TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013"

Transkriptio

1 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Osuuspankin nimi HARTOLAN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-17 Toimintakertomus Osuuspankin tuloslaskelma ja tase Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä annettavat tiedot Osuuspankin tilinpäätöksen merkittävimmät laatimisperiaatteet Liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista, tositteiden lajeista sekä selvitys niiden säilytystavoista 66 Hallituksen allekirjoitus 66 Hallintoneuvoston lausunto 66 Tilintarkastajien merkintä suoritetusta tilintarkastuksesta

2 1(17) 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hartolan Osuuspankin liikevoitto laski edellisvuoden tasosta, mutta odotettua vähemmän. Korkokate heikkeni jonkin verran vuodesta 2012 ja sijoituskiinteistöjen myynti ei parantanut tulosta kuten edellisenä tilikautena. Palkkiotuottoja saatiin kuitenkin enemmän ja arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista putosivat edellisvuoteen verrattuna. Talletuskanta ja luottokanta kasvoivat edelleen. Vakavaraisuussuhde pysyi ennallaan verrattuna edelliseen vuodenvaihteeseen, vaikka luottokannan kasvu aiheutti aiempaa suuremman pääomavaateen. Tuottopuolella suurinta osaa näyttelivät jälleen kerran tuotot pankin sijoitustoiminnasta. Kaiken kaikkiaan vuoden 2013 liikevoittoa voidaan pitää ennusteeseen ja vallitsevaan aikaan nähden kohtuullisen hyvänä. Avainlukuja Avainlukuja Muutos Liikevoitto, 1000 euroa ,4 Kulujen suhde tuottoihin, % 73,3 66,4 6,8 Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,7 5,3-1,6 Vakavaraisuussuhde, % 29,9 29,9 0 Henkilöstö keskimäärin Jäsenet OP-Pohjola-ryhmä Hartolan Osuuspankki on jäsentensä omistama osuuskuntamuotoinen talletuspankki, joka harjoittaa toimialueellaan paikallista vähittäispankkitoimintaa. Osuuspankki kuuluu OP-Pohjola-ryhmään, joka on johtava suomalainen finanssiryhmä. Se koostuu itsenäisistä osuuspankeista ja niiden keskusyhteisöstä OP-Pohjola osk:sta tytäryhtiöineen. OP-Pohjola-ryhmän ja sen jäsenpankkien keskitettyjen palveluiden kehittämisestä ja tuottamisesta vastaavat OP-Pohjola osk:n tytäryhtiöt OP-Palvelut Oy ja OP-Prosessipalvelut Oy. OP-Pohjola osk toimii koko OP-Pohjola-ryhmän strategisena omistusyhteisönä ja ryhmäohjauksesta ja valvonnasta vastaavana keskusyhteisönä. Osuuspankki on OP-Pohjola osk:n jäsenluottolaitos. OP-Pohjola osk ja sen jäsenluottolaitokset yhdessä niiden konsolidointiryhmiin kuuluvien yhteisöjen kanssa muodostavat osuuspankkien yhteenliittymän, josta säädetään laissa osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista ja laissa talletuspankkien yhteenliittymästä. Lakien mukaan keskusyhteisö ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista ja niiden vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja asiakasriskejä valvotaan yhteenliittymän tasolla. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. Toimintaympäristö Maailmantalous kasvoi vaisusti vuonna Talouskasvu jäi edellistä vuotta hitaammaksi niin perinteisissä teollisuusmaissa kuin kehittyvillä markkinoilla. Euroalueen talous supistui edellisestä vuodesta, mutta tuotanto alkoi elpyä vuoden aikana. Osa kriisimaista kääntyi kasvuun. Talouteen liittyvä epävarmuus väheni ja luottamus koheni vuoden loppua kohden. Euroopan keskuspankki laski ohjauskoron 0,25 prosenttiin vuoden alun 0,75 prosentista. Euriborkorot pysyivät hyvin matalalla, jokseenkin vuoden alun tasolla, koko vuoden. Euroalueen valtionlainamarkkinoilla korkoerot pienenivät markkinoiden rauhoittuessa.

3 2 2 Suomen talouskehitys oli heikkoa vuonna BKT supistui ja työttömyys nousi. Inflaatio vaimeni selvästi. Vuoden lopulla luottamus alkoi kohentua myös Suomessa ja merkit viennin elpymisestä lisääntyivät. Asuntojen hinnat nousivat muutaman prosentin, mutta asuntokauppa- ja rakentaminen vähenivät. Pankkien yritysluottokannan kasvu jatkui Suomessa vakaana muuhun euroalueeseen verrattuna. Kotitalouksien luotonkysyntä kuitenkin hidastui epävarmojen talousnäkymien, asuntokauppamäärien laskun ja pankkien luotonmyöntökriteerien tiukentumisen vaikutuksesta. Talletuskanta kääntyi lievään laskuun niin kotitalouksien kuin yrityksien osalta matalan korkotason ja rahoitusmarkkinoiden suotuisan kehityksen myötä. Vastaavasti rahasto- ja vakuutussäästöjen kasvu jatkui vahvana läpi vuoden. Määräaikainen laki pankkiverosta tuli voimaan ja se on voimassa vuosina Pankkivero koskee suomalaisia talletuspankkeja ja sen määrä on 0,125 prosenttia vakavaraisuuslaskennan riskipainotettujen erien yhteismäärästä. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvat talletuspankit maksoivat vuodelta 2013 pankkiveroa yhteensä tuhatta euroa. Pankin lähitoimintaympäristön kehitys jatkui odotetulla tavalla ja Hartolan kunnan asukasluku väheni vuoden takaisesta. Hartolan kunta aloitti vuoden aikana kaksi merkittävää investointia; alakoulun laajennuksen sekä monitoimihallin rakentamisen. Niin kunnan kuin pankinkin eduksi olisi saada kuntaan uusia työpaikkoja sekä asukkaita. Asukkaiden ikärakenteella sekä poismuutoilla on kielteinen vaikutus myös pankin omistajajäsenten määrään. Pankin jäsenmäärää onnistuttiin kasvattamaan jonkin verran vuoden 2013 aikana, vaikka poistumaakin oli melkoisesti. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Osuuspankki osti helmikuussa Sysmän Kiinteistökeskus Oy:n osakekannasta 18 %. Samansuuruisen osuuden hankki omistukseensa myös Koitin-Pertunmaan Osuuspankki. Omistajapohjan laajennuksen tarkoituksena on vahvistaa OPKK:n markkina-asemaa itäisen Hämeen ja Pertunmaan alueilla. Omistusjärjestelyjen myötä kiinteistökeskuksen nimi muutettiin Itä-Hämeen Kiinteistökeskus Oy:ksi. Alenevan korkokatteen ja toiminnan tehostamisen seurauksena päätettiin aloittaa lomautukset, jotka koskivat koko henkilökuntaa. Lomautukset tapahtuvat porrastetusti lokakuusta 2013 joulukuuhun 2014 sijoittuvalla aikajaksolla. Hartolan Osuuspankilla ei ollut muita olennaisia tapahtumia tilikaudella. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Hartolan Osuuspankilla ei ole ollut olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen. Osuuspankin tulos Liikevoittoon vaikuttaneiden keskeisimpien tuotto- ja kuluerien kehitys kolmelta viimeiseltä vuodelta ja vuoden 2013 muutos on kuvattu alla olevassa taulukossa. Tulosanalyysi 1000 euroa Muutos, % 2011 Tuotot Korkokate ,8 869 Muut tuotot Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot, netto ,3 317 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot ,7 1 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot - - -

4 3 3 Suojauslaskennan nettotulos Sijoituskiinteistöjen nettotuotot ,4 7 Liiketoiminnan muut tuotot ,7 23 Yhteensä ,6 588 Tuotot yhteensä , Kulut Henkilöstökulut ,5 430 Muut hallintokulut ,8 388 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä ,5 66 Liiketoiminnan muut kulut ,4 161 Kulut yhteensä Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista ,7 18 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot Liikevoitto (-tappio) ,4 394 Korkokate muodostui edellisvuotta hieman pienemmäksi matalan korkotason seurauksena. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista olivat vertailukauden tasolla, palkkiotuotot kasvoivat hieman, mutta sijoituskiinteistöjen tuottojen puuttuminen vaikutti kokonaistuottojen alentumiseen. Kulut kasvoivat vertailukauden tasosta, osittain pankkiverosta johtuen. Palkkiot luotonannosta ja maksuliikkeestä kasvoivat. Palkkiotuottoihin sisältyy vähennyksenä omistajajäsenille myönnetyt OP-bonukset, joiden määrä jatkoi kasvua. OP-bonusten käyttö pankkija vakuutuspalveluihin on asiakkaalle verotonta, kun bonukset käytetään OP-Pohjola-ryhmän määrittelemiin ja valitsemiin käyttökohteisiin. Asiakkaille kertyy OP-bonuksia pankkiasioinnin lisäksi myös vakuutusasioinnista. Palkkiotuottoja kertyi seuraavasti: Palkkiotuotot 1000 euroa Muutos, % Talletuksista Luotonannosta ,9 Maksuliikkeestä ,6 Arvopapereiden välityksestä ja liikkeeseen laskusta ,2 Omaisuudenhoidosta ja lainopillisista tehtävistä ,8 Takauksista ,9 Vakuutusten välityksestä ,8 Muut ,7 Yhteensä ,2 OP-bonukset Palkkiotuotot yhteensä ,9 Palkkiokulut ,9 Palkkiotuotot, netto ,3 Luottojen nettomääräiset arvonalentumistappiot supistuivat edellisvuodesta. Luotoista ja takaussaamisista kirjattiin arvonalentumistappioita seuraavasti: Luottojen ja takaussaamisten arvonalentumistappiot 1000 euroa Muutos, % Arvonalentumisten bruttomäärä ,9 Vähennykset ,2 Arvonalentumisten nettomäärä ,7 Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta % 0 0,1-0,1

5 4 4 Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset Keskeisiä tase- ja sitoumuseriä Keskeisimpien tase- ja sitoumuserien kehitys kolmelta vuodelta ja vuoden 2013 muutos on kuvattu alla olevassa taulukossa. Keskeisiä tase- ja sitoumuseriä 1000 euroa Muutos, % Tase , Luotot , Saamistodistukset ,4 - Osakkeet ja osuudet , Talletukset , Oma pääoma , Taseen ulkopuoliset sitoumukset , Luottokannan kasvu jatkui vuoden 2013 hyvänä ja kasvu oli talletuskasvua nopeampaa. Oma pääoma kasvoi käyvän arvon rahaston vahvistumisen myötä. Antolainauksen kehitys Uusia luottoja myönnettiin vuoden aikana tuhatta euroa eli 578 tuhatta euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Luottokanta yhteensä vuoden lopussa oli tuhatta euroa ( ). Luottokannan kasvu jatkui ja asuntoluottojen kasvuvauhti pysyi viime vuoden tasolla. Osuuspankki välittää asiakkaille myös OP-Pohjola-ryhmän kiinnitysluottopankin, OP-Asuntoluottopankki Oyj:n (OPA) myöntämiä asuntoluottoja. Vuoden 2013 aikana Osuuspankki ei siirtänyt luottoja OPA:lle. Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset tilikauden aikana kehittyivät seuraavasti: Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset 1000 euroa Muutos, % Järjestämättömät saamiset ,1 Nollakorkoiset saamiset 1 1 1,5 Yhteensä ,6 Prosenttia luotto- ja takauskannasta 0,1 0,5-0,3 Kiinteistöomistukset Osuuspankin kiinteistöomistukset muodostuvat omassa käytössä olevista kiinteistöistä ja sijoituskiinteistöistä. Kiinteistöomistukset 1000 euroa Omassa käytössä olevat kiinteistöt Sitoutunut pääoma Prosenttia taseesta 0,9 1,1 Sijoituskiinteistöt Sitoutunut pääoma Prosenttia taseesta 0,0 0,0 Käypä arvo Nettotuotto, % -2,2-2,1 Kiinteistöihin sitoutunut pääoma yhteensä Prosenttia taseesta 1,0 1,1 1 Suluissa vertailuluku

6 5 5 Kiinteistöyhteisöjen sitoutunut pääoma muodostuu osakehuoneiston kirjanpitoarvosta ja osakehuoneistoon kohdistuvasta lainaosuudesta. Omassa käytössä olevat kiinteistöt Omassa käytössä oleviksi kiinteistöiksi on luettu kiinteistöt, jotka ovat pankin omassa käytössä konttori-, varasto- tai muina sellaisina tiloina taikka henkilökunnan asumis-, virkistys- tai muussa sellaisessa käytössä, sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet, jotka oikeuttavat tällaisten tilojen hallintaan. Omassa käytössä oleviksi kiinteistöiksi on luettu myös sellaiset suorassa omistuksessa olevat kiinteistöt, joista osa on vuokrattu, mutta vuokrattujen tilojen osuutta ei voida myydä erikseen, ja oman käytön osuus tällaisissa tiloissa on ollut yli viisi prosenttia pinta-alasta. Sijoituskiinteistöt Sijoituskiinteistöjä omistetaan vuokratuottojen ja omaisuuden arvonnousujen hankkimiseksi. Jos suorassa omistuksessa olevasta kiinteistöstä osa on vuokrattu ja oman käytön osuus on ollut vähäinen (alle viisi prosenttia), kiinteistö on luokiteltu sijoituskiinteistöksi. Muun sijoitustoiminnan kehitys Saamiset luottolaitoksilta, joista valtaosan muodostavat saamiset Pohjola Pankki Oyj:ltä, olivat tuhatta euroa (7 748). Lisäksi osuuspankki on tehnyt sijoituksia OP-Pohjola osk:n liikkeeseen laskemaan joukkovelkakirjalainaan yhteensä 298 tuhatta euroa (0). Sijoitus sisältyy tase-erään saamiset yleisöltä. Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleisön talletusten ja muiden velkojen kehitys on kuvattu alla olevassa taulukossa. Muut velat muodostuvat markkinarahaveloista ja valtion varoista välitetyistä lainoista. Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 1000 euroa Muutos, % Talletukset Maksuliiketilit Säästämistilit ,9 Sijoittamistilit ,2 Valuuttatalletukset 2 2-3,8 Yhteensä ,3 Muut velat ,2 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille yhteensä ,3 Muun vieraan pääoman ja sitoumusten kehitys Velat luottolaitoksille, jotka muodostuvat lähes kokonaan veloista Pohjola Pankki Oyj:lle, nousivat 804 tuhanteen euroon (0). Pankilla ei ole liikkeeseen laskettuja joukkovelkakirjalainoja. Muut vieraan pääoman erät muodostuvat lähinnä lyhytaikaisista maksujenvälityseristä sekä tuottojen ja kulujen jaksotuksiin liittyvistä tilinpäätösvaiheen siirtyvistä eristä.

7 6 6 Oma pääoma ja varaukset Osuuspääoma pieneni 4,5 prosenttia tuhanteen euroon (1 277). Omistajajäsenillä oli sijoituksia osuuspääomaan 210 tuhatta euroa ja lisäosuuspääomaan tuhatta euroa. Osuuspankki maksoi osuus- ja lisäosuuspääoman korkoja vuodelta 2012 yhteensä 16 tuhatta euroa. Koko oman pääoman määrä kasvoi 13,9 prosenttia tuhanteen euroon (8 355). Luottotappiovarausta kasvatettiin 120 tuhatta euroa. Omat varat ja vakavaraisuus Osuuspankin vakavaraisuus lasketaan nk. Basel II säännöstön mukaisesti. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimuksen laskennassa käytetään luottoriskin sisäisten luokitusten menetelmää. Markkinariskien pääomavaatimus lasketaan standardimenetelmällä. Myös operatiivisten riskien pääomavaatimus lasketaan standardimenetelmällä. OP-Pohjola-ryhmä julkistaa ns. Pilari III:n mukaiset vakavaraisuustiedot tilinpäätöksessään. OP- Pohjola-ryhmän tilinpäätös on luettavissa verkkopalvelussa. EU:ssa on vahvistettu kesäkuussa 2013 uudet Basel III:n mukaiset vakavaraisuussäännökset, jotka sisältyvät EU:n vakavaraisuusasetukseen ja luottolaitosdirektiiviin, jolla pyritään estämään finanssikriisien synty tulevaisuudessa. EU:n vakavaraisuusasetus on suoraan pankkeja sitovaa sääntelyä ja luottolaitosdirektiivi implementoidaan Suomen luottolaitoksia koskevaan lainsäädäntöön. Sääntelyn suurimmat muutokset koskevat luottolaitosten omien varojen sisältöä, likviditeettivaatimuksia ja vähimmäisomavaraisuusastetta. Uudet säännökset tulevat voimaan alkaen siirtymäsäännöksin. Osuuspankin omat varat muodostuivat seuraavasti: Omat varat 1000 euroa Ensisijaiset omat varat Oma pääoma Käyvän arvon rahasto Arvonkorotusrahasto - - Tilinpäätössiirrot vähennettynä laskennallisella verovelalla Palautettavat osuuspääomat -4-4 Aineettomat hyödykkeet - - Suunniteltu voitonjako Tilintarkastamaton voitto - - Laskennallinen verosaaminen verotuksellisista tappioista - - Arvonalentumisten ja odotettujen tappioiden erotuksen alijäämä Sijoitukset rahoituslaitoksiin - - Muiden ensisijaisten omien varojen alijäämä - - Ydin omat varat *) yhteensä Pääomalainat - - Toissijaisten omien varojen alijäämä - - Siirto ydin omiin varoihin - - Muut ensisijaiset omat varat yhteensä 0 0 Ensisijaiset omat varat yhteensä Toissijaiset omat varat Perpetuaalilainat - -

8 7 7 Käyvän arvon rahasto (pl. rahavirran suojaus) Arvonkorotusrahasto - - Debentuurilainat - - Arvonalentumisten ja odotettujen tappioiden erotuksen alijäämä Sijoitukset rahoituslaitoksiin - - Siirto ensisijaisiin omiin varoihin - - Toissijaiset omat varat yhteensä Omat varat yhteensä *) Rajoituksettomat omat varat vähennyserien jälkeen Osana sisäisten luokitusten menetelmän (IRBA) kehitystä, OP-Pohjola-ryhmässä otettiin joulukuussa 2013 käyttöön uusi vähittäisvastuiden vastapuolten maksukyvyttömyyden määritelmä ja siihen liittyen päivitettiin tappio-osuuksien laskenta vastaamaan uutta määritelmää. Näistä muutoksista johtuen vuoden 2013 vähittäisvastuiden omien varojen vaatimus ei ole vertailukelpoinen vuoden 2012 kanssa. IRBA-muutosten seurauksena vähittäisvastuiden omien varojen vaatimus pieneni. Osuuspankin vakavaraisuus pysyi ennallaan, sillä Muut omien varojen vaatimukset (nk. Basel I lattia) kasvoivat. Basel I lattia poistuu vuoden 2014 alusta lukien omien varojen vaatimuksesta ja siirtyy omien varojen minimitason määrittäväksi lattiaksi. Omien varojen vaatimus 1000 euroa Luottoriski Standardimenetelmä Valtio- ja keskuspankkivastuut - - Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuut 13 0 Yritysvastuut 4 4 Vähittäisvastuut - - Muut erät - - IRB Sisäisen luottoluokituksen menetelmä Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuut 1) - - Yritysvastuut 1) Vähittäisvastuut 2) Kiinteistövakuudelliset Muut Oman pääoman ehtoiset sijoitukset PD/LGD-menetelmä Yksinkertainen menetelmä 3 3 Pääomasijoitukset - - Pörssilistatut sijoitukset - - Muut 3 3 Muut erät Luottoriski yhteensä Selvitysriski - - Markkinariski 3) - - Operatiivinen riski Muut omien varojen vaatimukset 4) Yhteensä ) Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuisiin sekä yritysvastuisiin sovelletaan nk. IRBAn perusmenetelmää (FIRB), eli pankki soveltaa näiden vastuiden riskipainojen laskennassa omia maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (PD) estimaatteja. 2) Vähittäisvastuiden riskipainoja laskettaessa pankki soveltaa omia estimaatteja maksukyvyttömyyden todennäköisyydelle (PD), tappio-osuudelle (LGD) ja luottovasta-arvokertoimelle (CF). 3) Valuuttakurssiriski

9 8 8 4) Muut omien varojen vaatimukset sisältää kehittyneiden menetelmien siirtymäkauden omien varojen vaatimuksen, eli nk Basel I lattiasäännön. Lattiasääntö rajoittaa omien varojen vaatimuksen laskua IRBAan siirryttäessä. Vakavaraisuus 1000 euroa Omat varat yhteensä Ensisijaiset omat varat Omien varojen vaatimus Vakavaraisuussuhde, % 29,9 29,9 Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla, % 25,3 28,0 Osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus, % * 13,9 14,1 *syyskuussa 2013 Lakisääteinen alaraja vakavaraisuussuhteelle on 8 prosenttia. Ensisijaisilla omilla varoilla lasketun vakavaraisuussuhteen alaraja on 4 prosenttia. Pankin vakavaraisuus pysyi edellisen vuoden tasolla, vaikka omien varojen vaatimus kasvoikin. Myös pankin omat varat kasvoivat edellisestä vuodesta lähinnä arvonkorotusrahaston kasvun myötä. Tunnuslukujen laskentakaavat: Vakavaraisuussuhde, % Omat varat yhteensä x 8 % Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla, % Ensisijaiset omat varat yhteensä x 8 % Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä Keskinäinen vastuu Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymän muodostavat yhteenliittymän keskusyhteisö OP-Pohjola osk, osuuspankkien keskusrahalaitoksena toimiva liikepankki Pohjola Pankki Oyj, keskusyhteisön muut jäsenluottolaitokset, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitoksen konsolidointiryhmiin kuuluvat yhteisöt sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joista edellä mainitut yhteisöt yksin tai yhdessä omistavat yli puolet. OP-Pohjola osk:n jäseniä olivat vuoden lopussa 183 osuuspankkia sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj ja OP- Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti, ja keskusyhteisö ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista. Keskusyhteisö on velvollinen antamaan jäsenluottolaitoksilleen ohjeita niiden sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta, niiden toiminnasta maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat keskinäisessä vastuussa niistä selvitystilassa tai konkurssissa olevan keskusyhteisön tai jäsenluottolaitoksen veloista, joita ei saada suoritetuksi sen varoista. Vastuu jakautuu keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten kesken viimeksi vahvistettujen taseiden loppusumman mukaisessa suhteessa. Jos jäsenluottolaitoksen omat varat vähenevät tappioiden vuoksi niin alhaisiksi, että yhteenliittymälaissa säädetyn selvitystilan edellytykset täyttyvät, keskusyhteisöllä on oikeus periä jäsenluottolaitoksiltaan keskusyhteisön säännöissä mainituin perustein ylimääräisiä maksuja tilikauden aikana enintään viisi tuhannesosaa jäsenluottolaitosten viimeksi vahvistettujen taseiden

10 9 9 yhteenlasketusta loppusummasta käytettäväksi jäsenluottolaitoksen selvitystilan ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin. Talletussuoja ja sijoittajien turva Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan talletuspankin on kuuluttava talletussuojarahastoon. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Talletussuojarahastosta korvataan tallettajien saamiset OP-Pohjola-ryhmän talletuspankeilta enintään 100 tuhanteen euroon asti. OP-Pohjola-ryhmässä talletuspankkeja ovat osuuspankit, Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj ja OP-Kotipankki Oyj. OP-Pohjola-ryhmä on maksanut vuonna 2013 rahastolle kannatusmaksuja tuhatta euroa. Sijoittajien korvausrahasto maksaa korvauksia ei-ammattimaisille sijoittajille silloin, kun sijoituspalveluyritys tai luottolaitos ei pysty suorittamaan muun kuin tilapäisen maksukyvyttömyyden vuoksi suojan piirissä olevia sijoittajien selviä ja riidattomia saamisia sopimuksen mukaisesti. Korvauksen määrä on 90 prosenttia saamisen määrästä, enintään 20 tuhatta euroa. Sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia pankkeja pidetään korvaussuojan osalta yhtenä pankkina. Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnusluku Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,7 5,3 4,4 Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,6 0,8 0,6 Omavaraisuusaste, % 15,7 15,2 13,4 Kulujen suhde tuottoihin, % 73,3 66,4 71,7 Tunnuslukujen laskukaavat Oman pääoman tuotto (ROE), % Liikevoitto (-tappio) Tuloverot * x 100 Oma pääoma ja vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verolla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Koko pääoman tuotto (ROA), % Liikevoitto (-tappio) Tuloverot * x 100 Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Omavaraisuusaste, % Oma pääoma ja vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verolla vähennettynä x 100 Taseen loppusumma Kulujen suhde tuottoihin, % Hallintokulut + Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + Liiketoiminnan muut kulut x 100 Korkokate + Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista + Nettopalkkiotuotot + Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot + Suojauslaskennan nettotulos + Sijoituskiinteistöjen nettotuotot +

11 10 10 Liiketoiminnan muut tuotot + Osuus osakkuusyritysten tuloksista (netto) * Tilinpäätössiirtoihin sisältyvä verovaikutus huomioitu Riskienhallinta Riskienhallinnan periaatteet ja organisointi sekä pankin riskiasema Riskienhallinta perustuu liiketoimintapäätöksiä tekevien henkilöiden ammattitaitoon ja varovaisuuteen sekä systemaattiseen riskien mittaamiseen, arviointiin ja rajoittamiseen. Riskienhallinnan tärkein tavoite on turvata pankin riskinkantokyky ja varmistaa, ettei toiminnassa oteta niin suurta riskiä, että se vaarantaisi pankin kannattavuuden, vakavaraisuuden tai toiminnan jatkuvuuden. Riskinkantokyky muodostuu toiminnan laajuuteen ja vaativuuteen suhteutetusta laadukkaasta riskienhallinnasta sekä kannattavaan liiketoimintaan perustuvasta riittävästä vakavaraisuudesta. Riskienhallinta on järjestetty OP-Pohjola osk:n jäsenpankeilleen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti. Pankin hallitus vastaa sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä. Pankki noudattaa OP-Pohjola osk:n hallintoneuvoston vahvistamia ryhmätasoisia sisäisen valvonnan sekä riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan periaatteita. OP-Pohjola osk:n johtokunta on asettanut osuuspankkien riskiperusteiselle vakavaraisuudelle, kannattavuudelle ja eri riskilajeille valvontarajat, joita niiden ei tule toiminnassaan rikkoa. Valvontarajojen pohjalta pankin hallitus on vahvistanut omat limiittinsä. Limiittien ajantasaisuus suhteessa pankin liiketoiminnan tilaan ja kehitykseen tarkistetaan vuosittain. Hallitus seuraa, arvioi ja valvoo säännöllisesti riskinkantokykyä ja riskiasemaa sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuutta ja riittävyyttä. Toimitusjohtaja vastaa riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan toteutuksesta ja siihen liittyvien tehtävien organisoinnista OP-Pohjola osk:n ja pankin hallituksen antamien ohjeiden mukaisesi. Toimitusjohtaja raportoi säännöllisesti hallitukselle, hallintoneuvostolle ja OP-Pohjola osk:lle pankin liiketoiminnasta, riskinkantokyvystä ja riskiasemasta. Pankin suhtautuminen riskinottoon on maltillinen. Riskinkantokyvyn riittävyyttä suhteessa pankin riskeihin arvioidaan riskimittareiden ja OP-Pohjola osk:n tuottaman taloudelliseen pääomavaateeseen perustuvan laskentamallin avulla. Pääomasuunnittelulla varmistetaan, että pankilla on riittävä riskiperusteinen vakavaraisuus nykyisiin ja ennakoituihin riskeihin nähden. Lisäksi sen avulla varmistetaan, että pankin kasvu-, kannattavuus- ja vakavaraisuustavoitteet ovat tarkoituksenmukaisia ja keskenään johdonmukaisesti asetettu. Pääomasuunnitelma sisältää mm. tavoitteet pääomatasolle sekä varautumissuunnitelman vakavaraisuuteen vaikuttavien odottamattomien tilanteiden varalle. Omien varojen riittävyys turvataan ensisijaisesti pitämällä pankin kannattavuus kohtuullisella tasolla. Pankin riskinkantokyky on riittävä ja riskiasema on vakaa. Luottoriskit Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että asiakas ei mahdollisesti täytä luottosuhteesta syntyviä velvoitteitaan eikä asetettu vakuus ole riittävä kattamaan pankin saamista. Luottoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää luottotappioiden todennäköisyyttä jo ennen luottopäätöstä sekä toisaalta rajoittaa ja estää jo tehtyihin luottopäätöksiin liittyvien riskien toteutuminen. Luottoriskiä hallitaan asiakasvalinnalla ja vakuuksin sekä asiakassuhteen aktiivisella hoidolla. Pankkiliiketoiminnassa luotonanto tapahtuu ensisijaisesti asiakkaan riittävän ja todennetun velanhoitokyvyn perusteella. Luottopäätökset perustuvat vahvistettuihin päätöksenteko-ohjeisiin, asiakkaan luottokelpoisuusluokkaan, maksukykyyn ja vakuuksiin, joiden tulee yleensä olla turvaavat. Seurannassa kiinnitetään huomiota myös luotonannon toimialakohtaisiin keskittymiin. Vakuudeton luotonanto on mahdollista vain poikkeustapauksissa riskienhallintaa koskevien ohjeiden määrittelemällä tavalla.

12 11 11 Pankin luottokanta on pääsääntöisesti vakuutettu Osuuspankkien Keskinäisessä Vakuutusyhtiössä (OVY). OVYn vakuutuskäsittely myös tukee pankin laadukasta rahoitusprosessia analysoimalla asiakkaan velanhoitokyvyn riittävyyden ja vakuuksien turvaavuuden tietyn riskiprofiilin tai vastuumäärän ylittävistä asiakaskokonaisuuksista. Pankilla ei ole asiakaskokonaisuuksia, joiden asiakasriski (asiakasvastuut vähennyserät huomioiden) ylittäisi luottolaitoslain asettaman 25 prosentin rajan pankin omista varoista. Viiden suurimman asiakaskokonaisuuden asiakasriskien (asiakasvastuut vähennyserät huomioiden) yhteismäärä oli 31,6 prosenttia pankin omista varoista. Vuonna 2013 luotto- ja takaustappioiden nettomäärä oli 0 prosenttia luotto- ja takauskannasta. Pankin säännöllisesti tekemän tulevien luottotappioriskien kartoituksen perusteella suurimpien asiakkaiden taholta ei ole odotettavissa olennaisia tappioita. Pankin järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset olivat 0,1 prosenttia luotto- ja takauskannasta. Likviditeettiriski Pankkitoiminnan likviditeettiriski koostuu rakenteellisesta rahoitusriskistä ja maksuvalmiusriskistä. Rakenteellisella rahoitusriskillä tarkoitetaan pitkän aikavälin luotonantoon liittyvää epävarmuutta, joka johtuu rahoituksen rakenteesta aiheutuvasta jälleenrahoitusriskistä. Maksuvalmiusriski on riski siitä, että pankki ei suoriudu odotetuista ja odottamattomista, olemassa olevista ja tulevista maksuista ilman vaikutusta liiketoiminnan jatkuvuuteen, kannattavuuteen tai vakavaraisuuteen. Rakenteellista rahoitusriskiä seurataan sijoitusten ja luotonannon sekä niiden rahoituksen maturiteettirakenteen erolla. Maksuvalmiusriskiä seurataan pankin tulo- ja menokassavirtojen erona ja maksuvalmius hoidetaan Pohjola Pankki Oyj:n shekkitilin kautta. Rakenteellista rahoitusriskiä hallitaan OP-Pohjola-ryhmän likviditeetin hallintastrategian ja OP-Pohjola osk:n hallintoneuvoston hyväksymistä ryhmätason riskilimiiteistä johdettujen osuuspankkien valvontarajojen avulla. Pankin rahoitusvarojen ja -velkojen jakauma on kuvattu liitetiedoissa. Markkinariskit Markkinariskillä tarkoitetaan riskiä tappiosta tai tuoton menetyksestä, kun markkinahinta tai markkinahinnan volatiliteetti muuttuvat epäedulliseen suuntaan. Markkinariskeihin sisällytetään kaikkien taseen ja taseen ulkopuolisten erien korkoriskit, hintariskit ja kiinteistöriskit sekä sijoitustoiminnan luottosprediriski ja markkinoiden likviditeettiriski. Markkinariskien hallinnan tavoitteena on tunnistaa, mitata, rajoittaa, seurata ja valvoa pankin markkinariskejä siten, että pankin kannattavuus tai vakavaraisuus ei vaarannu. Pankkitoiminnan merkittävin markkinariski on korkotason muutoksen vaikutus korkokatteeseen. Korkoriski aiheutuu luotonannon ja talletusvarainhankinnan toisistaan poikkeavista korkosidonnaisuuksista tai korontarkistusajankohdista, joten korkotason muutokset realisoituvat korkotulokseen. Pankin korkoriskiä hallitaan ensisijaisesti otto- ja antolainauksen tuotevalikoimalla ja -ehdoilla. Toissijaisesti pankki voi suojata taseensa korkoriskiä korkojohdannaisilla OP-Pohjolaryhmässä käytössä olevien suojauksen toimintamallien mukaisesti. Johdannaissuojaus voidaan toteuttaa joko nimettyihin sopimuksiin kohdistettuna, rahavirran suojauksena tai ns. taloudellisena suojauksena. Pankkiliiketoiminnassa valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttakurssimuutosten pankille aiheuttamaa tulosriskiä tai markkina-arvon muutosriskiä. Avoin valuuttapositio syntyy, kun samassa valuutassa olevien saamisten ja velkojen määrät poikkeavat toisistaan. OP-Pohjola-ryhmässä valuuttariski keskitetään Pohjola Pankkiin, ja yksittäisen osuuspankin valuuttapositio rajoittuu käytännössä matkavaluuttakassaan. Osakeriskillä tarkoitetaan osakkeiden ja muiden vastaavien instrumenttien markkinakurssimuutosten aiheuttamaa tulosriskiä ja markkina-arvojen muutosriskiä.

13 12 12 Osakesijoitukset ovat pääosin OP-Pohjola-ryhmän sisäisiä sijoituksia. Muu osakesijoitustoiminta on vähäistä. Kiinteistöriskillä tarkoitetaan osuuspankin ja sen konserniyhtiöiden omistuksessa oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöyhteisöjen osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuvaa arvonalenemis-, tuotto- ja vahingoittumisriskiä. Kiinteistöt on vakuutettu käyvästä arvostaan. Pankin hallitus käsittelee kiinteistöomistukset ja niihin liittyvät riskit sekä investointi-, korjaus- ja muut toimenpiteet säännöllisesti. Seurannassa kiinnitetään huomiota muun muassa kiinteistöihin sitoutuneen pääoman määrään suhteessa pankin taseeseen ja sijoituskiinteistöjen sitoutuneelle pääomalle saatavaan nettotuottoon sekä käypiin arvoihin. Osuuspankki ei harjoita varsinaista kiinteistöliiketoimintaa, vaan kiinteistöomistukset muodostuvat pääasiallisesti omassa käytössä olevista toimitilakiinteistöistä. Vuoden 2013 lopussa kiinteistösijoituksiin (ml. omistukset kiinteistösijoitusyhtiöissä) sitoutuneen pääoman määrä oli 1,0 prosenttia taseen loppusummasta. Vuokrattavissa olevista tiloista oli 100 prosenttia vuokrattuna. Sijoituskiinteistöihin sitoutuneen pääoman tuotto oli -2,2 prosenttia eli hieman edellisvuotista matalampi. Operatiiviset riskit Operatiivisella riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että riittämättömistä tai epäonnistuneista prosesseista tai virheellisistä menettelytavoista, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä aiheutuu taloudellista tappiota tai muita haitallisia seuraamuksia. Compliance-riski on osa operatiivista riskiä. Compliance-riskillä tarkoitetaan ulkoisen sääntelyn, sisäisten menettelytapojen ja asiakassuhteessa asianmukaisten menettelytapojen ja eettisten periaatteiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvaa riskiä. Sekä operatiivinen että compliance riski voi ilmetä myös maineen tai luottamuksen heikkenemisenä tai menettämisenä. Operatiivisten riskien hallinnan tavoitteena on tunnistaa ja arvioida mahdollisia ja toteutuneita operatiivisia riskejä sekä kehittää riskejä ennaltaehkäiseviä toimintatapoja ja yrityskulttuuria. Operatiiviset riskit arvioidaan ja riskitilanne raportoidaan säännöllisesti hallitukselle. Complianceriskiä hallitaan mm. seuraamalla lainsäädännön muutoksia sekä ohjeistamalla ja kouluttamalla organisaatiota. Vuonna 2013 operatiivisista riskeistä pankille ei aiheutunut tappioita. Strategiset riskit Strateginen riski syntyy väärän strategian valinnasta tai siitä, että valitulla strategialla ei saavuteta asetettuja tavoitteita. Strategista riskiä vähennetään jatkuvalla suunnittelulla, joka perustuu analyyseihin ja ennusteisiin asiakkaiden tulevista tarpeista, eri toimialojen ja markkina-alueiden kehityksestä sekä kilpailutilanteesta. Palveluverkko Vuoden lopussa pankilla oli pääkonttori, jonka yhteydessä on rahan nostoon tarkoitettu Otto. - käteisautomaatti sekä Internet-asiakaspääte. Sähköiset pankkipalvelut muodostavat merkittävän osan osuuspankin palvelutarjonnasta. Osuuspankkien henkilöasiakkaat pääsevät tekemään yleisimpiä pankki- ja vakuutuspalveluita koskevia ajanvarauksia op.fi-verkkopalvelussa. Henkilökohtaisen tapaamisen lisäksi ajanvarausjärjestelmän kautta on mahdollista varata aika myös puhelinneuvotteluun. OP-Pohjola-ryhmä tarjoaa asiakkailleen verkkopalvelun lisäksi myös monipuolisia mobiilipalveluita. OP-Pohjolan kehittämä uusi Pivo-mobiilisovellus on ensimmäinen palvelu Suomessa, joka mahdollistaa oman talouden sekä kanta-asiakkuuksien ja etujen seurannan yhden palvelun alla.

14 13 13 Jäsenistö Pankin jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 28 jäsenellä ja oli vuoden lopussa Jäsenmäärän lisäys johtui toteutetusta ja edelleen jatkuvasta aktiivisesta jäsenhankinnasta. Vuoden aikana uusia jäseniä pankki sai 82 kappaletta, mutta suurehkon luonnollisen poistuman vuoksi nettokasvu jäi 28 jäseneen. Henkilöstön palkitsemisjärjestelmät OP-Pohjola-ryhmän muuttuva palkitseminen jakautuu yrityskohtaiseen lyhyen aikavälin palkitsemiseen sekä ryhmätasoiseen pitkän aikavälin palkitsemiseen. Osuuspankin palkka- ja palkkiopolitiikasta sekä palkkioiden maksamisesta päättää hallitus. OP-Pohjola-ryhmän ryhmätasoinen pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä muodostuu koko henkilöstölle tarkoitetusta henkilöstörahastosta. Osuuspankki kuuluu OP-Pohjola-ryhmän yhteiseen OP-Henkilöstörahastoon. Pankki maksaa henkilöstörahastolle voittopalkkioita, mikäli ennalta sovitut OP-Pohjola-ryhmän yhteiset tavoitteet saavutetaan. Rahaston jäsen voi nostaa rahasto-osuuksia rahaston säännöissä mainituin perustein. Osuuspankin lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmassa ansaintajakso on kalenterivuosi ja palkkio maksetaan lähtökohtaisesti rahana. Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä kattaa koko osuuspankin henkilöstön. Muuttuvien palkkioiden maksamisesta on säädetty VM:n asetuksessa ja Finanssivalvonnan kannanotossa ja sen päivityksessä. Asetuksessa määritellään henkilöt, joiden ammatillisesta toiminnasta voi aiheutua merkittävää riskiä valvottavalle ts. riskipositioon kuuluvat henkilöt. Palkkion lykkäys, maksu osakkeina sekä maksamatta jättäminen tulee sovellettavaksi, jos asetuksen tarkoittamassa riskipositioasemassa olevan henkilön muuttuvan palkkion määrä ylittää säännöksissä asetetun rajan. Viivästetyt osuudet maksetaan kunakin vuonna niin, että maksuerien välillä on vähintään vuosi väliä. Ennen kunkin viivästetyn erän maksamista pankissa tehdään erikseen päätös siitä, onko aiemmin määriteltyä palkkiota pienennettävä toteutuneiden riskien, yrityksen palkitsemisjärjestelmään liittyvien maksamista koskevien ehtojen tai taloudellisen aseman heikkenemisen vuoksi. Viivästetty palkkio voidaan näiden rajoitusehtojen toteutuessa jättää kokonaan maksamatta tai maksaa määriteltyä pienempänä. Henkilöstö Pankin henkilökuntaan kuuluivat : Järvinen Ulla Lepistö Elina Leskinen Kari Malin Pirkko Penttinen Ira Tapanila Pekka Toivanen Päivi Valonen Pirjo Virtakoivu Maija-Liisa palveluneuvoja vakuutus- ja sijoitusneuvoja toimitusjohtaja rahoitusneuvoja vakuutus- ja rahoitusneuvoja rahoituspäällikkö palveluneuvoja rahoitusneuvoja asiakkuusasiantuntija

15 14 14 Osuuspankin hallinnointijärjestelmä Osuuskunnan kokous Hartolan Osuuspankin omistajajäsenet käyttävät osuuskuntalain mukaista päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa. Vuosittain ennen toukokuun loppua pidettävän varsinaisen osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi kuuluvat muun muassa seuraavat asiat: osuuspankin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, ylijäämän käytöstä päättäminen, hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista päättäminen tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista päättäminen. Lisäksi osuuskunnan kokous päättää tarvittaessa osuuspankin sääntöjen muutoksista. Varsinaisen osuuskunnan kokouksen lisäksi voidaan pitää asioiden niin vaatiessa ylimääräisiä kokouksia. Osuuskunnan kokouksen koollekutsumisesta päättää pankin hallitus. Jokaisella jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa yksi ääni. Osuuskunnan kokous pidettiin Kokoukseen osallistui 18 osuuspankin jäsentä. Hallintoneuvosto Osuuspankilla on hallintoneuvosto, jonka tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa pankin hallintoa. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen. Lisäksi se vahvistaa osuuspankin ohjesäännön ja pankin riskienhallintaa koskevat periaatteet. Hallintoneuvosto antaa varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle lausunnon edellisen vuoden tilinpäätöksestä. Se voi myös antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä. Hallintoneuvostoon kuuluu pankin sääntöjen mukaan vähintään 18 ja enintään 24 jäsentä. Jäsenmäärän vahvistaa osuuskunnan kokous ja se on tällä hetkellä 18. Jäsenet valitaan osuuspankin jäsenistä ja heidän tulee edustaa monipuolisesti jäsenkuntaa. Kunkin jäsenen toimikausi kestää kolme vuotta. Vuosittain jäsenistä on erovuorossa kolmannes. Hallintoneuvoston jäsenen eroamisikä on 65 vuotta, kuitenkin siten että tämän iän täyttänyt henkilö saa toimia tehtävässään seuraavan valintakokouksen päättymiseen saakka. Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2013 yhteensä 2 kertaa. Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunta Hallintoneuvostoa avustaa sen valvontatehtävässä hallintoneuvoston keskuudestaan valitsema 2 - jäseninen tarkastusvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, että osuuspankkia ja sen konsernia johdetaan ammattitaitoisesti terveitä ja varovaisia liikeperiaatteita noudattaen lain, sääntöjen, viranomaismääräysten ja annettujen ohjeiden sekä hallintoneuvoston vahvistamien vakavaraisuuden hallinnan periaatteiden mukaisesti. Tarkastusvaliokunnalle on toimitettava viranomaisten, keskusyhteisön ja tilintarkastajan laatimat pankkia koskevat tarkastuskertomukset. Tarkastusvaliokunnan on esitettävä havaintonsa tarkastuskertomuksista ja muusta pankin hallinnosta ainakin kerran vuodessa hallintoneuvostolle.

16 15 15 Hallinnon jäsenten nimityksiä valmisteleva toimikunta Osuuspankilla on hallinnon jäsenten nimityksiä valmisteleva toimikunta, johon kuuluu 6 jäsentä. Toimikunnan tarkoituksena on avustaa osuuspankin eri toimielimiä henkilövalintojen tekemisessä ja varmistaa valintaprosessin tehokas valmistelu. Toimikunta tekee osuuskunnan kokoukselle sekä hallintoneuvostolle esitykset niiden päätösvaltaan kuuluvista asioista. Valmisteleva toimikunta voi myös tehdä esitykset muista kokouksissa esille tulevista asioista, joita hallintoneuvosto tai hallitus on esittänyt sen valmisteltaviksi. Lisäksi toimikunta valmistelee esitykset eri hallintoelinten jäsenten vuosi-, kuukausi- ja kokouspalkkioista sekä kulukorvausten perusteista. Hallitus Hallitus johtaa osuuspankin toimintaa. Pankin sääntöjen mukaan hallituksen on edistettävä osuuspankin etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita lakien ja pankin sääntöjen sekä hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön mukaan. Hallituksella on yleinen toimivalta päättää kaikista pankin hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai sääntöjen mukaan eivät kuulu osuuskunnan kokoukselle, hallintoneuvostolle tai toimitusjohtajalle. Hallitus vastaa pankin strategisesta johtamisesta sekä ohjaa ja valvoo pankin toimivaa johtoa. Hallituksen lakimääräisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että osuuspankin kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Osuuspankin sääntöjen mukaan hallituksen muodostavat toimitusjohtaja toimiaikanaan sekä hallintoneuvoston valitsemat 3 6 muuta jäsentä, joiden tulee olla osuuspankin jäseniä. Hallituksen jäsenmäärä on tällä hetkellä 4. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenen yläikäraja on 65 vuotta, kuitenkin siten, että tämän iän täyttänyt jäsen saa toimia tehtävässään uuden jäsenen valinnasta päättävän hallintoneuvoston kokouksen loppuun. Vuosittain ensimmäisessä jäsentensä valintaa seuraavassa kokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi ei saa valita osuuspankin toimitusjohtajaa tai toimihenkilöä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Kertomusvuonna hallituksen kokouksia oli 11. Toimitusjohtaja Pankin toimitusjohtajan on edistettävä osuuspankin etua huolellisesti ja hoidettava pankin päivittäistä hallintoa lakien ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka pankin toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta pankin toiminnalle olennaista haittaa. Toimitusjohtajan lakimääräisenä tehtävänä on huolehtia, että pankin kirjanpito on lain mukainen ja että pankin varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Hallinnointielinten jäsenet Hallintoneuvosto suluissa toimikauden alkamisvuosi ja erovuoroisuusvuosi Puheenjohtaja Kuisma Anne, emäntä, Hartola ( ) Varapuheenjohtaja Joronen Pasi, yrittäjä, Hartola ( ) Muut jäsenet Carlson Raija, terveydenhoitaja, Hartola ( ) Hallberg Heikki, urakoitsija, Hartola ( ) Koskinen Päivi, verotarkastaja, Lahti ( ) Lahtinen Marjatta, maanviljelijä, Hartola ( ) Lång Reijo, yrittäjä, Hartola ( )

17 16 16 Merinen Heini, yrittäjä, Hartola ( ) Niilahti Irja, sivistystoimenjohtaja, Hartola ( ) Pajunen Arto, työnjohtaja, Hartola ( ) Palm Markku, agrologi, Hartola ( ) Piipari Tuomo, yrittäjä, Hartola ( ) Riihimäki Pirkko*, emäntä, Hartola ( ) Seppälä Mika, maanviljelijä, Hartola ( ) Sievänen Matti, laitoshoitaja, Hartola ( ) Suomi Hilkka, yrittäjä, Hartola ( ) Tonteri Raili*, emäntä, Hartola ( ) Vehkasalo Simo, vararehtori, Hartola ( ) *Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäsen Hallitus Puheenjohtaja Ruoppi Mikko, s. 1975, Hartola 2005 varastonhoitaja - Hartolan kunnanvaltuuston puheenjohtaja - Sysmän riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäsen Varapuheenjohtaja Virtanen Maritta, s. 1958, Hartola 2007 nuorisotyön tutkinto, lisäksi taideaineita kulttuurisihteeri - Hartolan kunnanvaltuutettu - Hartolan kunnanhallituksen jäsen - Hartolan seurakunnan kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja - Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuutettu Muut jäsenet Parkkinen Ossi, s. 1953, Hartola 1999 rakennusmestari - ei samanaikaisia luottamustoimia Vesala Veli, s. 1959, Hartola 2008 maatalousyrittäjä - ei samanaikaisia luottamustoimia Leskinen Kari, s. 1976, Hartola 2012 toimitusjohtaja - Itä-Hämeen Kiinteistökeskus Oy:n hallituksen jäsen Toimitusjohtaja Leskinen Kari, s. 1976, tradenomi - pankin palvelukseen ja toimitusjohtajaksi Tilintarkastajat Varsinaisena tilintarkastaja on toiminut KHT Tapani Huopainen ja varatilintarkastaja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Muu tarkastustoiminta OP-Pohjola osk:n OP-Tarkastuksen osastonjohtaja Timo Valkama suorittivat osuuspankin tarkastuksen Osuuspankin sisäisenä tarkastajana on toiminut tarkastaja Ilkka Haapa.

18 17 17 Tulevaisuuden näkymät Maailmantalouden kasvu vahvistuu vuonna 2014, mutta jää edelleen keskivertoa hitaammaksi. Yhdysvalloissa kasvu nopeutuu ja euroalue pääsee kiinni talouskasvusta. Viennin vilkastuminen piristää Suomen taloutta, mutta talouskasvu on edelleen verkkaista. Euroopan keskuspankin kasvua tukeva rahapolitiikka jatkuu. Euribor-korot säilyvät alhaalla. Pankin lähitoimialueen kehitys näyttää jatkuvan haasteellisena. Kaksi suurta investointia kunnassa sekä alueella toimivat projektit (Heinola Resort, Verkostosta Voimaa ja Yhteen Hiileen) lisäävät toivottavasti Hartolan vetovoimaa asuin- ja työskentelypaikkana ja sitä kautta kuntaan saadaan uusia asukkaita ja pankille uusia asiakkaita. Pankin kasvu on viimeisinä vuosina ollut pitkälti etäasiakkaiden varassa. Asiakassuhteiden aktiivinen hoitaminen kaikissa kanavissa tulee jatkossa korostumaan entisestään. Uusasiakashankinta tulee olemaan tulevaisuuden suurimpia haasteita. Erilaisten yhteistyömallien tuomat hyödyt on selvitettävä samojen haasteiden kanssa painiskelevien naapuripankkien kanssa. Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli ,85 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli ,51 euroa. Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia eli yhteensä ,31 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli ,20 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

19 18 HARTOLAN OSUUSPANKKI OSUUSPANKIN TULOSLASKELMA Korkotuotot , ,39 Korkokulut , ,29 KORKOKATE , ,10 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista , ,26 Muista yrityksistä , ,26 Palkkiotuotot , ,69 Palkkiokulut , ,49 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot , ,75 Arvopaperikaupan nettotuotot , ,62 Valuuttatoiminnan nettotuotot -227,89 411,87 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 789, ,79 Liiketoiminnan muut tuotot , ,21 Hallintokulut , ,54 Henkilöstökulut , ,96 Palkat ja palkkiot , ,71 Henkilösivukulut , ,25 Eläkekulut , ,75 Muut henkilösivukulut , ,50 Muut hallintokulut , ,58 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,72 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista , ,07 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,48 Tilinpäätössiirrot ,00 0,00 Tuloverot , ,69 Tilikauden verot , ,13 Laskennallinen vero -271, ,56 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN , ,79 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,79

20 19 HARTOLAN OSUUSPANKKI OSUUSPANKIN TASE VASTAAVAA Käteiset varat , ,97 Saamiset luottolaitoksilta , ,52 Vaadittaessa maksettavat 2 159, ,67 Muut , ,85 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä , ,96 Muut , ,96 Saamistodistukset , ,18 Muilta , ,18 Osakkeet ja osuudet , ,72 Johdannaissopimukset 7 692, ,65 Aineelliset hyödykkeet , ,85 Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet , ,11 Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet , ,46 Muut aineelliset hyödykkeet , ,28 Muut varat , ,46 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , ,65 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,96 VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille ,53 481,23 Luottolaitoksille ,53 481,23 Vaadittaessa maksettavat ,53 481,23 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , ,10 Talletukset , ,38 Vaadittaessa maksettavat , ,59 Muut , ,79 Muut velat , ,72 Muut , ,72 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 5 731, ,68 Muut velat , ,87 Muut velat , ,87 Pakolliset varaukset , ,00 Siirtovelat ja saadut ennakot , ,60 Laskennalliset verovelat , ,84 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,32

21 20 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,50 Vapaaehtoiset varaukset , ,50 OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,09 Muut sidotut rahastot , ,19 Vararahasto , ,73 Käyvän arvon rahasto , ,46 Vapaat rahastot , ,04 Muut rahastot , ,04 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,03 Tilikauden voitto (tappio) , ,79 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,14 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,96 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset , ,00 Takaukset ja pantit , ,00 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset , ,16 Muut , ,16 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET YHTEENSÄ , ,16

22 HARTOLAN OSUUSPANKKI 21 R A H O I T U S L A S K E L M A LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA RahaKauden voitto , ,79 RahaKauden voittoon tehdyt oikaisut , ,21 RahaLIIKETOIMINNAN VAROJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , ,82 RahaKeskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset RahaSaamiset luottolaitoksilta , ,27 RahaSaamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä , ,40 RahaLeasingkohteet RahaSaamistodistukset , ,00 RahaOsakkeet ja osuudet ,19 RahaJohdannaissopimukset RahaSijoituskiinteistöt ,28 RahaMuut varat 3 681,15 693,03 RahaLIIKETOIMINNAN VELKOJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) , ,53 RahaVelat luottolaitoksille ja keskuspankeille ,30 260,80 RahaVelat yleisölle ja julkisyhteisöille , ,14 RahaJohdannnaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat -875,00 875,00 RahaMuut velat , ,41 RahaMaksetut tuloverot , ,42 RahaSaadut osingot , ,26 RahaA. LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ , ,29 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RahaEräpäivään asti pidettävien rahavarojen lisäykset RahaEräpäivään asti pidettävien rahavarojen vähennykset RahaTytär- ja osakkuusyritysten hankinnat RahaTytär- ja osakkuusyritysten myynnit RahaInvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ,02 RahaAineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset 400,00 RahaB. INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,02 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT RahaYleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, lisäykset RahaYleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, vähennykset RahaVelat, joilla on huonompi etuoikeus, lisäykset RahaVelat, joilla on huonompi etuoikeus, vähennykset RahaOsuus- ja osakepääoma, lisäykset , ,00 RahaOsuus- ja osakepääoma, vähennykset , ,00 RahaMaksetut osingot ja osuuspääoman korot , ,72 RahaMaksetut bonukset omistajajäsenille , ,00 RahaC. RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ , ,72 RahaD. VALUUTTAKURSSIEN MUUTOSTEN VAIKUTUS RAHAVAROIHIN -0,01 RahaRAHAVAROJEN NETTOMUUTOS (A+B+C+D) , ,02 RahaRAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA , ,66 RahaRAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA , ,64 RahaRAHAVAROJEN MUUTOS , ,02 RahaSaadut korot , ,11 RahaMaksetut korot , ,21 Kauden voittoon tehdyt oikaisut

23 22 Erät joihin ei liity maksutapahtumaa RahaKaupankäynnin käyvän arvon muutos 3 630, ,00 RahaValuuttatoiminnan realisoitumaton nettotulos 0,01 RahaSijoitusomaisuuden käyvän arvon muutos RahaPoistot, poistoeron ja vapaaehtoisten varausten muutos , ,00 RahaSaamisten arvonalentumiset 2 308, ,58 RahaMuut , , , ,21 RahaErät, jotka esitetään muualla kuin liiketoiminnan rahavirrassa RahaMyyntivoitot, investointien rahavirtaan kuuluva osuus -400,00 RahaMyyntitappiot, investointien rahavirtaan kuuluva osuus RahaMaksetut bonukset omistajajäsenille 8 374, , , ,00 RahaOikaisut yhteensä , ,21 RahaRahavarat RahaKäteiset varat , ,97 RahaVaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 2 159, ,67 RahaRahavarat yhteensä , ,64

24 23 OSUUSPANKIN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET YLEISTÄ Osuuspankki on jäsentensä omistama osuuskuntamuotoinen talletuspankki, joka harjoittaa toimialueellaan paikallista vähittäispankkitoimintaa. Osuuspankki on osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö OP-Pohjola osk:n jäsenluottolaitos. OP-Pohjola osk toimii koko OP-Pohjola-ryhmän strategisena omistusyhteisönä ja ryhmäohjauksesta ja valvonnasta vastaavana keskusyhteisönä. Laissa talletuspankkien yhteenliittymästä määrätään, että OP-Pohjola-ryhmän yhdistelty tilinpäätös on laadittava keskusyhteisö OP-Pohjola osk:n ja sen jäsenluottolaitosten tilinpäätösten tai konsernitilinpäätösten yhdistelmänä. Yhdistelty tilinpäätös käsittää myös sellaiset yhteisöt, joissa edellä tarkoitetuilla yhteisöillä yhdessä on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Ryhmän oman pääoman muodostavat osuuspankkien omat pääomat ja Pohjola Pankki Oyj:n omasta pääomasta se osa, joka on muiden kuin yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen omistuksessa. Edellä mainitun periaatteen mukaan OP-Pohjola-ryhmälle on muodostettu ns. laskentatekninen emoyhtiö. LASKENTATEKNINEN EMOYHTIÖ OP-Pohjola-ryhmän yhdistelyä varten OP-Pohjola osk, sen jäsenosuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj konsolidoidaan laskentatekniseksi emoyhtiöksi. Laskentateknisen emoyhtiön keskinäinen omistus, sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat, sisäinen voitonjako ja sisäiset katteet eliminoidaan. OP-Pohjola osk:n ja jäsenosuuspankkien omistamat Pohjola Pankki Oyj:n osakkeet eliminoidaan hankintamenetelmästä poiketen osakkeiden nimellisarvon osalta Pohjola Pankki Oyj:n osakepääomaa vastaan ja nimellisarvon ylittävältä tai alittavalta osalta osakkeita omistavan ryhmään kuuluvan yhtiön arvostuskäytännöstä riippuen joko käyvän arvon rahastosta tai edellisten tilikausien tuloksesta. IFRS-tilinpäätöksessä OP-Pohjola-ryhmän osake- ja osuuspääoma muodostuu OP-Pohjola-ryhmän ulkopuolisten osakkaiden sijoituksista Pohjola Pankki Oyj:n osakepääomaan sekä osuuspankkien jäsenten sellaisista osuusmaksuista, joita pankilla on ehdoton oikeus kieltäytyä lunastamasta. LAATIMISPERUSTA Osuuspankin tilinpäätös laaditaan ja esitetään luottolaitostoiminnasta annetun lain, valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan asetuksen, kirjanpitolain ja Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan määräys- ja ohjekokoelman mukaisesti. Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö OP-Pohjola osk antaa lisäksi ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi ja tilinpäätöksen laatimiseksi. Jäljempänä kuvatut tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ovat yhteneväiset kaikille OP-Pohjola osk:n jäsenosuuspankeille. Kuitenkaan jäsenosuuspankilla ei välttämättä ole kaikkia laatimisperiaatteissa lueteltuja eriä. RAHOITUSINSTRUMENTIT Luokittelu ja kirjaaminen Rahoitusinstrumentit luokitellaan neljään ryhmään: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja velat, eräpäivään asti pidettävät sijoitukset, lainat ja muut saamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu riippuu siitä, mihin tarkoitukseen kyseiset rahoitusvarat ja -velat on hankittu. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja velat voivat jakaantua kahteen alaryhmään, jotka ovat kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat ja -velat sekä alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvarat ja velat. Rahoitusvarojen kirjaamisperusteena käytetään kaupantekopäivää. Rahoitusvaroihin kuuluva erä kirjataan pois taseesta, kun sopimusperusteinen oikeus rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtoihin on lakannut. Saamisen hankintamenoksi kirjataan käypä arvo, joka pääsääntöisesti on se määrä, joka siitä on hankintahetkellä maksettu. Hankintamenoon sisällytetään transaktiomenot, jotka kohdistuvat lainoihin ja muihin saamisiin, eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin ja myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen transaktiomenot kirjataan kuluksi hankintahetkellä.

25 24 Käyvän arvon määräytyminen Käypä arvo on se hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä toteutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa. Rahoitusinstrumentin käypä arvo määritellään joko toimivilta markkinoilta saatavien hintanoteerauksien avulla tai jos toimivia markkinoita ei ole, omia arvostusmenetelmiä käyttäen. Markkinoiden katsotaan olevan toimivat, jos hintanoteerauksia on helposti ja säännönmukaisesti saatavissa ja ne kuvastavat todellisia ja säännönmukaisesti toistuvia, toisistaan riippumattomien osapuolten välisiä markkinatransaktioita. Rahoitusvarojen noteerattuna markkinahintana käytetään senhetkistä ostokurssia. Mikäli markkinoilla on vakiintunut arvostuskäytäntö rahoitusinstrumentille, jolle ei saada suoraan markkinahintaa, niin käypä arvo perustuu markkinoilla yleisesti käytettyyn markkinahinnan laskentamalliin ja mallin käyttämien syöttötietojen markkinanoteerauksiin. Mikäli arvostuskäytäntö ei ole markkinoilla vakiintunut, käytetään markkina-arvon määrityksessä asianomaiselle tuotteelle laadittua omaa arvostusmallia. Arvostusmallit pohjautuvat yleisesti käytettyihin laskentamenetelmiin ja ne kattavat kaikki ne osatekijät, jotka markkinaosapuolet ottaisivat huomioon hintaa asettaessaan sekä ovat yhdenmukaisia rahoitusinstrumenttien hinnoittelussa käytettävien hyväksyttyjen taloudellisten metodiikkojen kanssa. Arvostusmenetelminä käytetään viimeaikaisten toteutuneiden markkinatransaktioiden hintoja, diskontattujen rahavirtojen menetelmää, sekä toisen olennaisilta osin samanlaisen instrumentin tilinpäätöshetken käypää arvoa. Arvostusmenetelmissä otetaan huomioon arvio luottoriskistä, käytettävistä diskonttauskoroista, ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollisuudesta ja muista sellaisista tekijöistä, jotka vaikuttavat rahoitusinstrumentin käyvän arvon määrittämiseen luotettavasti. Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot jaetaan kolmeen eri hierarkiatasoon sen mukaan, miten käypä arvo on määritelty: täysin samanlaisille varoille tai veloille toimivilla markkinoilla noteeratut käyvät arvot (taso 1) käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen syöttötietoina muita kuin tason 1 noteerattuja hintoja, jotka ovat todennettavissa varoille tai veloille, joko suoraan (esim. hintoina) tai välillisesti (esim. johdettuina hinnoista) (taso 2) käyvät arvot on määritetty käyttäen varoille tai veloille syöttötietoja, jotka eivät perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin (taso 3). Se käypien arvojen hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon arvostettu erä on kokonaisuudessaan luokiteltu, on määritetty koko kyseisen käypään arvoon arvostetun erän kannalta merkittävän alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella. Syöttötiedon merkittävyys on arvioitu kyseisen käypään arvoon arvostetun erän suhteen kokonaisuudessaan. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat ja velat Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin varoihin luokitellaan saamistodistukset sekä osakkeet ja osuudet, jotka on hankittu tarkoituksena hyötyä lyhyen aikavälin markkinahintojen muutoksista. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävinä käsitellään myös kaikki johdannaissopimukset, paitsi tehokkaaseen suojaussuhteeseen määritetyt johdannaiset ja takaussopimusjohdannaiset. Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvarat ja -velat Tilinpäätökseen voidaan tietyin edellytyksin merkitä käypään arvoon myös muita tietyt ehdot täyttäviä rahoitusvaroja ja velkoja, jos päätös näiden erien pysyvästä käypään arvoon merkitsemisestä tehdään tällaista erää ensimmäistä kertaa kirjanpitoon merkittäessä. Osuuspankissa tähän erään voidaan merkitä vain sellainen rahoitusvaroihin kuuluva instrumentti, johon liittyy yksi tai useampi sellainen kytketty johdannainen, joka kirjanpidossa muutoin pitäisi esittää erillään tästä instrumentista ja arvostaa käypään arvoon. Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvarat ja velat arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon muutokset sekä myyntitulokset kirjataan tuloslaskelman erään Arvopaperikaupan nettotuotot. Osuuspankilla ei ole tähän erään luokiteltuja rahoitusvelkoja.

26 25 Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ovat rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat kiinteitä tai määritettävissä, jotka erääntyvät määrättynä päivänä ja jotka on hankittu aikomuksella ja kyvyllä pitää eräpäivään saakka. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset kirjataan alun perin käypään arvoon, johon lisätään transaktiomenot. Myöhemmin ne arvostetaan kirjanpidossa jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Joukkovelkakirjalainojen nimellisarvon ja hankintahinnan välinen erotus jaksotetaan korkotuotoksi sopimuksen jäljellä olevalle juoksuajalle. Vastaerä kirjataan arvopaperin kirjanpitoarvon lisäykseksi tai vähennykseksi. Eräpäivään asti pidettävien sijoitusten arvonalentumista tarkastellaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin lainojen ja saamisten arvonalentumista. Saamistodistuksen arvonalentumisena kirjataan sen kirjanpitoarvon ja sitä alhaisemman vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotus. Arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti tuloslaskelman erään Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot. Mikäli on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että eräpäivään pidettäviin rahoitusvaroihin kuuluvan joukkovelkakirjan arvo on alentunut, kirjataan arvonalentumistappio tulosvaikutteisesti tuloslaskelman erään Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot. Lainat ja muut saamiset Lainoiksi ja muiksi saamisiksi luokitellaan rahoitusvarat, jotka ovat osuuspankin myöntämiä luottoja ja niihin rinnastettavia rahoitussopimuksia sekä noteeraamattomia saamistodistuksia. Lainat ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Jos lainan tai saamisen arvo on tilinpäätöspäivänä arvonalentumisen johdosta alhaisempi kuin jaksotettu hankintameno, arvostetaan se arvonalentumistappiolla vähennettyyn jaksotettuun hankintamenoon. Lainoista ja muista saamisista kirjataan saamiskohtaisia ja saamisryhmäkohtaisia arvonalentumisia. Arvonalentuminen kirjataan silloin, kun on saatu objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei saada perityksi täysimääräisesti. Saamisen arvo on alentunut, jos sen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvo vakuus huomioon otettuna ovat pienemmät kuin luoton pääoman ja maksamattomien korkojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo. Tulevat rahavirrat diskontataan lainan alkuperäisellä efektiivisellä korolla. Jos laina on vaihtuvakorkoinen, diskonttauskorkona käytetään tarkasteluhetken sopimuksen mukaista korkoa. Tulosvaikutteisesti kirjattavan arvonalentumistappion suuruus on lainan kirjanpitoarvon ja sitä alhaisemman vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotus. Arvon alentumisen arviointiprosessi on kaksivaiheinen. Arvonalentumista arvioidaan saamiskohtaisesti yksittäin merkittävistä lainoista ja saamisista. Jos lainoja ja muita saamisia ei tarkastella saamiskohtaisesti, ne tulevat saamisryhmäkohtaisen arvonalennuslaskennan piiriin. Ryhmäkohtaisena arvonalentumisena kirjataan syntyneet mutta ei vielä raportoidut tappiot, joita ei vielä voida kohdistaa tietylle asiakaslainalle. Ryhmäkohtainen arvonalentuminen perustuu taloudellisen pääomavaateen laskennassa käytettävään tilastolliseen malliin. Mallissa saamiset ryhmitellään luottoriskiominaisuuksiltaan samankaltaisiin ryhmiin rating-luokittain. Ryhmäkohtaisen arvonalentuminen lasketaan rating-luokittain odotetun tappion perusteella, jonka lisäksi laskennassa huomioidaan vakuuksien diskontatut nykyarvot sekä aikaisempi keskimääräinen tappiokehitys. Jos luoton maksusuunnitelmaa muutetaan, muutoksen syy ja vakavuusaste luokitellaan sisäisellä asteikolla. Osa maksusuunnitelmien muutoksista tehdään asiakassuhteiden hoidon perusteella eivätkä ne johdu asiakkaan maksukyvyn heikkenemisestä. Nämä muutokset eivät vaikuta arvonalentumisen kirjaamiseen. Joissakin tapauksissa asiakkaan heikentyneestä maksukyvystä johtuen annetaan myönnytys lainaehtoihin esim. lyhennysvapaa rajoitetuksi ajaksi tai muu luoton uudelleenjärjestely, jolla pyritään turvaamaan asiakkaan maksukyky ja rajoittamaan vastuiden luottoriskiä. Maksusuunnitelman muutokset, jotka johtuvat asiakkaan heikentyneestä maksukyvystä vaikuttavat yhdessä muiden kriteerien kanssa asiakkaan luottoluokitusta heikentävästi ja siten lisäävät ryhmäkohtaisen arvonalennuksen määrää. Korkeimman vakavuusasteen maksusuunnitelman muutoksella on vaikutus myös luoton ohjautumiseen saamiskohtaisen arvonalentumistestauksen piiriin. Maksusuunnitelmien muutosten kehitystä raportoidaan säännöllisesti johdolle asiakkaiden maksukykyä ennakoivana mittarina. Arvonalentumiset kirjataan luottojen tase-erän vähennykseksi ja tuloslaskelmassa erään Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista. Arvonalentumisen johdosta saatu vakuutuskorvaus kirjataan

27 26 arvonalentumistappioiden oikaisuksi. Arvonalentumisen kirjaamisen jälkeen koron tulouttamista jatketaan arvonalennetulle määrälle. Laina poistetaan taseesta, kun kaikki perintätoimet on suoritettu loppuun, tai taseesta poiskirjaamisesta on tehty muutoin erillinen päätös. Taseesta poiskirjaamisen jälkeen saadut suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan saamisten arvonalentumisten oikaisuiksi. Mikäli on saatu objektiivista näyttöä arvonalentumisen testauksessa aiemmin mukana olleen asiakkaan maksukyvyn palautumisesta, arvonalentumisen määrä arvioidaan uudelleen ja maksukyvyn parantumisesta aiheutuneet muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Järjestämättömällä saamisella tarkoitetaan saamista, jonka korko, pääoma tai sen osa on ollut erääntyneenä ja maksamattomana 90 päivää. Annettuun takaukseen perustuva saaminen merkitään järjestämättömäksi, kun takaukseen perustuva maksu suoritetaan. Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat rahoitusvaroja, joita ei sisällytetä edellä mainittuihin rahoitusvarojen ryhmiin. Myytävissä olevat rahoitusvarat muodostuvat pääasiassa saamistodistuksista, pitkäaikaisista osakesijoituksista ja muista toiminnalle välttämättömistä osakkeista ja osuuksista. Myytävissä olevat rahoitusvarat kirjataan ostohetkellä taseeseen hankintamenoon, joka on niistä maksetun vastikkeen käypä arvo lisättynä hankintaan suoraan kohdistettavilla transaktiomenoilla. Myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan taseessa käypään arvoon. Silloin kun käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää, toiminnalle välttämättömät osakkeet ja osuudet sekä muut noteeraamattomat osakkeet ja osuudet arvostetaan hankintamenoon. Käyvän arvon muutokset kirjataan oman pääoman Käyvän arvon rahastoon, josta ne kirjataan tuloslaskelman erään Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot, kun omaisuuserä myydään, saamistodistus erääntyy tai sen arvon on todettu alentuneen. Samaan tuloslaskelman erään kirjataan myös näiden rahoitusvarojen myyntitulokset. Myytävissä olevien rahoitusvarojen kohdalla objektiiviseksi näytöksi katsotaan saamistodistusten osalta esimerkiksi liikkeeseenlaskijan luottoriskiluokituksen huomattava negatiivinen muutos tai oman pääoman ehtoisen instrumentin osalta sen käyvän arvon merkittävä tai pitkäaikainen aleneminen alle sen hankintamenon. Arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti tuloslaskelman erään Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot. Jos myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokiteltujen rahoitusvarojen käypä arvo myöhemmin nousee ja nousun voidaan objektiivisesti todeta liittyvän arvonalentumistappiokirjauksen jälkeiseen tapahtumaan, arvonalentumistappio peruutetaan ja kirjataan tuloslaskelmaan. Muut rahoitusvelat Muut rahoitusvelat luokkaan sisällytetään muut kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvelat. Velka merkitään taseeseen arvoon, joka siitä on hankintahetkellä saatu. Velan nimellisarvon ja hankintahinnan välinen erotus jaksotetaan korkokuluksi efektiivisen koron menetelmällä sopimuksen jäljellä olevalle juoksuajalle. Vastaerä kirjataan velan kirjanpitoarvon lisäykseksi tai vähennykseksi. Pitkäaikaissäästämissopimukset Pitkäaikaissäästämislain (PS-lain) mukaisella sidotulla ja verotuetulla eläkesäästämissopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka ehtojen mukaan säästövarat ovat nostettavissa vasta, kun säästövaroihin oikeutettu saavuttaa määrätyn iän tai kun muu ehdoissa mainittu säästövaroihin oikeutetun elämäntilanteeseen liittyvä erityinen nostoperuste täyttyy. Säästämistilille talletetut rahat palveluntarjoajan on sijoitettava säästämissopimuksessa tarkemmin määrätyllä tavalla pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa määriteltyihin kohteisiin siltä osin kuin niitä ei ole sovittu jätettäväksi säästämistilille. Osuuspankit, jotka tarjoavat PS-palveluja, vastaanottavat asiakkaan suorittamat maksut tarkoitusta varten avatulle talletussuojan piiriin kuuluvalle säästämistilille. Jos säästövarat jätetään säästämistilille tai sijoitetaan osuuspankin tarjoamalle muulle talletustilille, merkitään säästövarat pankin taseessa talletusvelkoihin. Jos säästövarat sijoitetaan sopimuksen mukaisesti muihin sijoituskohteisiin, kirjataan sijoitetut varat pois säästämistililtä ja pankki kirjaa ne taseen ulkopuoliseen säästämissopimuskohtaiseen reskontraan. Säästövarojen sijoittamisesta saadut korot, osingot ja muut tuotot sekä sijoituskohteiden ja niihin liittyvien oikeuksien luovutuksesta ja pääoman takaisinmaksusta kertyvät varat kirjataan taseessa olevalle säästämistilille,

28 27 jollei varoja välittömästi sijoiteta uudelleen. Säästämissopimuksen mukaiset kulut ja palkkiot kirjataan tulosvaikutteisesti säästämistiliä veloittaen. Arvopapereiden osto- ja myyntisopimukset Molempia osapuolia velvoittavin takaisinmyyntiehdoin ostettujen arvopapereiden ostohinta merkitään taseeseen saamiseksi vastapuolen mukaan määräytyvään tase-erään. Ostohinnan ja takaisinmyyntihinnan erotus jaksotetaan korkotuotoksi sopimuksen voimassaoloajalle. Molempia osapuolia velvoittavin takaisinostoehdoin myytyjen arvopapereiden myyntihinta kirjataan rahoitusvelaksi vastapuolen mukaan määräytyvään tase-erään. Myyntihinnan ja takaisinostohinnan erotus jaksotetaan korkokuluksi sopimuksen voimassaoloajalle. Takaisinostovelvollisuuksin myydyt arvopaperit sisällytetään alkuperäiseen tase-erään luovutuksesta huolimatta. Johdannaissopimukset Osuuspankki tekee johdannaissopimuksia suojaustarkoituksessa joko taloudellisina suojina tai kirjanpidollisen suojauslaskennan säännöin. Sopimusvastapuolena on aina Pohjola Pankki Oyj. Suojauksessa käytetään korkojohdannaisia. Johdannaiset kirjataan alun perin käypään arvoon ja sen jälkeen ne arvostetaan käypään arvoon. Tästä syntyvän voiton tai tappion kirjaaminen riippuu siitä, onko johdannainen määritelty suojaustarkoitukseen ja minkä luonteista erää se suojaa. Johdannaissopimuksista taseeseen merkityt positiiviset arvonmuutokset kirjataan taseen vastaavaa -puolen erään Johdannaissopimukset ja negatiiviset taseen vastattavaa -puolen erään Johdannaissopimukset. Koronvaihtosopimusten vaihdettavat korot jaksotetaan ajan kulumisen perusteella taseen siirtosaamisiin ja siirtovelkoihin sekä vastaerät nettona tuloslaskelman korkoihin. Taloudelliset suojat Taloudellisessa suojaamisessa suojataan tiettyä tase-erää, positiota tai kassavirtaa tulevaisuuden arvonmuutoksia vastaan sovellettavan riskienhallintastrategian mukaisesti. Koska suojauksen tehokkuutta ei ole tarkoituksenmukaista todentaa suojauslaskennan säännöillä, suojaustapaa kutsutaan muutoin suojaavaksi. Taloudellisessa suojauksessa johdannaissopimuksen käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan arvopaperikaupan nettotuottoihin. Enimmäis- ja vähimmäiskorkoehtoisten yritysluottojen korkoriski suojataan luottokohtaisesti ostamalla sovitulle korkoputkiehdolle vastakkaismerkkinen johdannaispari. Kytketyt ja niitä kattavat korkokatto- ja lattiajohdannaiset arvostetaan käypään arvoon. Arvostustulos kirjataan korkoihin. Suojauslaskenta Suojauslaskenta tarkoittaa tehokkaaksi todennetun suojaussuhteen kirjanpidollista laskentakäytäntöä, jossa suojaavan instrumentin käyvän arvon muutokset kumoavat suojatun kohteen käyvän arvon tai rahavirtojen muutokset kokonaan tai osittain. Suojauslaskenta käsittää korkoriskin suojauksen soveltamalla käyvän arvon tai rahavirran suojausta. Osuuspankeilla voi olla suojauslaskennan piirissä sekä rahoitusvaroja että rahoitusvelkoja, kuten lainat ja saamiset ryhmään sisältyvä yksittäinen luotto tai luottokanta, myytävissä olevien arvostusryhmään kuuluva saamistodistus sekä muiden rahoitusvelkojen yksilöity määräaikaistalletuserä tai liikkeeseen laskettu emissio. Osuuspankit käyttävät korkosuojaukseen sekä perinteisiä koronvaihtosopimuksia että OTC swap-johdannaisia. Vastapuolena on aina Pohjola Pankki Oyj. Suojaukseen käytettyjen johdannaisten ja suojauksen kohteet yksilöidään suojausta aloitettaessa. Samoin dokumentoidaan suojaussuunnitelma ja suojauksen tavoitteet. Lisäksi jokaisena tilinpäätöspäivänä osoitetaan suojauksen tehokkuus.

29 28 Käyvän arvon suojauslaskenta Käyvän arvon suojausta sovelletaan kiinteäkorkoisten lainojen korkoriskiltä suojautumiseen. Suojaavan johdannaisinstrumentin ja suojattavan kohteen korkoriskistä johtuvat käyvän arvon muutokset kirjataan suojauslaskennan nettotuottoihin. Rahavirran suojauslaskenta Euribor sidonnaisen luottokannan tulevien korkovirtojen korkomuutosta suojaavat koronvaihtosopimukset, jotka on dokumentoitu rahavirtaa suojaaviksi ja jotka ovat suojauksessa tehokkaita, kuuluvat rahavirran suojauslaskennan piiriin. Koronvaihtosopimus on sopimus, jossa sopimusosapuolet sitoutuvat määräajaksi maksamaan toisilleen sopimuksen euromääräiseen laskennalliseen pääomaan perustuvaa korkoa. Koronvaihtosopimuksen laskennallinen pääoma on koronvaihtosopimuksen kohde-etuuden nimellisarvo. Rahavirran suojauksessa euribor-sidonnaisen luottokannan tulevaa korkovirtaa vaihdetaan koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Koronvaihtosopimuksista jaksotettavat siirtyvät korot kirjataan suoriteperusteisesti. Korkokertymät esitetään taseen siirtosaamisissa tai siirtoveloissa riippuen siitä onko kyseessä laskennallinen pääomasaatava vai pääomavelka. Molempien vastaerä kirjataan nettona korkokatteen Korkotuotot johdannaissopimuksista erään. Nettokorko on joko korkotuotto tai korkotuoton oikaisu. Rahoitusjohdannaisena käytettävät koronvaihtosopimukset arvostetaan käypään arvoon sopimuskohtaisesti. Käyvän arvon muutosten tehokas osuus kirjataan suoraan omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon laskennallisella verovelalla vähennettynä. Tehoton osuus kirjataan tuloslaskelmaan. Suojauslaskenta lopetetaan ennenaikaisesti vain jos suojattavaa lainakantaa ei enää ole. Tilinpäätöserien netottaminen Tuloslaskelmassa ilmoitetaan tuotto- ja kuluerät erikseen niitä toisistaan vähentämättä, jollei tuoton ja kulun yhdistäminen yhdeksi eräksi ole perusteltua oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Milloin osuuspankilla on saaminen siltä, jolle pankki itse on velkaa, esitetään saaminen ja velka taseessa erikseen, jollei pankilla ole lakisääteistä oikeutta kuittaamiseen ja jollei pankki aio käyttää oikeuttaan kuittaukseen. Ulkomaan rahan määräiset erät Ulkomaan rahan määräinen omaisuus, velat ja muut sitoumukset muutetaan Suomen rahaksi käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Ulkomaan rahan määräisten erien muuttamisesta Suomen rahaksi syntyvät kurssierot kirjataan tuloslaskelman erään Valuuttatoiminnan nettotuotot. OSAKKEET JA OSUUDET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ JA SAMAAN KONSERNIIN KUULUVISSA YRITYKSISSÄ Osakkeet ja osuudet sekä muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset omistusyhteysyrityksiin sekä samaan konserniin kuuluviin yrityksiin merkitään hankintamenoon, tai jos erän arvon todetaan tilinpäätöspäivänä arvonalentumisen johdosta olevan alempi kuin hankintameno, arvonalentumistappiolla vähennettyyn hankintamenoon. Arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelman erään Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Kirjanpitolain 5 luvun 5 a :n mukaiset aineettomaan omaisuuteen kuuluvien vastikkeellisesti hankittujen oikeuksien ja varojen hankintameno aktivoidaan ja poistetaan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan. Myös mahdollisesti aktivoidut muut pitkävaikutteiset menot poistetaan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan. Aineettomat hyödykkeet arvostetaan alun perin hankintamenoon. Jos aineettoman hyödykkeen tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi alhaisempi kuin sen poistamaton hankintameno, kirjataan erotus arvonalennuksena kuluksi.

30 Aineettomien hyödykkeiden suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelman erään Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä. AINEELLISET HYÖDYKKEET Sijoituskiinteistöt Sijoituskiinteistöjä omistetaan vuokratuottojen, omaisuuden arvonnousujen tai molempien hankkimiseksi. Sijoituskiinteistöiksi luetaan myös sellaiset kiinteistöyhteisöjen osakkeet, jotka oikeuttavat vuokrattavien tilojen hallintaan sekä maksamatta jääneen saamisen sijaan tulevat kiinteistöt. Jos suorassa omistuksessa olevasta kiinteistöstä osa vuokrataan ja oman käytön osuus on vähäinen (alle viisi prosenttia pinta-alasta), luokitellaan se sijoituskiinteistöksi. Jos osa tavallisen kiinteistöyhtiön omistamista tiloista on sijoituskäytössä ja oman käytön osuus on vähäinen (alle viisi prosenttia kiinteistöyhtiön omistamien tilojen pinta-alasta), luokitellaan osakkeet sijoituskiinteistöiksi. Rakennukset merkitään taseeseen suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. Kiinteistöyhteisöjen osakkeet sekä maa-, vesi- ja metsäalueet merkitään hankintamenoon. Kiinteistöihin voi kohdistua arvonkorotuksia, joiden vastaerä on kirjattu arvonkorotusrahastoon. Arvonkorotuksista ei tehdä poistoja. Kiinteistöjen perusparannusmenot aktivoidaan ja kirjataan suunnitelman mukaisin poistoin kuluksi. Mikäli sijoituskiinteistön todennäköinen luovutushinta on pysyvästi alempi kuin kirjanpitoarvo, kirjanpitoarvon ja todennäköisen luovutushinnan erotus poistetaan sinä tilikautena, jolloin arvonalennus todetaan. Sijoituskiinteistöiksi luokiteltujen liike-, toimisto- ja teollisuustilojen käypä arvo määritellään pääasiassa suoraan pääomitukseen perustuvalla tuottoarvomenetelmällä. Kiinteistökohtaisena vähimmäistuottovaatimuksena tasearvoa määritettäessä käytetään 5,5 prosenttia. Maa-, vesi- ja metsäalueiden sekä asuntojen käypä arvo arvioidaan pääasiassa kauppahintamenetelmällä. Arvonalennusten kirjaaminen perustuu niiden pysyvyyteen ja olennaisuuteen. Sijoituskiinteistöjen tuotot, kulut, myyntivoitot ja tappiot, suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelman erään Sijoituskiinteistöjen nettotuotot. Sijoituskiinteistöksi rakennettavat uudet kiinteistöt (tai kiinteistöyhteisöosakkeet) kirjataan ennen valmistumista IAS 40-standardin mukaisesti keskeneräiseksi käyttöomaisuushyödykkeeksi sijoituskiinteistöjen ryhmään ja otetaan huomioon sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrittelyssä jo ennen valmistumista. Muut kiinteistöt Muilla kiinteistöillä tarkoitetaan omassa käytössä olevia kiinteistöjä, jotka ovat pankin omassa käytössä konttori-, varasto- tai muina sellaisina tiloina taikka henkilökunnan asumis-, virkistys- tai muussa sellaisessa käytössä, sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet, jotka oikeuttavat tällaisten tilojen hallintaan. Omassa käytössä oleviksi kiinteistöiksi luetaan myös sellaiset suorassa omistuksessa olevat kiinteistöt, joista osa on vuokrattu, mutta vuokrattujen tilojen osuutta ei voida myydä erikseen, ja oman käytön osuus tällaisissa tiloissa on yli viisi prosenttia pinta-alasta. Tavallisen kiinteistöyhtiön osakkeet luetaan omassa käytössä oleviksi, jos yhtiön omistamista tiloista yli viisi prosenttia on omassa käytössä. Omassa käytössä olevien kiinteistöjen tasearvoa määritettäessä otetaan lähtökohdaksi hyödykkeen arvo varsinaisen liiketoiminnan tulonodotuksiin. Rakennukset merkitään taseeseen suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. Kiinteistöyhteisöjen osakkeet sekä maa-, vesi- ja metsäalueet merkitään hankintamenoon. Kiinteistöihin voi kohdistua arvonkorotuksia, joiden vastaerä on kirjattu arvonkorotusrahastoon. Arvonkorotuksista ei tehdä poistoja. Kiinteistöjen perusparannusmenot aktivoidaan ja kirjataan suunnitelman mukaisin poistoin kuluksi. Omassa käytössä olevien kiinteistöjen tuotot ja myyntivoitot kirjataan tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut tuotot sekä kulut ja myyntitappiot tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut. Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelman erään Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä. Arvonkorotusten periaatteet ja niiden kohteiden arvonmääritysmenetelmät Arvonkorotuksia voidaan tehdä maa-alueisiin ja kiinteistöyhteisöjen osakkeisiin ja osuuksiin, joiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöspäivänä on pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa olennaisesti suurempi. Arvonkorotusten kohteena olevien maa-alueiden ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden arvot perustuvat arviokirjoihin. 29

31 30 Taseesta pois kirjaaminen Sijoituskiinteistö tai omassa käytössä oleva kiinteistö kirjataan pois taseesta, kun se luovutetaan tai kun kiinteistö poistetaan pysyvästi käytöstä eikä sen luovuttamisesta ole odotettavissa vastaista taloudellista hyötyä. Muut aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet merkitään taseeseen hankintamenoon ja kirjataan vaikutusaikaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Jos hyödykkeen tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi alhaisempi kuin sen poistamaton hankintameno, kirjataan erotus arvonalennuksena kuluksi. Hyödykkeiden suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelman erään Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Rakennusten ja muiden kuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintameno poistetaan vaikutusaikanaan hyödykkeen taloudellisen pitoajan perusteella ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaan tasapoistoin. Maa-alueista ja kiinteistöyhteisöjen osakkeista ei tehdä poistoja. Poistojen tekeminen aloitetaan sen jälkeen kun kohde on hankittu tai kun se on valmistunut ja otettu käyttöön. Taloudelliset vaikutusajat ovat pääsääntöisesti seuraavat: Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet ja aineettomat hyödykkeet vuotta 3 6 vuotta 3 10 vuotta VUOKRASOPIMUKSET Vuokrasopimukset luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi tai muiksi vuokrasopimuksiksi liiketoimen tosiasiallisen sisällön mukaan. Vuokrasopimus on rahoitusleasingsopimus, mikäli se siirtää vuokralle ottajalle olennaisilta osin omistamiselle ominaiset riskit ja edut. Muutoin se on muu vuokrasopimus. Vuokrasopimukset luokitellaan sopimuksen syntymisajankohtana. Rahoitusleasingsopimuksin tai muulla vuokrasopimuksella vuokralle annetut hyödykkeet esitetään aineellisissa hyödykkeissä, ja vuokratuotot kirjataan tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut tuotot. Sijoituskiinteistöjen vuokratuotot kirjataan tuloslaskelman erään Sijoituskiinteistöjen nettotuotot. Rahoitusleasingsopimuksin vuokralle otettuja hyödykkeitä ei merkitä taseeseen. Vuokrat merkitään kuluksi tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut. PAKOLLISET VARAUKSET Tuotoista vähennetään velvoitteista vastaisuudessa aiheutuvat menot ja menetykset, kun ne kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen, niiden toteutumista pidetään tilinpäätöstä laadittaessa varmana tai todennäköisenä, niitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen ja perustuvat lakiin ja sitoumukseen sivullista kohtaan. Kun menon tai menetyksen täsmällistä määrää tai toteutumisajankohtaa ei tiedetä, merkitään se taseen pakollisiin varauksiin enintään sen todennäköiseen määrään. Jos määrä ja toteutumisajankohta on tiedossa, merkitään se siirtovelaksi. PÄÄOMALAINAT Pääomalaina merkitään omaksi eräkseen taseen erään Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla. Vakavaraisuuslaskelmassa pääomalainat luetaan ensisijaisiin omiin varoihin. Pääomalainalle saadaan maksaa korkoa voitonjakokelpoisten varojen puitteissa.

32 31 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Taseen tilinpäätössiirtojen kertymän poistoero sisältää tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertyneen erotuksen. Vapaaehtoiset varaukset sisältää tehdyt vapaaehtoiset tilinpäätössiirrot, jotka ovat verolain sallimia tilinpäätössiirtoja. Tällainen on mm. elinkeinoverolain talletuspankeille sallima luottotappiovaraus. Lain mukaan talletuspankki saa vähentää verovuonna tehdyn luottotappiovarauksen, jonka määrä on enintään 0,6 prosenttia verovuoden päättyessä olevien saamisten yhteismäärästä. Verovuonna ja aikaisemmin tehtyjen purkamattomien luottotappiovarausten yhteismäärä saa olla enintään 5 prosenttia verovuoden päättyessä olevien saamisten yhteismäärästä. Tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen sekä vapaaehtoisten varausten lisäykset ja vähennykset merkitään tuloslaskelman tilinpäätössiirtoihin. Tuloslaskelmassa ja taseessa tilinpäätössiirrot sisältävät myös laskennallisen verovelan. Vapaaehtoisten varausten määrä ja niiden muutos eivät kuvaa osuuspankin ennakoituja riskejä. TYÖSUHDE-ETUUDET Eläke-etuudet Työntekijöiden lakisääteinen eläketurva hoidetaan OP- Eläkekassassa ja lisäeläketurva OP- Eläkesäätiössä. Eläkesäätiö on suljettu uusilta työntekijöiltä lukien. Eläkevastuut on kokonaisuudessaan katettu. Henkilöstörahasto Osuuspankki voi kuulua OP-Pohjola-ryhmän yhteiseen OP-Henkilöstörahastoon. Rahastolle maksetaan voittopalkkiota ennalta sovittujen periaatteiden mukaan riippuen OP-Pohjola-ryhmän tavoitteiden saavuttamisesta. Rahastoon maksettavat voittopalkkioerät kirjataan tuloslaskelman erään Palkat ja palkkiot, vastaerä kirjataan siirtovelaksi, kunnes se maksetaan. Osakeperusteiset työsuhde-etuudet OP-Pohjola-ryhmän osakeperusteinen palkitseminen jakautuu yrityskohtaiseen lyhyen aikavälin palkitsemiseen sekä ryhmätasoiseen pitkän aikavälin palkitsemiseen. Palkkioiden enimmäismäärät on kaikissa järjestelmissä rajattu. Osuuspankin lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmassa ansaintajakso on kalenterivuosi ja palkkio maksetaan lähtökohtaisesti rahana. Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä kattaa koko osuuspankin henkilöstön. Pitkän aikavälin johdon osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvat osuuspankeissa toimivat johtajat ja erikseen määritellyt avaintehtävissä toimivat henkilöt, jotka yhtiön hallitus on nimennyt. OP-Pohjola osk:n hallintoneuvosto päättää järjestelmän OP-Pohjola ryhmätasoiset ansaintamittarit ja niille asetettavat tavoitteet kullekin ansaintajaksolle erikseen Järjestelmä koostuu peräkkäisistä kolmen vuoden pituisista ansaintajaksoista, joista ensimmäinen on Ansaintajakson palkkio maksetaan lykkäysajan jälkeen kolmessa yhtä suuressa erässä kesäkuun loppuun mennessä vuosina Järjestelmän alussa on määrätty tavoitepalkkio eli palkkion maksimimäärä Pohjola Pankki Oyj:n A osakkeiden lukumääränä. Tavoitepalkkio maksetaan osittain rahana (ennakonpidätyksen osuus) ja osakkeina. Palkkion käypää arvoa jaksotetaan ansainta- ja sitouttamisjakson kuluessa. Palkkio kirjataan tuloslaskelman erään Palkat ja palkkiot ja vastaerä siirtovelaksi, kunnes se maksetaan. Palkkioiden maksamisesta on säädetty VM:n asetuksessa n:o Jos henkilö on luokiteltu työtehtäviensä perusteella ryhmään, joiden ammatillisesta toiminnasta voi aiheutua yritykselle merkittävää riskiä ("riskiprofiiliin vaikuttava henkilö"), lykätään palkkioiden maksua tietyissä olosuhteissa kolmelle vuodelle. Lykkäystilanteessa tarkastellaan sekä pitkän- että lyhyen aikavälin palkkioita kokonaisuutena, jolloin myös lyhyen aikavälin ohjelmassa maksetaan aina puolet palkkiosta rahana ja puolet Pohjola Pankki Oyj:n osakkeina.

33 32 TULOVEROT Tuloslaskelman tuloverot muodostuvat verotettavaan tuloon perustuvasta verosta, aikaisempien tilikausien veroista ja laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutoksesta. Laskennallinen verovelka lasketaan ja merkitään taseeseen kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä veronalaisista jaksotuseroista ja muista väliaikaisista eroista. Laskennallinen verosaaminen lasketaan ja merkitään taseeseen kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä vähennyskelpoisista jaksotuseroista ja muista väliaikaisista eroista ja verotuksessa vahvistetuista tappioista, jos on todennäköistä, että vähennyskelpoiset väliaikaiset erot ja verotukselliset tappiot voidaan verotettavan tulon kertymisen ansioista hyödyntää. Laskennalliset verovelat ja -saamiset lasketaan sen säädetyn verokannan mukaan, jonka ennakoidaan olevan voimassa väliaikaisen eron purkautuessa. Mikäli laskennallinen vero aiheutuu tase-eristä, joiden muutokset eivät vaikuta tuloslaskelmaan, kirjataan erään liittyvän laskennallisen verovelan tai -saamisen muutos omaan pääomaan. Tuloverojen jakautuminen varsinaisesta ja muusta toiminnasta johtuviin veroihin esitetään liitetiedoissa. TULOUTUSPERIAATTEET Palkkiotuotot ja -kulut palveluista kirjataan palvelun suorittamisen yhteydessä. Sellaisista kertamaksullisista palkkioista, jotka koskevat useita vuosia ja joita mahdollisesti joudutaan palauttamaan myöhemmin, tuloutetaan vain tilikaudelle kuuluva osuus. Osingot tuloutetaan pääsääntöisesti silloin kun osinkoa jakavan yhtiön yhtiökokous on tehnyt päätöksen osingon jaosta. Korollisten omaisuus- ja velkaerien korkotuotot ja -kulut kirjataan suoriteperusteisesti. Luottojen viivästyskorot tuloutetaan maksuperusteisesti. Saamisen hankintamenon ja sen nimellisarvon välinen ero jaksotetaan korkotuottoihin ja velasta saadun määrän ja sen nimellisarvon erotus korkokuluihin. TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Taseen ulkopuolisina sitoumuksina käsitellään asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annettuja sitoumuksia, joita ovat mm. takaukset ja erilaiset takuusitoumukset, sekä asiakkaan hyväksi annettuja peruuttamattomia sitoumuksia, joita ovat mm. sitovat lisäluottojärjestelyt, luottolupaukset, käyttämättömät luottolimiitit ja arvopapereiden merkintäsitoumukset. Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset merkitään taseen ulkopuolisiksi sitoumuksiksi sen määräisinä, mitä takaus kulloinkin enintään vastaa. Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset merkitään sen määräisinä, mitä niiden perusteella enintään voidaan joutua maksamaan. PANKKIVERO Osuuspankkeja koskee Laki väliaikaisesta pankkiverosta, jonka mukaan se maksaa vuosittain pankkiveroa 0,125 % riskipainotetuista eristä. Vero koskee suomalaista talletuspankkia, joka harjoittaa talletuspankkitoimintaa verovuoden alkaessa. Osuuspankit jaksottavat pankkiveron tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin kalenterivuoden aikana.

34 HARTOLAN OP TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LUETTELO TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 1 Korkotuotot 2 Korkokulut 3 Leasingtoiminnan nettotuotot 4 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 5 Palkkiotuotot ja -kulut 6 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 7 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 8 Suojauslaskennan nettotulos 9 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 10 Liiketoiminnan muut tuotot 11 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 12 Liiketoiminnan muut kulut 13 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista sekä muista rahoitusvaroista 14 Tuloverot 15 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut Tasetta koskevat liitetiedot 16 Saamiset luottolaitoksilta 17 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 18 Leasingkohteet 19 Saamistodistukset 20 Osakkeet ja osuudet 21 Johdannaissopimukset 22 Aineettomat hyödykkeet 23 Aineelliset hyödykkeet 24 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana 25 Muut varat 26 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 27 Laskennalliset verosaamiset ja -velat 28 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 29 Muut velat 30 Pakolliset varaukset 31 Siirtovelat ja saadut ennakot 32 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 33 Oma pääoma 34 Sidottu ja vapaa oma pääoma sekä jakokelvottomat vapaan oman pääoman erät 35 Rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteettijakauma a Koti- ja ulkomaanrahan määräiset omaisuus- ja velkaerät b Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot sekä käypien arvojen hierarkia Muut liitetiedot 37 Vakuudeksi annettu omaisuus Eläkevastuut 39 Leasingvuokra- ja muut vuokravastuut 40 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 41 Muut vastuusitoumukset ja vastuut tilikauden päättyessä 42 Henkilöstö ja toimielinten jäsenet sekä lähipiiri 43 Omistukset muissa yrityksissä Notariaattitoiminta 45 Osuuspankin jäsenten lukumäärä sekä maksamatta olevat ja irtisanotut osuusmaksut Pitkäaikaissäästämispalvelu

35 HARTOLAN OP Korkotuotot Saamisista luottolaitoksilta , ,11 Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä , ,61 Saamistodistuksista , ,02 Johdannaissopimuksista ,69 558,50 josta rahavirran suojaus 0,00 0,00 Muut korkotuotot 11,68 309,15 Yhteensä , ,39 josta arvonalentuneista saamisista kirjatut korkotuotot 833, ,28 2. Korkokulut Veloista luottolaitoksille 2 623, ,78 Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille , ,96 Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista 0,00 0,00 Johdannaissopimuksista ja muista kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä veloista 0,00 0,00 Veloista, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 0,00 0,00 Muut korkokulut 0,00 114,55 Yhteensä , ,29 3. Leasingtoiminnan nettotuotot Vuokratuotot 0,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 Arvonalentumiset 0,00 0,00 Leasingomaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot (netto) 0,00 0,00 Palkkiotuotot 0,00 0,00 Muut tuotot 0,00 0,00 Muut kulut 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 4. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 0,00 0,00 Myytävissä olevista , ,26 Samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä 0,00 0,00 Omistusyhteysyrityksiltä 0,00 0,00 Yhteensä , ,26 5. Palkkiotuotot ja -kulut Palkkiotuotot Luotonannosta , ,86 Talletuksista 6 298, ,63 Maksuliikenteestä , ,95 Rahastoista , ,75 Omaisuudenhoidosta , ,23 Lainopillisista tehtävistä , ,47 Arvopaperinvälityksestä 2 056, ,08 Arvopapereiden liikkeeseen laskusta 9 675, ,01 Vakuutusten välityksestä , ,24 Takauksista 4 689, ,71 Muut , ,24 Yhteensä , ,69

36 HARTOLAN OP Palkkiokulut Maksetut toimitusmaksut , ,72 Muut 5 752, ,77 Yhteensä , ,49 6. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan myyntivoitot ja -tappiot Saamistodistuksista * 0,00 0,00 Osakkeista ja osuuksista 0,00 0,00 Muut 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 Arvopaperikaupan käyvän arvon muutoksesta johtuvat Saamistodistuksista * , ,00 Osakkeista ja osuuksista 0,00 0,00 Muista 0,00 0,00 Yhteensä , ,00 Arvopaperikaupan nettotuotot yhteensä , ,00 Johdannaisten nettotuotot ,84 0,00 Nettotuotot jaksotettavaan hankintamenoon arvostettavista rahoitusvaroista 0, ,38 Valuuttatoiminnan nettotuotot -227,89 411,87 Kaikki yhteensä , ,75 *)Saamistodistuksista -kohdat sisältävät alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokiteltujen rahoitusvarojen myyntituloksia 0,00 euroa ja käyvän arvon muutoksia 3630,00 euroa. 7. Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot Saamistodistuksista Myyntivoitot ja -tappiot 0,00 0,00 Arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset 0,00 0,00 Käyvän arvon rahastosta tilikaudelle siirretty 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 Osakkeista ja osuuksista Myyntivoitot ja -tappiot 0,00 0,00 Arvonalentumistappiot 0,00 0,00 Käyvän arvon rahastosta tilikaudelle siirretty 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot yhteensä 0,00 0,00 8. Suojauslaskennan nettotulos Suojausinstrumenttien nettotulos -896, ,33 Suojauskohteiden nettotulos 896, ,33 Yhteensä 0,00 0,00 9. Sijoituskiinteistöjen nettotuotot Vuokra- ja osinkotuotot 0, ,10 Muut tuotot 0, ,15 Myyntivoitot 0, ,10 Vuokrakulut 0,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 Myyntitappiot 0,00 0,00 Arvonalentumiset ja niiden peruutukset 0,00 0,00 Muut kulut 789, ,56 Yhteensä 789, ,79

37 HARTOLAN OP Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot omassa käytössä olevista kiinteistöistä 7 291, ,60 Myyntivoitot omassa käytössä olevista kiinteistöistä 0,00 0,00 Fuusiovoitot 0,00 0,00 Muut 9 452, ,61 Yhteensä , , Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 Arvonalentumiset 0,00 0,00 Yhteensä , , Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut 6 117, ,61 Kulut omassa käytössä olevista kiinteistöistä , ,50 Myyntitappiot omassa käytössä olevista kiinteistöistä 0,00 0,00 Fuusiotappiot 0,00 0,00 Muut , ,61 Yhteensä , , Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista sekä muista rahoitusvaroista 2013 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista Saamiskohtaiset arvonalentumistappiot brutto Ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot brutto Vähennykset Tuloslaskelmaan kirjattu Saamisista luottolaitoksilta 0,00 0,00 0,00 0,00 Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 2 480, , , ,33 Takauksista ja muista taseen ulkopuolisista eristä 0,00 0,00 0,00 0,00 Muista 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 2 480, , , ,33 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot Eräpäivään asti pidettävistä saamistodistuksista 0,00 0,00 0,00 0,00 Konserniosakkeista ja -osuuksista 0,00 0,00 0,00 0,00 Omistusyhteysyritysosakkeista ja -osuuksista 0,00 0,00 0,00 0,00 Muista 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvonalentumistappiot yhteensä 2 480, , , , Tuloverot Varsinaisesta toiminnasta ja muusta toiminnasta johtuvat tilikauden tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,13 Tuloverot muusta kuin varsinaisesta toiminnasta Tuloverot yhteensä , ,13

38 HARTOLAN OP Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot 0,00 0,00 37 Muun kuin varsinaisen toiminnan kulut 0,00 0,00

39 HARTOLAN OP Saamiset luottolaitoksilta 38 Vaadittaessa maksettavat Talletukset 2 159, ,67 Muut 0,00 0,00 Yhteensä 2 159, ,67 Muut kuin vaadittaessa maksettavat Keskuspankeilta 0,00 0,00 Luottolaitoksilta Talletukset , ,85 Muut ,02 0,00 Yhteensä , ,85 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä , ,52 josta huonommalla etuoikeudella olevat saamiset 0,00 0, Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Luotonanto ja takaussaamiset sektoreittain Yritykset , ,53 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,68 0,00 Julkisyhteisöt 0,00 0,00 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,00 0,00 Kotitaloudet , ,70 Ulkomaat , ,32 Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset , ,59 Yhteensä , ,96 josta huonommalla etuoikeudella olevat saamiset 0,00 0,00 Tase-erään sisältyy luottoja 0,00 euroa, joille ei tulouteta korkoa. Luottojen ja takaussaamisten arvonalentumiset Arvonalentumiset tilikauden alussa , ,28 + Tilikaudella kirjatut saamiskohtaiset arvonalentumiset 0, ,27 +/- Tilikaudella kirjatut ryhmäkohtaiset arvonalentumiset 6 331,19-974,66 - Tilikaudella peruutetut saamiskohtaiset arvonalentumiset , ,00 - Tilikaudella kirjatut tot.arvonalentumistappiot, joista on aikaisemmin tehty saamiskohtainen arvonalentuminen Arvonalentumiset tilikauden lopussa 0, ,69 0, , Leasingkohteet Ennakkomaksut 0,00 0,00 Koneet ja kalusto 0,00 0,00 Kiinteä omaisuus ja rakennukset 0,00 0,00 Muu omaisuus 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0, Saamistodistukset Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset ja muut saamistodistukset Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat Muut saamistodistukset Yhteensä Josta huonommalla etuoikeudella Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 0, , ,00 0,00 Myytävissä olevat 0, , ,14 0,00 Eräpäivään asti pidettävät 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0, , ,14 0,00

40 HARTOLAN OP Julkisesti noteeratut ja muut saamistodistukset Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ,00 0, ,00 Myytävissä olevat , , ,14 Eräpäivään asti pidettävät 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , ,14 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -ryhmä sisältää alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokiteltuja rahoitusvaroja yhteensä ,00 euroa, joista noteerattuja ,00 euroa. Saamistodistukset vaadetyypeittäin Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä Yhteensä Julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 0,00 0,00 Eräpäivään asti pidettävät 0,00 0,00 0,00 0,00 Valtion velkasitoumukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kuntatodistukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Valtion joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muiden julkisyhteisöjen joukkovelkakirjat 0,00 0,00 0,00 0,00 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 Valtion velkasitoumukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kuntatodistukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Valtion joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muiden julkisyhteisöjen joukkovelkakirjat 0,00 0,00 0,00 0,00 Myytävissä olevat 0,00 0,00 0,00 0,00 Valtion velkasitoumukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kuntatodistukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Valtion joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muiden julkisyhteisöjen joukkovelkakirjat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muilta , , , ,18 Eräpäivään asti pidettävät 0,00 0,00 0,00 0,00 Pankkien sijoitustodistukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Yritystodistukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Pankkien joukkovelkakirjat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muiden rahoitus- ja vakuutuslaitosten joukkovelat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut joukkovelkakirjat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut 0,00 0,00 0,00 0,00 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ,00 0, , ,00 Pankkien sijoitustodistukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Yritystodistukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Pankkien joukkovelkakirjat ,00 0, , ,00 Muiden rahoitus- ja vakuutuslaitosten joukkovelat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut joukkovelkakirjat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut 0,00 0,00 0,00 0,00 Myytävissä olevat , , , ,18 Pankkien sijoitustodistukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Yritystodistukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Pankkien joukkovelkakirjat , , , ,18 Muiden rahoitus- ja vakuutuslaitosten joukkovelat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut joukkovelkakirjat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,18 Taseeseen sisältyy saamistodistuksia 0,00 euroa, joille ei tulouteta korkoa.

41 HARTOLAN OP Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä joista luottolaitoksissa Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 Myytävissä olevat , , , ,88 Omistusyhteysyritysosakkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 Tytäryritysosakkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,88 Muut kuin julkisesti noteeratut osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenoon. Osakkeet ja osuudet sektoreittain Yritykset ja asuntoyhteisöt , ,10 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset , ,62 Julkisyhteisöt 0,00 0,00 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,00 0,00 Kotitaloudet 0,00 0,00 Ulkomaiset yhteisöt 0,00 0,00 Yhteensä , , Johdannaissopimukset Suojaamistarkoituksessa tehdyt johdannaissopimukset Käyvät arvot Nimellisarvot Positiiviset Negatiiviset Korkojohdannaiset , ,80 0,00 Termiinisopimukset Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 Ostetut Asetetut Koronvaihtosopimukset , ,80 0,00 josta rahavirran suojaus Muut swap -sopimukset Valuuttajohdannaiset 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 Ostetut Asetetut Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Osakejohdannaiset 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 Ostetut Asetetut Muut johdannaiset 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 Ostetut Asetetut Johdannaiset yhteensä 1 960,80 0,00

42 HARTOLAN OP Nimellisarvot, jäljellä oleva juoksuaika alle 1 vuosi 1-5 vuotta 5-15 vuotta yli 15 vuotta Yhteensä Korkojohdannaiset ,29 0,00 0,00 0, ,29 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostetut 0,00 Asetetut 0,00 Koronvaihtosopimukset , ,29 Muut swap -sopimukset 0,00 Valuuttajohdannaiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostetut 0,00 Asetetut 0,00 Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 0,00 Osakejohdannaiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostetut 0,00 Asetetut 0,00 Muut johdannaiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostetut 0,00 Asetetut 0,00 Ei suojaamistarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset Nimellisarvot Positiiviset Käyvät arvot Negatiiviset Korkojohdannaiset ,00 0, ,74 Termiinisopimukset Optiosopimukset ,00 0, ,74 Ostetut ,00 Asetetut , ,74 Koronvaihtosopimukset Valuuttajohdannaiset 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 Ostetut Asetetut Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Osakejohdannaiset 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 Ostetut Asetetut Muut johdannaiset 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 Ostetut Asetetut Johdannaiset yhteensä 0, ,74

43 HARTOLAN OP Nimellisarvot, jäljellä oleva juoksuaika alle 1 vuosi 1-5 vuotta 5-15 vuotta yli 15 vuotta Yhteensä Korkojohdannaiset 0, ,00 0,00 0, ,00 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0, ,00 0,00 0, ,00 Ostetut , ,00 Asetetut , ,00 Koronvaihtosopimukset 0,00 Valuuttajohdannaiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostetut 0,00 Asetetut 0,00 Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 0,00 Osakejohdannaiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostetut 0,00 Asetetut 0,00 Muut johdannaiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostetut 0,00 Asetetut 0,00 Suojaamistarkoituksessa tehdyt johdannaissopimukset Nimellisarvot Positiiviset Käyvät arvot Negatiiviset Korkojohdannaiset , ,20 0,00 Termiinisopimukset Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 Ostetut Asetetut Koronvaihtosopimukset , ,20 josta rahavirran suojaus Muut swap -sopimukset Valuuttajohdannaiset 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 Ostetut Asetetut Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Osakejohdannaiset 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 Ostetut Asetetut Muut johdannaiset 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 Ostetut Asetetut Johdannaiset yhteensä 2 857,20 0,00

44 HARTOLAN OP Nimellisarvot, jäljellä oleva juoksuaika alle 1 vuosi 1-5 vuotta 5-15 vuotta yli 15 vuotta Yhteensä Korkojohdannaiset ,80 0,00 0,00 0, ,80 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostetut 0,00 Asetetut 0,00 Koronvaihtosopimukset , ,80 Muut swap -sopimukset 0,00 Valuuttajohdannaiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostetut 0,00 Asetetut 0,00 Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 0,00 Osakejohdannaiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostetut 0,00 Asetetut 0,00 Muut johdannaiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostetut 0,00 Asetetut 0,00 Ei suojaamistarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset Nimellisarvot Positiiviset Käyvät arvot Negatiiviset Korkojohdannaiset , , ,68 Termiinisopimukset Optiosopimukset , , ,68 Ostetut , ,45 Asetetut , ,68 Koronvaihtosopimukset Valuuttajohdannaiset 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 Ostetut Asetetut Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Osakejohdannaiset 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 Ostetut Asetetut Muut johdannaiset 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 Ostetut Asetetut Johdannaiset yhteensä 2 189, ,68

45 HARTOLAN OP Nimellisarvot, jäljellä oleva juoksuaika alle 1 vuosi 1-5 vuotta 5-15 vuotta yli 15 vuotta Yhteensä Korkojohdannaiset 0, ,00 0,00 0, ,00 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0, ,00 0,00 0, ,00 Ostetut , ,00 Asetetut , ,00 Koronvaihtosopimukset 0,00 Valuuttajohdannaiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostetut 0,00 Asetetut 0,00 Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 0,00 Osakejohdannaiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostetut 0,00 Asetetut 0,00 Muut johdannaiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Termiinisopimukset 0,00 Optiosopimukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostetut 0,00 Asetetut 0,00 Kohde-etuuden arvo on korkojohdannaisten sopimusten osalta nimellisarvo, valuuttajohdannaisten sopimusten osalta ostetun valuutan tilinpäätöshetken eurovasta-arvo ja osakejohdannaisten sopimusten osalta osakkeiden todennäköinen arvo tilinpäätöshetkellä. Arvot on ilmaistu bruttomääräisinä. Kaikissa johdannaissopimuksissa vastapuolena on Pohjola Pankki Oyj. 22. Aineettomat hyödykkeet ATK-menot 0,00 0,00 Muut kehittämismenot 0,00 0,00 Liikearvo 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0, Aineelliset hyödykkeet Omassa Sijoituskiinteistöt Kiinteistöomistukset käytössä olevat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Maa- ja vesialueet , , ,12 Rakennukset ,00 0,00 0,00 Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , ,12

46 HARTOLAN OP Sijoituskiinteistöjen käypä arvo perustuu niiden markkina-arvoon. Merkittävissä kohteissa käyvän arvon perusteena on käytetty riippumattoman asiantuntijan antamaa arviota. Muiden kohteiden arvot perustuvat joko johdon omiin arvioihin tai tuottoarvomenetelmään, jona käytetään suoran pääomituksen arviointimenetelmää perustuen kohteen nettotuottoon ja markkinatuottovaatimuksiin huomioiden kohteen sijainti, kunto ja käyttötarkoitus. Liike-, toimisto- ja teollisuustilojen käypä arvo on määritetty pääasiassa tuottoarvomenetelmällä. Asuntojen ja maa-alueiden käypä arvo on määritetty pääasiassa kauppahintamenetelmällä. 24. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana Aineettomat Sijoitus- Omassa käytössä Muut aineelliset hyödykkeet kiinteistöt olevat kiinteistöt hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa 0, , , ,24 + lisäykset tilikautena 0,00 0,00 0, ,02 - vähennykset tilikautena 0,00 0,00 0, ,79 +/- siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 - tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0, , ,02 -/+ tilikauden arvonalennukset ja niiden peruutukset 0,00 0,00 0,00 0,00 + vähennyksiin ja siirtoihin kohdistuvat kertyneet poistot ja arvonalennukset - kertyneet poistot tilikauden alussa 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 - kertyneet arvonalennukset tilikauden alussa 0, ,78 0,00 0,00 + kertyneet arvonkorotukset tilikauden alussa 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- tilikauden arvonkorotukset ja niiden peruutukset 0,00 0,00 0,00 0,00 = Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0, , , , Muut varat Arvopapereiden myyntisaamiset 0,00 0,00 Maksujenvälityssaamiset 35,96 365,66 Muut , ,80 Yhteensä , , Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Korot Korkosaamiset , ,19 Maksetut korkoennakot 102, ,55 Yhteensä , ,74 Muut Muut maksetut ennakkomaksut 566, ,67 Muut siirtosaamiset , ,24 Yhteensä , ,91 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot yhteensä , ,65

47 HARTOLAN OP Laskennalliset verosaamiset ja -velat Laskennalliset verosaamiset Laskennalliset verovelat Netto Jaksotuseroista ,16 0, ,16 Muista väliaikaisista eroista 0, , ,86 Yhteensä , , ,70 Laskennallisiin verosaamisiin sisältyy verotuksessa vahvistetuista tappioista kirjattua laskennallista verosaamista yhteensä 0,00 euroa. Muista väliaikaisista eroista johtuvat laskennalliset verosaamiset ja -velat perustuvat oman pääoman käyvän arvon rahastoon kirjatuista myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostustuloksista ja rahavirtaa suojaavien johdannaisten arvostustuloksista kirjatuista laskennallisista verosaamisista ja -veloista. Arvonkorotukset Taseeseen sisältyy kiinteistöistä tehtyjä arvonkorotuksia 0,00 Arvonkorotukset eivät ole veronalaisia. Jos arvonkorotuksen kohteet myytäisiin, arvonkorotukset realisoituisivat myyntivoitoksi, josta tuloveron määrä olisi 0,00 Tilinpäätössiirtojen kertymä Tasearvo Lask. verovelka Netto Poistoero 0,00 0,00 0,00 Vapaaehtoiset varaukset , , ,60 Yhteensä , , ,60 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty taseeseen laskennallisella verolla vähentämättömään määrään. Omien varojen laskelmassa poistoero ja vapaaehtoiset varaukset laskennallisella verolla vähennettynä on rinnastettu ensisijaisiin omiin varoihin. Laskennalliset verot on laskettu voimaan tulevan verokannan mukaan.

48 HARTOLAN OP Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Kirjanpitoarvo Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Nimellisarvo Sijoitustodistukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0, Muut velat Arvopapereiden ostovelat 0,00 0,00 Maksujenvälitysvelat 7 152, ,17 Muut , ,70 Yhteensä , , Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Verovaraukset Takausvastuut Vuokravastuut Muut Yhteensä Varaukset , ,00 + varausten lisäys 6 450, ,00 - käytetyt varaukset 0,00 - peruutukset 0,00 Varaukset ,00 0,00 0,00 0, , , Siirtovelat ja saadut ennakot Korot Korkovelat , ,10 Saadut korkoennakot 831, ,44 Yhteensä , ,54 Muut Muut saadut ennakkomaksut 0,00 0,00 Muut siirtovelat , ,06 Yhteensä , ,06 Siirtovelat ja saadut ennakot yhteensä , , Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Pääomalainat 0,00 Muut 0,00 Yhteensä 0,00

49 HARTOLAN OP Oma pääoma 48 Oma pääoma tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Oma pääoma tilikauden lopussa Oma pääoma yhteensä , , ,60 0, ,01 Osuuspääoma , , ,00 0, ,00 Ylikurssirahasto 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto 0,00 0,00 Muut sidotut rahastot , , ,08 0, ,16 Vararahasto , ,73 Käyvän arvon rahasto , , , ,43 Sääntöjen mukaiset rahastot 0,00 0,00 Muut rahastot 0,00 0,00 Vapaat rahastot , ,04 Edellisten tilikausien voitto tai tappio , , ,30 Tilikauden voitto tai tappio ,51 0, ,51 Käyvän arvon rahaston muutokset Tilikauden Lisäykset Vähennykset Tuloslaskelmaan Tilikauden alussa siirretty päättyessä Saamistodistukset ,44 638, ,08 0, ,37 Osakkeet ja osuudet , ,04 0,00 0, ,06 Muut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahavirran suojaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 laskennalliset verot 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , ,08 0, , Sidottu ja vapaa oma pääoma sekä jakokelvottomat vapaan oman pääoman erät Oma pääoma Sidottu oma pääoma ,16 Vapaa oma pääoma ,85 Oma pääoma yhteensä ,01 Voitonjakokelpoiset varat Vapaa oma pääoma ,85 - muut jakokelvottomat erät 900,00 Voitonjakokelpoiset varat ,85

50 HARTOLAN OP Rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteettijakauma Jäljellä oleva juoksuaika alle 3 kk 3-12 kk 1-5 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Saamiset luottolaitoksilta 0, ,29 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,02 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä , , , , ,28 Saamistodistukset 0,00 0, , ,00 0,00 Velat luottolaitoksille ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , , , , ,77 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Velat, joilla huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut kuin määräaikaiset talletukset sisältyvät maturiteettiluokkaan "alle 3 kk". 36a. Koti- ja ulkomaanrahan määräiset omaisuus- ja velkaerät Kotimaan raha Ulkomaan raha Saamiset luottolaitoksilta , ,70 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä ,88 0,00 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset ja muut saamistodistukset ,14 0,00 Johdannaissopimukset 7 692,54 0,00 Muu omaisuus , ,03 Velat luottolaitoksille ,53 0,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , ,70 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,00 0,00 Johdannaissopimukset ja kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 5 731,74 0,00 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 0,00 0,00 Muut velat ,22 18,28 36b.Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot sekä käypien arvojen hierarkia Rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Käteiset varat , ,68 Saamiset luottolaitoksilta , ,31 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä , ,88 Saamistodistukset , ,14 Osakkeet ja osuudet , ,64 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 0,00 0,00 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 0,00 0,00 Johdannaissopimukset 7 692, ,54 Yhteensä , ,19 Rahoitusvelat Velat luottolaitoksille , ,53 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , ,29 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,00 0,00 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 5 731, ,74 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 0,00 0,00 Yhteensä , ,56 Taseessa käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Saamistodistukset , ,14 Osakkeet ja osuudet , ,00 Johdannaiset (positiiviset käyvät arvot) 1 960, ,80 Johdannaiset (negatiiviset käyvät arvot) 5 731, ,74

51 HARTOLAN OP Vakuudeksi annettu omaisuus Omien velkojen puolesta annetut vakuudet Pantit Kiinnitykset Muut Vakuudet Yhteensä Velat luottolaitoksille 0,00 0,00 0,00 0,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 0,00 0,00 0,00 0,00 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,00 0,00 0,00 0,00 Johdannaissop. ja kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut velat 0,00 0,00 0,00 0,00 Huonommalla etuoikeudella olevat velat 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut omasta puolesta annetut vakuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 Konserniyhtiön puolesta annetut 0,00 0,00 0,00 0,00 Muiden puolesta annetut 0,00 0,00 0,00 0,00 joista lähipiiriin kuuluvalle johdolle 0,00 0,00 0,00 0,00 Annetut vakuudet yhteensä 0,00 0,00 0,00 0, Eläkevastuut Eläkesitoumuksista johtuva suora vastuu 0,00 Osuus eläkesäätiön eläkevastuun ja muiden velkojen ylikatteesta 0,00 Pankin henkilökunnan lakisääteinen eläketurva on järjestetty OP-Eläkekassan kautta ja lisäeläketurva OP-Eläkesäätiön kautta. 39. Leasingvuokra- ja muut vuokravastuut Yhden vuoden kuluessa maksettavat 2 757,60 Yli vuoden kuluessa ja enintään 5 vuoden kuluessa maksettavat 0,00 Yli 5 vuoden kuluessa maksettavat 0,00 Yhteensä 2 757,60 Sopimusten olennaiset irtisanomis- ja lunastusehdot 40. Taseen ulkopuoliset sitoumukset Tytäryritysten puolesta Osakkuusyritysten puolesta Muiden puolesta Yhteensä Taseen ulkopuoliset sitoumukset ,00 0, , ,79 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit 0,00 0, , ,99 Muut 0,00 0,00 0,00 0,00 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 0,00 0, , ,99 0,00 0, , ,80 Arvopapereiden takaisinostositoumukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut 0,00 0, , ,80 josta luottolupaukset 0,00 0, , , Muut vastuusitoumukset ja vastuut tilikauden päättyessä Pankki on velvollinen tarkistamaan vuonna 2008 ja sen jälkeen valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään alv-vähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee kymmenen vuoden tarkistusjakson aikana. Viimeiset tarkistusvuoden ovat kiinteistöinvestoinnin valmistumisajankohdasta riippuen. Vastuun ,88 Vastuun enimmäismäärä on 4308,88 euroa. 0,00 0, ,88

52 HARTOLAN OP Henkilöstö ja toimielinten jäsenet sekä lähipiiri Henkilöstön lukumäärä keskimäärin v Keskimääräinen lkm Muutos tilikauden aikana Vakinainen kokoaikainen henkilöstö 9 0 Vakinainen osa-aikainen henkilöstö 0 0 Määräaikainen henkilöstö 0 0 Yhteensä 9 0 Palkat ja palkkiot Toimielinten jäsenten palkat ja palkkiot v Hallintoneuvoston jäsenet 8 070,00 Hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa ,00 josta toimitusjohtaja Kari Leskiselle maksetut palkat ja palkkiot ,00 sekä luontoisedut 647,00 Osuuskunnan kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 220 euroa kokoukselta huhtikuuhun 2013 asti, sen jälkeen 240 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi hänelle maksetaan kokouspalkkiota 100 euroa kokoukselta huhtikuuhun 2013 asti, sen jälkeen 130 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 350 euroa kuukaudessa, kulukorvausta 100 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi hänelle ja hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 170 euroa kokoukselta. Pankin toimitusjohtajalle ei makseta hallitustyöskentelystä erillisiä palkkioita tai muita etuisuuksia. Eläke-etuudet määräytyvät eläkelakien ja OP-Pohjola-ryhmän omien eläkejärjestelmien mukaisesti. Toimitusjohtajan noudattama irtisanomisaika on 3 (siirtyessä ryhmän sisällä) tai 6 kuukautta (siirtyessä pois ryhmästä) ja työnantajan noudattama irtisanomisaika on 6 kuukautta, jolloin hänelle irtisanomiajan palkan lisäksi suoritetaan korvauksena 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava korvaus. Johdon pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmä Osuuspankissa ei ole käytössä johdon palkitsemisjärjestelmää. Tilintarkastajille maksetut palkkiot toimeksiantoryhmittäin v Tilintarkastuspalkkiot Tilintarkastuksesta 8 303,69 Tilintarkastuslain 1 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut toimeksiannot 0,00 Veroneuvonta 0,00 Muut palvelut 587,54 Yhteensä 8 891,23 Toimielinten jäsenten saamat luotot, takaukset ja vakuudet Rahalainat 1.1. Lisäykset Vähennykset Rahalainat Takaukset ja muut taseen ulkopuoliset sitoumukset Hallintoneuvoston jäsenet ,98 0, , , ,62 Hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa ,40 0, , ,24 Yhteensä ,38 0, , , ,62 0,00 Ilmoitetut luvut sisältävät luotot ja takaukset, jotka luottolaitos tai sen konserniin tai konsolidointiryhmään kuuluva yritys on antanut luottolaitoksen hallinto- ja valvontaelinten jäsenille. Toimielinten jäsenten antamat henkilötakaukset sisältyvät myös rahalainat erään. Rahalainojen pääasialliset korkoehdot ja muut ehdot Hallinto- ja valvontaelinten jäsenten luottoehdoissa noudatetaan normaaleja pankin luottoehtoja. Lainat on sidottu yleisesti käytössä oleviin viitekorkoihin. Lainoja lyhennetään sovitun lyhennyssuunnitelman mukaisesti ja niillä on normaalit vakuudet.

53 HARTOLAN OP Eläkesitoumukset 0,00 Hallintoneuvoston jäsenet 0,00 Hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 0,00 Aikaisemmin toimielimiin kuuluneiden henkilöiden eläkesitoumukset 0,00 Hallintoneuvoston jäsenet 0,00 Hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 0,00 Lähipiiri Hallinto- Osakkuus- Omistus henkilöt yritys Muut Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä , ,47 0,00 0,00 Arvonalentumistappiot ,00 0,00 0,00 0,00 Arvonalentumistappioiden muutos tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvonalentumistappiot ,00 0,00 0,00 0,00 Saamistodistukset ,00 0,00 0,00 0,00 Arvonalentumistappiot ,00 0,00 0,00 0,00 Arvonalentumistappioiden muutos tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvonalentumistappiot ,00 0,00 0,00 0,00 Osakkeet ja osuudet ,00 0,00 0,00 0,00 Arvonalentumistappiot ,00 0,00 0,00 0,00 Arvonalentumistappioiden muutos tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvonalentumistappiot ,00 0,00 0,00 0,00 Takaukset ja muut taseen ulkopuoliset sitoumukset , ,36 0,00 0,00 Osuuspankin lähipiiriin kuuluvat pankin hallintoneuvoston jäsenet, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja sekä näiden aviopuolisot tai avioliitonomaisessa suhteessa olevat henkilöt ja alaikäiset lapset. Lähipiiriin kuuluvat myös yhteisöt ja säätiöt, joissa edellä mainituilla henkilöillä on yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Lisäksi lähipiiriin kuuluu se, jolla omistuksen nojalla on vähintään 20 prosenttia osuuspankin osuuksista tai omistuksen, optio-oikeuden tai vaihtovelkakirjalainan nojalla on tai voi olla vastaava omistus tai äänivalta pankin konserniin kuuluvassa yhteisössä, jollei omistuksen kohteena olevan yhtiön merkitys koko konsernin kannalta ole vähäinen. Näiden yritysten edellisessä kappaleessa mainitut vastaavat henkilöt kuuluvat samoin lähipiiriin. Lähipiiriin kuuluu myös osuuspankin konsernitilinpäätökseen yhdistelty osakkuusyhtiö. Osuuspankin kanssa yhteisen määräysvallan alaiset yhteisöt kuuluvat myös osuuspankin lähipiiriin (sisaryritykset).

54 HARTOLAN OP Omistukset muissa yrityksissä Omistusosuus, % Oma pääoma Tilikauden voitto tai tappio Tytäryritykset Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Omistusosuus, % Oma pääoma Tilikauden voitto tai tappio Omistusyhteysyritykset Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Omistusosuus, % Oma pääoma Tilikauden voitto tai tappio Yritykset, joissa luottolaitoksella on rajoittamaton vastuu Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yritysmuoto: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yritysmuoto: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yritysmuoto: Yrityksen nimi: Kotipaikka: Yritysmuoto:

55 HARTOLAN OP Notariaattitoiminta Osuuspankki tarjoaa arvopaperivälitystä sekä säilytys- ja hoitopalvelua samoin kuin muita asiakkaan omaisuuden hoitoon liittyviä palveluja, kuten lainhuudatus- ja kiinnitysasiat, yhteisöjen perustamiset ja uudelleenjärjestelyt, saatavien perimistehtävät, asiakkaan omaisuuden säilytys, perunkirjoitus- ja pesänselvitystoimet, asiakkaan oikeudellinen neuvonta omaisuuden hoitoon ja varojen sijoittamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi pankki tarjoaa toimeksiantoon perustuvia omaisuuden hoitoon liittyviä liikeyritysten, kiinteistö- ja asunto-osakeyhteisöjen osakkeiden ja osuuksien ostoa ja myyntiä, sekä kiinteistöjen ja asuntojen vuokrausta. 45. Osuuspankin jäsenten lukumäärä sekä maksamatta olevat ja irtisanotut osuusmaksut Jäsenten lukumäärä Maksamatta olevat osuusmaksut 300,00 Irtisanotut osuusmaksut 8 500,00 Irtisanotut lisäosuusmaksut ,00 Irtisanotun osuuspääoman takaisinmaksun edellytykset ja ajankohta Osuusmaksut palautetaan jäsenyyden päätyttyä osuuskuntalain 10 luvun 1 :n ja osuuspankkilain 19 :n mukaisesti sekä lisäosuusmaksut osuuskuntalain 11 luvun 9 :n ja osuuspankkilain 19 :n mukaisesti ja sanotuissa lainkohdissa mainituin edellytyksin. Irtisanotut osuusmaksut palautetaan vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys päättyi. Lisäosuusmaksut palautetaan kuuden kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana sitä koskeva vaatimus on esitetty. 46. Pitkäaikaissäästämispalvelu OP-eläkesäästön eläketili 3 014,72 Määräaikais- tai muulle talletustilille tehdyt sijoitukset 0,00 Osuuspankin taseessa olevat sijoitukset yhteensä 3 014,72 Taseen ulkopuoliset sijoitukset, sijoitusrahastot, osakkeet, jvk-lainat (sis. myyntisaamiset/ostovelat) 0,00 OP-eläkesäästön eläketililtä veloitetut sopimuksen mukaiset kulut ja palkkiot 0,00 Tilikauden aikana säästämistililtä maksetut eläkkeet 0,00

56 55 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA OP-POHJOLA-RYHMÄN SAP tositelajit ja tositenumerosarjat Sovellus- Tosite- Numerosarja tosite ') Nimi laji alku loppu TOISTUVA TOSITE X MALLITOSITE X KAUDEN PÄÄTÖS, lopullinen SA KAUDEN PÄÄTÖSTOS, purettavat SB ENNAKKOKIRJAUS, lopullinen SC ENNAKKOKIRJAUS, purettavat SD PÄIVITTÄISTOSITE SE ED.KUUKAUDEN KORJAUKSET/AURUM SF AGIOARVOSTUS MANUAALINEN SH SALDONSIIRTO, PURETTAVA (taseen väärän merkkisten saldojen siirto) SS ARVONLISÄVERON KORJAUS SV LOMAPALKKAVARAUS SL HENKILÖSIVUKULUT SM IFRS-OVY JA -OPHV -saldonsiirto SI GE-PALKKIOVARAUS GK TULOSPALKK. JAKSOTUS GM VEROJAKSOTUS, PURETT. GO TALL.SUOJARAH. JAKS. GQ RYHMÄKOHT.ARVONALENT GX Tosite: VLORZ01 VEROJAKSOTUS,LOPULL. GY PÄIVITT.TOS./OKO PKL SO ALV-VELOITUS GZ ALV-SIIRTO ST SOS.KULUVELAN SIIRTO SR SIJ.OM. PÄIVITT./VAR SP SIJ.OM TP PURETT/VAR SQ LOMAP.VARAUS/KUSTP.S GF SOS.KULUVELAN SIIRTO lopullinen SY KIINTEISTÖSIJ. PÄIV. SZ KIINTEISTÖSIJ. PURET SX ELIMINOINTI BALTIA purettava MB ELIMINOINTI BALTIA ei-purettava RC PUH.KULUJEN ALV-OIK. HD SALDONSIIRTO, EI-PURETTAVA SJ KÄYTTÖOMAISUUS AA RABUCH00 **) KÄYTTÖOMAISUUS POISTOT AF RAPERB00 **) KÄYTTÖOMAISUUS VARASTOSALDOK AG LASKU e-flow/sap eliminoitavat LF LASKU MANUAALINEN eliminoitavat LM HYVITYSLASKU MANUAALINEN eliminoitavat HM LASKUN PERUUTUS AUTOMAATTINEN LP LASKUN MANUAALINEN MAKSU KA AUTOMAATTISET MAKSUT KZ LASKU E-Flow/SAP ei eliminoitavat LG LASKU MANUAALINEN ei eliminoitavat LN HYVITYSLASKU MANUAALINEN ei eliminoitavat HN MYYNTILASKU MANUAALINEN eliminoitavat DR HYVITYSLASKU MANUAALINEN eliminoitavat DG MYYNTILASKUN PERUUTUS DA HYVITYSLAS.MR Ei ELIM. DH HYVITYSLASKUTUS eliminoitavat DI LASKUN MAKSU DZ HYVITYSLASKUTUS ei eliminoitavat DJ MYYNTILASKU MANUAALINEN ei eliminoitavat DS

57 56 Sovellus- Tosite- Numerosarja tosite ') Nimi laji alku loppu MYYNTILASKUTUS eliminoitavat DT MYYNTILASKUTUS ei eliminoitavat DU TASAUS MT MATKALASKU /MATKAMIES FA KONEKIELISET TILIOTETAPAHTUMAT FB LUOTTORESKONTRA/KOTIPANKKI FC JAHA/KOTIPANKKI FD IFACTOR /OPR FE IFACTOR /OPR JAKSOTUS FF, FG SOPRI /OPR FH SOPRI /OPR JAKSOTUS FI,FJ LUOTTOTILI /OPR FK LEASONG OR /OPR FL VARAINHANKINTA /OPR FM VARAINHANKINTA /OPR JAKSOTUS FN, FO DISKONTATUT OSAMAKSUT /OPR FP DISKONTATUT OSAM. /OPR JAKSOTUS FQ, FR OIKEUDELLINEN PERINTÄ /OPR FS OSAMAKSULEASING (VIEW21) /OPR FT VIEW 21/JAKSOTUKSET ET VIEW 21/AGIO EU SRJ-TAPAHTUMAT FU AIRAS-PALKKIOT/AURUM FV TYÖNANTAJAN ST-MAKSU FX DIME/SIJ.RAHASTOT GR OPUSCAPITA/OKO GU ANALYSTE IE MYYNTILASKU/KIPINÄ DB LASKUN MANUMAKS/OPKK DY TEM MATKALASKUT MK VIRO MANU PÄIVITT. JS VIRO MANU TP PYSYVÄ JV VIRO MANU TP PERUUT. JX LATVIA MANU PÄIVITT. JT LATVIA MANU TP PYS. JY LATVIA MANU TP PER. JZ LIETTUA MANU PÄIVITT JU LIETTUA MANU TP PYS. KB LIETTUA MANU TP PER. KC LOMAPALKAT, OSTOLASKU LL LOMAPALKAT, MYYNTILASKU DL JAKSOTUSAJO, SAPin man. jaksotus -toiminto MA ACQUIRING-PALKKIOT, OR KY ACQUIRING-PALKKIOT, MR DE AGIOARVOSTUS SG ACQUIRING KQ CAL PÄIVITTÄISET VIENNIT RF CAL PÄIVITTÄISET VIENNIT RF CAL PÄIVITTÄISET VIENNIT RF CAL PÄIVITTÄISET VIENNIT RF CAL PÄIVITT. TASEEN ULKOP. RH CAL KK-VAIHTEEN VIENNIT RG CAL KK-VAIHTEEN VIENNIT RG CAL KK-VAIHTEEN TASEEN ULKOP. RI LISÄOSUUSPÄÄOMA HB BONUSKERTYMÄ/CLEARING, OR LK BONUSKERTYMÄ/CLEARING, MR DK PERINNÄN LIITTYMÄ HC ENTRA EN TEKNINEN FD EI ELIM. Z

58 57 Sovellus- Tosite- Numerosarja tosite ') Nimi laji alku loppu KASSAKP. LIITT./OPHV NA HK KORVAUS KKP./OPHV NB OIVA KON./OPHV NC TUOTTOTURVA KON/OPHV ND LAINATURVA KON./OPHV NE HENKILÖV.KORV K/OPHV NF RYHMÄVAK. KON./OPHV NG IF RYHMÄELÄK K./OPHV NH MOOTTORIAJ. KON/OPHV NI VAHINKOVAK. KON/OPHV NJ HENKILÖVAK. KON/OPHV NK TAPATURMA KON./OPHV NL KIINT.VUOKRAT K/OPHV NM VSM KON./OPHV NN MITTATURVA KON./OPHV NO LÄHTEVÄ RAHA L./OPHV NP TULEVA RAHA L./OPHV NQ TKV KON./OPHV NR HK KORVAUS KON./OPHV NS AULI KON./OPHV NT RATTI KON./OPHV NU RAKENNUSVIRHE K/OPHV NV SULKA KON./OPHV NX MATKAVAKUUTUS K/OPHV NY KASKO KON./OPHV OA ESINEVAK.YKS. K/OPHV OB TAKAUSVAKUUTUS/OPHV OC SULKAN EPÄV.VAH/OPHV OD RESK.SAATAVAL.L/OPHV OE YT KORVAUS KKP./OPHV OF PERUUTUS/OPHV LIITT. NZ PLA-tositelajit Kirjanpitotosite AB Täsmäytyspääkirja AC Käyttöom.konversio AK Käyttöom.kirj: netto AN Ratti Kkp. C VSM Kkp. C HK Korvaus Muis. DC EK Korvaus Muis. DD Manuaalipal. Muis. DM Auli Muis. E Oiva Muis. E Ratti Muis. E Tuottoturva Muis. E Mittaturva Muis. E Ryhmävakuutus Muis. E Rakennusvirhe Muis. E IF Ryhmäeläke Muis. E Ulkoinen numero EX Ratti Muis. F VSM Muis. F IF Ilm. eläke Muis. F As.miesp.m.liit.jaks H Sonet.vak.pal.jaks.l H Asiamiehet HA Palkansaajat HE Hallintohenkilöt HH Tilapäispalkkionsaaj HT

59 58 Sovellus- Tosite- Numerosarja tosite ') Nimi laji alku loppu Investointityönumero IP Toimittajat - hyvit. KG Kiint.hall.järj.liit KH Toimittajat - netto KN Kiint.osakejärj KO Tilien ylläpito KP Toimittajat - lasku KR Kiint.sähkönl.liitt KS Laskut, IP,ulkopuoli LB Laji/toimintoj.kirj. LT ML-tilitys ML Regressilask. Kon. MQ JV-Simmer Kon.(tulev MS Ratti Kon. N IF ilm. eläk Kon. N EU Korvaus Kkp. OG Henkivak.korvau Kkp. OH Tapaturma Kkp. OI MA korvaus Kkp. OJ Takaus.korvaus Kkp. OK Sulkan epäv.vah. Kkp OL TKV Muis. OM Moottoriajon. Muis. ON Sulka Muis. OO Matkavakuutus Muis. OP Vahinkovakuutus Muis OQ Henkilövakuutus Muis OR Tapaturma Muis. OS Kasko Muis. OT Ratti maksusop. Muis OU Esinevak.yks. Muis. OV Takausvakuutus Muis. OW Sulkan epäv.vah Muis OX Regressilask. Muis. OY Tuleva raha Muis. OZ Palkk. as.m.liitt.ja P MA korvaus Muis. PB Sulkan epäv.vah Muis PC Henkivak.korvau Muis PD Tapaturma Muis. PF Takaus.korvaus. Muis PG YT Korvaus Muis. PH JV-Simmer Muistio PI MA korvaus Kon. PJ Tapaturma Kon. PL Takaus,korvaus Kon. PM YT Korvaus Kon. PN JV-Simmer Kon.(lähte PO ATK-palv.vel.liitt PP Hinnanmuutos PR EU Korvaus Kon. PS EK Korvaus Kon. PT Päätetapahtum.liitt PU ATK-palv.vel. levyti PW Systeemipalv.vel.lii PX Työasemaveloitukset PY S-laskutus, Elisa PZ Sulkan epäv.vah. Kon QA EK Korvaus Kkp. QB Cross-company korot QC EU korvaus muis. QD Hyvitys - nettosuor. RA

60 59 Sovellus- Tosite- Numerosarja tosite ') Nimi laji alku loppu Ostolasku RE Lask.vast.otto netto RN Laskun siirto RV SIJ/KTÖ JAKO SK Jälkikirjaustosite SU Tiedonsiirto UE Maksukirjaus ZP Pankki - täsmäytys ZR Maksu per shekki ZS Maksuselvitys ZV INV.TILAUSTEN PURKU QE Tuottoturva man. peruut Lainaturva man. peruut Mittaturva man. peruut Auli man. peruut ryhmävak man. peruut Rak.virhevak. man. peruut Oiva man. peruut Sulka evl man. peruut 1P Sulka man. peruut 1C Matkavak. man. peruut 1D Vahinkovak. man. peruut 1E M.ajoneuvovak. man. peruut 1A Henkilövak. man. peruut 1F Tapaturmavak. man. peruut 1G Kaskovak. man. peruut 1I Ratti man. peruut Ratti maksusop. man peruut 1J Esinevak. yks. man. peruut 1M Takausvak. man. peruut 1N EK Korvaus man. peruut Ratti 2 man. peruut 1B Takaus korv. man peruut 1H JV-Simmer man peruut 1K JV-Simmer muist m pe 1S Korkki TA QF Korkki YT QG Korkki EU QH Korkki EK QI Korkki YA QJ Korkki MK QK Korkki manuaalitosite QL MARKKATOSITEMUUNTO TF MARKKATOSITEMUUNTO TF MARKKATOSITEMUUNTO TF MARKKATOSITEMUUNTO TF MARKKATOSITEMUUNTO TF MARKKATOSITEMUUNTO TF MARKKATOSITEMUUNTO TF MARKKATOSITEMUUNTO TF MARKKATOSITEMUUNTO TF MARKKATOSITEMUUNTO TF JÄSENLUOTTOVAKUUTUS TA HVRKR0H 050 ASUNTOSÄÄSTÖPALKKIOT TB ELÄKEKASSA TC ELÄKEKASSA TC OP-LUOTOT TD ALV-MAKSUT TE TOSITEMUUNTO TG ULTRA VALUUTANVAIHTO TX ZVS-MAKSUT/OKO TH

61 60 Sovellus- Tosite- Numerosarja tosite ') Nimi laji alku loppu 614 ZVS-MAKSUT/OKO TH PSE/PE-MAKSUT/OKO TZ PSE/PE-MAKSUT/OKO TZ FORSE TI SDD SEPA SUORAVELOITUS RB AQUARIUS/OKO GP VIEW/PÄIVITYKSET TJ DPS/OPTO-TAPAHTUMAT RZ SEKKILUNASTUKSET (USKI) TK SEKKILUNASTUKSET (USKI) TK PANKKITAKAUKSET TL OKOBANKEN TM OKOBANKEN TM REMBURSSIT JA PERITTÄVÄT TN REMBURSSIT JA PERITTÄVÄT TN DPS PÄIVITTÄISET KU DPS TASEEN ULKOPUOL. KV LÄHTEVÄT MAKSUMÄÄRÄYKSET TO LÄHTEVÄT MAKSUMÄÄRÄYKSET TO LÄHTEVÄT MAKSUMÄÄRÄYKSET TO LÄHTEVÄT MAKSUMÄÄRÄYKSET TO LÄHTEVÄT MAKSUMÄÄRÄYKSET TO LÄHTEVÄT MAKSUMÄÄRÄYKSET TO LÄHTEVÄT MAKSUMÄÄRÄYKSET TO TULEVAT MAKSUMÄÄRÄYKSET TP TULEVAT MAKSUMÄÄRÄYKSET TP LÄHTEVÄT MAKSUMÄÄRÄYKSET TO TULEVAT MAKSUMÄÄRÄYKSET TP TULEVAT MAKSUMÄÄRÄYKSET TP ULKOMAISET SEKKILUNASTUKSET TU ULKOMAISET SEKKILUNASTUKSET TU ULKOMAISET SEKKILUNASTUKSET TU MATKASHEKIT TQ Ultra/ Henki Aquarius VIRO KF BANKGIRO TV RPM (Rahanpesun estämisen keskeytyskirjaukset) KX RPM/EUR RM VALUUTTAPÄÄKASSA TR SETELIKAUPAT TR VALUUTTAPÄÄKASSA TR VALUUTTAPÄÄKASSA TR BOND/REPO PÄIVITTÄISET TS BOND ARVOSTUKSET XV TOSITEMUUNTO (TOSMU) TT TOSITEMUUNTO (TOSMU) TT TOSITEMUUNTO (TOSMU) TT TOSITEMUUNTO (TOSMU) TT TOSITEMUUNTO (TOSMU) TT TOSITEMUUNTO (TOSMU) TT TOSITEMUUNTO (TOSMU) TT TOSITEMUUNTO (TOSMU) TT TOSITEMUUNTO (TOSMU) TT TYÖASEMATOSITTEET TY USKI ULKOM SHEKKIEN LUNASTUS BQ LÄHTEVÄ CLEARING (AAMU) VB

62 61 Sovellus- Tosite- Numerosarja tosite ') Nimi laji alku loppu Prepaid rsk-tapahtumat KJ OTTOLAINAUS BA OT003/OTORP OTTOLAINAUS BA ANTOLAINAUS BD AMR OVY:N LUOTTOVAKUUTUKSET EJ OVY:N KORVAUS&VARAUS GE ABASEC/OPSTOCK GL PANKKITAKAUS BF ATRR MTL TAPAHTUMAT / MAKSULIIKE VA LÄHETETYT ATK-VÄLITYKSET BG MGKR2005, MGKR SAAPUNEET ATK-VÄLITYKSET BH MGKR SELVITETTÄVÄT ATK-VÄLITYKSET BI MGKR PÄÄKIRJATAPAHTUMAT BJ MGKR SAAPUNEET PIKASIIRROT BK MGR SAAPUVA CLEARING ALKAEN (AAMU) VE POPS BRUTTOCLEARING ALKAEN VF LÄHETETYT ATK-VÄLITYKSET / OKO EK AGIOT /VALUUTTAKASSA VG ERIKOISLAINAT CG ERIKOISLAINAT CG VALUUTTAKIRJANPITO EE MV29K VALUUTTAKASSA ALKAEN EE OTALPKT ANTOLAINAUS /ALPER BP AUTOMAATTIKIRJAUS / ALPER ALKAEN BP USKI ULKOM SHEKKIEN LUNASTUS BQ op:t, 7880: USLR CLEARING (YÖ) VH CLEARING (YÖ) VI MATKAVALUUTTA BL MAVRMTIK MATKAV. (MAVA) VIERAAT SEKIT JA MATKASEKIT BL MATKAVALUUTTA/AGIO BM MAVRATIK AGIOT (MAVA) BM OPICS (PÄIVITTÄINEN) (OC) VJ OPICS (PÄIVITTÄINEN) (OC) VJ OPICS (PÄIVITTÄINEN) (OC) VJ OPICS (PÄIVITTÄINEN) (OC) VJ OPICS (PÄIVITTÄINEN) (OC) VJ OPICS (PÄIVITTÄINEN) (OC) VJ OPICS (PÄIVITTÄINEN) (OC) VJ OPICS (PÄIVITTÄINEN) (OC) VJ OP:N TILIT OKOSSA BS PR OPICS (KK-VAIHDE PYSYVÄT KIRJAUKSET) VK / VL SAAPUNEET ATK-VÄLITYKSET / OKO EL PÄÄKIRJATAPAHTUMAT / OKO EM PERINTÄ- JA KORVAUSJÄRJESTELMÄ (PKJ) OVY EQ PANKKIKOHTAISET VAKUUTUKSET (PKV) OVY ER PANKKIKOHTAISET VAKUUTUKSET (PKV) OVR ES RAHAHUOLTO EG LUNASTETUT OKON SEKIT BV MGKR LUNASTETUT OKON SEKIT BV WINRESK EO KAPULA PÄIVITT./OKO GS KAPULA ARVOSTUS/OKO GT ASLA/SIIRTYVÄT/OHMO GD ASLA VM ASLA / SIIRTYVÄT VN / VO ASLA/OHMO GC UTU/PALKKIOT IF POPS/LUNASTAMATTOMAT SEKIT YLI 10V IG PKJ JÄLKIPER. SUORIT IH

63 62 Sovellus- Tosite- Numerosarja tosite ') Nimi laji alku loppu ELE PÄIVITTÄISET VIENNIT JA ELE TAUP VIENNIT JB ELE PERUUTETTAVAT TILINPÄÄTÖSVIENNIT JC KIRJAUSYHTEENVETO/RAHAHUOLTO VP PLATINAJÄRJESTELMÄ BW BJER KIRJAUSYHTEENVETO/RAHAHUOLTO (UUSI) VQ CLARITY, sisäinen ICT työ (ei peruutettava) RD DEVON, VR DEVON, VS DEVON, VT DEVON, VU PALKAT BY ***) LOMAPALKKAVELAT GV ***) Banksyst päivittäiset JD Banksyst taseen ulkopuoliset (jos tarvitaan) JI TRADING TERMIINIEN ARVOSTUSTULOS (EI PERUVX RJ PÄIVITTÄISET JF RJ SIIRTYVÄT JG Banksyst kk/tp-päätös JE VALUUTTATILIT BZ VALUUTTAOTTOLAINAUS BZ VALUUTTATILIT / AGIOT CA DARRAGI/OVARP VALUUTTAOTTOLAINAUS /AGIOT CA VALUUTTATILIT/SIIRTYVÄ KORKO CB,CC DARRASK/OVARP VALUUTTAOTTOLAINAUS/SIIRTYVÄT ERÄT CB / CC LÄHTEVÄT ULKOMAAN MAKSUT CD LUMR BLV PÄIVITTÄISET JM BLV TILINP. PYSYVÄ JN BLV TP PERUUTETTAVA JO BLT PÄIVITTÄISET JP BLT TILINP. PYSYVÄ JQ BLT TP PERUUTETTAVA JR SÄILYTYSPALKKIOT CE SÄILYTYSPALKKIOLAKUTUS ALKAEN (KESÄ.- JA JOULUK) CE ARVOPAPREIDEN MYYNTIPALKKIOT CF JVK.MERKINTÄ/ARVOPAPEREIDEN VÄL.PALKKIOT CF BOND/JVK/EI KÄYTÖSSÄ VZ BOND/S. KOROT. PÄIV./EI KÄYTÖSSÄ UC BOND/ARV. KK. L./EI KÄYTÖSSÄ UD BOND/HINTAERO PÄIV./EI KÄYTÖSSÄ UF Prepaid maksutapahtumat KK REPO NORMAALIKIRJAUKSET/EI KÄYTÖSSÄ YA MAKSULIIKETILIN KATESIIRTO EC OKO/PR KATESIIRTO OTTO/OPTO YB BOND/ARVOPÄIVÄKIRJAUKSET YC SIJOITUSRESKONTRA/OVC GJ KORJAUSTOSITELAJI CH HALTIA VUOKRASAAMISET EH YIT-VUOKRAT EH KORVA/PÄIVITTÄISET CJ KORVA/HINTAEROT CJ KORVA-TAPAHTUMAT CJ KORVA PÄIVITTÄISET CJ KIINTEISTÖRESKONTRA / UUSI CI OKO:N LAINAT CM OKO:N LAINAT OP:LLE CM REPO ARVOPÄIVÄKIRJAUKSET/EI KÄYTÖSSÄ YK HALTIA VASTIKERESKONTRA EF HALTIA VASTEKESUORITUKSET EI

64 63 Sovellus- Tosite- Numerosarja tosite ') Nimi laji alku loppu MAKSULIIKE /ASLA CN ALARKP01 JA ASLA/OHMO GA VILU/KOTIPANKKI GG OKO:N KIRJAUSYHTEENVETO / OPTO YN OTTOLAINAUS/SIIR.KOR.PERUUTUS BC OT003/ OTORP OTTOLAINAUS / SIIRTYVÄT ERÄT YO / YP ETUKÄTEEN MAKS.KOROT/TILINP. BE,ED AMR LOAN IQ/OKO GN ANTO AGIO KIRJAUKSET JA PENNINPYÖRISTYKSET YQ YPA LAINAT YR YPA LAINAT SIIRTYVÄT YS / YT KESKUSPANKKIPALVELUOSASTON LAINAT (RO) YU RO SIIRTYVÄT YV / YW PERINTÄANTOLAINAUS (PA) YX PA SIIRTYVÄT YY / YZ OTTOLAINAUS /SIIRTYVÄ KORKO BB OT YA-JS S. KORK. PER. UK ALS:N HOITOPALKKIOT BN,BO AMR RO-JS S. KORK. PER. UG PA-JS S. KORK. PER. UH RO/AGIOKIRJAUKSET UI PA/AGIOKIRJAUKSET UJ ALS-JOLLA CAP PÄIVITTÄISET JJ OPTO / SIIRTYVÄ KORKO BT,BU PR YA VIRO AGIOT RP YA VIRO PÄIVITTÄISET RJ YA VIRO SIIRTYVÄT RO YA VIRO AA-PERUUTUUKSET RU ANTOLAINAUS /Okopankki EY,EZ YA LATVIA AGIOT RR YA LATVIA PÄIVITTÄISET RK YA LATVIA SIIRTYVÄT RQ YA LATVIA AA-PERUUTUKSET RX PLATINAJÄRJESTELMÄ/SIIRTYVÄ BX,BR BJER YA LIETTUA AGIOT RT YA LIETTUA PÄIVITTÄISET RL YA LIETTUA SIIRTYVÄT RS YA LIETTUA AA-PERUUTUKSET RY ALS/PREEMIOT JA ARV. GH ALS/JOHD.ARV.PER. GI KORVA-TAPAHTUMAT/SIIRT. KORKO CK,CL KORVA OSAKKEET /SIIRTYVÄT CK,CL KORVA RM/ARVOSTUKSET CK KORVA RM/ARVOST.PER. CL OKO:N LAINOJEN SIIRTYVÄT CV OKO:N LAINAT OP:LLE / SIIRTYVÄT CV / CY MAKSULIIKE /ASLA /SIIRTYVÄ KORKO CO,CP ALARKP06 JA SSP:N KAUPPAHINNAN JAKSOTUS CQ,CZ ASLA/OHMO/SIIRTYVÄT GB OKOPANKIN TASESIIRROT / OL XA OKOPANKIN TASESIIRROT /ALS XB OKOPANKIN TASESIIRRTO / VALUUTTAKASSA XC OKOPANKIN TASESIIRROT / DA XD ACR3B1/ACR3B ATK-LASKUTUS OPK /JP CS PREPAID TILITYKSET KT OPTON KONEKIELISET SIIRT.KOROT XE / XF TERMIINI / H TAI TR XG ALS-JOLLA CAP TILINPÄÄTÖS JK FRA PÄÄOMAT XH ATK-LASKUTUS / OKO YL

65 64 Sovellus- Tosite- Numerosarja tosite ') Nimi laji alku loppu SRJ-PALKKIONPALAUTUSJAKSOTUS/OP- RAHASTO IA SRJ- PALKKIONPALAUTUSJAKSOTUS/SAAJAYHTIÖT IB OMISTAJAJÄSENREKISTERI CT JRER TALLETUSSIIRROT YM PÄÄOMAKONVERSIOT Z PÄÄOMAKONVERSIOT Z PANKKITAKAUKSET XI PTKR PANKKITAKAUSET / AGIOT XJ HENKIVAKUUTUS HV ARVOSTUSKONVERSIO/PURKU Z ARVOSTUSKONVERSIO/PURKU Z ARVOSTUSKONVERSIO/UUDET Z ARVOSTUSKONVERSIO/UUDET Z CPICS (TASEEN ULKOPUOLISET) XL SALDONSIIRTO Z SALDONSIIRROT Z TERMIINIT PISTE-EROT SIIRT. XM / XN EURO Z EURO Z ALS-JOLLA CAP TASEEN ULKOPUOLISET JL TERMIINIT PISTE-EROT XO / XP LJR ANTOLAINAUS MC TERMIINIT / AGIOT XQ TERMIINIT / AGIOT PALAUTUS XR LJR OPA-SIIRROT MX LJR ERIKOISLAINAT MD FRA ARVOSTUKSET XS / XT LJR EFEKT.KORON HINTAERO ME LJR EFEKT.KORON HINTAERO PERUUTUS MF LJR ETUKÄTEEN MAKS.KOROT TP MG LJR ETUKÄTEEN MAKS.KOROT TP PERUUTUS MH LJR ERIK.LAINOJEN SIIRT. HOITOPALKKIOT MI LJR ERIK.LAINOJEN SIIRT. HOITOPALKKIOT PERUMJ LJR-JOLLA CAP PÄIVITTÄISET MM LJR-JOLLA CAP ARVOSTUKSET MN LJR-JOLLA CAP TASEEN ULKOPUOLISET MO LJR-KALA PREEMIOT JA ARVOSTUKSET MP LJR-KALA ARVOSTUSTEN PERUUTUS MR LJR ARVONALENTUMISET MU LJR ARVONALENTUMISET PERUUTUS MV AGIOT/ULKOMAANRESKONTRAT XU JORE TILINPÄÄTÖS KD JORE TASEEN ULKOP. KE CHF-TP-VIENNIT KL CHF-TAUP-VIENNIT KM ULKOM.SIIRTYVIEN KORKOJEN AUTOMAATTIKIRJAUS XX VALUUTTALUOTTO XY PERUUTUS / KUMPPANIKOODIT PK E-FLOW PERUUTUS EP YLEINEN PERUUTUSTOSITE PE SAPin tositepäiväkirja, kuukausipääkirja ja SAPin Ostovelka- ja myyntisaamistilien pääkirja *) on arkistoitu LEA -arkistointijärjestelmään. Tositteet on joko laadittu konekielisenä tai tulostettu paperille ja ne säilytetään kansiossa tai arkistoituna **)REA-arkistointijärjestelmään ***) Raportit arkistoitu marraskuusta 2006 lähtien Aditron earkistossa Rinnakkaisissa sovellustositenumeroissa lyhyemmät sovellustositenumerot ovat peräisin

66 65 Sovellus- Tosite- Numerosarja tosite ') Nimi laji alku loppu Intime-kirjanpitojärjestelmästä, pidemmät FMS-kirjanpitojärjestelmästä. Jatkossa yksi sovellustositenumero kaikkien yritysten käyttöön (SAP kaikilla käytössä).

67 66

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä 24.8.2011 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Helsingin OP Pankki Oyj:n (Helsingin OP) liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoitto kasvoi 1,1 miljoonaa euroa Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 4,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Osuuspankin nimi HIRVENSALMEN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-16 Toimintakertomus 17-18 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 19-20 Rahoituslaskelma 21-53 Osuuspankin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LUOPIOISTEN OSUUSPANKKI HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(17)

LUOPIOISTEN OSUUSPANKKI HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(17) 1(17) LUOPIOISTEN OSUUSPANKKI HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Luopioisten Osuuspankin liikevoitto kasvoi tuntuvasti edellisvuodesta. Korkokate heikkeni vuoden takaisesta, mutta palkkiotuotot

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Osuuspankin nimi TORNION OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-18 Toimintakertomus 19-21 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 22 Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(17)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(17) 1(17) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Avainlukuja Luhangan Osuuspankin liikevoitto heikkeni edellisvuodesta. Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti erityisesti korkokatteen ja arvopaperikaupan nettotuottojen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP Ryhmä. Toimintaympäristö 1(17)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP Ryhmä. Toimintaympäristö 1(17) 1(17) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Avainlukuja Kiikoisten Osuuspankin korkokate ja palkkiotuotot kasvoivat ja pankin liikevoitto oli merkittävästi suurempi kuin edellisvuonna. Liikevoitosta merkittävä

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Vesannon Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-17 Toimintakertomus 18-19 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 20-21 Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen

Lisätiedot

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO Kokkolan Osuuspankin TASEKIRJA 2014 TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO sivu 1-20 Toimintakertomus 21-22 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 23-24 Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP Ryhmä. Toimintaympäristö 1(20)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP Ryhmä. Toimintaympäristö 1(20) 1(20) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Avainlukuja Valkeakosken Osuuspankin korkokate kasvoi ja pankin liikevoitto oli merkittävästi suurempi kuin edellisvuonna. Liikevoitosta merkittävä osa muodostui Pohjola

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Etelä-Päijänteen Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-20 Toimintakertomus 21-23 Osuuspankin konsernin tuloslaskelma ja tase 24-25 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Osuuspankin nimi LUHANGAN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-17 Toimintakertomus 18-19 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 20-21 Rahoituslaskelma 22-53 Osuuspankin

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Osuuspankin nimi LOUNAISMAAN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-23 Toimintakertomus 24-25 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase, pro forma 26-48 Liitetiedot, pro forma

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP Ryhmä. Toimintaympäristö 1(19)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP Ryhmä. Toimintaympäristö 1(19) 1(19) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Suonenjoen Osuuspankin korkokate kasvoi ja pankin liikevoitto oli merkittävästi suurempi kuin edellisvuonna. Liikevoitosta merkittävä osa muodostui Pohjola Pankki Oyj:n

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Osuuspankin nimi PORVOON OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-20 Toimintakertomus 21-22 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 23-24 Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Osuuspankin nimi MOUHIJÄRVEN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-16 Toimintakertomus 17-19 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 20-21 Rahoituslaskelma 22-53 Osuuspankin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP Ryhmä. Toimintaympäristö 1(18)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP Ryhmä. Toimintaympäristö 1(18) 1(18) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Avainlukuja Hartolan Osuuspankin korkokate kasvoi ja pankin liikevoitto oli merkittävästi suurempi kuin edellisvuonna. Liikevoitosta merkittävä osa muodostui Pohjola

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

LUHANGAN OSUUSPANKKI HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(15)

LUHANGAN OSUUSPANKKI HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(15) 1(15) LUHANGAN OSUUSPANKKI HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 Luhangan Osuuspankin toiminnan kehitys vuonna 2010 oli varsin hyvää. Liikevoitto parani merkittävästi edellisvuodesta. Tulosta paransivat pankin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(17)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(17) 1(17) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hirvensalmen Osuuspankin liikevoitto laski edellisvuodesta. Liikevoiton laskuun vaikutti korkotason yleisen laskun seurauksena heikentynyt korkokate. Tuotot oman pääoman

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(16)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(16) 1(16) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Avainlukuja Köyliön Osuuspankin vuoden 2010 liikevoitto vaihtui liiketappioksi vuoden 2011 aikana. Viime vuodesta kohonnut korkotaso paransi korkokatetta, vaikka korot

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP Ryhmä. Toimintaympäristö 1(17)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP Ryhmä. Toimintaympäristö 1(17) 1(17) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Heinäveden Osuuspankin korkokate laski ja myös pankin liikevoitto oli pienempi kuin edellisvuonna. Liikevoitosta osa muodostui OP-Henkivakuutus Oy:n ja OP-Korttiyhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(15)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(15) 1(15) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Köyliön Osuuspankin liikevoitto heikkeni edellisvuoden tasosta. Alhaisena pysynyt korkotaso supisti korkokatetta, mutta yhteenlasketut tuotot pysyivät edellisvuoden tasolla

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Rääkkylän Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-18 Toimintakertomus 19-20 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 21-22 Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen

Lisätiedot

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO Askolan Osuuspankin TASEKIRJA 2015 TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO ASKOLAN OSUUSPANKKI sivu 1-16 Toimintakertomus 17-19 Osuuspankin konsernin tuloslaskelma ja tase 20-21 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 22-25

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Osuuspankin nimi LOIMAAN SEUDUN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-18 Toimintakertomus 19-21 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 22-23 Rahoituslaskelma 24-55 Osuuspankin

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 1) Suluissa on vertailuluku vuodelta 2004. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailutietona on tammikesäkuun 2004 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä 1(19)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä 1(19) 1(19) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Avainlukuja Pankin 86. toimintavuosi oli kasvun vuosi. Pankki sai ennätysmäärän (590 kpl) uusia asiakkaita Pankkitoiminnan ja erityisesti rahoitustoiminnan kasvu oli

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKIN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP Ryhmä. Toimintaympäristö 1(24)

ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKIN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP Ryhmä. Toimintaympäristö 1(24) 1(24) ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKIN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Etelä-Karjalan Osuuspankin korkokate laski hieman ja pankin liikevoitto laski selvästi viime vuodesta. Liikevoiton lasku johtui pääosin muiden

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2012

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2012 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2012 Helsingin OP Oyj Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1 Toimintakertomus 20 Pankin konsernin tuloslaskelma ja tase 22 Pankin tuloslaskelma ja tase 24 Rahoituslaskelma 28 Pankin

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Osuuspankin nimi SUOMENSELÄN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-22 Toimintakertomus 23-25 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 26-27 Rahoituslaskelma 28-59 Osuuspankin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(15)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(15) 1(15) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Avainlukuja Tuupovaaran Osuuspankin liikevoitto pieneni edellisvuodesta, mutta säilyi kuitenkin tyydyttävällä tasolla. Alhaisena pysynyt korkotaso supisti korkokatetta,

Lisätiedot

LUHANGAN OSUUSPANKKI HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1 (14)

LUHANGAN OSUUSPANKKI HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1 (14) 1 (14) LUHANGAN OSUUSPANKKI HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Avainlukuja Luhangan Osuuspankin liikevoitto pieneni edellisvuotisesta, säilyen kuitenkin tyydyttävällä tasolla. Korkokate kääntyi laskuun

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Oulaisten Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 2-21 Toimintakertomus 22-23 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 24-25 Rahoituslaskelma Osuuspankin ja konsernin tuloslaskelman

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Alajärven Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-19 Toimintakertomus 20-21 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 22-23 Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 VIRTAIN OSUUSPANKKI Osuuspankin tuloslaskelma ja tase

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 VIRTAIN OSUUSPANKKI Osuuspankin tuloslaskelma ja tase TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Osuuspankin nimi VIRTAIN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-18 Toimintakertomus 19-20 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 21-22 Rahoituslaskelma Osuuspankin ja konsernin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(18)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(18) 1(18) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Vammalan Seudun Osuuspankin liikevoitto laski edellisvuodesta. Korkokate heikkeni merkittävästi vuoden takaisesta palkkiotuottojen pysyessä lähes edellisen vuoden tasolla.

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Osuuspankin nimi RANTASALMEN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-17 Toimintakertomus 18-20 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 21-22 Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

19 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase. 21 Osuuspankin rahoituslaskelma

19 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase. 21 Osuuspankin rahoituslaskelma LOPPUTILITYS 30.09.2015 528106 MYRSKYLÄN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1 Toimintakertomus 19 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 21 Osuuspankin rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman

Lisätiedot

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO Virtain Osuuspankin TASEKIRJA 2014 TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO sivu 1-19 Toimintakertomus 20-22 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 23 Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä annettavat

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO Merimaskun Osuuspankin TASEKIRJA 2015 TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO sivu 1-17 Toimintakertomus 18-19 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 20-21 Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2012

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2012 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2012 Osuuspankin nimi KYMENLAAKSON OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 02 1-24 Toimintakertomus 05 ja 06 25-26 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase, pro forma 08 27-28 Osuuspankin

Lisätiedot

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO Pulkkilan Osuuspankin TASEKIRJA 2014 TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO sivu 1-18 Toimintakertomus 19-20 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 21-22 Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä

Lisätiedot

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO Utajärven Osuuspankki TASEKIRJA 2015 TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO UTAJÄRVEN OSUUSPANKKI sivu 1-19 Toimintakertomus 20-21 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 22-23 Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 19.8.2005 HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Osuuspankin liikevoitto 2,7 miljoonaa euroa Osuuspankin liikevoitto

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP Ryhmä. Toimintaympäristö

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP Ryhmä. Toimintaympäristö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Avainlukuja Tuupovaara Osuuspankin korkokate kasvoi ja pankin liikevoitto oli merkittävästi suurempi kuin edellisvuonna. Liikevoitosta merkittävä osa muodostui Pohjola Pankki

Lisätiedot

LOPPUTILITYS. 18-20 Osuuspankin konsernin tuloslaskelma ja tase. 21-22 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase. 25-26 Osuuspankin rahoituslaskelma

LOPPUTILITYS. 18-20 Osuuspankin konsernin tuloslaskelma ja tase. 21-22 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase. 25-26 Osuuspankin rahoituslaskelma LOPPUTILITYS Kotkan Seudun Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-17 Toimintakertomus 18-20 Osuuspankin konsernin tuloslaskelma ja tase 21-22 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 23-24 n rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO Tornion Osuuspankin TASEKIRJA 2015 TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO sivu 1-19 Toimintakertomus 20-21 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 22-23 Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä annettavat

Lisätiedot

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO HARTOLAN OSUUSPANKKI

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO HARTOLAN OSUUSPANKKI HARTOLAN OSUUSPANKKI TASEKIRJA 2014 TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO HARTOLAN OSUUSPANKKI sivu 1-18 Toimintakertomus 19-21 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 22-23 Rahoituslaskelma Osuuspankin ja konsernin tuloslaskelman

Lisätiedot

LOPPUTILITYKSEN SISÄLLYSLUETTELO

LOPPUTILITYKSEN SISÄLLYSLUETTELO Karkun Osuuspankin LOPPUTILITYS 2015 LOPPUTILITYKSEN SISÄLLYSLUETTELO KARKUN OSUUSPANKKI 511307 sivu 1-16 Toimintakertomus 17-18 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 19-20 Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman

Lisätiedot

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO Pihtiputaan Osuuspankin TASEKIRJA 2014 TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO sivu 1-17 Toimintakertomus 18-20 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 21-22 Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Päijät-Hämeen Osuuspankin konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Päijät- Hämeen Osuuspankin ja Kiinteistö

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 OP-Asuntoluottopankki Oyj:n (OPA) luottokanta kasvoi 5 008 miljoonaan euroon (4 360) 1. Yhtiön luottokantaa kasvatettiin touko- ja lokakuussa

Lisätiedot

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO Oulun Osuuspankin TASEKIRJA 2015 TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO sivu 1-21 Toimintakertomus 22-24 Osuuspankin konsernin tuloslaskelma ja tase 25-26 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 27-30 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO KIHNIÖN OSUUSPANKKI

TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO KIHNIÖN OSUUSPANKKI Kihniön Osuuspankin TASEKIRJA 2015 TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO KIHNIÖN OSUUSPANKKI sivu 1-19 Toimintakertomus 20-21 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 22-23 Rahoituslaskelma 24-57 Osuuspankin tuloslaskelman

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(16)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(16) 1(16) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Avainlukuja Tuupovaaran Osuuspankin liikevoitto heikkeni edellisvuodesta. Viime vuodesta kohonnut korkotaso paransi korkokatetta, vaikka korot kääntyivät laskuun vuoden

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(16)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS. Avainlukuja. OP-Pohjola-ryhmä. Toimintaympäristö 1(16) 1(16) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hirvensalmen Osuuspankin liikevoitto heikkeni hieman edellisvuodesta. Viime vuodesta kohonnut korkotaso paransi korkokatetta, vaikka korot kääntyivät laskuun vuoden loppua

Lisätiedot

42,2 35,4 6,8 vakavaraisuussuhde Henkilöstö keskimäärin 14 15-1 Jäsenet 4 253 4 065 188

42,2 35,4 6,8 vakavaraisuussuhde Henkilöstö keskimäärin 14 15-1 Jäsenet 4 253 4 065 188 1(20) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Ruoveden Osuuspankille tilivuosi 2015 oli tuloksellisesti hyvä. Pankin liikevoitto ylitti 2 milj. euroa, ja alhaisesta markkinakorkotasosta huolimatta korkokate kasvoi

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

61,28 57,79 3,49 vakavaraisuussuhde Henkilöstö keskimäärin Jäsenet

61,28 57,79 3,49 vakavaraisuussuhde Henkilöstö keskimäärin Jäsenet 1(20) SIIKAJOEN OSUUSPANKIN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Siikajoen Osuuspankin liikevoitto oli merkittävästi suurempi kuin edellisvuonna korkokatteen laskusta huolimatta. Tilikaudella kirjattiin vertailukautta

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankin TASEKIRJA 2015

Pohjolan Osuuspankin TASEKIRJA 2015 Pohjolan Osuuspankin TASEKIRJA 2015 TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Toimintakertomus 24 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 26 Rahoituslaskelma Osuuspankin tuloslaskelman ja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2013 Osuuspankin nimi KIIHTELYSVAARAN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-18 Toimintakertomus 19-21 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 22-23 Rahoituslaskelma Osuuspankin

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 17.8.2005 TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa Tampereen Seudun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 8,3

Lisätiedot