Neuvotteleva virkamies SM009:00/2017 Elina Rydman VALTIONEUVOSTON ASETUS RAHAPELIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuvotteleva virkamies SM009:00/2017 Elina Rydman VALTIONEUVOSTON ASETUS RAHAPELIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNASTA"

Transkriptio

1 SISÄMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies SM009:00/2017 Elina Rydman VALTIONEUVOSTON ASETUS RAHAPELIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNASTA 1 Johdanto Arpajaislaissa (1047/2001) säädetään rahapelien ja muiden arpajaisten toimeenpanosta ja toimeenpanon valvonnasta. Ennen 1 päivänä tammikuuta 2017 voimaan tullutta arpajaislain uudistusta rahapelejä saivat toimeenpanna kolme rahapeliyhteisöä: Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus Oy. Kolmen rahapeliyhteisön ohjauksen yhteensovittamista varten toimi sisäministeriön yhteydessä arpajaislain 42 a :ssä tarkoitettu, valtioneuvoston asettama rahapeliasioiden neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tarkemmista tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään rahapeliasioiden neuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (244/2012). Neuvottelukunnan tehtävänä oli siitä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan seurata ja arvioida rahapelialan toimintaympäristön sekä Euroopan unionin rahapelipolitiikan muutoksia ja kehitystä sekä edistää ja vahvistaa viranomaisten välistä rahapeliasioita koskevaa yhteistyötä, seurata rahapelipolitiikkaan liittyvää säädösvalmistelua sekä rahapelien toimeenpanon valvontaa. Se myös toimi eri viranomaistahojen, eduskuntapuolueiden sekä rahapelitoiminnan tuottoja saavien yleishyödyllisten yhteisöjen edustajien rahapelipolitiikkaa koskevan tiedon jakelukanavana. Valtioneuvosto asetti neuvottelukunnan 5 päivänä joulukuuta 2012 neljäksi vuodeksi. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi sisäministeriön kansliapäällikkö. Sen jäsenet edustivat rahapelipolitiikassa tai sen toimeenpanossa mukana olevia eri viranomaisia sekä eduskuntapuolueita. Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus Oy yhdistyivät vuoden 2017 alussa uudeksi rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:ksi. Yhdistämisen mahdollistaneessa uudistetussa arpajaislaissa säädetään, että ainoastaan valtion kokonaan omistamalla Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä Suomessa. Vaikka rahapeliasioiden neuvottelukunta ei enää ole tarpeellinen kolmen rahapeliyhteisön ohjauksen yhteensovittamista varten, neuvottelukunta katsottiin kuitenkin rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskeneen lainsäädäntöhankkeen (SM051:00/2015) ja sitä edeltäneen, Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisia ratkaisumalleja koskeneen selvityksen (Sisäministeriön julkaisu 12/2015) aikana tärkeäksi osaksi rahapelitoimintaan kohdistuvaa julkisen vallan ohjausta ottaen huomioon, että rahapeliala on toimintaympäristönä erittäin laaja ja sillä on liittymä useiden ministeriöiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien toimintaan ja niiden tehtäviin. Hallituksen esityksessä arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 132/2016 vp) todetaan, että yksinoikeusjärjestelmän oikeuttamisperusteiden ylläpitämiseksi on tarpeen koordinoida ja yhteen sovittaa erilaisia tavoitteita ja että sisäministeriön yhteydessä tulisi olla tätä tehtävää varten asiantuntijaelin. Valtioneuvoston asettama rahapeliasioiden neuvottelukunta toimisi hallituksen esityksessä tarkoitettuna asiantuntijaelimenä. Uudistetun arpajaislain 42 a :n mukaan rahapeliasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita. Annettavalla valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin pykälän 2 momenttiin sisältyvän asetuksenantovaltuussäännöksen mukaisesti neuvottelukunnan tarkemmista tehtävistä ja kokoonpanosta. Neuvottelukunnalla olisi keskeinen rooli vuoropuhelun ja tiedonvaihdon foorumina yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Neuvottelukunta kokoaisi yhteen rahapelitoimintaan liittyvien eri viranomaisten ja rahapelitoiminnan tuotosta avustuksia saavien yh-

2 2 teisöjen edustajat sekä asiantuntijat. Neuvottelukunnassa olisi myös laaja-alainen poliittinen edustus, joka koostuisi kaikkien eduskuntapuolueiden edustajista. 2 Yksityiskohtaiset perustelut 1. Rahapeliasioiden neuvottelukunnan tehtävät. Neuvottelukunnan lakisääteinen tehtävä on seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita. Suomen kansallisen rahapelipolitiikan tavoitteet määritetään arpajaislain 1 :ssä. Sen mukaan arpajaislain tarkoituksena on taata yleishyödyllisiin arpajaisiin osallistuvien oikeusturva, estää arpajaisiin liittyvät väärinkäytökset ja rikokset sekä ehkäistä ja vähentää arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Rahapelit ovat yksi arpajaislaissa tarkoitettu arpajaisten toimeenpanomuoto. Suomen rahapelipolitiikka on vakiintuneesti perustunut yksinoikeusjärjestelmään, jonka avulla on katsottu voitavan tehokkaimmin saavuttaa edellä mainitut tavoitteet. Pykälässä säädettäisiin arpajaislain 42 a :n 2 momentin nojalla tarkemmin rahapeliasioiden neuvottelukunnan tehtävistä. Tehtävät vastaisivat pitkälti aiemman neuvottelukunnan tehtäviä. Ehdotettu tehtäväkokonaisuus tukisi suomalaisen rahapelipolitiikan ja -järjestelmän tavoitteiden toteuttamista. Pykälän 1 momentin mukaan neuvottelukunnan tehtävänä olisi seurata ja arvioida arpajaislain 1 :ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämisen kannalta on erittäin tärkeää, että eri toimijoilla on mahdollisimman kattava ja ajantasainen käsitys rahapelijärjestelmän eri osaalueista ja että kokonaiskäsityksen perusteella voidaan arvioida mahdollisia rahapelipolitiikan kehittämistarpeita. Neuvottelukunta seuraisi ja arvioisi 2 momentissa tarkemmin säädettäväksi ehdotettuja rahapelipolitiikkaan liittyviä osa-alueita. Asetuksella ei olisi tarkoitus muuttaa rahapeliasioista vastaavien ministeriöiden tai viranomaisten tehtäviä tai toimivaltuuksia, vaan neuvottelukunnan tehtäväkokonaisuus olisi kyseisiä tehtäviä tukeva. Seuranta- ja arviointitehtävän lisäksi momentissa säädettäisiin eräistä muista neuvottelukunnan tehtävistä. Rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen on Suomen rahapelipolitiikan pääasiallinen tavoite. Neuvottelukunnan keskeinen tehtävä olisikin seurata ja arvioida rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja koskevan tilanteen yleistä kehitystä sekä haittojen ehkäisyn ja vähentämisen toteutumista ja kehittämistarpeita. Rahapelihaittojen ehkäisyn kokonaistehtävä kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle, joka on antanut sen toimeksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (jäljempänä THL). THL tutkii rahapelikäyttäytymistä ja -haittoja, rahapelitoiminnan yhteiskunnallista sääntelyä sekä kehittää rahapelaamiseen liittyvien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä sekä palvelujärjestelmää. Sosiaali- ja terveysministeriö voisi esimerkiksi yhdessä THL:n kanssa tuottaa neuvottelukunnalle ajantasaista tilannekuvaa rahapelihaittojen kehityksestä Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriöllä tulisi olemaan neuvottelukunnassa keskeinen rooli rahapelipolitiikan pääasiallisen tavoitteen seurannassa ja arvioinnissa ja se vastaisi jatkossakin arpajaislain 52 :n mukaisesti rahapelihaittojen ehkäisyn kokonaistehtävästä. Neuvottelukunta seuraisi ja arvioisi myös rahapelipolitiikkaan liittyvää säädösvalmistelua. Sisäministeriö vastaa rahapelipolitiikan linjausten valmistelun ja rahapelipolitiikan koordinoinnin lisäksi rahapeliasioihin liittyvästä säädösvalmistelusta. Rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskeneen lainsäädäntöhankkeen valmistelun seuraamista varten sisäministeriö asetti erillisen parlamentaarisen seurantaryhmän, jossa olivat edustettuina kaikki eduskuntaryhmät. Jatkossa olisi tarkoituksenmukaista, että rahapeliasioiden neuvottelukunta voisi toimia myös keskeisten rahapelitoimintaan liitty-

3 3 vien lainsäädäntöhankkeiden seurantaryhmänä ottaen erityisesti huomioon, että 3 :ssä ehdotetaan, että neuvottelukunnan kokoonpanoon kuuluisi myös eduskuntapuolueiden edustajat. Näin voitaisiin tukea rahapelipolitiikkaan liittyvää säädösvalmistelua ja varmistaa laaja yhteiskunnallinen vuoropuhelu jo säädöshankkeen valmistelun aikana ja täten edistää säädösvalmistelun laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä olisi seurata ja arvioida rahapelialan kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä Euroopan unionin rahapelipolitiikassa tapahtuvia muutoksia ja asiaan liittyvän Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kehitystä. Erityisesti sähköisen toimintaympäristön nopea kehitys ja siinä tapahtuvat muutokset asettavat haasteen rahapelialan sääntelylle. Myös Euroopan unionin rahapelipolitiikalla ja sen mahdollisilla muutoksilla sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöllä on keskeinen merkitys suomalaisen yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän ylläpitämisen kannalta. Neuvottelukunnan tehtävänä olisi seurata ja arvioida myös rahapelien toimeenpanon valvontaa. Rahapelien toimeenpanon valvonta on yksi keskeinen elementti yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämisessä. Rahapelien toimeenpanoa valvotaan arpajaislain 42 :n mukaan peleihin osallistuvien oikeusturvan takaamiseksi, väärinkäytösten ja rikosten estämiseksi sekä rahapeleistä aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen vähentämiseksi. Yksinoikeusjärjestelmän ylläpitäminen edellyttää Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti tiukkaa valtiollista pelien toimeenpanon ja markkinoinnin valvontaa. Poliisihallitus vastaa rahapelien toimeenpanon valvonnasta. Lisäksi Poliisihallituksen tehtävänä on valvoa, että rahapelien markkinoinnissa noudatetaan arpajaislain ja kuluttajansuojalain (38/1978) säännöksiä. Poliisihallitus on itsenäinen ja riippumaton valvontaviranomainen. Neuvottelukunnan seuranta- ja arviointitehtävää varten Poliisihallitus voisi esimerkiksi antaa aika ajoin katsauksia valvonnan kokonaistilanteesta tai joistakin tietyistä asiakokonaisuuksista. Jos neuvottelukunta edellä mainittuja seuranta- ja arviointitehtäviä hoitaessaan havaitsisi kehittämistarpeita Suomen rahapelipolitiikassa, voisi se tarvittaessa tehdä aloitteita kehittämiseksi tarvittaviksi toimenpiteiksi. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluisi myös nykymallin mukaisesti rahapelitoimintaan liittyvien eri tahojen välisen yhteistyön edistäminen sekä viranomaistahojen, eduskuntapuolueiden ja rahapelitoiminnan tuotosta avustuksia saavien yhteisöjen edustajien rahapelipolitiikkaa koskevan tiedon jakelukanavana toimiminen. Neuvottelukunnan laaja-alaisen kokoonpanon myötä voitaisiin osaltaan tehostaa tiedonkulkua rahapelitoimintaan liittyvien eri tahojen kesken. 2. Neuvottelukunnan toimikausi. Arpajaislain 42 a :n mukaan valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan. Se asetettaisiin sisäministeriön esityksestä eduskunnan vaalikauden ajaksi. Neuvottelukunta toimisi siihen asti, kunnes uusi neuvottelukunta on asetettu. Säännökset vastaisivat voimassa olevaa asetusta sillä poikkeuksella, että jatkossa neuvottelukunnan toimikausi seuraisi eduskunnan vaalikautta. 3. Neuvottelukunnan kokoonpano. Arpajaislain 42 a :ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen (HE 132/2016 vp) mukaan tarkoituksena on, että neuvottelukunnan jäseninä olisivat esimerkiksi edustajat keskeisistä rahapelitoimintaan liittyvistä viranomaisista, eduskuntaryhmistä sekä edunsaajista. Neuvottelukunnan kokoonpano vastaisi hyvin pitkälti voimassa olevassa asetuksessa säädettyä. Edustettuina olisivat rahapelitoimintaan liittyvät ministeriöt, viranomaiset, edunsaajat sekä eduskuntapuolueet. Uusia jäseniä aiempaan neuvottelukuntaan verrattuna olisivat valtioneuvoston kanslian ja edunsaajien edustajat.

4 4 Puheenjohtajana toimisi jatkossakin sisäministeriön kansliapäällikkö. Varapuheenjohtaja edustaisi eduskuntapuolueita, kuten nykyisinkin. Puolueet valitsisivat varapuheenjohtajan keskuudestaan. Neuvottelukunnan jäsenten enimmäismäärä olisi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 24. Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa lukuun ottamatta olisi henkilökohtainen varajäsen. Sisäministeriö voisi 1 momentin mukaisesti nimittää neuvottelukuntaan pysyviä asiantuntijoita. Säännös vastaisi voimassa olevaa asetusta. Aiemman neuvottelukunnan pysyvänä asiantuntijana toimi Poliisihallituksen arpajaishallintopäällikkö. Myös jatkossa voisi olla tarpeen nimittää neuvottelukuntaan pysyviä asiantuntijoita. Rahapelitoiminta liittyy useiden ministeriöiden ja viranomaisten tehtäviin. Sisäministeriö vastaa rahapelipolitiikan koordinoinnista ja rahapeliasioihin liittyvästä säädösvalmistelusta. Poliisihallitus vastaa rahapeleihin liittyvistä valvontatehtävistä. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa rahapelaamiseen liittyvien haittojen seurannasta ja tutkimuksesta sekä niiden ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä. Tätä tehtävää ministeriö toteuttaa yhteistyössä THL:n kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii syksyllä 2016 toimintansa aloittanut rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmä. Valtioneuvoston kanslia vastaa Veikkaus Oy:n omistajaohjauksesta, minkä vuoksi sillä olisi jatkossa edustaja neuvottelukunnassa. Valtiovarainministeriö valmistelee valtion talousarvion, johon Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnan tuotto otetaan arviomäärärahana. Niin sanotut tuotonjakoministeriöt eli maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö osallistuvat valtion talousarvion valmisteluun ja päättävät oman toimialansa osalta Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnan tuotosta jaettavien avustusten ja valtionosuuksien myöntämisestä. Myös työ- ja elinkeinoministeriöllä on liittymä rahapeliasioihin, sillä Euroopan unionissa rahapeliasioita käsitellään osana ministeriön hallinnonalalle kuuluvaa sisämarkkinapolitiikkaa. Neuvottelukunnalle esitettävien tehtävien vuoksi olisi välttämätöntä, että eduskuntapuolueet olisivat jatkossakin edustettuina neuvottelukunnassa. Vaikka rahapelitoiminnasta saatava tuotto ei ole eikä Euroopan unionin oikeuden näkökulmasta voikaan olla peruste ylläpitää rahapelaamista koskevaa yksinoikeusjärjestelmää, on rahapelituotolla ja siitä jaettavilla valtionavustuksilla ja -osuuksilla huomattava yhteiskunnallinen merkitys. Useat edunsaajat ovat myös mukana rahapelihaittojen ehkäisytyössä. Tämän vuoksi myös tuotosta avustuksia saavilla tahoilla olisi edustus neuvottelukunnassa. Ottaen huomioon Suomen rahapelipolitiikan pääasiallisen tavoitteen rahapelihaittojen ehkäisystä ja neuvottelukunnan tehtävän rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumisen ja kehittämistarpeiden seurannasta olisi tarkoituksenmukaista, että edunsaajatahoa edustaisi rahapelihaittojen ehkäisytyössä käytännössä toimivat edunsaajat. Heidän asiantuntemuksellaan voitaisiin näin ollen tukea haittojen ehkäisytavoitetta. Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaisi kesken toimikauden, sisäministeriöllä olisi toimivalta määrätä tai nimittää eronneen jäsenen tilalle uusi jäsen tai varajäsenen neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtioneuvosto ei siis nimittäisi eronneen tilalle uutta jäsentä. 4. Työskentely. Neuvottelukunnan tehtävien hoitaminen edellyttäisi myös neuvottelukuntaan kuulumattomien tahojen kuulemista. Asetuksessa säädettäisiinkin, että neuvottelukunta kuulisi yksinoikeudella Suomessa rahapelitoimintaa harjoittavan Veikkaus Oy:n edustajia. Yhtiötä voitaisiin kuulla esimerkiksi silloin, kun olisi tarpeen saada näkemys rahapelialan toimintaympäristön muutoksista. Neuvottelukunta voisi tehtäviensä hoitamiseksi kuulla myös ulkopuolisia asiantuntijoita sekä hankkia tarvittaessa eri tahoilta lausuntoja ja selvityksiä. Kuultavat asiantuntijat voisivat olla esimerkiksi rahapelihaittojen tutkimuksesta tai hoidosta vastaavia tahoja tai Euroopan unionin lainsää-

5 5 däntöön, rahapelipolitiikkaan ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perehtyneitä tahoja. Neuvottelukunta voisi kuulla myös rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmää, erityisesti silloin, kun se haluaisi saada selvitystä pelien ominaisuuksien ja pelien saatavuuden vaikutuksista rahapelihaittojen muodostumiseen. Voimassa olevan asetuksen mukaisesti neuvottelukunta voisi asettaa käsiteltävien asioiden valmistelua varten määräaikaisia jaostoja ja työryhmiä, joihin voi kuulua myös neuvottelukuntaan kuulumattomia asiantuntijoita. Rahapeliasioiden neuvottelukunnan yhteydessä on toiminut neuvottelukunnan asettama työvaliokunta, jonka jäsenistö on muodostunut rahapeliasioista vastaavien ministeriöiden kansliapäälliköistä sekä valtioneuvoston kanslian valtiosihteeristä. Työvaliokunta toimi muun muassa rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskeneen lainsäädäntöhankkeen ohjausryhmänä. Vastaavankaltaisen jaoston asettaminen olisi todennäköisesti myös jatkossa tarkoituksenmukaista. Ottaen huomioon neuvottelukunnan suhteellisen laajan kokoonpanon myös muunlaisten työryhmien asettaminen voisi olla tarpeen. Neuvottelukunnalla voisi ehdotetun asetuksen mukaan olla päätoiminen sihteeri, joka olisi palvelussuhteessa sisäministeriöön. Lisäksi neuvottelukunnalla voisi olla sivutoimisia sihteereitä, jotka sisäministeriö määräisi tai nimittäisi. Neuvottelukunta päättäisi muista toimintansa järjestämistä koskevista menettelytavoista. Kyseiset säännökset vastaisivat voimassa olevaa asetusta. 5. Asioiden käsittely. Neuvottelukunnan asioiden käsittelyä koskevat säännökset vastaisivat voimassa olevaa asetusta. Puheenjohtaja kutsuisi lähtökohtaisesti neuvottelukunnan koolle. Hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja voisi toimia koollekutsujana. Myös jäsenistölle mahdollistettaisiin koolle kutsuminen. Tässä tilanteessa neuvottelukunta kokoontuisi, jos vähintään puolet muista jäsenistä on sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytänyt. Neuvottelukunta olisi päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Neuvottelukunnan päätökseksi tulisi enemmistön mielipide. Äänten jakaantuessa tasan tulisi päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. 6. Palkkiot. Neuvottelukunnan kokouksista voitaisiin maksaa palkkio valtiovarainministeriön kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti. Säännös olisi uusi. Neuvottelukunnalla on keskeinen rooli rahapelipoliittisten tavoitteiden ja kehittämistarpeiden seurannassa, minkä vuoksi olisi perusteltavaa, että neuvottelukunnan kokouksista voitaisiin maksaa palkkio. Sisäministeriö päättäisi mahdollisten palkkioiden maksamisesta neuvottelukuntaa kuultuaan. Mahdollisten palkkioiden sitomisella valtiovarainministeriön suositukseen varmistettaisiin yhtenäinen käytäntö muiden vastaavankaltaisten toimielimien osalta maksettavien palkkioiden kanssa. Vuoden 2017 helmikuun alusta voimaan tulleen valtiovarainministeriön suosituksen (VM/193/ /2017) mukaan puheenjohtajalle maksetaan palkkiota virastotyöaikana ( ) pidettävästä kokouksesta tai virastotyöajan ulkopuolella enintään tunnin kestävästä kokouksesta 28 euroa sekä jäsenelle, varapuheenjohtajalle, asiantuntijalle ja sihteerille 17 euroa. Virastotyöajan ulkopuolella yli tunnin kestävästä kokouksesta maksetaan puheenjohtajalle 75 euron palkkio ja muille 45 euron palkkio. 7. Voimaantulo. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 4 päivänä lokakuuta Asetuksella kumottaisiin voimassa oleva rahapeliasioiden neuvottelukunnasta annettu valtioneuvoston asetus. Uusi rahapeliasioiden neuvottelukunta olisi tarkoitus asettaa mahdollisimman pian asetuksen voimaantu-

6 6 lon jälkeen. Sisäministeriö pyytäisi asetuksen 3 :ssä tarkoitetuilta tahoilta ehdotukset neuvottelukunnan jäseniksi. 3 Vaikutukset Asetuksesta ei aiheudu lisämäärärahatarpeita, vaan neuvottelukunnan työskentelystä aiheutuvat kustannukset voidaan kattaa sisäministeriön nykyisten määrärahojen ja vuosille tehdyn julkisen talouden suunnitelman puitteissa. Annettavalla asetuksella olisi taloudellisia vaikutuksia erityisesti, jos neuvottelukunnan kokouksista maksettaisiin palkkio. Jos neuvottelukunta kokoontuisi esimerkiksi neljä kertaa vuodessa, kokouspalkkioiden määrä olisi arviolta yhteensä noin euroa vuodessa riippuen kokousajankohdista sekä jäsenten ja muiden kokouspalkkioon oikeutettujen tarkemmasta määrästä. Lisäksi neuvottelukunnan ja sen mahdollisten jaostojen ja työryhmien kokousten järjestämisestä aiheutuisi jonkin verran kustannuksia. Mahdollisten seminaaritilaisuuksien järjestämisestä sekä neuvottelukunnan mahdollisesta julkaisutoiminnasta voisi aiheutua suurempia kustannuksia. Lisäksi kustannuksia voisi aiheutua neuvottelukunnan mahdollisesti pyytämistä asiantuntijalausunnoista. Sisäministeriö vastaisi lähtökohtaisesti edellä mainituista kustannuksista. Neuvottelukunnan ja sen jaostojen ja työryhmien jäsenen mahdollisten matkakustannusten korvaamisesta vastaisi hänen edustamansa organisaatio. Asetuksella ei olisi vaikutusta toimivaltaisten ministeriöiden ja viranomaisten tehtäviin, vaan neuvottelukunnan tehtäväkokonaisuus tukisi niitä kansallisten rahapelipoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa. Neuvottelukunnan myötä voitaisiin osaltaan entisestään vahvistaa kansallisen rahapelipolitiikan ohjausta, tiedonvaihtoa sekä ylläpitää ja kehittää yksinoikeusjärjestelmää. Neuvottelukunnan jäsenet edustaisivat monipuolisesti rahapelitoimintaan kiinteästi liittyviä eri tahoja sekä eduskuntapuolueita, millä edesautettaisiin laajaa yhteiskunnallista rahapelipoliittista vuoropuhelua. 4 Asian valmistelu Asetusluonnos on valmisteltu sisäministeriön asettamassa lainsäädäntöhankkeessa (SM009:00/2017) rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskeneen lainsäädäntöhankkeen työ- ja ohjausryhmässä käytyjen keskustelujen perusteella. Asetusluonnoksesta pyydettiin lausunnot valtioneuvoston kanslialta, ulkoasiainministeriöltä, oikeusministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, Poliisihallitukselta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Suomen Keskusta r.p.:ltä, Kansallinen Kokoomus r.p.:ltä, Uusi vaihtoehto - eduskuntaryhmältä, Perussuomalaiset r.p.:ltä, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.:ltä, Vihreä liitto r.p.:ltä, Vasemmistoliitto r.p.:ltä, Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.:ltä, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.:ltä, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ltä, Suomen Hippos ry:ltä, Veikkauksen edunvälittäjien verkostolta sekä Veikkaus Oy:ltä. Annetuista lausunnoista on laadittu yhteenveto, joka on saatavissa valtioneuvoston Hankeikkunasta. Ehdotettua asetusta pidettiin lausunnoissa kannatettavana. Lausunnoissa esitettiin joitakin muutosehdotuksia. Lausunnoissa kiinnitettiin huomioita muun muassa neuvottelukunnan ja eri ministeriöiden ja viranomaisten väliseen toimivallanjakoon, neuvottelukunnan kokoonpanoon ja työskentelymuotoihin. Asetuksen säännöksiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia lausuntokierroksen jälkeen. Säännöstä sivutoimisista sihteereistä on täsmennetty ja asetukseen on lisäksi lisätty säännös sisäministeriön toimivan sivutoimisten sihteerien määrääjänä tai nimittäjänä. Lisäksi asetuksen perusteluja on täydennetty lausuntojen johdosta.

7 7 Asetusehdotus on valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 30 :n mukaisesti toimitettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikköön tarkastettavaksi, mutta laintarkastusyksikkö ei ole ehtinyt työtilanteensa vuoksi asetusehdotusta tarkastaa. 5 Voimaantulo Asetus ehdotetaan tulevan voimaan 4 päivänä lokakuuta Asetuksella kumottaisiin voimassa oleva rahapeliasioiden neuvottelukunnasta annettu valtioneuvoston asetus. Uusi neuvottelukunta olisi tarkoitus asettaa mahdollisimman pian asetuksen voimaantulon jälkeen.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINTURVALLISUUSNEUVOTTELU- KUNNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINTURVALLISUUSNEUVOTTELU- KUNNASTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 28.10.2016 Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINTURVALLISUUSNEUVOTTELU- KUNNASTA Yleiset näkökohdat Tausta Neuvottelukunnista säädetään

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Netta Skön

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Netta Skön TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 28.10.2016 Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINALAN TURVAJÄRJESTELYJEN NEUVOTTELUKUNNASTA Yleiset näkökohdat Tausta Ydinenergialain

Lisätiedot

Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskeva hanke. Asettaminen

Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskeva hanke. Asettaminen Asettamispäätös SM1537383 1 (5) 00.01.05.00 SMDno-2015-1557 14.10.2015 SM051:00/2015 Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskeva hanke Asettaminen Sisäministeriö on tänään asettanut hankkeen

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/2673/00.01.00.00/2018 Heikki Talkkari 10.1.2019 VM210:00/2018 LUONNOS JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN 1.

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. Maa- ja metsätalousministeriö Jord- och skogsbruksministeriet Ministrg of Agriculture and Forestrg LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (2) 22.3.2019 508/01.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Lausunto ID (5) HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto ID (5) HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto ID-1620623 1 (5) 10.11.2016 POL-2016-15979 Saaramia Varvio Arpajaishallintopäällikkö Eduskunta Hallintovaliokunta HaV@eduskunta.fi HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Lausunto ID (6) HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto ID (6) HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto ID-1612187 1 (6) 24.10.2016 POL-2016-14830 Saaramia Varvio Arpajaishallintopäällikkö Eduskunta Sivistysvaliokunta SiV@eduskunta.fi HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain

Lisätiedot

Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa

Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa 13.3.2015 Rahapelijärjestelmän vahva perusta Suomessa rahapelipolitiikasta päättävät eduskunta ja valtioneuvosto Suomen rahapelijärjestelmästä ja sen eri toimijoista

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUS- JA IHMISOIKEUSYHTEYSHENKILÖIDEN VERKOSTOSTA 1 Yleistä Valtioneuvosto hyväksyi 22.3.2012 kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman, jonka perusteella oikeusministeriö

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Vanhempi hallitussihteeri 6.5.2009 Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA 1 Tausta ja pääasiallinen sisältö Opetusministeriön yhteydessä on vuoden

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA. 3 Rahapelit ja niiden toimeenpanomuotojen määritelmät

SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA. 3 Rahapelit ja niiden toimeenpanomuotojen määritelmät LAUSUNTO 14.4.2016 Viite: SMDno-2015-1557 SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA Suomen Hippos ry esittää lausuntonaan arpajaislakiin liittyviin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta /2011 Laki. arpajaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta /2011 Laki. arpajaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2011 575/2011 Laki arpajaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan arpajaislain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 19.8.2011 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia muutettavaksi siten, että yksinoikeudella

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016

RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016 RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016 UUTEEN RAHAPELIYHTIÖÖN TÄHTÄÄVÄN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU Sisäministeriö valmisteli viime hallituskaudella

Lisätiedot

HE 51/2011 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväk-

HE 51/2011 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväk- HE 51/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioehdotukseen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

HE 135/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 :n muuttamisesta

HE 135/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) muuttamista siten,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 69/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huoltovarmuuden turvaamisesta

Lisätiedot

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen HE 122/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 ja 13 :n muuttamisesta (HE 131/2017 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 ja 13 :n muuttamisesta (HE 131/2017 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 ja 13 :n muuttamisesta (HE 131/2017 vp) 19.10.2017 Lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro Valtioneuvoston kanslia / Istuntoyksikkö Muutos

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta ja avustussäännökset

1. Sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta ja avustussäännökset 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HPO/YPA 27.6.2018 Neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen TÄYDENTÄVÄ AVUSTUSTENJAKO VEIKKAUS OY:N RAHAPELITUOTOISTA TER- VEYDEN JA SOSIAALISEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

HE 50/2000 vp ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lääkelaitos

HE 50/2000 vp ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lääkelaitos HE 50/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten johtokuntien lakkauttamista koskevaksi Iainsäädännöksi ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitusta asiasta.

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitusta asiasta. LAUSUNTO 31.3.2016 SISÄMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö SMDno-2015 1557 Asia: Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskeva hanke / hallituksen esitysluonnos laeiksi arpajaislain ja eräiden

Lisätiedot

Rahapelifuusio ja arpajaislain uudistaminen. Lapin maakunnallinen järjestöfoorumi erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Rahapelifuusio ja arpajaislain uudistaminen. Lapin maakunnallinen järjestöfoorumi erityisasiantuntija Ulla Kiuru Rahapelifuusio ja arpajaislain uudistaminen Lapin maakunnallinen järjestöfoorumi 10.6.2016 erityisasiantuntija Ulla Kiuru Miksi olemme muutoksen edessä? Uudistuksen tavoitteena maailman parhaimman rahapelijärjestelmän

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN

SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN 2017 SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN TILANNEKATSAUS 2017 Johanna Järvinen-Tassopoulos (toim.) Kirjoittajat (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja Poliisihallitus)

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Heidi Sulander

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Heidi Sulander VALTIONEUVOSTON ASETUS LIIKUNNAN EDISTÄMISESTÄ 1. Esityksen tausta ja pääasiallinen sisältö Eduskunta on hyväksynyt uuden liikuntalain 3.2.2015. Tarkoitus on, että laki tulee voimaan 1.5.2015. Liikuntalain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion taidemuseosta annettua lakia niin,

Lisätiedot

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen.

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen. HE 170/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Suomen Vientiluotto Oy

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ vanhempi hallitussihteeri Luonnos 12.11.14 Tiina Korhonen

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ vanhempi hallitussihteeri Luonnos 12.11.14 Tiina Korhonen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio vanhempi hallitussihteeri Luonnos 12.11.14 Tiina Korhonen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA 1 Yleisperustelut

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

LAUSUNNOT PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNNOT PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ MUISTIO 19.3.2010 OIKEUSMINISTERIÖ Lainvalmisteluosasto Tuula Majuri LAUSUNNOT PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö pyysi lausunnon perustuslain tarkistamiskomitean mietinnöstä

Lisätiedot

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto 1 Lausunto 1 (7) kirjaamo@intermin.fi lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi kirjaamo@stm.fi Viite: SMDno-2015-1557 ja STM 3351/2015 Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva

Lisätiedot

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 167/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja hänen

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

muuttamisesta Päätös Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 :n muuttamisesta

muuttamisesta Päätös Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 156/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 :n, työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylijohtaja Esko Ranto

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylijohtaja Esko Ranto OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylijohtaja 20.4.2015 Esko Ranto VALTIONEUVOSTON ASETUS LIIKUNNAN EDISTÄMISESTÄ 1 Esityksen tausta ja pääasiallinen sisältö Uusi liikuntalaki (390/2015) tulee

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomennos LA 127/2001 vp Gunnar Jansson /r ym. LAKIALOITE 127/2001 vp Arpajaislaki ja eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tausta Eduskunta hyväksyi 19 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Asia/Ärende: Lausuntopyyntö sisäministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta Asianumero/Ärendenummer: VNK/292/03/2015

Asia/Ärende: Lausuntopyyntö sisäministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta Asianumero/Ärendenummer: VNK/292/03/2015 Lehtinen Ilari SM Lähettäjä: kirjaamo@vnk.fi Lähetetty: 12. maaliskuuta 2015 16:02 Vastaanottaja: SM_VP_HKY_Kirjaamo Aihe: VNK:n lausunto sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos Liite 1 neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos Liite 1 neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos Liite 1 neuvotteleva virkamies X.X.2019 Tomi Voutilainen VALTIONEUVOSTON ASETUS JULKISEN HALLINNON TIEDONHALLINTALAUTA- KUNNASTA 1 Johdanto Ehdotetulla valtioneuvoston

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

Finanssineuvos Markku Stenborg Valtioneuvoston asetus tuottavuuslautakunnasta. Tausta

Finanssineuvos Markku Stenborg Valtioneuvoston asetus tuottavuuslautakunnasta. Tausta Valtiovarainministeriö Perustelumuistio Finanssineuvos Markku Stenborg 6.2.2018 Valtioneuvoston asetus tuottavuuslautakunnasta Tausta EU:n neuvosto antoi suosituksen kansallisten tuottavuuslautakuntien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 12 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että työttömyysturvalautakunnan

Lisätiedot

eräitä teknisiä muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

eräitä teknisiä muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 82/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 2 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta

Lisätiedot

HE 47/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 :n muuttamisesta

HE 47/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Energiavirastosta annettua lakia siten, että

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 15/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 15/2006 vp EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 15/2006 vp Lakialoite laeiksi kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta sekä eduskunnan virkamiehistä annetun lain ja valtion maksuperustelain 1 ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA MUISTIOLUONNOS STM049:00/2015 1(5) 20.9.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA YLEISPERUSTELUT 1 Nykytila ja sen arviointi 1.1 Istanbulin

Lisätiedot

HE 85/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Matkailun edistämiskeskuksesta. Lailla korvattaisiin

HE 85/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Matkailun edistämiskeskuksesta. Lailla korvattaisiin HE 85/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Matkailun edistämiskeskuksesta. Lailla korvattaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys (6/2018 vp) eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta klo 12

Hallituksen esitys (6/2018 vp) eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta klo 12 Hallituksen esitys (6/2018 vp) eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 8.3.2018 klo 12 Tommi Nieppola, LVM, erityisasiantuntija 1 Nykytilan arviointi Arvoisa puheenjohtaja,

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia VALTIONEUVOSTON ASETUS VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN TOIMEENPANOSTA

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia VALTIONEUVOSTON ASETUS VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN TOIMEENPANOSTA SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 22.12.2016 Jukka Tukia VALTIONEUVOSTON ASETUS VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN TOIMEENPANOSTA 1. Yleistä Sisäministeriö asetti 14.10.2015 hankkeen rahapeliyhteisöjen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Lausunto ID (8)

Lausunto ID (8) Lausunto ID-18111877 1 (8) 23.02.2018 POL-2018-3220 Sisäministeriö kirjaamo@intermin.fi SMDno-2017-1629 Poliisihallituksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 10.7.2017 Lausuntoversio EHDOTUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUKSEKSI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESTA 1 Asian tausta ja asetusehdotuksen

Lisätiedot

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus.

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus. 1 HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain,

Lisätiedot

Lautakunnan arvioiden on perustuttava avoimiin tieteellisiin menetelmiin ja luotettaviin tilasto-, rekisteri- ja muihin tietoihin.

Lautakunnan arvioiden on perustuttava avoimiin tieteellisiin menetelmiin ja luotettaviin tilasto-, rekisteri- ja muihin tietoihin. 1(2) Valtioneuvoston asetus kansallisesta tuottavuuslautakunnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Kansallinen tuottavuuslautakunta Suomen talouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn arviointia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

YHTEENVETO LAUSUNTOPYYNNÖSTÄ JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETUKSEN MUUTOKSESTA JA NIMEÄMISPYYNNÖSTÄ NEUVOTTELUKUNTAAN

YHTEENVETO LAUSUNTOPYYNNÖSTÄ JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETUKSEN MUUTOKSESTA JA NIMEÄMISPYYNNÖSTÄ NEUVOTTELUKUNTAAN MUISTIO VM129:00/2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari 9.2.2016 YHTEENVETO LAUSUNTOPYYNNÖSTÄ JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETUKSEN MUUTOKSESTA

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

Lausuntopyyntö OKM lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta valtionavustuksesta poliittisille ajatuspajoille

Lausuntopyyntö OKM lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta valtionavustuksesta poliittisille ajatuspajoille Lausuntopyyntö OKM/13/010/2013 12.03.2013 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta valtionavustuksesta poliittisille ajatuspajoille Pyydämme lausuntoanne 12.4.2013

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Asia: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Asia: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta LAUSUNTO 18.11.2016 Hallintovaliokunta Viite: Asiantuntijakuuleminen hallintovaliokunnassa 18.11.2016 Asia: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAY:N TOIMINTA JA SEN PERUSTA 4 1.1 RAY:n asema 4 1.2 RAY:n tehtävä 5 1.3 RAY:n päämäärät 5 1.4 RAY:n ydintoiminnat 5 1.4.1 Rahapelitoiminta

Lisätiedot

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät 7.-8.9.2017 STEA Hilppa Tervonen STEA STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä. HE 307/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Henri Helo SISÄMINISTERIÖN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN. Yleistä

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Henri Helo SISÄMINISTERIÖN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN. Yleistä SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 1.4.2015 Henri Helo SISÄMINISTERIÖN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Yleistä Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 19.3.2015 hyväksynyt sisäministeriön esittämät

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot