Ilari Aro KÄYTTÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI SOSNOVY BORISSA LOKAKUUSSA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilari Aro 1.11.2007 KÄYTTÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI SOSNOVY BORISSA LOKAKUUSSA 2007"

Transkriptio

1 MUISTIO 1 (7) Ilari Aro KÄYTTÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI SOSNOVY BORISSA LOKAKUUSSA 2007 YHTEENVETO Säteilyturvakeskus teki yhteistyössä Venäjän ydinturvaviranomaisen Rostechnadzorin kanssa lokakuuta tarkastuksen, jossa arvioitiin Leningradin ydinvoimalaitoksen käyttöorganisaation toimintaa laitoksen turvallisuuden varmistamiseksi. Arviointi oli osa Venäjän viranomaisen tarkastusohjelmaa, mutta käytännössä se toteutettiin STUK:n johdolla. STUK:n tukena oli ryhmä Teollisuuden Voiman kokeneimpia asiantuntijoita. Lähtökohtana käytettiin 15 vuotta sitten tehdyn kolmen viikon mittaisen vastaavan tarkastuksen tuloksena laadittua raporttia ja siinä annettuja suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Tarkoituksena oli tutkia miten suositukset on otettu huomioon ja miten turvallisuutta voitaisiin edelleen kehittää. Tavoitteena oli lisäksi selvittää potentiaalisia kohteita lähialueyhteistyöohjelmaan. Työ tehtiin seitsemässä erillisessä ryhmässä, ja joka ryhmällä oli oma selvästi määritelty kohdealueensa. Alueet määriteltiin samalla tavoin kuin Kansainvälisen atomienergiajärjestön tekemissä vastaavissa arvioinneissa. Kriteereinä käytettiin sekä suomalaisen osapuolen laajaa kansainvälistä kokemusta hyvistä toimintatavoista että venäläisiä turvallisuusvaatimuksia. Arvioinnissa todettiin, että kaikki vuoden 1992 suositukset oli otettu tarkoitetulla tavalla huomioon ja että käyttöorganisaatio oli aktiivisesti parantanut sekä omia työmenetelmiään että laitoksen rakenteellista turvallisuutta. Kaikilla arvioinnin osa-alueilla oli tapahtunut turvallisuuden kannalta merkittävää parannusta, ja joissakin asioissa toiminta todettiin esimerkilliseksi mitä tahansa kansainvälistä vertailua käyttäen. Laitoksen johdon turvallisuutta korostava asenne heijastuu monipuolisessa ohjelmassa, jota toteutetaan turvallisuuskulttuurin jatkuvaksi kehittämiseksi. Arviointiraporttiin kirjattiin useita hyvää käytäntöä edustavia työmenetelmiä, joista muutkin ydinvoimalaitokset voisivat ottaa oppia. Merkittäviä puutteita käyttöhenkilökunnan toiminnassa turvallisuuden varmistamiseksi ei havaittu, mutta turvallisuuden kehittämiseksi edelleen annettiin joitakin suosituksia. Seuraavassa on tarkasteltu arviointialueittain tapahtunutta kehitystä. Oheisessa taulukossa on listattu myönteisiä havaintoja ja jatkokehitystä vaativia asioita.

2 SÄTEILYTURVAKESKUS MUISTIO 2 Kiitettävää ja kehitettävää Arviointialue Kiitettävää Kehitettävää Organisaatio ja johtamistoiminta Koulutus Käyttö Kunnossapito Tekninen tuki Säteilysuojelu ja valmiustoiminta Paloturvallisuus Johdon määrätietoinen ote laitoksen rakenteellisen turvallisuuden sekä henkilöstön osaamisen ja turvallisuusmyönteisen asenteen kehittämiseksi Simulaattorikoulutuksen aloittaminen ja kehittäminen hyvälle eurooppalaiselle tasolle, inhimillisten tekijöiden korostaminen koulutuksessa sekä edistyksellisen animaatio- ja simulointitekniikan käytön soveltaminen kunnossapitokoulutukseen Turvallisuutta korostavien, järjestelmällisten työmenetelmien noudattaminen valvomotoiminnassa, laitosparametrien ja -tapahtumien tehokas seuranta ja siitä tiedottaminen voimayhtiön sisällä viikoittain videoneuvotteluissa Siirtyminen määräaikaisesta huollosta jatkuvaan kunnonvalvontaan ja ennustavaan kunnossapitoon, esim. turpiinien ja pääkiertopumppujen värähtelynvalvonta Aiemmin esiintyneiden polttoainevikojen perusteellinen selvittäminen ja toimenpiteet, joilla viat on eliminoitu lähes kokonaan; reaktorin valvonnan ja ohjauksen merkittävä parantaminen uudentyyppisen polttoaineen ja automaatiojärjestelmien avulla Säteilyannosten optimointiohjeiston kehittäminen ja henkilöstön säteilyannosten analysointiraporttien tuottaminen; järjestelmälliset ja mittavat ympäristöpäästöjen pienentämistoimet; valmiuskeskus Sosnovyi Borissa. Jatkuvasti miehitetty palovalvomo, johon kaikki palohälytykset tulevat. Turvallisuuden kannalta keskeisen erikoisosaamisen varmistaminen käyttämällä hyväksi korkeatasoisia alihankkijoita, joilla on omassa laatupolitiikassaan jatkuva pyrkimys toimintansa kehittämiseen Todennäköisyyspohjaisen riskimallin jatkuva kehittäminen ja riskiajattelun soveltaminen päätöksenteossa Uuden koulutuskeskuksen toimintojen edelleen kehittäminen Hätätilanneohjeiden edelleen kehittäminen analysointiohjelmia ja simulaattoria hyväksikäyttäen Kunnossapidon tiedonkeruujärjestelmien edelleen kehittäminen Määräaikaisten turvallisuusarviointien käyttöönottaminen kuten Kansainvälinen atomienergiajärjestö suosittaa Valvotun alueen kulkujärjestelyjen edelleen kehittäminen Palo-ovien ja savunpoiston parantaminen

3 SÄTEILYTURVAKESKUS MUISTIO 3 TURVALLISUUDEN KEHITTYMINEN OSA-ALUEITTAIN Organisaatio ja johtamistoiminta Leningradin voimalaitoksen johtamisessa tapahtui merkittävä muutos vuonna 2002, kun aiemmin itsenäisenä toiminut laitos liitettiin osaksi kansallista ydinvoimayhtiötä Rosenergoatomia. Tämä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi ja parantanut laitoksen mahdollisuuksia toteuttaa jo aiemmin suunnitellut suuret investoinnit turvallisuuden parantamiseen. Rosenergoatomin puitteissa tehtävä tekninen yhteistyö kaikkien ydinvoimalaitosten kesken vaikuttaa tehokkaasti koko Venäjän ydinturvallisuuden parantamiseen ja Leningradin ydinvoimalaitos on säilyttänyt edelläkävijän roolinsa. Leningradin voimalaitoksen johto on tietoinen turvallisuusvastuustaan ja on organisoinut toiminnan sen mukaisesti. Osana julistamaansa turvallisuuspolitiikkaa laitoksen johto painottaa voimakkaasti turvallisuuskulttuurin jatkuvaa kehittämistä. Turvallisuuskulttuuria edistetään johdon antaman esimerkin voimalla, koulutuksella, yhteisillä keskustelutilaisuuksilla sekä järjestelmällisellä oppimisella oman ja muiden laitosten kokemuksista. Eri alueilla tehdyissä arvioinneissa todettiin lukuisia esimerkkejä onnistuneesta turvallisuuskulttuurin soveltamisesta käytännön toimissa. Uutena Rosenergoatomin tuomana piirteenä organisaatioon on lisätty oma sisäinen turvallisuustarkastusyksikkö. Sen johdossa on entinen pääinsinööri ja se tarjoaa laitoksen johtajalle hyvän kanavan saada riippumatonta tietoa organisaationsa todellisesta toiminnasta. Ajatus käyttöorganisaation yksiselitteisestä ja jakamattomasta turvallisuusvastuusta on omaksuttu lainsäädännön muuttumisen myötä. Aikaisemmin turvallisuusviranomaisen tarkastajat antoivat laitoksella lupia moniin erilaisiin toimenpiteisiin omien tarkastustensa pohjalta ja ottivat näin itselleen osan vastuusta. Nykyisin laitos tekee itse kaikki turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat tarkastukset ja pyytää niille hyväksynnän viranomaiselta. Laitokselle toimitettavien laitteiden laadun varmistaminen on muuttunut olennaisesti edellisen tarkastuksen jälkeen. Vuonna 1994 kansainvälisen ydinturvallisuussopimuksen solmimisen jälkeen ydinlaitosten velvollisuus huolehtia itse laitteidensa laadusta vahvistettiin kansallisilla standardeilla. Nykyisin laitoksen omaa laadunvarmistustoimintaa edellytetään lainsäädännössä, ja laitoksella on laadunvarmistuskäsikirjat, joiden sisältö vastaa tyypillistä länsimaista käytäntöä. Valmistuksen aikaisia tarkastuksia laitosten toimeksiannosta tekevät myös hyväksytyt tarkastuslaitokset, mutta tärkeimpien laitteiden vastaanottotarkastukset ja -kokeet laitos hoitaa itse. Oman toimintansa laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi laitos tekee laatupolitiikkansa mukaisesti vuosisuunnitelmat ja varmistaa niiden toimeenpanon. Arvioinnin tuloksena suositeltiin, että oman henkilöstön määrää vähennettäisiin edelleen sellaisissa tehtävissä, joissa erikoistuneet yhtiöt pystyvät tuottamaan korkealaatuisempaa palvelua. Laitoksen on kuitenkin syytä varmistaa, että nämä yhtiöt pyrkivät järjestelmällisesti kehittämään oman toimintansa laatua hyvän turvallisuuskulttuurin mukaisesti. Lisäksi suositeltiin, että laitoksen todennäköisyyspohjaista riskimallia kehitetään jatkuvasti ja että turvallisuuteen vaikuttavia asioita hoidetaan riskitietoisella tavalla. Rakenteellista turvallisuutta suositeltiin parannettavaksi edelleen saman riskimallin avulla.

4 SÄTEILYTURVAKESKUS MUISTIO 4 Koulutus Henkilöstöllä on korkeatasoinen peruskoulutus ja laitoksen oma koulutuskeskuksen tarjoaman erikoiskoulutuksen laajuus on huomattava. Henkilöstön kokemus ja pätevyys tehtäviinsä on riittävä millä tahansa kansainvälisellä asteikolla mitattuna. Koulutusalueella myönteinen kehitys 15 vuoden aikana on ilmeistä. Laitokselle on perustettu uusi uljas koulutuskeskus, jossa työskentelee 150 henkilöä, joista noin 50 ovat kouluttajia. Lisäksi koulutuskeskuksessa toimii psykofysiologinen laboratorio, joka osallistuu laajasti henkilöstön valmennukseen ja käyttötapahtumien tutkintaan. Koulutuskeskukselle on hankittu kaksi täyden mittakaavan koulutussimulaattoria, joissa valvomo on samanlainen kuin laitosyksiköiden oikea valvomo, ja joissa simulaattori käyttäytyy reaaliaikaisesti laitoksen tavoin niin normaaleissa käyttötilanteissa kuin onnettomuuksissakin. Simulaattorikoulutuksen tason ja määrän arvioitiin olevan hyvää eurooppalaista tasoa. Hyvinä käytäntöinä pidettiin kouluttajien käyttämää työmenetelmää ohjaajien toiminnan seuraamiseksi ja yksilöimiseksi häiriötilanteessa; simulaattorikoulutuksen järjestämistä laitoksen normaaleihin ylös- ja alasajoihin liittyen sekä psykologien käyttöä ohjaajien koulutuksessa. Myös kunnossapitohenkilöstön koulutuksessa on alettu kehittämään moderneja vuorovaikutteisia simulointiohjelmia, joiden avulla näytetään kolmiulotteisesti miten pumppuja ym. laitteita kootaan ja puretaan, ja mitä työkaluja missäkin työvaiheessa tarvitaan. Myös reaktorin latauskoneen toiminnan harjoitteluun on kehitetty edistyksellinen simulointiympäristö, joka havainnollistaa kaikkien toimenpiteiden seurausvaikutukset havainnollisesti virtuaalisessa todellisuudessa. Arvioijat totesivat hyväksi myös turvallisuuskulttuurin edistämiseen tähtäävien taskukokoisten kirjasten painattamisen ja levittämisen esimiehille ja työntekijöille. Kirjaset perustuvat IAEA:n julkaisemaan aineistoon ja niissä korostetaan erityisesti että tahattomista virheistä ei rankaista. Potentiaalisiksi yhteistyökohteiksi todettiin kunnossapidon työmenetelmien koulutustoiminta ja ydinturvallisuuden edistämiseksi tarkoitetun kurssin toteuttaminen yhteistyönä kurssimuotoisen koulutustoiminnan edistämiseksi. Koulutustoiminnan määrätietoista kehittämistä pidettiin hyvänä indikaattorina kehittyneestä turvallisuuskulttuurista. Käyttö Käyttötoiminnan toteutus on saatu parhaimpien kansainvälisten käytäntöjen tasolle. Turvallisuuden huomioimisessa on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä. Valvomon toimintaa varten on laadittu ohjeistusta, jota noudatetaan tarkasti. Maininnan arvoista on kaikkien toimenpiteiden kirjaaminen lokikirjoihin, tehtyjen toimenpiteiden tarkastus sekä käyttöjohdon valvonta. Laitoksen käynnistäminen suunnittelemattoman alasajon jälkeen tapahtuu esimerkillisen ohjeen mukaisesti sitouttamalla koko organisaatio turvallisuuden kannalta tärkeisiin toimenpiteisiin. Vuosiraportointia pidettiin turvallisuuskeskeisenä ja erinomaisesti toteutettuna niin että myös muut organisaatiot hyötyvät siitä. Parannettavaa havaittiin hätätilanneohjeiden ja reaktorionnettomuuksia koskevien ohjeiden edelleen kehittämisessä. Uusimpien analyysimenetelmien kuten todennäköisyyspohjaisen

5 SÄTEILYTURVAKESKUS MUISTIO 5 turvallisuusanalyysin soveltaminen pitäisi ottaa käyttöön häiriötilanteiden hallitsemiseksi entistä paremmin. Kunnossapito Vuodesta 1992 alkaen kunnossapito-organisaation rakennetta on selkeytetty karsimalla päällekkäisiä toimintoja ja ulkoistamalla rutiiniluonteisia kunnossapitotöitä. Omassa organisaatiossa on säilytetty työnsuunnittelu ja töiden valvonta sekä vaativimmat erikoislaitteiden huoltotehtävät sikäli kuin ne eivät ole laitteen valmistajan vastuulla. Ulkopuoliset urakoitsijat valitaan tarjouskilpailun pohjalta. Niiden pitää olla turvallisuusviranomaisen hyväksymiä ja myös laitos itse arvioi niiden pätevyyden ennen sopimusten solmimista. Kunnossapitoalueella todettiin myönteisimmäksi asiaksi ennalta ehkäisevän kunnossapidon selvä kehittyminen. Myös jatkokehityksen suunta kohti laitteiden tilan seurantaa ja ennustavan kunnossapidon menetelmien käyttöönottoa todettiin myönteisenä asiana. Esimerkkeinä laitteiden kunnon valvonnasta mainittiin värähtelyvalvonta, jossa käytetään kiinteitä ja moderneja liikuteltavia mittalaitteita, joilla voidaan todeta pyörivien koneiden kunto ilman laitteiden purkua. Myös putkiston ainetta rikkomattomissa tarkastusmenetelmissä todettiin selvää kehitystä. Vuonna 2005 oli otettu käyttöön uusi tietokonepohjainen taltiointijärjestelmä hitsisaumojen tarkastustuloksista. Yhteistyön jatkamista tarkastusmenetelmien edelleen kehittämiseksi pidettiin tarpeellisena. Tekninen tuki Teknisen tuen arviointi käsitti tukiorganisaatioiden käytön, polttoaine- ja ydinjätehuollon, käyttökokemusten hyödyntämisen, määräaikaiset turvallisuusarvioinnit ja laitosmuutosten hallinnan. Laitoksen suunnitteluaineiston ylläpito ja siitä vastaaminen puhutti asiantuntijoita pitkään monien laitosorganisaation sisäisten ja ulkopuolisten kytkentöjen takia. Laitosmuutosten tekemisestä löytyy ohjeistusta ja viimeaikaisen laitosten modernisointiohjelman läpivienti osoittaa järjestelmän toimivan. Laitosten käyttöiän jatkamisen yhteydessä laitokselle on rakennettu uudet turvallisuusrakennukset, joihin on sijoitettu uudet hätäjäähdytysjärjestelmät ja varavoimadieselit sähköä tuottamaan. Polttoainevikojen määrä on vähentynyt tarkastelujaksona merkittävästi. Samoin radioaktiivisen jätteen kertymistä on kyetty vähentämään ja myönteinen kehitys tulee edelleen parantumaan uuden jätehuoltorakennuksen käyttöönoton jälkeen. Käyttökokemusten hyväksikäytön todettiin olevan hyvällä tolalla. Erityisesti voimayhtiön sisäinen tiedonvaihto jokaviikkoisena videoneuvotteluna todettiin erinomaisena ja lähes ainutlaatuisena käytäntönä, jolla varmistetaan että koko yhtiö ja kaikki laitokset tietävät nopeasti muilla laitoksilla tapahtuneista teknisistä ongelmista ja niiden ratkaisuista. Määräaikaisten turvallisuusarvioiden suorittaminen kymmenen vuoden välein Kansainvälisen atomienergiajärjestön suosittelemalla tavalla on vielä hakusessa ja ottaa aikansa ennen kuin vuosittain tapahtuvaa arviointia ryhdytään edelleen kehittämään.

6 SÄTEILYTURVAKESKUS MUISTIO 6 Normisidonnaisuus puhutti edelleen. Normien ja viranomaismääräysten täyttäminen on välttämätöntä mutta ei riittävää. Suomalaispuolelta tähdennettiin, että omien toimenpiteiden turvallisuudesta varmistuminen ja turvallisuuden jatkuva parantaminen ovat keskeisiä perusasioita kehittyneessä turvallisuuskulttuurissa. Säteilysuojelu ja valmiustoiminta Säteilysuojelun ja valmiussuunnittelun alueella oli nähtävissä kaikilla osa-alueilla merkittävää parannusta 15 vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Kaikki silloin esitetyt parannusehdotukset on otettu hyvin huomioon laitoksella parannustoimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Huonetilojen puhtaanapito ja siisteys on parantunut suurin harppauksin, mm aiemmin lattioilla käytetyt muovikalvot on korvattu kaksikomponenttimaalilla. Huonetilat ovat nyt puhtaat ja paljon valoisammat kuin aiemmin. Säteilysuojelu on saanut paljon uutta modernia kalustoa, erityisesti käytössä oleva digitaalinen dosimetrijärjestelmä on parantanut merkittävästi työntekijöiden säteilysuojelua, kun annoksia voidaan mitata näytöllä varustetuilla mittareilla eikä pelkästään TLD-dosimetreillä. Maininnan arvoista on, että henkilökunnan kokonaisannos on laskenut neljänteen osaan 15 vuoden takaisesta tilanteesta. ALARA-toiminta säteilyannosten pienentämiseksi on käynnistetty laajalla rintamalla. Huonetilojen, ympäristön sekä päästöjen mittausjärjestelmä on erittäin moderni, informatiivinen ja monipuolinen. Järjestelmällä mitataan laitosyksikkökohtaisesti noin 200 huonetilan annosnopeuksia, ilmakontaminaatiota sekä vesi- ja ilmapäästöjä kuten myös ympäristön annosnopeuksia niin laitospaikalla kuin etäämpänäkin. Järjestelmällä on oma valvomonsa, mutta tiedot saadaan myös laitoksen varavalvomoihin, jotka toimivat onnettomuustilanteissa ensisijaisesti komentokeskuksina, mutta lisäksi tiedot ovat nähtävissä Sosnovy Borin kaupungissa sijaitsevassa alueellisessa hätätilannejohtokeskuksessa. Toisin sanoen järjestelmää käytetään sekä normaalin käytön aikana, että onnettomuustilanteissa. Varautuminen onnettomuus-/hätätilanteisiin (valmiussuunnittelu) on kokonaisuudessaan erittäin laadukasta niin teknisesti kuin hallinnollisesti, erityisesti Sosnovy Borin alueellinen hätätilanteiden uusi johtokeskus oli erittäin sykähdyttävä ja mieleenpainuva 1200 m 2 metrin tiloineen, teknisine tiedonsiirto- ja käsittelylaitteineen sekä tietokoneohjelmineen. Kehitettävää löytyy valvotun alueen sisään kulku- ja ulostulo pisteessä niin kontaminaatiomittarien kuin koko kulkujärjestelyjenkin suhteen. Myös puhtaanapidossa käytettyjen menetelmien kehittämiseen kiinnitettiin huomiota. Paloturvallisuus Kuluneen 15 vuoden aikana paloturvallisuus on kehittynyt paljon: tarpeettomat palokuormat on poistettu, palo-osastointia on parannettu, palon sammutuslaitteita on lisätty ja palokunnan laitteistoa on uusittu. Hyväksi käytännöksi todettiin jatkuvasti miehitetty palovalvomo, johon kaikki palohälytykset tulevat. Tulevat tarpeet kohdistuvat palo-ovien parantamiseen ja savunpoistoon sekä palovahinkoanalyysien suorittamiseen, jotta paloriskistä saadaan täydellinen käsitys.

7 SÄTEILYTURVAKESKUS MUISTIO 7 Viite: Report on joint review on operations safety organization at FGUP concern Rosenergoatom affiliation Leningrad nuclear power plant conducted by Rostechnadzor of Russia and Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK), (November 08 12, 2007)

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 28.12.1992 Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 1 Yleistä 3 2 Soveltamisala 4 3 Turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät 3.1 Organisaation tehtävät

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUTTA YLI RAJOJEN

SÄTEILYTURVALLISUUTTA YLI RAJOJEN SÄTEILYTURVALLISUUTTA YLI RAJOJEN Säteilyturvakeskuksen lähialueyhteistyö 1992-2002 1992-2002 SÄTEILYTURVAKESKUS Puh. (09) 759 881, telekopio (09) 759 88 500 Postiosoite: PL 14, 00881 Helsinki Käyntiosoite:

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILYTURVAKESKUS Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 SÄTEILYTURVAKESKUS PL 14,

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus

Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Energiatekniikan osasto Ydinvoimalaitoksen varalla olevien

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma Lauri Juurijoki VIRANOMAISNÄKEMYKSET TURVALLISUUSJOHTAMISESTA Merikapteenin työ 2010 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on osa Kymenlaaksossa toteutettua

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2013 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2012 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9)

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Hyvän käytännön käsite... 2 3. Kriteerien kehittämismahdollisuudet... 3 3.1 Kotimaiset alan yhdistykset...

Lisätiedot