SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia VALTIONEUVOSTON ASETUS VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN TOIMEENPANOSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia VALTIONEUVOSTON ASETUS VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN TOIMEENPANOSTA"

Transkriptio

1 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia VALTIONEUVOSTON ASETUS VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN TOIMEENPANOSTA 1. Yleistä Sisäministeriö asetti hankkeen rahapeliyhteisöjen Fintoto Oy:n, Rahaautomaattiyhdistyksen, jäljempänä RAY, ja Veikkaus Oy:n rahapelitoimintojen yhdistämiseksi (SM051:00/2015). Hankkeessa valmisteltu hallituksen esitys laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 132/2016) annettiin eduskunnalle käsiteltäväksi Lait tulevat voimaan Jatkossa yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen on uudella rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:llä. Arpajaislakia (1047/2001) koskeva lakimuutos sisältää rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskevien välttämättömien säädösmuutosten lisäksi myös tarpeelliset, pääosin teknisluonteiset muutokset lain asetuksenantovaltuussäännöksiin, joilla säännellään muun ohella Suomen rahapelipoliittisten tavoitteiden mukaisesti rahapelien saatavuutta ja niiden ominaisuuksia. Arpajaislain 11 :n mukaan Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen. Lain 13 c :n 1 momentin mukaan rahapelit on toimeenpantava siten, että rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset pyritään estämään sekä pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään, kuinka suuri osuus rahapelejä toimeenpantaessa kertyvistä pelimaksuista on maksettava pelaajille voittoina, miten voitot on pyöristettävä sekä miten perimättä jääneet voitot on jaettava. Edelleen 2 kohdan mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään pelipisteissä, erityisissä pelisaleissa ja pelikasinoissa olevien raha-automaattien, erityisautomaattien ja kasinopelien lajeista ja enimmäismääristä, erityisten pelisalien enimmäismääristä sekä pelikasinoiden lukumäärästä, sijaintipaikoista ja aukioloajoista. Rahapeliyhteisöjen yhdistymisen seurauksena nykyisen kolmen yhteisökohtaisen asetuksen sijaan annettaisiin yksi rahapelien toimeenpanoa koskeva asetus. Kyseiset voimassa olevat asetukset ovat Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta annettu valtioneuvoston asetus (1286/2011), Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta annettu valtioneuvoston asetus (1287/2011) ja Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annettu valtioneuvoston asetus (1288/2011). Uuteen asetukseen siirrettäisiin voimassa olevan arpajaisista annetun valtioneuvoston asetuksen (1345/2001), jäljempänä arpajaisasetus, 1 luvun rahapelitoimintaa koskevat säännökset raha-arpajaisten arpoihin merkittävistä ja niiden myynnin yhteydessä annettavista tiedoista (3 ), säännökset raha-arpajaisten arvonnasta, arpojen sekoittamisesta sekä raha-arpajaisten arvontapöytäkirjasta (4 ja 5 ), säännökset veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien tulosten vahvistamispöytäkirjasta (6 ) sekä säännökset ratkaisusuositushakemuksesta ja siihen liitettävistä selvityksistä, ratkaisusuosituksen hakemisen määräajasta ja hakemuksen sisällöstä (7 ja 8 ) Lisäksi voimassa olevien rahapeliyhteisökohtaisten toimeenpanoasetusten tavoin uuteen asetukseen sisältyisivät arpajaisten toimeenpanoon liittyvinä säännöksinä säännökset rahapeleihin osallis-

2 2 tumisesta, voitto-osuuksien tasauksesta sekä maksamattomien pelitoiminnan varojen käyttötarkoituksista. 2. Yksityiskohtaiset perustelut 1. Rahapeleihin osallistuminen Pykälässä määriteltäisiin osallistumistavat rahapeleihin. Vastaava säännös sisältyy voimassa oleviin yhteisökohtaisiin asetuksiin. Pykälän 1 momentin mukaan rahapeleihin osallistuminen edellyttäisi aina vastiketta. Veikkaus Oy määräisi peleihin osallistumismaksun rahapelien pelisäännöistä annetun sisäministeriön asetukseen sisältyvien rajoitusten puitteissa. Esimerkiksi raha-automaatti- ja kasinopeleille on sisäministeriön asetuksella asetettu enimmäispanokset, jotka määrittävät enimmäishinnan kyseisten pelien yksittäiselle pelikierrokselle. Pelimaksun maksamisen lisäksi peliin osallistumisessa merkityksellistä olisi myös pelisääntöjen mukainen pelaajalta edellytettävä toiminta, esimerkiksi pelimerkkien sijoittaminen tai raha-automaatin painikkeiden painaminen ja pelin käynnistäminen. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin puolestaan niistä paikoista, joissa rahapeleihin voisi osallistua. Pelaaminen voisi tapahtua pelipisteessä, erityisessä pelisalissa, pelikasinossa, raviradalla tai sähköisesti toimeenpantavien rahapelien osalta itsepalveluna esimerkiksi tietokoneen välityksellä. Erityisten pelisalien ja pelikasinoiden lukumäärästä säädettäisiin jäljempänä asetuksen 10 ja 11 :ssä. 2. Raha-automaattien, erityisautomaattien, kasinopelien, veikkauspelien, vedonlyöntipelien ja raha-arpajaisten pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavat osuudet Asetuksen 2 :ssä säädettäisiin pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavista osuuksista eli niin sanotuista palautusprosenteista. Rahapeleistä pelaajille maksettavat osuudet ehdotetaan ryhmiteltäväksi asetuksen eri pykäliin siten, että 2 :ssä säädettäisiin raha-automaattien, erityisautomaattien, kasinopelien, veikkauspelien, vedonlyöntipelien ja raha-arpajaisten pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavista osuuksista ja asetuksen 3 :ssä totopelien pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavista osuuksista. Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan arpajaislain muutoksen nojalla uudella rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:llä olisi oikeus toimeenpanna myös niin sanottuja yhdistelmäpelejä, jotka sisältävät ominaisuuksia arpajaislain 3 :ssä säädetyistä eri rahapeleistä. Tarkoitus on, että myös näiden yhdistelmäpelien pelaajille voittoina maksettavista osuuksista säädettäisiin jatkossa Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annettavassa asetuksessa ennen uuden pelin toimeenpanon aloittamista. Pykälän säännökset eri rahapelien voittoina maksettavista osuuksista vastaisivat voimassa olevia Veikkaus Oy:n sekä Raha-automaattiyhdistyksen toimeenpanoasetuksiin sisältyviä säännöksiä. 3. Totopelien pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavat osuudet Voimassa olevassa Fintoto Oy:n toimeenpanoasetuksessa säädetään totopelien pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavista osuuksista. Kyseisen asetuksen 2 :ään verrattuna säännöksiä muutettaisiin teknisesti siten, että kustakin pykälässä luetellus-

3 3 4. Voitto-osuuksien tasaus ta totopeleistä poistettaisiin pelin ominaisuuksia koskeva kuvaus. Pykälä olisi tältä osin yhdenmukainen 2 :n kanssa. Lisäksi voimassa olevan Fintoto Oy:n toimeenpanoasetuksen säännökset kolmen tai useamman lähdön tuloksiin perustuvan totopelin voittoina maksettavista osuuksista yhdistettäisiin pykälän 8 kohdaksi. Pykälän 8 kohta koskisi nykyisistä peleistä Omni-peliä, Toto3-peliä, Toto4-peliä, Toto5-peliä, Toto65-peliä, Toto75-peliä, Toto76-peliä ja Toto64-peliä. Säännös voitto-osuuksien tasauksesta sisältyy voimassa olevaan Veikkaus Oy:n toimeenpanoasetukseen. Säännös ehdotetaan sisällytettäväksi uuteen asetukseen siten muutettuna, että poikkeus kiinteäkertoimisten pelien kuulumattomuudesta pykälän soveltamisalaan poistettaisiin. Voitto-osuuksien tasaus koskee tällä hetkellä kaikkia Veikkaus Oy:n rahapelejä ja siten maininta sen kuulumattomuudesta voittoosuuksien tasaukseen voitaisiin tarpeettomana poista. Lisäksi pykälän säännöstä sen tilanteen varalta, jossa voittoja on maksettu enemmän kuin voittoina on 2 :n 1-12 kohdan sekä 3 :n kohdan nojalla maksettava, täsmennettäisiin. Asetuksen 2 ja 3 :ssä säädetään pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavista osuuksista. Palautusprosentti on yksi keskeisimmistä rahapelin houkuttelevuutta määrittelevistä ominaisuuksista. Asetuksella säännellään rahapelien ominaisuuksia siten, että yksinoikeuteen perustuva rahapelipolitiikka täyttää sille haittojen torjuntaan asetetut vaatimukset ja että se on yhteensopiva Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa. Voittojen maksu yli näissä pykälissä säädettyjen osuuksien tulisi tämän vuoksi kyseeseen ainoastaan yksittäisissä poikkeustapauksissa. Säädettyjä palautusprosentteja ei voitaisi siis säännönmukaisesti ylittää. Lisäksi pykälää muutettaisiin siten, että voitto-osuuksien tasauksen käyttötarkoituksesta säädettäisiin pykälän sijaan jatkossa 7 :ssä. 5. Voittojen pyöristäminen Säännökset voittojen pyöristämisestä sisältyvät voimassa oleviin yhteisökohtaisiin toimeenpanoasetuksiin. RAY:n pelaajille maksettavien voittojen pyöristämiseen sovelletaan euromääräisten maksujenpyöristämisestä annettua lakia (890/2000). Veikkaus Oy:llä ja Fintoto Oy:llä on voimassa olevien asetusten nojalla puolestaan oikeus pyöristää voitot alaspäin lähimpään 10 senttiin lukuun ottamatta Veikkaus Oy:n tapahtuma-aikaisesta vedonlyönnistä maksettuja voittoja. Kyseisessä pelissä yhtiöllä on oikeus pyöristää voittosumat alaspäin yhden sentin tarkkuudella. Kaikkien rahapelien voittojen pyöristämisessä sovellettaisiin jatkossa tapahtumaaikaista vedonlyöntiä lukuun ottamatta euromääräisten maksujenpyöristämisestä annettua lakia. Kyseinen laki mahdollistaa myös sen, että senttimääriä ei pyöristetä, jos osapuolten kesken on niin sovittu tai jos maksu suoritetaan tilien välisenä tilisiirtona. Pyöristämissäännöksen yhdenmukaistamista kaikkien rahapelien osalta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena eri peleihin osallistuvien kuluttajien yhdenmukaisen kohtelun vuoksi. Yhden rahapeliyhtiön mallissa ei ole perusteltua syytä soveltaa useita erilaisia pyöristämissäännöksiä. Pyöristämissäännösten yhdenmukaistaminen olisi tarkoituksenmukaista myös rahapelien toimeenpanon valvonnan kannalta. Erilaisten pyöristämissääntöjen soveltaminen olisi monimutkaista esimerkiksi uudenlaisia yhdistelmäpelejä toimeenpantaessa. Voimassa olevan pyöristämissäännöksen nojalla maksamattomiin pelitoiminnan varoihin siirtyy Veikkaus Oy:n rahapeleistä vuosittain

4 4 6. Perimättä jääneet voitot noin euroa, jotka yhtiö käyttää voittojen maksuun eri rahapeleissä yhtiön määräämällä tavalla. Fintoto Oy:lle vastaava yhtiön eri rahapelien voitonmaksuun käyttämä summa on noin euroa. Jatkossa voitot maksettaisiin suoraan kyseisessä pelissä voittaneille pelaajille yleisesti liiketoiminnassa käytössä olevan pyöristämissäännöksen mukaisesti aina silloin, kun voitto lunastetaan käteisellä asiamiespisteessä. Sähköisesti välitettäviä rahapelejä toimeenpantaessa voitot voitaisiin maksaa pyöristämättöminä. Tapahtuma-aikaiselle vedonlyönnille on tunnusomaista pienet panokset ja voitot. Tapahtuma-aikaisessa vedonlyönnissä yleisin panos on yksi euro ja kaikki pelin vedonlyönnit koskevat yksittäistä tapahtumaa. Pelin luonteesta johtuen tapahtuma-aikaista vedonlyöntiä koskeva poikkeus muita rahapelejä koskevasta pyöristämisen pääsäännöstä olisi siten edelleen perusteltua. Siirtyminen yhtenäiseen käytäntöön voittojen pyöristämisessä edellyttää muutosten tekemistä yhtiön peli- ja taloushallinnon järjestelmiin. Muutostöiden vuoksi säännöksen soveltamiseen ehdotetaan jäljempänä 20 :ssä siirtymäaikaa yhtiön toimeenpanemien veikkaus- ja vedonlyöntipelien, totopelien sekä raha-arpajaisten osalta. Voimassa olevat yhteisökohtaiset toimeenpanoasetukset sisältävät säännökset perimättä jääneistä voitoista. Asetukseen sisällytettäisiin vastaavankaltaiset säännökset sillä erotuksella, että perimättä jääneiden voittojen käyttötarkoituksesta säädettäisiin jäljempänä asetuksen 7 :ssä. Jos voittoa ei perittäisi arpajaislaissa säädetyn voittojen perimisajan kuluessa, siirtyisivät näin maksamatta jääneet varat 7 :ssä tarkoitettuihin maksamattomiin pelitoiminnan varoihin. Toisin kuin esimerkiksi veikkauspeleissä, raha-automaatti-, kasinopeli- ja pelikasinotoiminnassa voitot maksetaan välittömästi pelitapahtuman jälkeen. Totopelien luonteeseen puolestaan kuuluu, että raviradalla pelaajat yleensä perivät voitot varsin nopeasti tulosten vahvistamisen ja voitonjaon avaamisen jälkeen. Kyseisten pelien luonteesta johtuen säännöksen käytännön merkitys jäisi näiden rahapelien osalta vähäiseksi. Fintoto Oy:n rahapeleissä perimättä jääneiden voittojen vuosittainen arvo on hiukan yli euroa. Sen sijaan Veikkaus Oy:n nykyisin toimeenpanemissa rahapeleissä perimättä jääneiden voittojen vuosittainen arvo on huomattavampi sen vaihdellessa 7-12 miljoonan euron välillä. Perimättä jääneiden voittojen arvo vähenee vuosittain, sillä tunnistautuneen rahapelaamisen lisääntyessä voitot maksetaan suoraan pelaajan pankkitilille. Perimättä jääneitä voittoja ei voimassa olevien yhteisökohtaisten asetusten mukaisesti otettaisi huomioon laskettaessa 2 ja 3 :ssä tarkoitettuja voitto-osuuksia siinä rahapelissä, jossa voitot ovat jääneet perimättä. Säännös on tarpeen sen varmistamiseksi, että kunkin rahapelin osalta pysyttäisiin asetuksen 2 ja 3 :ssä säädettyjen palautusprosenttien rajoissa. Voittoja saattaa jäädä perimättä eri rahapeleissä rahapeliyhtiöstä riippumattomista syistä. Säännös tarkoittaisi käytännössä sitä, että mahdolliset perimättä jääneet voitot olisi sisällytettävä laskennallisesti sen pelin palautusprosenttiin, jossa voitot ovat jääneet perimättä. Kunkin rahapelin palautusprosentit laskettaisiin ikään kuin kaikki voitot kyseisessä rahapelissä olisi peritty. Siinä vaiheessa, kun maksamattomiin pelitoiminnan varoihin siirrettyjä perimättä jääneitä voittoja käytettäisiin 7 :n mukaisesti voittojen maksuun eri rahapeleissä, tulisi näidenkin pelien osalta pysyä palautusprosenttien rajoissa.

5 5 7. Maksamattomien pelitoiminnan varojen käyttötarkoitukset Pykälässä säädettäisiin voitto-osuuksien tasauksesta, voittojen pyöristämisestä ja perimättä jääneiden voittojen saatujen varojen käyttötarkoituksista. Kyseiset erät muodostavat yhtiön maksamattomien pelitoiminnan varat ja ne olisi käytettävä voittojen maksuun eri rahapeleissä yhtiön määräämällä tavalla. Voitto-osuuksien tasauksesta ja voittojen pyöristämisestä kertyneet varat olisi 1 momentin mukaan käytettävä voittojen maksuun viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana. Perimättä jääneistä voitoista kertyneet varat olisi puolestaan 2 momentin mukaan käytettävä voittojen maksuun eri rahapeleissä viimeistään perimisajan päättymistä seuraavan kalenterivuoden aikana. Maksamattomat pelitoiminnan varat tulisi käyttää täysimääräisesti pelaajille maksettaviin voittoihin. Kuten edellä 6 :n perusteluissa todetaan, käytettäessä maksamattomiin pelitoiminannan varoihin siirrettyjä perimättä jääneitä voittoja voittojen maksuun myöhemmin eri rahapeleissä, tulisi tällöinkin pelaajille voittoina maksettavien osuuksien olla asetuksen 2 ja 3 :ssä säädettyjen palautusprosenttien mukaisia. 8. Monikansallinen yhteisten voittoluokkien veikkauspeli Asetuksen 8 monikansallisten yhteisten voittoluokkien veikkauspelistä olisi samansisältöinen voimassa olevan Veikkaus Oy:n toimeenpanoasetuksen 7 :n kanssa. Säännös koskisi käytännössä kansallisten rahapeliyhtiöiden yhteislottoa Eurojackpottia. Erillinen säännös on tarpeellinen, sillä Eurojackpotissa kaikki voittoluokat ovat ylikansallisia toisin kuin Viking Lotossa, jossa ainoastaan ensimmäinen voittoluokka on kaikille peliin osallistuville maille yhteinen. 9. Pelipisteissä, erityisissä pelisaleissa ja pelikasinoissa olevien raha-automaattien, erityisautomaattien ja kasinopelien enimmäismäärät Asetuksen 9 :ssä säädettäisiin pelipisteissä, erityisissä pelisaleissa ja pelikasinoissa olevien erityisautomaattien, raha-automaattien ja kasinopelien enimmäismääristä. Erityinen pelisali ja pelipiste on määritelty arpajaislain 14 :ssä. Erityisellä pelisalilla tarkoitetaan yksinomaan tai pääasiallisesti rahapelaamiseen varattua tilaa tai sellaista sähköistä pelisivustoa, jolla pelaaminen edellyttää rekisteröitymistä pelaajaksi. Pelipisteellä tarkoitetaan puolestaan rahapelien muuta myyntipaikkaa kuin erityistä pelisalia tai pelikasinoa. Voimassa olevan RAY:n toimeenpanoasetuksen nojalla RAY saa pitää pelipisteissä yleisön käytettävänä yhteensä enintään raha-automaattia. Erityisissä pelisaleissa RAY:llä on oikeus pitää yleisön käytettävänä yhteensä enintään rahaautomaattia ja pelikasinoissa 800 raha-automaattia. Arpajaislakiin on ehdotettu lisättäväksi erityisautomaattien määritelmä. Vastaavasti arpajaislain 13 c :n asetuksenantovaltuussäännöstä muutettiin siten, että myös pelipisteissä, erityisissä pelisaleissa ja pelikasinoissa olevien erityisautomaattien enimmäismääristä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Pykälässä rajoitettaisiin pelipisteisiin sijoitettavien raha-automaattien ja erityisautomaattien yhteismäärä enintään laitteeseen ja erityisiin pelipisteisiin sijoitettavien raha-automaattien ja erityisautomaattien yhteismäärä enintään laitteeseen.

6 6 Pelikasinoihin sijoitettujen raha-automaattien ja erityisautomaattien enimmäismäärä rajoitettaisiin 800 laitteeseen. Erityisautomaatilla pelataan tunnistautuneena. Rahaautomaattien korvaaminen uusilla erityisautomaateilla edistäisi rahapelipoliittisten tavoitteiden mukaisesti pelihaittojen torjuntapyrkimystä, sillä tunnistettuun pelaamiseen liittyy myös pelirajojen asettaminen. Lisäksi korvaamalla raha-automaatit erityisautomaateilla voitaisiin ehkäistä alaikäisten rahapelaamista. Asetuksella ei muutettaisi voimassa olevan RAY:n toimeenpanoasetuksen mukaisia kasinopelien enimmäismääriä. Ravintoloiden pelipisteissä sekä erityisissä pelisaleissa kasinopelien enimmäismäärä olisi edelleen rajoitettu 500 kasinopeliin. Samoin pelikasinoissa kasinopelien enimmäismäärä olisi voimassa olevan asetuksen tavoin rajoitettu 120 kasinopeliin. 10. Erityisten pelisalien enimmäismäärä Arpajaislain 4 :n 6 kohdan mukaan erityisellä pelisalilla tarkoitetaan yksinomaan tai pääasiallisesti rahapelaamiseen varattua tilaa tai sellaista sähköistä pelisivustoa, jolla pelaaminen edellyttää rekisteröitymistä pelaajaksi. Asetuksen 10 :ssä säädettäisiin muiden kuin sähköisessä pelisivustossa olevien erityisten pelisalien enimmäismäärästä. RAY:llä on tällä hetkellä noin 90 erityistä pelisalia. Erityisten pelisalien enimmäismäärä on voimassa olevassa Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta annetussa asetuksessa rajoitettu 120 kappaleeseen. Annettavalla asetuksella ei muutettaisi erityisten pelisalien sallittua enimmäismäärää. 11. Pelikasinoiden lukumäärä ja sijaintipaikka RAY:n toimeenpanoasetuksen mukaan RAY:llä on tällä hetkellä oikeus harjoittaa pelikasinotoimintaa yhdessä kasinossa Helsingin kaupungin alueella ja yhdessä pelikasinossa Itä-Suomen alueella. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi RAY:n toisen pelikasinon perustamista Suomeen ja siihen liittyvien säädösmuutosten valmistelua. RAY:llä on tällä hetkellä yksi pelikasino Helsingissä, mutta se vetäytyi syyskuussa 2014 hankkeesta perustaa toinen pelikasino Virolahden kunnan alueelle. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen jälkeen RAY on tehnyt oman selvityksensä sopivasta kasinopaikkakunnasta. RAY on ilmoittanut perustavansa toisen pelikasinon Tampereelle edellyttäen, että valtioneuvosto hyväksyy pelikasinon sijaintipaikkaa koskevan asetusmuutoksen. Pelikasinoiden sijaintipaikkoja koskevaa säännöstä muutettaisiin talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen ja RAY:n selvityksen mukaisesti siten, että Helsingin lisäksi yhtiöllä olisi oikeus harjoittaa pelikasinotoimintaa yhdessä pelikasinossa myös Tampereen kaupungin alueella. Muutosta voidaan pitää perusteltuna, sillä yhden uuden kasinon avaamisella ei ole merkittävää pelihaittoja lisäävää riskiä ja pelikasinotoiminnan harjoittamista säännellään tiukemmin kuin esimerkiksi pelisalitoimintaa. 12. Pelikasinon aukioloaika Voimassa olevan RAY:n toimeenpanoasetuksen mukaan pelikasino saa olla avoinna yleisölle kaikkina viikonpäivinä kello 12:sta kello 04:ään. Se on kuitenkin pidettävä yleisöltä suljettuna pitkänäperjantaina ja jouluaattoillasta kello 18:sta lukien 24 tunnin ajan. Säännöksessä luovuttaisiin jouluaatosta ja pitkästäperjantaista johtuvista ra-

7 7 joitteista pelikasinon aukioloaikaan. Pykälän mukaan pelikasino voisi olla avoinna kaikkina viikonpäivinä kello 12:sta kello 04:ään. 13. Raha-arpajaisten arpoihin merkittävät tiedot Pykälä vastaisi sisällöltään arpajaisasetuksen 3 :ää. Raha-arpajaisten arpaan tai sen myynnin yhteydessä maksutta annettavaan ilmoitukseen tulisi merkitä rahaarpajaisten toimeenpanija, arpojen myyntiaika, arvan hinta, arpojen lukumäärä, voittojen määrä ja arvo, juokseva numero tai muu tunnistetieto ja mistä ja milloin voitot saa periä. Lisäksi arvassa tulisi olla merkintä voitosta, jos arvonta on suoritettu ennen arpojen myynnin aloittamista. 14. Raha-arpajaisten arvonta ja arpojen sekoittaminen Pykälässä säädettäisiin raha-arpajaisten arvonnan suorittamisesta sekä arpojen sekoittamisesta. Pykälä vastaisi sisällöltään arpajaisasetuksen 4 :ää siten muutettuna, että sana tasaisesti poistettaisiin arpojen sekoittamista koskevasta säännöksestä. Voittoarvat tulee sekoittaa muiden arpojen joukkoon mutta todennäköisyyden luonteeseen ei kuulu, että voittoarvat ovat muiden arpojen joukossa tasaisesti. 15. Raha-arpajaisten arvontapöytäkirja Pykälässä säädettäisiin raha-arpajaisten arvonnasta ja arvonnan tuloksen vahvistamisesta laadittavasta pöytäkirjasta sekä sen allekirjoittamisesta. Pykälä vastaisi sisällöltään arpajaisasetuksen 5 :ää. 16. Veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien tulosten vahvistamispöytäkirja Pykälä vastaisi pääosin sisällöltään arpajaisasetuksen 6 :ää. Virallinen valvoja ei käytännössä enää vahvista vahvistamispöytäkirjaa allekirjoituksellaan, vaan vahvistaminen tapahtuu sähköisesti. Tämän vuoksi voimassa olevaa säännöstä täsmennettäisiin siten, että allekirjoittamisen sijaan virallinen valvoja vahvistaa vahvistamispöytäkirjan. 17. Ratkaisusuosituksen hakeminen Pykälässä säädettäisiin arpajaislain 48 :ssä tarkoitetun ratkaisusuosituksen hakemisen määräajasta ja hakemuksen sisällöstä. Arpajaislain 48 :n mukaan pelaaja voi pyytää Poliisihallitukselta kirjallisesti ratkaisusuositusta rahapelejä toimeenpanevan rahapeliyhteisön ja pelaajan välisestä voitonmaksua koskevasta erimielisyydestä. Pykälää muutettaisiin arpajaisasetuksen 7 :ään verrattuna nostamalla ratkaisusuosituksen hakemiselle asetettua määräaikaa 21 päivästä yleisemmin erilaisissa muutoksenhakutilanteissa käytössä olevaan 30 päivään. Lisäksi pykälässä huomioitaisiin uudet erityisautomaatit ja yhdistelmäpelit hakemuksessa tarkoitettuina rahapeleinä. Jos erimielisyys koskee sähköisesti välitettävää rahapeliä, hakemukseen tulisi liittää rahapeliä koskevat yksilöintitiedot sekä ratkaisusuositusta hakevan pelaajan pelaajatunnus. Pelaajatunnuksen avulla Poliisihallitus voi löytää rahapelin valvonnan tietojärjestelmästään.

8 8 18. Ratkaisusuositus 19. Voimaantulo Pykälässä säädettäisiin niistä asioista, jotka Poliisihallituksen ratkaisusuosituksessa tulisi mainita. Pykälä vastaisi sisällöltään arpajaisasetuksen 8 :ää. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti arpajaislain muutosten kanssa. Asetuksen 5 :n 2 momentin säännöksiä voittojen pyöristämisestä sovellettaisiin yhtiön toimeenpanemiin veikkaus- ja vedonlyöntipeleihin, lukuun ottamatta tapahtuma-aikaista vedonlyöntiä, raha-arpajaisiin sekä totopeleihin kuitenkin vasta lukien muutosten vaatimien tietojärjestelmämuutosten vuoksi. Asetuksella kumottaisiin Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta annettu valtioneuvoston asetus, RAY:n rahapelien toimeenpanosta annettu valtioneuvoston asetus, Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annettu valtioneuvoston asetus ja arpajaisasetuksen 1 luku. 3. Taloudelliset vaikutukset Asetukseen yhdistettäisiin kolmeen eri rahapeliyhteisökohtaiseen asetukseen sisältyvät rahapelien toimeenpanoa koskevat säännökset ja arpajaisista annetun asetuksen rahapelitoimintaa koskevat säännökset. Ehdotettu asetus ei siten itsessään vaikuttaisi merkittävästi uuden rahapeliyhtiön liikevaihtoon tai pelikatteeseen verrattuna nykyisten kolmen rahapeliyhteisön yhteenlaskettuun liikevaihtoon ja pelikatteeseen. 4. Asian valmistelu ja lausunnot 5. Toimivaltasäännös Asetusluonnos on valmisteltu virkatyönä sisäministeriössä. Luonnoksesta on pyydetty lausunto maa- ja metsätalousministeriöltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, valtioneuvoston kanslialta, Poliisihallitukselta, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta, Fintoto Oy:ltä, RAY:ltä sekä FRV Evo Oy:ltä. Lausuntonsa antoivat maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtioneuvoston kanslia, Poliisihallitus, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, RAY sekä FRV Evo Oy. Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastusyksikössä. Arpajaislain 13 c :n 2 momentti, 48 :n 3 momentti ja 67 :n 1 momentin 1, 3 ja 6 kohdat.

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään arpajaislain (1047/2001) 13 c :n 2 momentin, 48 :n 3 momentin ja 67 :n 1 momentin nojalla,

Lisätiedot

HE 150/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi totopelistä

HE 150/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi totopelistä HE 150/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 2 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi totopelistä suoritettavan arpajaisveron laskentaperustetta ja verokantaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 19.8.2011 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia muutettavaksi siten, että yksinoikeudella

Lisätiedot

Laki. arpajaislain muuttamisesta

Laki. arpajaislain muuttamisesta Laki arpajaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arpajaislain (1047/2001) 13, 13 a, 54, 55 ja 65 sekä 67 :n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 13 laeissa 575/2011 ja 1156/2015,

Lisätiedot

SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA. 3 Rahapelit ja niiden toimeenpanomuotojen määritelmät

SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA. 3 Rahapelit ja niiden toimeenpanomuotojen määritelmät LAUSUNTO 14.4.2016 Viite: SMDno-2015-1557 SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA Suomen Hippos ry esittää lausuntonaan arpajaislakiin liittyviin

Lisätiedot

HE 51/2011 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväk-

HE 51/2011 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväk- HE 51/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioehdotukseen

Lisätiedot

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2012/2144 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2012/2144 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2012/2144 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 2 Sisältö LOTON SÄÄNNÖT... 3 LOTON LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT... 7 KESTOLOTON JA KESTOLAUANTAI-JOKERIN LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT...

Lisätiedot

Neuvotteleva virkamies SM009:00/2017 Elina Rydman VALTIONEUVOSTON ASETUS RAHAPELIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNASTA

Neuvotteleva virkamies SM009:00/2017 Elina Rydman VALTIONEUVOSTON ASETUS RAHAPELIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNASTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 25.9.2017 SM009:00/2017 Elina Rydman VALTIONEUVOSTON ASETUS RAHAPELIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNASTA 1 Johdanto Arpajaislaissa (1047/2001) säädetään rahapelien

Lisätiedot

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2012/308 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2012/308 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2012/308 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 2 Sisältö LOTON SÄÄNNÖT... 3 LOTON LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT... 7 KESTOLOTON JA KESTOLAUANTAI-JOKERIN LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT...

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto 1 Lausunto 1 (7) kirjaamo@intermin.fi lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi kirjaamo@stm.fi Viite: SMDno-2015-1557 ja STM 3351/2015 Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN Arpajaislakiin on tehty muutoksia, jotka koskevat erityisesti rahapelien alaikärajaa ja rahapelien markkinointia. Arpajaislain muutokset tulevat

Lisätiedot

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2015/635 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2015/635 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2015/635 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 2 Sisältö LOTON SÄÄNNÖT... 3 LOTON LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT... 7 KESTOLOTON JA KESTOLAUANTAI-JOKERIN LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2011/2027 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2011/2027 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2011/2027 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 2 Sisältö LOTON SÄÄNNÖT... 3 LOTON LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT... 8 KESTOLOTON JA KESTOLAUANTAI-JOKERIN LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT...10

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 105/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia muutettavaksi siten, että peliautomaattien

Lisätiedot

Fintoto Oy toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Fintoto Oy toteaa lausuntonaan seuraavaa: Ratkaisusuositus ID-1557747659 1 (6) 25.11.2015 POL-2015-7668 Ratkaisusuositus 1. Hakijan nimi ja osoitetieto Ahonen Petri Annikintie 12 E 89 28370 Pori 2. Pelikierros, jonka voitonmaksun erimielisyyttä

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

INTERNETIN VILLIT PELIKUVIOT Seminaari 11.12.2012. Arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho

INTERNETIN VILLIT PELIKUVIOT Seminaari 11.12.2012. Arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho INTERNETIN VILLIT PELIKUVIOT Seminaari 11.12.2012 Arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho Komission valvontamenettely komission virallinen ilmoitus Suomelle 10.4.2006, jonka mukaan Suomi on laiminlyönyt

Lisätiedot

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2014/460 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2014/460 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2014/460 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 2 Sisältö LOTON SÄÄNNÖT... 3 LOTON LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT... 7 KESTOLOTON JA KESTOLAUANTAI-JOKERIN LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT...

Lisätiedot

Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa

Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa 13.3.2015 Rahapelijärjestelmän vahva perusta Suomessa rahapelipolitiikasta päättävät eduskunta ja valtioneuvosto Suomen rahapelijärjestelmästä ja sen eri toimijoista

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia HE 242/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 :n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 127/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 2ja4 :nmuuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia muutettavaksi siten, että yksinoikeudella toimivien rahapeliyhteisöjen

Lisätiedot

Vastine 1 (5) HE 132/2016 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Vastine 1 (5) HE 132/2016 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Vastine 1 (5) Hallitusneuvos Jouni Laiho 12.10.2016 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 132/2016 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 167/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja hänen

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

ASIA. Poliisihallituksen menettely Veikkaus Oy:n rahapelien valvojana KANTELU

ASIA. Poliisihallituksen menettely Veikkaus Oy:n rahapelien valvojana KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 05.11.2014 Dnro OKV/1225/1/2012 1/7 ASIA Poliisihallituksen menettely Veikkaus Oy:n rahapelien valvojana KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille 12.9.2012 osoittamassaan kantelussa Poliisihallituksen

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp." - HE n:o 126 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arpajaisvero suoritettaisiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 4.10.2016 SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1344. Laki. arpajaislain 5 :n 2 ja 3 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1344. Laki. arpajaislain 5 :n 2 ja 3 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1344 1348 SISÄLLYS N:o Sivu 1344 Laki arpajaislain 5 :n 2 ja 3 momentin kumoamisesta... 3709 1345 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 354 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 133/2005 vp. indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta. 1.

HE 133/2005 vp. indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta. 1. HE 133/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 2 :n muuttamisesta Perhehoitajalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että perhehoitajalle maksettavan palkkion määrää tarkistettaisiin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 92/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden. annetun lain 2 ja 7 :n muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 92/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden. annetun lain 2 ja 7 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 92/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 :n muuttamisesta Hallituksen esitys arpajaislain sekä

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta LUONNOS 18.3.2016 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia.

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2010 vp Hallituksen esitys laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 26 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia siten, että jatkossa

Lisätiedot

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 29/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain 5 c :n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta HE 126/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua

Lisätiedot

RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016

RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016 RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016 UUTEEN RAHAPELIYHTIÖÖN TÄHTÄÄVÄN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU Sisäministeriö valmisteli viime hallituskaudella

Lisätiedot

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAY:N TOIMINTA JA SEN PERUSTA 4 1.1 RAY:n asema 4 1.2 RAY:n tehtävä 5 1.3 RAY:n päämäärät 5 1.4 RAY:n ydintoiminnat 5 1.4.1 Rahapelitoiminta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Muutettavaksi

Lisätiedot

Rahapelaaminen Suomessa - lainsäädäntö ja ulkomaiset toimijat. Kristiina Rintanen

Rahapelaaminen Suomessa - lainsäädäntö ja ulkomaiset toimijat. Kristiina Rintanen Rahapelaaminen Suomessa - lainsäädäntö ja ulkomaiset toimijat Kristiina Rintanen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä 26.11.2012 Johdon assistenttityön ja kielten

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000).

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000). 1 Ympäristöministeriö Muistio Klaus Pfister 2.2.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI JÄTTEEN POLTTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA, KAIVANNAISJÄTTEISTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Lausunto ID (6) HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto ID (6) HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto ID-1612187 1 (6) 24.10.2016 POL-2016-14830 Saaramia Varvio Arpajaishallintopäällikkö Eduskunta Sivistysvaliokunta SiV@eduskunta.fi HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Lausunto ID (12) Poliisihallituksen lausunto Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä; Virtuaalivedonlyönnin pelisäännöt

Lausunto ID (12) Poliisihallituksen lausunto Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä; Virtuaalivedonlyönnin pelisäännöt Lausunto ID-17210476 1 (12) 11.09.2017 POL-2017-12547 Sisäministeriö kirjaamo@intermin.fi Sisäministeriön lausuntopyyntö SMDno-2017-1073 Poliisihallituksen lausunto Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä;

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Lausunto ID (5) HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto ID (5) HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto ID-1620623 1 (5) 10.11.2016 POL-2016-15979 Saaramia Varvio Arpajaishallintopäällikkö Eduskunta Hallintovaliokunta HaV@eduskunta.fi HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012

SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012 2 0 1 2 SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012 Toim. Maarit Avellan 2 0 1 2 S U O M A L A I S E N R A H A P E L A A M I S E N V U O S I K I R J A 2 0 1 2 1 Kirjoittajat (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 (6) Sosiaali- ja terveysvaliokunta Eduskunta Viite: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu 23.9.2016 Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2001 N:o Arpajaislaki. N:o 1047

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2001 N:o Arpajaislaki. N:o 1047 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2001 N:o 1047 1056 SISÄLLYS N:o Sivu 1047 Arpajaislaki... 3017 1048 Laki arpajaisverolain muuttamisesta... 3032 1049 Laki rahankeräyslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen 31.10.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA Pääasiallinen sisältö Nykytila Ehdotetaan, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskeva hanke. Asettaminen

Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskeva hanke. Asettaminen Asettamispäätös SM1537383 1 (5) 00.01.05.00 SMDno-2015-1557 14.10.2015 SM051:00/2015 Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskeva hanke Asettaminen Sisäministeriö on tänään asettanut hankkeen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 10.7.2017 Lausuntoversio EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN, LUKIOKOULUTUKSEN JA PERUSOPETUKSEN JÄLKEISEN VALMISTAVAN KOU- LUTUKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ehdotus rahapeleihin kytkeytyvien haittojen arviointijärjestelmäksi. Sisäinen turvallisuus

Ehdotus rahapeleihin kytkeytyvien haittojen arviointijärjestelmäksi. Sisäinen turvallisuus Ehdotus rahapeleihin kytkeytyvien haittojen arviointijärjestelmäksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Ehdotus rahapeleihin kytkeytyvien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

HE 101/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palosuojelurahastolakia.

HE 101/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palosuojelurahastolakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi palosuojelurahastolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palosuojelurahastolakia. Ehdotuksen mukaan palosuojelumaksun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

Liite sisäministeriön asetukseen SMDno/2017/210 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäministeriön asetukseen SMDno/2017/210 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäministeriön asetukseen SMDno/2017/210 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 1 SISÄLLYS VEIKKAUSPELIT, VEDONLYÖNTIPELIT JA RAHA-ARPAJAISET... 5 Lotto... 5 Kestoloton ja Kestolauantai-jokerin lisäarvonta...

Lisätiedot