Oiva-valvontatietojen julkistaminen ohje (luonnos) Valvontatietojen julkistamisjärjestelmän ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oiva-valvontatietojen julkistaminen ohje (luonnos) Valvontatietojen julkistamisjärjestelmän ohje"

Transkriptio

1 Esittelijät Sivu/sivut 1 / 18 Valvontatietojen julkistamisjärjestelmän ohje Tämän ohjeen tarkoitus on kuvata ja ohjata valvontatietojen julkistamisjärjestelmää. Ohje on tarkoitettu kaikille elintarvikevalvontaa toimeenpaneville viranomaisille. Elintarvikealan toimijoiden on huolehdittava siitä, että heidän vastuullaan olevat valvontatietojen julkistamiseen liittyvät vaatimukset täyttyvät. Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin. Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Suora lainaus lainsäädäntötekstistä on kirjoitettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa. Sisällysluettelo 1 Yleistä elintarvikevalvontatietojen julkistamisesta Valvontalomakkeet Tarkastettavat asiat ja Oiva-raportin laajuus Ilmoitetut elintarvikehuoneistot (IEH01) Hyväksytyt elintarvikehuoneistot (HEH01) Yleisiä arvioinnin perusteita Oivan arviointiohjeet Oiva-raportin julkistamistiheys Valvojan toimenpiteet ja Oiva-asteikko Oiva-asteikon mukaiset toiminnat Uusintatarkastus Oiva-raportti ja tarkastuskertomus Yleistä raportoinnista Raporttien tekeminen Oiva-huomio Toimenpiteet Tarkastuksella tehdyt muut havainnot Valvontatietojen julkistaminen Oiva-raportin julkistaminen Oivahymy.fi-sivulla Oivaraportin julkistaminen yrityksen omilla internetsivuilla Oiva-raportin esilläpito elintarvikehuoneistossa Virheellinen Oiva-raportti LIITTEET LIITE 1a. Ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen valvontalomake (IEH01) LIITE 1b Hyväksyttävien elintarvikehuoneistojen valvontalomake (HEH01)... 17

2 Esittelijät Sivu/sivut 2 / 18 1 Yleistä elintarvikevalvontatietojen julkistamisesta Valtakunnallista elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Oivaa on toteutettu toukokuusta 2013 alkaen. Elintarvikevalvonnan tietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin 23/2006, 21, 31 ja 33. Valvontatietojen julkistamisen on tapahduttava Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran määräämällä tavalla (Elintarviketurvallisuusviraston määräys 1/2013, muutostyön alla, valmis keväällä 2015 ) Valvontatietojen julkistamisella lisätään elintarvikevalvonnan yhtenäisyyttä, vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä. Julkistamisen myötä elintarvikealan yrityksille avautuu mahdollisuus kertoa kuluttajille toimintansa vaatimustenmukaisuudesta. Elintarvikevalvonnan tuloksia on julkaistu alkaen vähittäismyynti- ja tarjoilupaikoissa. Oiva laajenee vuonna 2015 muihin säännöllisen valvonnan piirissä oleviin elintarvikehuoneistoihin, eli muihin ilmoitettuihin elintarvikehuoneistoihin ja hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin. Tässä ohjeessa käsitellään tarvittaessa erikseen ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen asiat ja hyväksyttävien elintarvikehuoneistojen (laitosten) asiat. Huoneistojen määritelmät: Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa (elintarvikelaki 23/2006, 6 ). Elintarvikehuoneistoksi katsotaan myös sellainen huoneisto, jota käytetään ainoastaan elintarvikkeiden myyntiin, välittämiseen tai muuhun käsittelyyn ilman, että elintarvikkeet ovat kyseisessä huoneistossa (elintarvikelaki 23/2006, 14 ). Ilmoitettuja elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi leipomo, kasvispakkaamo, elintarvikemyymälä, ravintola, suurkeittiö, elintarvikekuljetustoiminta, elintarviketerminaali, elintarvikevarasto, liikkuva elintarvikehuoneisto ja elintarvikehuoneisto, jossa toimija käsittelee elintarvikkeita ilman, että ne ovat hänen hallussaan (ns. virtuaalihuoneisto). Toimijan tulee tehdä kirjallinen elintarvikehuoneistoilmoitus valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä. Huoneistolle on haettava hyväksyntää asianomaiselta valvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Elintarvikehuoneiston tarkastaminen perustuu voimassa olevaan elintarvikelainsäädäntöön. Valvontatietojen julkistaminen Oivan mukaisesti ei aiheuta toimijoille lainsäädännön ulkopuolisia vaatimuksia. Toimijan tulee tuntea omaa toimintaansa koskeva lainsäädäntö ja noudattaa sitä, sekä hallita toimintaansa liittyvät elintarviketurvallisuusriskit. Valvontatietojen julkistamisen myötä valvonnan piiriin ei tule uusia tarkastettavia asioita. Valvontatietojen julkistamisjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä muutetaan kuitenkin valvontakäytäntöjä. Oiva-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä on tarkoitus siirtyä aikaisemmasta laajasta, mutta harvemmin tapahtuvasta elintarvikehuoneiston tarkastamisesta nopeampiin, hieman useammin tapahtuviin riskiperusteisiin tarkastuksiin. Tarkoitus on, että valvontaresurssit kohdennetaan sellaisiin elintarvikehuoneistoihin ja sellaisiin elintarvikehuoneiston toimintoihin, joissa elintarvikehygieeniset (mikrobiologiset, kemialliset ja fysikaaliset) ja kuluttajan harhaanjohtamisen riskit ovat suuret. Tällä tavalla tarkastukset tulevat vaikuttavammiksi ja tehokkaammiksi ja niihin käytettävä aika lyhenee. Toimijan vastuuta elintarvikkeiden

3 Esittelijät Sivu/sivut 3 / 18 turvallisuudesta korostetaan. Viranomaisvalvonta todentaa, että toimija tuottaa turvallisia elintarvikkeita. Oiva-raportin julkistamistiheys on sama kuin valvontakohteen tarkastustiheys. Tarkastuskäynnit ovat valvontasuunnitelman mukaisia maksullisia tarkastuksia, jotka pääsääntöisesti tehdään ennalta ilmoittamatta. Elintarvikehuoneistojen tarkastustiheyden määrittämistä varten on valmisteilla erillinen ohje (Eviran ohje Elintarvikehuoneistojen riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen, nro 160xxx) Valvontatietojen julkistaminen koskee valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia ja niiden perusteella tehtäviä uusintatarkastuksia. Tarkastuksella arvioidaan toimipaikan toimintaa tarkastushetkellä. Tällä hetkellä projektitarkastukset tai auditoinnit eivät kuulu valvontatietojen julkistamisen piiriin. Poikkeavat tilanteet, esimerkiksi vesikriiseihin liittyvät tarkastukset ja ruokamyrkytysepäilyn selvittämiseen liittyvät tarkastukset, eivät kuulu Oiva-järjestelmän piiriin eikä niistä anneta Oiva-arvosanoja. Ne käsitellään omina tapauksinaan, joista tehdään tarpeelliset selvitykset, tarkastuskertomukset ja päätökset, eikä niiden valvontatuloksia julkaista Oivajärjestelmässä. Ilmoitettuun elintarvikehuoneistoon tehtävä ensimmäinen tarkastus on valvontasuunnitelman mukainen tarkastus, joka kuuluu valvontatietojen julkistamisen piiriin. Hyväksyttyyn elintarvikehuoneistoon tehtävä hyväksymistarkastus ei kuulu valvontatulosten julkistamisen piiriin. Ensimmäinen tarkastus hyväksymisen jälkeen on valvontasuunnitelman mukainen tarkastus, josta julkaistaan valvonnan tulos. 1.1 Valvontalomakkeet Valvontalomakkeita on kaksi; ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (IEH01, liite 1a) ja hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (HEH01, liite 1b). Lomakkeilla tarkastettavat asiat on jaettu asiakokonaisuuksiin (merkitty numeroilla 1-18). Jokainen asiakokonaisuus koostuu useasta rivistä eli tarkastettavasta asiasta. Taulukoiden numerointi on yhtenäinen siten, että sama tarkastettava asia käsitellään kummassakin lomakkeessa samannumeroisena. Tästä syystä rivien numeroinnissa on aukkoja niissä kohdin, joissa rivinumero koskee vain toista elintarvikehuoneistotyyppiä. Kuntien tietojärjestelmissä tai raporteilla ei näy tyhjiä rivejä. Osa tarkastettavista asioista koskee vain tiettyä toimintaa ja se tarkastetaan, mikäli toimija harjoittaa kyseistä toimintaa. Kaikkia asiakokonaisuuksia ei tarkasteta jokaisella tarkastuskäynnillä. Valvontalomakkeet on esitetty liitteessä 1a ilmoitetuille ja liitteessä 1b hyväksytyille elintarvikehuoneistoille. Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomaketta käytetään, kun tarkastetaan elintarvikkeiden teollista valmistusta (vilja-ala, kasvisala, yhdistelmäelintarvikkeet, juomien valmistus, pakkaamotoiminta, ravintolisät, erityisruokavaliovalmisteet jne.) elintarvikkeiden myyntiä vähittäismyynnissä tapahtuvaa elintarvikkeiden valmistusta elintarvikkeiden tarjoilua elintarvikkeiden kuljetustoimintaa ja varastointia vientiä ja tuontia vähäriskistä toimintaa (eli MMM asetuksen 1258/ ja 5 mukaista toimintaa) Pienissä elintarvikehuoneistoissa, joissa on kahdenlaista toimintaa, esimerkiksi elintarvikkeiden myyntiä ja tarjoilua, täytetään vain yksi IEH-lomake (yksi tarkastustapahtuma ja yksi Oiva-raportti).

4 Esittelijät Sivu/sivut 4 / 18 Esimerkikkinä tällaisesta valvontakohteesta on tarjoilupaikka, jossa on yksi myyntitiski. Isoissa kohteissa toiminnan laajuudesta johtuen täytetään oma IEH-lomake sekä myynnin että tarjoilun osalta (kaksi tarkastustapahtumaa ja erilliset Oiva-raportit). Oivassa alkaen myynnille ja tarjoilulle käytössä ollut 1qs valvontalomake on poistettu käytöstä , jolloin tilalle on tullut ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen yhteinen IEH01 lomake. Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontalomaketta käytetään, kun tarkastetaan maitoalan laitoksia liha-alan laitoksia kala-alan laitoksia muna-alan laitoksia varastolaitoksia Hyväksytyn elintarvikehuoneiston Oiva-raportti kohdistuu koko laitokseen (hyväksymisnumero). Jokaiselle toiminnalle ei tehdä erillistä Oiva-raporttia. 2 Tarkastettavat asiat ja Oiva-raportin laajuus Tarkastettavat asiat tulisi valita jokaiselle tarkastuskerralle siten, että julkaistu Oiva-raportti sisältää vähintään neljä valvontalomakkeen asiakokonaisuutta (pääotsikkoa). Oiva-raporttia ei tulisi muodostaa yhdestä tarkastettavasta asiasta (rivistä). Tämä koskee sekä valvontasuunnitelman mukaista tarkastusta että sen perusteella tehtävää uusintatarkastusta. Otsikkotasojen alla olevien tarkastettavien rivien määrän tarkastaja valitsee riskiperusteisesti toimijan toiminnan huomioiden. Kaikkia yhden otsikon alla olevia rivejä ei tarvitse tarkastaa samalla tarkastuksella. Kuluttajan tulee saada Oiva-raportista käsitys elintarvikehuoneiston toiminnasta. Jos tarkastuksella kuitenkin huomataan epäkohta sellaisessa asiassa, jota ei ollut alun perin suunniteltu tarkastettavan juuri kyseisellä tarkastuskerralla, asia tulee silti huomioida ja arvioida. Aluksi olisi hyvä tarkastaa Oiva-raportin esilläpito, jotta nähdään että toimija laittaa Oiva-raportin esille määräyksen mukaisesti myös silloin kun hymy ei ole Oivallinen. Riskiperusteiseen valvontaan kuuluu se, että toisia asioita tarkastetaan useammin kuin toisia. Valvontalomakkeissa on siten sekä usein tarkastettavia että harvemmin tarkastettavia asioita Kaikki valvontalomakkeissa mainitut ja elintarvikehuoneiston toimintaan kuuluvat asiat tulisi tarkastaa vähintään kerran kolmessa vuodessa. Riskiperusteisesta valvonnasta on valmisteilla erillinen valvontaohje (Eviran ohje Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta, lausunnolla).

5 Esittelijät Sivu/sivut 5 / Ilmoitetut elintarvikehuoneistot (IEH01) Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomakkeella tarkastettavat asiat on jaettu 16 asiakokonaisuuteen, jotka sisältävät yhteensä yli 60 tarkastettavaa asiaa (liite 1a). Osa tarkastettavista asioista koskee vain tiettyä toimintaa, ja se tarkastetaan vain, mikäli toimija harjoittaa kyseistä toimintaa. Ilmoitetuissa huoneistoissa voi olla hyvin erilaisia toimintoja. Asiakokonaisuudet tulisi valita riskiperusteisesti toimijan yrityksen toiminnan mukaisesti. Siksi kaikille toimijoille ei ole syytä tehdä yhteistä aina katsottavaa listausta tarkastettavista asioista. Riskiperusteisesti tulisi haarukoida, mihin valvonnan tulisi keskittyä. Esimerkiksi Kun ilmoitetun elintarvikehuoneistossa käsitellään pakkaamattomia tai pakattuja helposti pilaantuvia elintarvikkeita, seuraavat 12 asiaa tulisi toiminnan riskit huomioiden tarkastaa usein, tarvittaessa vaikka jokaisella tarkastuskerralla: tilojen yleinen siisteys ja puhtaus (Oivaarviointiohjeen rivinumero 3.1), työvälineiden ja laitteiden puhtaus (3.2), siivousvälinetilan ja siivousvälineiden puhtaus (3.3), henkilökunnan työtapojen hygieenisyys (4.1), käsihygienia (4.2), työvaatteet (4.3), kylmänä säilytettävät elintarvikkeet (6.2), kuumana säilytettävät elintarvikkeet (6.3), Jäähdytys (6.4), tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta myynnissä (7.2/7.5), tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta tarjoilussa (7.3/7.6), erillään pito ja ristikontaminaatio (10.1). Elintarvikkeiden myyntiä valvottaessa tulisi erottaa ne kohteet, joissa tuotteiden oikea säilytys ja lämpötila ovat olennainen osa tuotteen turvallisuutta, niistä kohteista, joissa suurin riski on itse tuote tai siitä annettavat tiedot (esim. ravintolisämyynti, laihdutusvalmisteet). Valmistavassa teollisuudessa tulee erottaa ne tuotteet, joissa lämpötilahallinta on olennainen osa tuotteen turvallisuutta. Lisäksi Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen hygieniasta on laadittu valvontaohje (Eviran ohje nro 16025) 2.2 Hyväksytyt elintarvikehuoneistot (HEH01) Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontalomakkeella tarkastettavat asiat on jaettu 17 asiakokonaisuuteen ja 86 tarkastettavaan asiaan (liite 1b). Osa tarkastettavista asioista koskee vain yhtä tai muutamaa toimintaa, ja ne tarkastetaan vain, mikäli toimija harjoittaa kyseistä toimintaa. Lomake toimii valvonnan pohjana kunnan valvomissa laitoksissa, Eviran valvomissa teurastamoissa ja niiden yhteydessä toimivissa laitoksissa, Eviran valvomissa riistankäsittelylaitoksissa sekä aluehallintovirastojen valvomissa poroteurastamoissa ja niiden yhteydessä toimivissa laitoksissa. Hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa tarkastettavat asiat tulisi valita riskiperusteisesti yrityksen toiminnan mukaan niin, että Oiva-raportti sisältäisi tarkastettuja asioita vähintään neljän eri asiakokonaisuuden alta ja raportilla näkyisi vähintään neljä arvosanaa. Asiakokonaisuuksia ja tarkastettavia asioista tulisi valita soveltuvin osin sekä elintarvikehygienian että tuoteturvallisuuden puolelta. Valvoja valitsee tarkastettavat asiat ja niiden määrän kuitenkin riskiperusteisesti. 3 Yleisiä arvioinnin perusteita Tämä ohjeen osa on aiemmin ollut lausunnolla, ja se lisätään tähän ohjeeseen viimeistelyvaiheen jälkeen.

6 Esittelijät Sivu/sivut 6 / 18 4 Oivan arviointiohjeet Tarkastettaville asioille (riveille) on omat arviointiohjeensa, Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen Oiva-arviointiohjeet ja Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen Oiva-arviointiohjeet. Osa arviointiohjeista on samoja hyväksytyille ja ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille. Arviointiohjeilla on yhtenäinen rakenne. Ohjeiden alussa on Huomioitavaa-kohta, jossa kerrotaan esimerkiksi millaisissa elintarvikehuoneistoissa ohjeessa arvioitavia asioita tulisi valvoa (tai missä näitä ei valvota) sekä mitä muita arviointiohjeita tulisi ottaa huomioon ko. asiaa arvioitaessa. Tarkastettavat asiat -kohdassa on kerrottu, mitä tulisi tarkastaa. Kaikkia arviointiohjeessa mainittuja tarkastettavia asioita ei tarvitse tarkastaa joka kerta kun asiasta annetaan arvosana (ne ovat esimerkkejä). Jokaisen arvosanan (oivallinen, hyvä, korjattavaa, huono) kohdalla on kuvattu, miten asian tulisi olla (Oivallinen) tai sitten on esimerkein kuvattu tiettyyn arvosanaan (hyvä, korjattavaa, huono) liittyviä epäkohtia. Ohjeiden lopussa on viittaukset säädöksiin ja Eviran ohjeisiin. Jokaisella arviointiohjeella on oma numeronsa, versionumero ja julkaisupäivämäärä. Ohjeen lopussa kerrotaan, miten ohjetta on päivitetty. Tuoteturvallisuuteen liittyvissä tarkastuksissa kaikki vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen tarvittavat asiakirjat eivät välttämättä ole saatavilla tarkastushetkellä. Toimija voi toimittaa puuttuvat asiakirjat (koskee ohjeita , 16.1, 16.2, 16.4, 16.6 ja ) muutaman päivän kuluessa tarkastuksesta siten, että ne ovat valvojan käytettävissä ennen Oiva-raportin julkistamista (kahdeksan työpäivää tarkastuksen tekemisestä). Näin voidaan toimia, mikäli missään muussa tarkastetussa kohdassa ei anneta arvosanaa korjattavaa tai huono. Arviointiohjeet ovat julkisia ja ne on tallennettu Oivan kotisivuille oivahymy.fi - (polku: yrityksille - tarkastusohjeet). 5 Oiva-raportin julkistamistiheys Oiva-raportin julkistamistiheys määräytyy valvontakohteen suunnitelmallisen valvontatiheyden mukaan. Valvontatiheys on ohjeistettu Eviran ohjeessa Elintarvikehuoneistojen riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen (lausunnolla ollut ohjeluonnos). Oiva-raportti julkistetaan valvontatiheyden mukaan, enintään kerran kuukaudessa. Oiva-raportin julkistamistiheys on sama riippumatta siitä, onko laitoksen valvoja kunta, Evira vai aluehallintovirasto. Eviran ja Lapin aluehallintoviraston valvomissa laitoksissa tarkastushavainnot kirjataan säännöllisen valvonnan yhteydessä valvojan läsnäolon mukaisesti, päivittäin tai harvemmin. Tämä valvontakirjanpito toimii julkistettavan Oiva-raportin pohjana. Kooste voi käsittää 1 5 kuukauden pituisen valvontajakson laitoksen koosta ja toiminnan laajuudesta riippuen. Myös yritykset, jotka toimivat kausiluontoisesti julkistavat Oiva-raportin. Valvontakirjanpidosta voidaan tarvittaessa tulostaa ote annettavaksi toimijalle esim. keskustelujen tueksi tai hallinnollisten pakkokeinojen käytön yhteydessä. Valvontakohteen suunnitelmallisesta tarkastustiheydestä on valmisteilla erillinen ohje (Evira xxxxx ollut lausunnolla, viimeistellään parhaillaan)

7 Esittelijät Sivu/sivut 7 / 18 6 Valvojan toimenpiteet ja Oiva-asteikko Kaikille arvosanoille on määritetty kuvaus toiminnan vaatimuksenmukaisuudesta ja toimijan velvoitteista. Lisäksi aiemmin havaitun epäkohdan korjaamatta jättäminen voi, mutta ei tarvitse, seuraavalla tarkastuskerralla johtaa arvosanan heikkenemiseen, vaikka epäkohta ei itsessään heikennä tai vaaranna elintarviketurvallisuutta tai johda kuluttajaa harhaan. Kaiken toiminnan tulee olla lainsäädännön vaatimusten mukaista. Erikseen julkaistavissa Oiva-arviointiohjeissa annetaan tarkempia ohjeita ja esimerkkejä arviointiasteikon soveltamisesta. 6.1 Oiva-asteikon mukaiset toiminnat OIVALLINEN Toiminta on vaatimusten mukaista. Valvoja toteaa tarkastettavien asioiden olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Valvoja toteaa toimijan hallitsevan myös yllättävät ja satunnaiset epäkohdat sekä niiden korjaamisen omavalvonnallaan. Tarkastettavan asian osalta ei havaita puutteita eikä säädöstenvastaisuuksia, eikä asian suhteen ole huomautettavaa. HYVÄ Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Valvoja huomauttaa toimijaa havaituista epäkohdista kirjallisesti. Epäkohtien korjaamiselle ei aseteta määräaikaa valvojan toimesta. Valvoja tarkastaa pienten epäkohtien korjaamisen säännöllisen valvonnan yhteydessä silloin, kun samaa tarkastettavaa asiaa tarkastetaan seuraavan kerran. Erillistä uusintatarkastusta ei tehdä. Toimijan tulee korjata epäkohdat omaaloitteisesti, mikäli hän haluaa korottaa arvosanan oivalliseksi. Arvosana hyvä voi seuraavalla tarkastuskerralla joko muuttua oivalliseksi tarkastajan todetessa toimijan korjanneen epäkohdan, jäädä tasolle hyvä tai muuttua korjattavaksi, mikäli epäkohtaa ei ole korjattu. Asiaa avataan substanssikohtaisissa arviointiohjeissa. KORJATTAVAA Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Havaittu epäkohta vaatii korjaavien toimenpiteiden käyttöä. Valvontatoimenpiteitä on kaksi, vaihtoehtoisesti joko hallinnollinen pakkotoimiprosessi tai korjauskehotus määräaikoineen. Epäkohdat edellyttävät korjausta ja korjausten tarkastamista erillisellä uusintatarkastuksella. Pääsääntöisesti tehdään erillinen uusintatarkastus. Uusintatarkastuksen yhdistäminen seuraavana valvontasuunnitelman mukaiseen tarkastukseen on mahdollista niissä kohteissa, joissa käydään kerran kuukaudessa tai useammin. Epäkohdan korjaamisen varmistamiseksi tehtävää

8 Esittelijät Sivu/sivut 8 / 18 uusintatarkastusta ei tarkoituksellisesti saa siirtää seuraavalle suunnitelman mukaiselle tarkastukselle. Katso tämän ohjeen kohta uusintatarkastus Valvojan on pääsääntöisesti käytettävä elintarvikelain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi. Pakkokeinoprosessin aikana asiaan liittyvä hymiö ei voi parantua Oiva-raportilla. Pakkokeinoprosessi voidaan keskeyttää, mikäli toimija ilmoittaa korjanneensa epäkohdan. Tällöin tehdään uusintatarkastus asian varmistamiseksi. Tarkastus tulee tehdä 10 työpäivän sisällä tehdystä ilmoituksesta. Valvoja voi tarvittaessa pyytää määräajassa toimijalta kirjallisen suunnitelman epäkohtien korjaamiseksi kiireellisine aikatauluineen sekä toimenpidesuunnitelman siksi ajaksi kunnes epäkohdat on korjattu. Asiasta tulee neuvotella toimijan kanssa. Valvoja voi kuitenkin antaa toimijalle kirjallisen korjauskehotuksen määräaikoineen, jos siihen on olemassa perusteltu syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi valvontahistoriaan perustuva luottamus siihen, että toimija korjaa asian annetussa määräajassa ilman hallinnollisten pakkokeinojen käyttämistä. Korjauskehotukseen liittyvästä määräajasta tulee neuvotella toimijan kanssa. Valvoja voi tarvittaessa pyytää määräajassa toimijalta kirjallisen suunnitelman epäkohtien korjaamiseksi aikatauluineen sekä toimenpidesuunnitelman siksi ajaksi kunnes epäkohdat on korjattu. Asiasta tulee neuvotella toimijan kanssa. Jos toimija ei ole määräaikaan mennessä noudattanut korjauskehotusta, arvioidaan tilanne uudelleen. Jos elintarviketurvallisuus on edelleen heikentynyt, muttei vielä vaarantunut, jatketaan antamalla uudelleen korjattavaa-arvosana ja ryhdytään epäkohdan korjaamisen varmistamiseksi hallinnollisiin pakkokeinoihin. Mikäli elintarviketurvallisuus vaarantuu, annetaan arvosanaksi huono ja käynnistetään hallinnollinen pakkokeinoprosessi. Korjattavaa-arvosanaa annettaessa tulee arvioida miten suuresta riskistä on kysymys ja sen perusteella päättää jatkotoimenpiteistä. Korjattavaa-arvosanassa voidaan antaa epäkohdan osalta korjauskehotus tai korjaamisen varmistamiseksi voidaan ryhtyä hallinnollisiin pakkokeinoihin. Annettaessa korjauskehotus tulee tarkastuskertomukseen kirjata määräaika, johon mennessä epäkohdat on korjattava. Uusintatarkastus tulee tehdä 14 vrk:n (10 työpäivän) sisällä annetun määräajan umpeutumisesta. Pienet puutteet elintarvikehuoneiston toiminnassa eivät aina välittömästi heikennä elintarviketurvallisuutta, vaikka niiden osalta lainsäädännön vaatimukset eivät täysin täyttyisi. Tällaiset asiat voivat liittyä esimerkiksi kirjanpitovelvoitteisiin, kuten hygieniaosaamisen varmistamisen kirjanpitoon. Pienistä puutteista voidaan antaa korjattavaa-arvosana, jos samasta asiasta on aikaisemmin huomautettu ja annettu hyvä-arvosana, mutta tästä huolimatta toimija ei ole korjannut kyseistä epäkohtaa seuraavaan valvontasuunnitelman mukaiseen tarkastukseen mennessä.

9 Esittelijät Sivu/sivut 9 / 18 HUONO Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. Valvoja edellyttää toimijalta välittömiä korjaavia toimenpiteitä. Korjaaviin toimiin ryhtyminen ja lainsäädännön noudattaminen varmistetaan aina huono-arvosanan kohdalla hallinnollisia pakkokeinoja käyttämällä. Epäkohdat edellyttävät korjausta ja korjausten tarkastamista erillisellä uusintatarkastuksella. Pääsääntöisesti tehdään erillinen uusintatarkastus. Jos uusintatarkastuksen aikataulu sopii yhteen seuraavan valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen kanssa, uusintatarkastus voidaan yhdistää tähän. Kuitenkin valtaosassa kohteista tarkastustiheys on niin harva, että kohteeseen täytyy tehdä erillinen uusintatarkastus. Pakkokeinoprosessin aikaan asiaan liittyvä hymiö ei muutu Oiva-raportilla. Pakkokeinoprosessi voidaan keskeyttää toimijan ilmoitettua, että epäkohta on korjattu, jolloin tehdään uusintatarkastus asian varmistamiseksi. Tarkastus tulee tehdä 10 työpäivän sisällä tehdystä ilmoituksesta. Valvoja voi tarvittaessa pyytää määräajassa toimijalta kirjallisen suunnitelman epäkohtien korjaamiseksi kiireellisine aikatauluineen sekä toimenpidesuunnitelman siksi ajaksi, kunnes epäkohdat on korjattu. Asiasta tulee neuvotella toimijan kanssa. Puutteet elintarvikehuoneiston toiminnassa eivät aina välittömästi vaaranna elintarviketurvallisuutta. Huono-arvosana voidaan kuitenkin antaa tapauksessa, jossa korjattavaarvosana on annettu aikaisemmin ja epäkohtia ei ole korjattu annetussa määräajassa. 6.2 Uusintatarkastus Uusintatarkastus tulee tehdä aina, kun Oiva-arvosanaksi on annettu korjattavaa (C) tai huono (D). Uusintatarkastuksella tarkastetaan korjatun epäkohdan lisäksi muita asioita siten, että Oiva-raportti koostuu vähintään neljästä asiakokonaisuudesta. Pääsääntöisesti tehdään erillinen uusintatarkastus. Valtaosassa valvontakohteista tarkastustiheys on niin harvoin, että kohteeseen täytyy tehdä erillinen uusintatarkastus. Jos uusintatarkastuksen aikataulu sopii yhteen seuraavan valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen kanssa, uusintatarkastus voidaan yhdistää tähän. Uusintatarkastuksen yhdistäminen seuraavana valvontasuunnitelman mukaiseen tarkastukseen on mahdollista niissä kohteissa, joissa käydään kerran kuukaudessa tai useammin. Määräaikaa ei kuitenkaan ole syytä tarkoituksellisesti siirtää seuraavaan suunnitelman mukaiseen tarkastukseen. Epäkohdan korjaamisen varmistamiseksi tehtävää uusintatarkastusta ei tarkoituksellisesti saa siirtää seuraavalle suunnitelman mukaiselle tarkastukselle. Uusintatarkastuksissa käytetään samaa Oiva-asteikkoa ja samoja arviointiohjeita kuin suunnitelman mukaisilla tarkastuksilla.

10 Esittelijät Sivu/sivut 10 / 18 Jos tarkastuksella on annettu korjattavaa-arvosana ja korjauskehotus määräaikoineen, uusintatarkastus tulee tehdä 10 työpäivän sisällä korjauskehotukselle sovitun määräajan umpeutumisesta. Pakkokeinoprosessi (arvosana C tai D) voidaan keskeyttää toimijan ilmoittaessa, että epäkohta on korjattu. Uusintatarkastus tehdään viimeistään 10 työpäivän sisällä toimijan ilmoituksesta. Jos epäkohdan korjaaminen kehotuksen mukaisesti vaatii toimijalta paljon suunnittelua tai suurta työtä, esim. rakenteiden korjausta, annetaan korjaussuunnittelulle ja/tai korjaukselle tarkastuskertomuksessa määräajat. Jos kohteeseen tehdään tarkastus ennen tämän määräajan umpeutumista, voidaan suunnittelua tai korjausta vaativa kohta jättää tarkastamatta. Tällaisessa tilanteessa toimijan on myös varmistettava, ettei elintarviketurvallisuus heikenny tai vaarannu ennen korjausten valmistumista. 7 Oiva-raportti ja tarkastuskertomus 7.1 Yleistä raportoinnista Tarkastuskäynnin jälkeen syötetään tarkastuksen tiedot ja tulokset kuntatietojärjestelmään tai tarkastuseläinlääkäreiden Tarkkari-tietojärjestelmäsovellukseen. Tietojärjestelmä luo sekä Oivaraportin, että sen mukana toimitettavan tarkastuskertomuksen samanaikaisesti. Tarkastuskertomukseen on mahdollista lisätä kuvia. Samalla tallentuvat myös Eviralle raportoitavat valvontatiedot. Sekä KUTI-järjestelmästä että Tarkkari-ohjelmasta on tehty erilliset käyttöohjeet. Oiva-raportin tulee olla valmis ja julkaistu 8 työpäivää tarkastuksen tekemisestä (Eviran määräys Nro 1/2013) tai teurastamoissa 8 työpäivää tarkastusjakson päättymisestä. Oiva-raportti on kaksikielinen siten, että ohjelmasta tuleva teksti on automaattisesti suomeksi ja ruotsiksi (otsikot, kuti-riviotsikot jne.). Oiva-huomio ja tarkastuskertomukselle tulostuvat tekstit kirjoitetaan toimijalle sopivalla kielellä. Tarkastuskertomuksen vakiotekstin saa tarvittaessa vaihdettua ruotsiksi. Jos Oiva-huomio tehdään kahdella kielellä, ohjelmaan voi avata toisen Oivahuomioruudun ruotsinkielistä tekstiä varten. Näin raportin Oiva-huomioruutuun tulostuu ensin kaikki suomenkieliset huomiot ja sen jälkeen ruotsinkieliset. Tarkastuskertomukseen tulostuu tarkastuksen tehneen tarkastajan yhteystiedot. Kuluttajien nähtäville laitettavaan Oiva-raporttiin tulostuu ainoastaan elintarvikevalvontayksikön tiedot, Jos toimija tarvitsee uuden Oiva-raportin, se voidaan toimittaa uudelleen Itellan postituksen kautta. Oiva-sovelluksessa (Eviranet tai Tarkkari) olevassa valmiiden raporttien välilehdellä on lähetä uudelleen -painike, jota painamalla toimijalle lähtee uusi Oiva-raportti ja tarkastuskertomus. Oivaraportti näkyy sovelluksessa siihen asti, kunnes kohteeseen tehdään seuraava tarkastus ja raportti. 7.2 Raporttien tekeminen Valvontalomake täytetään rivikohtaisesti seuraavasti: Oivallinen Valvoja kirjaa rivikohtaisesti valvontajärjestelmään Oivallinen-arvosanaa vastaavan A- kirjaimen. Oivallinen-arvosanassa ei ole tarpeen kirjata selitystä kohtaan Oiva-huomio. Toimenpiteet-kohtaan ei myöskään tarvitse kirjoittaa mitään. Hyvä: Valvoja kirjaa valvontajärjestelmään hyvä-arvosanaa vastaavan B-kirjaimen. Valvoja huomauttaa epäkohdasta kirjaamalla tekemänsä havainnon kohtaan Oiva-huomio. Tähän kohtaan kirjattu huomautus siirtyy Oiva-raporttiin ja selittää kuluttajalle, miksi arvosana ei ole oivallinen.

11 Esittelijät Sivu/sivut 11 / 18 Kohtaan toimenpiteet kirjoitetaan rivikohtaisesti teksti, jonka halutaan tulevan tarkastuskertomukseen. Toimijalle annetaan kirjallinen huomautus. Toimijalle ei esitetä toimenpidevaatimuksia asian korjaamiseksi, jos arvosana on hyvä, koska hyvä-arvosana voi pysyä raportissa tarkastuksesta toiseen. Epäkohdan suhteen ei välttämättä tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin, jos asia ei edelleenkään heikennä elintarviketurvallisuutta tai johda kuluttajaa harhaan. Toimijalle kuitenkin kerrotaan toimenpidekohdassa, miten hän voi omatoimisesti korjata asian. Korjattavaa: Valvoja kirjaa valvontajärjestelmään korjattavaa arvosanaa vastaavan C-kirjaimen. Havaittu epäkohta kuvataan Oiva-huomio-kohtaan, josta se siirtyy Oiva-raporttiin kuluttajien nähtäville. Kohtaan toimenpiteet kirjoitetaan rivikohtaisesti teksti, jonka halutaan tulevan tarkastuskertomukseen. Jos tarkastaja katsoo pelkän korjauskehotuksen riittävän, kirjataan toimenpiteisiin toimenpide, johon toimija velvoitetaan sekä määräaika. Kun käytetään hallinnollista pakkokeinoa, toimenpiteisiin kirjataan toimenpiteen ja määräajan sijaan maininta siitä, että havaitun epäkohdan poistamiseksi annetaan erillinen päätös elintarvikelain mukaisen pakkokeinon käyttämisestä. Huono Valvoja kirjaa valvontajärjestelmään huono-arvosanaa vastaavan D-kirjaimen. Havaittu epäkohta kuvataan Oiva-huomio-kohtaan, josta se siirtyy Oiva-raporttiin kuluttajien nähtäville. Kohtaan toimenpiteet kirjataan rivikohtaisesti teksti, joka halutaan tarkastuskertomukseen. Tarkastuskertomukseen kirjataan epäkohdan osalta, että asian korjaamisen varmistamiseksi annetaan erillinen elintarvikelain mukainen määräys/päätös tms. ja hallinnollisten pakkokeinojen käyttö aloitetaan omana prosessinaan. Oiva-arvio ja -arvosana pysyvät annetun mukaisena siihen asti, kunnes pakkokeinon käyttämiseen johtanut epäkohta on korjattu. Tämän lisäksi valvontalomakkeelle täytetään rivikohtaisesti myös seuraamukset ja varmistetaan, että tarkastuksen perustiedot (esim. läsnä olleet) ja yrityksen markkinointinimi ovat oikein. Oivaraportille voi myös halutessaan lisätä mitä toimintoa tarkastettiin täyttämällä tarkastetut toiminnot -kohtaa.. Ei-tarkastetut rivit merkitään ei tarkastettu ja ne rivit, joita ei sovelleta, merkitään ei sovelleta. 7.3 Oiva-huomio Oiva-huomio, joka on nähtävissä Oiva-raportissa, on kuluttajalle annettava lyhyt selitys siitä, miksi yritykselle annettu arvosana ei ollut oivallinen. Oiva-huomio on lyhyt yleisluonteinen ja helposti ymmärrettävä lause, jonka kuluttaja ymmärtää. Se ei ole yksityiskohtainen selvitys tehdyistä havainnoista. Oiva-huomio kohtaan on aina kirjattava selitys sille, miksi arvosana ei ole oivallinen, jos arvosanaksi on annettu joku muu arvosana (hyvä, korjattavaa, huono). Oiva-huomio sidotaan tarkastettuun riviotsikkoon ja Evira suosittelee, että tarkastettavan rivin Oivahuomio olisi yhden lauseen pituinen. Tietojärjestelmiin on lisätty Oiva-huomiota varten mallilauseita. Lauseet ovat esimerkkejä, joita voi käyttää sellaisenaan, jos ne sopivat havaintoihin, tai joiden perusteella voi laatia itse asiaan sopivan Oiva-huomiolauseen. Oiva-huomion voi periaatteessa rakentaa sanan epäkohdan ympäri seuraavasti. Merkit tarkoittaa tarkastettua asiaa. Pieni epäkohta Pieniä epäkohtia pieni epäkohta. pieniä epäkohtia. Korjaamista edellyttävä epäkohta Korjaamista edellyttäviä epäkohtia epäkohta, joka edellyttää korjaamista. epäkohtia, jotka edellyttävät korjaamista.

12 Esittelijät Sivu/sivut 12 / 18 Välitöntä korjaamista edellyttävä epäkohta Välitöntä korjaamista edellyttäviä epäkohtia epäkohta, joka edellyttää välitöntä korjaamista. epäkohtia, jotka edellyttävät välitöntä korjaamista. Esimerkiksi: Pieniä epäkohta tilojen puhtaudessa Korjaamista edellyttäviä epäkohtia tilojen siivouksessa ja siisteydessä Välitöntä korjaamista edellyttäviä epäkohtia elintarvikehuoneiston puhtaanapidossa Tuotteiden jäljitettävyydessä on pieniä puutteita/epäkohtia Tuotteiden jäljitettävyydessä on epäkohtia, jotka edellyttävät korjaamista Tuotteita ei voida jäljittää, epäkohdat edellyttävät välitöntä korjaamista. 7.4 Toimenpiteet Yksityiskohtaiset tarkastuksella esiin tulleet asiat, havainnot ja epäkohdat tulee laittaa toimenpidekohtaan, jolloin ne ovat luettavissa toimijalle lähetettävässä tarkastuskertomuksessa. Tähän kohtaan kirjataan tarkempi kuvaus ja yksilöinti havaitusta epäkohdasta/epäkohdista sekä toimijalta mahdolliset edellytetyt toimenpiteet ja mahdollinen määräaika. Toimenpiteet kirjataan rivikohtaisesti ja ohjelma koostaa niistä tarkastuskertomuksen. Toimenpiteet-kohtaan kirjatut asiat tulostuvat vain toimijalle lähetettävään tarkastuskertomukseen. Toimenpide-kohtaan on aina kirjattava havaittu epäkohta, joka kertoo toimijalle, miksi arvosana ei ole oivallinen, jos arvosanaksi on annettu arvosana hyvä (B), korjattavaa (C) tai huono (D). Toimijalla on oikeus tietää, mitä tulisi parantaa. Tarkastuskertomuksessa tarkastettujen asioiden otsikoinnin alla tulee käsitellä vain ohjeiden soveltamisalan mukaisia asioita. Samaa asiaa käsitellään vain yhden otsikon alla. Esimerkki Oiva-huomion ja toimenpide-kohdan käyttämisen eroista. Tarkastuksella havaitaan, että ravintolan keittiö on erittäin likainen ja myös elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat vaativat kunnollisen puhdistuksen. Likaisuus heikentää jo elintarviketurvallisuuden. Arvosana: C korjattavaa Oiva-huomio (julkinen): keittiön puhtaanapidossa on korjattavaa Toimenpiteet (vain toimijalle menevä tarkastuskertomus): Keittiö on siivottomassa kunnossa; pöydillä, laatikoissa ja lattialla on pinttynyttä likaa. Pinnoilla, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa on likaa joka ei ilmiselvästi ole päivän työn jälkiä, vaan johtuu huolimattomasta puhdistuksesta tai puhtaanapidon laiminlyönnistä. Korjauskehotus: Kaikki pinnat on puhdistettava perusteellisesti. Puhdistustoimiin on ryhdyttävä välittömästi ja pintojen tulee olla puhtaat ennen toiminnan aloittamista. Asia varmistamiseksi tehdään uusintatarkastus, jonka xx.xx.20xx jälkeen. Jatkossa puhtaanapidosta on huolehdittava säännöllisesti ja huolellisemmin. 7.5 Tarkastuksella tehdyt muut havainnot Oivassa arvioidaan vain elintarvikelainsäädännön mukaisia asioita. Asiat, jotka eivät kuulu Oivaohjeiden mukaan tarkastettaviin asioihin, kirjataan kohtaan lisätiedot tai niistä tehdään erillinen tarkastuskertomus. Näitä asioita ovat esim. kauppanormit, meluasiat, sähköturvallisuus tai tupakkavalvonta. Oiva-arvioinnin ulkopuoliset asiat eivät saa vaikuttaa Oiva-arviointiin. Lisätietokohtaan ei kirjoiteta toimijalta edellytettyjä toimenpiteitä..

13 Esittelijät Sivu/sivut 13 / 18 8 Valvontatietojen julkistaminen 8.1 Oiva-raportin julkistaminen Oivahymy.fi-sivulla Oiva-raportti julkaistaan automaattisesti -sivuilla, kun valvontaviranomainen on esikatselussa hyväksynyt ja lähettänyt raportin. Raportti ilmestyy (10 vrk) viiveellä oivahymy.fi internet-sivuille. Viive varmistaa sen, että Oiva-raportti on postin tai sähköpostin välityksellä saapunut toimijalle ennen kuin se ilmestyy oivahymy.fi -sivuille. Samalla sivustolla on myös tietoa Oivasta sekä kuluttajille että yrittäjille. Sivusto on kaksikielinen. Vähittäismyynti- ja tarjoilukohteiden Oiva-raportit julkistetaan kuten yllä. Muut elintarvikehuoneistot saavat vuonna 2015 Oiva-järjestelmän mukaisen arvioinnin, Oiva-raportin ja tarkastuskertomuksen. Niiden Oiva-raportit julkistetaan viimeistään Asiaa ohjeistetaan myöhemmin. 8.2 Oivaraportin julkistaminen yrityksen omilla internetsivuilla Elintarvikealan toimijan markkinoidessa elintarvikkeita kotisivuillaan hänen on julkistettava Oivaraportit näkyvällä ja helposti havaittavalla paikalla kyseisellä avaussivulla. Markkinoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, joiden avulla toimija yrittää herättää kuluttajan kiinnostuksen ja saada kuluttajan asioimaan juuri omassa yrityksessään tai käyttämään yrityksen tuotteita. Markkinoinnilla ei tarkoiteta ainoastaan internetin kautta tapahtuvaa myyntiä. Jos yrityksellä on vain yhteissivut esim. ketjuravintola, myymäläketju, tai konserni, toimijoiden tulee sopia internetsivujen ylläpitäjätahon kanssa siitä, miten heidän toimipisteen Oiva-raportit saadaan ajantasaisesti näkyviin toimijan alasivulle. Internetmyynnillä tarkoitetaan tilannetta jossa yritys myy tuotteita internetin välityksellä. Ainoastaan internetin kautta toimivien elintarvikealan toimijoiden internetsivujen (internetmyynti, etämyynti, puhelinmyynti) etusivu rinnastetaan myymälän sisäänkäyntiin, josta syystä Oiva-raportti tulisi olla esillä yrityksen etusivulla. Etusivu on yrityksen sisäänkäynti. Raportin lisäämiseksi yrityksen internetsivulle on olemassa kaksi tapaa. Yrityksen omat Oivaraportit (pdf-muodossa) ovat ladattavissa Oivahymy.fi -sivuston yrityshakupalvelusta. Yritys voi tallentaa ne itselleen ja lisätä omille internetsivuille. Internet-sivulla tulee näkyä kolmen viimeisimmän tarkastuksen Oiva-raportit. Vaihtoehtoisesti avaussivulle on sijoitettava näkyvästi ja helposti havaittavasti linkki Eviran -hakupalveluun. Linkki johtaa suoraan -sivustolla yrityksen omiin Oiva-raportteihin. Hae yrityksiä hakupalvelussa käytetyt hakusanat jäävät www-osoitteen muistiin, mikä helpottaa linkin tekemistä oman yrityksen raportteihin. Yritykset voivat linkityksessä käyttää Oiva-sinettilogoa kuvalinkkinä. Kuva on ladattavissa yritysten käyttöön vain linkitystarkoitukseen oivahymy.fi -sivulta, mutta sitä ei saa käyttää markkinointitarkoituksessa. Oiva-raportit tai -linkki on pitänyt näkyä toimijan internetsivulla lähtien. Tämä koskee kaikkia myymälöitä ja tarjoilupaikkoja, jotka ovat julkistaneet Oiva-raportin alkaen. Jos näihin kohteisiin on tehty ensimmäinen Oivan mukainen tarkastus jälkeen, tulee Oiva-raportti julkaista yrityksen internetsivulla kuukauden sisällä tarkastuksesta. Muut elintarvikehuoneistot saavat vuonna 2015 Oiva-järjestelmän mukaisen arvioinnin, Oivaraportin ja tarkastuskertomuksen. Niiden Oiva-raportit julkistetaan viimeistään Asia ohjeistetaan tarkemmin myöhemmin.

14 Esittelijät Sivu/sivut 14 / Oiva-raportin esilläpito elintarvikehuoneistossa Oiva-raportin esilläpito sisäänkäynnin yhteydessä koskee niitä elintarvikehuoneistoja, joissa kuluttaja asioi riippumatta siitä, onko kyseessä ilmoitettu tai hyväksytty elintarvikehuoneisto. Toimijan tulee itse asettaa esille viimeisin saamansa Oiva-raportti sisäänkäyntinsä lähelle. Raportin on oltava esillä sisäänkäynnin yhteydessä, sen välittömässä läheisyydessä tai muussa kuluttajan kannalta tarkoituksenmukaisessa paikassa siten, että se on sopivalla korkeudella ja helposti kuluttajien luettavissa. Sisäänkäynnillä tarkoitetaan sekä ulko-ovea tai isoissa rakennuskomplekseissa, kuten kauppakeskuksissa tai kouluissa, kyseiseen elintarvikehuoneistoon johtavaa ovea tai elintarvikehuoneiston tiloja siten, että kuluttaja voi tutustua raporttiin ennen asiointipäätöstä. Mikäli pääsisäänkäyntejä (ovet/oviaukot, portit jne.) on useampia, ja ne ovat sisäänkäynnin kannalta selkeästi samanarvoisia, toimija voi valita minkä sisäänkäynnin yhteyteen Oiva-raportin asettaa esille. Mikäli sisäänkäyntialue ei ole selkeästi rajattu, tulee Oiva-raportti asettaa sellaiseen kohtaan elintarvikehuoneistossa, että se on kuluttajien kulkureitillä ja kuluttaja pystyy havaitsemaan sen helposti ennen ostopäätöstä (esimerkiksi nimikyltin yhteyteen sopivalle korkeudelle, ohikulkijoille esillä olevan ruokalistan yhteyteen, erilliseen telineeseen ennen sisäänkäyntiä). Ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot, joiden valvontatuloksia ei vielä ole julkaistu Oivan mukaisesti, voivat halutessaan tulostaa sisäänkäyntiensä yhteyteen ilmoituksen siitä, että heille ei ole vielä tehty tarkastusta, jonka tuloksia julkaistaan Oivan mukaisesti. Ilmoitus on yritysten itsensä tulostettavissa Oivahymy.fi -sivustolta. Ilmoitus yrityksen kuulumisesta säännölliseen valvontaan ja täten siis Oivan piiriin voidaan toimittaa valvontayksiköistä automaattisesti niille toimijoille, jotka ovat tehneet elintarvikehuoneistoilmoituksen kuntaan jälkeen. 9 Virheellinen Oiva-raportti Valvoja esitarkastaa Oiva-raportin ja tarkastuskertomuksen ennen niiden lähettämistä. Oivaraportti julkaistaan 10 vrk:n viiveellä raportin lähettämisestä toimijalle (posti, myös sähköpostimahdollisuus). Jos valvoja huomaa lähetetyssä Oiva-raportissa virheen, tapahtuma tulee poistaa kuntajärjestelmästä ja tilalle tehdään uusi tapahtuma oikeilla tiedoilla. Tekninen ohjeistus löytyy KUTI-ohjeista ja on saatavana omalta kuntajärjestelmätoimijalta. Jos toimija huomaa Oiva-raportissa virheen tai epäilee sellaista, toimijan tulee viipymättä olla yhteydessä tarkastuksen tehneeseen elintarvikevalvontaviranomaiseen asian selvittämiseksi ja tarvittaessa korjaamiseksi. Oiva-raportti ei ole hallinnollinen päätös, mutta todelliset virheet tulee korjata. Vain tarkastuksen tehneen elintarvikevalvontayksikön edustaja voi poistaa virheellisen Oiva-raportin ja tehdä uuden, jossa tiedot ovat oikein. Jos valvoja on tarkastuksen yhteydessä todennut tarpeen hallinnollisten pakkokeinojen käyttämiseen, elintarvikealan toimija saa ilmaista kantansa ensin asianosaista hallintolain (434/2003) 34 :n mukaisesti kuultaessa ja myöhemmin muutoksenhaun yhteydessä. Eviran tehtäviin ei kuulu näkemyserojen ratkaiseminen yksittäisissä elintarvikealan toimijan ja elintarvikevalvontaviranomaisen välisissä ristiriitatilanteissa, mutta Eviran tietoon tulleet palautteet otetaan huomioon kunnallisen elintarvikevalvonnan ohjauksen yhteydessä. Kuntien elintarvikevalvonnan yhteystiedot löytyvät Eviran internet sivuilta:

15 Oiva-valvontatietojen julkistaminen 10 LIITTEET 10.1 LIITE 1a. Ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen valvontalomake (IEH01) 01 Omavalvontasuunnitelma 1.1 Omavalvontasuunnitelma ja sen tarkastettavuus 1.2 Omavalvontasuunnitelman riittävyys 02 Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito 2.1 Tilojen soveltuvuus harjoitettavaan toimintaan 2.2 Tilojen kunto 2.3 Työvälineet, kalusteet ja laitteet 03 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus 3.1 Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus 3.2 Työvälineiden ja laitteiden puhtaus 3.3 Siivousvälinetilan ja siivousvälineiden puhtaus 3.4 Pakkausmateriaalien ja kuljetusastioiden puhtaus (asia katsotaan kohdassa 5.5) 3.5 Haitta- ja muut eläimet 3.6 Jätehuolto 3.7 Sivutuotteet 04 Henkilökunnan toiminta ja koulutus 4.1 Henkilökunnan työtapojen hygieenisyys 4.2 Käsihygienia 4.3 Työvaatteet 4.4 Henkilökunnan terveydentilan seuranta 4.5 Henkilökunnan perehdytys, opastus ja koulutus 4.6 Hygieniaosaamisen todentaminen 05 Elintarvikkeiden tuotantohygienia 5.1 Tuotannon yleiset järjestelyt (asiaa ei arvioita, ei arviointiohjetta) 5.3 Vesi ja jää (asiaa katostaan ohjeessa 2.1.) 5.5 Pakkaaminen 06 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta 6.1 Elintarvikkeiden säilytys 6.2 Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet 6.3 Kuumana säilytettävät elintarvikkeet 6.4 Jäähdytys 6.5 Lämpötilanhallinta valmistuksessa (asiaa ei arvioida, ei arviointiohjetta) 6.6 Pakastaminen 07 Myynti ja tarjoilu Tuoteryhmien erillään pito ja hygienia myynnissä ja tarjoilussa Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta myynnissä Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta tarjoilussa 10 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet 10.1 Erillään pito ja ristikontaminaatio 11 Elintarvikkeiden koostumus 11.1 Lisäaineet, aromit ja entsyymit 11.2 Ravitsemuksellinen täydentäminen 11.3 Muuntogeeniset ainesosat 11.4 Uuselintarvikkeet ja uudet prosessit 12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset 12.1 Ravintolisät 12.2 Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet 12.3 Nimisuojatut tuotteet 12.4 Muut tuotekohtaiset vaatimukset 12.5 Luomutuotteen aitous (toistaiseksi tulos ei näy Oiva-raportilla)

16 Oiva-valvontatietojen julkistaminen 13 Elintarvikkeista annettavat tiedot 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät 13.2 Ravintoarvomerkintä 13.3 Markkinointi (ravitsemus- ja terveysväitteet) 13.4 Erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät 14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit 14.1 Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit 15 Elintarvikkeiden toimitukset 15.1 Elintarvikkeiden vastaanottaminen 15.3 Kuljetuksen olosuhteet 15.4 Lämpötilan hallinta kuljetuksissa 16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys 16.2 Naudanlihan merkitsemisjärjestelmä 16.3 Merestä saadun kalan ja kalastustuotteiden jäljitettävyys (toistaiseksi tulos ei näy Oiva-raportilla) 16.4 Dioksiinipoikkeuksen alaisen kalan ja kalastustuotteiden jäljitettävyys 16.6 Takaisinvedot 16.7 Vähäriskisen toiminnan sääntöjen noudattaminen 17 Elintarvikkeiden tutkimukset 17.1 Omavalvontasuunnitelman mukainen näytteenotto 17.2 Tutkimustulosten perusteella tehdyt toimenpiteet Lääkejäämät (Ei tarkisteta ilmoitettavissa elintarvikehuoneistoissa) Kasvinsuojeluainejäämät Ympäristöstä peräisin olevat vierasaineet Hometoksiinit Prosessissa syntyvät vierasaineet Muut vierasaineet Muut kemialliset tutkimukset (toistaiseksi ei tarkisteta) 18 Oiva-raportin esilläpito 18.1 Oiva-raportin esilläpito

17 Oiva-valvontatietojen julkistaminen 10.2 LIITE 1b Hyväksyttävien elintarvikehuoneistojen valvontalomake (HEH01) 1 Hyväksymisvaatimusten noudattaminen 1.1 Tilojen, rakenteiden ja laitteiden hyväksymiset 1.2 Toimintojen hyväksymiset 1.3 TSE-toimintojen hyväksymiset 1.4 Talousveden vaatimustenmukaisuus 1.5 Puhtaan veden vaatimustenmukaisuus 1.6 Omavalvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus 2 Tilojen ja laitteiden kunnossapito 2.2 Tilojen ja rakenteiden kunnossapito 2.3 Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden ja välineiden kunnossapito 3 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus 3.1 Tilojen ja rakenteiden puhtaus ja järjestys 3.2 Pintojen, kalusteiden, laitteiden ja välineiden puhtaus 3.5 Haittaeläinten torjunta 3.6 Jätteiden ja jätevesien poistaminen 4 Henkilökunnan toiminta ja koulutus 4.1 Henkilökunnan työskentelyhygienia 4.3 Henkilökunnan työ- ja suojavaatetus 4.4 Henkilökunnan terveydentilan seuranta 4.5 Henkilökunnan perehdytys, opastus ja koulutus 4.6 Hygieniaosaamisen todentaminen 5 Elintarvikkeiden tuotantohygienia 5.1 Elintarvikkeiden tuotannon yleinen hygienia 5.2 Eri hygieniatason toimintojen erottaminen toisistaan 5.3 Vesipisteiden ja vettä käyttävien laitteiden hygienia 5.4 Sulattamisen, jäähdyttämisen ja pakastamisen hygienia 5.5 Käärimisen ja pakkaamisen hygienia 5.6 Elintarvikkeiden säilyttämisen ja varastoinnin hygienia 5.7 Sivutuotteiden käsittelyn ja varastoinnin hygienia 6 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta 6.2 Jäähdytettyjen tilojen lämpötilahallinta 6.5 Elintarvikkeiden tuotantoprosessien lämpötilahallinta 6.6 Pakastaminen 6.7 Lähetettävien ruhojen lämpötilahallinta 6.8 Työvälineiden desinfioimiseen käytettävän veden lämpötilahallinta 8 Elintarviketuotannon erityisvaatimukset 8.1 TSE-riskiaineksen käsittely 8.2 Ruhojen ja elinten puhtauden aistinvarainen seuranta 8.3 Naudanruhojen maitohappodekontaminaation hallinta 8.4 Trikiiniriskin hallinta 8.5 Jauhelihan ja raakalihavalmisteiden valmistus 8.6 Mekaanisesti erotetun lihan valmistus 8.7 Poron kuivalihan valmistus 8.8 Kalastustuotteiden loistarkastukset ja pakastamispakko 8.9 Munatuotteiden raaka-aineen laaduntarkkailu 9 Eläinten vastaanottaminen ja eläimiä koskevat tiedot 9.1 Rekisterikyselyt 9.2 Elintarvikeketjua koskevat ja muut vastaavat tiedot 9.3 Eläinten kuljettaminen 9.4 Eläinten merkinnät ja tunnistaminen 9.5 Hevosten tunnistusasiakirjat 9.5 Kirjanpito teurastettavaksi otetuista eläimistä 9.7 Teurastamolle tuotujen eläinten erottelu 9.8 Kirjanpito tuotantoprosessista poistetuista eläimistä (asiaa katsotaan kohdassa 9.5) 10 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet 10.1 Erillään pito ja ristikontaminaatio

18 Oiva-valvontatietojen julkistaminen 11 Elintarvikkeiden koostumus 11.1 Lisäaineet, aromit ja entsyymit 11.2 Ravitsemuksellinen täydentäminen 11.3 Muuntogeeniset ainesosat 11.4 Uuselintarvikkeet ja uudet prosessit 12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset 12.1 Ravintolisät 12.2 Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet 12.3 Nimisuojatut tuotteet 12.4 Muut tuotekohtaiset vaatimukset 13 Elintarvikkeista annettavat tiedot 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät 13.2 Ravintoarvomerkintä 13.3 Markkinointi (ravitsemus- ja terveysväitteet) 13.4 Erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät 14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit 14.1 Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit 15 Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden toimitukset 15.1 Elintarvikkeiden vastaanottaminen ja kaupalliset asiakirjat 15.2 Munatuotannon salmonellatuloksia koskevat asiakirjat 15.3 Elintarvikkeiden lähettäminen, kaupalliset asiakirjat ja kuljetusolosuhteet 15.4 Elintarvikkeiden kuljetuslämpötilojen hallinta 15.5 Sivutuotteiden lähettäminen, kaupalliset asiakirjat, kuljetusolosuhteet ja -lämpötila 16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys 16.2 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys 16.3 Merestä saadun kalan ja kalastustuotteiden jäljitettävyys 16.4 Dioksiinipoikkeuksen alaisen kalan ja kalastustuotteiden jäljitettävyys 16.5 Erityistilanteiden hallinta ja varautuminen 16.6 Takaisinvedot Elintarviketuotannon tutkimukset 17.1 Näytteenotto ja omavalvontatutkimukset 17.3 Veden ja jään omavalvontatutkimukset 17.4 Liha-alan salmonellaomavalvonta 17.5 EHEC-omavalvonta 17.6 Listeriaomavalvonta 17.7 Kampylobakteeriomavalvonta 17.8 Kalastustuotteiden histamiiniomavalvonta 17.9 Raakamaidon laatututkimukset Tuotteiden säilyvyystutkimukset Lääkejäämät Kasvinsuojeluainejäämät Ympäristöstä peräisin olevat vierasaineet Hometoksiinit Prosessissa syntyvät vierasaineet Muut vierasaineet Muut kemialliset tutkimukset 18 Oiva-raportin esilläpito 18.1 Oiva-raportin esilläpito

Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (HEH ), päivitetty

Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (HEH ), päivitetty Hyväksyttyjen elintarvikehuonstojen valvontalomake (HEH01 2017), päivitetty 1.1.2017 Tarkastuksen suorittaja: Tarkastuksen päivämäärä: Huonston nimi ja osoite: Markkinointinimi: Läsnä: Toteutus 1 Hyväksymisvaatimusten

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (IEH ) päivitetty

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (IEH ) päivitetty Sivu 1/6 Ilmoitettujen elintarvikehuonstojen valvontalomake (IEH01 1.1.2016) päivitetty 1.1.2016 Tarkastuksen suorittaja: Huonston nimi ja osoite: Markkinointinimi: Läsnä: 1. Omavalvontasuunnitelma 1.1.

Lisätiedot

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake IEH (päivitetty )

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake IEH (päivitetty ) Sivu 1/6 Ilmoitettujen elintarvikehuonstojen valvontalomake IEH01 2017 (päivitetty 1.1.2017) Tarkastuksen suorittaja: Tarkastuksen päivämäärä: Elintarvikehuonston nimi ja osoite: Markkinointinimi: Läsnä:

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Kalajoen kaupunki Ympäristöterveydenhuolto / terveystarkastajat Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään (elintarvikkeiden

Lisätiedot

OIVA Valvontatietojen julkistaminen

OIVA Valvontatietojen julkistaminen OIVA Valvontatietojen julkistaminen Mikä Oiva on? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin

Lisätiedot

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide:

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide: Liite 1qs, Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu (13.1.2014) Sivu 1 / 5 Tarkastuksen suorittaja Tarkastuksen pvm Huoneiston nimi ja osoite Läsnä: Toteutus A B C D Ei sovelleta Ei tarkasteta 1. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Raisa Romppanen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Mitä Oiva on?

Lisätiedot

Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontatietojen julkistaminen. EHY:n koulutuspäivät Säätytalolla 17.4.2015 Nina Kaario, ylitarkastaja, Evira

Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontatietojen julkistaminen. EHY:n koulutuspäivät Säätytalolla 17.4.2015 Nina Kaario, ylitarkastaja, Evira Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontatietojen julkistaminen EHY:n koulutuspäivät Säätytalolla 17.4.2015 Nina Kaario, ylitarkastaja, Evira Oiva:n laajentuminen 2013-2015 Oiva I: 2013 Vähittäismyynti-

Lisätiedot

Eviran ohje 10504/1. Elintarvikevalvontatietojen Oiva-julkistamisjärjestelmä

Eviran ohje 10504/1. Elintarvikevalvontatietojen Oiva-julkistamisjärjestelmä Eviran ohje 10504/1 Elintarvikevalvontatietojen Oiva-julkistamisjärjestelmä Esittelijä Marina Häggman Sivut 2 / 18 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 13.5.2014 Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö Tilastoja Oivasta Tilastot päivitetään ennen

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

Oivatarkastus. Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti

Oivatarkastus. Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti Oivatarkastus Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti Aikataulu Ympäristöpalvelut Helmessä Ympäristöpalvelut Helmen alueella Oivatarkastukset aloitetaan vähittäismyynnistä

Lisätiedot

Tarkastusprosessi. Oivallinen. TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLE X+6 vrk. Seuraava valvontasuunnitelman TARKASTUS- PÄIVÄ X. mukainen tarkastus

Tarkastusprosessi. Oivallinen. TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLE X+6 vrk. Seuraava valvontasuunnitelman TARKASTUS- PÄIVÄ X. mukainen tarkastus OIVA -valvontatietojen julkistaminen Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013, Posion ja Taivalkosken kunnat Ympäristöterveydenhuolto, Terveysvalvonta Päivi Klemola, Netta Lummela 12.6.2013

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Malviala Oy,

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Malviala Oy, LÄHETTÄJÄ Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Kirjapainonkuja 2 63300 ALAVUS VASTAANOTTAJA Malviala Oy / Töysäläinen Malviala Oy Teollisuustie 4 63600 TÖYSÄ Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Hoan Cafe, 2326291-9

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Hoan Cafe, 2326291-9 LÄHETTÄJÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskus PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Cafe Airo Hoan Cafe Merikannontie 3 B 00260 HELSINKI Pvm 1.6.2015 Tapahtumatunnus

Lisätiedot

Raportti 2/2014 Elintarvikkeiden tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastukset 2013

Raportti 2/2014 Elintarvikkeiden tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastukset 2013 Raportti 2/2014 Elintarvikkeiden tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastukset 2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. OIVA-RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Arviointiasteikko... 1 2.2 Tarkastettavat asiat...

Lisätiedot

Oiva-järjestelmä. Esityksen sisältö

Oiva-järjestelmä. Esityksen sisältö AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Evira 30.9.-1.10.2015, Helsinki Laatija: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Elintarvikehygieniayksikkö & Tuoteturvallisuusyksikkö Esittäjä: Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari

Lisätiedot

TRE:572/ /2017

TRE:572/ /2017 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 WATAMI SUSHI OY:N KUULEMINEN ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISESTA MÄÄRÄYKSESTÄ JA 68 :N MUKAISESTA UHKASAKOSTA Toimija

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205, 10232-10243, 10245,10249-10252 ja 12056-10307 Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10243 ja 10245-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus LÄHETTÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto PL 1199 70211 KUOPIO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Riistaveden palvelukoti Riistaveden Palvelukoti

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oiva- asteikko 2 Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu 1. Omavalvontasuunnitelma 2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus,

Lisätiedot

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE Toimija Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu

Lisätiedot

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere, SULO Oivahymy Tausta Mitä pilotissa tehtiin Kokemukset pilotista Jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10243 ja 10245-10262,10324-10327, 10331-10333 ja 10335 sekä ohje 18248 Alempaa näet

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205, 10232-10243, 10245,10249-10252, 12056-10321 ja 10324-10333 Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version

Lisätiedot

Elintarvikevalvonnan tulokset 2015 Elintarvikevalvonnan alueelliset koulutuspäivät Jaostopäällikkö Annika Nurttila

Elintarvikevalvonnan tulokset 2015 Elintarvikevalvonnan alueelliset koulutuspäivät Jaostopäällikkö Annika Nurttila Elintarvikevalvonnan tulokset 2015 Elintarvikevalvonnan alueelliset koulutuspäivät Jaostopäällikkö Annika Nurttila Elintarviketurvallisuus on Suomessa hyvällä tasolla Kotimaisten elintarvikkeiden mikrobiologinen

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita

Ajankohtaisia asioita Ajankohtaisia asioita Carmela Hellsten Oivatuloksia 2016 Laitokset 537 tarkastusta 16% 1% 39% Vähittäismyynti 4099 tarkastusta 13% 1% 47% 44% 39% A B C D A B C D 1 Laitosten Oivatuloksia Kala-alan laitoksissa

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Liha-alan laitoksen perustaminen

Liha-alan laitoksen perustaminen Liha-alan laitoksen perustaminen Marjo Ruusunen Webinaari, 31.10.2017 Yhteistyössä: Eviran Pk-neuvontahanke ja Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke Yleistä elintarvikeyrityksen perustamisesta Yleisiä

Lisätiedot

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1)

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Marika Jestoi Evira/Tuoteturvallisuusyksikkö Yleistä ohjeistusta aiheesta toivottu jo pitkään miten

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 1 Evira Ylitarkastaja 2 Miksi kalvoissa lukee Evira? Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 3 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 4 5 Oiva- tarkastukset tekevät tutut teidän

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO VASTAANOTTAJA Haikon kartano Spa Cafe Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 27.11.2013 Tapahtumatunnus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 28 Elintarvikelain 55 :n mukainen määräys, Spicetown Oy HEL 2016-009416 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys Määräaika

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus LÄHETTÄJÄ Kotkan ympäristökeskus Kotkantie 6 48200 KOTK VSTNOTTJ Kahvila Messi Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 16.10.2017 Tapahtumatunnus Kirkkokatu

Lisätiedot

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tytti Itkonen Evira / TUTU Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät 2012 1 Tuotekohtaisella omavalvonnalla Tarkoitetaan tässä omavalvontaa, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Leipäsirkus Oy,

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Leipäsirkus Oy, LÄHETTÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2 krs 70210 KUOPIO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VSTNOTTJ Leipäsirkus Oy Leipäsirkus Oy Pvm

Lisätiedot

2 Tilojen ja laitteiden kunnossapito

2 Tilojen ja laitteiden kunnossapito Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 2 Tilojen ja laitteiden kunnossapito 2.2 Tilojen ja rakenteiden kunnossapito Huomioitavaa: Tarkastettavat asiat: - Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oivaasteikko 2 Veli-Matti Aittoniemi / MARA Oiva-prosessi 4 OIVA-ASIAKIRJAT Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Tapahtumatunnus 110278 Inkiläntie 7 70340 KUOPIO

Tapahtumatunnus 110278 Inkiläntie 7 70340 KUOPIO LÄHETTÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2. krs 70210 KUOPIO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Lounasravintola Aika Työterapinen

Lisätiedot

KUTI vuodenvaihteessa ja tietovarasto

KUTI vuodenvaihteessa ja tietovarasto KUTI vuodenvaihteessa ja tietovarasto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9.2015 Katri Klingberg Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kuti-kokonaisuus valmistuu Puuttuvat osat valmistuvat

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Ympäristölautakunta Etp/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Ympäristölautakunta Etp/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristöterveyspäällikkö 03.10.2012 78 HEL 2012-010822 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohteet Reafin Oy, Leikosaarentie 26, 00990 Helsinki y-tunnus

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

Tapahtumatunnus 126389 Ajurinkatu 16 70110 KUOPIO

Tapahtumatunnus 126389 Ajurinkatu 16 70110 KUOPIO LÄHETTÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2. krs 70210 KUOPIO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Bowld1ner Bowl D1ner Oy Pvm

Lisätiedot

M-kauppa Arabia, Hämeentie 135, HELSINKI

M-kauppa Arabia, Hämeentie 135, HELSINKI LÄHEÄJÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskus PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA M-kauppa Arabia M-pikamarket PKS osakeyhtiö Hämeentie 135 00560 HELSINKI Pvm

Lisätiedot

Pienmeijerit valvonnan näkökulmasta. Suvi Ranta hygieenikkoeläinlääkäri Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto

Pienmeijerit valvonnan näkökulmasta. Suvi Ranta hygieenikkoeläinlääkäri Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Pienmeijerit valvonnan näkökulmasta Suvi Ranta hygieenikkoeläinlääkäri Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Elintarvikelaki 23/2006 muutoksineen 10 : Elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka on

Lisätiedot

Tapahtumatunnus 132281 Ajurinkatu 16 70110 KUOPIO

Tapahtumatunnus 132281 Ajurinkatu 16 70110 KUOPIO LÄHETTÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2. krs 70210 KUOPIO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Bowld1ner Bowl D1ner Oy Pvm

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205, 10232-10243, 10245,10249-10252, 10256-10322 ja 10324-10333 Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (5) 29 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Nimet Yildizaydin:lle HEL 2014-008718 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Alkutuotantopaikan nimi ja osoite: Läsnä:

Alkutuotantopaikan nimi ja osoite: Läsnä: 1/8 Elintarvikkedn alkutuotantopaikkojen valvontalomake TE -merkintä oittaa täydentävien ehtojen indikaattorikohtaa. Jos ko. kohdassa havaitaan puute, kunnan tulee toimittaa astuskertomus aluehallintovirastoon.

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Tuula Koimäki, Evira

Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Tuula Koimäki, Evira Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20 21.9.2016 Oulu Tuula Koimäki, Evira Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen (Eviran

Lisätiedot

Vilja- ja kasvisala - Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia tuotteita Vilja- ja kasvisala - Ruoka- ja kahvileipien valmistus

Vilja- ja kasvisala - Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia tuotteita Vilja- ja kasvisala - Ruoka- ja kahvileipien valmistus LÄHEÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2 krs. 70210 KUOPIO arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA Pvm 30.3.2017 apahtumatunnus 484265

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

ELINTARVIKEKONTAKTIMATERIAALIEN VALVONTA ELINTARVIKEHUONEISTOISSA. Merja Virtanen

ELINTARVIKEKONTAKTIMATERIAALIEN VALVONTA ELINTARVIKEHUONEISTOISSA. Merja Virtanen ELINTARVIKEKONTAKTIMATERIAALIEN VALVONTA ELINTARVIKEHUONEISTOISSA Merja Virtanen KONTAKTIMATERIAALIEN OIVA-TARKASTUKSET ELINTARVIKEHUONEISTOSSA 1/5 Tarkastus kohdistetaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Bowl D1ner Oy,

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Bowl D1ner Oy, LÄHEÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2 krs 70210 KUOPIO arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA Lounashuone Voltti Bowl D1ner Oy

Lisätiedot

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla 18.1. 2012 Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Käsitteitä *alkutuotannon tuote *alkutuotanto

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINTÖJEN VALVONTA

PAKKAUSMERKINTÖJEN VALVONTA PAKKAUSMERKINTÖJEN VALVONTA http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/pakkausmerkinnat/pakkausmerkintojen_valvontaohje_versio_4_1.pdf Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Hakasen leipomon kahvila, Näsilinnankatu 23, TAMPERE

Hakasen leipomon kahvila, Näsilinnankatu 23, TAMPERE LÄHEÄJÄ ampereen kaupunki, ympäristöterveys Frenckellinaukio 2 B 33100 AMPERE arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA Hakasen leipomon kahvila Leipomo M. Hakanen Ky Näsilinnankatu 23 33210 AMPERE

Lisätiedot

Alkutuotannon elintarvikevalvonta - valvontalomake

Alkutuotannon elintarvikevalvonta - valvontalomake 1/8 lkutuotannon elintarvikevalvonta - valvontalomake Tarkastuksen suorittaja: lkutuotantopaikan nimi ja osoite: Läsnä: Toteutus 1 Ylset elintarvikkden alkutuotantoa koskevat vaatimukset 1.1. lkutuotantopaikkailmoitus

Lisätiedot

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus. Hakasen kahvila Rautatienkatu, Rautatienkatu 12, TAMPERE

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus. Hakasen kahvila Rautatienkatu, Rautatienkatu 12, TAMPERE LÄHEÄJÄ ampereen kaupunki, ympäristöterveys Frenckellinaukio 2 B 33100 AMPERE arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA Hakasen kahvila Rautatienkatu Hakasen Leipomo Oy Pvm 10.3.2017 apahtumatunnus

Lisätiedot

Kivisaaren Piapojauhot, Haukanojantie 130, 25320 RAATALA

Kivisaaren Piapojauhot, Haukanojantie 130, 25320 RAATALA LÄHETTÄJÄ Salo Hornintie 2-4 24800 HALIKKO VASTAANOTTAJA Kivisaaren Piapojauhot Tuominen Kari Johannes Haukanojantie 130 25320 RAATALA Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 18.6.2015 Tapahtumatunnus

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 23.04.2014 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 23.04.2014 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) 16 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Vihannespaja Oy:lle HEL 2014-003779 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön ratkaisu

Lisätiedot

Seminaari elintarvikelainsäädännön, erityisesti hygienialainsäädännön soveltamisesta pk-sektorin yrityksiin

Seminaari elintarvikelainsäädännön, erityisesti hygienialainsäädännön soveltamisesta pk-sektorin yrityksiin Seminaari elintarvikelainsäädännön, erityisesti hygienialainsäädännön soveltamisesta pk-sektorin yrityksiin Säätytalo Auli Vaarala Hygieniayksikkö Evira Joustavuusmissio (fact finding) Joustavuusmissio

Lisätiedot

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 EVO-projekti 2015 Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 Ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira jussi.peusa@evira.fi Tässä esityksessä Käydään läpi pääpiirteittäin miksi kyseinen projekti mitä tavoitellaan

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10243 ja 10245-10262,10324-10327, 10331-10332 sekä ohje 18248 Alempaa näet ohjeiden

Lisätiedot

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 EVO-projekti 2015 Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 Ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira jussi.peusa@evira.fi Miksi? EU: Elintarvikeketjun rikollisuuden vastustaminen elintarvikkeiden koostumukseen

Lisätiedot

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Anne Fagerlund 18.1.2012 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004, 3 art. Virallisen valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira Elintarvikekuljetusten valvonta Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira 1 Säädösten keskeiset tavoitteet Vaatimusten ja elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&...

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&... Sivu 1/5 Kuntien VASU-raportointi 2012 Vastausaika 31-01-2013 14:06:22 Kuntien VASU-raportointi 2012 1. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö kuuluu? 2. A. Kunnan/valvontayksikön nimi Helsingin

Lisätiedot

SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset

SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset SALAATTIA ITSEPALVELUNA projektin tulokset Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelmaan kuuluva projekti, 2015 PROJEKTIN TOTEUTUS o Projekti toteutettiin normaalien perustarkastusten eli Oiva-tarkastusten

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus LÄHETTÄJÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskus PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Pick a Deli Finn Abstract Oy Kolmas Linja 16 00530 HELSINKI Pvm 20.4.2015

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika 1/5 OHJEISTETTU MALLIPOHJA OMAVALVONTASUUNNITELMA Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä Hyväksymisaika Hukkanen Tuija Juotasniemi Pentti Oikarinen Helena 2006/2007 2/5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Alueelliset koulutuspäivät 2017

Alueelliset koulutuspäivät 2017 Elintarvikevalvonnan tulokset vuodelta 2016 ja johtopäätökset vuodelle 2018 Alueelliset koulutuspäivät 2017 19.9 Marjatta Rahkio. 10.10 Arja Kaiponen Leena Räsänen Elintarviketurvallisuus Suomessa vuonna

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

Raakamaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta - maitoalan laitos

Raakamaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta - maitoalan laitos Raakamaidon tuotanto ja myynti Evira ja Maitohygienialiitto koulutuspäivä Raakamaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta - maitoalan laitos Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö

Lisätiedot

Ohje elintarvikehuoneiston riskiperusteisesta valvonnasta OHJE ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEISESTA VALVONNASTA SISÄLTÖ.

Ohje elintarvikehuoneiston riskiperusteisesta valvonnasta OHJE ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEISESTA VALVONNASTA SISÄLTÖ. Esittelijä Sivu/sivut 1 / 15 OHJE ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEISESTA VALVONNASTA SISÄLTÖ 1 Yleistä 2. Valvontaviranomaiset, valvojan pätevyys 3. Riskiperusteinen valvonta 4. Valvontamenetelmät ja

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen

Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen Valvontaohjelmat ja -suunnitelmat Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma ( VASU, 882/2004/EU osasto V, 41art.)

Lisätiedot

Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa

Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö,Evira Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Riskien huomioiminen Elintarvikelaki 6a (352/2011)

Lisätiedot