklassa todetaan, jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) kuvaus neljännesvuosittaisten tietojen laadinnassa käytettävistä lähteistä ja menetelmistä vuoden 2003 puolivälistä alkaen. Komissio (Eurostat) antaa puolestaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään vuoden 2005 lopussa raportin, joka sisältää jäsenvaltioiden toimittamien neljännesvuosittaisten tietojen luotettavuuden arvioinnin. Asetusehdotus on Eurostatin ja Euroopan keskuspankin yhdessä kansallisten asiantuntijoiden kanssa tekemän työn tulos. Vuoden 2000 helmikuusta julkisyhteisöjen neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa käsittelevä Eurostatin ja EKP:n yhteinen erityistyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Erityistyöryhmän asettaja raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitea antoi sen tehtäväksi EU:n jäsenvaltioiden julkisyhteisöjen sektorin ja sen alasektoreiden neljännesvuosittaisten rahoitustilien kehittämisen. Tämän lisäksi työryhmä on järjestänyt EU:n jäsenvaltioiden kansallisia rahoitustilejä koskevien tietojen erilaisia testitoimituksia Eurostatille ja EKP:lle. Vuoden 2003 puolivälistä alkaen jäsenvaltioiden säännöllisesti toimittamien tietojen riittävän kattavuuden ansiosta euroalueen ja EU:n rahoitustaloustoimia koskevien tilien ja taseiden laadinta voi olla toteutettavissa aluksi valtionhallinnon ja sosiaaliturvarahastojen osalta ja myöhemmin julkisyhteisöjen muiden alasektoreiden osalta. Näitä euroalueen alasektorikohtaisia tilinpitotietoja voidaan käyttää tilien integroimiseen EKT:n neljännesvuosittaiseen rahaliiton rahoitustilinpitoon (MUFA). Yhdistämällä kaksi asetusta eli muita kuin rahoitustilejä koskevasta ja rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta annetut asetukset on mahdollista ottaa mukaan säästö ja muuntyyppiset investoinnit kuin rahoitusinvestoinnit, mutta myös muita reaalimuuttujia kuten julkisyhteisöjen tulojen ja menojen eri komponentteja. Tulokseksi saadaan lopulta huomattavasti monipuolisempi analyysi, jossa voidaan yhdistää rahoitukseen ja muuhun kuin rahoitukseen liittyviä kehityssuuntia. Tällä tavoin julkishallinnon sektorin käyttöön saadaan yksityiskohtainen arvio veropolitiikan suuntauksista, EKP:n rahapolitiikan välittymisen erityisistä merkeistä julkishallinnossa sekä liitännäisvaikutuksista tuloihin ja varallisuuteen. Myös muiden sektoreiden reaali- ja rahoitusmuuttujien täysimääräinen integrointi edellyttäisi kuitenkin täydellisempää sektorikohtaista rahoitustilinpitoa ja muita kuin rahoitustilejä koskevaa tilinpitoa. Tämä laajennus on osa Euroopan talous- ja rahaliiton tilastovaatimuksia koskevaa EKT:n ja Euroopan komission (Eurostatin) toimintasuunnitelmaa. 3

4 2003/0095 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen 1, ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon 2, noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä 3, sekä katsovat seuraavaa: (1) Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä (EKT 1995) 25 päivänä kesäkuuta 1996 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2223/962 4 sisältää yhteiset standardit, määritelmät, luokittelut ja tilinpitosäännöt, jotka on tarkoitettu noudatettaviksi laadittaessa jäsenvaltioiden tilejä Euroopan yhteisön tilastotarpeisiin ja joiden avulla jäsenvaltioiden tiedot saadaan keskenään vertailukelpoisiksi. (2) Tietotarpeita käsittelevässä talous- ja rahoituskomitean raportissa, jonka Ecofinneuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 1999, korostettiin, että tehokas valvonta ja talouspolitiikkojen koordinointi ovat erittäin tärkeitä talous- ja rahaliiton ja yhtenäismarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta ja että tämä edellyttää kattavaa tilastotietojärjestelmää, joka tarjoaa poliittisille päättäjille tarpeellisia tietoja päätöstensä perustaksi. Raportissa todettiin myös, että julkisen rahoituksen lyhyen aikavälin tilastoille olisi annettava etusija erityisesti niissä jäsenvaltioissa, jotka osallistuvat talous- ja rahaliittoon, ja että tavoitteena oli laatia vaiheittain rahoitustilejä koskeva julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpito. (3) Julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoa (taloustoimia ja taseita) koskevat neljännesvuosittaiset kansalliset tiedot kattavat suuren osan euroalueen kaikista rahoitustaloustoimista ja rahoitustaseista ja niillä on tärkeä asema rahapolitiikan toteuttamisen tukemisessa. Euroopan keskuspankin neuvosto on tämän vuoksi sekä omiin tarkoituksiinsa antanut sääntöjä ja suuntaviivoja turvatakseen rahoitustilastoja ja 1 EYVL C,, s.. 2 EYVL C,, s.. 3 EYVL C,, s.. 4 EYVL L 310, , s. 1. 4

5 kansallisia rahoitustilejä koskevien, vuotta lyhyemmältä aikaväliltä kerättyjen tietojen toimittamisen Euroopan keskuspankille. (4) Julkisyhteisöjen rahoitustaloustoimien ja taseiden vastasektoreita koskevat tiedot ovat välttämättömiä, jotta julkisyhteisöjen rahoitusta ja vastasektorin rahoitusinvestointeja koskevat tiedot voidaan analysoida kattavasti vastasektori- ja instrumenttikohtaisesti. (5) Helmikuun 3 päivänä 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 264/2000 ja 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1221/2002 täsmennetään muita kuin rahoitustilejä koskevat julkisyhteisöjen neljännesvuosittaiset tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille). (6) Kesäkuun 25 päivänä 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 2 ja 3 artiklassa säädetään edellytyksistä, joilla komissio voi päättää muutoksista EKT 1995:n menetelmiin niiden sisällön selkiyttämiseksi tai parantamiseksi. Julkisyhteisöjen neljännesvuosittainen rahoitustilinpito edellyttää jäsenvaltioilta lisäresursseja, joten aiheesta ei voi antaa komission päätöstä, vaan siitä olisi hyväksyttävä erillinen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. (7) Neuvoston päätöksellä 89/382/ETY 5 perustettu tilasto-ohjelmakomitea ja neuvoston päätöksellä 91/115/ETY 6 perustettu raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitea ovat ilmoittaneet puoltavansa tämän asetusluonnoksen antamista, OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Tavoite Tämän asetuksen tavoitteena on luetella ja määritellä keskeiset ominaispiirteet Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 1995:n) julkisyhteisöjen sektorin ja sen kunkin alasektorin rahoitustaloustoimien sekä rahoitusvarojen ja velkojen luokille, joita koskevat neljännesvuosittaiset tiedot on toimitettava vaiheittain komissiolle (Eurostatille). 2 artikla Neljännesvuosittaisten tietojen keruu: lähteet ja menetelmät 1. Korkealaatuisten tilastojen laatimiseksi rahoitustaloustoimia sekä rahoitusvaroja ja velkoja koskevien neljännesvuosittaisten tietojen on perustuttava mahdollisimman pitkälti julkisyhteisöissä sellaisinaan saatavilla oleviin tietoihin. Neljännesvuosittaiset tiedot julkisyhteisöjen yksikköjen hallussa olevista noteeraamattomista osakkeista (AF.512) ja muista osuuksista (AF.513), sellaisina kuin ne on määritelty ja koodattu EKT 1995:ssä, voidaan kuitenkin estimoida interpoloimalla ja ekstrapoloimalla vuosittaisista tiedoista. 5 EYVL L 181, , s EYVL L 59, , s

6 2. Rahoitustaloustoimia sekä rahoitusvaroja ja velkoja koskevien neljännesvuosittaisten tietojen keruussa on noudatettava EKT 1995:n sääntöjä ja erityisesti institutionaalisten yksikköjen sektorikohtaista luokitusta ja konsolidointia koskevia sääntöjä ja rahoitustaloustoimien sekä rahoitusvarojen ja velkojen luokitusta, kirjausajankohtaa ja arvotusta koskevia sääntöjä. 3. Neljännesvuosittaisten tietojen ja niitä vastaavien, asetuksen (EY) N:o 2223/96 mukaisesti komissiolle toimitettavien tietojen on oltava keskenään johdonmukaisia. 4. Rahoitusvaroja ja velkoja koskevat neljännesvuosittaiset tiedot ilmoittavat rahoitusvarojen ja velkapääoman määrät kunkin vuosineljänneksen päättyessä. 3 artikla Rahoitustaloustoimia, rahoitusvaroja ja velkoja koskevien neljännesvuosittaisten tietojen toimittaminen 1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) rahoitustaloustoimia (F.) sekä rahoitusvaroja ja velkoja (AF.) koskevat neljännesvuosittaiset tiedot seuraavista instrumenteista, sellaisina kuin ne on määritelty ja koodattu EKT 1995:ssä: a) monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet (SDR) (F.1 ja AF.1) b) käteisraha ja talletukset (F.2 ja AF.2) c) muut lyhytaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset (F.331 ja AF.331) d) muut pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset (F.332 ja AF.332) e) johdannaiset (F.34 ja AF.34) f) lyhytaikaiset lainat (F.41 ja AF.41) g) pitkäaikaiset lainat (F.42 ja AF.42) h) osakkeet ja muut osuudet (F.5 ja AF.5) i) kotitalouksien osuus henkivakuutus- ja eläkerahastoista (F.61 ja AF.61) j) vakuutusmaksu- ja korvausvastuu (F.62 ja AF.62) k) muut saamiset ja velat (F.7 ja AF.7). 2. Jäsenvaltioiden on myös toimitettava komissiolle (Eurostatille) 4 artiklassa tarkoitettua valtionhallinnon alasektoria (S.1311) koskevat neljännesvuosittaiset tiedot seuraavasti: a) noteeratut osakkeet paitsi rahasto-osuudet (F.511 ja AF.511) rahoitusvaroihin kohdistuvien taloustoimien ja rahoitusvarojen osalta b) käteisraha (F.21 ja AF.21) velkoihin kohdistuvien taloustoimien ja velkojen osalta. 6

7 4 artikla Julkisyhteisöjen sektorin ja alasektoreiden kattavuus Jäsenvaltioiden on toimitettava neljännesvuosittaiset tiedot julkisyhteisöjen sektorista ja sen seuraavista alasektoreista, jotka on EKT 1995:ssä määritelty ja koodattu julkisyhteisöihin (S.13) kuuluviksi: valtionhallinto (S.1311) osavaltiohallinto (S.1312) paikallishallinto (S.1313) sosiaaliturvarahastot (S.1314). 5 artikla Toimitettavien neljännesvuosittaisten tietojen luonne 1. Edellä 3 artiklassa tarkoitetut neljännesvuosittaiset tiedot on toimitettava sulautettuina (konsolidoituina) 4 artiklassa tarkoitettujen julkisyhteisöjen sektorin alasektoreiden osalta. 2. Edellä 3 artiklassa tarkoitetut neljännesvuosittaiset tiedot on toimitettava sekä sulautettuina (konsolidoituina) että sulauttamattomina 4 artiklassa tarkoitetun julkisyhteisöjen sektorin (S.13) osalta. 3. Vastasektoreittain eritellyt neljännesvuosittaiset tiedot on toimitettava 4 artiklassa tarkoitettujen valtionhallinnon (S.1311) ja sosiaaliturvarahastojen (S.1314) alasektoreiden osalta tämän asetuksen liitteessä esitetyn kuvauksen mukaisesti. 6 artikla Neljännesvuosittaisten tietojen toimittamisen aikataulu 1. Edellä 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitetut neljännesvuosittaiset tiedot on toimitettava komissiolle (Eurostatille) viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sen vuosineljänneksen päättymisestä, jota tiedot koskevat. 2. Kaikki tarkistukset edellisten vuosineljännesten tietoihin on toimitettava samanaikaisesti. 3. Edellä 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitetut neljännesvuosittaiset tiedot, lukuun ottamatta muita saamisia ja velkoja (F.7 ja AF.7), on toimitettava ensimmäisen kerran seuraavan aikataulun mukaisesti: a) valtionhallinnon alasektoria (S.1311) ja sosiaaliturvarahastojen alasektoria (S.1314) koskevat tiedot on toimitettava 30 päivään kesäkuuta 2003 mennessä b) osavaltiohallinnon (S.1312) ja paikallishallinnon (S.1313) alasektoreita koskevat tiedot on toimitettava: 7

8 i) 30 päivään kesäkuuta 2003 mennessä 3 artiklan 1 kohdassa eriteltyjen velkoihin kohdistuvien taloustoimien ja velkojen osalta; komissio voi myöntää enintään kahden vuoden poikkeuksen tietojen toimittamisen aloitusajankohdan osalta, jos kansalliseen tilastojärjestelmään on tehtävä huomattavia mukautuksia ii) 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä 3 artiklan 1 kohdassa eriteltyjen rahoitusvaroihin kohdistuvien taloustoimien ja varojen osalta. c) julkisyhteisöjen sektoria (S.13) koskevat tiedot on toimitettava 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä. 4. Edellä 4 artiklassa tarkoitettuja muita saamisia ja velkoja (F.7 ja AF.7) sekä julkisyhteisöjen sektoria (S.13) ja sen alasektoreita koskevat neljännesvuosittaiset tiedot on toimitettava komissiolle (Eurostatille) ensimmäisen kerran 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä. 7 artikla Takautuvia tietoja koskevat säännökset 1. Edellä 6 artiklassa tarkoitettujen neljännesvuosittaisten tietojen on katettava rahoitustaloustoimia koskevat takautuvat tiedot vuoden 1999 ensimmäiseltä neljännekseltä ja rahoitustaseita koskevat takautuvat tiedot vuoden 1998 neljänneltä neljännekseltä 6 artiklan 3 ja 4 kohdassa ensimmäisen kerran toimitettaville tiedoille vahvistetun aikataulun mukaisesti. 2. Takautuvat tiedot voivat tarvittaessa perustua "parhaisiin estimaatteihin", joiden osalta on noudatettava erityisesti 2 artiklan 2 ja 3 kohtaa. 8 artikla Täytäntöönpano 1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) kuvaus 3 artiklassa tarkoitettujen neljännesvuosittaisten tietojen keruussa käytettävistä lähteistä ja menetelmistä (ensimmäinen kuvaus) samalla, kun ne aloittavat neljännesvuosittaisten tietojen toimittamisen 6 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn aikataulun mukaisesti. 2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostatille) kaikki muutokset tähän ensimmäiseen kuvaukseen, kun tarkistetut tiedot toimitetaan. 3. Komissio (Eurostat) tiedottaa tilasto-ohjelmakomitealle ja raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitealle kunkin jäsenvaltion käyttämistä lähteistä ja menetelmistä. 9 artikla Raportti Edellä 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitettujen tulosten perusteella ja tilasto-ohjelmakomiteaa sekä raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomiteaa kuultuaan komissio (Eurostat) antaa 31 päivään 8

9 joulukuuta 2005 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle raportin, joka sisältää jäsenvaltioiden toimittamien neljännesvuosittaisten tietojen luotettavuuden arvioinnin. 10 artikla Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä [ ] päivänä [ ]kuuta [ ]. Euroopan parlamentin puolesta Puhemies Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 9

10 LIITE Vastasektorikohtainen erittely 7 Valtionhallinnon (S.1311) ja sosiaaliturvarahastojen (S.1314) rahoitustaloustoimet ja rahoitustaseet 8 Vastasektori / alasektori Luokka / alaluokka Yritykset (S.11) Rahoituslaitokset (S.12) Kotitaloudet ja kotitalouk sia palvelevat voittoa tavoittele mattomat yhteisöt (S.14+S.15) Ulko maat (S.2) Yht. Vakuutuslai tokset ja eläkerahastot (S.125) Rahoitusvarat Muut lyhytaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset (F.331 ja AF.331) Muut pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset (F.332 ja AF.332) Lyhytaikaiset (F.41 and AF.41) lainat Pitkäaikaiset (F.42 and AF.42) lainat Osakkeet ja muut osuudet (F.5 ja AF.5) Velat Lyhytaikaiset (F.41 ja AF.41) lainat Pitkäaikaiset (F.42 ja AF.42) lainat 7 Kehyksissä ilmoitetaan raportointivaatimukset. 8 EKT 95:n mukaiset koodit ovat: S: sektorit/alasektorit; F: rahoitustaloustoimet; AF: rahoitustaseen erät. 10

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava)

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) 9.7.2002 FI L 179/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1221/2002, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21.2.2001 KOM(2001) 100 lopullinen 2001/0056 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2002O0007 FI 01.10.2008 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 21 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) 6615/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: ECON 145 UEM 51 STATIS 33 DELACT 37 Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14. L 14/36 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/66, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 22.4.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 103/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2010, ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 334/24 FI 11.12.2002 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 213 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 213 artiklan, Luonnos neuvoston asetukseksi (EY) välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) kohdentamisesta Euroopan kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon järjestelmässä (EKT) /* KOM/97/0050 lopull. - CNS 97/0037

Lisätiedot

(uudelleenlaadittu) (EKP/2013/24) (2014/3/EU)

(uudelleenlaadittu) (EKP/2013/24) (2014/3/EU) FI L 2/34 Euroopan unionin virallinen lehti 7.1.2014 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tilastoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.12.2003 KOM(2003) 789 lopullinen 2003/0296 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 15. maaliskuuta 2001 2000/0019(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. maaliskuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka

Julkisyhteisöjen EMU-velka Julkinen talous 2010 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2009, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka jatkoi voimakasta kasvua vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 2,8 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2005 KOM(2005)611 lopullinen 2005/0233(CNS). Ehdotus NEUVOSTON ASETUS rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2015, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 63,1 prosenttia vuoden 2015 lopussa Julkisyhteisöjen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2012 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2012, 2. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 6,6 miljardia euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka

Julkisyhteisöjen EMU-velka Julkinen talous 2010 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2010, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka kasvoi edelleen vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EMU-velka kasvoi vuoden 2010

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka nousi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen nimellishintainen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.7.2003 KOM(2003) 426 lopullinen 2003/0158 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (komission

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen elpyminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen elpyminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Kansantalous 2012 Rahoitustilinpito 2012, 1. vuosineljännes Kotitalouksien nettorahoitusvarojen elpyminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Kotitalouksien nettorahoitusvarojen vuoden 2011

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2013 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2013, 2. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 4,8 miljardia euroa vuoden 2013 toisella neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.05.2002 KOM(2002) 234 lopullinen 2002/0109 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta kansantalouden

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2016, 3. neljännes Julkisen sektorin nettorahoitusvarat nousussa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2016, 1. neljännes Julkisen sektorin nettorahoitusvarat lievässä laskussa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen yhteenlasketut

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2015 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2015, 1. neljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat työeläkelaitosten ansiosta vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2017 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2017, 2. neljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarojen kasvu jatkui vuoden 2017 toisella neljänneksellä Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.03.2003 KOM(2003) 109 lopullinen 2003/0047 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2017 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2017, 1. neljännes Työeläkelaitokset vetivät julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvuun vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2009, 2. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2009, 2. vuosineljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2009, 2. vuosineljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus kääntyi nousuun vuoden 2009 toisella neljänneksellä Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2010 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2010, 1. neljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus nousi hieman vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen yhteenlaskettu

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 2008 neljäs neljännes

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 2008 neljäs neljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 2008 neljäs neljännes Julkisyhteisöjen menot kasvoivat ja tulot pienenivät vuoden 2008 4. neljänneksellä Julkisyhteisöjen tulot

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2017 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2017, 3. neljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat edelleen vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. marraskuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Julkisyheisöjen EMU-velka

Julkisyheisöjen EMU-velka Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2009, 3.vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka 69 miljardia syyskuun lopussa Julkisyhteisöjen sulautettu EMU-velka kasvoi vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2015, 4. neljännes Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat kääntyivät kasvuun vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen yhteenlasketut

Lisätiedot

Kotitalouksien nettorahoitusvarat 105 miljardia vuoden 2010 lopussa

Kotitalouksien nettorahoitusvarat 105 miljardia vuoden 2010 lopussa Kansantalous 2011 Rahoitustilinpito 2010, 4. vuosineljännes Kotitalouksien nettorahoitusvarat 105 miljardia vuoden 2010 lopussa Kotitalouksien nettorahoitusvarat kohosivat vuoden 2010 lopussa 105,2 miljardiin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2017 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2016, 4. neljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat niukasti vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat,

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2016, 2. neljännes Julkisen sektorin nettorahoitusvarat nousussa vuoden 2016 toisella neljänneksellä Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat,

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2012 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2012, 2. neljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat vähenivät hieman vuoden 2012 toisella neljänneksellä Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2015 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2015, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 2 miljardia euroa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0056 Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2014 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2013, 4. neljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarojen kasvu jatkui työeläkelaitosten ansiosta vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 10.01.2000 KOM(1999) 749 lopullinen 2000/0019 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta swap- ja korkotermiinijärjestelyjen

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2014

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2014 Julkinen talous 205 Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 204 Julkisyhteisöjen alijäämä 3,3 prosenttia ja velka 59,3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 204 Tilastokeskuksen Eurostatille raportoimien

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2014 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2014, 1. neljännes Valtionhallinnon nettorahoitusvarat hupenivat edelleen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä Valtionhallinnon velat kasvoivat

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. 1 artikla. Muutokset

SUUNTAVIIVAT. 1 artikla. Muutokset L 41/28 18.2.2016 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/231, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista annettujen

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049176/01

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. elokuuta 2017 (OR. en) 11663/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: STATIS 45 ECOFIN 679 UEM 243 DELACT 135 Euroopan

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2015

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2015 Julkinen talous 206 Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 205 Julkisyhteisöjen alijäämä 2,7 prosenttia ja velka 63, prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 205 Tilastokeskuksen Eurostatille raportoimien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.3.2008 KOM(2008) 73 lopullinen/2 2008/0053 (CNS) Corrigendum Ce document annule et remplace le COM(2008)73 du 13.2.2008 Concerne toutes les versions. Ehdotus NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 1.9.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 228/25 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2009, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Sektoritilit neljännesvuosittain

Sektoritilit neljännesvuosittain Kansantalous 2016 Sektoritilit neljännesvuosittain 2015, 4. vuosineljännes Kotitalouksien säästämisaste oli negatiivinen vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä Kotitaloussektorin säästämisaste oli

Lisätiedot