Hyvä kaupunkiympäristö- Kunnallistekniikka ja vuoropuhelua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä kaupunkiympäristö- Kunnallistekniikka ja vuoropuhelua"

Transkriptio

1 Kuntatekniikan päivät 2013, Jyväskylä 1 (5) Paavo Åvist ja Ulla-Kirsti Junttila, Sito Oy Hyvä kaupunkiympäristö- Kunnallistekniikka ja vuoropuhelua Insinöörikoulutusta on ollut Suomessa jo 100 vuotta ja siihen liittyen on tuotu esille ammatin perusperiaatteita, kuten Arkhimedeen vala, joka on kirjoitettu ainakin kaikkien Metropolia ammattikorkeakoulusta valmistuvien insinöörien tutkintotodistukseen. Vala kuuluu näin: Insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi. Insinööri on kaikessa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisen elämää. Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään taitavaksi ongelmien ratkaisijaksi. Insinööri miettii kehityksen suuntalinjoja ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista. (Lähde: UIL) Valan sanoma kumoaa kiistattomasti vanhan ja kaavamaisen jaon teknokraatteihin ja humanisteihin. Tämän jaon mukaan esimerkiksi kaupunkien organisaatioissa insinöörit on leimattu kaavamaisesti teknokraateiksi, kun taas lähes kaikki muut ammattikunnat ovat lähtökohdiltaan humanistisia ja toimivat ihmisten parhaaksi. Tämä jako on johtanut ajoittain jyrkkään vastakkainasetteluun, jossa rintamalinjat eivät perustu todellisiin asioihin liittyviin ristiriitaisuuksiin, vaan ennakkoasenteisiin ja mielikuviin vastapuolesta. Monista ammattikunnista on syntynyt esim. median välityksellä hyvin kaavamaisia mielikuvia. Listan kärjessä lienevät poliisit, mutta insinöörit tulevat ehkä hyvänä kakkosena. Kliseemäisen mielikuvan mukaan nämä teknokraatit edustavat päinvastaisia arvoja kuin humanistit. Nyt, kun Arkhimedeen vala on tuotu esiin, niin on korkea aika ryhtyä muuttamaan tätä kliseemäistä mielikuvaa, joka ei vastaa todellisuutta. Kaupunkien julkisten alueiden suunnittelu nähtiin vielä 1900-luvun alussa kiinteänä osana kaupunkien rakennustaiteellista suunnittelua. Tätä osoittavat mm. Eliel Saarisen Suur-Helsinki- ja Munkkiniemi-Haaga-suunnitelmat, joissa katutila ja sen elementit on määritelty hyvin yksityiskohtaisesti. Kunnallistekniikan kehittyessä Maistraatti valvoi kaasulyhtyjen ja muiden kunnallisteknisten laitteiden kauneutta ja sijoitusta katutilaan. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä puhelin- ja sähköjohtojen sijoituksen määräaikaiset luvat ja vaatimus verkostojen siirtämisestä maan alle niiden kaupunkikuvaa rumentavan vaikutuksen takia. Suur-Helsinki suunnitelma ei koskaan toteutunut ja Munkkiniemi-Haaga suunnitelmasta toteutui vain hyvin pieniä osia. Syynä olivat suurelta osin muuttuneet ihanteet.

2 Kuntatekniikan päivät 2013, Jyväskylä 2 (5) 1930-luvulla modernismin ihanteet ja funktionalismi syrjäyttivät Suomessa aiemmat esteettiset ihanteet, jotka olivat aiemmin alistaneet myös tekniset järjestelmät ja laitteet kaupunkikuvallisille vaatimuksille. Uusien ihanteiden seurauksena syntyi mm. autokaupunki-ihanne leveine, asfaltoituine ajoväylineen, moderneine laatikkorakennuksineen ja lähiöineen. Tämä uusi kansainvälinen ihanne ei ollut lähtöisin insinööreistä, vaan tunnetuista arkkitehdeista, kuten Le Corbusier. Käytännössä kehitys johti kuitenkin siihen, että vastuu kaupunkien julkisten katualueiden suunnittelusta siirtyi lähes kokonaan arkkitehdeilta insinööreille. Katuympäristön suunnittelua alettiin vähitellen pitää puhtaasti liikenne- ja kunnallisteknisenä suunnitteluna ja siitä vastasivat liikenne- ja katuinsinöörit sekä istutusten osalta hortonomit, jos istutuksia oli. Missä on Nupukivi Uusien ihanteiden ja vauhdikkaan autoistuimisen vuosikymmeninä, etenkin luvuilla, kaupunkikeskustoissa peitettiin suuri määrä arvokkaita luonnonkivikatuja mustalla asfaltilla. Nupukivikatuja pidettiin epätasaisina ja pyörämelua liian suurena. Usein arvokkaat nupukivet purettiin kadulta ja kivet kannettiin kaatopaikalle tai katujen ja siltojen penkereisiin. Tilalle saatiin edullinen ja autoilijaystävällinen asfaltti. Autoistumisen huumassa unohtui usein myös kadun alla olevan kunnallistekniikan saneeraus. Päätöksiä kävelykeskustojen kehittämisestä ja kävelykatukokeiluja tehtiin luvulla, mutta käytännössä niiden suunnittelu ja toteutus käynnistyi Suomessa vasta luvulla. Silloin alettiin ymmärtää, ettei autolla tarvitse päästä joka kukkakaupan eteen ja kansainvälisten esimerkkien mukaisesti kävelykeskustoja alettiin pitää vetovoimaisina ja kaupungin identiteettiä vahvistavana

3 Kuntatekniikan päivät 2013, Jyväskylä 3 (5) tekijänä. Jalankulkualueilla tavoitteeksi asetettiin katuympäristön virkistyskäyttö, viihtyisyys ja korkea laatu. Asfaltoidut ajoradat ja jalkakäytävät päällystettiin uudelleen jalankulkijalle paremmin sopivin ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisin materiaalein, aluksi betonikivillä ja laatuvaatimusten kasvaessa luonnonkivilaatoin. Myös vanhasta nupukivestä tuli haluttu materiaali, kun kaupunkien historiallisia ominaispiirteitä haluttiin korostaa palauttamalla vanhoja päällysteitä rakenteita. Kävelykatujen suunnittelussa korostuvat erityisesti käyttäjälähtöiset, humanistiset tavoitteet. Monet toteutuneet kävelykadut osoittavat, että insinöörit toimivat humanististen ihanteiden mukaisesti, kun ne on asetettu koko kaupungin suunnitteluketjun tavoitteeksi kaavoituksesta toteutukseen, ja kunnallisessa päätöksenteossa ymmärretään nämä tavoitteet. Vuoropuhelua Viime vuosikymmeninä katusuunnittelu ja katuympäristön suunnittelu ovat kehittyneet Suomessa voimakkaasti ja suunnitteluprosessista on tullut yhä vaativampi, monialaisempi ja vuorovaikutteisempi. Vaikka muutos on merkittävä, niin se ei tarkoita kunnallisteknisen suunnittelun merkityksen vähenemistä, paremminkin päinvastoin. Kaupunkien toimintojen kannalta tekniikka on aivan ratkaisevassa asemassa. Se ei kuitenkaan ole itsetarkoituksellista, kunnallistekniset järjestelmät ovat välttämättömiä kaupunkien toimivuuden ja viihtyisyyden kannalta. Ne on tarkoitettu helpottamaan ja parantamaan kaupunkilaisten elämää, joten niiden tarkoitus on mitä humaanein. Perinteinen teknokratian ja humanismin asettaminen vastakkain voidaan unohtaa. Se ei anna oikeaa kuvaa nykyaikaisen kunnallisteknisen suunnittelun tavoitteista ja käytännön työstä. Sitä todistavat myös muutokset katujen suunnitteluprosessissa. Katuympäristön suunnitteluun osallistuu

4 Kuntatekniikan päivät 2013, Jyväskylä 4 (5) insinöörien rinnalla lähes aina arkkitehti-, maisema- ja sisustusarkkitehteja, muotoilijoita ja sosiologeja, jotka työskentelevät yhteistyössä teknisten suunnittelijoiden kanssa sekä vuorovaikutuksessa asukkaiden ja muiden asianosaisten kanssa. Usein suunnitteluprosessiin osallistuu huomattava määrä kaupungin eri hallintokuntien edustajia, kiinteistöjen ja liike-elämän edustajia sekä asukkaita. Kaikkien näiden osapuolten joskus keskenään ristiriitaisten tarpeiden huomioon ottaminen edellyttää laajaa vuorovaikutusta ja eri osapuolten kuuntelua herkällä korvalla. Tämä usein paljon aikaakin vaativa esisuunnittelu- ja vuorovaikutusprosessi palkitaan hankkeen jatkosuunnitteluvaiheissa ja sen toteuttamisessa eri osapuolten kesken. Kunnallistekniikkaa ja katuarkkitehtuuria Katuympäristön esteettisen suunnittelun kytkeminen katusuunnitteluun liikenne- ja kunnallisteknisen suunnittelun rinnalle on palauttanut suunnitteluun myös sadan vuoden takaiset kaupunkirakennustaiteen ihanteet. Sitä ei vain ole vielä täysin tiedostettu Suomessa ja suunnittelualueen arvostus on edelleen heikkoa. Syynä lienee osittain se, että katuympäristön suunnittelusta vastaavat edelleen pääosin insinöörit ja tiimeissä on vain vähän arkkitehteja. Jos arkkitehdit olisivat mukana laajemmin, kuten monissa muissa maissa, niin puhuttaisiin varmaan katuarkkitehtuurista. Voimme vain toivoa, että hyvien toteutuneiden esimerkkien kautta suunnittelualueen arvostus nousee ja alalle saadaan lisää huippuammattilaisia. Katusuunnitteluun ovat tulleet luonnollisena osana ympäristön toiminnallisen ja esteettinen suunnittelun rinnalle valaistussuunnittelu, esteettömyyssuunnittelu ja usein myös taide. Vuorovaikutus- ja päätösprosessit edellyttävät suunnitelmien aiempaa parempaa havainnollistamista. Kaupunkielämän ymmärtäminen ja vuorovaikutus edellyttävät käyttäytymistieteiden tuntemusta ja sosiologin taitoja, nykyaikaisten kaupunkien monikulttuurisuus edellyttää myös kielitaitoa. Silti katusuunnittelu on edelleen keskeisesti katualueiden ja kunnallisteknisten järjestelmien suunnittelua. Yleis- ja katusuunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon keskeiset periaatteet katutilan toiminnallisesta jaosta, kaupunkikuvallisesta ilmeestä, laatu- ja kustannustasosta sekä teknisten järjestelmien sijoituksesta yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Rakennussuunnitteluvaiheessa nämä periaatteet kehittyvät ja konkretisoituvat hankeen toteutuksessa, johon pääsääntöisesti nykyisin myös suunnittelijat osallistuvat työnaikaisella suunnittelupanoksella ja valvonnan tukena.

5 Kuntatekniikan päivät 2013, Jyväskylä 5 (5) Keskustojen vanhojen katujen uudistamisessa on päädytty entistä enemmän kokonaisvaltaiseen rakentamiseen, jossa sanerataan koko kadun rakenne ja kunnallistekniikka kerrallaan, ja sieltä täältä paikkaaminen ja korjaaminen ovat jääneet vähemmälle. Kokonaisvaltaisella saneerauksella saadaan katurakenteen elinkaari huomattavasti pitkäikäisemmäksi ja sitä myötä kustannussäästöjä. Katutilassa näkyviä merkkejä teknisistä järjestelmistä ovat usein vain katukaivojen kannet, ilmastointiputket ja valaisinpylväät, jotka nousevat katupinnan yläpuolelle valtavien, koko kaupungin laajuisten teknisten järjestelmien osina. Katujen kuivatusjärjestelmä ja keskeisillä jalankulkukaduilla yhä useammin myös sulanapitojärjestelmä mahdollistavat esteettömän liikkumisen ja katutilan monipuolisen käytön myös talvella ja vaikuttaa myös katujen yllä- ja kunnossapidon tarpeen vähentymiseen. Katujen luonnonkivipäällysteet kätkevät alleen vesijohto- ja viemäriputkien lisäksi usein kaukolämmön ja uusilla alueilla usein myös jätteiden imujärjestelmän valtavat putkistot. Sähkön jakelua ja katujen valaistusta varten tarvitaan johtoverkkoa kaikkialla ja tietoliikenne vaatii yhä laajenevia verkostoja. Ilman näitä teknisiä järjestelmiä kaupunkielämä olisi mahdotonta, vaikka niitä ei nähdä. Tai jos nähdään, niin ne koetaan usein vain harmillisena katujen kaivamisena. Suomalaisten kaupunkien toimet julkisten alueiden parantamiseksi kestävät hyvin kansainvälisen vertailun, mutta ne eivät ole saaneet osakseen erityistä huomiota. Suomalainen infra-suunnittelu ja rakentaminen on korkeatasoista, ja sen arvo tulisi nähdä ja tunnustaa etenkin nyt, kun monet vanhat kaupunkikeskustat vaativat perusparannusta. Kaupunkien julkiset alueet teknisine verkostoineen ovat kaupunkien suurin investointi ja pääoma, josta meidän täytyy pitää huolta.

Hyvä kaupunkiympäristö Parempi elämä

Hyvä kaupunkiympäristö Parempi elämä Ulla-Kirsti Junttila, taiteen lisensiaatti, teollinen muotoilija ulla-kirsti.junttila@sito.fi Suomalaisen kaupunkiympäristön viihtyisyys ja laatu ovat parantuneet merkittävästi viimeisten 30 vuoden aikana.

Lisätiedot

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö.

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö. A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U J A J U L K I N E N S Ä Ä T E LY Perheen suurin hanke Vuonna 2000 astui voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen mukaisesti myös oman kodin rakentava

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Harkiten hyvä tulee. Hämeen arkkitehtuuriohjelma. Hämeen arkkitehdit SAFA

Harkiten hyvä tulee. Hämeen arkkitehtuuriohjelma. Hämeen arkkitehdit SAFA Harkiten hyvä tulee Hämeen arkkitehtuuriohjelma 62 Hämeen arkkitehdit SAFA 67 H ä m e e n a r k k i t e h tu u r i oh j e l m a n a l u e Sisältö Alkusanat 1. Hämäläisen paikan henki 1.1 Hämeen maisemat

Lisätiedot

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 2 Tämä kirja on Aalto-yliopistossa vuosina 2010

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:25 2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

CITY BOOK 14 RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI. www.kaupunkikeskustat.fi

CITY BOOK 14 RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI. www.kaupunkikeskustat.fi www.kaupunkikeskustat.fi RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI CITY BOOK 14 K E S K U S T A N K E H I T T Ä M I S E N K Ä S I K I R J A Kaupunki on kuin possumunkki, keskusta sen hilloa. P. L. www.kaupunkikeskustat.fi

Lisätiedot

kontrahti »Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 VM:n Pauliina Pekonen:

kontrahti »Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 VM:n Pauliina Pekonen: kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2/2014 2/2014 VM:n Pauliina Pekonen:»Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 > Henkilöstö mukaan työympäristön suunnitteluun s. 6 > Miksi rakennushistoriallisia

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTON TARVESELVITYS

KESKUSTAKIRJASTON TARVESELVITYS KESKUSTAKIRJASTON TARVESELVITYS 1 N KIRJASTOVERKKO... 1 1.1 Historiallinen tausta... 1 1.2 Nykyinen kirjastoverkko... 1 1.2.1 Kantakaupungin kirjastopalvelut... 2 1.2.2 Lähiöiden kirjastopalvelut... 2

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Mikkeli on. matkustajan keidas. Matkakeskus antaa joukkoliikenteelle potkua. Vesistölämpö 1 / 2008. vesijumppaaja Sirkka-Liisa Mustoselta.

Mikkeli on. matkustajan keidas. Matkakeskus antaa joukkoliikenteelle potkua. Vesistölämpö 1 / 2008. vesijumppaaja Sirkka-Liisa Mustoselta. ALANSA YKKÖNEN 1 / 2008 Vesistölämpö on Lieksan urheiluopistolle korjattu uimahalli hyvä saa ysin ratkaisu, vesijumppaaja Marko Ruti Sirkka-Liisa sanoo. Mustoselta. sivulla sivu 38 36 Asemakaavasta hyvät

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot