LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI"

Transkriptio

1 LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI

2 tg tn"p$$sthkh* Hvvfrn onnen toivotukset 25-vuotiaalle! On aika katsoa taaksepain. Miettia tate peivaa. Ja suunnitella huomista. Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n perustamisesta tulee kuluneeksi 25 vuotta ensi lokakuun 3 piiivzinii. Tapahtumarikkaita nuo 25 vuotta ovat olle t niin yhdistyksessa kuin luottoalallakin. Keski-ikiiisyys ei ole alkanut yhdistysta vaivata. Y hdistyksen.jdsenmaara on kasvanut tasaisesti. Toiminta on ollut vilkastaja saanut uusia muotoja. Jasenet ovat aktiivisesti osallistuneet yhdistyksen toimintaan. Luottoalan taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut kiihtyvalla vauhdilla yhdistyksen koko toiminnan ajan. Omaa kieltaan tasta kertoo poliittisten paattajien havahtumin n. Lukuisia uusia luottoalaa koskevia lakeia ia m?iiir?iyksi?i on saadeny ja valmisteltu viime vuosina. Myris kuluttajasuojaviranomaiset ovat kiinnostune t luottoasioista. erityisesri luor tojen markkinoinnista. Luottoasiat ovat harva se piiivii jonkin sortin uutisaiheena lehdistdssd, televisiossa ja radiossa. Eikli ihme! Rajehdysmdinen muovikorttien madrdn kasvu kuvaa omalta osaltaan luoton merkityksen korostumista. Kansalaisten kukkaroissa muovikortteja on tata nykyii yli 3 miljoonaa. Koska naita kortteja on paljon yksityishenkiloilla, Matti Meikalaistakin on alkanut kiinnostaa oma luottok lpoisuutensa. Miksi korttia ei mydnneta? Sitahan tuntee pian olevansa toisen luokan kansalainen, ellei jokin muovikortin reuna pilkista kukkarosta. Tietotekniikan ripeii kehitys lisaa entisestaan luolollisten maksu tadoien maaraa. Kaikki tama nopea kehityi iisaa luottoalan merkitystii ja asettaa uusia haasteita myds yhdistyksemme toiminnalle. Ei riita etta todetaan kehityksen suunta, vaan siihen on pystyttava vaikuttamaan. Yhdistykselliimme on hyvat mahdollisuudet vastata luottoalan tuleviin haasteisiin. Sen takana on Suomen elinkeinoelamaa laajalti edustava, vankan ammattitaidon omaava jasenistd. Ja ennen kaikkea intoa toimia yhdistyksen paamaarien hyvaksi. Yhdistyksemme perusta on rakennettu vankaksi. Kiitos siita perustajajasenille muille mukana olleille puuhamiehille ja -naisille. TamAn paivan ja huomisen luottomiesten on hyva rakentaa tulevaisuutta vankalle perustalle, Anne Leppiil?i-Nilsson paatoimittaja

3 I PERUSKIVEN Sylvester A. Perret Esko Tuovinen Sylvester A. Perret on Suomen ensimmeinen valsinainen Luottomies ja alan aatteellinen johtohahmo Suomessa. Penet on myds Luottomiehet - Kreditmiinnen -yhdistyksen perustajajasenia seke yhdistyksen ensimmiiinen puheenjohtaja. Vuonna 1967 hanet valittiin yhdistyksen kunniajaseneksi. Svenska Kreditmannafdreningen Stockholmin kunniajiisen hen on ollut v alkaen. Luottoalalle S. A. Perret tuli jo 1929 Suomen Luotonantajayhdistyksen palvelukseen. Luotonantajayhdistyksess:i hen toimi ensin luottoassistenttina ja mydhemmin osastopeallikkdna. Vuodesta 1949 alkaen Perret vaikutti Oy Stockmann Ab:ssii yhtyman luottopiallikkdna ja mycihemmin lisiiksi apulaisjohta- Jana. Elekkeelle paasynsa jiilkeenkin 1972, Petret on toiminut aktiivisesti erilaisissa neuvonta- ja asiantuntijatehtevisse. Perret on koonnut 5O-vuotta jatkuneen luottoalalla tydskentelyn ohessa mittavan,70 yksikkda k:isittiivan luotroalan kehitysre seke Suomessa etta ulkomailla valottavan Luottomies-arkiston. "Useiden kotimaisten ja ulkomaisten yhteisdjen ja erikoiselimien jiisenena ja myds puheenjohtajana toimiessani minulle on vuosikymmenien aikana kereantynyt runsas ja monivivahteinen luottomiehen yksityinen erikoisarkisto - varsinaisen, laajan luottoalan kirjastoni ohessa", Perret kertoo Luottolinkki julkaistussa kirjoituksessaan. Alkunsa Perretin mittava keraystyd sai hanen opiskellessaan Suomen Luotonantajayhdistyksen ja Gustav Pauligin Rahaston stipendiaattina Leipzigissa. Perret ryhtyi tuolloin ker?iemaan luottoalaan liittyvaa aineistoa: kiertokirjeirai, kirjallisuutra, vuosikertomuksia, esitteite, lehtiartikkeleita, lomakkeita jne. Tamen kokoamansa erikoisarkiston Perret luovutti l98l ELKA:n, eli Suomen Elinkeinoelziman Keskusarkiston haltuun, mutta on jatkanut vield taman j?ilkeenkin kehitystydte arkiston hyvaksi. Perretille mydnnettiin 1985 Liikesivistysrahaston toimesta ja Luottomies -yhdistyksen puoltamana Helija Olavi Ant-Wuorisen rahastosta miiararaha Luottomies-erikoisarkiston luetteloi mistehtava?in. Tyd paetryi kesekuussa 1986 ja lopullisesti nyt 87 arkistokansiota kasittava kokoelma on valmis kuluvan vuoden elokuussa. Monipuolisen luottoalan tydskentelyn ohessa Perret on ehtinyt vaikuttaa mm. kansainvelisess?i yhteistoimintatydssa. Sveitsistii lahtdisin oleva Perret on kuulunut mm. Schweizer Klub Finnland ja sen hallitukseen seka perustajajesenene Sveitsin Yst:iv?it Suomessa r.y:ssii. Perret on koonnut myds vaikuttavan, l7 mappia kdsittdvdn arkiston Suomen ja Sveitsin valisestd yhteistoiminnan kehittymisesta ja sen eri muodoista, mik:i lahjoitettiin Suomen Valtionarkistoon. Luottomiesten perustavassa kokouksessa l96l valittiin yhdistyksen sihteeriksi Stockmannin luottotarkastaja Esko Tuovinen. Tuovisella on perustamiseen liittyviin keytdnndn toimiin osallistuneena tarkka kuva liikkeellelahddsta. Nykyisin Tuovinen toimii Suomen Luotonanlajayhdistys r.y:n toimitusjohrajana. "Lahetin huhtikuussa I96l muutamalle kymmenelle yrityksissa toimivalle luottopaiellikdlle kutsun saapua keskustelemaan mahdollisen yhdistyksen perustamisesta", Tuovinen muistelee. "Alussa jouduttiin tekemiian paljon tydtii. Haalittiin nimi alalla tydskentelevisu - joita siihen aikaan oli vielii suhteellisen viihiin. Silloin luottoasioita hoitivat muiden tdidense ohella konttorf paellikdt, talousjohtajat ja muut vastaavat henkilcit. Luottotoiminta ei ollut niin selviisti j?iseniynytta erilliseksi toiminnaksi kuin nykyisin". Alkuaikoina koettiin myds ette luottotoiminta ei ollut yrityksisszi arvoaan vastaavassa asemassa. Se oli unohdettu muiden konltori- ja laskentatoimien joukkoon. A. K. Anttila Luottomies-yhdistystii perustamaan koottuun komiteaan kuulunut KOP:n luottotieto-osaston silloinen paallikkd, valt.- maist. A. K. Anttila on ollut vahvasti mukana kehittamasse alan kirjallisuutta Suomessa, ja han on toiminut myds Iuennoitsijana alan tilaisuuksissa.

4 MUURAAJAT Tavoitteeksi as tettiin luottotoiminnan aseman selkeyttdminen 'kille ammatissa oleville muodol- "Yhdistys on tarkoitettu kai, ja sille kuuluvan aseman saavut- lisesta hierarkiasta riippumatta.!aminen organisaatioissa. Tama onkin toteutunut hyvin. "Nykyisin teknillinen kehitys Jopa siinii maerin, ette jotkur on keantenyt asetelmia taas toiseen suuntaan. Kun tietokoneet mukaan on katsottu vahan liian- ovat esittiineet ajatuksia joidcn ovat tulleet mukaan, niin luottoosastojen henkildstdt pienenevat. Niiin joukko ei ole enee niin hokin valjzisti luottoalalla olemista. Hallinnolliset tehrav:it ovat vemogeeninen, kuin mita se on ol- henlyne 1", Tuovinen miettii. "Viime vuosina on selva tr ndi ollut se, ett:i luottopaaillikkdvakanssit ovat ja:imassa pois, ja relltevat siirreta?in j?illeen aikaisempaan tilanteeseen. Luottop?iiillikdille annetaan muita tehtdvid, kuten rahoitukseen liitty-! i:i tehr;ivi:i. Luotto-osastoilla ei en:i:i riita piiallikkdtason tehta-!i4". Lahtdkohta on vain tella kerlaa toinen. Nyt alaa arvostetaan Ja sen merkitys tiedostetaan. Yhdistyste perustettaessa yhdcksi pcrusperiaatteeksi sovittiin, ett?i vastoin joidenkin muiden maiden kaytentda, yhdistykseste.i haluttu tehdd herraklubia, jossa vain paiallikkdtaso ja "tirehldciril" istuvat keskustelemassa hienoista asioista. lut joskus aikaisemmin", Tuovi nen sanoo. "Suuri jasenkunta on kuiten kin tietylla tavalla tu. oohan sen ominaispaino toisenlainen. Tdt:i kuvaa hyvin sekin, etta kun alkuvuosrna yhdistys joutui antamaan pyytamatte lausuntoja lakiehdotuksista, niin viime vuosina se on saavuttanut "salonkikelpoisuuden" ja silra pyydeteain lausuntoja. Yhdistyksen arvostus on siis julkisen vallan taholla kasvanut", Veikko Kauppi Anttila on toimittanut muun muassa luottoalan ensimmaisen kir.jan. "Liikepankkien luottotietoroiminta". Tiim?i kirjanen anloi mydhemmin heretteen tehda laajemman alaa koskevan ohjekirlan. "Liikeyrityksen luottotoiminnan", joka ilmestyi Tara yritysluottoasioita k:isittelerae teosta olivat tekemessa Anttilan ohella S. A. Perret seka Esko Tuovinen. Teoksen painos k?isitti 2000 lappaletta Ja syksyyn l97l menn.jsii oli myyty jo noin 1500 kilppaletta. mika osoittaa ettii rar\etta taman tyyppiselle kirjallisuudcllc on ollut. Kirjasta tehtiin myds sopimus sen kiiantamisesta ja julkaisemisesta Ruotsissa. Lr.rottomiesten perustajajiiseniin lokeutuva ekonomi ja varatuomari Veikko Kauppi roimi pitkain Luottotieto ry:n toimitusjohtajana. Monet tehtavat luottoalan johto- ja asiantuntijateht:ivisse ovat kypsytteneet syv:illisen nekemyksen alasta. Kauppi on seurannut aktiivisesti myds ajankohtaista henkilcirekisterilakia, siihen liittyneita lakiehdotuksia ja kehirysvaiheita. Luottolinkki l,zl983 lehdessii hen esitti alan niikemyksen tilanteesta. "Talouseldmaan tulevan - myds tavaraluoton saajan - on hyvaksyttev:i tictynlainen julkisuus. Eike rehellisclla yrittajailla mitean peitelt?ivaa olekaan. Uusi lakihanke suorastaan tarjoaa suojelua taloudelliselle rikollisuudelle. Site mina en hyviiksy!". Kauppi totesi myds tuolloin, ettii kuluttajaa suojaraan jo liikaa. Holhous alkaa mennii liian pitkelle. Kauppi vasrusri myds tarpeettoman raskasta ja liian pa:itdsvaltaista virkamiesorganisaatiota, joka syntyisi uuden lain mydte. "Henkildtieroliikenteen esteita ei saa rakentaa', Kauppi jyrisi. Nein siis Samaisessa Luottolinkissii Kauppi kuitenkin vakuutteli uskoaan alan tulevaisuuteen. "Luottotietoja tarvitaan, luottovekee tarvitaan. Tietokoneeseen voidaan sydtda faktat, mutta kone ei tee arvioita eik:i johtopeetdksia. Pelkill?i numeroilla ei perjdt?i. Tamii on inhimillinen ala - ihmiselta ihmiselle". Kaupin ndkemys petee vielai tena paivenakin sellaisenaan - huolimatta tietotekniikan murroksesta. Tekoelyyn on viela paljon matkaa.

5

6 Puheenjohtajan puheenvuoro Seppo Reimavuo: Luottomiehet - Kreditmfrnnen r.y. 25 vuotta Luottomiehet - Kreditm:innen r.y. teyttae 25 vuotta g6. Yhdistys on siis perustettu Luottoalan yhdistykselle 25 vuo_ den ikii on huomattava saavutus, srila esim. Ruotsin vastaava yh_ olsrys on perustettu vuonna Tanskan 1982, Norian I9g5 ia Ranskan Irlannin luoitoinstituutti on perustettu 20 vuotta sitten. Yhdistyksemme varhaiset kan_ sainvd liset siteer Englantiin ia Yhdysvaltoihin ovat luonnollsia Ja ymmarrett:ivia, koska vain neiss:i luottoalan perinteisisse matssa oli aktiivista toimintaa ja uutta oprttavaa suomalaisille Iuottomiehille. Suomen luottoalan yhdistyk_ sessii on noin 700 henkrldjasenrd. Ruotsrn yhdistykselle on 80 je_ sente, Norjan yhdisrykselle on 165 jasenr:i ja Ranskan yhdisrvksella on 450 jiisenrd. Yhdistyksemme henkilcijii_ senmaer:i on kansainvalisesti tarkasteltuna suuri kolmesta syysta: - erziiss?i maissa painopiste on laajassa yntysten jasenmae_ rassii (esim. Ranska), - erzilssa maissa jziseniksi ote_ taan vain luotropeallikdite (esim. Ruotsi), - erarssa maissa on kaksi luot_ toalan yhdisrysta (esim. Tanska). Luottomiehet - Kreditmiinnen r.y. on tanaan koko luotto_ alan kattava jasenyhdistys. Se ei ole luottopeellikdiden salaseura, vaan mukana on myds pankin_ johtajia, talous.johtajia, luoton_ valvojia, perint?ikesittelijdita, reskontranhoitajia, luottotieto_ tutkijoita ja muira luottoalaila toimivia ammatti-ihmisie. Samalla jesenkunnan sukupuolija- Kautumassa on vuosien varrella rapantunut muutos. Tanaan je_ senlstai puolet on naisia. Tame on meille sopiva suomalainen malli. Yhdistyksen elinvoimaisuuden drkeimpia rekijdid on sen epevirallinen organisaatio. yhdistyksen kokoukset ovatkin toimineet avoimena kohtauspaikkana, Jossa luottomiehet ovat voineet tutustua kollegoihinsa ja t5man j:ilkeen pita:i rarvittaessa yhreyft A torsxnsa ammattiasioissa Erityinen huomio ja kiitos on annettava kuitenkin yhdistyksen perustajille ja myds mydhemmille vetejille. Yhdistyksemme perus_ tajat ovat olleet luottoalan todel- Iisia uranuurtajia.

7 Oy Union-Oljy Ab:n rulosjohtamispolitiikka on herattanyt laajasti mielenkiintoa. T?isse artikkclissa rahoitusosaston osastopaiallikkcj Matti Sampakoski kertoo mista on oikein kysymys. Osastopiiiillikkii Matti Sampakoski Tulosjohtaminen Union-Oljyn rahoitusosastolla Tulosjohtamisen peepiirteitii Kun tiet:ie, mihin on menossa, osaa paremmin perille. Nliinkin lyhyesti voidaan ilmaista Tulosjohtamisen eres olennainen pii.- re. Yll:i olevaan sisaltyykin perinteisesta suunnittelusta poikkeava ajatus; panosten suunnittelun sijasta keskitytean tulosten suunnitteluun. Edellii mainitun lis?iksi Tulosjohtamisen tunnistaa mm. seuraavista seikoista: - suunnittelu on ideoivaa ja luovaa - tydtavat ovat joustavia - tydskentelyii ohjaavat yhdesse sovitut tulostavoitteet - erilaisuus on mydnteinen volmavara - seurataan tulosten saavutta- mlsta - ihmisia palkitaan mukaan tulosten 8 Jotta Tulosjohtamisen avulla saavutettaisiin mydnteisiii tuloksia, tulee koko tydyhteis6n saada riitt:ivesti ammattitaitoisten kou- Iuttajien opastusta. Samoin on v;iltamatcjnte, etta myds yrityksen ylin johto varauksetta tukee ja omilla toimillaan edistee uuden johtamistavan kayttddnottoa ja vakiinnuttamista. sen Tulosjohtamistietoutta. Pari keftaa vuodessa luottojaostojen paellikdt kayvat kunkin alaisensa kanssa tuloskeskustelun, jossa yhdessa sovitaan mm. avaintulokset, tulostavoitteet, avaintehtavat ja valtuudet. Kerran vuodessa ty6stetean tulostoimenkuva Ja tulostoimintasuunnirelma. alainen haluaa sitoutua saavuttamattomissa oleviin tulostavoitteisiin, jolloin esimiehen pitaa ryhtya jarrumieheksi. Varsinkin ensimmeisissa tuloskeskustcluissa on paikallaan yhdesse mrettie hyvinkin tarkasti, milla avaintehtevillii kukin avaintulos saavut.'- taan. Tulosten saavuttamiseksi tarvittavat valtuudet sovitaan Tyypillisi?i luotonvalvo1an kunkin kykyjen ja halujen mu- avaintuloksia ovat eriiantyneen kaan- saatavan kierto, luottotappioiden Seurantaa varten tarvltsemme Tulosjohtaminen taso, luottokelpoisten asiakkaf useita eri rapo teja. Esimerkiksi rahoitusosastolla den pysyvyys seka viivestyskorkojen luotonvalvojat seuraavat itse vii- veloittamisen taso. Keskuskoittain ATK-yhteenvetojen Lukijoiden ammattitaustantelussa sovitaan kullekin avaintulokselle avulla omien asikkaidensa er2i2in- huomioon ottaen keskityn kertomaan tulostavoite eli kuinka tyneiden saatavien kiertoa. Tay- Tulosjohtamisesta yhticimme hyvin pitae onnistua. Tulostadellinen, kaikkia avaintuloksia kahdella luottojaostollavoitteen on oltava riitteven haas- koskeva seuranta suoritetaan tu- ja jatan rahoitus- ja rahaliikenne-tavatehtavisse mutta kuitenkin saavutettaloskeskusteluissa. Nziitii tilai- toimivat tarkastelun vissa oleva. Voitaisiin olettaa, etsuuksia hycidynn?imme lisaksi si- ulkopuolelle. t?i esimies pyrkii piiskurimaisesti ten, etta alainen ja esimies antavat Koulutus aloitettiin ulkoisten liian tiukkoihin ja alainen vastaavasti toinen toisilleen tosiasioihin konsulttien avulla vuonna l983ja liian helppoihin tulosta- perustuvaa, rehellista palautetta. sita jatkettiin omin voimin siten, voitteisiin. Kaytantd on osoittanut Alussa avaintulosten ja tulos- etta telle hetkelle kaikki ovat asian useimmiten olevan tavoitteiden ldytaminen jokaisel- saaneet vehintaen rautaisannok-peinvastoin; vastuuntuntolnen le oli vaikeaa. Nyt olemme tyyty-

8 \:iisia. crta kdvlnme tu loskes kus kit\cmiscn muoto. jonka nrc c\i telut la sovlinme tutlosloinranku-miehet liian usein unohdalnnle. \ i\lir ja -t oim id tas uu D n i{elm ista \ k\ilokoh taisesti. Yksrliin vas ruulllslru\ paihirtad aina kollek- I ii\ isen r astu u tlo nr u udall Kokemukset Palkitseminen K!s!iInne cr riain koullrtustiliislludcn osallistlrjiltr. nliki t Lrlos jr)hlanli\c\sir on enilen llroltanlrt I!ydl'I!sIii. lloa je hv\'.inolo '\ fr o\tamnle hlriri tuloksie. Srk\1.nlmc palk rtse t,-dnlekijaii.rrt.r. ettri esimerkiksi hirrcn t\a; ta\ tiin\a on alna marokkolrlscn k Ll pputorin nlikdincn lllnentlien r)r u kl rhkerlrulla.ia toiincn t:ir lr\ Lta. Scn sijaan pelkitscrnrrra hr- vist:i :ui,)k\i\la Vaikka rahe on niin i.rnhlr kcksinlo. ettii sit:i rlkra ol tunnatla. Sainr rc nrnr. \curaa\ii1 vilslauk\1a: sel\'a tietoislrusiitai. nririi nri ltlllli1 ()dolcttar iulostavoi!tccl o! al kaikrllc scl\alr tiedanrnle. nrllli tolnrcnpilcil lai sravutalnnrc lulostl\ oi!l.cl asioiden Lifkc\siarjcsl"_s on sclva,., to lihcs kaikilla. se on versil llra pelklts.mi\!apa. Arnakean l,,r\lrrseksr elnme ole kavtliineel - \'oimmc kcskuslella r\oinrcsti ongelnrslt tulosta!oi!tcisiin siloululni \rr lup.rlkkioita. laan olclrrlrte nen 1a niiden sail!lrttardi arl r i'inkcr-taiscstr!arkistaneet klru - tlloll\tauo on ptfantunul.a r'rrlripalkkoja. Lisaksi ol.nrlltc nllr ir\ sasloissa lnuiden henkilii.,ihlir\ten orrllnilisulrksicr ohella slfcssl \ anc n!\'ll \ t Ildelll ole\an lisiiksi kokcnruksierdm. il lcntia lausuma. jonklr :LnIllnL'cI anl\ lsla patnoaf\t:t sain ersinlmaiisessai koullrtustilei ',.[rr L\ ]nlpilan IchlerSan nimitei suude\saln olleelta nuorelte. ull ::r\ in hcrkildn!uloshaku isuudel sillc iisioillc llliclensi u\1)inna pirrivil!d h.l1krloltar "Tli lnaih:ln on Rahoitusosrston vahvuus on I t henkiliiii, joista ncljii toimii rahoitus- ia lf. \iinpi csinrcrk;ksi ntolcmpien L,,ll(iiNo\loicn pa:illikiil on voi{u jhan luonnollincr juttu.' OIcn rahaliikennetehtd!issd. l\'luut I5 tr'iiskentelerit kahdella luottojaostolla, joidcn vastuualuccsccn kuuluvat luottojcn :r Lnr itt:ii ornal!a ositstolla. Rch hanen kanssaan samer miclt:i 'I mr-iintlminen, luottotietoien hankkiminen, luoton!alvonta ja perintd sekt mrvntireskontran hoi-!llr LUnr u\lll K\en anltill tcn lu ulosjohtanlinen on luonnollinen l.fkkuastr roinrinnasta on pal Juttu. to. TALOUSHALLINTO- Va rato irn it us jo lt tajil Juhani Auranto S ih teeli Aila PietiLi Oy Union-Otly An JA.IIiR.IESTOTOI]\'IINNOT. P.iIiKON'T'IORIORGdNISAATIO.IA HENKILOSTO.larjesldt.ia Tuotek oordinaa t io apulaisjohtaja Ju hani Bremer Laki ja el;ikcasiat ApulaisiLrhaaja \reijo Ollikainen Osastosihteeri Ecva Eriksson Rai.ja Flod H cn k iliistdasiat l I.n kildsrctpiailik kit.\ nl ti Luttinen A nncli Aalt<r B.fsdis Vir tanen Rahoitus Osastopaallikkd Matti Sampakoski Hnoltoasemamarkkinoinnin luotonvalvontajaosto Luottotarkastaja Silkka Vallas 6 hcnkei S u u rma rk k inoin n in luottovalvontaiaosto Luoltolarkastaja Kaarina Becklin 7 henket Pidkassa Pirkko Nyman Scija Salrnine a Kirsi Kaukanen Talous Apulaisjohtaja Hcikki Laurinmiki Osastosihteeri Kai ja Jorasrnaa K irjanpito- ja Vcrotusjaosto K i.janpitopaallikkd Pir jo Rantala Kir.janpito 5 henkeii Osto la sk ut 3 henked Laskutusjaosto.laostopiallikkd Elias Kurnpulaincr Lrofiokorttilaskutus I I henkeii Asiakaslask tus 5 henkei Laskentajaos!o B u dj cu ipai:t I lik k ct Christian Sundrnalr 7 henke?i Kul jetus- ja Konttoripalvelu jaosto J aostop?iiillikij Yrjct PautofT v.s. Christian Sundman 4 henkc, Konttoripalvelu Esimies Martti Varakoski I I henke:i

9 KO SKA TARVITSET NAITA RAHOITUSRATKAIS IlivrroplvionneN naho rrus Laskusaamisten rahoiluspalvelua suosittelemme silloin. kun haluat vaoauttaa lilisaamisiin sitoutuneita varoja tuottavanipaan kiertoon. Vientifactorine{ahoitulsen etuihin kannattaa tutustua sil-ldn ErfiTa]uat ettii rahoitus ka! taa myiis vientisaamisiin liitty/iin luottoriskin. Ostolaskuien rahoitus sopii silloin, kun tavara on edullisinimillaan ia aiot hankkia sitii suuret miiiir?it kenallaan. Vuokasooimusten rahoitusdalveluun kan- ;attaat"tuitg;illoin-[unta[i-tmuunaairtai men omaisuuden tai toimitilojen vuokrasopimukset kiiyttdpiiiiomaksi. ItwEsronlrmN RAHoITUS Leasing-rahoitusta kvsvt silloin. kun haluat nooeasti vanhener,ie;l=-ajtteiden ia koniiden ostamisen sijaan vuirkrata ne kaltititsi ja sijoittaa sii[styneet kiiteisvarat tiirkeiimpiin kohteisiin. AUtgjCn rahsttusleaslng sopii rahoitusmuodolsi yritykselle. iolleiito on tvitv?iline jajdnka hyriistii hoidosta hahiaa hyiityii vuokrakauden lopussa. Autoliikkeelle tiimii rahoitusjiirjestely merkitsee kiiteiskauppaa. Investointien rahoitusnalvelu -esite kannattaa lukea mm. sitloin*un hatuatla1,'ttiien-yvtresi tuotannollisten investointien hankintaan myiinnettiiviin 80 0/o lw-huojennuksen. Keupeu MHorrus Osamaksusopimusten rahoituspalvelu sopii silloin, piiiioman uusiin tuottaviin liiketoimiin. Mvrrntisopimusten rahoilusdalvelua suosittelenune sil- FfiTun tgit myynusopgnahhtaisla rahoitusmuotoa- jossa ei edelll'tetii erillistii rahoituslimiittie MmnoTELESYR Miho-TELESYR -jiirjestelmd toimii osana Yhdyspankin asiakas' paetejeiestelmae. Sen avulla y,rityksesi saa ajanlasaista lieloa ja voi nein operoida entish nopeammin ja tehokkaammin. Kvsv lrsaa Kysy lisii?i SYR-rahoituksen eduista la SuouEx YRITYSMHOITUS OY SrrresAAREN KAru 14 A,00550 HELsINKI, puhelin 90'77281

10 Uusi eurooppalainen luottoj iirjestii saksalaiset, italialaiset, hollantilaiset, espanjalaiset sveitsileiset laisista l:ihtdkohdista on perus- luottoalan tuntemusta eurooppa- Federation of European Credit Management Associations kollegat olivat etukateen ilmoittaneet kannattavansa yhteistydn taa yhteinen jerjest6. Ruotsin ( edustajan Bengt Lindbergin ehdotuksesta uusijarjestd sai nimen FECMA) perustettiin Windsorin lisa:imiste. Suomea edustivat kaupungissa Englannissa Luottomiehet - Kreditmennen Federation of European Credit ryrn hallituksen puheenjohtaja Management Associations FECMA:n perustamista kannatti I3 maan luottoalan jerjestti- Seppo Reimavuo ja ulkomaantoimikunnan puheenjohtaja (FECMA), jen edustajat. Uudella jerjestiillii Thomas Feodoroff. on kaksi keskeistii tehtiivee; se parantaa luottohallinnon asemaa eurooppalaisissa yrityksisse ja edistiiii vientisaatavien Vice President Suomesta suojaamista. Aloite briteilt?i Englantilainen Institute of Credit Management Ltd. oli kut- 5unut eri Euaoopan maista luotroalan Jdrjestdjen edustajar keskust.lcmaan yhteistydn tiivistamisesta Ja yhteistydn eri muodoista. Paikalla oli 25 edusrajaa Tanskasta, Ranskasta, Irlannista, \orjasta. Ruotsista, Englannista Jr Suomesta. Lisdksi belgialaiset, FECMA syntyy Isanniit olivat laatineet l6- kohtaisen esityslistan, jonka mukaisesti kartoitettiin luottoalan yhdistysten toimintaperiaatteita Ja -tapoja, tarjottavaa alan koulutusta seke julkaisutoiminraa eri maissa. Lis?iksi keskusteltiin mm. siit:i, mink;ilaisia toimintaperiaatteita (Ethical Code) luottopziellikdn tulisi soveltaa omassa tydssa:in. Kokouksen kuluessa todettiin yhteisesti, ett:i paras tapa edistaiai FECMA:n asioista pedrfia neuvosto (Council), johon kuuluu yksi edustaja kustakin luottoalan j:irjestdsta. Asioiden roimeenpanoa hoitavat esimies (President), varaesimies (Vice President) ja sihteeri (Secretary), joka myds toimii rahastonhoitajana (Treasury). Petustavassa kokouksessa valittiin puheenjohrajaksi Roger Cork Englannista, varapuheen- Johtajaksi Seppo Reimavuo Suomesta ja sihteeriksi Jean-Louis Marvas Ranskasta. Kokouksen paatteeksi Lontoon Cityn entinen pormestari Sir Kenneth Cork, joka toimii myds Institute of Credit Management Ltd:n esimiehene, tarjosi juhlallisen illallisen kokouksen osanottajille ja heidan puolisoilleen. Seuraava neuvoston kokous p?i:itetriin pirzia Pariisissa Luotto-kredit sanaluettelo Luettelo perustuu suomi-ruotsi-versiona Kredit-Luotto-sanastoon. joka julkaistiin Luottolinkiss:i No 1/1984 Kredit -83 S. A. Perret - P-8. Paul - Lassi Kantola (viite lisaksi: Iso Ruotsalais-Suomalainen Sanakirja - Stora Svensk-Finska Ordboken). Toteutus os.siht. Bengta Baijars, SYP-Luottotietopalvelut cm. Iuettelon laarijoiden ohjeiiluksen mukaisesti. luotonantaja luotonanto luotonantovalmius luotonhakija luotonkeytteje luotonmytintdminen kreditgivare kreditgivning kreditgivningsberedskap krediscikande kredittagare kreditbevillning luotonotto luotonsaaja luotonsaannin kiristdminen luotontarve luotonvalvoja luototus luotto luottoasia luottoasiakas luottoasiakasrekisteri luottoehto luottoesittelijii luottohenkiliistii luottojohtaja luottojiirjestelmii, -systeemi Iuottokanta luottokassa luottokauppa luottokelpoinen luottokelpoisuus kredittagning kredittagare kredititstramning kreditbehov kreditbevakare kreditbevillning kredit kreditdrende kreditkund kreditkundregister kreditvillkor, kreditbestammelse kreditberedare kreditpersonal kreditdirektdr kreditsystem kreditbestind, kredistock kreditkassa kreditaffer, kredithandel kreditvardig, solvent kreditvardighet, solvens Jatkuu sivulla 15. lt

11 Oy union-auy Ab:n toimitusjohtaja Aulis Lindell on toiminul pitkridh Luofiomiehissd, ollen mm. kauden yhdistyksen puheenjohtajana. NIkIisin Lindellin ndkemiksi.i hyijdtnne ian Iuott oq la n ne uvo t I e lu k unho s sa. Toimitusjohtaja Aulis Lindell, Oy Union-Oljy Ab a O ljyalalla luottosektorin merkitvs korostunut 'l t2 Luottosektorin merkitys on 6ljy-alalla varsin suuri ja oleellinen, Oy Union-Oljy Ab:n toimitusjohtaja Aulis Lindell toteaa. "Tamzin tyyppisellii kaupan alalla on sen hallussa oikeastaan koko meidiin omaisuutemme. Voisi jopa sanoa, ettd luottosektori joko turvaa tuloksen tai voi tarv:it:i sen kokonaan". "Merkitys on selvesti suurempi ve.rattuna esimerkiksi sellaisiin kaupan aloihin, joissa osa rahasta kilahtaa kassaan heti kun tavara lehtee asiakkaalle". Tene paivene <iljy-alalle on tyypillista etta, jotta pystytaan toimimaan pitk?ille taht?iimella elink lpoisesti, pitae volyymitason olla korkea eri tuotteissa. Oljy-yhtiitiden kautta pydrii paljon kuutioita, paljon markkoja, mutta marginaalit ovat kuitenkin hyvin kapeat. Tama on alan perusliihtdkohta. "Keytenndss:i kaikki kauppa mit:i me kaymme tapahtuu luo' tolla, k?iteisasikkaita ole ollenkaan", Lindell toteaa. "Me emme voi mydskaan suorittaa omistuksenpidatyst:i, silla tavaraa ei voi saada en:ia asiakkaalta takaisin - se on jo ehtinyt haihtua savuna ilmaan". Unionilla on kuitenkin onnistuttu hyvin luottotappioiden rajoittamisessa. Viime tilikaudella kirjatusta 3,5 miljardin markan liikevaihdosta luottotappiot haukkasivat vain noin promillen osuuden. Tama on Lindellin mukaan hyveksyttava taso. "Jos tappioita on suhteettoman vahan, voidaan miettizi onko toimittu epiiviisaasti. Kaikkeen kaupankeyntiin kuuluu osana luotto ski, sen on vain ol tava hallinnassa ja harkiten otettu" "Yrityksiss?i voidaan harrastaa erilaisia markkinointistrategioita, voidaan olla joko hyvin aggressiivisia tai varovaisia. Tamd antaa jo lehtdkohdan sille miten suuret luottotappiot ovat. Ajankohdasta toiseen myds samalla alalla toimivien y tysten ja saman yrityksenkin luottotappiot voivat vaihdella riippuen siitii minkalaista markkinoitipolitiikkaa yrityksess?i harjoitetaan", Lindell sanoo.

12 "Unionissa me olemme olleet kohtuullisen aktiivisia ja pyrki_ neer parantamaan markkina_ase_ maamme. MeidZin luottotappioi_ nrmme vatkuttaa my6s se. ette aslakasrakenteestamme muodosraval ammattiliikenndirsij:it aika suuren osan, ja viime vuosina on eslmerkiksi ulkomaan liikenteen puolella ollut varsin pahoja konkursseja". Luottosektorin asema organisaatiossa Unionin taloushallinto kuuluu \ araroimitusjoh taja Juhani Auramon alalsuuteen. Taloushallinon sisella rahoitusosaston osas_ topiiallikkdna ro jmii Matri Sam_ pakoski, jonka alaisuudessa on l8 henkikizi. Heisra luoronval_ ronnan piirissa toimii l5 henki_ 165. Luotrosektori on jacttu kah_ teen jaostoor, huoltoasema_ tnarkkinointiin ja suoramarkki nointiin. Asiakkaiden me:ird on runsas I l Voimakkaasti saneerattu huoltoasemaverkosto kasitt.ia -150 asemaa, suorakuluttaja-asjak_ kai!a on yli ja luortokorr_ tiasiakkaira ylivoimaises_ tr maan suurin dieseiin korttiauto_ maattiverkosto kattaa noin 200 D-palveluasemaa. Unionin p:ietuotteet ovat ben_ siin i. diesel-dljy.ja kevyr polrrodl_ jr. Dieselissii Unron on ylivoi_ marnen markkinajohtaja. pollto_ ouysse markkinajohlajuus on k:iden ulotruvilla.ja bensiinissa yhtrd on kolmanneksi suurin Shellin ja Esson jdlkeen. Huolimatta dljy-alan tuotevo_ lyymien jatkuvasta Iaskusta Uni_ onilla on mennyt hyvin. Vjime ti_ likaudella Union-konserni teki voittoa 19,6 milj.markkaa, emo_ yhtid Oy Union-yhryme Ab I7.8 milj.markkaa ja Oy Union_Oliv Ab 3,4 mil j.markkaa "Polttodljyjen puolella on saa_ vutettu laskukauden jalkeen uusi taso, bensiinin kuiutrrs tuiee kas_ vamaan ennusteiden mukaan ai_ na 90-luvulle saakka,.jolloin se ehke tasaantuu. Dieselin kasvu Jatkuu aina vuoteen 2000 asti, li_ saantyen 2-3 prosenttia keski ma:irin vuosittain", Lindell arve_ lee. Tulosjohtamineniikvv luottosektorillakin " Unionin virallinen johramis j:ir_ Jestelma on ollut vuodesta lggl asti tulosjohtaminen. Lindell ko_ rostaakin, etta tulosjohtaminen on s uraava askel eteenpen tavoi_ tejohtamtsesta. Kun henkild saa_ vuttaa hanelle asetetun tuloksen, on se mrten han sen tekee sekun_ de?irikysymys. "Tulosj oht am isjarj estel m an avarntuioksia keytet:iiin myds tunnuslukuina luottosektorin tolmintaa seurattaessa. Tdrkeita tunnuslukuja ovat myds luotto_ tappioiden taso seka kokonaismyyntisaatavien kierto, johon voroaan valkuttaa maksuaikojen maaritrelylle", Lindell sanoo. "Henkildkohraisesti pidan tar, kermpene er:iantyneiden saata_ vren kiertoa. Olen aikoinaan pistanyt mielecni sellaisen karkian perussaanndn, etta jos ereantynyt saatava on yli kahden kuukauden tkanen, niin siite on kaksi kolma_ sosaa Jo keyt:inndsse menetetty. lsosta massasta puhuttaessa se pireii yllzirrevdn hyvin paikkan_ K:iytanndn tydss:i Lindell pitee tarkeena myds Iuotrokelpois-!"n asiak kr rden pysyvyytre. Luotrohenkildiden on pystyrrdra tulemaan toimeen asiakkaiden kanssa. "Kun asiat eivat juokse normaaliiia tavalla, ovat keskustelu_ trlanteet paase:intdisesti vaikeita. Positiiviset argumentit ovat vabrsszi, mutta neuvottelemalla ti_ lanne on saatava sellaiseksi, ettd asiakas vmmartazi asian',, Lindell korostaa. Tuloshakuisuus ei kiriste luottopoliriikkaa Varsin yleisesti pel:itaen tulos_ hakuisuuden ulottamista luottosektoille. Pahimmillaan pyrkimys nollaluottotappioihin voi tuhota hyviakin asaikassuhteita. Kyse on kuitenkin Lindellin mu_ oli!'al3n luotevollrmien jatkuvasta laskxsta huolimatta unionilla 5gha markkinajohtaja, on mennyt potuodljyss:i hyvin. Dieselissa hyve union kutton"rlju on t"nriinir.a-t"jrnu-. i'ijiin ta tr.on jatt".n. "S on jdrjestelman rekijdjden Ja yrityksen johdon vika ios nain paiisee kaymaiin, vaikka vaara onkin lahella. Eihen teme ole sen kummallisempi asia kuin myyn_ nrn provrsiot. Jos jzilestelmad luotaessa ei ole otettu riitav?in laajasti huomioon mite esimer_ kiksi konekaupan hinnoittelussa vor tapahtua, tai ette provisiot pi_ talsl maksaa vain sellaisista kau_ porsta, Jolsta raha on tullut ko_ tiin, voi j:irjestelma menn?i samal_ la tavalla pieleen", Lindelt kuvai_ lee. "Jerjestelman on oltava toimiak_ Kaan mrttaustavoista ja mittareis- seen oikeudenmukainen ja moti_ voiva"- lol"itn%r f,"ff tt"tihenki tiis- "Vuosien aikana kokonaisna_ kemyksen taso on kohentunut aika lailla. Luorto- ja myynrihen_ KIlosro ymmart5vet paljon pa_ remmln tolstaan kuin aikaisem_ min", Lindell toteaa. "Unionilla yhdensuuntaisten nakemysten ldytymiseen on vai_ kuttanut merkittaviisti tulosjoh_ aamtsajatte lumme. Scka iuoton_ valvonnan ett:i myynnin tavoit_ teet, vaikka ovatkin erilaisia, ovat synkronissa keskeneen,'. "Tosiasiahan on kuitenkin se. ett:i.sellainen kohtuuttinen j:inni_ te pttaa aina olla naiden rvhmien valilla. Minusta se kuuluu asiaan Tam?i on hyvin r:irkeea mielrae. koska on olemassa erilaisia inr_ ressej?i, joilla valvotaan sitd etta yritys kulkee kokonaisohjauksen mukaisesti", Lindell sanoo. Teksti Krrl Msrdah l3

13 si!'ulta I l. kreditkontroll kreditkort kreditfdrmaga kreditanstalt, kreditinrattning, kreditinstitut kreditlimit kreditldfte, kreditutllistelse kreditmarknad kreditman kreditform krditfcirsiiljning kreditbelopp kreditkvinna kreditavdelning kreditkdp kreditandelslag kreditpolitik kreditchef kreditbeslut kreditgriins kreditrestriktion kreditavtal kreditsp?irr, kreditstopp kreditgaranti kreditftirlust kreditfiirlustreservering kreditinspektor luottotieto luottotietopalvelu luottotietotoimisto luottotietotutkija luottotoimi luottotoiminta luottotuki luottotulkinta Iuottovakuutus luottovalvonta luottovaraus luottovolyymi luottoyhdistys hyvite hyvitt66, merkit?i kreditpuolelle hyvittiiminen hyvitysilmoite hyvitysjiiiinniis hyvityslasku hyvitysmerkinte hyvityspuoli kredit-jeiinniis kreditpuoli saamamies velkoja kreditupplysning kreditupplysningstjiinst kreditupplysninigsbyri kreditundersrikare, kreditupplysare kreditfunktion kredityerksamhet kreditstdd kreditbedrimning kreditfrirsiikring kreditbevakning kreditreservering kreditvolym kreditf<irening kredinota kreditera kreditering krediteringsavi kreditsaldo kreditnota kreditpost kreditsida kreditsaldo kreditsida kreditrir kreditor INDEPENDENT RAHOITUS OY JA SUUR-HELSINGIN OSUUSPANKKI OIKEUSPERINTA OY:N OSAKKAIKSI OikeJsperintii Oy on korottanut markkaan. Tiissii yhteydes_s?.y!!i6n osakkaiksl osakepaaomaansa ovat suunnatulla tulleet mm. Independent osakeannilla Rahoitus oy ja Suur-Helsingi.n osuusp.ankki. Yhteistycikumppanuuden taustalla on mm. osakkaiden pyrkimys kehittea yrityksille tarjoamiaanykyaikaisia kassahallinnon palveluja. Oikeusperinti Oy.:n tuoreet, kehityshakuiset ajarukset sekii toisia perimisroimistoja laajempi kiisitys luottoalan palvelutoim innasra sai olakkaar kiinnostumian yhreistydsr'ii. Oikeusperintii Oy:n vastavalmistunu_t Gorilla-ohjelmisto luo tekniset mahdoltisuudet tksildlliseen luotonvalvonta- ja perintlipalveluu n.. jolli oikeusperinre voi vapautraa yritysasiak- Kaansa suurel[a osln luotonvalvonta-.ja pennterutiineilta yhdistiimalla yrityksen ja Oikeusperinnan tietokoneet hoitamaan perittavat saatavat. Myds luottotietopalielut dekii uusia saatavien rahoitu-sp?lveluja tullaan liittiimaan Oikeusperintii Oy:n palveluvalikoimain liihitulevarsuudessa.. Naln_ perrmrstolmiston ja rahoittajan yhteistydlla pyritaen luomaan uusia rapoja tenostaa tuottokaupplaan maksuliikettii.... oikeusp.erinte oy:n tiikevaiht oli paattyneella tilikaudella 1,3 milj. markkaa. Liikevalhdon on budjetoitu nousevan kuluvalla tilikaudella 3,8 milj. markkaan.,,.,,.9ik.yrperintii oy:n uudeksi toimitusjohrajaksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Herkkr Jartela. Hdn on aikaisemmin toiminut STS-Rahoitus oy:n vara[oimitusjohtajana. OIKEUSPERINTA OY

14 ttt,1, Hallituksen vuonna 1986 Eduskunnalle jettamassa esityksesse henkildrekisterilaiksi, josta kaytetdan t?issa artikkelissa vain lyhytta muotoa esitys, todetaan, etta henkil6rekisterien kayttd on valttiim:itdn osa yksityisen hallinnon toimintaa. Toisaalta saiin- Risto Suviala varatoimitusjohtaja Maksutieto Oy Risto Suviala on seurannut henkildrekisterilain muokkautumista io l9t0luvulta saakka. ATK johti tietosuoj aan Tietotekniikan iillistyttiivii kehitys sai poliitikot hermostumaan kansalaisten tietosuojan kaventumisesta. Tietosuojan takaava henkiliirekisterilaki on tulossa vuonna Se on paljon parempi kuin mitii ns. Jyriingin komitea puuhasi Suomeen l97oluvulla. Jokainen laki on aikansa lapsi. l6 Kuluttajasuojan "parhaina" vuosina 1970 luvun puolivalissa luottotietotoimintaa varten oltiin tekemdssd omaa lakia. Sen mukaan luottotietotoiminnan harjoittaminen olisi tullut luvanvaraiseksi. Luvan olisi mycjntanyt valtioneuvosto. Ruotsin vuoden 1973 tietosuojalakiin lupamenettely oli tullutkin. Valtavan byrokratian takia Ruotsi on nyttemmin ( 1982) luopunut lupamenettelysta ja siirtynyl kevyempiian ilmoitusmenettelyyn. Ristiriita telemettdman rekisteritoiminnan minnan harjoittajien luottotietojen on katsottu sisaltav:in riskin kontrolloimattoman keraemista, tallettamisla, vallankdyt6n luovutusta ja kiiyttde. Esityksen synnystii. TietosuoJasaenndstenpiiriin eivet mydskeen kuulu yrityksen tehtavana on osoittaa yksityisyyden suojan ja tiedontarpeiden v:ilisten ristiriitatilanteiden ratkaisumallit. On arvioitu, etta henkildluottotietojen rekisterdintiin erikois- kannalta merkittiivien henkil6iden luottotiedot (huomattavat osakkaat, toimitusjohtajat jne.) Yrittiijahenkildiden kohdalla syntyy rajanvetovaikeuksia, kos- tuneille luottotietotoimistoille aiheutuisi sityksen mukaisten velvotteiden hoitamisesta noin I7 miljoonan markan kertaluonteiset kustannukset. Rekisterdidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta arvellaan syntyvan jopa 20 markan kustannus tiedustelua kohti. Henkiliiluottotiedot ka on olemassa sekii yksityishenkilcin rooli efi:i yrittaijan rooli. Esimerkiksi on epeselva:i kuinka laaja rekisterin tarkastusoikeus yrittejahenkildlle on suotava. Asia jaa viime kadessa tietosuojalautakunnan ratkaisujen varaan. Tarkastusoikeus Esitys perustuu rekisterinpidon avoimuudelle. Teman vuoksi Esitys ei koske yritysluottotietoja, vaan ainostaan henkildluottotietoja. Nain ollen esitys ei seiiiin koskevien tietojen tarkas- rekisterdidylle on my6nnetty it- koske erilaisten yhteiscijen Ja seatididen eikai liike- ja ammattitof terdidyista noin kaksi tusoikeus. On arvioitu, ettzi rekis- prosenttia

15 ulee keyttaimaan tarkastusoilcutta. Tietoihin tutustuminen men oloihin sopivaksi. yhteydesse ei ole katsottu Suo- voisi tapahrua nayftzimalla tiedot esiakirjoista tai nayrtdpiiarreelra. Henkildrekisteriasetusluonnoksen luottotietorekistereiden sisaltda Tarkastusoikeuden piiriin kuubu saada tiet:ia: koskeva 5 S on herzittenyt paljon artymyst:i. Sen mukaan luottotietotoiminnan harjoittajan luottotie- ll itsee koskevatiedot tai ettei rekisterisse ole itsea koskevia torekisteriin saa tallettaa vain ns. uetoja virallisia maksuhiiiriiiitii. Riitteviin 2)rekisterin saenndnmukaisetluotettaviksi tiedoiksi asetusluonnoksessa on katsottu vain viran- tietolahteet 3l mihin rekisterin tieroja keyretaan Ja Maksuhairidina saa tallettaa makomaisten tot amat maksuheiridt. a) mihin tietoja sednndnmukai-susestluovutetaan. laiminlydnnin, l) joka on todettu tuomioisruimen tai ulosotonhaltijan pedtciksell:i, tuomarin maksamismeereyksella tai ulosotto- l,oottotietotoiminta viranomaisen toimituksella; 2) joka on johtanur konkurssihakemuksen jattamiseen; Luottotietotoimintaa koskee ykissadnndsten lisaksi koko 3) jonka rekisterdiry on velkojalle antamallaan kirjallisella il- ko erityissiienndksie. Saanl6kset ovat siis sijoitettu henkikun 1970-luvutla pahtuneeksi; moituksella tunnustanut ta- pyrkimyksena saada oma erilluottotietolakinsa. 4) jonka johdosta osamaksu- tai Esityksesse luottotretotoimintarkoltetaan elinkeinona mukaan oikeus ottaa takaisin kaupassa myyj:illa on lain henkildluottorietokeraamista ja talletamista jalla lain mukaan oikeus pur- myyty esine tai luotonanta- luovutusta varten. kaa muu kulutusluottosopimus ja jonka tallettamiseen kkien harjoittama luottotieon toiminnan luonvuoksi suljettu esityksen ul- nut tietosuojalautakunta on anta- luvan. Luot totietoroim innan harjorron ennen toiminnan aloitlettaa tieto henkildn toteamisesta Lisiiksi rekisteriin saadaan talrsta tehtava toimintailmoitus varattomaksi ulosmittauksessa. 1a-asiamiehelle. Sama il- vollisuus koskee site, elinkeinona harjoittaa peri Luottotietotoiminkoskevat erityissazinn6kset siis koske luotonantajan kuuluvaa luotien hankintaa ja kayftda. Luortotietotoiminnan harjoir on ilmoitettava rekisterditata koskevan ensimmeisen tekemista luottotietoisteriin. Vuoden 1984 versios- 'a ilmoitus olisi rullut tehda kaitisra merkinndista - ei ainoastaan ensimmeisesta. Pelkka ilr orrus merkinniista riittea - lahdiikseni merkinniin sisiiltdd ei ilmoiteta. Luottotietorekisterin tarkastusoikeus on yieiste tarkastusoil.utta laajempi. Luottotietotoiminnan harjoittajan on rekisteloidyn pyynniiste ilmoitetrava, tenelle tai mihin teta koskevia henkildluottotietoja on kuuden viimeisen kuukauden aikana luovutettu seka kenelta tai mist:i relisterditya koskevat tiedot ovat Fraisin (rietolahteet). Tama lterkitsee sita, ette rekisterinpitaon kirjattava jokainen henki- ldluottotiedon luovutus sekii tieaolahde. Ruotsin mallin mukaista luotlolietokopion lahettamiste rekisrerdidylle jokaisen luovutuksen Asetusluonnoksessa ei ole lahd tty siita, etta viranomaisen paetdksen pitaisi olla lainvoimainen. Toisin sanoen jos peetdkseen on haettu ylemmailtzi viranomaiselta muutosta peatdksen voisi silti rekisterdid5. Riskina on kuitenkin se, etta esityksen ankam vahingonkorvausvelvollisuus jeisi poikkeuslupamenettelyn vakiellossa. Rikoksien rekisterdinti voi tilanteissa, joissa paetdste raan. muutetaan, aiheuttaa korvausvastuun rekisterinpitejalle. Asetusluonnoksessa ei ole asetettu estetta sille, etteikd luotonantajat saisi omiin rekistereihin omaa keyttda varten tallettaa muitakin kuin virallisia maksuheiridita. Vaikka verot saadaan ulosmitata ilman tuomiota ja peatdsta, voidaan tieto laiminlyrinneist?i tallettaa vasta, kun verovelvollinen ei ole ulosottoviranomaisen maksukehoituksen saatuaankaan maksanut ja saatavan perimiseksi on suoritettu ulosmittaus. Velallisen kirjallisena maksuhairi6n tunnistamisena voidaan pitea mm. maksusuunnitelmaa ja vekselie. Tratan keytdn rekisterdimiste ei tulla sallimaan. Tratasta puuttuu velallisen hyvaksymrnen. Esityksen poikkeuslupasiiiinniikset merkitsevat sita, ette tietosuojalautakunta voi antaa luvan muidenkin kuin viranomaisten toteamien maksuhairi6iden rekisterdinriin. Paineita teh:in on yllin kyllin. Tiedonantovelvollisuus Jos luoton ep:iaminen tai muu rekisterdidylle kielteinen peiitiis peetds johtuu saaduista luottotiedoista, on luottotiedon keyttejan (siis luoronantajan) ilmoitettava rekisterdidylle luottotiedon kaytdste seke siita, mista rekisterrsta luottotiedot ovat peraisin. Vuoden 1984 versiossa ilmoitus olisi tullut tehda aina kun luottotietoja keytetzi:in peatdksenteossa. On kiusaus todeta, ette Iuoton kieltaminen henkilciltii, joka on selvesti ylivelkaantunut, voi olla hyvin mydnteinen ratkaisu henkildnkin kannalta katsottuna. Mika on tietosuojalautakunnan kanta? Poikkeusluvat Vuoden l98l tietosuojakomitean mietinndsse lahtdkohtana oli luoda tietosuojan yleisluonternen puitelaki. Komitean ty6ta Rikokset seuranneessa virkamiesvalmistelussa kuitenkin mentiin varsin Kuten edelle todetriin virallista yksityiskohtaiseen sziiintelyyn. maksuheiridtedeltevea maksuhitautta ei saa rekisterdida. seen jouduttu ottamaan seen- Taman seurauksena on esityk- Mydskaain virallista maksuh?iiricita jereampea rikollista menettet?i. Poikkeuslupamenettelyn avulndkset poikkeuslupamenettelyslyzi eiesityksen mukaan saa rekister6ide. Rikoksia ja rangaistuk- mahdolliset esiintulevat yksitteila on haluttu varmistaa se, etta sia pidet:ian ns. arkaluonteisinaset ongelmatilanteet saadaan tietoina, jotka ovat rekisterdinti- asianmukaisesti hoidettua. Re- Keanna...

16 Atk johti... :tilii;;i;;i'lt,i, KERA aluepolitiikan toteuttajana Vuonna 1971 perustettu KE- RA edistaa toiminnallaan aluepolitiikan toteutumista. KERAn asema perustuu lakiin. Valtioneuvosto on jakanut Suomen neljaan perusvydhykkeeseen. EnsimmAinen, toinen ja kolmas perusvyrihyke muodostavat kehf tysalueen. Perusvydhykkeen siselle kunnat on jaettu kahtia, A- ja B-tukialueeseen. Neljennelle perusvyiihykkeell?i kunnat kuuluvat vain yhteen tukialueeseen. Sen ulkopuolelle tuki ei ulotu. Korkeinta tuki on I perusvycihykkeen A-tukialueella ja pienin- A IV perusvydhykkeen tukialueella. Suomen pinta-alasta 85 % on kehitysaluetta. KERAn organisaatio kisterinpit?ijien tulisi kuitenkin mieluummin pyrkii sopeuttamaan rekisteritoimintansa lain as ttamiin rajoihin kuin turvautua lupamenettelyyn, esityksen perusteluissa todctaan. Poikkeusluvan mydntaa tietosuojalautakunta. Ankara vastuu Tietosuojahankkeen yksittai siste saanndksist:i on eniten heratt:inyt arvostelua rekisterinpitejien ankaran vastuun periaatteelle rakentuva korvausvelvollisuus. RekisterinpitejA on velvollinen tuottamuksestaan riippumatta konaamaan sen taloudellisen vahingon, joka rekisterdidylle on aiheutunut virheellisen tiedon keytdste tai luovutuksesta taikka siita, etta tiedon keyttd tai luovutus on ollut lainvastaista. Taloudellisen vahingon lisiiksi on korvattava mycjs kiirsimys, ellei se ole viihdioen. Esityksen mukainen korvausvastuu poikkeaa vuoden 1974 vahingonkorvauslain periaatteista, jotka perustuvat tuottamukselliseen ja tahalliseen vahingontekoon. Esimerkiksi Iuottotietotoiminnalle on asetettu samanlainen ankara vastuu kuin atomivastuulaissa on asetettu ydinlaitoksen haltl.jalle ydinvahingosta. Onko luottotietotoiminta yleisvaarallista toimintaal l8 Kuitenkin on hyva tietee, etta rekisterdidylla on ns. neyttiitaakka syntyneesta vahingosta. Rekisterdidyn on todistettava, etta virhe tai lainvastainen menettely on todella aiheuttanut h:inelle vahinkoa. Oletetaao, ettii vahingonkorvauksen suorittaminen tdmen vuoksi tulisi melko harvoin kysymykseen. Voimaantulo Laki on tarkoitus saattaa voimaan noin vuoden kuluttua lain hyviiksymisesta. Nain ollen iaki tullee voimaan l l Luottotietorekisterin merkinndist:i olisi tehtdva rekisterdidyil- Ie ilmoitus kahden vuoden ku luessa lain voimaantulosta eli l. L 1990 mennesse. KERAn pa?ikonttori on Kuopiossa. KERAlla on aluekonttorinsa Joensuussa, Jyvaskylassa, Kajaanissa, Kankaanpe:issa, Kuopiossa, Mikkelissii, Oulussa, Rovaniemell?i ja Vaasassa. Aluekonttoreiden itsenaista p?ietantevaltaa on jatkuvasti lisatty. Aluekonttorilla on oikeus paiittae korkeintaan markan lainoista vuodessa yritysta kohden. Isoimmat luottopeetdkset tehdaen johtokunnassa, joka kokoontuu joka toinen perjantai. Jasenia johtokunnassa on seitsem?in: kolme Kerasta ja neljii ulkopuolista. Nem?i ulkopuoliset ovat ulkoasiainministeridn, kauppa- ja teollisuusministeridn, ty6voimaministeridn ja yrittajien nimeamia edustajia. Henkildkuntaa KERAssa tydskentelee n. lt0,joista yli puolen tydpaikka on aluekonttoreissa. Yritystutkijoita on KERAn palveluksessa n. 60. Heista suurin osa toimii Vaasassa. Yritystutkijoista puolella on taloudelliskaupallinen ja puolella tekninen korkeakoulututkinto. Ennen KERAan tuloaan yritystutkijat ovat yleensa olleet yritysten tai rahoituslaitosten palveluksessa. KERAssa on myds projektiyksikkd, joka toimii lahinne saneerausyksikkdn:i. KERAn rahoitusrnuodot KERAn rahoitusosuus yhdessa valtion lainojen, avustusten ja korkotuen kanssa voi nousta eninta?in 75 %:iin hankkeen kokonaiskustannuksista. KERAn mydntamien lainojen keskimaa-

17 Kehitysaluerahasto Oy:n (KERA) kenttejohtaja, taloust. kand., KHT Matti Sulander kertoi KERAn roolista yritysten luotonantajana yhdistyksen varsinaisessa kevetkokouksessa , Mielenkiintoinen aihe heriitti vitkasta keskustelua. seen, tuotteiden ja tuotantomene_ telmien kehittamiseen, rnarkkinoinnin edist?imiseen, liikkeenjohdon koulutukseen, konsultointiin sekd erityis- ja ammattihenkildkunnan hankkimiseen. TAllaisen lainan tavanomainen laina-aika on 3-6 v. Korko on 5 %, jos vakuudet ovat turvaavat, KERAn asiakkaat ja luottokanta KERA rahoittaa ensisijaisesti prenr?i Ja keskisuuria yrityksie se_ ke suurten yritysten pienia ja keskisuuria yksikdita. Myds kunnat, teollisuuskylat ia muut kiinteistdyhtidt voivat saada KERAlta rahaa teollisuustilojen IaKenlamlsta Varten. KERAila on n asiakasra, joista yli kolmannes on aloittanut tolmrntansa 80luvulla. yhticin asiakkaat ovat melko pienie yrityksia: n.55 %:lla on alle 5 ry6n_ tekijaa, vain 6 %:lta on yli 100 henkilda palveluksessa. 2/3 asia- ERA yritysten luotonant ajana rarnen laina-aika on ollut 9 vuotla ja suuruus noin marklaa. Yrityskohtainen rahoitusosuus on ollut investoinneissa cnimmillaen n. 40 Ea ja keyt6- Faomahankkeissa n. 50 Va. Lai_ oa-a1at ovat vaihdelleet keskimaa n seuraavasti: korkotasoa. Korko riippuu ds vakuuksien laadusta, viikorko on ollur n. l0 %. pankkikelpoista vakuutta perireen I tai 2 Vo enem- KERA voi mydntae vakuudetlainoja vain poikkeusta- Fuksissa. Yleensii KERA pyrkii - rakennusinvestoinnit 8-14 v - koneinvestoinnit 6-9 v - keyrtdpaaiomalainat 5-7 v Vapaavuosia mydnnetaen tavallisimmin 1-2 v, enimmilldin ar. Lainojen korko noudattaa raylelsta antolainauksaamaan parhaat mahdolliset va_ kasyrityksist?i on teollisuusyrityksia. Suurin yksittainen teolli- kuudet. KERA voi antaa myds oma_ suudenala on metalliteollisuus, velkaisia takauksia. peaasiassa Jonka osuus lainoista on noin viidennes. takaukset mydnnetaen ilman vastavakuutta. Takausprovisio on n. KERAn luottokanta vuoden 1,57o vuodessa. Tarvittaessa 1985 alussa oli n. 2,2 miljardia KERA voi hankkia yritysten mk. Vuosittain lainananto takaussrtoumuksineen on t:illa hetkell:i osakkeita ja osulrksia. KERA ei kuitenkaan hanki ylj puolra yrityksen osake- tai osuuspaaomas_ sra mydnnetee n.25 milj. mk yli 700 milj. mk. Lisaksi avusruk- ta, ellei se ole velttametdnta. Osakesijoitukset ovat luonteeltaan kannasta on riskiluottoa, jonka vuodessa. Noin puolet luotto- v?iliaikaisia. paeasiallinen vakuus on yritystutkimus. Yritystutkimuksen Erityisesti uuden teknologian yrityksia KERA voi rahoiitaa merkitys on huomattava paatettaesse luotonannosta. Itsestean_ vaihtovelkakirja- ja lis?ikorkoehtoisin lainoin. Vaihtovelkakirjalainalle on tyypillista lainananra_ l,/3 luottohakemuksista joudu- sehjys lainansaanti ei ole. Noin Jan oikeus vaihtaa laina kokonaan tai osittain lainansaajayh-mholtusta on suunnattu entiste taan hylkeemaen. Viime aikoina tidn osakkeihin. enemman markkinointiin ja erityisesti KERAn kehirtamisrahoituk_ vientimarkkinointiin. sesta yritykset voivat saada sekii lainoja ette avustuksia tutkimuk_ Teksti Anne LeppeH-Nilsson t9

18 Luoltomiehet vasemmalla oikeallc: Marfti Kuurtamo. Pc mistoimisto Contant o], Tom C. Ahlroos. Luc,ttokunta, Mi{ko Parjanne. Luottokontrolli Ov, ij.rit p.nnuno,. Oy Kontino Ab, Anne LeppiilalNilsson, Aspo, olli Ruotsalirncn, Lcmminkancn O1. Marjatta Huikarinen, OY Hedcngren Ab. piiiattincn isenrd sekd Ulla Johnsson, Oy Crcciii Ab. Kameran iakana Thomas Feodoroff. Oy Credit Ab ja Seppo Reima\.uo. Oy Nokia Ab Luottomiehet Itevailassa Tend vuonna l,uottomiehet hakivaf luottoalan oppia ja niikemyksid Itevallasta. Kymmenkunta matkalaista suuntasi kohti Wienie toukokuun 14. iltapiiven?i. Virkamieslakko mutkisti reittiii )hden vdlilaskun lerran Kddpenhaminaan. Sen tdma vllietappi Pidensi matka-aikaa ette hotelliin saavuttiin vasta keskiyiin paikkeilla. 20 Paikallinen vientitakuulaitos Seuraavana aamuna oh cn_ simnldincn yrityskaynti kohleena Oestcrrcichische Kontrollbank Akticngcscllschali. Pankin toi Ininnasta kenoi johtaja Hans Diwoky. Pankki on perustcttu vuonna l946ia vastaa koko lailla meikdldista Vientitakuulaitosla. Pankin asema pcrustuu lakiin. Pankin omistaa valtio cpasuorasti suurien pankkien viilityksellii. Pankin tarkoitus on edisdii omalta osaltaan Itiivallan vientili. Se mydnted takuita toisaalta viejicn hyviksi ja toisaalta muiden pankkien hyv:iksi. Myds efitiivaltalainen yhtid voi saada pankilta takuut. jos yhticj esim. "treidaa' itavaltalaisia tuotterta. Itevallalaisuusastccn orl oltava v;ihinlain 80 %. jolta vientitakuu heltidd. Yleensii takuut kattavat niin poliiltisel kuin taloudellisctkin riskit. Poliittisesti riskialtteiksi maiksi Euroopassa johtaia Diwoky luokittclee Puolan, Jugoslavian, LJnkarin ja Ncuvostoliiton. Pahimmat taloudelliset riskit hdn niiki ei niinkaen eri maissa kuin talviurheilltviiline- ia tekstif lialoilla. Pankilla on mustal listat maista, ionne takuita ei myonnetii lainkaan. Mm. Etela-Atrikka on mustalla listalla. Luottotietoja pankki hankkii niin paikallisista kuin kansainviilisistekin luottotietotoimistoista. Idvallan kaupallisct edustajat ovat hyddyksi myds tesse suhlecssa. Manner-Euroopan vanhin luottotietotoimisto Seuraava tutustumiskohde Kreditschutzverband von 1870 luottotieto- ja perintetoimisto oli kavelymatkan paasse. Toimisto on alallaan manner-euroopan vanhin. Yhdistyksen palvcluksessa on 350 henkiliia. Peakonttori

19 Transitokauppaa ja tra0rngra Suomen Suurliihetystd oli seuraava etappi. Kaupallinen sihteeri Hannu Heinonen kertoi Itevallan taloudellisesta tilanteesta ja kaupasta. Itevallan talouden kehitys seuraa melko tarkkaan Lensi-Saksan talouskehitysta. Inflaatio on alhaalla ja bruttokansantuotteen kasvu on ollut hyva. Kauppatase on vajeellinen. Turismi osaltaan tasapainottaa vajetta. 40 7c Itavallan kaupasta kiiydli?in Liinsi,Saksan kanssa. Valtiollisen teollisuuden osuus on suuri n.40 qo:a. Suuria tappioita on ollut terasteollisuudessa, dljykaupassa ja kemian reollisuudessa. Ulkomaalaiset omistavat n.30 7o Itevallan teollisuudesta, mitai osuutta on pidettiivii korkeana. Itevalta on trading-ja transitokaupan keskus. Monet ulkolaiset yhtidt ovat tiiman oivaltaneet Ja perustaneet Itavaltaan paljon trading-houseja. Suomalaiset viela nukkuvat tasse asiassa. Transito- ja tradingkauppa voisi tarjora merkittdvia business-mahdollisuuksia myris suomalaisille. Suomalaisilla on Itevallassa 20 tyreryhtidire, joista 5:lld on valmistustoimintaa. Pankkitakauksen tai remburssln saaminen itavaltalaiselta kauppakumppanilra ei piteisi Hcinosen mielesta olla jlirin vaikeaa. Remburssia k:iytetaan paljon mm. transitokaupassa. Suomalaisten on syyta tehdzi it?ivaltalaisten kauppakumppaniensa kanssa aina kirjalliset sopimukset, tahdensi Heinonen. It,valtalais t kun ovat sangen taitavia liikemiehiai. sr.yaitsee Wienissii. Aluekonttoreita on kuusi ymperi Itavaltaa. kaa. Tete seuraa ns. henkildkohle annetaan l0 paivae maksuai- Yhdistys roimittaa luottorieroja tainen perinta, keytanndssa puhelinsoitto. n vuodessa. Erityisesti viime aikoina on ahkerasti kysel- Jolleiv?it n?ima keinot tepsi, 1).' viinintuotta.jien luottotietoja. velkomusoikeudenkaynti on vireille n. kuukauden kuluttua Kehuttavia tiedot eiv:it ole aina olleet. Viiniskandaalin seumukset nakyvat viinintuottajien konvastyskorkon niinkin alhainen toimeksiannosta. Laillinen vii- Kone Ov:n tvter kurssiaaltona. kuin 5 7o. TAmiin vuoksi yleensa Yhdistyksessa on meneill?iiinsovitaan korkeampi viivastysmresten matka suuntautui pois Seuraavana paivana Luotto- suurisuuntainen tietojenhallinta-korkoprojekti. Tietoja siirreteen ark:lle Ystevellisie isiintia luortomiehilh riitti Kreditschutzverban- Kone Oy:n tytaryhtidn Firma Wienin keskustasta ja tutustumaan ehka jo vuoden kuluttua asiakas voi katsella luottotietoja suoraan paatteeltaan. tie mydten. koisesti talousosasto ei juurikaan dissa aina yhdistyksen president- Sowitschin talousosastoon. Ul- Perintiirutiini tuntuu sujuvad eronnut meikahisista vastaavista. Jokaisesta hissitoimituksesta samaan malliin kuin suomalaisissa perintiitoimistoissa. Ensiksi tehdaan erillinen sopimus, jonka lehtee karhukirje, jossa velallisel- siseltd voi olla erilainen eri toimituksissa. Mm. perint?i seuraa omissa toimissaan naiden sopimusten ehtoja. Hissihuollon toimivuus on tarkeae. Suurin osa laskuista onkin huoltolaskuja. Suurempia luottotappioita ei Firma Sowitsch olejoutunut karslmean. Talousosastolta matkattiin Scheibbsiin tutustumaan itse hissitehtaaseen. Itevaltalainen tehtaan johtaja puhui selvaa suomea. Oli kuuleman mukaan ollut 60luvulla Kone Oy:n leivisse Suomessa. Hissituotannossa tarvitaan tehokkaita koneita. Ja niita tehtaasta Idytyi ja paljon. Firma Sowitsch satsaa myds elektroniikkaan, erityisesti pintaliitostekniikkaan. Yhtedn suomalaista ei ldyrynyr Firma Sowitschin palkkalistoilta. Wien on aina Wien Mahtuihan Luottomiesten tiiviiseen matkaohjelmaan tietysti musiikkia, kun kerran Wienissii oltiin. Johann Straussia kuunneltiin Tonavan aalloilla uivassa kons rttiravintolassa. Mozartin taikahuilu soi ihanasri Volksoperassa. Aikamoista taidetta oli myds espanjalaisen ratsastuskoulun hevosten baletti. Wienin katukuvaa s?ivytti kiivas vaalitaisto. Kun kyselin paikallisten mielipireir:i vaaliruloksesta, tunrui Waldheim vankalta suosikilta, sanoipa maailma hiincsa mite byvansa. Riippumattomra tuntuvat nuo ltrivaltalaiset olevan. Anne Leppiilii-Nilsson 2l

20 Uudet jiisenet Yhdistyksen hallitus on kokouksissaan , Tapio Vierunen VT, avustava lakimies ja I l hyvaksynyt seuraavat Asianajotoimisto uudet jiisenet: Liisa Svinhufvud Ky Uudenmaankatu l Helsinki Luotonvalvoja Helga Elina Leppiikangas Oy Union-Oljy Ab Nuijamiestentie Helsinki puh. 9G58051 Jaostopazillikkd Tuomo Turunen Kansa-Yhtidt Heme ntie Helsinki puh l6l Myynti ja tiedotussihteeri Armi Ellilii Luottokontrolli Oy Mekelankatu Helsinki Oik.kand. Sinikka Hyyppe Tietoperinta Oy PL Helsinki Ryhmaesimies Pirjo-Liisa Laiho Luottokontrolli Oy Makelenkatu Helsinki Esimies Pirkko Lind Luottokontrolli Oy Makelankatu l0 Helsinki Perintekesittelija Tarja Mustaniemi Oy Credit Ab PL 4' Helsinki Ryhmeesimies Tuula Parkman Luottokontrolli Oy Makelankatu Helsinki Ryhmaesimies Tom Sundstrtim Luottokontrolli Oy Makelankatu Helsinki ATK-keytdn vastuuhenkild Ari Valli Luottokontrolli Oy PL I Helsinki 22 Dipl.ekon. Seppo Koski Teollisuusvakuutus Keskinainen yhti6 PL I Helsinki Yo-merkonomi Kaj Randen Oy Credit Ab PL 4' Helsinki Opiskelija Tomi Seppiilii Oy Scanleasing Ab PL 34' Helsinki Luotonvalmistelija A{a Saastamoinen Oy Scanleasing Ab Annankatu 29 A Helsinki Lakimies Timo Wahlqvist Keskusosuusliike Hankkija Mikkolantie I Helsinki Luotonvalvoja Aila Oivula Hoover Oy PL Espoo Perintakasittelije Merja Paunonen Lehtinen Holding Oy Riihimiehentie Vantaa Luotonvalvoja Aulikki Luukkonen Oy Union-Oljy Ab Nuijamiestentie Helsinki Konttoripaallikkd Maija-Liisa Bergman Mestarikone Oy Hietalahdenranta l5 A Helsinki Luotonvalvoja Magnus PetteNson Suomen Paperitehtaitten Yhdistys-Finnpap Etelaesplanaadi Helsinki Osastosihteeri Suvi Patjas Suomen LuotonantajayhdistYs Mannerheimintie l5 A Helsinki Osastosihteeri RitYa Virta Polttoaine Osuuskunta Hitsaajankatu Helsinki Luotonvalvoja Tapio Heikkinen Suomen Yritysrahoitus Oy Siltasaarenkatu l4 A Helsinki 53 puh Peetoimittaja Anne Leppiilii-Nilsson puh. (90) 782 6l I Toimitusneuvosto Seppo Reimavuo puh. (90) l8 071 Risto Suviala puh. (921) Pertti Pennanen puh. (90) l9 261 Martti Kuurtamo puh. (921) Toimitussihteeri Kari Martiala puh. (921) Toimituksen osoite Luottomiehet - Kreditmannen r.y. PL 89I Helsinki Markkinointisihteeri Sirpa Loikkanen Oy Nepcon Ab Patotie Vantaa puh Luotonvalvoja Lasse Myllys Diners Club Finland Oy Mannerheimintie 20 B Helsinki Rahoituskonsultti Lasse Tamminen Kansa-Yhtyma Oy Hemeentie Helsinki 9G.7316l Valokuvaaja Erkki Markko Pankkiyhteydet SYP-Senaatintori HOP-Keskusta 3000t Lg Juhlanumeron ilmoitushinnat l./1 s mk (takasivu) l,/1 s mk (2. sivu) 1,/l s.2000 mk (muut sivut) l./2 s. I 000 mk

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen:

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen: Kunnanhallitus 225 23.06.2014 Kunnanhallitus 37 26.01.2015 Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta / Kauppakirja Kunnanerkkilä RN:o 28:0 -tilasta / Kauppakirja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 16.5.2 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N LAINAN SIIRTO ORIVEDEN KAUPUNGIN VASTATTAVAKSI

KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N LAINAN SIIRTO ORIVEDEN KAUPUNGIN VASTATTAVAKSI Kaupunginhallitus 108 28.04.2014 Kaupunginvaltuusto 36 02.06.2014 Kaupunginhallitus 226 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 59 20.10.2014 KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot