Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1

2 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan alueen kuvauksen, alustavat tavoitteet, nykyisen suunnittelutilanteen, olemassa olevat ja laadittavat selvitykset, kaavoituksen yhteydessä selvitettävät vaikutukset sekä kaavoituksen tavoitteellisen aikataulun. Lisäksi siitä ilmenee hankkeen vuorovaikutusmenettely ja osalliset. OAS päivitetään tarpeen mukaan työn edetessä ja se on luettavissa kunnan kotisivuilla (www.kirkkonummi.fi). 2 Kuntakeskuksen kehittämisestä Kirkkonummen kuntakeskuksen kehittäminen käsittää liikealueen ja taajama-alueen maankäytön uudistamisen. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon riittävät aluevaraukset etenkin asumisen, virkistyksen, kaupan ja työpaikkojen osalta sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelmän kehittäminen, varautuminen monipuolistuviin palveluihin sekä vaiheittain etenevä asemakaavoitus ja sen seurauksena toteutettava kunnallistekninen rakentaminen. Kuntakeskuksen liikealueen kehittäminen on ollut kunnan kärkihanke: tavoitteena elävä, viihtyisä ja turvallinen pienkaupunki. Vaikuttajatahot, yrittäjät, kiinteistönomistajat ja kunta toteuttavat yhdessä kaikille kirkkonummelaisille elinvoimaista keskustaa, jossa asutaan, viihdytään, käydään kauppaa, tehdään töitä ja iloitaan kulttuuririennoissa. Toiminnan tulee olla vireää toimintaa ja palvelujen monipuoliset. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on alueen asukasmäärän tuntuva kasvattaminen, mikä puolestaan luo edellytykset esim. kaupan sijoittumiselle liikealueelle. Kirkkonummen keskustan kehityskuva päivitetään ennen Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan aloittamista. Sen kunnianhimoista tavoitetta nostaa asukasluku :een ei saavuteta vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2011 lopussa kuntakeskuksen asukasluku on yli Kirkkonummen palveluverkkoselvityksen 2025 mukaisesti vuonna 2020 väestömäärän arvioidaan olevan noin Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaava mahdollistaa merkittävän väestökasvun, myös Heikkilän ja Bro-Kolsarin osayleiskaavat tukevat kasvua. Samojen periaatteiden mukaisesti vireillä oleva Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava vaikuttaa myönteisesti alueen väestökehitykseen. Vesihuollon toteuduttua asuminen lisääntyy myös Veklahden ja Svartvikin osayleiskaavan alueella. Kasvupotentiaaliksi on arvioitu uutta asukasta. 3 Suunnittelualue, tehtävän määrittely ja tavoitteet Suunnittelualueella on asuttu keskiajalla sekä uuden ajan alussa, 1500-luvulla maakirjojen mukaan kyläasutus oli asettunut jokivarsipeltojen äärelle. Pellot ovat säilyneet pitkälti rakentamattomina muodostaen yhä avaran maisemakokonaisuuden. Sen sijaan lähimpien vuosikymmenten kuluessa haja-rakentaminen on yleistynyt metsäalueilla. Suunnittelualue käsittää Myllykylän ja Tammikylän lisäksi osan Humaljärven ranta-alueesta, johon osayleiskaava pohjoisessa rajautuu. Humaljärven vesistö soljuu Ingelsån ja Myllykylän joen kautta Saltfjärdeniin ja edelleen Suomenlahteen. Idässä suunnittelualuetta rajaa vireillä oleva Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaava. Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaava ja olemassa oleva taaja-asutus rajautuu etelässä suunnittelualueeseen. Meikon luonnonsuojelualue rajaa lännessä suunnittelualuetta. Kansisivulta ilmenee suunnittelualue lähivaikutusalueineen. Kansisivulta ilmenee suunnittelualue lähivaikutusalueineen. Kaavoitettavan alueen asukasluku on noin 1350 ja laajuus noin 11,5 km 2. Alueella on Neidonkallion asemakaavaa lukuun ottamatta haja-asutusta. Neidonkallion asuu noin 650 asukasta. Väestötiedot ovat vuoden 2011 lopulta. 2

3 Kuntakeskuksen kehityskuvan päivittäminen Päivitettävän Kuntakeskuksen kehityskuvan kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna Sitä hyödynnettiin Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavoituksessa. Moni asia on kuitenkin sen jälkeen muuttunut ja kehityskuva päivitetään nykyisten tavoitteiden mukaiseksi sekä varautumalla tulevaisuushaasteisiin. Päivitettävä kehityskuva toteutettiin laajassa vuorovaikutuksessa merkittävien intressiryhmien ja kunnan päättäjien kanssa järjestämällä elinkeinoelämälle ja valtuustolle seminaarit, lisäksi selvitettiin intressiryhmien tavoitteita haastatteluilla (15 kpl) ja asukaskyselyllä (1000 kyselyä). Nyt tehtävässä päivityksessä kootaan olemassa oleva uusi tieto kunnan ja kuntakeskuksen kehityslinjoista siten, että uudesta kehityskuvasta ilmenee mm. kunnan tulevaisuuden tahtotila. Kehityskuvan tavoitevuosi määritellään suunnitteluprosessin aikana. Kehityskuvan päivityksessä otetaan huomioon mm. kunnan hyväksymät päätökset, ohjelmat ja strategiset linjaukset, kuten esim. kunta- ja palvelustrategia, palveluverkkoselvitys 2025 sekä kaavoitusohjelma linjauksineen. Myös kunnan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset otetaan päivityksessä huomioon, kuten esim. kunnan asuntotuotantotavoitteet sekä Helsingin seudun vision, strategisten linjausten ja kehityskuvan sisältö. Tämän lisäksi päivityksessä otetaan huomioon kuntakeskuksen kaavahankkeiden maankäyttö, joukkoliikenteen kehittämistarpeet ja siltä osin kuin mahdollista sekä laadittavien KUUMA-kuntien laatuasumishankkeen ja kehityskuvan sisältö. Kehityskuvassa linjataan kuntakeskuksen kehittämisen pääperiaatteet kunnan tahtotilan mukaisesti siten, että esim. alueen maankäyttöratkaisut konkretisoituvat kunnan hyväksymien päätösten, ohjelmien ja strategisten linjausten mukaisina. Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan tavoitteet Päätavoitteena on kehittää vetovoimaiset Myllykylän ja Tammikylän pientaloalueet, jotka kytkeytyvät alueen historiaan, maisemaan ja olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Alueen luontoarvot, suojelukohteet ja paikalliset erityispiirteet todennetaan osayleiskaavassa. Pellot säilynevät suurelta osin viljelykäytössä. Humaljärven loma-asutuksen muuttamista ympärivuotiseen asumiseen tutkitaan. Asukasluku asettunee välille. Hyvä elinympäristö, ekotehokkuus ja taloudellisuus ovat keskeisiä suunnittelutavoitteita. Tehtävänä on ratkaista suunnittelualueen maankäyttö mitoituksineen ja kunnallisteknisine tarpeineen, varmentaa toimivat liikenne- ja joukkoliikenneyhteydet sekä toteuttaa olemassa olevaan rakenteeseen kytkeytyvä virkistysverkko. Tavoitteena on, että asukkaat käyttäisivät pääsääntöisesti läheisen liikealueen kaupallisia ja julkisia palveluja. Mahdollisten päiväkotien lisäksi kunta toteuttaa alueelle joukkoliikennepalvelut. Yhdyskuntarakennetta eheyttävä maankäyttö ja liikennejärjestelyt suunnitellaan osayleiskaavan edellyttämällä tarkkuudella. Suunnittelun kautta saadaan tietous mm. alueen kunnallistekniikan toteuttamiskustannuksista ja vaiheittain rakennettavuudesta. Suunnittelun lähtötiedoiksi ja kaavoitusprosessin aikana laaditaan tarvittavat selvitykset, suunnitelmat ja arvioinnit. Niitä käytetään kaavoituksen perusteina ja päätöksenteossa, kuten esim. arvioitaessa uuden maankäytön vaikutuksia Meikon luonnonsuojelualueeseen. Osayleiskaavassa osoitetaan virkistäytymiseen riittävät alueet sekä turvalliset kevytliikenneja virkistysyhteydet. Esimerkiksi Uudenmaan maakuntakaavan viheryhteystarve-merkintä maankäytössä tarkentuu suunnittelun aikana. Kaavaprosessin aikana tutkitaan myös mahdollisen Meikon luontokeskuksen sijoittamista alueelle. Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena maankäyttö- ja rakennuslain 42 :n (MRL) mukaisesti. Tavoiteasettelussa ja suunnittelussa otetaan huomioon mm. pohjavesiolosuhteet, vedenhankinnalle tärkeät pintavesialueet ja energiahuolto 3

4 sekä MRL:n yleiskaavoitukselle asettamat sisältövaatimusten ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Uudenmaan liitto painottaa, että voimassa olevan maakuntakaavan maankäyttötavoitteiden lisäksi osayleiskaavan laadinnassa on syytä ottaa huomioon vireillä olevan maakuntakaavan uudistamiselle asetetut tavoitteet. Liiton laatima Taajamatoimintoihin liittyvä luontoselvitys 2011 asettaen rakentamisrajoituksia mm. Meikon luonnonsuojelualueen lähiympäristössä. Näiden alueiden maankäyttö on suunniteltava tarkasti kunnan luontoselvityksen valmistuttua vaarantamatta olemassa olevia luontoarvoja. Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava ja maakuntakaavan uudistaminen ovat Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan toisiaan täydentävät hankkeet. Tavoiteasettelu eheyttää kuntakeskuksen maankäyttöä, joka tulee suunnitella ajankohtaisiin selvityksiin pohjautuen. Alueen erityispiirteet, kuten esim. pohjavesialueet ja Meikon luonnonsuojelualue sekä niihin kohdistuvat vaikutusanalyysien tulokset on otettava maankäytön suunnittelussa erityisellä tarkkuudella huomioon. 4 Kaavoitustilanne ja aiemmat suunnitelmat Uudenmaan maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavassa osayleiskaavoitettavalle alueelle on osoitettu taajamatoimintojen alueen lisäksi Natura ohjelmaan kuuluva luonnonsuojelualue (Meiko) sekä vesialuetta sekä ns. valkoista aluetta, jonka käyttötarkoitusta ei ole määritelty. Suunnittelualueella kulkee 110 kv:n voimalinjan. Taajama-alueelle on osoitettu viheryhteystarve-merkintä kuntakeskuksen liikealueelta Meikon suuntaan sekä sen jatkeena ulkoilureitti Meikon luonnonsuojelualueelle. Kunta pyrkii Uudenmaan maakuntakaavan uudistamisprosessin (2. vaihemaakuntakaava) kautta vaikuttamaan suunnittelualueen rakentamismahdollisuuksien turvaamiseen edellyttämällä riittävien taajama-alueiden varaamista maakuntakaavassa kuntakeskuksen alueelle. Uudenmaan liiton tavoitteena on saada 2. vaihemaakuntakaava maakuntavaltuustossa hyväksytyksi vuonna 2012, jonka jälkeen se toimitetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Kuva 1. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta ja sekä suunnittelualueen likimääräinen sijainti. 4

5 Kirkkonummen yleiskaava 2020 Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan alue sijaitsee pääosin yleiskaavan mukaisella maatalous sekä maa- ja metsätalousalueella. Lainvoimaisessa yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavaa maankäyttöä: - asuinpientalovaltainen asuntoalue (AP) - maaseutumainen asuntoalue (A-1) - loma-asuntoalue (RA) - lähivirkistysalue (VL) - retkeily- ja ulkoilualue (VR) - maatalousalue (MT) - maa- ja metsätalousalue (M) - maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilun ohjaustarvetta ja /tai ympäristöarvoja (MU) - luonnonsuojelualue (SL, SL-1, SL-v) - vesialue (W). Meikon luonnonsuojelualueella ja sen läheisyydessä on vedenhankinnalle tärkeä pintavesien valuma-alue (pi, piv) sekä pohjavesialue (pv-1). Alueella sijaitsee Volsintien kulttuurimiljöiden lisäksi muinaismuisto- ja rakennussuojelukohteita. Näiden arvokohteiden säilyttäminen on otettava suunnittelussa huomioon. Yleiskaavan aineisto koskee suunnittelualueella mm. kulttuuriympäristöalueita, luonnonsuojelu- ja rakennussuojelukohteita. Volsintie on historiallinen tie. Kuva 2. Ote Kirkkonummen yleiskaavasta Kuntakeskuksen ja sen lähialueen muut osayleiskaavat Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi vuonna Siinä on osoitettu kuntakeskuksen kehäväylä Vanhalta Rantatieltä Jolkbyn asuntoalueen pohjoispuolitse Gesterbyntielle. Sepänkylän ja Gesterbyn vireillä olevassa osayleiskaavassa osoitetaan 5

6 Gesterbyntien tieratkaisut kuntakeskuksesta pohjoiseen päin sekä kehäväylän linjaus länteen päin Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan alueelle. Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaavan saataneen hyväksymiskäsittelyyn vuonna Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaava mahdollistaa kodit yli asukkaalle. Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaavan mitoitus tullee olemaan sellainen, että uusia asukkaita alueelle sijoittuu noin 800. Suunnittelualueesta hieman etäämpänä sijaitsevat Heikkilän ja Bro-Kolsarin osayleiskaavat. Ne mahdollistavat vuoden 2011 lopulla noin tuhannen uuden asukkaan lisäyksen. Veklahden ja Svartvikin lainvoimainen osayleiskaava mahdollistaa niin ikään tuntuvan asukaslisäyksen, kun vesihuolto toteutetaan alueella arviolta 2020-luvun taitteessa. Tuolloin merkittävä osa loma-asunnoista muuttunee ympärivuotisiksi asunnoiksi. Kuva 3. Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava sekä lähialueen muut lainvoimaiset osayleiskaavat sekä vireillä oleva Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaavahanke (tilanne v lopussa). 6

7 5 Muut tehdyt sekä laadittavat selvitykset ja suunnitelmat Kuntakeskuksen alueelle on aiemmin laadittu useita maankäytön ja liikenteen selvityksiä, joista kehityskuvan päivittämisen ja 2. vaiheen osayleiskaavan laatimisen kannalta keskeisiä ovat: - Kirkkonummen historialliset tiet, Kirkkonummen kunta / Maunu Häyrynen (v. 1987) - Kirkkonummen rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, Kirkkonummen kunta / Sigbritt Backman (v. 1990) - Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi, Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto (v. 1993) - Kirkkonummen keskustan kehittäminen, Keskustakehitys Oy, LT-konsultit Oy, Arkkitehtuuritoimisto Jukka Turtiainen Oy (v. 2001) - Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla, SYKE (v. 2004) - Kirkkonummen kunta- ja palvelustrategia, Kirkkonummen kunta (v. 2006) - MAL 2017, Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toteuttamisohjelma 2017, Helsingin seudun kunnat (v. 2008, päivitys vireillä v. 2011) - Kirkkonummen tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, Kirkkonummen kunta, Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri sekä Strafica Oy (v. 2008) - Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston kehittämissuunnitelma, Kirkkonummen kunta ja Linea Konsultit Oy (v. 2010) - Näkymiä maakunnan maisemahistoriaan, Uudenmaan liitto (v. 2010) - Mansikkapaikat Uudellamaalla ja Itä-Uudellamalla, Uudenmaan liitto (v. 2010) - Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Uudellamaalla, Uudenmaan liitto (v. 2011) - Taajamatoimintoihin liittyvä luontoselvitys 2011, Uudenmaan liitto (v. 2011) - Kirkkonummen linjastosuunnitelma , HSL (v. 2011) - Kirkkonummen palveluverkkoselvitys 2025, Kirkkonummen kunta (v. 2011). Kirkkonummen yleiskaavan 2020 yhteydessä on laadittu perusselvityksiä ja inventointeja mm. kulttuurihistoriallisista ja muinaismuistolain alaisista kohteista. Suunnittelussa hyödynnetään lisäksi Kuntakeskuksen 1. vaiheen ja vireillä olevan Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaavojen selvitysaineistoa. Kunta laatii kuntakeskuksen liikennejärjestelmäsuunnitelman palvelemaan koko kuntakeskuksen kehittämistä. Se laaditaan osayleiskaavatyöstä erillisenä hankkeena käynnistyen vuoden 2012 alussa. Arkeologinen selvitys ja luontoselvitys laaditaan kunnan toimesta osayleiskaavoituksen lähtötiedoiksi. Talvella 2012 selvitetään mm. mahdolliset liito-oravan elinpiirit sekä riistaeläinten käyttämät kulkuyhteydet kuntakeskuksen ja Kantvikin välisellä alueilla sekä kesällä 2012 muut tarvittavat selvitykset ympäristön ja eläimistön osalta suunnittelualueelta. Lisäksi laaditaan maisema- ja rakennettavuusselvitys. Aineistot valmistuvat ennen maankäytön suunnittelun aloittamista. Tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä esim. rakennuskulttuurikohteiden osalta. Maankäytön vaikutukset Natura-alueeseen (Meiko) selvitetään. Laadittaviin selvityksiin ja suunnitelmiin kuuluvat mm. hulevesien ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmat. Hulevesien yleissuunnitelmasta tulee käydä ilmi myös vesialueiden tulvariskit. Suunnittelun aikana tutkitaan myös Humaljärven rantavyöhykkeen maankäytön soveltuvuus ympärivuotiseen asumiseen. Työssä on tarkoitus hyödyntää ns. pehmogis-paikkatietomenetelmää, jonka avulla kunnan kotisivuilla olevan karttapalvelimen kautta alueen maanomistajat, asukkaat ja käyttäjät voivat tuoda esille käsityksensä alueen ominaisuuksista, nykyisestä käytöstä sekä suunnittelutavoitteista. Menetelmä palvelee myös kaavoituksen tavoiteasettelua. 7

8 6 Suunnitteluprosessi ja sen aikataulu Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan varsinainen suunnitteluprosessi alkaa, kun Kuntakeskuksen kehityskuva on päivitetty ja tarvittavat selvitykset on laadittu. Tavoitteellinen aikataulu osayleiskaavan laatimiselle on seuraava: työvaihe kehityskuvan päivittäminen ytl kh kv kaavoituksen lähtötiedot ja tavoiteasettelu laadittavat selvitykset ja yleissuunnitelmat kaavaluonnos kaavaehdotus kaavan hyväksyminen ytl kh näht. ytl kh näht. ytl kh kv ytl kh kv näht. yhdyskuntatekniikan lautakunta kunnanhallitus kunnanvaltuusto kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä olon aikana järjestetään asukastilaisuus Yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksyttyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman loppuvuonna 2011, on kaavahanke kuulutettu vireille vuoden 2012 alussa. Tavoitteen mukaisesti kunnanvaltuusto päättää päivitetystä Kuntakeskuksen kehityskuvasta syksyllä Koska kyseessä on päivittäminen, ei kehityskuvaa aseteta nähtäville. Kuntakeskuksen tulevaisuushaasteisiin otetaan kantaa olemassa olevan tiedon avulla perustuen laadittuihin ohjelmiin, linjauksiin ja strategioihin sekä kunnan päätöksiin. Kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä olon aikana vuonna 2013 järjestettävissä asukastilaisuuksissa esitellään maankäyttösuunnitelmat niihin liittyvine selvityksineen ja suunnitelmineen. Kaavaluonnoksen asukastilaisuudessa esitellään mm. saatu pehmogis-palaute ja kaavaehdotuksen asukastilaisuudessa luonnosvaiheessa saatu palaute. Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan on määrä olla hyväksymiskäsittelyssä syksyllä Kunnanvaltuusto päättää osayleiskaavan hyväksymisestä. 7 Selvitettävät vaikutukset Suunnittelun alkuvaiheessa laaditaan tarvittavat ja ajanmukaiset selvitykset osayleiskaavoituksen ja maankäytön lähtötiedoiksi. Osa lähtötiedoista saataneen myös ns. pehmogispaikkatietomenetelmän kautta alueen maanomistajilta, asukkailta ja käyttäjiltä. Tavoitellun maankäytön ympäristölliset, taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset vaikutukset selvitetään. Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen ympäristövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen edellyttämällä tavalla. MRL 9 :n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeel- 8

9 lisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia MRA 1 :n perusteella selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: - ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön - maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon - kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin - alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen ja etenkin joukkoliikenteeseen - kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Jos yleis- tai asemakaavan maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä tarkoitetut olennaiset vaikutukset ulottuvat toisen kunnan alueelle, kaavan vaikutuksia selvitettäessä tulee olla tarpeellisessa määrin yhteydessä tähän kuntaan. Ympäristövaikutusten selvityksessä käsitellään myös periaatteet mahdollisten haitallisten vaikutusten estämiseksi tai lieventämiseksi. Ympäristövaikutuksia käsitellään osana kaavoitusprosessia. Kaavoitusratkaisun vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen selvitetään. Lisäksi joukkoliikenteen kehittäminen kuuluu tähän kaavahankkeeseen. Asukkaiden ja maiseman kannalta tärkeitä selvitettäviä vaikutuksia ovat keskustaajaman ja sen lähialueiden kehittämisen vaikutus taajamakuvaan, olemassa olevan asutuksen lähiympäristöön ja kevyen liikenteen kulkureitteihin. 8 Vaikutusten arviointimenetelmät Vaikutuksia arvioidaan eri suunnitteluvaiheissa sekä osayleiskaavatyön yhteydessä tuotettavien selvitysten ja muun materiaalin perusteella. Esimerkiksi vaikutuksia liikenneverkkoon arvioidaan käyttäen hyväksi mm. laadittavaa kuntakeskuksen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa sekä liikealueen kehittämisprojektein yhteydessä laadittuja erillisselvityksiä. Suunnittelun loppuvaiheessa tehdään mm. vaikutusselvitys uuden maankäytön vaikutuksista Naturaluonnonsuojelualueeseen (Meiko). 9 Osalliset Kaavoitustyö laaditaan vuorovaikutteisesti osallisten ja kaikkien kaavoituksesta kiinnostuneiden kanssa. Maanomistajat ja asukkaat - alueen maanomistajat - kunnan asukkaat Kunnan hallintokunnat / viranhaltijat - rakennusvalvonta - ympäristönsuojelu - kuntatekniikka - vesihuoltolaitos - perusturva - elinkeinotoimi - sivistystoimi - liikuntatoimi - kulttuuritoimi - nuorisotoimi - vanhusneuvosto - vammaisneuvosto - kunnan nimistötoimikunta Viranomaiset - Uudenmaan liitto - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos - Espoon seudun ympäristöterveys - Museovirasto - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 9

10 - Länsi-Uudenmaan poliisilaitos - Suomenlahden Meripuolustusalue - Helsingin seudun liikenne (HSL) - Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) - Espoon kaupunki - Siuntion kunta - Fortum Espoo Distribution Oy - Fortum Power and Heat Oy - Finngrid Oyj / ympäristö - Elisa Oyj - Karjaan Puhelin Oy - Pohjolan Voima Oy Muut tahot - asukasyhdistykset - Kirkkonummen yrittäjät - Kirkkonummen kuntakeskusyhdistys (KIDE) - Kirkkonummen ympäristöyhdistys - Kyrkslätts Natur och Miljö - Kyrkslätt Hembygdsförening - Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys - Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys - Suomen Sokeri Oy 10 Osallistuminen ja vuorovaikutus Kaavoitustyö järjestetään siten, että alueen maanomistajilla, ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla, yrityksillä ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Suunnittelun alkuvaiheessa alueen maanomistajien, asukkaiden ja käyttäjien tietoja ja ympäristökokemuksia kartoitetaan ns. pehmogis-mentelmällä. Saadusta palautteesta laaditaan yhteenveto, joka hyödynnetään osayleiskaavoituksessa. Asukastilaisuuksia järjestetään osayleiskaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtäville olojen aikana. Tarpeen mukaan järjestetään työn kuluessa tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia osallisten kanssa. Kunnan viranhaltijoiden sekä muiden viranomaistahojen kesken järjestetään tarvittavat neuvottelut. Kunta vastaa hankkeen tiedottamisesta eri tahoille tarpeen mukaan. Viranomaisneuvotteluja pidetään työn kuluessa tarpeen mukaan. Ensimmäisessä viranomaisneuvottelussa, joka pidettiin marraskuussa 2011, viranomaistahot esittivät näkemyksensä hankkeen tavoiteasettelusta, tarvittavien selvitysten ja suunnitelmien laatimisesta. Viranomaisneuvottelu järjestetään myös kaavaehdotuksen oltua nähtävillä. Kaavaluonnosten ja -ehdotusten nähtäville asettamisen aikana on mahdollista tuoda esille mielipiteitä sekä tehdä huomautuksia ja muistutuksia. Lisäksi kunta pyytää lausunnot tarpeellisilta tahoilta. Palautteeseen laaditaan ns. kaavoittajan vastineet. Kunnanvaltuuston hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollisuus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Vuosittain päivitettävissä kunnan kaavoituskatsauksessa ja kaavoitusohjelmassa käsitellään myös alueen suunnittelua. Asiakirjat löytyvät kunnan kotisivuilta (www.kirkkonummi.fi). 11 Tiedottaminen Kaavahanketta koskevat lehti-ilmoitukset julkaistaan Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa. Lisäksi kunnan internet-kotisivuilla (www.kirkkonummi.fi) tiedotetaan kaavoituksesta. Kaavoituksen vireille tulosta tiedotetaan edellä mainituissa lehdissä ja kunnan kotisivuilla sekä lisäksi kirjeellä suunnittelualueen maanomistajille ja sen lähivaikutusalueelle sekä viranomaisille. Kaavan asettamisesta nähtäville ja hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedotetaan julkisesti sekä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. 10

11 12 Yhteystiedot Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan laatimisesta vastaa kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Kaavavastaavina hankkeessa toimivat: kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi puh kaavoitusteknikko Mikael Pettersson puh , klo Kaavavastaavat tavoittaa parhaiten sähköpostiosoitteella (ilman å-, ä- ja ö-kirjaimia): Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 64 ) nojalla oikeus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Palautteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kirjallisen palautteen kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta voi toimittaa osoitteeseen: Kirkkonummen kunta Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut PL Kirkkonummi sekä sähköpostitse osoitteen: Käyntiosoite kuntakeskuksen liikealueella sijaitsevaan Kirkkonummen kunnantaloon sekä kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluihin on Ervastintie 2. 11

Kirkkonummen kunta Kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalvelut

Kirkkonummen kunta Kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalvelut JORVAKSENMYLLY ASEMAKAAVAN MUUTOS JORVAKSENMYLLYN ASEMAKAAVAN KORTTELEIDEN 3035 JA 3036 SEKÄ LIIKENNE- JA KATUALUEIDEN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus ja

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2647 (Johtokatu 28, Tapsikadun pää) ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asemanseudun osayleiskaava

Asemanseudun osayleiskaava INKOON KUNTA Asemanseudun osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.12.2014 P25714 Salomaa Kristina 3.12.2014 Sisällysluettelo 1 KAAVAPROSESSI JA KÄSITTELYVAIHEET... 1 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA...

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/ OAS A-2702 1 (5) A-2702 Asemakaavan muutos 6.3.2017 Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti Lahti.fi OAS A-2702 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.11.2008 Jouni Laitinen, Jutta Rönnqvist, Suvi-Elina Maunu ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA LIITE 1 1 Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA ALUEEN SIJAINTI Kaavoitus 11.12.2008; 12.03.2009, 24.04.2009 SISÄLTÖ: 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kirkkonummen kunta Kaavoitus

KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kirkkonummen kunta Kaavoitus KYRKVALLA JA JOKINIITTY ASEMAKAAVA GESTERBYN (KORTTELIT 12,13 JA 29), KYRKVALLAN (KORTTELIT 1-6) JA JOLKBYNLAAKSO-PAPPILANMÄKI-RAJAKUMPU (KORTTELI 183) ASEMAKAAVOJEN SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS-, RYHMÄPUUTARHA-,

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 29.11.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KESKUSTAAJAMAN LÄNSIOSIEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 17.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ORAVIN-JOUTENVEDEN

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1. 1/7 LIITE A Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 29.4.2014, 5.1.2015, 9.1.2016 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5)

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5) OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 1 (5) A-2695 Asemakaavan muutos 2.2. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 2 (5) ALOITE/HAKIJA Asunto Oy Vasikkahaantie 15 on

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suurpelto III Asemakaava

Suurpelto III Asemakaava 1(5) Asemakaavaselostuksen LIITE 2 Suurpelto III Asemakaava Asianumero 3708/503/2004 Aluenumero 330600 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2653 Hennalan kasarmialue, Hennala (kaavan 2. vaihe)

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2653 Hennalan kasarmialue, Hennala (kaavan 2. vaihe) 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2653 Hennalan kasarmialue, Hennala (kaavan 2. vaihe) ALOITE/HAKIJA Asemakaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 17.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTASALMEN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot