.5,1*(/0$/0,126$

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ".5,1*(/0$/0,126$

Transkriptio

1 6, $ 1(6) 6, $.5,1*(/0$/0,126$</(,6.$$9$ 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD SlLYLWHWW\

2 6, $ 2(6) 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkennetaan ja täydennetään työn aikana tarpeen mukaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman numero on 1/2004..DDYDQQLPL 3lLYlPllUl 6XXQQLWWHOXDOXH $OXHHQUDMDXV $ORLWH /lkw WLODQQH 6HXWXNDDYD 0DDNXQWDNDDYD <OHLVNDDYDW $VHPDNDDYDW 5DNHQQXVNLHOWRMD WRLPHQSLGHUDMRLWXV 0XXWD 6XXQQLWWHOXQ WDYRLWWHHW.5,1*(/0$/0,126$</(,6.$$9$ SlLYLWHWW\ Osayleiskaava laaditaan Kringelmalmin kylätaajaman alueelle Etelä-Sipoossa. Alue sijaitsee Spjutsundintien (Mt1534) eteläpuolella, kuuluen osittain Nevaksen ja osittain Spjutsundin kyliin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 65 hehtaaria. Suunnittelualueen alustava rajaus käy ilmi oheisesta karttaliitteestä. Kringelmalmin osayleiskaavan laatiminen perustuu kunnan kaavoitusohjelmaan Kuulutus kaavan vireille tulosta on julkaistu Borgåbladetissa ja Sipoon Sanomissa Voimassa oleva seutukaava on tehty vaiheittain. Viimeinen, täydentävä neljäs vaihekaava on vahvistettu Ympäristöministeriö on vahvistanut Itä- Uudenmaan maakuntakaavan Alue sijoittuu kaavassa Sköldvikin ulomman suojavyöhykkeen sisäpuolelle. Alueelle on laadittavana uusi maakuntakaava, jonka luonnos on hyväksytty Seutu/maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan tai asemakaavan alueella. Se on kuitenkin ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleistai asemakaavaa. Alue sisältyy vahvistettuun Haja-asutusalueiden yleiskaavaan. Alue sijoittuu Sköldvikin teollisuusalueen ulommalle suojavyöhykkeelle. Kaavamääräyksen mukaan vyöhykkeelle ei tule rakentaa uutta taaja-asutusta. Pääosa alueesta on kaavassa merkitty kyläkeskusalueeksi. Alueen länsipuolelle on parhaillaan laadittavana Boxin osayleiskaava. Alueelle ei ole laadittu asemakaavoja. Suunnittelualueelle on määrätty kaavan laatimista varten rakennuskielto ja toimenpiderajoitus saakka. Alueella sijaitsee 75 kiinteistöä, joista 70 on rakennettu. Rakennuksista pääosa on 60 - luvulla rakentuneita loma-asuntoja, joista osa on muutettu ympärivuotiseen käyttöön. Alueella ei ole mitään palveluita. Lähimmät palvelut ovat Boxissa, joka sijaitsee 5 kilometrin etäisyydellä Porvoon moottoritien (E18) tuntumassa. Boxissa on kauppa, päiväkoti, koulu ja huoltoasema. Alueella ei ole yleistä vesi- ja viemäriverkostoa. Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa huomioidaan nykyisen yleiskaavan rajoitukset ja ratkaistaan loma-asutuksen ja pysyvän asutuksen sijoittuminen alueelle. Suunnittelualueelle laaditaan mitoitusperusteet, joiden mukaisesti rakennusoikeus määritellään kiinteistökohtaisesti. Kantatilatarkastelussa selvitetään kiinteistöjen muodostuminen rakennuslain voimaantuloajankohdan jälkeen.

3 6, $ 3(6) 6HOYLW\NVHWMD YDLNXWXVWHQ DUYLRLQWL 2VDOOLVHWMDPXXW YDOPLVWHOXXQMD SllW NVHQWHNRRQ RVDOOLVWXMDW Työssä käytetään olemassa olevaa aineistoa kuten kartta-, kiinteistö- ja maanomistustietoja. Lisäselvityksiä tehdään: ƒ luonnosta (kasvillisuus, eläimistö) ƒ maisema-arvoista ƒ rakennuskannasta ƒ kunnallisteknisistä ratkaisuista Selvitykset tehdään kevään ja kesän 2004 aikana. Osayleiskaavatyön yhteydessä selvitetään kaavaratkaisujen vaikutuksia alueella maankäyttö- ja rakennuslain(mrl) vaatimusten mukaisesti. Kaavan vaikutuksia arvioitaessa otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus ja muut olosuhteet jotka vaikuttavat selvitystarpeisiin. Vaikutusten arviointi tehdään osana kaavoitusprosessia. Selvitysten tulee antaa riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida mitä merkittäviä suoria ja välillisiä vaikutuksia kaavan toteuttamisella voisi olla. ƒ ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön ƒ maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon ƒ kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonarvoihin ƒ alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen ƒ kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Osayleiskaavatyö tehdään kiinteässä yhteistyössä osallisten kanssa. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään(osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta (MRL 62 ). Osallisia Kringelmalmin osayleiskaavatyössä ovat ennen kaikkea asukkaat ja maanomistajat. Seuraavassa yleispiirteinen luettelo osallisista, joiden oloihin Kringelmalmin osayleiskaava saattaa vaikuttaa ja joilla tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun: <NVLW\LVKHQNLO WMDNXQWDODLVHW ƒ Asukkaat ja maanomistajat <ULW\NVHW\KWHLV W ƒ Fortum Oil and Gas Oy,Sköldvikin satama.xqqdqkdoolqwrnxqqdw ƒ Kuntatekniset palvelut ƒ Opetus-, sosiaali- ja terveystoimi ƒ Pelastustoimi ƒ Rakennusvalvonta ƒ Virkistystoimi ƒ Ympäristösuojeluyksikkö 9LUDQRPDLVHW ƒ Itä-Uudenmaan liitto ƒ Uudenmaan ympäristökeskus ƒ Ympäristöministeriö ƒ Museovirasto ƒ Turvatekniikan keskus ƒ Porvoon kaupunki

4 6, $ 4(6) 7\ YDLKHHWMD DOXVWDYDDLNDWDXOX Osayleiskaavatyö jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensin tehdään perusselvitykset ja päätetään periaatteista, jotka kootaan kehityskuvaksi, jonka kunnan luottamuselimet käsittelevät ja hyväksyvät. Sen jälkeen käynnistetään kaavoitustyö, laaditaan osayleiskaavaluonnos, joka sisältää kaavakartan, kaavamerkinnät ja määräykset. Osayleiskaavatyö etenee seuraavasti alustavan ohjelman mukaisesti: aikatavoite työvaihe neuvottelut/päätöksenteko 02/2004 Kuulutus osayleiskaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta 03/2004 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kesä syksy 2005 esitetään osallisille. Keskustelut osallisten kanssa, ideariihi Tehdään tarpeelliset selvitystyöt Tavoitteenasettelu ja rakennemallien laadinta.xxoxwxv <OHLV WLODLVXXVMD LGHDULLKL 08/ LUDQRPDLVQHXYRWWHOX 11 /2005 Selvitysaineisto kootaan ja laaditaan 12/2005-2/ / /2006 periaatteet kaavoitustyölle. 9DLKWRHKWRLVHWUDNHQQHPDOOLW DVHWHWDDQQlKWlYLOOH Keskustelut osallisten kanssa Laaditaan osayleiskaavaluonnos. Vaikutukset arvioidaan. 2VD\OHLVNDDYDOXRQQRVDVHWHWDDQ QlKWlYLOOHpyydetään osallisilta lausunnot ja mielipiteet Mielipiteiden ja lausuntojen käsittely 06 10/2006 2VD\OHLVNDDYDHKGRWXVODDGLWDDQMD DVHWHWDDQMXONLVHVWLQlKWlYLOOH Vaikutukset arvioidaan. Mielipiteiden ja lausuntojen käsittely <OHLV WLODLVXXV 7HNQLLNNDMD \PSlULVW ODXWDNXQWD K\YlNV\\ RVD\OHLVNDDYDOXRQQRNVHQ QlKWlYLOOHDVHWWDPLVHQ.XQQDQKDOOLWXVK\YlNV\\ RVD\OHLVNDDYDHKGRWXNVHQ QlKWlYLOOHDVHWWDPLVHQ <OHLV WLODLVXXV 9LUDQRPDLVQHXYRWWHOX 11 12/2006.XQQDQYDOWXXVWR K\YlNV\\RVD\OHLVNDDYDQ

5 6, $ 5(6) 2VDOOLVWXPLQHQMD YXRURYDLNXWXV Kaavoitustyötä tehdään läheisessä yhteistyössä osallisten kanssa. Tietoja työstä saa Sipoon kunnan web-sivuilta sekä Borgåbladetista ja Sipoon Sanomista. Osallisille tullaan järjestämään keskustelutilaisuuksia kaavoitustyön aikana. Valmisteluaineisto, kuten kaikki selvitykset ja raportit ovat esillä kaavoitustyön ajan Kuntalassa. Kaavoitusyön alkuvaiheessa on osallisilla mahdollisuus esittää mielipiteensä koskien alueen suunnittelua. Alkuvaiheessa järjestetään lisäksi alueen asukkaille ideariihi jossa yhteisesti pohditaan kaavoitukselle asetettavia tavoitteita. Asukaspalautteesta tehdään yhteenveto ja laaditaan Kringelmalmin kehityskuva, jonka kunta hyväksyy. Kunnanvaltuuston hyväksymän kehityskuvan mukaisesti tullaan laatimaan osayleiskaavaluonnos. Osallisilla on tällöin mahdollisuus esittää mielipiteensä. Kaavoittaja on alla esitetyin yhteystiedoin tavoitettavissa koko suunnittelun ajan. Lisäksi järjestetään kunnassa yleisötilaisuuksien yhteydessä kaavoittajan vastaanottopäivät, jolloin voi erikseen varata ajan kaavoittajan kanssa keskustelua varten. Vastaavasti on osallisilla mahdollisuus tuoda näkökohtiaan esille kun osayleiskaavaluonnos ja -ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Viranomaisneuvotteluja järjestetään tarvittavassa laajuudessa kaavoitustyön aikana. /LVlWLHWRMD YDOPLVWHOXVWD Kun valtuusto on hyväksynyt kaavan, tulee siitä valitusajan jälkeen oikeusvaikutteinen. Päätöksestä on mahdollisuus valittaa Helsingin hallintooikeuteen. Lisätietoja valmistelusta antavat: kaavoituksesta vastaavat konsultit; arkkitehti Kristina Karlsson, puh / tai maisema-arkkitehti Yrjö Ala-Heikkilä, Näkymä Oy puh / Sipoon kunnassa maankäyttöinsinööri Pekka Söyrilä, Sipoon kunta puh / Kunnan yhteystiedot: Postiosoite: Sipoon kunta, maankäyttötiimi, PL 7, Sipoo Käyntiosoite: Kuntala, Iso Kylätie 18, Nikkilä(Sipoo) 0DKGROOLVHWPLHOLSLWHHWWlPlQRVDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPDQVLVlOO VWl RQWRLPLWHWWDYDHQQHQNDDYDHKGRWXNVHQDVHWWDPLVWDMXONLVHVWLQlKWlYLOOH NLUMDOOLVHVWL6LSRRQNXQQDQHGHOOlPDLQLWWXXQRVRLWWHHVHHQ

6 6, $ 6(6)

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Kirkkonummen kunta Kh 6.11.2006 Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Gesterbyn (korttelit 1-31), Kyrkvallan (korttelit 1-6) ja Gesterbyntien (kortteli 14) asemakaavat

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen.

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Takala Paimelan (21) kunnanosa osa tilojen 98-436-2-9 ja 98-436-3-171 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot