AMMATILLISTEN OPINTOJEN OPINTOJAKSOT JA ARVOSANOJEN SAAMISEKSI VAADITTAVAT OPINTOSUORITUKSET

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISTEN OPINTOJEN OPINTOJAKSOT JA ARVOSANOJEN SAAMISEKSI VAADITTAVAT OPINTOSUORITUKSET"

Transkriptio

1 AMMATILLISTEN OPINTOJEN OPINTOJAKSOT JA ARVOSANOJEN SAAMISEKSI VAADITTAVAT OPINTOSUORITUKSET Opintojaksot suoritetaan ja arvioidaan opintojaksojen kuvauksissa mainitulla tavalla elleivät ne tule näytetyiksi ja arvioiduiksi ammattiosaamisen näytöissä. MUSIIKKIALAN PERUSVALMIUDET Musiikinhistoria (3 ov) Opiskelija oppii tuntemaan länsimaisen taidemusiikin tyylikaudet, keskeiset säveltäjät ja tyylimuutosten päälinjat antiikista 1900-luvulle saakka. Opiskelija oppii jäsentämään eri tyylikausien musiikkia kuulokuvan perusteella ja tutkimalla kirjallista aineistoa. Opiskelija oppii tuntemaan Suomen musiikin historiaa integroituna yleiseurooppalaiseen kehitykseen. Länsimaisen taidemusiikin tyylikaudet: antiikki, keskiaika, renessanssi, barokki, klassismi, romantiikka ja 1900-luvun tyylit. Ohjeelliset opetus- ja työmuodot Luento-opetusta 120 minuuttia viikoittain yhden lukuvuoden ajan I Osallistuminen opetukseen, oma työskentely ja kurssiin liittyvien äänitteiden kuuntelu II Osallistuminen kirjallisiin kuulusteluihin ja kuuntelutentteihin Opettaja arvioi suorituksen asteikolla 1 5 Soitintuntemus (1 ov) Opiskelija tuntee yleisesti käytössä olevat soittimet ja niiden normaalit käyttötavat sekä soitinperheiden historiallista kehitystä. Opiskelija tuntee soitinrakennukseen ja äänen tuottamiseen liittyvää peruskäsitteistöä sekä soitinsystematiikkaa. Opiskelija saa sovituksen opintojen vaatimat perusvalmiudet. - tärkeimmät soittimet ja niiden käyttötavat sekä solistisesti että yhtyeissä - ääni fysikaalisena ilmiönä ja soittoteknisenä suorituksena - kromatiikka eri soittimilla - viritysjärjestelmät - soitinten luokitus ja soitintyypit - soitinrakennuksen historiaa - notaatiokäytäntö ja partituurin rakenne I Luento-opetusta II Alustukset, esitelmät I Osallistuminen luentoihin II Alustusten, esitelmien ja muiden tehtävien tekeminen asteikolla 1-5 Tietotekniikan käyttö ( 2 ov) ja sisältö Opiskelija oppii käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti itsenäisen opiskelun apuvälineenä sekä omaan työhönsä liittyvissä tehtävissä. Ryhmäopetus I Osallistuminen opetukseen, harjoitusten ja tehtävien tekeminen asteikolla 1-5 Työergonomia ja äänifysiologia (2 ov) Työergonomia ja sisältö Opiskelija oppii tiedostamaan hyvän fyysisen kunnon merkityksen muusikon työssä sekä saa tietoja ja ohjeita kunnon ylläpitämistä ja kohentamista varten. Jakso auttaa tiedostamaan omaa kehontuntemusta ja huoltoa. Jaksolla hyödynnetään harjoituksia monista eri kehotekniikoista, kuten rentoutus, pidennysvenyttely, jooga ja moderni Pilates-tekniikka. Käytännön harjoituksia 90 minuuttia viikossa yhden lukuvuoden ajan

2 Osallistuminen opetukseen Laulua pääinstrumenttinaan opiskelevat opiskelijat osallistuvat työergonomian opetukseen vähintään yhden syyslukukauden ajan (1 ov) ja suorittavat lisäksi yhden opintoviikon laajuiset äänifysiologian opinnot. hyväksytty / hylätty Äänifysiologia (laulua pääinstrumenttinaan opiskelevat) ja sisältö Opiskelija saa perustiedot äänifysiologiasta lauluäänen toiminnan kannalta, ääneen vaikuttavista tekijöistä ja äänihygieniasta. Opiskelija perehdytetään analysoimaan äänenmuodostuksessa ilmeneviä virhetoimintoja sekä saa perustietoa niiden korjaamisesta. Ohjeelliset opetus- ja työmuodot Luentoja 16 x 90 minuuttia periodiopetuksena I Osallistuminen opetukseen II Kirjallinen kuulustelu III Kuuntelutentti hyväksytty hylätty Vuorovaikutustaidot (2 ov) Opiskelija saa tietoa vuorovaikutustaitojen eri alueista, kuten puhetekniikasta (äänenkäyttö, puheen tuotto jne.), kehon kielestä, kokonaisvaltaisesta itsensä ilmaisemisesta käytännön harjoitusten avulla tajuten olevansa vuorovaikutussuhteessa aina, kun hän ei ole yksin. O Opiskelija oppii kommunikoimaan selkeästi, kiinnostavasti ja ajatuksia herättävästi sekä toimimaan tilanneherkästi. Opiskelija oppii antamaan ja saamaan palautetta kuulijoiltaan tajuten sen olevan kokoaikaista ja vuorovaikutteista (kaksisuuntaista) hänen ja yleisön kesken. Opiskelija oppii tuntemaan omia vahvuuksiaan vuorovaikutustilanteissa. Monipuolisen puhetekniikan (äänenkäyttö ja artikulaatio) harjoitukset, puheharjoitukset, ilmaisulliset harjoitukset (kehon kieli, lukuisat improvisointiharjoitukset), case-työskentelyä: työnhakeminen, itsensä markkinoiminen. Pienryhmäopetusta 90 minuuttia viikoittain lukuvuoden ajan I Osallistuminen opetukseen II Julkinen esiintyminen asteikolla 1-5 MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN Säveltapailun ja musiikinteorian D-kurssi (4 ov) Opiskelija osaa laulaa ja merkitä muistiin modaalisia ja tonaalisia melodioita sekä tonaalisen musiikin keskeisimpiä harmoniakulkuja. Opiskelija hallitsee kolmisoinnut, nelisoinnut sekä tavallisimmat muunnesoinnut. Tonaalisen musiikin funktionaalisen ajattelun perusteiden laajentaminen laulaen ja analysoiden sekä perehtyminen edeltäviä kursseja yksityiskohtaisemmin musiikin peruskäsitteistöön. Ohjeelliset opetus- ja työmuodot Ryhmäopetusta 2 kertaa 90 minuuttia viikoittain lukuvuoden ajan I Osallistuminen opetukseen II Osallistuminen kuulusteluihin Opettaja arvioi suoritukset kollegan avustamana asteikolla 1-5. Edeltävät opinnot säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 3/3 Musiikkioppilaitoksessa suoritettu säveltapailun I ja musiikinteorian I kurssi Harmoniaoppi (2 ov) Opiskelija hallitsee tyylinmukaisen äänenkuljetuksen perusteet sekä kirjoittaen että soittaen ja kykenee itsenäisesti soittamaan continuosäestystä. Sointujen numeromerkinnät, sointujen funktionaalinen yhdistäminen, hajasävelten käyttö ja soolomelodian säestäminen. Oppimateriaalina käytetään barokin aikakaudella sävellettyä musiikkia. Ohjeelliset opetus- ja työmuodot 53

3 Ryhmäopetusta 90 minuuttia viikoittain lukuvuoden ajan I Osallistuminen opetukseen II Osallistuminen kuulusteluihin Opettaja arvioi suoritukset kollegan avustamana asteikolla 1-5 säveltapailun ja musiikinteorian D-kurssi musiikkioppilaitoksessa suoritettu kenraalibasson kirjoitus ja soitto / harmoniaoppi Säveltapailun C-kurssi (3 ov) Opiskelija osaa hahmottaa tonaalista musiikkia kuullun perusteella sekä saa nähdyn nuottikuvan soimaan mielessä hiljaisella sisäluvulla ja toteuttaa sitä laulamalla. Kuultujen muunnesäveliä sisältävien ja moduloivien melodioiden sekä perustonaliteettiin pohjaavien kaksiäänisten sävelmien kirjoittamista. Eri aikakausia edustavien yksi- ja moniäänisten sävelmien laulamista prima vista sekä siten, että laulaa yhtä stemmaa ja soittaa samanaikaisesti yhtä tai useampaa. Sointulopukkeiden ja sekä vapaampien sointukulkujen tunnistamista kuulluista musiikkikatkelmista. Lisäksi edellä mainittuihin työtapoihin liittyviä melodian, harmonian ja rytmin tukiharjoituksia. Ryhmäopetusta 90 minuuttia viikoittain lukuvuoden ajan I Osallistuminen opetukseen II Osallistuminen kuulusteluihin Opettaja arvioi suorituksen kollegan avustuksella asteikolla 1-5 säveltapailun ja musiikinteorian D-kurssi Musiikkianalyysi (3 ov) Opiskelija osaa analysoida pienimuotoisia tonaalisia sävellyksiä rytmin, sävelopin, harmonian, melodian ja muodon näkökulmista musiikin tyylipiirteet huomioon ottaen. Eri aikakausille tavanomaisiin sävellysmuotoihin sekä melodianmuodostuksen ja harmonian lainalaisuuksiin perehtyminen. Ohjeelliset opetus- ja työmuodot Ryhmäopetusta 90 minuuttia viikoittain lukuvuoden ajan I Osallistuminen opetukseen II Annettujen harjoitusten tekeminen III Osallistuminen kuulusteluihin Opettaja arvioi suoritukset asteikolla 1 5. säveltapailun ja musiikinteorian D-kurssi harmoniaoppi Soinnutus ( 3 ov) Opiskelija osaa soinnuttaa monenlaisia duurissa ja mollissa liikkuvia melodioita sekä tehdä helpohkoja sovituksia ja sävellyksiä. Kolmisointujen, tavallisimpien neli- ja muunnesointujen sekä hajasävelten käyttöön perehtyminen melodian soinnutuksessa. Ohjeelliset opetus- ja työmuodot Pienryhmäopetusta 120 minuuttia viikoittain yhden lukuvuoden ajan I Osallistuminen opetukseen II Osallistuminen kirjalliseen kokeeseen Opettaja arvioi tehtävät kollegan avustuksella asteikolla 1-5 säveltapailun ja musiikinteorian D-kurssi harmoniaoppi INSTRUMENTTITAIDOT Piano pääinstrumenttina (25 tai 25+5 ov) Opintojakso koostuu opetukseen osallistumisesta, ohjelmiston harjoittelusta ja kahdesta ohjelmisto- 54

4 konsertista sekä päättösuorituksesta. Mikäli opiskelija on suorittanut aiemmin pianonsoiton I kurssin, hän voi jo ensimmäisenä lukuvuonna opiskella opettajan harkinnan mukaan teoksia C-kurssin ohjelmistoluettelosta, ja nämä sävellykset luetaan mukaan päättösuorituksen ohjelmistoon. Jos opiskelija ei ole suorittanut I kurssia, hän harjoittaa ensimmäisenä lukuvuonna lähinnä I kurssin ohjelmistoa. Ensimmäisen ohjelmistokonsertin jälkeen hän siirtyy opiskelemaan C-kurssin ohjelmistoa. 1. vuosi (8 ov) Opiskelija oppii pianonsoiton perustekniikkaa ja tutustuu eri aikakausien sävelkielen ominaispiirteisiin sekä oppii tulkitsemaan musiikin yleisimpiä merkitsemistapoja niin, että pystyy soittamaan nuottien antaman informaation pohjalta. Vähintään seuraavan ohjelmiston harjoittaminen I kurssin ohjelmistoluettelon mukaan: a) kolme J. S. Bachin kaksiäänistä inventiota tai kaksi kolmeäänistä inventiota tai yksi preludi ja fuuga b) wieniläisklassinen sonaatti tai muunnelmateos c) kaksi vapaavalintaista teosta d) asteikkoja ja kolmisointuja Mikäli opiskelija on jo suorittanut pianonsoiton I kurssin, voivat teokset olla opettajan harkinnan mukaan C-kurssin ohjelmistoluettelosta. C-kurssitasoiset sävellykset luetaan mukaan päättösuorituksen ohjelmistoon. 1. vuoden ohjelmistokonsertti (8 ov) Ohjelman kesto on noin 15 min., teokset vähintään I kurssin ohjelmistoluettelosta. a) yksi barokkiajan sävellys b) wieniläisklassisesta sonaatista nopea ja hidas osa tai wieniläisklassinen muunnelmateos c) vapaavalintainen teos Kaikki teokset soitetaan ulkoa. Opiskelija laatii ohjelmistokonserttia varten käsiohjelman. hyväksytty / hylätty musiikkioppilaitoksessa suoritettu pianonsoiton peruskurssi 3 tai I kurssi vähintään säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 3 2. vuosi (8 ov) Opiskelija oppii lisää pianonsoiton tekniikkaa ja syventää eri musiikkityylien sekä niiden edellyttämien tulkintatapojen tuntemustaan. Hän harjaantuu esittämään pieniä ohjelmakokonaisuuksia ulkoa sekä arviomaan ammatillista kehittymistään. Vähintään seuraavan ohjelmiston harjoittaminen C- kurssin ohjelmistoluettelon mukaan: a) kolme teosta osastosta 1, joista osa voi olla vastaavia motorisesti vaativia, etydinomaisia teoksia b) yksi teos osastosta 2a tai kaksi teosta osastosta 2b tai teos osastosta 2c c) yksi teos osastosta 3 tai wieniläisklassinen muunnelmateos d) kolme teosta osastoista 4-6 e) asteikkoja ja kolmisointuja Sävellykset luetaan mukaan päättösuorituksen ohjelmistoon. 2. vuoden ohjelmistokonsertti (8 ov) Ohjelmaan tulee sisältyä vaihtoehtoisesti ainakin a) J. S. Bachin tai G. F. Händelin sarjasta Allemande, Sarabande ja Gigue tai b) Bachin preludi ja fuuga tai c) wieniläisklassinen sonaatti (ilman kertauksia) tai wieniläisklassinen muunnelmateos Kaikki teokset soitetaan ulkoa. Teokset vähintään C-kurssin ohjelmistoluettelosta, ohjelman kesto on min. Opiskelija laatii ohjelmistokonserttia varten käsiohjelman. asteikolla vuoden ohjelmistokonsertti säveltapailun D-kurssi Pianonsoiton päättösuoritus (9 ov suppea) 55

5 Opiskelija hallitsee eri musiikkityylejä sekä niiden edellyttämiä tulkintatapoja ja soittotekniikoita. Hän pystyy ylläpitämään oppimaansa perusohjelmistoa ja esittämään pieniä musiikkikokonaisuuksia ulkoa konserttitilanteessa. Opiskelija osaa arvioida ammatillisia valmiuksiaan sekä soveltaa niitä musiikkialan eri tehtävissä. Vähintään seuraavan ohjelmiston harjoittaminen C- kurssin ohjelmistoluettelon mukaan: a) neljä teosta osastosta 1, joista osa voi olla vastaavia motorisesti vaativia, etydinomaisia teoksia b) kaksi teosta osastosta 2b c) yksi teos osastosta 2a tai osastosta 2c d) kaksi teosta osastosta 3, joista toinen voi olla wieniläisklassinen muunnelmateos e) kaksi teosta osastosta 4 f) yksi teos osastosta 5 g) yksi teos osastosta 6 h) asteikkoja ja kolmisointuja ja esiintyminen lukuvuosittain II Päättösuoritus a) vaihtoehtoisesti barokkisarjasta Allemande, Sarabande ja Gigue tai J. S. Bachin preludi ja fuuga tai kaksi J. S. Bachin 3-äänistä inventiota, joista toisen voi korvata Scarlattin sonaatilla b) wieniläisklassinen sonaatti kokonaan (ilman kertauksia) tai wieniläisklassinen muunnelmateos c) etydi, tai vastaava motorisesti vaativa, etydinomainen teos d) vapaavalintainen teos eri tyylikaudelta kuin sävellykset kohdassa a ja b Teokset vähintään C-kurssin ohjelmistoluettelosta. Kaikki teokset soitetaan ulkoa. 1. ja 2. vuoden ohjelmistokonserteissa esitettyjä teoksia ei voi sisällyttää kurssiohjelmaan. Opiskelija laatii päättösuoritusta varten käsiohjelman. asteikolla ja 2. vuoden ohjelmistokonsertit säveltapailun C-kurssi (oltava ainakin suoritteilla) Pianonsoiton päättösuoritus (9+5 ov, laaja) (C-kurssi) Opiskelija hallitsee eri musiikkityylejä sekä niiden edellyttämiä tulkintatapoja ja soittotekniikoita. Hän pystyy ylläpitämään monipuolista ohjelmistoa sekä valmistamaan uutta ohjelmistoa lyhyelläkin harjoitusajalla. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään omaa työtään ja työskentelytapojaan. Hän osaa soveltaa instrumenttitaitojaan musiikkialan eri tehtävissä. Opiskelija pystyy kriittisesti arviomaan omaa kehittymistään ja löytämään uusia lähestymistapoja ja ratkaisumalleja haasteellisissa tilanteissa. Hän kykenee esittämään pieniä musiikkikokonaisuuksia ulkoa konserttitilanteessa. Vähintään seuraavan ohjelmiston harjoittaminen C- kurssin ohjelmistoluettelon mukaan: a) 10 teosta osastosta 1, joista osa voi olla vastaavia motorisesti vaativia, etydinomaisia teoksia b) kaksi teosta osastosta 2a c) kaksi teosta osastosta 2b d) teos osastosta 2c e) kolme teosta osastosta 3, joista yksi voi olla wieniläisklassinen muunnelmateos f) kolme teosta osastosta 4 g) kolme teosta osastosta 5 h) kolme teosta osastosta 6 i) asteikkoja ja kolmisointuja ja esiintyminen lukuvuosittain (14 ov) a) teos osastosta 1 tai vastaava motorisesti vaativa, etydinomainen teos b) vaihtoehtoisesti kaksi teosta osastosta 2b (joista toisen voi korvata Scarlattin sonaatilla) tai yksi teos osastoista 2a tai 2c (Allemande, Sarabande ja Gigue barokkisarjasta) c) teos osastosta 3 tai wieniläisklassinen muunnelmateos d) teos osastosta 4 e) teos osastosta 5 f) teos osastosta 6 Kaikki teokset soitetaan ulkoa. 1. ja 2. vuoden ohjelmistokonserteissa esitettyjä teoksia ei voi sisällyttää kurssiohjelmaan. Opiskelija laatii päättösuoritusta varten käsiohjelman. 56

6 asteikolla ja 2. vuoden ohjelmistokonsertit säveltapailun C-kurssi (oltava ainakin suoritteilla) Pianonsoiton I kurssi (12 ov) Opiskelija hallitsee pianonsoiton perustekniikan sekä oppii hahmottamaan ja soittamaan moniäänistä nuottitekstiä. Pianonsoiton I kurssin ohjelmistoluetteloon kuuluvan ohjelmiston harjoittaminen opettajan harkinnan mukaan seuraavasti: a) kunkin vaatimuskohdan osalta vähintään kolminkertainen ohjelmisto (kurssisuorituksessa esitettävä ohjelma mukaan lukien). Ohjelmaan on sisällytettävä vähintään kaksi klassista sonaattia, vähintään kaksinkertainen määrä J. S. Bachin teoksia kurssisuoritusohjelman barokkiosuuteen verrattuna sekä runsaasti kotimaista musiikkia. b) monipuolinen valikoima etydejä ja harjoituksia c) kaikki duuri- ja molliasteikot ja kolmisoinnut neljän oktaavin alalla Henkilökohtaista opetusta 60 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan a) osastosta 4a vaihtoehtoisesti kaksi J. S. Bachin 2-äänistä inventiota, joista toisen voi korvata J. S. Bachin tai jonkun muun barokin ajan säveltäjän vastaavantasoisella teoksella tai J. S. Bachin pieni preludi ja fuuga tai osat Allemande, Sarabande ja Gigue J. S. Bachin ranskalaisesta sarjasta tai vastaavantasoiset osat G. F. Händelin sarjasta b) osastosta 4b vaihtoehtoisesti - nopea ja hidas osa (tai koko teos, jos hidasta osaa ei ole) esim. jostakin seuraavien säveltäjien sonaatista (konsertosta, pianotriosta, duosonaatista): J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, M. Clementi, P. E. Bach, J. C. Bach, F. Kuhlau tai myös muiden ko. aikakauden säveltäjien vastaavista teoksista tai jokin muu edellä mainittujen säveltäjien laajamuotoinen teos c) kolme teosta osastoista 4c-4e, joista ainakin yksi on pohjoismainen ja yksi 1900-luvulta, jonkin teoksista on oltava motorisesti vaativa d) asteikkoja ja kolmisointuja lautakunnan valinnan mukaan e) prima vista Laajamuotoinen teos voi olla a) sonaatti tai sonatiini, josta soitetaan nopea ja hidas osa, tai koko teos, jos hidasta osaa ei ole, b) rondo, fantasia tai teema ja muunnelmia, joka vaikeusasteeltaan ja laajuudeltaan vastaa sonatiinia tai sonaattia. Laajamuotoinen teos voi myös olla kamarimusiikkiteos tai konsertto, mutta ei sarja erillisiä sävellyksiä. Teoksen on edustettava wieniläisklassista tyyliä. Teokset soitetaan kamarimusiikkiteosta lukuun ottamatta ulkoa. asteikolla 1-5, prima vista asteikolla 1-5 pianonsoiton peruskurssi 3 säveltapailun D-kurssi musiikkioppilaitoksessa suoritettu pianonsoiton I kurssi Pianonsoiton peruskurssi 3 (6 ov) Opiskelija hallitsee pianonsoiton perustekniikan sekä oppii hahmottamaan ja soittamaan helppoa moniäänistä nuottitekstiä. Pianonsoiton 3/3 kurssin ohjelmistoluetteloon kuuluvan ohjelmiston harjoittaminen opettajan harkinnan mukaan vähintään seuraavasti: a) kolme teosta osastosta 2 b) kolme teosta osastosta 4a c) kolme teosta osastoista 4b tai 4e (vähintään kaksi sonatiinia tai sonaattia) d) kolme teosta osastoista 4c-e e) kaikki duuri- ja molliasteikot sekä kolmisoinnut neljän oktaavin alalla molemmilla käsillä yhtä aikaa, kromaattinen asteikko kahden oktaavin alalla, kadenssit kaikissa sävellajeissa ohjelmistoluettelon liitteen mukaisesti f) prima vista soittoa Henkilökohtaista opetusta 45 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan 57

7 a) teos osastosta 2, tai muuten motorisesti vaativa teos b) teos osastosta 4a c) wieniläisklassinen teos osastoista 4b tai 4e d) romantiikan tai sitä uudempien tyylikausien teos osastosta 4c tai 4e tai pohjoismainen teos osastoista 4d tai 4e e) asteikkoja, kolmisointuja ja kadensseja lautakunnan valinnan mukaan f) prima vista Yhden teoksista on oltava laajamuotoinen. Laajamuotoinen teos voi olla a) sonaatti, josta soitetaan nopea ja hidas osa tai koko teos, jos hidasta osaa ei ole, b) rondo, fantasia tai teema ja muunnelmia, joka vaikeusasteeltaan ja laajuudeltaan vastaa sonaattia tai sonatiinia. Laajamuotoinen teos voi olla myös kamarimusiikkiteos tai konsertto, mutta ei sarja erillisiä sävellyksiä. Yhden teoksen on mahdollisuuksien mukaan oltava 1900-luvulta. Yhden teoksista voi korvata myös kamarimusiikkiteoksella, jolloin kaikkien esiintyjien on oltava opiskelijoita. Teokset soitetaan kamarimusiikkiteosta lukuun ottamatta ulkoa. asteikolla 1-5, prima vista asteikolla 1-5 pianonsoiton peruskurssi 2 säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 3 musiikkioppilaitoksessa suoritettu pianonsoiton peruskurssi 3 Pianonsoiton peruskurssi 2 (4 ov) Opiskelija hallitsee pianonsoiton perustekniikan sekä oppii hahmottamaan ja soittamaan helppoa moniäänistä nuottitekstiä. Pianonsoiton 2/3 kurssin ohjelmistoluetteloon kuuluvan ohjelmiston harjoittaminen opettajan harkinnan mukaan vähintään seuraavasti: a) kolme teosta osastosta 2, tai kolme muuten motorisesti vaativaa teosta b) kolme teosta osastosta 4a c) kolme wieniläisklassista teosta osastoista 4b tai 4e d) kolme teosta osastoista 4c-e e) opettajan valitsemat 16 asteikkoa neljän oktaavin alalla molemmilla käsillä yhtä aikaa, kolmisoinnut ja kadenssit vastaavista sävellajeista ohjelmistoluettelon asteikkoliitteen mukaisesti, kromaattinen asteikko kahden oktaavin alalla kädet erikseen f) prima vista -soittoa Henkilökohtaista opetusta 45 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan a) teos osastosta 2, tai muuten motorisesti vaativa teos b) teos osastosta 4a c) wieniläisklassinen teos osastoista 4b tai 4e d) romantiikan tai sitä uudempien tyylikausien teos osastosta 4c tai 4e tai pohjoismainen teos osastoista 4d tai 4e e) asteikkoja, kolmisointuja ja kadensseja lautakunnan valinnan mukaan f) prima vista Yhden teoksista on oltava laajamuotoinen. Laajamuotoinen teos voi olla a) sonaatti, josta soitetaan nopea osa b) rondo, fantasia tai teema ja muunnelmia, joka vaikeusasteeltaan ja laajuudeltaan vastaa sonaattia tai sonatiinia. Laajamuotoinen teos voi olla myös kamarimusiikkiteosteos tai konsertto, mutta ei sarja erillisiä sävellyksiä. Teos voi olla miltä aikakaudelta tahansa. Yhden teoksen on mahdollisuuksien mukaan oltava 1900-luvulta. Yhden teoksista voi korvata myös kamarimusiikkiteoksella, jolloin kaikkien esiintyjien on oltava opiskelijoita. Teokset soitetaan kamarimusiikkiteosta lukuun ottamatta ulkoa. asteikolla 1-5, prima vista hyväksytty / hylätty pianonsoiton peruskurssi 1 säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 2 musiikkioppilaitoksessa suoritettu pianonsoiton peruskurssi 2 Pianonsoiton peruskurssi 1 (2 ov) 58

8 Opiskelija hallitsee pianonsoiton perustekniikan sekä oppii hahmottamaan ja soittamaan helppoa moniäänistä nuottitekstiä. Pianonsoiton peruskurssin 1/3 ohjelmistoluetteloon kuuluvien sooloteosten harjoittaminen opettajan harkinnan mukaan seuraavasti: a) kurssisuoritusohjelmaan verrattuna vähintään kolminkertaisen, mahdollisimman monipuolisen ohjelmiston harjoittaminen, b) opettajan valitsemat 8 asteikkoa kahden oktaavin alalla molemmilla käsillä yhtä aikaa, kolmisoinnut ja kadenssit vastaavista sävellajeista ohjelmistoluettelon asteikkoliitteen mukaisesti. c) prima vista soittoa Henkilökohtaista opetusta 30 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan a) kolme eriluonteista, vähintään kahta eri tyylikautta edustavaa soolosävellystä, joista ainakin yksi on motorisesti vaativa ( etydi ) b) asteikkoja, kolmisointuja ja kadensseja lautakunnan valinnan mukaan c) prima vista Sävellykset esitetään ulkoa. hyväksytty / hylätty, prima vista hyväksytty / hylätty säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 1 musiikkioppilaitoksessa suoritettu pianonsoiton peruskurssi 1 Harmonikka pääinstrumenttina (25 tai 25+5 ov) Opintojakso koostuu opetukseen osallistumisesta, ohjelmiston harjoittelusta, opiskelijan omasta työskentelystä ja kahdesta ohjelmistokonsertista sekä päättösuorituksesta. Mikäli opiskelija on suorittanut aiemmin harmonikansoiton I kurssin, voi hän jo ensimmäisenä lukuvuonna opiskella opettajan harkinnan mukaan teoksia C-kurssin ohjelmistoluettelosta, ja nämä sävellykset luetaan mukaan päättösuorituksen ohjelmistoon. Jos opiskelija ei ole suorittanut I kurssia, harjoittaa hän ensimmäisenä lukuvuonna lähinnä I kurssin ohjelmistoa. Ensimmäisen ohjelmistokonsertin jälkeen hän siirtyy opiskelemaan C-kurssin ohjelmistoa. 1. vuosi (8 ov) Opiskelija oppii harmonikansoiton perustekniikkaa ja tutustuu eri aikakausien sävelkielen ominaispiirteisiin sekä oppii tulkitsemaan musiikin yleisimpiä merkitsemistapoja niin, että pystyy soittamaan nuottien antaman informaation pohjalta. Ohjelmiston harjoittaminen D-kurssin ohjelmistoluettelosta opettajan harkinnan mukaan. a) teos barokin aikakaudelta b) sarjamuotoinen teos c) 4 vapaavalintainen teosta 1. vuoden ohjelmistokonsertti (8 ov) Ohjelman kesto on noin minuuttia. a) teos barokin aikakaudelta b) sarjamuotoinen teos c) vapaavalintainen teos Kaikki teokset soitetaan ulkoa. Opiskelija latii ohjelmsitokonserttia varten käsiohjelman. hyväksytty / hylätty musiikkioppilaitoksessa suoritettu harmonikansoiton peruskurssi 3 vähintään säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 3 2. vuosi (8 ov) Opiskelija oppii lisää harmonikansoiton tekniikkaa ja syventää eri musiikkityylien sekä niiden edellyttämien tulkintatapojen tuntemustaan. Hän harjaantuu esittämään pieniä ohjelmakokonaisuuksia ulkoa sekä arviomaan ammatillista kehittymistään. Ohjelmiston harjoittaminen, D- ja C-kurssin ohjelmistoluettelosta opettajan harkinnan mukaan. a) laajamuotoinen teos (väh. kolme osaa) b) virtuoosisävellys c) 3 vapaavalintaista teosta 59

9 2. vuoden ohjelmistokonsertti (8 ov) Ohjelman kesto on noin minuuttia. a) laajamuotoinen teos (väh. kolme osaa) b) teos barokin aikakaudelta c) virtuoosisävellys d) vapaavalintainen teos Kaikki teokset soitetaan ulkoa. Opiskelija laatii ohjelmistokonserttia varten käsiohjelman. asteikolla vuoden ohjelmistokonsertti säveltapailun D-kurssi Harmonikansoiton päättösuoritus (9 ov, suppea) Opiskelija hallitsee eri musiikkityylejä sekä niiden edellyttämiä tulkintatapoja ja soittotekniikoita. Hän pystyy ylläpitämään oppimaansa perusohjelmistoa ja esittämään pieniä musiikkikokonaisuuksia ulkoa konserttitilanteessa. Opiskelija osaa arvioida ammatillisia valmiuksiaan sekä soveltaa niitä musiikkialan eri tehtävissä. Ohjelmiston harjoittaminen C-kurssin ohjelmistoluettelosta opettajan harkinnan mukaan. a) laajamuotoinen teos (väh. kolme osaa) b) barokkisonaatti c) virtuoosisävellys d) vapaavalintainen teos ja esiintyminen lukuvuosittain II Päättösuoritus (9 ov) Ohjelmiston kesto noin minuuttia. a) laajamuotoinen teos (vähintään 3 osaa) b) barokkisonaatti (säv. esim. D. Scarlatti) c) virtuoosisävellys d) vapaavalintainen teos Teokset vähintään C-kurssin ohjelmistoluettelosta. Kaikki teokset soitetaan ulkoa. 1. ja 2. vuoden ohjelmistonkonserteissa esitettyjä teoksia ei voi sisällyttää kurssiohjelmaan. Opiskelija laatii päättösuoritusta varten käsiohjelman. asteikolla vuoden ohjelmistokonsertti säveltapailun C-kurssi (oltava ainakin suoritteilla) Harmonikansoiton päättösuoritus (9+5 ov, laaja) (C-kurssi) Opiskelija hallitsee eri musiikkityylejä sekä niiden edellyttämiä tulkintatapoja ja soittotekniikoita. Hän pystyy ylläpitämään monipuolista ohjelmistoa sekä valmistamaan uutta ohjelmistoa lyhyelläkin harjoitusajalla. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään omaa työtään ja työskentelytapojaan. Hän osaa soveltaa instrumenttitaitojaan musiikki-alan eri tehtävissä. Opiskelija pystyy kriittisesti arviomaan omaa kehittymistään ja löytämään uusia lähestymistapoja ja ratkaisumalleja haasteellisissa tilanteissa. Hän kykenee esittämään pieniä musiikkikokonaisuuksia ulkoa konserttitilanteessa. Ohjelmiston harjoittaminen, C-kurssin ohjelmistoluettelosta opettajan harkinnan mukaan. a) laajamuotoinen teos (väh. kolme osaa) b) barokkisonaatti tai preludi ja fuuga barokin aikakaudelta c) virtuoosisävellys d) vapaavalintainen teos e) aikamme musiikin sävellys ja esiintyminen lukuvuosittain (14 ov) Ohjelmiston kesto on noin min. a) laajamuotoinen teos (vähintään 3 osaa) b) barokkisonaatti tai preludi ja fuuga barokin aikakaudelta c) virtuoosisävellys d) vapaavalintainen teos e) aikamme musiikin sävellys Teoksien on oltava vähintään C-kurssin ohjelmistoluettelon mukaisia. 60

10 Kaikki teokset soitetaan ulkoa. Ensimmäisen ja toisen vuoden ohjelmistokonserteissa esitettyjä teoksia ei voi sisällyttää kurssin ohjelmaan. Opiskelija laatii päättösuoritusta varten käsiohjelman. asteikolla vuoden ohjelmistokonsertti säveltapailun C-kurssi (oltava ainakin suoritteilla) Harmonikansoiton I kurssi (12 ov) Opiskelija hallitsee vivahteikkaan ilmaisutaidon ja monipuolisen soittotekniikan perusteet esiintymistilanteessa ohjelmiston edellyttämällä tasolla. Ohjelmiston harjoittaminen harmonikansoiton I kurssin ohjelmistoluettelon mukaan (tai kurssitasoa vastaavia muita teoksia) vähintään seuraavin määrin: a) kolme teosta osastosta 1 b) kolme teosta osastosta 2 c) kolme teosta osastosta 3 d) kolme teosta osastosta 4a tai 4b e) kolme teosta osastosta 5 f) kaikki duuriasteikot ja harmoniset molliasteikot asteikkoliitteen mukaisesti g) prima vista soittoa Henkilökohtaista opetusta 60 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan a) kolmiääninen polyfoninen teos tai kaksi kaksiäänistä inventiota b) teos osastosta 2 tai nopea ja hidas osa jostakin laajasta sonaatista tai sarjasta c) teos osastosta 3 d) teos osastosta 4a tai 4b e) teos osastosta 5 f) asteikkoja kolmisointuja ja kadensseja lautakunnan valinnan mukaan g) prima vista Teokset soitetaan kamarimusiikkiteosta lukuun ottamatta ulkoa. asteikolla 1-5, prima vista asteikolla 1-5 harmonikansoiton peruskurssi 3 säveltapailun D-kurssi musiikkioppilaitoksessa suoritettu harmonikansoiton I kurssi Harmonikansoiton peruskurssi 3 (6 ov) Opiskelija hallitsee harmonikansoiton peruskurssien ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan ja tulkintataidon sekä saa valmiudet harmonikansoiton I kurssin opintoihin. Ohjelmiston harjoittaminen harmonikansoiton peruskurssin 3 ohjelmistosta opettajan harkinnan mukaan seuraavasti: a) harjoitettava vähintään kolminkertainen ohjelmisto (kurssisuorituksessa esitettävä ohjelma mukaan lukien) b) kaikki duuri- ja harmoniset molliasteikot soittimesta riippuen kaksi tai kolme oktaavia sekä kaikkien sävellajien murretut soinnut soittimesta riippuen kaksi tai kolme oktaavia c) prima vista -soittoa Henkilökohtaista opetusta 45 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan a) viisi sävellystä, jotka edustavat eri aikakausia ja/tai tyyliä. Vähintään yhden sävellyksen tulee olla sarja, sonatiini tai muunnelmasarja. Yhden sävellyksen voi korvata peruskurssin 3 vaikeusastetta vastaavalla kamarimusiikkiteoksella. b) asteikkoja ja sointuja lautakunnan valinnan mukaan c) prima vista -tehtävä asteikolla 1-5, prima vista asteikolla 1-5 harmonikansoiton peruskurssi 2 säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 3 musiikkioppilaitoksessa suoritettu harmonikansoiton peruskurssi 3 61

11 Harmonikansoiton peruskurssi 2 (4 ov) Tavoitteena on kehittää harmonikansoiton perustekniikoita, äänenmuodostusta ja musiikillista ilmaisua. Ohjelmiston harjoittaminen harmonikansoiton peruskurssin 2 ohjelmistosta opettajan harkinnan mukaan seuraavasti: a) vähintään kolminkertainen ohjelmisto (kurssisuorituksessa esitettävä ohjelma mukaan lukien) b) kuusi duuriasteikkoa ja kuusi harmonista molliasteikkoa oman valinnan mukaan, kaksi oktaavia. Edellä mainittujen sävellajien murretut soinnut, kaksi oktaavia ja kadenssit I IV V I. c) prima vista -soittoa Henkilökohtaista opetusta 45 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan a) neljä luonteeltaan ja/tai tekniikaltaan erilaista sävellystä. Yhden sävellyksen voi korvata peruskurssin 2 vaikeusastetta vastaavalla kamarimusiikki-teoksella. b) asteikkoja ja sointuja lautakunnan valinnan mukaan c) prima vista asteikolla 1-5, prima vista hyväksytty / hylätty harmonikansoiton peruskurssi 1 säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 2 musiikkioppilaitoksessa suoritettu harmonikansoiton peruskurssi 2 Harmonikansoiton peruskurssi 1 (2 ov) Opiskelija oppii harmonikansoiton tekniikan ja äänenmuodostuksen alkeet sekä saa valmiudet esittää pieniä sävellyksiä. Ohjelmiston harjoittaminen harmonikansoiton peruskurssin 1 ohjelmistoluettelosta opettajan harkinnan mukaan seuraavasti: a) vähintään kolminkertainen ohjelmisto (kurssisuorituksessa esitettävä ohjelma mukaan lukien) b) C-, G- ja F-duuriasteikot sekä harmoniset a-, e- ja d-molliasteikot, vähintään kaksi oktaavia ulkoa, sekä edellä mainittujen sävellajien murretut soinnut, yksi oktaavi ja kadenssit I V I. c) prima vista -soittoa Henkilökohtaista opetusta 30 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan a) neljä luonteeltaan ja / tai tekniikaltaan erilaista sävellystä joista yhden voi korvata peruskurssin 1 vaikeusastetta vastaavalla kamarimusiikkiteoksella. b) asteikkoja ja sointuja lautakunnan valinnan mukaan c) prima vista hyväksytty / hylätty, prima vista hyväksytty / hylätty säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 1 musiikkioppilaitoksessa suoritettu harmonikansoiton peruskurssi 1 Kitara pääinstrumenttina (25 tai 25+5 ov) Opintojakso koostuu opetukseen osallistumisesta, ohjelmiston harjoittelusta, opiskelijan omasta työskentelystä ja kahdesta ohjelmistokonsertista sekä päättösuorituksesta. Mikäli opiskelija on suorittanut aiemmin kitaransoiton I kurssin, voi hän jo ensimmäisenä lukuvuonna opiskella opettajan harkinnan mukaan teoksia C-kurssin ohjelmistoluettelosta, ja nämä sävellykset luetaan mukaan päättösuorituksen ohjelmistoon. Jos opiskelija ei ole suorittanut I kurssia, harjoittaa hän ensimmäisenä lukuvuonna lähinnä I kurssin ohjelmistoa. Ensimmäisen ohjelmistokonsertin jälkeen hän siirtyy opiskelemaan C-kurssin ohjelmistoa. 1. vuosi (8 ov) 62

12 Opiskelija oppii kitaransoiton perustekniikkaa ja tutustuu eri aikakausien sävelkielen ominaispiirteisiin sekä oppii tulkitsemaan musiikin yleisimpiä merkitsemistapoja niin, että pystyy soittamaan nuottien antaman informaation pohjalta. Ohjelmiston harjoittaminen D-kurssin ohjelmistosta opettajan harkinnan mukaan. Ohjelmistosuorituksessa esitettävään ohjelmaan nähden harjoitellaan vähintään kaksinkertainen ohjelmisto, joka sisältää erityylisiä sävellyksiä SML:n ohjelmistoluettelosta tai muita vastaavia teoksia. 1. vuoden ohjelmistokonsertti (8 ov) Ohjelman kesto on noin minuuttia. a) renessanssi- tai barokkiteos b) klassinen teos tai etydi c) vapaavalintainen teos Kaikki teokset soitetaan ulkoa. Opiskelija laatii ohjelmistokonserttia varten käsiohjelman. hyväksytty / hylätty musiikkioppilaitoksessa suoritettu kitaransoiton peruskurssi 3 vähintään säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 3 2. vuosi (8 ov) Opiskelija oppii lisää kitaransoiton tekniikkaa ja syventää eri musiikkityylien sekä niiden edellyttämien tulkintatapojen tuntemustaan. Hän harjaantuu esittämään pieniä ohjelmakokonaisuuksia ulkoa sekä arviomaan ammatillista kehittymistään. Ohjelmiston harjoittaminen D- ja C-kurssien ohjelmistoista opettajan harkinnan mukaan. Ohjelmistosuorituksessa esitettävään ohjelmaan nähden harjoitellaan vähintään kaksinkertainen ohjelmisto, joka sisältää erityylisiä sävellyksiä SML:n ja Sibelius-Akatemian ohjelmistoluetteloista muita vastaavia teoksia. 2. vuoden ohjelmistokonsertti (8 ov) Ohjelman kesto on noin minuuttia a) laajamuotoinen teos b) renessanssi- tai barokkiteos c) klassinen teos d) vapaavalintainen teos Yhden teoksen voi korvata duoteoksella. Opiskelija laatii ohjelmistokonserttia varten käsiohjelman. asteikolla vuoden ohjelmistokonsertti säveltapailun D-kurssi Kitaransoiton päättösuoritus (9 ov, suppea) Opiskelija hallitsee eri musiikkityylejä sekä niiden edellyttämiä tulkintatapoja ja soittotekniikoita. Hän pystyy ylläpitämään oppimaansa perusohjelmistoa ja esittämään pieniä musiikkikokonaisuuksia ulkoa konserttitilanteessa. Opiskelija osaa arvioida ammatillisia valmiuksiaan sekä soveltaa niitä musiikkialan eri tehtävissä. Ohjelmiston harjoittaminen C-kurssin ohjelmistosta opettajan harkinnan mukaan. Ohjelmistosuorituksessa esitettävään ohjelmaan nähden harjoitellaan vähintään kaksinkertainen ohjelmisto, joka sisältää erityylisiä sävellyksiä SML:n ja Sibelius-Akatemian ohjelmistoluetteloista muita vastaavia teoksia. ja esiintyminen lukuvuosittain II Päättösuoritus ( 9 ov) Ohjelman kesto noin minuuttia. a) laajamuotoinen teos b) renessanssi- tai barokkiteos c) klassinen teos d) vapaavalintainen teos Yhden teoksen voi korvata duoteoksella. Opiskelija laatii päättösuoritusta varten käsiohjelman. asteikolla

13 2. vuoden ohjelmistokonsertti säveltapailun C-kurssi (oltava ainakin suoritteilla) Kitaransoiton päättösuoritus (9+5 ov, laaja) (C-kurssi) Opiskelija hallitsee eri musiikkityylejä sekä niiden edellyttämiä tulkintatapoja ja soittotekniikoita. Hän pystyy ylläpitämään monipuolista ohjelmistoa sekä valmistamaan uutta ohjelmistoa lyhyelläkin harjoitusajalla. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään omaa työtään ja työskentelytapojaan. Hän osaa soveltaa instrumenttitaitojaan musiikki-alan eri tehtävissä. Opiskelija pystyy kriittisesti arviomaan omaa kehittymistään ja löytämään uusia lähestymistapoja ja ratkaisumalleja haasteellisissa tilanteissa. Hän kykenee esittämään pieniä musiikkikokonaisuuksia ulkoa konserttitilanteessa. Ohjelmiston harjoittaminen C-kurssin ohjelmistosta opettajan harkinnan mukaan. Kunkin vaatimuskohdan osalta vähintään kolminkertaisen ohjelmiston harjoittaminen (kurssiohjelma mukaan lukien). ja esiintyminen lukuvuosittain (14 ov) Ohjelman kesto noin minuuttia. a) kolme etydiä b) kolme pienimuotoista sävellystä c) laajamuotoinen teos Noin puolet ohjelman kestosta voi koostua jonkun tyylisuunnan / säveltäjien teoksista. Opiskelija laatii päättösuoritusta varten käsiohjelman. asteikolla vuoden ohjelmistokonsertti säveltapailun C-kurssi (oltava ainakin suoritteilla) Kitaransoiton I kurssi (12 ov) Opiskelija hallitsee vivahteikkaan ilmaisutaidon ja monipuolisen soittotekniikan perusteet esiintymistilanteessa ohjelmiston edellyttämällä tasolla. Vähintään seuraavan kitaransoiton I kurssiohjelmistoluetteloon kuuluvan ohjelmiston harjoittaminen: a) kunkin vaatimuskohdan osalta vähintään kolminkertaisen ohjelmiston harjoittaminen (kurssisuoritusohjelma mukaan lukien) b) kaikki duuri- ja melodiset molliasteikot kolmen oktaavin alalla, mikäli mahdollista, ilman vapaita kieliä (ulkoa) sekä kaikki duuri- ja mollikadenssit I- IV- I- V7- I (ulkoa) c) prima vista soittoa Henkilökohtaista opetusta 60 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan a) neljä soittotekniikaltaan erilaista etydiä b) kaksi pienimuotoista teosta c) laajamuotoinen teos d) asteikkoja ja kadensseja lautakunnan valinnan mukaan e) prima vista -tehtävä Pienimuotoisen teoksen voi korvata kurssin vaikeustasoa edustavalla kamarimusiikkiteoksella asteikolla 1-5, prima vista asteikolla 1-5 kitaransoiton peruskurssi 3 säveltapailun D-kurssi musiikkioppilaitoksessa suoritettu kitaransoiton I kurssi Kitaransoiton peruskurssi 3 (6 ov) Opiskelija saavuttaa peruskurssien ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan ja tulkintataidon sekä saa valmiudet opintojensa jatkamiseen. 64

14 Ohjelmiston harjoittaminen kitaransoiton peruskurssin 3 ohjelmistosta opettajan harkinnan mukaan seuraavasti. a) vähintään kolminkertainen ohjelmisto (kurssisuorituksessa esitettävä ohjelma mukaan lukien) b) kaikki duuri- ja melodiset molliasteikot vähintään kaksi oktaavia ulkoa sekä kaikkien sävellajien kadenssit I-IV-V-I ulkoa. c) prima vista -soittoa Henkilökohtaista opetusta 45 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan a) viisi luonteeltaan ja/tai tekniikaltaan erilaista sävellystä, joista yhden voi korvata 3/3-kurssin vaikeusastetta vastaavalla kamarimusiikkiteoksella tai sointusäestystehtävällä b) asteikkoja ja sointuja lautakunnan valinnan mukaan c) prima vista asteikolla 1-5, prima vista asteikolla 1-5 kitaransoiton peruskurssi 2 säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 3 musiikkioppilaitoksessa suoritettu kitaransoiton peruskurssi 3 Kitaransoiton peruskurssi 2 (4 ov) Opiskelija kehittää kitaransoiton perustekniikkaa, äänenmuodostusta ja musiikillista ilmaisuaan. Ohjelmiston harjoittaminen kitaransoiton peruskurssin 2 ohjelmistosta opettajan harkinnan mukaan seuraavasti: a) vähintään kolminkertainen ohjelmisto (kurssisuorituksessa esitettävä ohjelma mukaan lukien) b) C-, G-, D-, A-, E-, F- ja B-duuriasteikot sekä melodiset a-, e- ja d-molliasteikot, vähintään kaksi oktaavia ulkoa, sekä edellä mainittujen sävellajien kadenssit I-V-I c) prima vista -soittoa Henkilökohtaista opetusta 45 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan a) neljä luonteeltaan ja/tai tekniikaltaan erilaista sävellystä, joista yhden voi korvata 2/3-kurssin vaikeusastetta vastaavalla kamarimusiikkiteoksella tai sointusäestystehtävällä b) asteikkoja ja sointuja lautakunnan valinnan mukaan c) prima vista asteikolla 1-5, prima vista hyväksytty / hylätty kitaransoiton peruskurssi 1 säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 2 musiikkioppilaitoksessa suoritettu kitaransoiton peruskurssi 2 Kitaransoiton peruskurssi 1 (2 ov) Opiskelija oppii kitaransoiton tekniikan ja äänenmuodostuksen alkeet sekä saa valmiudet esittää pieniä sävellyksiä. Ohjelmiston harjoittaminen kitaransoiton peruskurssin 1 ohjelmistosta opettajan harkinnan mukaan seuraavasti a) vähintään kolminkertainen ohjelmisto (kurssisuorituksessa esitettävä ohjelma mukaan lukien) b) C-, G- ja F-duuriasteikot sekä melodiset a-, e- ja d-molliasteikot, vähintään kaksi oktaavia ulkoa sekä edellä mainittujen sävellajien murretut soinnut ulkoa, yksi oktaavi c) prima vista -soittoa Henkilökohtaista opetusta 30 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan a) neljä luonteeltaan ja/tai tekniikaltaan erilaista sävellystä, joista yhden voi korvata peruskurssin 1 vaikeusastetta vastaavalla kamarimusiikkiteoksella tai sointusäestystehtävällä 65

15 b) asteikkoja ja sointuja lautakunnan valinnan mukaan c) prima vista hyväksytty / hylätty, prima vista hyväksytty / hylätty säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 1 musiikkioppilaitoksessa suoritettu kitaransoiton peruskurssi 1 Kantele pääinstrumenttina (25 tai 25+5 ov) Opintojakso koostuu opetukseen osallistumisesta, ohjelmiston harjoittelusta, opiskelijan omasta työskentelystä ja kahdesta ohjelmistokonsertista sekä päättösuorituksesta. Mikäli opiskelija on suorittanut aiemmin kanteleensoiton I kurssin, voi hän jo ensimmäisenä lukuvuonna opiskella opettajan harkinnan mukaan teoksia C-kurssin ohjelmistoluettelosta, ja nämä sävellykset luetaan mukaan päättösuorituksen ohjelmistoon. Jos opiskelija ei ole suorittanut I kurssia, harjoittaa hän ensimmäisenä lukuvuonna lähinnä I kurssin ohjelmistoa. Ensimmäisen ohjelmistokonsertin jälkeen hän siirtyy opiskelemaan C-kurssin ohjelmistoa. 1. vuosi (8 ov) Opiskelija oppii kanteleensoiton perustekniikkaa ja tutustuu eri aikakausien sävelkielen ominaispiirteisiin sekä oppii tulkitsemaan musiikin yleisimpiä merkitsemistapoja niin, että pystyy soittamaan nuottien antaman informaation pohjalta. Mahdollisimman monipuolisen I kurssin tasoa vastaavan ohjelmiston harjoittaminen vähintään seuraavasti: a) etydejä ja harjoituksia opettajan harkinnan mukaan b) kaksi laajamuotoista teosta, joista toinen on sonatiini tai sonaatti ja toinen esim. sarja, muunnelmateos tai vastaava c) neljä pienimuotoista teosta, joista kaksi on kantelesävellystä tai sovitusta d) asteikkoja ja kolmisointuja Mikäli opiskelija on jo suorittanut kanteleensoiton I kurssin, voivat teokset olla opettajan harkinnan mukaan C-kurssin ohjelmistoluettelosta, jolloin ne luetaan mukaan päättösuorituksen ohjelmistoon. 1. vuoden ohjelmistokonsertti (8 ov) Ohjelman kesto on noin minuuttia. a) yksi laajamuotoinen teos b) kaksi vapaavalintaista erityylistä pienimuotoista teosta Teokset ovat vähintään I kurssin tasoisia, vähintään yhden teoksista tulee olla kantelesävellys. Opiskelija laatii ohjelmistokonserttia varten käsiohjelman. hyväksytty / hylätty kanteleensoiton peruskurssi 3 vähintään säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 3 2. vuosi (8 ov) Opiskelija oppii lisää kanteleensoiton tekniikkaa ja syventää eri musiikkityylien sekä niiden edellyttämien tulkintatapojen tuntemustaan. Hän harjaantuu esittämään pieniä ohjelmakokonaisuuksia ulkoa sekä arviomaan ammatillista kehittymistään. Vähintään seuraavan ohjelmiston harjoittaminen C- kurssin ohjelmistoluettelon mukaan: a) etydejä ja harjoituksia osastosta 1 opettajan harkinnan mukaan b) teos osastosta 2 c) teos osastosta 3 d) teos osastosta 4 e) kaksi teosta osastosta 5 f) teos osastosta 6 Teokset luetaan mukaan päättösuorituksen ohjelmistoon. 2. vuoden ohjelmistokonsertti (8 ov) Ohjelman kesto on noin minuuttia, sävellykset C-kurssitasoisia. Teokset soitetaan ulkoa. 66

16 Opiskelija laatii ohjelmistokonserttia varten käsiohjelman. asteikolla vuoden ohjelmistokonsertti säveltapailun D-kurssi Kanteleensoiton päättösuoritus (9 ov, suppea) Opiskelija hallitsee eri musiikkityylejä sekä niiden edellyttämiä tulkintatapoja ja soittotekniikoita. Hän pystyy ylläpitämään oppimaansa perusohjelmistoa ja esittämään pieniä musiikkikokonaisuuksia ulkoa konserttitilanteessa. Opiskelija osaa arvioida ammatillisia valmiuksiaan sekä soveltaa niitä musiikkialan eri tehtävissä. Vähintään seuraavan ohjelmiston harjoittaminen C kurssin ohjelmistoluettelon mukaan (mukaan on laskettu myös 2. vuonna soitettu ohjelmisto): a) etydejä opettajan harkinnan mukaan osastosta 1 b) kaksi teosta osastosta 2 c) kaksi teosta osastosta 3 d) kaksi teosta osastosta 4 e) kolme teosta osastosta 5 ja 1 teos osastosta 6 tai 2 teosta osastosta 5 ja 2 teosta osastosta 6 ja esiintyminen lukuvuosittain. II Päättösuoritus (9 ov) a) sonaatti tai muu laajamuotoinen teos b) teos osastosta 3 tai 4 c) kaksi teosta osastosta 5 tai teos osastosta 5 ja teos osastosta 6 Teokset ovat vähintään C-kurssin tasoisia ja ne soitetaan ulkoa. 1. ja 2. vuoden ohjelmistokonserteissa esitettyjä sävellyksiä ei voi sisällyttää kurssiohjelmaan. Opiskelija laatii päättösuoritusta varten käsiohjelman. asteikolla vuoden ohjelmistokonsertti säveltapailun C-kurssi (oltava ainakin suoritteilla) Kanteleensoiton päättösuoritus (9 + 5 ov laaja) (C-kurssi) Opiskelija hallitsee eri musiikkityylejä sekä niiden edellyttämiä tulkintatapoja ja soittotekniikoita. Hän pystyy ylläpitämään monipuolista ohjelmistoa sekä valmistamaan uutta ohjelmistoa lyhyelläkin harjoitusajalla. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään omaa työtään ja työskentelytapojaan. Hän osaa soveltaa instrumenttitaitojaan musiikkialan eri tehtävissä. Opiskelija pystyy kriittisesti arviomaan omaa kehittymistään ja löytämään uusia lähestymistapoja ja ratkaisumalleja haasteellisissa tilanteissa. Hän kykenee esittämään pieniä musiikkikokonaisuuksia ulkoa konserttitilanteessa. Vähintään seuraavan C-kurssin tasoisen ohjelmiston harjoittaminen (mukaan on laskettu myös toisena vuonna harjoitettu ohjelmisto). a) etydejä opettajan harkinnan mukaan osastosta 1 b) kolme teosta osastosta 2 c) kolme teosta osastosta 3 d) kaksi teosta osastosta 4 e) neljä teosta osastosta 5 f) kaksi teosta osastosta 6 ja esiintyminen lukuvuosittain. (14 ov) a) sonaatti tai muu laajamuotoinen teos b) teos osastosta 3 c) kaksi teosta osastosta 4 tai teos osastosta 4 ja teos osastosta 6 d) kaksi teosta osastosta 5 Teokset ovat vähintään C-kurssin tasoisia ja ne soitetaan ulkoa. 1. ja 2. vuoden ohjelmistokonserteissa esitettyjä teoksia ei voi sisällyttää tutkinto-ohjelmaan. Opiskelija laatii päättösuoritusta varten käsiohjelman. asteikolla vuoden ohjelmistokonsertti säveltapailun C-kurssi (oltava ainakin suoritteilla) 67

17 Kanteleensoiton I kurssi (12 ov) Opiskelija hallitsee vivahteikkaan ilmaisutaidon ja monipuolisen soittotekniikan perusteet esiintymistilanteessa ohjelmiston edellyttämällä tasolla. Kanteleensoiton I kurssin ohjelmistoluetteloon kuuluvan ohjelmiston harjoittaminen opettajan harkinnan mukaan vähintään seuraavasti: a) kunkin vaatimuskohdan osalta vähintään kolminkertainen ohjelmisto (kurssisuorituksessa esitettävä ohjelma mukaan lukien) b) ohjelmistoon tulee sisältyä myös monipuolinen valikoima etydejä ja harjoituksia c) kaikki duuriasteikot ja b-merkkiset molliasteikot sekä #-merkkiset molliasteikot cis-molliin saakka (sekä harmoniset että melodiset mollit ) kolmen oktaavin alalla, kolmisoinnut vastaavissa sävellajeissa kolmen oktaavin alalla d) prima vista -soittoa Henkilökohtaista opetusta 60 min viikoittain a) kolme pienimuotoista teosta osastoista 3 ja 4a (näistä vähintään yksi kantelesävellys ja yksi muu suomalainen teos), jonkin taoksista on oltava motorisesti vaativa b) laajamuotoinen teos osastotoista 4a tai 3, laajamuotoinen teos voi olla fantasia, teema ja muunnelmia tai sarja c) teos osastosta 4b, teos voi olla sonaatti tai sonatiini, joista soitetaan a ja hidas osa tai koko teos, jos hidasta osaa ei ole d) asteikkoja ja kolmisointuja lautakunnan valinnan mukaan e) prima vista Toinen kohtien b tai c teoksista voidaan korvata kamarimusiikkiteoksella. Teokset soitetaan kamarimusiikkiteosta lukuun ottamatta ulkoa. asteikolla 1-5, prima vista asteikolla 1-5 kanteleensoiton peruskurssi 3 säveltapailun ja musiikinteorian I kurssi musiikkioppilaitoksessa suoritettu kanteleensoiton I kurssi Kanteleensoiton peruskurssi 3 (6 ov) Opiskelija saavuttaa peruskurssien ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan ja tulkintataidon sekä saa valmiudet kanteleensoiton I kurssin opintoihin. Ohjelmiston harjoittaminen kanteleensoiton peruskurssin 3 ohjelmistosta opettajan harkinnan mukaan seuraavasti: a) kolme teosta osastosta 2 b) kuusi teosta osastosta 3 (vähintään kolme kantelesävellystä) c) kuusi teosta osastosta 4 ( kaksi muunnelmateosta tai sarjaa) d) kaikki duuri- ja b-merkkiset molliasteikot ja #- merkkiset molliasteikot cis-molliin saakka sekä kolmisoinnut kolmen oktaavin alalla, kadenssit vastaavissa sävellajeissa e) prima vista -soittoa Henkilökohtaista opetusta 45 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan a) teos osastosta 2 b) kaksi teosta osastosta 3 (vähintään yksi kantelesävellys) c) kaksi teosta osastosta 4 d) asteikkoja, kolmisointuja ja kadensseja lautakunnan valinnan mukaan e) prima vista Yhden teoksista on oltava laajamuotoinen (sikermä, fantasia, sarja tai teema ja muunnelmia). Teos voi olla miltä aikakaudelta tahansa. Teokset soitetaan etydiä lukuun ottamatta ulkoa. asteikolla 1-5, prima vista asteikolla 1-5 kanteleensoiton peruskurssi 2 säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 3 musiikkioppilaitoksessa suoritettu kanteleensoiton peruskurssi 3 68

18 Kanteleensoiton peruskurssi 2 (4 ov) Opiskelija kehittää kanteleensoiton perustekniikkaa, äänenmuodostusta ja musiikillista ilmaisuaan. Ohjelmiston harjoittaminen kanteleensoiton peruskurssin 2 ohjelmistosta opettajan harkinnan mukaan seuraavasti: a) kolme teosta osastosta 2 b) kuusi teosta osastosta 3 (2-3 kantelesävellystä) c) kolme teosta osastosta 4 d) duuriasteikot ja harmoniset molliasteikot sekä kolmisoinnut neljään ylennys- ja alennusmerkkiin asti kahden oktaavin alalla, kadenssit vastaavissa sävellajeissa e) yksinkertaisia vapaasäestysharjoituksia f) prima vista -soittoa Henkilökohtaista opetusta 45 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan a) yksi teos osastosta 2 tai vapaaseen säestykseen pohjautuva oma sovitus lastenlaulusta b) kaksi teosta osastosta 3 (vähintään yksi kantelesävellys) c) yksi teos osastosta 4 d) asteikkoja, kolmisointuja ja kadensseja lautakunnan valinnan mukaan e) prima vista (kirjoitetulla säestyksellä tai sointumerkeistä) Teosten on oltava erityylisiä ja -tyyppisiä. Teokset soitetaan etydiä lukuun ottamatta ulkoa asteikolla 1-5, prima vista hyväksytty / hylätty harmonikansoiton peruskurssi 1 säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 2 musiikkioppilaitoksessa suoritettu kanteleensoiton peruskurssi 2 Kanteleensoiton peruskurssi 1 (2 ov) Opiskelija oppii kanteleensoiton tekniikan ja äänenmuodostuksen alkeet sekä saa valmiudet esittää pieniä sävellyksiä. Ohjelmiston harjoittaminen kanteleensoiton peruskurssin 1 ohjelmistosta opettajan harkinnan mukaan seuraavasti: a) vähintään kolminkertainen ohjelmisto (kurssisuorituksessa esitettävä ohjelma mukaan lukien) b) duuri- ja rinnakkaiset harmoniset molliasteikot sekä peruskolmisoinnut ja kadenssit kahden oktaavin alalla kahteen ylennys- ja alennusmerkkiin asti. c) prima vista soittoa Henkilökohtaista opetusta 30 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan. a) lautakunnan valinnan mukaan asteikkoja kahteen ylennys- ja alennusmerkkiin asti. b) yksi etydi c) kolme eri tyyppistä sävellystä, joista 1-2 on kantelesävellystä tai sovitusta d) prima vista hyväksytty / hylätty, prima vista hyväksytty / hylätty säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 1 musiikkioppilaitoksessa suoritettu kanteleensoiton peruskurssi 1 Harppu pääinstrumenttina (25 tai 25+5 ov) Opintojakso koostuu opetukseen osallistumisesta, ohjelmiston harjoittelusta ja kahdesta ohjelmistokonsertista sekä päättösuorituksesta. Mikäli opiskelija on suorittanut aiemmin harpunsoiton I kurssin, voi hän jo ensimmäisenä lukuvuonna opiskella opettajan harkinnan mukaan teoksia C-kurssin ohjelmistoluettelosta, ja nämä sävellykset luetaan mukaan päättösuorituksen ohjelmistoon. Jos opiskelija ei ole suorittanut I kurssia, harjoittaa hän ensimmäisenä lukuvuonna lähinnä I kurssin ohjelmistoa. Ensimmäisen ohjelmistokonsertin jälkeen hän siirtyy opiskelemaan C-kurssin ohjelmistoa. 69

19 1. vuosi (8 ov) Opiskelija oppii harpunsoiton perustekniikkaa ja tutustuu eri aikakausien sävelkielen ominaispiirteisiin sekä oppii tulkitsemaan musiikin yleisimpiä merkitsemistapoja niin, että pystyy soittamaan nuottien antaman informaation pohjalta. Ohjelmiston harjoittaminen, peruskurssi 3 D- kurssitaso opettajan harkinnan mukaan 1. vuoden ohjelmistokonsertti (8 ov) Ohjelman kesto on noin minuuttia. a) etydi b) klassinen teos c) vapaavalintainen teos Teokset soitetaan ulkoa. Opiskelija laatii ohjelmistokonserttia varten käsiohjelman. hyväksytty / hylätty harpunsoiton peruskurssi 3 vähintään säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 3 2. vuosi (8 ov) Opiskelija laajentaa harpunsoiton teknisiä valmiuksiaan ja syventää eri musiikkityylien sekä niiden edellyttämien tulkintatapojen tuntemustaan. Hän harjaantuu arviomaan ammatillista kehittymistään. Ohjelmiston harjoittaminen, D C-taso opettajan harkinnan mukaan 2. vuoden ohjelmistokonsertti (8 ov) Ohjelman kesto on noin minuuttia. a) etydi b) kaksi tai kolme eri tyylikausilta olevaa teosta, joista yksi on laajamuotoinen c) yhden teoksen voi korvata kamarimusiikkiteoksella Kaikki teokset lukuun ottamatta kamarimusiikkiteosta esitetään ulkoa. Opiskelija laatii ohjelmistokonserttia varten käsiohjelman. asteikolla vuoden ohjelmistokonsertti säveltapailun D-kurssi Harpunsoiton päättösuoritus (9 ov, suppea) Opiskelija hallitsee eri musiikkityylejä sekä niiden edellyttämiä tulkintatapoja ja soittotekniikoita. Hän pystyy ylläpitämään oppimaansa perusohjelmistoa sekä osaa arvioida ammatillisia valmiuksiaan sekä soveltaa niitä musiikkialan eri tehtävissä. Ohjelmiston harjoittaminen, C-taso opettajan harkinnan mukaan II Päättösuoritus (9 ov) Ohjelman kesto on noin minuuttia. a) yksi laajamuotoinen teos b) kaksi vapaavalintaista teosta, joista toinen voi olla kamarimusiikkiteos Kaikki teokset lukuun ottamatta kamarimusiikkiteosta esitetään ulkoa. Opiskelija laatii päättösuoritusta varten käsiohjelman. : asteikolla vuoden ohjelmistokonsertti säveltapailun C-kurssi (oltava ainakin suoritteilla) Harpunsoiton päättösuoritus (9 ov + 5 ov, laaja) (C-kurssi) Opiskelija hallitsee eri musiikkityylejä sekä niiden edellyttämiä tulkintatapoja ja soittotekniikoita. Hän pystyy ylläpitämään monipuolista ohjelmistoa sekä valmistamaan uutta ohjelmistoa lyhyelläkin harjoi- 70

20 tusajalla. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään omaa työtään ja työskentelytapojaan. Hän osaa soveltaa instrumenttitaitojaan musiikkialan eri tehtävissä. Opiskelija pystyy kriittisesti arviomaan omaa kehittymistään ja löytämään uusia lähestymistapoja ja ratkaisumalleja haasteellisissa tilanteissa. Kurssisuoritukseen nähden kolminkertaisen ohjelmiston harjoittaminen, C- ja B-kurssien ohjelmistoluetteloista opettajan harkinnan mukaan. (14 ov) Ohjelman kesto on noin minuuttia. a) etydi b) klassinen sonatiini tai sonaatti c) kaksi vapaavalintaista teosta, joista toisen voi korvata kamarimusiikkiteoksella Ohjelma esitetään ulkoa kamarimusiikkiteosta lukuun ottamatta. Opiskelija laatii päättösuoritusta varten käsiohjelman. asteikolla vuoden ohjelmistokonsertti säveltapailun C-kurssi (oltava ainakin suoritteilla) Harpunsoiton I kurssi (12 ov) Opiskelija hallitsee vivahteikkaan ilmaisutaidon ja monipuolisen soittotekniikan perusteet esiintymistilanteessa ohjelmiston edellyttämällä tasolla. Ohjelmiston harjoittaminen, C-taso opettajan harkinnan mukaan Opetus ja työmuodot Henkilökohtaista opetusta 60 min viikoittain II Päättösuoritus, kesto noin minuuttia a) etydi b) klassinen teos c) kaksi vapaavalintaista teosta, joista toisen voi korvata kamarimusiikkiteoksella d) prima vista Teokset soitetaan ulkoa kamarimusiikkiteosta lukuun ottamatta asteikolla 1-5, prima vista asteikolla 1-5 harpunsoiton peruskurssi 3 säveltapailun I kurssi musiikkioppilaitoksessa suoritettu harpunsoiton peruskurssi I kurssi Harpunsoiton peruskurssi 3 (6 ov) Opiskelija saavuttaa peruskurssien ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan ja tulkintataidon sekä saa valmiudet opintojensa jatkamiseen. Ohjelmiston harjoittaminen harpunsoiton peruskurssin 3 ohjelmistosta vähintään seuraavasti: a) opettajan harkitsema määrä etydejä b) yhdeksän eri tyylikausia edustavaa teosta c) asteikot, kolmisoinnut ja kadenssit asteikkoliitteen mukaisesti d) prima vista -soittoa Henkilökohtaista opetusta 45 minuuttia viikoittain kahden lukuvuoden ajan Kurssi voidaan suorittaa myös trubaduuriharpulla. a) asteikot, murtosoinnut ja kadenssit lautakunnan valinnan mukaan seitsemään ylennys- ja alennusmerkkiin asti a) etydi b) kolme eri tyyppistä teosta eri tyylikausilta. Yhden näistä tulee olla sarja tai muu laajempimuotoinen teos. Yhden soolokappaleen voi korvata kamarimusiikkiteoksella. c) prima vista, johon pedaalivaihdot valmiiksi merkittyinä. Ohjelmisto soitetaan ulkoa kamarimusiikkiteosta lukuun ottamatta. asteikolla 1-5, prima vista asteikolla 1-5 harpunsoiton peruskurssi 2 71

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa 31.5.2010 ja 10.9.2010 Päivitys

Lisätiedot

2. Harmonikalle sävelletty sonaatti, sarja- tai muunnelmateos tai muu laajamuotoinen teos 3. Aikamme musiikkia. 4. Vapaavalintainen ohjelmakokonaisuus

2. Harmonikalle sävelletty sonaatti, sarja- tai muunnelmateos tai muu laajamuotoinen teos 3. Aikamme musiikkia. 4. Vapaavalintainen ohjelmakokonaisuus TASOSUORITUSTEN KUVAUKSET KLASSISEN MUSIIKIN OSASTO HARMONIKKA, KANTELE, KITARA, PIANO JA URUT Harmonikka HARMONIKANSOITTO, TASO C (muut kuin pääaine harmonikan opiskelijat) Tavoitteena on saavuttaa ohjelmiston

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN OSAAMISALA HELSINGIN KONSERVATORIO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN OSAAMISALA HELSINGIN KONSERVATORIO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN OSAAMISALA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA 2015 OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa 13.5.2015 Helsingin Konservatorion

Lisätiedot

KLASSINEN KITARA. TASO 1 laajuus 105 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

KLASSINEN KITARA. TASO 1 laajuus 105 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas KLASSINEN KITARA TASO 1 laajuus 105 tuntia löytää luontevan soittoasennon ja soittotavan oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä, monipuolisuutta ja

Lisätiedot

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas HARMONIKKA TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET Oppilas löytää luontevan soittoasennon ja soittotavan oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä,

Lisätiedot

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Kitara, kantele, harppu

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Kitara, kantele, harppu MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Kitara, kantele, harppu 1 Kitaransoiton peruskurssi 1 Oppilas oppii kitaransoiton tekniikan ja äänenmuodostuksen alkeita, tutustuu helppoihin kitarasävellyksiin ja

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

5. Huilu. Huilun peruskurssi 1/3 (SML 1991) Huilun peruskurssi 2/3 (SML 1991)

5. Huilu. Huilun peruskurssi 1/3 (SML 1991) Huilun peruskurssi 2/3 (SML 1991) 5. Huilu Huilun peruskurssi 1/3 (SML 1991) 2) kaksi etydiä, joista soitetaan lautakunnan valitsema 3) kaksi sävellystä (ohjelmistoluettelon n:o 7 osastosta 3 tai 5) tai sonaatin nopea ja hidas osa 4) prima

Lisätiedot

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Piano

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Piano MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Piano Pianonsoiton peruskurssi 1 Oppilas oppii pianonsoiton perustekniikkaa, tutustuu helppoihin pianosävellyksiin ja alkaa totutella vapaan säestyksen alkeisiin. Oppilas

Lisätiedot

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANO Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason tasosuoritusten

Lisätiedot

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Vantaan musiikkiopisto 2015

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Vantaan musiikkiopisto 2015 1 PIANO Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Vantaan musiikkiopisto 2015 PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET 2 Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason

Lisätiedot

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Kitara, kantele, harppu

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Kitara, kantele, harppu MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Kitara, kantele, harppu 1 Kitaransoiton peruskurssi 1 Oppilas oppii kitaransoiton tekniikan ja äänenmuodostuksen alkeita, tutustuu helppoihin kitarasävellyksiin ja

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA Porvoon kaupungin sivistyslautakunta 12.3.2019 1 HARMONIKKA VALMENTAVA HARMONIKANSOITON OPETUS Tavoitteet Oppilas oppii soittimen käsittelyn perusteet ja luontevan

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopisto MUSIIKIN PERUSTEIDEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 15.9.2015. Voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 INTRO Tämä aineopetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

Helsingin Konservatorio

Helsingin Konservatorio MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Piano päivitetty 18.12.2014 Pianonsoiton peruskurssi 1 Oppilas oppii pianonsoiton perustekniikkaa, tutustuu helppoihin pianosävellyksiin ja alkaa totutella vapaan säestyksen

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA KANTELE

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA KANTELE AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA KANTELE Porvoon kaupungin sivistyslautakunta 12.3.2019 1 KANTELE KANTELEEN VALMENNUSOPINNOT Tavoitteet: Tutustutaan kanteleensoiton perusteisiin Tutustutaan mm. soiton,

Lisätiedot

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

TYÖTEHTÄVÄN SUUNNITTELU (10 osp) 4 Muusikon työelämätaidot (5 osp) 4 Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot (2 osp) 5 Yhtyeworkshop (3 osp) 5

TYÖTEHTÄVÄN SUUNNITTELU (10 osp) 4 Muusikon työelämätaidot (5 osp) 4 Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot (2 osp) 5 Yhtyeworkshop (3 osp) 5 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT TYÖTEHTÄVÄN SUUNNITTELU (10 osp) 4 Muusikon työelämätaidot (5 osp) 4 Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot (2 osp) 5 Yhtyeworkshop (3 osp) 5 MUSIIKKIOHJELMISTON VALMISTAMINEN (30

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kitara Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi KITARANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Helsingin Konservatorion musiikkialan perustutkinnon opetussuunnitelma 2015 muodostuu kolmesta osasta:

Helsingin Konservatorion musiikkialan perustutkinnon opetussuunnitelma 2015 muodostuu kolmesta osasta: Helsingin Konservatorion musiikkialan perustutkinnon opetussuunnitelma 2015 muodostuu kolmesta osasta: yhteinen osa tutkintokohtainen osa opintojaksojen kuvaukset ja opintojaksojen suoritusvaatimukset

Lisätiedot

NUORISOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015 2016 OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET. laajuudessa kolmisointuineen

NUORISOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015 2016 OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET. laajuudessa kolmisointuineen NUORISOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015 2016 OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET n1-1 23 op HUILUNSOITTO saa valmiudet huilunsoitto C:n opintoihin ohjelmiston harjoittaminen vähintään seuraavasti;;

Lisätiedot

KÄYRÄTORVI. TASO 1 laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

KÄYRÄTORVI. TASO 1 laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas KÄYRÄTORVI TASO 1 laajuus 70 tuntia osaa ilmaista tunnistaa luonnollisen soinnin ja osaa tuottaa osaa toteuttaa äänen voimakkuuserot hallitsee perustempon, ylläpitää pulssin, osaa tempon hidastamisen ja

Lisätiedot

KANTELE. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

KANTELE. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas KANTELE TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET Oppilas löytää luontevan soittoasennon ja soittotavan oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä,

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotasolla oppiminen rakentuu perustasolla saavutettujen tietojen ja taitojen varaan. Musiikkiopistotason

Lisätiedot

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA HARPPU

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA HARPPU AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA HARPPU Porvoon kaupungin sivistyslautakunta 12.3.2019 1 HARPPU HARPUN VALMENNUSOPINNOT Tavoitteet: Tutustutaan harpunsoiton perusteisiin Tutustutaan mm. soiton, leikin ja

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANON VAPAA SÄESTYS (pop/jazz-piano) PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA NUORTEN KOULUTUS

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA NUORTEN KOULUTUS MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA NUORTEN KOULUTUS VALINTAKOEKUVAUKSET KEVÄT 2013 1 Sisältö Jousisoittimet... 2 Viulu... 2 Alttoviulu... 3 Sello... 3 Kontrabasso... 3 Puhaltimet... 4 (Huilu, oboe, klarinetti, fagotti,

Lisätiedot

SAKSOFONI PERUSOPINNOT. "Klarinetti soimaan"

SAKSOFONI PERUSOPINNOT. Klarinetti soimaan SAKSOFONI PERUSOPINNOT "Klarinetti soimaan" TAVOITTEET Esittäminen ja ilmaiseminen löytää luonteva soittotapa saada valmiuksia musiikin ilmaisuun sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin Äänenmuodostus,

Lisätiedot

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Puhaltimet

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Puhaltimet MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Puhaltimet 1 Puupuhaltimiensoiton peruskurssi 1 (huilu, klarinetti, oboe, fagotti, saksofoni) Oppilas oppii instrumenttinsa soittotekniikan ja äänenmuodostuksen alkeita,

Lisätiedot

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Harmonikka, lyömäsoittimet

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Harmonikka, lyömäsoittimet MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Harmonikka, lyömäsoittimet Harmonikansoiton peruskurssi 1 Oppilas oppii harmonikansoiton tekniikan ja äänenmuodostuksen alkeita, tutustuu helppoihin harmonikkasävellyksiin

Lisätiedot

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Jousisoittimet

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Jousisoittimet MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Jousisoittimet 1 Viulunsoiton peruskurssit 1, 2 ja 3 Oppilaan soiton perustekniikka, musiikillinen ilmaisukyky, musiikin tuntemus sekä esiintymis- ja yhteismusisointitaidot

Lisätiedot

Mitä testejä kuuluu klassisen muusikon valintakokeisiin?

Mitä testejä kuuluu klassisen muusikon valintakokeisiin? Mitä testejä kuuluu klassisen muusikon valintakokeisiin? Valintakokeen osa-alueet ja maksimipisteet: klassinen muusikko tai klassinen kirkkomusiikkipainotus Mitä soitan tai laulan pääinstrumentin kokeessa?

Lisätiedot

Lahden konservatorio Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti www.concis.fi (050) 511 1512

Lahden konservatorio Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti www.concis.fi (050) 511 1512 Lahden konservatorio Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti www.concis.fi (050) 511 1512 YHTEISHAKU 2015 LISÄTIETOLOMAKE MUSIIKKIALAN 2. ASTEEN AMMATILLISEEN PERUSTUTKINTOON JOHTAVAAN KOULUTUKSEEN Lahden konservatorioon

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA KITARA

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA KITARA AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA KITARA Porvoon kaupungin sivistyslautakunta 12.3.2019 1 KITARA KITARAN VALMENNUSOPINNOT Tavoitteet: Tutustutaan kitaransoiton perusteisiin Tutustutaan mm. soiton, leikin

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO

AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 2 (OPS 6)... 2 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA VALINTAKOEKUVAUKSET

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA VALINTAKOEKUVAUKSET METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA VALINTAKOEKUVAUKSET KEVÄT 2012 Sisältö Jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso)... 2 Puhaltimet (huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni,

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Huilu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi HUILUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Huilu 1. Harjoittelu. säännöllinen kotiharjoittelu rauhallisessa ympäristössä vanhempien kannustus ja tuki harjoittelupäiväkirjan täyttäminen

Huilu 1. Harjoittelu. säännöllinen kotiharjoittelu rauhallisessa ympäristössä vanhempien kannustus ja tuki harjoittelupäiväkirjan täyttäminen Huilu 1. Soittimeen tutustuminen huilun rakenne ja osien nimet osien kasaaminen ja purkaminen sekä puhdistaminen miten ääni syntyy luonteva ja ergonominen soittoasento äänen muodostaminen (ansatsi, tasainen

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA KITARA PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma tarkentaa Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2010) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Sello Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi SELLONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA PIANO

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA PIANO AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA PIANO Porvoon kaupungin sivistyslautakunta 12.3.2019 1 PIANO PIANONSOITON VALMENNUSOPETUS Pianonsoiton valmennusopetus toteutetaan yksilö-, pari- tai ryhmäopetuksena. Tavoitteet:

Lisätiedot

Ylivieskan seudun musiikkiopisto Pianon instrumenttikohtainen ops

Ylivieskan seudun musiikkiopisto Pianon instrumenttikohtainen ops Pianon instrumenttikohtainen ops PERUSOPINNOT: opintokokonaisuudet 1-8 Asteikko soitetaan vapaavalintaisessa järjestyksessä opintokokonaisuuksien 2-8 aikana niin, että perusopintojen lopussa oppilas hallitsee

Lisätiedot

Musiikin perusteiden opetus. Mupe-OPAS. oppilaille, opettajille ja vanhemmille

Musiikin perusteiden opetus. Mupe-OPAS. oppilaille, opettajille ja vanhemmille Musiikin perusteiden opetus Mupe-OPAS oppilaille, opettajille ja vanhemmille 2018-2019 Tämä esite opastaa matkalle Valkeakosken musiikkiopiston musiikkitunnin (mutu) ja musiikin perusteiden (mupe) opintoihin.

Lisätiedot

JATKUVA HAKU LAHDEN KONSERVATORIOON

JATKUVA HAKU LAHDEN KONSERVATORIOON Lahden konservatorio Sibeliuksenkatu 8, 15110 Lahti www.concis.fi (050) 511 1512 JATKUVA HAKU LAHDEN KONSERVATORIOON HAKULOMAKE MUSIIKKIALAN 2. ASTEEN AMMATILLISEEN PERUSTUTKINTOON JOHTAVAAN KOULUTUKSEEN

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän

Lisätiedot

OPPIAINE: KLASSISEN MUSIIKIN INSTRUMENTTI- JA LAULUOPINNOT PÄÄAINE: instrumentti, orkesterisoittimet

OPPIAINE: KLASSISEN MUSIIKIN INSTRUMENTTI- JA LAULUOPINNOT PÄÄAINE: instrumentti, orkesterisoittimet OPPIAINE: KLASSISEN MUSIIKIN INSTRUMENTTI- JA LAULUOPINNOT PÄÄAINE: instrumentti, orkesterisoittimet PÄÄAINE 3ok- ORKESTERISOITIN (musiikin kandidaatti) (26 + 26 + 22 op, yht. 74 op, 1976 t) 3ok-1 Huilu

Lisätiedot

JOUSISOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA

JOUSISOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO JOUSISOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO Tämä aineopetussuunnitelma koskee Vakka-Suomen musiikkiopistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Viulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Viulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Viulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi VIULUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Muusikon suuntautumista suunnittelevat osallistuvat samoihin valintakokeisiin kuin musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehtoon hakevat.

Muusikon suuntautumista suunnittelevat osallistuvat samoihin valintakokeisiin kuin musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehtoon hakevat. VALINTAKOEKUVAUKSET Pedagogin ja muusikon suuntautumisvaihtoehto Muusikon suuntautumista suunnittelevat osallistuvat samoihin valintakokeisiin kuin musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehtoon hakevat. Pedagogin

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Cembalo Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi CEMBALONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA. VALINTAKOEKUVAUKSET /nuorisokoulutus, kevät 2011

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA. VALINTAKOEKUVAUKSET /nuorisokoulutus, kevät 2011 1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA VALINTAKOEKUVAUKSET /nuorisokoulutus, kevät 2011 Sisältö Pedagogin ja muusikon suuntautumisvaihtoehto... 2 Pedagogin suuntautumisvaihtoehto/ Soitin-

Lisätiedot

RYTMIPIANO. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

RYTMIPIANO. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas RYTMIPIANO TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET Oppilas oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä kahdella avaimella oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä, monipuolisuutta ja itsenäisyyttä

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Lyömäsoittimet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Lyömäsoittimet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu. SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Lyömäsoittimet Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LYÖMÄSOITINTEN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen

Lisätiedot

Hakijan opas musiikkipedagogi. instrumenttipedagogi musiikinteoriapedagogi, musiikinteoriapedagogi, säveltäminen kuoronjohtaja

Hakijan opas musiikkipedagogi. instrumenttipedagogi musiikinteoriapedagogi, musiikinteoriapedagogi, säveltäminen kuoronjohtaja v Hakijan opas 2018 musiikkipedagogi instrumenttipedagogi musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen musiikkipedagogiikka musiikinteoriapedagogi, säveltäminen kuoronjohtaja Sisällys hakijan opas 2018 muusiiikkipedagogi

Lisätiedot

KLASSISEN KITARAN- JA SÄHKÖKITARANSOITON AINEOPETUSSUUNNITELMA

KLASSISEN KITARAN- JA SÄHKÖKITARANSOITON AINEOPETUSSUUNNITELMA KLASSISEN KITARAN- JA SÄHKÖKITARANSOITON AINEOPETUSSUUNNITELMA Tämä aineopetussuunnitelma koskee Vakka-Suomen musiikkiopistossa annettavaa musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta

Lisätiedot

SML -Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Harmonikka

SML -Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Harmonikka SML - Harmonikka Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 HARMONIKANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason

Lisätiedot

Helsingin Konservatorio

Helsingin Konservatorio MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Jousisoittimet 19.6.2014 päivitetty 18.12.2014 1 Viulunsoiton peruskurssit 1, 2 ja 3 Oppilaan soiton perustekniikka, musiikillinen ilmaisukyky, musiikin tuntemus sekä

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Urut. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Urut. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Urut Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi URKUJENSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa BASSO: Pt 1: duurit ja luonnolliset sekä harmoniset mollit 3b-3# Pt 2: duurit sekä luonnolliset, harmoniset sekä jazzmollit (sama

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma tarkentaa Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA JOUSET

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA JOUSET AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA JOUSET Porvoon kaupungin sivistyslautakunta 12.3.2019 1 JOUSET JOUSTEN VALMENNUSOPINNOT Valmentavaa jousisoitinopetusta annetaan pienissä viulu-, alttoviulu- ja selloryhmissä

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kantele. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kantele. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kantele Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi KANTELEENSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA KITARA

AINEOPETUSSUUNNITELMA KITARA AINEOPETUSSUUNNITELMA KITARA Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2010) 01.08.2014 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT (OPS 6)... 4 TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT...

Lisätiedot

JOUSISOITTIMET. TASO 1 laajuus 105 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

JOUSISOITTIMET. TASO 1 laajuus 105 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas JOUSISOITTIMET TASO 1 laajuus 105 tuntia YLEISET TAVOITTEET Oppilas oppii harjoittelemaan päivittäin vanhempien tuella. oppii arvioimaan omaa soittoaan ja harjoitteluaan yhdessä oman opettajan ja vanhempien

Lisätiedot

a) näytteitä ohjelmistosta, yksi kustakin

a) näytteitä ohjelmistosta, yksi kustakin TASOSUORITUSTEN KUVAUKSET KLASSISEN MUSIIKIN OSASTO ORKESTERISOITTIMET ORKESTERISOITTIMIEN TASOKU- VAUKSET 1. PUHALTIMET HUILUNSOITTO, TASO C (eri säveltäjiltä) (eri säveltäjiltä) d) 3 kpl 4 (eri säveltäjiltä)

Lisätiedot

LYÖMÄSOITTIMET PERUSOPINNOT

LYÖMÄSOITTIMET PERUSOPINNOT LYÖMÄSOITTIMET PERUSOPINNOT I TAVOITTEET Esittäminen ja ilmaiseminen löytää luonteva soittotapa saada valmiuksia fraseeraukseen sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin kyetä tuomaan esiin kappaleen

Lisätiedot

TASOKUVAUKSET

TASOKUVAUKSET 1 TASOKUVAUKSET 2018-2019 TASOKUVAUKSET 2018-2019... 1 HARMONIKKA, KANTELE, KITARA, PIANO JA URUT... 6 ORKESTERISOITTIMET... 6 PUUPUHALTIMET... 6 VASKIPUHALTIMET... 7 LYÖMÄSOITTIMET JA HARPPU... 7 JOUSISOITTIMET...

Lisätiedot

1) Instrumenttikoe 1 - voi käyttää säestäjää Yksi vapaavalintainen D- tai I-kurssitasoinen ooppera-aaria, Lied tai suomalainen laulu

1) Instrumenttikoe 1 - voi käyttää säestäjää Yksi vapaavalintainen D- tai I-kurssitasoinen ooppera-aaria, Lied tai suomalainen laulu Kokeiden kesto on rajoitettu: Instrumenttikoe 1 kestää 10 min, Instrumenttikoe 2 kestää 15 min. On mahdollista, että aikataulusyistä lautakunta kuuntelee vain osan kappaleista ja tarvittaessa keskeyttää

Lisätiedot

TASOSUORITUKSET, klassinen musiikki

TASOSUORITUKSET, klassinen musiikki 2017-18 TASOSUORITUKSET, klassinen musiikki SISÄLLYSLUETTELO HARMONIKKA, KANTELE, KITARA, PIANO JA URUT Harmonikansoitto, taso C Harmonikansoitto, taso B Harmonikansoitto, taso A Kanteleensoitto, taso

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Laulu

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Laulu MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Laulu 1 Laulun peruskurssi 1 Oppilas oppii kehittämään äänenkäyttönsä perustekniikkaa, tutustuu aloittelijalle sopivaan lauluohjelmistoon sekä saa valmiuksia esiintyä

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ. Musiikin syventävät opinnot Yhteismusisointiin suuntautuminen, opintojaksoliite

MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ. Musiikin syventävät opinnot Yhteismusisointiin suuntautuminen, opintojaksoliite MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Musiikin syventävät opinnot Yhteismusisointiin suuntautuminen, opintojaksoliite Liite opetussuunnitelmaan 1.1.2018 1 YHTEISMUSISOINTIIN SUUNTAUTUMINEN 500 h SYVENTÄVÄT INSTRUMENTTITAIDOT,

Lisätiedot

SÄHKÖBASSO PERUSOPINNOT. Kaikkiin opintoihin sisältyy esiintyminen, joko julkisesti (mieluiten) tai toiselle opettajalle, josta saisi palautteen.

SÄHKÖBASSO PERUSOPINNOT. Kaikkiin opintoihin sisältyy esiintyminen, joko julkisesti (mieluiten) tai toiselle opettajalle, josta saisi palautteen. SÄHKÖBASSO PERUSOPINNOT Kaikkiin opintoihin sisältyy esiintyminen, joko julkisesti (mieluiten) tai toiselle opettajalle, josta saisi palautteen. Kaikissa perustason osioissa on tavoitteena taitojen kehittyessä

Lisätiedot

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Barokkisello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Barokkisello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Barokkisello Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2008 www.musicedu.fi BAROKKISELLONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA VASKIPUHALTIMET

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA VASKIPUHALTIMET AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA VASKIPUHALTIMET Porvoon kaupungin sivistyslautakunta 12.3.2019 1 VASKIPUHALTIMET Käyrätorvi Trumpetti Pasuuna Alttotorvi Baritonitorvi Tuuba Tässä aineopetussuunnitelmassa

Lisätiedot

TASOSUORITUKSET, klassinen musiikki

TASOSUORITUKSET, klassinen musiikki 2017-18 TASOSUORITUKSET, klassinen musiikki SISÄLLYSLUETTELO HARMONIKKA, KANTELE, KITARA, PIANO JA URUT Harmonikansoitto, taso C Harmonikansoitto, taso B Harmonikansoitto, taso A Kanteleensoitto, taso

Lisätiedot

Musiikin perusteiden opetus

Musiikin perusteiden opetus Valkeakosken musiikkiopisto Musiikin perusteiden opetus OPAS oppilaille ja vanhemmille lukuvuosi 2013-2014 A B C D E F G H I Tämä vihkonen opastaa matkalle Valkeakosken musiikkiopiston musiikin perusteiden

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Nokkahuilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Nokkahuilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Nokkahuilu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi NOKKAHUILUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Piano 1. Konserttivalmiudet - lavakäyttäytyminen: alku- ja loppukumarrukset - esiintyminen pienimuotoisesti. Soittimeen tutustuminen

Piano 1. Konserttivalmiudet - lavakäyttäytyminen: alku- ja loppukumarrukset - esiintyminen pienimuotoisesti. Soittimeen tutustuminen Piano 1. Soittimeen tutustuminen - soittimen rakenne, miten ääni syntyy - koskettimisto, valkoiset koskettimet ja mustien koskettimien ryhmät - luonteva soittoasento - hyvän perussoinnin tuottaminen -

Lisätiedot

Helsingin Konservatorio

Helsingin Konservatorio MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Laulu 19.6.2014 päivitetty 18.12.2014 1 Laulun peruskurssi 1 Oppilas oppii kehittämään äänenkäyttönsä perustekniikkaa, tutustuu aloittelijalle sopivaan lauluohjelmistoon

Lisätiedot

Valintakoeopas Musiikkipedagogin tutkinto

Valintakoeopas Musiikkipedagogin tutkinto Valintakoeopas 2019 Musiikkipedagogin tutkinto Instrumenttipedagogi Musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen musiikkipedagogiikka Musiikinteoriapedagogi, säveltäminen Kuoron- tai orkesterinjohtaja Ihminen

Lisätiedot

Helsingin Konservatorio

Helsingin Konservatorio MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Puhaltimet 4.6.2004 päivitetty 18.12.2014 1 Puupuhaltimiensoiton peruskurssi 1 (huilu, klarinetti, oboe, fagotti, saksofoni, panhuilu) Oppilas oppii instrumenttinsa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot 2 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2007-2008 Lukuvuonna 2007-2008

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA JOUSET

AINEOPETUSSUUNNITELMA JOUSET AINEOPETUSSUUNNITELMA JOUSET Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT (OPS 6)... 3 TASOTEN SISÄLLÖT...

Lisätiedot

RYTMILAULU. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

RYTMILAULU. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas RYTMILAULU TASO 1 - laajuus 70 tuntia Oppii käyttämään ääntä terveellä tavalla Tutustuu laulamisen perustekniikoihin oppii harjoittelun perusteita: säännöllisyyttä, itsenäisyyttä ja monipuolisuutta saa

Lisätiedot

HARMONIKANSOITON AINEOPETUSSUUNNITELMA VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

HARMONIKANSOITON AINEOPETUSSUUNNITELMA VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO HARMONIKANSOITON AINEOPETUSSUUNNITELMA Tämä aineopetussuunnitelma koskee Vakka-Suomen musiikkiopistossa annettavaa musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista

Lisätiedot

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille.

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Webinaari 28.11.2013 Mirja Kopra TAMK Musiikki Tampere University of Applied Sciences 2013 Yleistä:

Lisätiedot

VIULU PERUSOPINNOT ENSIMMÄISET SÄVELET

VIULU PERUSOPINNOT ENSIMMÄISET SÄVELET VIULU PERUSOPINNOT ENSIMMÄISET SÄVELET TAVOITTEET Esittäminen ja ilmaiseminen löytää luonteva soittotapa saada valmiuksia fraseeraukseen sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin kyetä tuomaan esiin

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA

AINEOPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA AINEOPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2016 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT... 3 Tasosuoritus... 3 Asteikot... 3

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot