ESITE Herantis Pharma Oyj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj"

Transkriptio

1 ESITE Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään osaketta Lisäosake-erä enintään osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta Herantis Pharma Oyj ( Herantis tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) merkittäväksi enintään uutta osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) osakekohtaiseen merkintähintaan 10,50 euroa ( Merkintähinta ) jäljempänä tässä esitteessä ( Esite ) kuvatulla tavalla. Hallituksella on oikeus mahdollisessa ylimerkintätilanteessa lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään uudella osakkeella ( Lisäosake-erä ). Osakeannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana toimii UB Securities Oy ( Pääjärjestäjä ja Merkintäpaikka ). NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) ylläpitämän monenkeskisen First North Finland -markkinapaikan ( First North ) First North Nordic Rulebook -sääntöjen ( First Northin Säännöt ) mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii UB Capital Oy. Herantis on muodostunut kahden suomalaisen lääkekehitysyhtiön yhdistymisestä , kun Hermo Pharma Oy hankki 99,0 prosenttia Laurantis Pharma Oy:n ( Laurantis Pharma ) osakekannasta ja muutti nimensä Herantis Pharma Oyj:ksi ( Yhdistyminen ). Yhdistyminen toteutettiin osakevaihdolla, jonka yhteydessä Herantis laski liikkeeseen uutta osaketta Laurantis Pharman osakkeenomistajille suunnatussa osakeannissa. Katso Yhdistymisen kuvaus. Ennen Osakeantia Yhtiön osakkeet ( Osakkeet ) eivät ole olleet julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena millään markkinapaikalla. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamisesta First Northiin kaupankäyntitunnuksella HRTIS. Osakkeet merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ( Kaupparekisteri ) arviolta ja Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First Northissa arvioidaan olevan Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa kello 9.30 ja päättyy arviolta kello Annetut merkintäsitoumukset ovat sitovia eikä niitä voida muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin jäljempänä tässä Esitteessä mainituissa tilanteissa. Katso jäljempänä Osakeannin ehdot Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus. Tarjottavat Osakkeet tuottavat Yhtiön muiden Osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeudet ja oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa mahdollisesti jaettaviin osinkoihin. Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva Helsingin Pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä päämarkkinoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North -markkinapaikan yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Hyväksytty Neuvonantaja tekee arvioinnin kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvasta yhtiöstä. Helsingin Pörssi hyväksyy hakemuksen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. Tietyissä maissa, kuten Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa tämän Esitteen jakeluun, Tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseen sekä Tarjottavien Osakkeiden myyntiin saattaa liittyä lakisääteisiä rajoituksia. Tarjous merkitä Tarjottavia Osakkeita ei koske henkilöitä, jotka asuvat Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa kyseisen tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. Tätä Esitettä tai Osakeantia koskevaa materiaalia ei tule toimittaa tai julkaista missään maassa noudattamatta kyseisen maan lakeja ja määräyksiä. Tämä Esite ei ole tarjous laskea liikkeeseen Tarjottavia Osakkeita kenellekään sellaisessa maassa, jossa tarjouksen tekeminen kyseiselle henkilölle on lainvastaista. Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Katso tämän Esitteen kohta Riskitekijät. Pääjärjestäjä ja Merkintäpaikka Hyväksytty Neuvonantaja i

2 TÄRKEÄÄ TIETOA ESITTEESTÄ Tämä esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ( Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission antaman asetuksen (EY) N:o 809/2004 (muutoksineen), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (muutoksineen) ( Esiteasetus ) liitteiden II, III, XXII ja XXV, Arvopaperimarkkinalain 3 5 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1019/2012) sekä Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 29/ /2014. Esite on laadittu yksinomaan suomeksi. Tässä Esitteessä Herantis, Yhtiö ja Herantis-konserni tarkoittavat Herantis Pharma Oyj:tä (entiseltä nimeltään Hermo Pharma Oy) ja sen konserniyhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmaisulla tarkoitetaan vain Herantis Pharma Oyj:tä, sen tiettyä konserniyhtiötä tai liiketoimintaa tai joitakin näistä yhdessä. Viittauksilla Yhtiön Osakkeisiin, osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan kuitenkin Herantis Pharma Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa. Herantis on Suomen lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan voimassaolevaa osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen) ( Osakeyhtiölaki ). Edelleen tässä Esitteessä Laurantis Pharma tarkoittaa Laurantis Pharma Oy:tä, jonka osakekannasta Herantis hankki 99,0 prosenttia Yhdistymisessä, ja sen konserniyhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmaisulla tarkoitetaan vain Laurantis Pharma Oy:tä, sen tiettyä konserniyhtiötä tai liiketoimintaa tai joitakin näistä yhdessä. Esitteeseen liittyvät oikeudelliset seikat määräytyvät Suomen lain mukaan ja suomalaisilla tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta mahdollisissa Esitteeseen liittyvissä riidoissa. HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE Tämä Esite on julkinen asiakirja Suomessa. Herantis on laatinut tämän Esitteen listalleottoesitteeksi Osakeannin yhteydessä mahdollistamaan Yhtiön Osakkeiden listaamisen First Northissa ja siinä tarkoituksessa, että Yhtiöön sijoittamista harkitsevat voivat harkita Tarjottavien Osakkeiden merkitsemistä. Tässä Esitteessä esitettävät tiedot ovat peräisin Yhtiöltä tai muusta siinä mainitusta lähteestä. Ketään ei ole valtuutettu Osakeannin tai Osakkeiden listalleoton yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön tai Pääjärjestäjän hyväksymiä. Tähän Osakeantiin ja Osakkeiden listalleottoon liittyen annetut tiedot tai lausunnot, jotka eivät vastaa tässä Esitteessä annettuja tietoja ja lausuntoja, ovat pätemättömiä. Pääjärjestäjä toimii tässä Osakeannissa ainoastaan Yhtiön puolesta eikä Pääjärjestäjä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan. Pääjärjestäjä on sitoutunut ainoastaan Yhtiötä kohtaan eikä Pääjärjestäjä anna neuvoja Osakeannista tai tästä Esitteestä muille kuin Yhtiölle. Sijoittajien tulee luottaa ainoastaan tämän Esitteen sisältämään tietoon ja harkintansa mukaan konsultoida omia neuvonantajiaan ennen Tarjottavien Osakkeiden merkitsemistä tai ostamista. Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamista harkitessaan sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja Osakeannin ehdoista ja tehdä itsenäinen arvionsa Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisen tai ostamisen laillisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seuraamuksista ja riskeistä. Riskejä on selostettu tämän Esitteen kohdassa Riskitekijät. Mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko Esitteeseen harkitessaan sijoituspäätöstä. Suomen tai minkään muun valtion arvopaperi- tai sääntelyviranomaiset eivät ole antaneet Osakeantia koskevaa suositusta. Tämän Esitteen julkistaminen tai Esitteeseen perustuva Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen, myyminen tai toimittaminen ei missään olosuhteissa merkitse, että Yhtiön liiketoiminnassa ei voisi tapahtua muutoksia tämän Esitteen päivämäärän jälkeen tai että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa. Yhtiöllä on kuitenkin Esitteen täydennysvelvollisuus tarjouksen voimassaoloajan päättymiseen saakka sellaisten Esitteeseen sisältyvien virheellisten tai puutteellisten tietojen osalta, jotka tulevat ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Tällaiset virheelliset ja puutteelliset tiedot on lain mukaan viivytyksettä saatettava yleisön tietoon julkistamalla Esitteen täydennys samalla tavalla kuin Esite. Sijoittajia kehotetaan seuraamaan Yhtiön julkaisemia yhtiötiedotteita. Tämän Esitteen jakelu ja Osakeanti voivat olla joidenkin maiden lainsäädännön mukaan rajoitettuja, eikä tätä Esitettä voi käyttää tarjoukseen tai tarjouspyyntöön tai siihen liittyvään tarkoitukseen kenenkään toimesta maassa, jossa tällainen tarjous tai hankinta ei ole laillista, eikä henkilölle, jolle ei ole laillista tehdä tällaista tarjousta tai tarjouspyyntöä. Yhtiö tai Pääjärjestäjä ei ole tehnyt eikä tule tekemään mitään toimenpiteitä Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Tarjottavien Osakkeiden julkisen tarjoamisen sallimiseksi muuten Suomen ulkopuolella. Yhtiö ja Pääjärjestäjä edellyttävät, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole oikeudellisessa vastuussa, mikäli tämän Esitteen haltuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä rajoituksia riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia Tarjottavien Osakkeiden merkitsijöitä tai ostajia. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa Tarjottavien Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Ellei erikseen tässä Esitteessä ole mainittu, (i) Osakeannissa tarjottuja Tarjottavia Osakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa, suoraan tai epäsuorasti Euroopan talousalueen ( ETA ) jäsenvaltioissa tai ETA-jäsenvaltioihin, jotka ovat saattaneet voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (muutoksineen) ( Esitedirektiivi ) (muut kuin Suomi), ellei Esitedirektiivin poikkeussäännös sovellu, eikä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai muussa maassa, näihin edellä mainittuihin maihin tai muuhun maahan, jossa Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen ei olisi sallittua; ja (ii) tätä Esitettä ei saa lähettää yhdellekään henkilölle kohdassa (i) mainittuihin maihin. ii

3 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... IV RISKITEKIJÄT... 1 VAKUUTUS ESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA... 9 TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT... 9 TALOUDELLISTEN JA MUIDEN TIETOJEN ESITTÄMINEN... 9 ESITTEEN SAATAVILLA OLO NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ TALOUDELLISTEN TIETOJEN JULKISTAMINEN YHTIÖ, YHTIÖN JOHTO, TILINTARKASTAJA JA NEUVONANTAJAT LISTAUTUMISEN JA OSAKEANNIN SYYT JA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ OSAKEANNIN EHDOT OHJEITA SIJOITTAJILLE OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVIÄ SOPIMUKSIA LIIKKEESEENLASKU- JA LUOVUTUSRAJOITUKSET LIIKETOIMINNAN KUVAUS ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS YHDISTYMISEN KUVAUS PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT TIETOJA LAURANTIS PHARMASTA YHTIÖ, OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA HALLITUS, JOHTO, TYÖNTEKIJÄT JA TILINTARKASTAJAT OSAKKEENOMISTAJAT JA LÄHIPIIRILIIKETOIMET LÄÄKEKEHITYSMARKKINAT JA KILPAILUTILANNE FIRST NORTH JA ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS ERIKOISTERMIEN SANASTO LIITELUETTELO iii

4 TIIVISTELMÄ Tiivistelmä koostuu Esiteasetuksen liitteen XXII edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimityksellä Osatekijät. Osatekijät on jaettu jaksoihin A E ja numeroitu jaksoittain. Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne Osatekijät, jotka Esiteasetuksen mukaan Tarjottavista Osakkeista ja Yhtiöstä tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä kaikkia Osatekijöitä ei Tarjottavien Osakkeiden ja Yhtiön luonteen vuoksi ole esitettävä. Vaikka Tarjottavaa Osaketta tai Yhtiötä koskeva tieto olisi luonteensa puolesta Esiteasetuksen perusteella esitettävä tässä tiivistelmässä, on mahdollista, ettei kyseistä Osatekijää koskevaa tietoa ole lainkaan tai että kyseinen Osatekijä ei sovellu Tarjottaviin Osakkeisiin tai Yhtiöön. Tällöin kyseinen Osatekijä kuvataan lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan Ei sovellu. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi, vaan se on johdanto Esitteessä esitettävin yksityiskohtaisiin tietoihin. Sijoittajien tulee perustaa Tarjottavia Osakkeita koskeva sijoituspäätöksensä tässä Esitteessä esitettyihin tietoihin kokonaisuutena. Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulee tutustua Esitteen kohtaan Riskitekijät. Tietyt tässä tiivistelmässä käytetyt termit on määritelty muualla tässä Esitteessä. A.2 Rahoituksenvälittäjät Ei sovellu. Jakso B Liikkeeseenlaskija Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi sovellettavan lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Herantis vastaa siviilioikeudellisesti tästä tiivistelmästä vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa tämän Esitteen muihin osiin tai jos tiivistelmässä ei anneta yhdessä Esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista näihin arvopapereihin. B.1 Virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Kotipaikka / oikeudellinen muoto / sovellettava laki ja liikkeeseenlaskijan perustamismaa B.3 Kuvaus liikkeeseenlaskijan tämänhetkisen toiminnan luonteesta ja päätoimialoista (ja niihin liittyvistä avaintekijöistä) Liikkeeseenlaskijan toiminimi on Herantis Pharma Oyj (englanniksi Herantis Pharma Plc). Herantis on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Herantis on suomalainen lääkekehitysyhtiö, joka tutkii ja kehittää lääkkeitä erityisesti tulehdus-, keskushermosto- ja imukudosjärjestelmän sairauksiin. Yhtiön lääkekehitysohjelmat on kohdistettu sairauksiin, joissa on Yhtiön käsityksen mukaan selkeä tarve uusille, nykyisiä paremmille hoidoille. Herantiksen kehitysvaiheessa olevat kolme tärkeintä lääkeaihiota ovat cis-uca-silmätipat kuivasilmäisyyden hoitoon, CDNFhermokasvutekijä Parkinsonin taudin hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon. Herantiksen strategiaa ei ole sidottu näihin kohdesairauksiin, vaan tutkimuksen ja lääkekehityksen kohteiden laajentaminen muihin tauteihin tai sairauksiin on mahdollista. Yhtiö on keskittänyt erityisosaamisensa lääkeaihioiden prekliiniseen ja varhaiseen kliiniseen tutkimukseen. Herantiksen strategiana on hankkia immateriaalioikeuksia vahvaan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuviin lääkeaihioihin sellaisissa sairauksissa, joissa uusille hoidoille on selkeä lääketieteellinen tarve. Yhtiö pyrkii osoittamaan näiden lääkeaihioiden periaatteellisen toimivuuden (ns. proof-of-concept) prekliinisissä ja varhaisen tuotekehitysvaiheen kliinisissä tutkimuksissa, minkä jälkeen Yhtiö pyrkii rahoittamaan lääkeaihioiden myöhäisen vaiheen kehityksen tekemällä kaupallistamissopimuksia, kuten kumppanuus- tai lisenssisopimuksia, suurempien lääkeyhtiöiden kanssa. iv

5 B.4a Merkittävimmät viimeaikaiset suuntaukset Tulonsa Yhtiön on tarkoitus saada näihin sopimuksiin pohjautuvista allekirjoitus-, etappi- ja rojaltimaksuista. Liiketoimintasuunnitelma Herantiksen tavoitteena seuraavan kolmen vuoden aikana on osoittaa Yhtiön kolmen tärkeimmän lääkeaihion alustava teho ja turvallisuus varhaisen vaiheen kliinisissä tutkimuksissa ja tämän jälkeen tehdä näille lääkeaihioille kotimaisten tai ulkomaisten lääkeyhtiöiden kanssa kaupallistamissopimukset kattaen lääkeaihioiden myöhäisen vaiheen tuotekehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin. n tavoitteet kolmen tärkeimmän lääkeaihion osalta ovat seuraavat: Cis-UCA-silmätipat kuivasilmäisyyden hoitoon: Yhtiön tavoitteena on aloittaa Vaiheen 2 satunnaistettu kliininen tutkimus vuoden 2014 loppuun mennessä, saada Vaiheen 2 tutkimuksen tulokset vuoden 2015 loppuun mennessä ja tehdä kaupallistamissopimus vuoden 2016 loppuun mennessä. CDNF-hermokasvutekijä Parkinsonin taudin hoitoon: Y aloittaa Vaiheen 1 satunnaistettu kliininen tutkimus vuoden 2015 aikana, saada alustavia tuloksia vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja tehdä kaupallistamissopimus vuoden 2017 loppuun mennessä. Lymfactin rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon: Y aiheen 1 kliininen tutkimus vuoden 2015 alkupuolella, saada alustavia tuloksia vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja tehdä kaupallistamissopimus vuoden 2017 loppuun mennessä. Yhtiö odottaa liiketuloksensa kääntyvän voitolliseksi siten, että vuoden 2017 liiketulos on positiivinen kuten tämän tiivistelmän kohdassa B.9 on esitetty. Yhtiö on tehnyt liiketoimintasuunnitelmansa seuraavien oletusten perusteella: Arviot lääkeaihioiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta osoittautuvat pitäviksi kliinisissä tutkimuksissa. Kliinisten tutkimusten tekemiseen tarvittavat luvat saadaan suunnitellussa aikataulussa. Yhtiön kumppanit pitäytyvät sopimuksen mukaisissa aikatauluissa. Sairauksiin liittyvien hoitojen kehitys ei muutu oleellisesti nykyisistä näkemyksistä. Tuotekehityskustannukset pysyvät arvioidulla tasolla. Yhtiö onnistuu tekemään suunnitellusti kaupallistamissopimuksia. Yhtiö saa järjestettyä riittävän rahoituksen liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Yhteistyöverkoston ja hajautetun kehityssalkun ansiosta Yhtiö ei ole eikä liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen ole riippuvainen yksittäisistä avainhenkilöistään eikä yksittäisistä yhteistyökumppaneista. Hajautettu kehityssalkku auttaa myös hallitsemaan lääkekehityshankkeille tyypillisiä riskejä, joiden realisoituessa kehityshankkeita voidaan joutua keskeyttämään tuloksettomina. Yhtiö ei omista lääkeaineiden tuotantoon tarvittavia laboratoriotiloja eikä merkittävässä määrin myöskään muuta vastaavaa omaisuutta, minkä ansiosta Yhtiön varat voidaan suunnata pääasiassa Yhtiön ydinliiketoimintaan eli tuotekehityshankkeisiin ja niihin liittyviin kliinisiin lääketutkimuksiin. Yhtiön taloudellisten edellytysten ja kassavirtojen kehittymisen kannalta keskeinen oletus on, että Yhtiö tekee vuoden 2017 loppuun mennessä ainakin yhdelle tärkeimmistä lääkeaihioistaan kaupallistamissopimuksen. Mikäli Yhtiö ei tässä onnistu, Yhtiön pitää rahoittaa liiketoimintansa muuta kautta. Ei ole mitään takeita, että Yhtiön tarvitsemaa rahoitusta olisi saatavilla kohtuullisin ehdoin tai ollenkaan tällaisessa tilanteessa. Herantis kilpailee sellaisten yhtiöiden kanssa, jotka tutkivat ja kehittävät lääkkeitä kuivasilmäisyyden, Parkinsonin taudin ja lymfaturvotuksen hoitoon. Lääkekehitysyhtiöiden, kuten Herantiksen, tulovirta muodostuu tyypillisesti kaupallistamissopimusten, kuten yhteistyö-, lisensointi- tai kumppanuussopimusten, ehtojen mukaisesti maksettavista ennakko-, yhteistyö- ja etappimaksuista ja myytyjen lääkkeiden rojalteista. Tällaisten maksujen suuruus riippuu tyypillisesti siitä, mikä kyseessä olevan kehitysprojektin nettomääräinen nykyarvo on sopimuksentekohetkellä sekä sopimuksen tyypistä ja lisensoitujen oikeuksien laajuudesta. Nettomääräinen nykyarvo perustuu lääkeaihioiden markkinapotentiaaliin, kehitysvaiheeseen ja kehitykseen ja v

6 sääntelyyn liittyvään riskiprofiiliin. Myös Herantiksen tulovirta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä muodostuu pääasiassa tällaisista kaupallistamissopimuksista. Yhtiö ei ole toistaiseksi solminut lääkeaihioilleen kaupallistamissopimuksia. Herantiksen tulevaan kaupalliseen menestykseen vaikuttaa keskeisesti se, onnistuuko Yhtiö tekemään lääkeaihioilleen kaupallistamissopimuksia ja annetaanko sen lääkeaihioille myyntilupa ja mikä on Herantiksen yhteistyökumppaneiden kyky kerryttää tuottoa maailmanlaajuisilla lääkemarkkinoilla. B.5 Konserni Herantis on Herantis-konsernin emoyhtiö. Yhtiö harjoittaa operatiivista liiketoimintaa itse sekä operatiivisten tytäryhtiöidensä kautta. Tämän Esitteen päivämääränä Herantiksella on yksi suoraan omistettu operatiivinen tytäryhtiö Laurantis Pharma Oy ja Laurantis Pharma Oy:lla on kaksi täysin omistettua tytäryhtiötä BioCis Pharma Oy (operatiivinen) ja Laurantis Pharma GmbH (lepäävä) ( Tytäryhtiöt ). Kunkin Tytäryhtiön tilikausi päättyy B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Yhtiö omistaa Laurantis Pharma Oy:n osakkeista ja äänistä 99,0 prosenttia, mutta on oikeutettu saamaan 97,0 prosenttia Laurantis Pharman osakkeenomistajille jaettavista osingoista ja muista yhtiön varoista sekä 97,0 prosenttia osakkeenomistajille maksettavasta kauppahinnasta yhtiön osakekannan luovutuksessa. Yhtiöllä on tämän Esitteen päivämääränä 41 osakkeenomistajaa. Herantiksen suurimmat osakkeenomistajat ovat merkittynä alla olevaan taulukkoon: Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Osuus äänivallasta ja Osakkeista* Inveni Life Sciences Fund I Ky ,8 % Helsingin yliopiston rahastot ,6 % Aloitusrahasto Vera Oy ,7 % Mart Saarma ,9 % Eero Castrén ,8 % Heikki Rauvala ,8 % B.7 Valikoituja Yhtiötä koskevia historiallisia taloudellisia tietoja *Suhteellinen ääniosuus laskettu Esitteen päivämääränä liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden kokonaismäärästä ilman liikkeeseenlaskettujen optioiden laimentavaa vaikutusta. Yhtiön tiedossa ei ole, että kenelläkään osakkeenomistajalla olisi määräysvalta Yhtiössä, eikä Yhtiön tiedossa myöskään ole järjestelyitä, jotka voisivat tulevaisuudessa johtaa määräysvallan vaihtumiseen Yhtiössä. Seuraavissa taulukoissa on esitetty eräitä Yhtiön taloudellisia tietoja ja päättyneiltä kolmen kuukauden kausilta sekä tilinpäätöstietoja ja päättyneiltä tilikausilta. Tässä kohdassa esitettäviä tietoja on luettava yhdessä kohdassa Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema esitettävien tietojen kanssa sekä tähän Esitteeseen sisällytettyjen Yhtiön tilinpäätösten ja osavuosikatsauksen kanssa. Yhtiön tilintarkastetut tilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamaton osavuosikatsaus päättyneeltä kolmen kuukauden kaudelta vertailutietoineen on laadittu Suomalaisen Kirjanpitokäytännön mukaisesti. Tilintarkastamaton osavuosikatsaus päättyneeltä kolmen kuukauden kaudelta on esitetty First Northin Sääntöjen kohdan 4.6 e i ix, poislukien kohdat v ja vi, edellyttämässä laajuudessa. Alla esitetyt taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia Yhtiön tilinpäätöksen sisältämiä tietoja. vi

7 Tuloslaskelma Tase Tuhatta euroa Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton Tilintarkastettu Tilintarkastettu LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot - - 4,5 43,9 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -98,6-64,4-180,2-69,3 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -16,9-11,2-48,0-66,4 Muut henkilöstösivukulut -4,7-0,9-9,0-12,6-120,2-76,5-237,2-148,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -75,6-75,4-302,5-41,0-75,6-75,4-302,5-41,0 Liiketoiminnan muut kulut -252,1-31,8-217,3-234,4 LIIKETAPPIO -447,9-183,7-752,4-379,7 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0 0,1 Korkokulut ja muut rahoituskulut -7,6-9,2-28,2-14,0-7,6-9,2-28,2-13,8 TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ -455,5-192,9-780,6-393,5 TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA -455,5-192,9-780,6-393,5 TILIKAUDEN TAPPIO -455,5-192,9-780,6-393,5 Vastaavaa Tuhatta euroa Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton Tilintarkastettu Tilintarkastettu PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 2 290, , , ,9 Aineettomat oikeudet 230,0 270,0 240,0 280,0 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 2,1 3,0 2,3 3,0 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1, PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 523, , , ,9 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset - - 0,3 - Muut saamiset 17,3 33,5 7,1 54,7 Siirtosaamiset 6,4 45,6 17,6 89,7 23,7 79,2 25,0 144,3 Rahat ja pankkisaamiset 429,7 13,3 17,7 9,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 453,4 92,5 42,7 153,5 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 977, , , ,4 vii

8 Vastattavaa Rahoituslaskelma, tiivistelmä Tuhatta euroa Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton Tilintarkastettu Tilintarkastettu OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2,5 2,5 2,5 2,5 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 678, , , ,0 Edellisten tilikausien tappiot , , , ,4 Tilikauden tappio -455,5-192,9-780,6-393,5 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 798,5-172,3 120,0-3,4 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 891, , , ,0 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1 891, , , ,0 Lyhytaikainen Ostovelat 121,6 700,0 543,8 468,4 Muut velat 20,9 17,1 13,9 10,5 Siirtovelat 144,4 61,8 112,7 56,8 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 286,9 778,9 670,4 535,8 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 178, , , ,8 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 977, , , , Tuhatta euroa Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton Tilintarkastettu Tilintarkastamaton Liiketoiminnan rahavirta -762,0-19,9-224,2-533,4 Investointien rahavirta -1, , ,9 Rahoituksen rahavirta 1 175,2 24, , ,4 Rahavarojen muutos 412,0 4,1 8,5-236,9 Rahavarat kauden alussa 17,7 9,2 9,2 246,1 Rahavarat kauden lopussa 429,7 13,3 17,7 9,2 Viimeaikainen kehitys ja merkittävät muutokset taloudellisessa asemassa Tähän Esitteeseen sisältyvän päättyneen kolmen kuukauden jaksoa koskevan tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen jälkeen Yhtiö on toteuttanut osake- ja optiovaihtosopimuksen Laurantis Pharman osakkeenomistajien ja optionhaltijoiden kanssa, minkä yhteydessä Yhtiö hankki 99,0 prosenttia Laurantis Pharman osakkeista antamalla suunnatussa annissa Laurantis Pharman osakkeenomistajille yhteensä uutta Osaketta vastikkeeksi heidän omistamistaan Laurantis Pharman osakkeista ("Yhdistyminen"). Lisäksi Yhtiö laski liikkeeseen uutta optiota, jotka se tarjosi Laurantis Pharman optionhaltijoille vastikkeeksi näiden omistamista kappaleesta Laurantis Pharman optioita. Välittömästi ennen edellä mainitun osake- ja optiovaihtosopimuksen toteuttamista, Yhtiön Osakkeiden lukumäärää lisättiin antamalla Yhtiön osakkeenomistajille maksutta uusia Osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että jokaista Yhtiön Osaketta kohti annettiin 199 uutta Osaketta (split). Tässä yhteydessä Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärä nousi Osakkeesta Osakkeeseen. Osake- ja optiovaihtosopimuksen toteuttamisen jälkeen Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärä nousi Osakkeeseen. Samaan aikaan osake- ja optiovaihtosopimuksen toteuttamisen kanssa Yhtiön yhtiöjärjestystä muutettiin ja sen nimi muuttui Herantis Pharma Oyj:ksi. Samassa yhteydessä Yhtiön hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Frans Wuite, James Phillips ja Aki Prihti, Henri Huttusen, Jyrki Mattilan ja Mart Saarman jäädessä pois Yhtiön hallituksesta. viii

9 B.8 Valikoidut pro forma -muotoiset taloudelliset tiedot Yhteenveto pro forma -tiedoista Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma - ud s d ( Pro forma, Pro forma -tiedot ) s y vainnollistamaan lukijalle, mikä Yhtiön liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema olisi voinut olla, jos Yhdistyminen olisi tapahtunut aiemmin. Tiedot on esitetty ainoastaan Yhdistymisen vaikutusten havainnollistamiseksi, eikä niiden tarkoituksena ole esittää, millainen yhdistyneen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema olisi, jos Yhdistyminen olisi todellisuudessa tapahtunut alla mainittuna ajankohtana. Tiedot eivät myöskään havainnollista, millainen Yhtiön liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema on tulevaisuudessa. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei ole mitään varmuutta siitä, että tilintarkastamattomia yhdistettyjä Pro forma -tietoja koottaessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi. Pro forma -tiedoissa ei ole otettu huomioon mahdollisia synergiaetuja. Pro forma -tiedot on koottu Esiteasetuksen liitteen II sekä Pro forma -tiedot esitteessä Ohje pro forma -tietojen esittäjälle periaatteiden mukaisesti noudattaen Yhtiön soveltamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Pro forma -kaudet Pro forma -tuloslaskelma päättyneeltä tilikaudelta ja Pro forma -tuloslaskelma päättyneeltä kolmen kuukauden kaudelta on koottu olettaen, että Yhdistyminen olisi tapahtunut Pro forma -tase on koottu olettaen, että Yhdistyminen olisi tapahtunut Konserniliikearvon lopullinen määrä saattaa poiketa Pro forma -tiedoissa esitetystä. Lopullinen konserniliikearvo perustuu hankintapäivän varoihin ja velkoihin sekä hankitun nettovarallisuuden arvoon kyseisenä päivänä. Yhdistymisen kuvaus ja käsittely kirjanpidossa Yhtiö on hankkinut omistukseensa Laurantis Pharman osakekannasta 99,0 prosenttia. Yhdistyminen toteutettiin elinkeinotulolain verottamisesta annetun lain (300/1968, muutoksineen) 52 f :n mukaisena osakevaihtona, jonka yhteydessä Yhtiö laski liikkeeseen kappaletta uusia Osakkeita arvoltaan 13,7 miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeenomistajien ylimääräinen yhtiökokous päätti Yhdistymisen hyväksymisestä ( Hankintapäivä ). Yhdistymisen seurauksena Laurantis Pharmasta tuli Yhtiön 99,0 prosenttisesti omistama tytäryhtiö, ja Laurantis Pharman osakkeiden omistajat, poislukien Finvector Vision Therapies Ltd, vastaanottivat liikkeeseen lasketut Yhtiön uudet Osakkeet. Yhdistymisen seurauksena Yhtiö sai määräysvallan Laurantis Pharmassa. Yhdistymisessä syntynyt konserniliikearvo kohdennettiin niihin Laurantis Pharman omaisuus- ja velkaeriin, joista konserniliikearvon katsottiin johtuvan. Konserniliikearvon kohdentaminen tarkoittaa konserniaktiivan lisäämistä omaisuuserien kirjanpitoarvoihin ja vähentämistä velkaerien kirjanpitoarvoista konsernitasetta laadittaessa. Negatiivista vähemmistöosuutta ei ole erotettu Laurantis Pharman omasta pääomasta. Historialliset taloudelliset tiedot Pro forma -tiedot perustuvat tietoihin, jotka on otettu Yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta päättyneeltä kolmen kuukauden kaudelta sekä Laurantis Pharman tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta päättyneeltä kolmen kuukauden kaudelta. Tässä esitettyjä Pro forma -tietoja tulee lukea yhdessä seuraavien tietojen kanssa: Yhtiön päättyneen tilikauden tilintarkastettu tilinpäätös ja tilintarkastamaton osavuosikatsaus päättyneeltä kolmen kuukauden kaudelta, Laurantis Pharman tilintarkastettu konsernitilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamaton osavuosikatsaus päättyneeltä kolmen kuukauden kaudelta. ix

10 Tilintarkastamattomat Pro forma -tuloslaskelma- ja -tasetiedot Pro forma -tuloslaskelma Tuhatta euroa Herantis Pharma Oyj Laurantis Pharma -konserni Pro forma -oikaisut Herantis Pro forma (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -98,6-95, ,2 Henkilösivukulut: - - Eläkekulut -16,9-9, ,5 Muut henkilösivukulut -4,7-7, ,5 Poistot ja arvonalentumiset -120,2-113, ,2 Suunnitelman mukaiset poistot -75,6-4,6-400,0-480,2 Poistot konserniliikearvosta ,0 146,9-49,2-75,6-200,6-253,1-529,3 Liiketoiminnan muut kulut -252,1-379, ,2 Liikevoitto (-tappio) -447,9-692,7-253, ,7 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,0 0,1-0,1 Korkokulut ja muut rahoituskulut -7,6-80,1 69,3-18,4-7,6-80,0 69,3-18,3 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -455,5-772,7-183, ,0 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -455,5-772,7-183, ,0 Tilikauden voitto (tappio) -455,5-772,7-183, ,0 x

11 Pro forma -tuloslaskelma Tuhatta euroa Herantis Pharma Oyj Laurantis Pharma -konserni Pro forma -oikaisut Herantis Pro forma (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 4,5 0,3-4,8 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -180,2-531, ,0 Henkilösivukulut: Eläkekulut -48,0-47, ,3 Muut henkilösivukulut -9,0-10,6-19,6 Poistot ja arvonalentumiset -237,2-589, ,9 Suunnitelman mukaiset poistot -302,5-18, , ,0 Poistot konserniliikearvosta ,1 587,5-196,7-302,5-802, , ,6 Liiketoiminnan muut kulut -217,3-871, ,4 Liikevoitto (-tappio) -752, , , ,1 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,0 3,3-3,3 Korkokulut ja muut rahoituskulut -28,2-43, ,8-28,2-40, ,5 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -780, , , ,6 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -780, , , ,6 Tilikauden voitto (tappio) -780, , , ,6 xi

12 Pro forma -tase Tuhatta euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Herantis Pharma Oyj Laurantis Pharma -konserni Pro forma -oikaisut Herantis Pro forma (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) Kehittämismenot 2 290, , ,4 Aineettomat oikeudet 230,0 81,1 0,0 311,1 Konserniliikearvo ,9-323,5 983,4 Aineelliset hyödykkeet 2 520, , , ,9 Koneet ja kalusto 2, ,1 Osakkeet Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1, ,2 Pysyvät vastaavat yhteensä 2 523, , , ,3 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset Muut saamiset 17,3 15,4-32,7 Siirtosaamiset 6,4 3,8-10,1 23,7 19,2-42,8 Rahat ja pankkisaamiset 429, ,2-375, ,9 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 453, ,4-375, ,7 Vastaavaa Yhteensä 2 977, , , ,0 xii

13 Tuhatta euroa Vastattavaa Oma pääoma Herantis Pharma Oyj Laurantis Pharma -konserni Pro forma -oikaisut Herantis Pro forma (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) Osakepääoma 2,5 2,5 75,0 80,0 Muut rahastot 4 678, , , ,0 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , , , ,5 Tilikauden voitto (tappio) -455,5-772,7 772,7-455,5 Oma pääoma yhteensä 798, , , ,0 Vieras pääoma Pitkäaikainen Pääomalainat - 98,3-98,3 Lainat rahoituslaitoksilta 1 891, , ,2 Velat omistusyhteysyrityksille - 212,5-212,5 - Laskennalliset verovelat - 0,0 106,7 106,7 Muut velat , ,5 - Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1 891, , , ,2 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta - 249,8-249,8 Ostovelat 121,6 43,1-164,7 Muut velat 20,9 3,4-24,3 Siirtovelat 144,4 192,9-69,3 268,0 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 286,9 489,2-69,3 706,8 Vieras pääoma yhteensä 2 178, , , ,0 Vastattavaa Yhteensä 2 977, , , ,0 B.9 Tulosennuste tai -arvio Tässä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön tämänhetkiseen näkemykseen Herantiksen ja sen olemassa olevien lääkekehityshankkeiden kehityksestä. Alla esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät ole tae Herantiksen liiketoiminnan, tuloksen ja/tai taloudellisen aseman kehityksestä tulevaisuudessa, ja Yhtiön toteutunut liiketoiminta, tulos ja taloudellinen asema voivat olennaisesti poiketa näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai epäsuorasti esitetyistä tiedoista monien tekijöiden vuoksi. Sijoittajia kehotetaan suhtautumaan varauksella edellä mainittuihin lausumiin ja huomioimaan myös markkinatilanteeseen liittyvät epävarmuustekijät. Yhtiön liiketuloksen odotetaan kääntyvän voitolliseksi siten, että vuoden 2017 liiketulos on positiivinen. Tämä Yhtiön johdon arvio perustuu seuraaviin oletuksiin: a) Yhtiön organisaatio ja kiinteät kulut eivät muutu oleellisesti vuoden 2017 loppuun mennessä; b) Yhtiön suunnittelemat kliiniset tutkimukset toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja ainakin yhden tärkeimmän lääkeaihion kliinisten tutkimusten tulokset ovat positiivisia ja tukevat oletusta, että kyseinen lääkeaihio on turvallinen ja tehokas kyseisen sairauden hoidossa; c) Yhtiö tekee vuoden 2017 loppuun mennessä ainakin yhden kaupallistamissopimuksen yhden tärkeimmän lääkeaihionsa jatkokehityksestä ja markkinoille tuomisesta, ja sopimuksen ensimmäiset maksut lankeavat maksettavaksi vuoden 2017 aikana; d) Tämän tiivistelmän kohdassa B.3 esitetyt liiketoimintasuunnitelman oletukset pitävät paikkansa. xiii

14 B.10 Tilintarkastajan huomautukset historiallisten taloudellisten tietojen ajalta B.11 Käyttöpääoman riittävyys Yllä on esitetty tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa heikentävästi Yhtiön liiketuloksen kehitykseen ja Yhtiön mahdollisuuksiin kääntää liiketulos voitolliseksi. On kuitenkin syytä huomioida, että luettelo ei ole tyhjentävä ja on olemassa muitakin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa heikentävästi Yhtiön liiketuloksen kehitykseen ja Yhtiön mahdollisuuksiin kääntää liiketulos voitolliseksi. Yhtiö ei pysty millään tavoin vaikuttamaan kehittämiensä lääkeaihioiden tutkimustuloksiin, kohdesairauksien yleisiin hoitokäytäntöihin, käytettyjen tautimallien vastaavuuteen todellisen taudin kanssa, lupamenettelyihin liittyviin määräaikoihin ja lakeihin tai asetuksiin tai niiden muutoksiin, Yhtiön liikekumppaneiden toimintaedellytyksiin ja strategioihin tai yleiseen kustannustasoon. Esitettyihin oletuksiin liittyy lisäksi muita tekijöitä, joihin Yhtiö pystyy omalta osaltaan vaikuttamaan mutta joiden osalta Yhtiö on riippuvainen kolmansien osapuolien toiminnasta tai muista ulkoisista seikoista tai olosuhteista. Näitä ovat esimerkiksi yhteistyö- ja kaupallistamissopimuksien tekeminen ja sopimusehdot sekä kliinisiä tutkimuksia koskevien lupamenettelyjen valmistelu ja läpivienti. Yhtiö suunnittelee rahoittavansa toimintansa Osakeannissa hankittavilla varoilla sekä muulla oman ja vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Herantiksen osalta päättynyttä tilikautta koskeva tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia päättyneen tilikauden osalta tilintarkastaja esittää huomautuksena, että Yhtiön oma pääoma on tilikauden aikana muodostunut negatiiviseksi. Hallitus ei ole tehnyt osakepääoman menettämisestä Osakeyhtiölain 20 luvun 23 :n edellyttämää merkintää Kaupparekisteriin. Laurantis Pharman ja päättyneitä tilikausia koskevan tilintarkastuskertomuksen osalta tilintarkastaja kiinnittää huomiota tilinpäätöksen liitetietoon 'pysyvien vastaavien arvostusperusteet', jossa kuvataan tytäryhtiöosakkeiden ja -lainasaamisten arvostukseen liittyvää olennaista epävarmuutta. Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä tai Osakkeiden ensimmäisenä arvioituna kaupankäyntipäivänä First Northissa riitä Yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiön liiketoimintasuunnitelman mukaisista kliinisistä tutkimuksista aiheutuu Yhtiölle huomattava käyttöpääoman tarve (katso Liiketoimintasuunnitelma tämän tiivistelmän kohdassa B.3). Riittävä käyttöpääoma tämän Esitteen päivämääränä ja Osakkeiden ensimmäisenä arvioituna kaupankäyntipäivänä First Northissa Yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin on tarkoitus varmistaa Osakeannissa hankittavilla varoilla sekä muulla oman ja vieraan pääoman -ehtoisella rahoituksella perustuen seuraaviin oletuksiin: a) Yhtiö tarvitsee 5 miljoonaa euroa rahoitusta Yhtiön Esitteen päivämäärää tai Osakkeiden ensimmäistä arvioitua kaupankäyntipäivää First Northissa seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin. b) Yhtiön nykyiset varat riittävät vuoden 2014 kolmannelle vuosineljännekselle, mikäli Yhtiö toteuttaa Esitteessä kuvatun liiketoimintasuunnitelman mukaiset tärkeimpien lääkeaihioiden kliiniset ja kliinisiä kokeita edeltävät tutkimukset. Erityisesti cis-uca-silmätipan Vaiheen 2 kliinisellä tutkimuksella on huomattava vaikutus Yhtiön käyttöpääoman tarpeeseen Esitteen päivämäärää tai Osakkeiden ensimmäistä arvioitua kaupankäyntipäivää First Northissa seuraavien 12 kuukauden aikana. c) Yhtiö pystyy keräämään oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta (sisältäen Osakeannilla hankittavat varat ja mahdolliset Tekesin tuotekehityslainat) vähintään 10 miljoonaa euroa siten, että kyseistä rahoitusta on saatavilla sitä mukaa kuin Yhtiön kolmen tärkeimmän lääkeaihion tuotekehityskulut syntyvät. Yhtiön tavoitteena on, että ennen Yhtiön kolmen tärkeimmän lääkeaihion kliinisten tutkimusten aloittamista koko kliinisen tutkimuksen toteuttamiseen tarvittava rahoitus on varmistettu. Edellä mainittu 10 miljoonan euron käyttöpääomatarve sisältää suurimman osan Yhtiön kolmen tärkeimmän lääkeaihionsa tuotekehitykseen suunnittelemista tuotekehityskuluista. Yhtiö on luottavainen, että se pystyy hankkimaan kolmen tärkeimmän lääkeaihion tuotekehitykseen tarvitsemansa rahoituksen tuotekehitystyön edellyttämässä aikataulussa. Mikäli Yhtiö ei onnistu hankkimaan Esitteessä kuvatun xiv

15 liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen tarvittavaa rahoitusta täysimääräisesti, Yhtiö tulee harkitsemaan tuotekehityshankkeiden priorisointia siirtämällä yhden tai useamman lääkeaihion tuotekehitystä myöhäisempään vaiheeseen, keskittymällä vain kaikkein välttämättömimpiin tutkimuksiin, supistamalla suunniteltuja kliinisiä tutkimuksia taikka aikaistamalla kaupallistamiskumppaneiden etsimistä yhdelle tai useammalle lääkeaihiolle. Yhtiön johdon arvion mukaan osa, mahdollisesti kaikki, Yhtiön tärkeimmistä lääkeaihioista siirtyvät potilastutkimusvaiheeseen yllä mainitun 12 kuukauden ajanjakson aikana. Mikäli Yhtiön jonkin lääkeaihion tai joidenkin lääkeaihioiden tuotekehitys edistyy arvioitua nopeammin tai mikäli tuotekehityskulut eivät pysy Yhtiön laatimien budjettien puitteissa, tämä saattaa edellyttää oman tai vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimista arvioitua nopeammin tai arvioitua enemmän. Vastaavasti, jos tuotekehitys edistyy arvioitua hitaammin, esimerkiksi jos jokin Yhtiön suunnittelemista kliinisistä tutkimuksista käynnistyy arvioitua myöhemmin, tuotekehityskulut ja niistä johtuva rahoitustarve voivat siirtyä myöhemmäksi. Jakso C Arvopaperit C.1 Tarjottavien arvopapereiden kuvaus C.2 Liikkeeseenlaskun valuutta C.3 Yhtiön osakkeet ja osakepääoma C.4 Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet C.5 Osakkeiden vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset C.6 Osakkeiden listaaminen C.7 Osingonjakoperiaatteet Osakkeet ovat Yhtiön ainoaan osakesarjaan kuuluvia osakkeita. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI Liikkeeseenlaskun valuutta on euro. Herantiksen osakepääoma on tämän Esitteen päivämääränä ,00 euroa. Tämän Esitteen päivämääränä liikkeeseenlaskettujen Yhtiön Osakkeiden lukumäärä on ja ne ovat täysin maksettuja sekä Suomen lain mukaisesti liikkeeseen laskettuja. Liikkeeseenlaskun valuutta on euro. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Yhtiön Osakkeella ei ole nimellisarvoa eikä yhtiöjärjestyksessä ole määräystä Osakkeiden tai osakepääoman enimmäis- tai vähimmäismäärästä. Tämän Esitteen päivämäärällä Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä ei ole hallussaan omia osakkeitaan. Yhtiön Osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan Osakeyhtiölain ja muun Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Osakkeisiin liittyvät oikeudet sisältävät oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta. Kukin Yhtiön Osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Kaikki Osakkeet tuottavat yhtäläiset taloudelliset oikeudet, mukaan lukien oikeus osinkoon ja oikeus muuhun varojenjakoon. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä Osakkeita osakeomistuksensa suhteessa, ellei antia koskevassa päätöksessä toisin määrätä. Yhtiön Osakkeita koskee Osakeyhtiölain lunastusoikeus ja -velvollisuus. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet. Tällaisella osakkeenomistajalla on vastaavasti velvollisuus lunastukseen, jos lunastukseen oikeutettu osakkeenomistaja vaatii osakkeidensa lunastamista. Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin sekä muihin osakkeenomistajan oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun ne on rekisteröity Kaupparekisteriin. Tarjottavat Osakkeet merkitään Kaupparekisteriin arviolta Ei sovellu; Yhtiön Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi First Northiin kaupankäyntitunnuksella HRTIS. Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First Northissa arvioidaan olevan Yhtiö ei ole historiansa aikana jakanut osinkoa. Yhtiö keskittyy lähivuosina kasvun ja liiketoiminnan kehittämisen rahoittamiseen ja Yhtiö tulee noudattamaan tulokseen ja maksukykyyn sidottua erittäin pidättyväistä osingonjakopolitiikkaa. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki Osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. xv

16 Jakso D Riskit D.1 Liikkeeseenlaskijalle ja sen toimialalle ominaiset riskit Herantikseen liikkeeseenlaskijana, sen liiketoimintaan ja toimintaympäristöön sekä Osakeantiin ja Tarjottaviin Osakkeisiin liittyy riskejä, joista osa saattaa olla huomattavia. Alla oleva riskien tiivistelmä perustuu tämän Esitteen päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja saatavilla olleiden tietojen perusteella tehtyihin arvioihin, eikä riskien kuvaus siten ole välttämättä tyhjentävä. Herantiksen toimintaan saattaa lisäksi liittyä riskejä, joita ei tämän Esitteen päivämääränä tunneta tai pidetä merkityksellisinä, mutta jotka voivat kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Herantiksen liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yhtiöön liittyvät riskit: Herantiksella ei ole kaupallisessa tuotanto- tai markkinointivaiheessa olevia lääkeaihioita eikä historiassa osoitettua tuloksentekokykyä. Herantiksen liiketoiminta on kehitysvaiheessa, eikä liiketoiminnan kehittymisestä kannattavaksi ole takeita. Herantiksen integraatioprosessi on kesken. Herantiksen liiketoiminnan jatkumisen taloudelliset edellytykset ovat riippuvaisia oman pääoman ehtoisen lisärahoituksen saamisesta. Herantiksen lääkeaihioiden tuotantoon, säilyvyyteen ja tuotannon toistettavuuteen liittyy riskejä, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. Herantiksen lääkeaihiot eivät välttämättä ole markkinakelpoisia. Herantiksen lääkeaihioiden kaupallinen tuotanto on riippuvainen kolmansista osapuolista. Herantiksen tuotekehitystyö ja sen yhteydessä suoritettavat kliiniset tutkimukset ovat riippuvaisia kolmansista osapuolista. Herantiksen ja kolmansien osapuolten välille syntyvät erimielisyydet ja oikeudenkäynnit saattavat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia sekä viivästyttää tutkimus- ja kehitystyötä ja lääkeaihioiden kaupallistamista. Herantis ei välttämättä pysty tekemään sille edullisia kaupallistamissopimuksia. Herantiksen lääkeaihioille ei välttämättä myönnetä vaadittavia myyntilupia tai kliinisten tutkimusten tekemiseen tarvittavia viranomaislupia. Vaikka lääkeaihiot saataisiinkin markkinoille, Herantiksen kumppanit eivät välttämättä pysty luomaan tarvittavan laajaa myyntiverkostoa, eivätkä lääkeaihiot välttämättä saa hyväksyntää markkinoilla. Lääkkeiden hinnoittelu ja korvattavuus eivät välttämättä toteudu suunnitellusti. Herantis on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja pitää palveluksessaan tarvittavat avainhenkilöt ja työntekijät. Herantikselle ei välttämättä myönnetä vaadittavia immateriaalioikeuksia, eivätkä Yhtiön nykyiset immateriaalioikeudet välttämättä riitä suojaamaan Yhtiön lääkeaihioita riittävän tehokkaasti. Herantis saattaa joutua tuotevastuu- tai tuoteturvallisuusvaatimusten kohteeksi, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti Herantiksen liiketoimintaan. Myönnetyt avustukset saatetaan joutua maksamaan kokonaan tai osittain takaisin, mikäli niiden ehtoja ei täytetä tai noudateta. Muutos Herantiksen tulonodotuksissa, tulevissa liiketoiminnan prioriteeteissa ja suuntauksissa voi aiheuttaa taseeseen kirjatun liikearvon tai aktivoitujen tuotekehitysprojektien arvonalentumisen. Tytäryhtiöiden taloudellisen aseman heikentyminen. Vahvistettujen tappioiden käytettävyys voi olla epävarmaa. Tulevat tilinpäätösstandardien muutokset tai Herantiksen mahdollinen päätös alkaa soveltaa IFRS-tilinpäätösstandardeja altistavat Herantiksen tilinpäätöksen muutoksiin liittyville riskeille. Herantiksen liikevaihdon kehitys on huonosti ennakoitavissa. Yhtiön toimialaan liittyvät riskit Lääkealan kilpailutilanne ja sen mukanaan tuoma lääkkeiden hintojen laskupaine sekä kilpailevien lääkevalmisteiden olemassaolo saattavat vaikuttaa haitallisesti Herantiksen kannattavuuteen ja markkinaosuuksiin. Vaarallisten aineiden käyttöön liittyy riskejä. xvi

17 Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusmääräyksiin liittyvien riskien toteutuminen voi vaikuttaa haitallisesti Herantiksen liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Lääkealan sääntelyn muuttuminen. D.3 Arvopapereille ominaiset riskit Herantikseen liikkeeseenlaskijana, sen liiketoimintaan ja toimintaympäristöön sekä Osakeantiin ja Tarjottaviin Osakkeisiin liittyy riskejä, joista osa saattaa olla huomattavia. Alla oleva riskien tiivistelmä perustuu tämän Esitteen päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja saatavilla olleiden tietojen perusteella tehtyihin arvioihin, eikä riskien kuvaus siten ole välttämättä tyhjentävä. Herantiksen toimintaan saattaa lisäksi liittyä riskejä, joita ei tämän Esitteen päivämääränä tunneta tai pidetä merkityksellisinä, mutta jotka voivat kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Herantiksen liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Osakeantiin ja Osakkeisiin liittyvät riskit Herantiksen Osakeanti tai listautuminen First Northiin ei välttämättä onnistu odotetusti ja suunnitellussa aikataulussa. Osakeomistuksen keskittyneisyys. Herantiksen maksaman osingon määrä on epävarma eikä osinkoa välttämättä makseta miltään tilikaudelta. Osakkeiden likviditeetin mahdollinen puuttuminen ja markkinahinnan volatiliteetti erityisesti First Northissa. Tulevat osakeannit tai ennakoidut tulevat osakeannit saattavat vaikuttaa Osakkeen arvoon. Mahdolliset tulevat osakeannit laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta. Jakso E Tarjous E.1 Kokonaisnettotuotot ja arvioidut kokonaiskustannukset E.2a Syyt tarjoamiseen ja tuottojen käyttö Yhtiö arvioi saavansa Osakeannissa merkittävistä Tarjottavista Osakkeista noin 16,0 miljoonan euron nettotuoton listautumiseen liittyvien maksujen, palkkioiden ja arvioitujen kulujen jälkeen olettaen, että Osakkeiden Merkintähinta on 10,50 euroa eikä Yhtiön hallitus mahdollisessa ylimerkintätilanteessa lisää Tarjottavien Osakkeiden määrää. Jos Lisäosake-erä merkitään kokonaan, Yhtiön saaman nettotuoton arvioidaan olevan noin 26,1 miljoonaa euroa. Yhtiön johdon arvion mukaan Osakeannista aiheutuu Yhtiölle noin 1,2 miljoonan euron kulut olettaen, että Lisäosake-erä merkitään kokonaisuudessaan. Yhtiö ei veloita mitään kuluja Sijoittajilta. Yhtiön Osakeannin tarkoituksena on luoda edellytykset Yhtiön listautumiselle First Northiin. Osakeannilla on tarkoitus nopeuttaa Yhtiön kasvua, kehittää liiketoimintaa ja lisätä Yhtiön tunnettuutta. Lisäksi Osakeannin tarkoituksena on laajentaa Yhtiön omistajapohjaa sekä suomalaisten yksityissijoittajien että kotimaisten ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa. Listautumisen oletetaan myös parantavan Yhtiön Osakkeiden likviditeettiä ja vahvistavan Yhtiön pääomarakennetta sekä vakavaraisuutta. Osakeannissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää Yhtiön tutkimus-, tuotekehitys- ja kliinisten kehitysprojektien rahoittamiseksi, erityisesti Yhtiön kolmen tärkeimmän lääkeaihion kliinisiin tutkimuksiin. Osakeannissa kerättyjä varoja voidaan käyttää myös Yhtiön muiden nykyisten tai tulevien lääkeaihioiden kehitysprojekteihin, erityisesti jos Lisäosake-erä merkitään osittain tai kokonaan. Lisäksi Osakeannissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Yhtiön tavoite on tehdä vuoden 2017 loppuun mennessä ainakin yhdelle tärkeimmistä lääkeaihioistaan kaupallistamissopimus kotimaisen tai ulkomaisen lääkeyhtiön kanssa kattaen lääkeaihion myöhäisen vaiheen kliinisen kehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin. E.3 Tarjousehdot Osakeannissa tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien (yhteisesti Sijoittajat ) merkittäväksi Euroopan talousalueella ( ETA ) ja Sveitsissä suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) enintään Yhtiön uutta osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) jäljempänä kuvattavin ehdoin. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Tarjottavat Osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Tarjottavat Osakkeet ovat euromääräisiä. Osakeanti Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan päättää antaa xvii

18 enintään Yhtiön uutta osaketta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella antaa osakkeita suunnatusti, mukaan lukien tarjoaminen yleisölle Yhtiön First North -listautumisen toteuttamisen yhteydessä. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeantien ehdoista kaikilta muilta osin. Yhtiön hallitus päätti yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla suunnatusta Osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa enintään uutta osaketta näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti. Hallituksella on oikeus mahdollisessa ylimerkintätilanteessa lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään osakkeella ("Lisäosake-erä"). Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi ja Yhtiön listauksen mahdollistamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle ( First North ). Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan Yhtiön kannalta Osakeyhtiölain 9 luvun 4 :n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy. Hyväksytystä Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä Yhtiölle suoritettu merkintähinnan ( Merkintähinta ) m ksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääomaa ei koroteta Osakeannin yhteydessä. Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 37,3 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään. Tarjottavien Osakkeiden ja Lisäosake-erän yhteenlaskettu enimmäismäärä vastaa noin 49,1 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet ja Lisäosake-erä merkitään. Merkintähinta Tarjottavan Osakkeen Merkintähinta on 10,50 euroa. Merkintähinta on maksettava rahassa. Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinta on sama kaikille Osakeantiin osallistuville. Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa osakekohtainen nettovarallisuus, vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet, viimeisimmät tehdyt rahoituskierrokset sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön osakkeen käyvästä arvosta. Merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä Osakeannissa merkintäsitoumuksen tulee käsittää vähintään 50 Tarjottavaa Osaketta. Merkintäsitoumuksen mukaisen Tarjottavien Osakkeiden määrän tulee olla jaollinen kymmenellä. Saman Sijoittajan merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi. Merkintäaika Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa kello 9.30, ja se päättyy arviolta kello Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää Osakeanti mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Osakeantia ei voida keskeyttää pankkipäivän kuluessa eli kello välisenä aikana. Osakeanti voidaan keskeyttää aikaisintaan Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Osakeannin merkintäajan uusi päättymisajankohta ja tarkemmat ohjeet. Merkintäpaikka Merkintäsitoumuksia ottaa vastaan UB Securities Oy ( Merkintäpaikka ja Pääjärjestäjä ) osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki, tai verkkosivustolla osoitteessa Merkintäsitoumusta annettaessa on noudatettava Merkintäpaikan mahdollisesti antamia tarkempia ohjeita. xviii

19 Merkintäsitoumuksen sitovuus E.4 Olennaiset intressit ja eturistiriidat Annettuja merkintäsitoumuksia ei voida peruuttaa tai muuttaa muutoin kuin tietyissä arvopaperimarkkinalaissa edellytetyissä tilanteissa. Esitteessä oleva virhe, puute tai olennainen uusi tieto, joka käy ilmi Esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä Sijoittajalle, on ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla Esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin Esite. Sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita ennen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kaksi (2) pankkipäivää alkaen siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Mahdollinen merkintäsitoumuksen peruutus koskee merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Merkintämaksut palautetaan merkintänsä peruuttaneiden Sijoittajien merkintäsitoumuksessa ilmoittamalle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa merkinnän peruuttamisesta. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet yhtiötiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen oikaisun tai täydentämisen kanssa. Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen tai Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Yli- ja alimerkintätilanteet Yhtiön hallitus päättää menettelystä Tarjottavien Osakkeiden yli- ja alimerkintätilanteessa. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset kokonaan Tarjottavaan Osakkeeseen saakka. Hallituksella on oikeus mahdollisessa ylimerkintätilanteessa lisätä tarjottavien Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään osakkeella. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa sekä hylättyjen että leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan Sijoittajille merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa eikä palautettaville määrille makseta korkoa. Merkintöjen hyväksyminen ja tuloksen julkistaminen Yhtiön hallitus päättää arviolta Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden määrästä. Hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkinnät kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa Osakeannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei merkintäsitoumusta ole annettu ja maksettu näiden ehtojen tai Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti tai soveltuvien säännösten mukaisesti. Tarjottavien Osakkeiden maksaminen Alle Tarjottavaa Osaketta käsittävät merkinnät maksetaan merkittäessä ja Tarjottavaa Osaketta ja tätä suuremmat merkinnät mennessä. Merkintäpaikalla on oikeus harkintansa mukaan vaatia merkintäsitoumusta vastaava määrä suoritettavaksi etukäteen myös Tarjottavaa Osaketta ja tätä suurempaa määrää merkitsevältä Sijoittajalta. Osakkeenomistajien oikeudet Tarjottavat Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ( Kaupparekisteri ). Kuk T rj Os k oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Tarjottavat Osakkeet merkitään Kaupparekisteriin arviolta Yhtiön hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla tai muilla avainhenkilöillä ei ole eturistiriitoja heidän Yhtiöön liittyvien tehtäviensä ja heidän yksityisten etujensa tai muiden tehtäviensä välillä. xix

20 E.5 Arvopapereita myyntiin tarjoavien henkilöiden nimet / Myyntirajoitussopimukset Yhtiö ja sen Hyväksytty Neuvonantaja UB Capital Oy sekä Pääjärjestäjä ovat sopineet, että Yhtiö ei ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista lupaa laske liikkeeseen tai muutoin luovuta Yhtiön Osakkeita ensimmäistä kaupankäyntipäivää First Northissa seuraavan 12 kuukauden kuluessa. Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat ja sen Hyväksytty Neuvonantaja UB Capital Oy sekä Pääjärjestäjä ovat sopineet, etteivät osakkeenomistajat myy tai muutoin luovuta Esitteen päivämääränä omistamiaan Yhtiön Osakkeita ensimmäistä kaupankäyntipäivää First Northissa seuraavan 12 kuukauden kuluessa. Jos Hyväksytty Neuvonantaja ja Pääjärjestäjä antavat jollekin osakkeenomistajalle oikeuden poiketa edellä mainitusta luovutusrajoituksesta, vastaava poikkeus tulee antaa myös muille osakkeenomistajille. E.6 Laimentuminen Osakeannissa lasketaan liikkeelle uutta Osaketta, mikä vastaa noin 59,4 prosenttia kaikista Osakkeista tämän Esitteen päivämääränä ja noin 37,3 prosenttia kaikista Osakkeista Osakeannin jälkeen, jos Osakeanti merkitään kokonaan. Olettaen, että nykyinen osakkeenomistaja ei merkitse Tarjottavia Osakkeita, osakkeenomistajan suhteellinen osakeomistus vähenee tämän Esitteen päivämääränä olemassa olevien Osakkeiden ja Osakeannin jälkeen olemassa olevien Osakkeiden suhteessa. Omistuksen suhteellinen laimentuminen on näin ollen noin 37,3 prosenttia olettaen, että Lisäosakeerää ei merkitä. Jos myös Lisäosake-erä merkitään kokonaan, vastaava omistuksen suhteellinen väheneminen on noin 49,1 prosenttia. E.7 Sijoittajalta veloitettavat kustannukset Ei sovellu; kustannuksia ei veloiteta sijoittajalta. xx

21 RISKITEKIJÄT Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä, joista osa saattaa olla huomattavia. Tarjottaviin Osakkeisiin sijoitusta harkitsevan tulee sijoituspäätöksen perustaksi huolellisesti tutustua tähän Esitteeseen ja erityisesti alla kuvattuihin riskeihin. Alla oleva riskien kuvaus perustuu tämän Esitteen päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja saatavilla olleiden tietojen perusteella tehtyihin arvioihin, eikä riskien kuvaus siten ole välttämättä tyhjentävä. Herantiksen toimintaan saattaa lisäksi liittyä riskejä, joita ei tämän Esitteen päivämääränä tunneta tai pidetä merkityksellisinä, mutta jotka voivat kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Herantiksen liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yhden tai useamman riskin toteutuminen voi merkittävissä määrin vaikuttaa haitallisesti Herantiksen liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden markkinaarvoon. Yhden tai useamman riskin toteutuminen tai toteutumisen todennäköisyyden kasvamisen seurauksena Tarjottavaan Osakkeeseen sijoittanut saattaa menettää sijoituksensa arvon osittain tai kokonaan. Alla kuvattujen riskien esitysjärjestys ei kuvaa riskien keskinäistä vakavuus-, todennäköisyys-, tai tärkeysjärjestystä. Alla kuvattujen riskien lisäksi tämä Esite sisältää tulevaisuutta koskevia lausuntoja, joihin liittyy epävarmuustekijöitä ja riskejä. Herantiksen tulevaisuuden liiketoiminta, toiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat olennaisesti poiketa tämän Esitteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä riskien toteutumiseen liittyvien vaikutusten johdosta. Yhtiöön liittyvät riskit Herantiksella ei ole kaupallisessa tuotanto- tai markkinointivaiheessa olevia lääkeaihioita eikä historiassa osoitettua tuloksentekokykyä Yhtiöllä ei ole kaupallisessa tuotanto- tai markkinointivaiheessa olevia lääkeaihioita eikä historiassa osoitettua tuloksentekokykyä. Herantikselle tai Laurantis Pharmalle ei ole vielä kertynyt liikevaihtoa. Herantiksen tilikauden tappio päättyneeltä tilikaudelta oli 0,8 miljoonaa euroa ja Laurantis Pharman tilikauden tappio oli 2,3 miljoonaa euroa. Kasvu- ja tutkimusyhtiönä Yhtiön taloudellinen ja operatiivinen suunnittelu on liiketoimintansa vakiinnuttaneiden yhtiöiden taloudellista ja operatiivista suunnittelua haastavampaa lääkekehitysalan luonteen ja Yhtiön puuttuvan toimintahistorian vuoksi. Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen ja tavoitteen saavuttaminen pitää siten sisällään enemmän riskejä ja epävarmuuksia kuin liiketoimintansa vakiinnuttaneissa yhtiöissä. Herantiksen liiketoiminta on kehitysvaiheessa, eikä liiketoiminnan kehittymisestä kannattavaksi ole takeita Herantiksen liiketoiminta on vielä vaiheessa, jossa Yhtiö kehittää lääkeaihioitaan. Yhtiölle ei ole siten kertynyt liikevaihtoa lääkkeiden myynnin perusteella. On mahdollista, että Herantikselle ei kerry merkittävää liikevaihtoa myöskään tulevina vuosina, mutta Yhtiön tutkimus- ja kehitysprojektit aiheuttavat sille huomattavia kuluja. Tästä johtuen on mahdollista, että Herantiksen liiketoiminta on huomattavan tappiollista myös tulevina vuosina. Ennen lääkeaihioihin kohdistuvien kliinisten tutkimusten loppuunsaattamista lääkeaihioiden markkinakelpoisuudesta ei ole takeita. Yhtiön liiketoiminnan muuttuminen kannattavaksi ja liiketoiminnan tulevaisuuden näkymät riippuvat olennaisesti siitä, kykeneekö Yhtiö luomaan lääkeaihioistaan markkinakelpoisia, tekemään kaupallistamis- ja muita yhteistyösopimuksia sekä saamaan tarvittavat viranomaisluvat. Lisäksi tarvittavan rahoituksen saamisella on olennainen vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan ja mahdollisuuteen noudattaa tehtyä liiketoimintasuunnitelmaa (k s Liiketoiminnan kuvaus Liiketoimintasuunnitelma ). Monet Herantiksen liiketoiminnan tulokseen vaikuttavista seikoista, kuten kolmansien osapuolten kanssa tehtävät yhteistyösopimukset sekä saatavat avustukset ja tuet, ovat pitkälti Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Ei ole mitään varmuutta siitä, muuttuuko Herantiksen liiketoiminta tulevaisuudessa voitolliseksi. Herantiksen integraatioprosessi kesken Herantis on hankkinut Laurantis Pharman osakevaihdolla Yhdistymistä seuraava integraatioprosessi on vielä kesken, ja sen loppuun saattaminen vie aikaa ja resursseja muulta liiketoiminnalta. Tällä saattaa olla olennainen haitallinen vaikutus Herantiksen liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisäksi epäonnistuminen integroinnissa voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoiminnan kehitykseen. Herantiksen liiketoiminnan jatkumisen taloudelliset edellytykset ovat riippuvaisia oman pääoman ehtoisen lisärahoituksen saamisesta Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin (katso Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema Käyttöpääomaa koskeva lausunto ). Yhtiön liiketoimintasuunnitelman mukaisista kliinisistä tutkimuksista aiheutuu Yhtiölle huomattava käyttöpääoman tarve (k s Liiketoiminnan kuvaus Liiketoimintasuunnitelma ). Herantiksen liiketoiminnan jatkumisen taloudelliset edellytykset riippuvat muun muassa siitä, saako Yhtiö täytettyä tulevat rahoitustarpeensa varoilla, jotka tulevat Yhtiön käyttöön laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita. Riittävä käyttöpääoma tämän Esitteen päivämäärää ja Osakkeiden ensimmäistä arvioitua kaupankäyntipäivää First Northissa seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin on tarkoitus varmistaa Osakeannissa hankittavilla sekä muulla oman ja vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Yhtiö arvioi tarvitsevansa noin 5 miljoonaa euroa rahoitusta edellä mainitun ajanjakson käyttöpääomatarpeisiin. Yhtiön johto olettaa, että jos Yhtiö 1

22 pystyy keräämään oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta (sisältäen Osakeannilla hankittavat varat ja mahdolliset Tekesin tuotekehityslainat) vähintään 10 miljoonaa euroa, Yhtiö pystyy kattamaan suurimman osan sen kolmen tärkeimmän lääkeaihionsa tuotekehitykseen suunnittelemista tuotekehityskuluista. Tuotekehityksen ja kaupallistamisen onnistuminen vaikuttaa olennaisesti Herantiksen pitkän aikavälin taloudellisiin näkymiin. Mahdolliset tutkimus- ja tuotekehitystuet sekä kaupallistamissopimukset vaikuttavat olennaisesti Yhtiön taloudellisiin edellytyksiin ja kassavirtojen kehittymiseen tulevaisuudessa. Osa tällaisista seikoista on kuitenkin johdon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Siten oman pääoman ehtoisen lisärahoituksen saaminen on erityisen tärkeä tekijä varmistettaessa Yhtiön liiketoiminnan jatkumisen taloudellisia edellytyksiä. Rahoitusmarkkinoilla mahdollisesti vallitseva epävakaa tilanne voi hankaloittaa Herantiksen mahdollisuuksia saada uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta. Ei ole mitään varmuutta siitä, että Yhtiö kykenee varmistamaan riittävän rahoituksen pystyäkseen jatkamaan suunniteltuja toimintojaan. Rahoitusmarkkinoiden tilanne ja sen vaikutukset sijoittajien riskinottohalukkuuteen aiheuttavat vakavan riskin siitä, että Yhtiö ei kykene tulevaisuudessa hankkimaan uutta rahoitusta. Rahoituksen saatavuuden yleinen heikkeneminen ja rahoituskustannusten kohoaminen voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön mahdollisuuksiin hankkia lisärahoitusta tulevaisuudessa. Herantiksen lääkeaihioiden tuotantoon, säilyvyyteen ja tuotannon toistettavuuteen liittyy riskejä, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia Herantiksen kaikkia kolmea tärkeintä lääkeaihiota valmistetaan kemiallisten tai bioteknologisten prosessien avulla. Tällaisten prosessien avulla tuotettuihin lääkeaihioihin liittyy riski ko. lääkeaihioiden säilyvyydestä, tuotannon toistettavuudesta sekä lähtömateriaalina käytettyjen tuotantosolu- ja -viruskantojen säilyvyydestä tai kemikaalien saatavuudesta. Varsinaisissa lääkeaihioissa voi esiintyä muun muassa proteolyyttistä aktiivisuutta, jonka seurauksena lääkeaihio hajoaa säilytettäessä. Lääkeaihiot voivat myös olla alttiita hajoamiselle esimerkiksi auringonvalon sisältämän UV-säteilyn seurauksena. Bioteknologisesti tuotettuihin lääkeaihioihin liittyy tuotannollisia riskejä, koska bioteknologiset tuotantomenetelmät perustuvat usein eri tuotantovaiheissa suoritettaviin bioteknologisiin yksikköoperaatioihin ja niitä seuraaviin analyyseihin, joissa voi esiintyä vaihtelua tuotantoerästä toiseen. Samoin kustakin tuotantoerästä saatava lopullinen lääkeaihion saanto voi vaihdella vaikuttaen näin lopputuotteen kustannuksiin ja siten kannattavuuteen, tai tuotantoerä voidaan joutua hylkäämään esimerkiksi havaittujen epäpuhtauksien vuoksi. Myös valmisteiden kuljettamiseen liittyy riskejä. Joidenkin lääkeaihioiden tuotannossa käytetään lähtömateriaalina geneettisesti muokattuja mikro-organismeja tai soluja, joita säilytetään niille tarkoitetuissa solupankeissa. Tällaiset solupankit ovat alttiita esimerkiksi pitkille sähkökatkoille tai nestetypen saatavuudelle. Jos yksi tai useampi edellä mainituista riskeistä toteutuu, Herantis voi joutua valmistuttamaan uusia eriä lääkeaihioistaan, mistä aiheutuu merkittäviä lisäkustannuksia ja tuotekehitykseen viivästyksiä, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Herantiksen lääkeaihiot eivät välttämättä ole markkinakelpoisia Lääkeaihioiden markkinakelpoisuus osoitetaan tutkimushenkilöillä toteutettavilla kliinisillä tutkimuksilla. Kliiniset tutkimukset edellyttävät viranomaislupia, joiden saaminen vaatii suotuisia tuloksia aiemmista tutkimuksista, jotka on toteutettu ja raportoitu asianmukaisesti. Herantiksen CDNF- ja Lymfactin-lääkeaihioiden osalta tällaiset aiemmat tutkimukset ja kokeet ovat vielä kesken, joten niiden tuloksiin liittyy epävarmuuksia. On myös mahdollista, että Yhtiön lääkeaihioiden kliinisille tutkimuksille ei myönnetä haettuja lupia, mikäli esimerkiksi ilmenee uutta tieteellistä tietoa, jonka nojalla kliinisten tutkimusten toteuttaminen suunnitellusti ei ole perusteltua. Herantiksen kaikkien lääkeaihioiden osalta kliiniset tutkimukset ovat vasta suunnitteilla tai vielä kesken, ja siten on vielä epävarmaa, ovatko lääkeaihiot tarkoitukseensa sopivia, turvallisia ja tehokkaita ja onko niitä mahdollista hyödyntää kaupallisesti. Mikäli yksi tai useampi Yhtiön lääkeaihioiden kehitykseen liittyvistä riskeistä toteutuu, Yhtiö saattaa joutua keskeyttämään tuotekehityksen yhden tai useamman lääkeaihion osalta tai muuttamaan tuotekehityssuunnitelmaansa. Herantiksen kehitteillä olevan CDNF-lääkeaihion kallonsisäinen annostelu edellyttää keskivaikeaa neurokirurgista toimenpidettä sekä toimivaa annostelumekanismia ja annostelulaitetta. Nämä lisäävät tämän lääkeaihion kehitysriskiä merkittävästi verrattuna suun kautta annosteltavaan tablettilääkitykseen. Ei ole takeita siitä, että annosteluun valittu kolmannen osapuolen valmistama laite toimii suunnitellusti kliinisessä käytössä. Herantiksen kehitteillä oleva Lymfactin-lääkeaihio annetaan osana imusolmukesiirtoleikkausta, mikä vaikeuttaa kliinisten tutkimusten toteuttamista ja niiden tulosten tulkintaa verrattuna pelkkiin lääkehoitoihin ja saattaa myös rajoittaa Lymfactin-lääkeaihion kaupallista potentiaalia. Vaikka tuotekehitystyön lopputulos olisikin Herantiksen kannalta positiivinen, ei ole mitään takeita siitä, pystyykö Yhtiö toteuttamaan tuotekehitystyön loppuun saakka. Yhtiön mahdollisuudet toteuttaa kliinisiä tutkimuksia riippuvat olennaisesti kolmansien osapuolten, kuten tutkijoiden ja kliinisten tutkimusorganisaatioiden sekä konsulttien, kanssa tehdyistä yhteistyösopimuksista (katso kohta Herantiksen tuotekehitystyö ja sen yhteydessä suoritettavat kliiniset tutkimukset ovat riippuvaisia kolmansista osapuolista ). Herantiksen lääkeaihioiden kaupallinen tuotanto on riippuvainen kolmansista osapuolista Lääkkeiden kaupallinen tuotanto edellyttää viranomaismääräysten ja muiden tuotantotapoja säätelevien lakien ja määräysten noudattamista. Vaikka lääkeaihioille myönnettäisiinkin tarvittavat viranomaisluvat, ei Herantiksella ole tuotantomahdollisuuksia valmistaa kaupallisen tuotannon edellyttämiä määriä lääkeaihioita. Kaupallinen tuotanto vaatii huomattavia resursseja ja on aikaa vievää sekä monimutkaista. Näin ollen Herantis tulee ulkoistamaan ainakin osan lää- 2

23 keaihioiden valmistuksesta kolmansille osapuolille. Yhtiö on näin ollen riippuvainen siitä, löytääkö se sopivia ja luotettavia yhteistyökumppaneita, joilta se pystyy hankkimaan lääkeaihioitaan niin, että niiden laatu, määrät tai muut hankintaehdot ovat hyväksyttäviä. On mahdollista, että sopivia valmistajia, joilta löytyvät Yhtiön tarpeisiin soveltuvat tuotantomahdollisuudet ja asiantuntemus, on käytettävissä vain rajallisesti tai vain aika ajoin. Tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lääkeaihioiden valmistamisessa tarvittavien raaka-aineiden saanti saattaa olla rajoitettua tai keskeytyä. Voi myös olla, että Yhtiön ja kolmansien osapuolten välille syntyy erimielisyyksiä tai että muut seikat, esimerkiksi materiaalien ja komponenttien saatavuuden rajoittuminen esimerkiksi jonkin menetyksen tai vahingon seurauksena tai muista syistä estävät tai hidastavat lääkeaihioiden valmistus- ja kaupallistamisprosessia. Sillä, ettei Yhtiö kykenisi saattamaan lääkeaihioitaan markkinoille aikataulun mukaisesti saattaa olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Herantiksen tuotekehitystyö ja sen yhteydessä suoritettavat kliiniset tutkimukset ovat riippuvaisia kolmansista osapuolista Herantiksen liiketoiminta on riippuvainen kolmansista osapuolista, kuten toisista lääkeyrityksistä, sairaaloista, tutkijoista sekä tukia ja avustuksia tarjoavista instituutioista. Ei ole takeita siitä, että Herantis onnistuu myös tulevaisuudessa löytämään sopivia yhteistyökumppaneita ja solmimaan sille välttämättömiä sopimussuhteita kolmansien osapuolten kanssa Herantikselle suotuisin ehdoin. Lisäksi on epävarmaa, syntyykö tämänhetkisen taikka mahdollisen tulevan yhteistyön tuloksena uusia kilpailukykyisiä lääkeaihioita. Mikäli Herantis menettää sille olennaisia sopimussuhteita, taikka ei kykene tekemään uusia sopimuksia joko samanlaisin tai nykyisiä edullisemmin ehdoin, Yhtiö saattaa tarvita tällä hetkellä arvioitua merkittävästi suurempaa lisärahoitusta, jotta se voisi jatkaa liiketoimintaansa. Tällä saattaa olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön riippuvaisuus tutkijoista, kliinisten tutkimusorganisaatioiden jäsenistä ja konsulteista sekä muista kolmansista osapuolista, jotka eivät ole Yhtiön työntekijöitä, sisältää lisäksi riskin siitä, etteivät kolmannet osapuolet välttämättä toimi kyseisiä kokeita tehdessään huolellisesti, varovaisesti tai aikatauluja noudattaen eikä heillä välttämättä ole tarvittavia taloudellisia resursseja toiminnan jatkamiseen, minkä tuloksena kliiniset kokeet voivat viivästyä tai epäonnistua. Yhtiö ei myöskään voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon aikaa ja resursseja ne käyttävät sen ohjelmiin. Yhtiön tuotekehitystyö saattaa viivästyä tai Yhtiölle voi aiheutua muita haittoja sen seurauksena, etteivät kolmannet osapuolet hoida asianmukaisesti sopimusvelvollisuuksiaan, täytä kliinisten kokeiden tai muiden lääkekehitykseen liittyvien kokeiden ja tutkimusten suorittamista koskevia lakien ja viranomaisten vaatimuksia tai pidä kiinni sovituista määräajoista. Tällä saattaa olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Herantiksen ja kolmansien osapuolten välille syntyvät erimielisyydet ja oikeudenkäynnit saattavat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia sekä viivästyttää tutkimus- ja kehitystyötä ja lääkeaihioiden kaupallistamista Ei ole varmuutta siitä, ettei Yhtiön ja kolmansien osapuolten välille synny mitään erimielisyyksiä sopimussuhteissa taikka esimerkiksi immateriaalioikeuksien, teknologioiden tai muiden yksinoikeuksien omistuksen suhteen. Tämän Esitteen päivämääränä Herantiksella ei ole vireillä tai uhkaamassa muita olennaisia oikeudenkäyntejä, viranomaismenettelyjä tai hallinnollisia menettelyjä kuin kohdassa Liiketoiminnan kuvaus Oikeudenkäynnit kuvatut Laurantis Pharman entisen työntekijän nostama kanne laittomasta irtisanomisesta ja Finvector Vision Therapies Ltd:n väite Laurantis Pharman osakassopimuksen rikkomisesta. Nämä, ja Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden mahdollisesti tulevaisuudessa kohtaamat vastakkainasettelut, voivat johtaa pitkiin ja kalliisiin oikeusprosesseihin, mistä voi aiheutua Yhtiölle merkittäviä kustannuksia ja mitkä voivat viedä henkilöstö- ja muita resursseja varsinaiselta liiketoiminnalta. Mahdolliset immateriaalioikeuksiin liittyvät erimielisyydet saattavat lisäksi viivästyttää tuotekehitystyötä sekä lääkeaihioiden kaupallistamista ja niistä voi seurata, ettei Herantis pysty jatkossa hyödyntämään immateriaalioikeuksia, teknologioita tai muita oikeuksia haluamallaan tavalla. Tällä kaikella voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Herantis ei välttämättä pysty tekemään sille edullisia kaupallistamissopimuksia Yhtiön liiketoiminnan tulevaisuuden kehityssuunta riippuu muun muassa siitä, kykeneekö Yhtiö menestyksellisesti viemään nykyisten ja tulevien lääkeaihioidensa kehitystyön sellaiseen kehitysvaiheeseen saakka, jossa Yhtiön on mahdollista tehdä Yhtiölle edullisilla ehdoilla kaupallistamissopimuksia kolmansien osapuolten kanssa. Kaupallistamissopimusten tekeminen edellyttää sopivien yhteistyökumppaneiden löytymistä, josta ei voida antaa takeita. Lisäksi on mahdollista, ettei Yhtiö saa tehtyä kaupallistamissopimuksia suunnitellun aikataulun mukaisesti tai sille edullisten ehtojen mukaisesti, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Herantiksen lääkeaihioille ei välttämättä myönnetä vaadittavia myyntilupia tai kliinisten tutkimusten tekemiseen tarvittavia viranomaislupia Tutkimushenkilöillä tehtävien kliinisten tutkimusten ja vastaavien tutkimusten myötä osoitettu lääkeaihioiden tietty turvallisuus- ja tehokkuustaso ovat edellytyksiä myyntiluvan saamiselle. Pelkästään eläimillä suoritettavista tutkimuksista ja kokeista saadut tulokset eivät välttämättä ennakoi tutkimushenkilöillä tehdyistä kliinisistä tutkimuksista saatuja 3

24 tuloksia tai ole yhteneviä niiden kanssa, eivätkä alkuvaiheen kliiniset tutkimukset puolestaan välttämättä ennakoi loppuvaiheen kliinisten tutkimusten perusteella saatavia tuloksia. Näin ollen ennen kliinisten tutkimusten loppuunsaattamista ei ole mitään varmuutta siitä, että Herantiksen lääkeaihiot täyttävät myyntiluvan myöntämiselle asetetut edellytykset. Mikäli lääkeaihiot eivät täytä myyntiluvan myöntämiselle asetettuja edellytyksiä, sillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisäksi on epävarmaa, miten Herantiksen lääkeaihioita tullaan käsittelemään myyntilupamenettelyssä. Mikäli Yhtiö ei onnistu osoittamaan kehitteillä olevien lääkeaihioidensa turvallisuutta ja tehokkuutta riittävällä tavalla, tämä saattaa aiheuttaa lääkeaihioilta vaadittavien myyntilupien viivästymisen tai epäämisen. Lisäksi on mahdollista, etteivät viranomaiset hyväksy Herantiksen laatimia kliinisiä tutkimuksia koskevia tutkimussuunnitelmia, jolloin Herantis saattaisi joutua muuttamaan tai vetäytymään suunnitelmistaan. Näillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Herantiksen liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vaikka myönteinen myyntilupapäätös annettaisiin, markkinoilla olevat lääkkeet ja niiden valmistaja ja markkinoija ovat jatkuvan viranomaisvalvonnan kohteena. Lisäksi lääkkeiden markkinoijalla on laaja raportointivelvollisuus kyseisten lääkevalmisteiden turvallisuudesta. Lääkkeeseen, sen valmistajaan tai markkinoijaan liittyvien aiemmin tuntemattomien ongelmien paljastuminen saattaa myyntilupapäätöksen jälkeenkin johtaa lääkettä, valmistajaa tai markkinoijaa koskeviin rajoituksiin, mukaan lukien lääkkeen vetämiseen pois markkinoilta. Lisäksi viranomaiset voivat määrätä Yhtiölle sakkoja ja asettaa rajoituksia sen lääkeaihioille, mikäli lääkeaihioihin liittyen ilmenee ongelmia tai mikäli Yhtiö ei noudata lainsäädännön, määräysten ja viranomaisohjeiden asettamia vaatimuksia. On myös mahdollista, että lainsäädännössä tai sääntelymenettelyissä tapahtuu muutoksia. Viranomaiset voivat tietyissä tilanteissa myös vaatia Yhtiötä vetämään lääkkeitä pois markkinoilta, keskeyttää tai peruuttaa myyntilupahyväksynnät, vaatia lisää kliinisiä tutkimuksia suoritettavaksi, lääkkeiden pakkausmerkintöjä muutettavaksi tai vaatia Yhtiötä jättämään uudet myyntilupahakemukset. Edellä luetellut tapahtumat voivat haitata Yhtiön mahdollisuuksia myydä lääkkeitään, viivästyttää lääkkeiden markkinointia tai, mikäli hyväksyntää ei saada tai mikäli se perutaan, estää lääkeaihion myynnin kokonaan. Jos Yhtiö ei saa tai säilytä vaadittavia myyntilupahyväksyntöjä, noudata asiaa koskevaa lainsäädäntöä tai säännöksiä ja vaatimuksia, näillä saattaa olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vaikka lääkeaihiot saataisiinkin markkinoille, Herantiksen kumppanit eivät välttämättä pysty luomaan tarvittavan laajaa myyntiverkostoa, eivätkä lääkeaihiot välttämättä saa hyväksyntää markkinoilla Herantiksen mahdollisuus saada kassavirtaa riippuu merkittävällä tavalla siitä, miten Yhtiön kanssa mahdollisia kaupallistamissopimuksia tehneet osapuolet onnistuvat tuomaan Yhtiön kehittämät lääkeaihiot markkinoille ja saamaan niille markkinoiden hyväksynnän. Tähän vaikuttaa muun muassa se miten lääkärit ja potilaat suhtautuvat Yhtiön lääkeaihioihin. Markkinoiden hyväksyntään vaikuttavat muun muassa tuoteturvallisuus, lääkeaihioiden kehitystyössä saavutetut tutkimustulokset, yritysten maine, kilpailevien valmisteiden olemassaolo, lääkeaihioiden hinta-laatusuhde sekä julkishallinnolta muun muassa markkinoinnin ja jakeluverkoston avulla saatava tuki. Kaikilla tekijöillä, jotka estävät Yhtiön lääkeaihioita saavuttamasta markkinoiden hyväksyntää tai rajoittavat sitä, saattaa olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lääkkeiden hinnoittelu ja korvattavuus eivät välttämättä toteudu suunnitellusti Yhtiön lääkeaihioiden tulevaan kaupalliseen menestykseen ja taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttaa keskeisesti tulevien lääkkeiden hinnoittelu. Kehitetyt lääkkeet tulevat olemaan viranomaisten hintasääntelyn alaisia Euroopassa. Asianomaiset viranomaiset vahvistavat reseptilääkkeiden vähittäismyyntihinnat useimmissa EU-maissa lääkkeen hyväksymisen jälkeen. Ei ole mitään varmuutta siitä, että Yhtiön kehittämille lääkkeille vahvistetaan sellaiset hinnat, jotka takaavat niiden kehitys- ja tuotantokustannukset huomioon ottaen riittävän kannattavuuden tai että riittävän kannattavuuden takaavia vahvistettuja hintoja ei jälkikäteen muuteta tai alenneta. Näillä seikoilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Eräissä maissa, kuten Yhdysvalloissa, lääkkeiden hinnoittelu on vapaata ja Yhtiö ja sen mahdolliset kaupallistamiskumppanit määrittelevät hinnat kysynnän ja tarjonnan mukaan. Lisäksi lääkkeiden korvattavuus julkisessa ja yksityisessä terveydenhuoltojärjestelmässä vaikuttaa merkittävästi lääkkeiden hintoihin ja sitä kautta Yhtiön tulevien lääkkeiden kannattavuuteen. Pyrkimys julkisen terveydenhuoltojärjestelmän kustannusten alentamiseen on kasvava. Lääkekorvausjärjestelmiä ylläpitävät tahot pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan vähentämään terveydenhoidon kustannuksia vaikuttamalla lääkkeiden ja terveydenhoitopalvelujen hinnoitteluun. Uusien terveydenhuoltotuotteiden ja -palvelujen tuleva korvattavuustilanne on epävarma, eikä ole mitään takeita siitä, että Yhtiön tulevat lääkkeet saavat korvattavuuden tai sellaisen korvattavuuden tason, että Yhtiön lääkkeiden kannattavuus olisi turvattu. Tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Herantis on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja pitää palveluksessaan tarvittavat avainhenkilöt ja työntekijät Herantiksen tämänhetkinen liiketoiminta ja sen harjoittama lääkekehitystyö perustuvat Yhtiössä työskentelevien asiantuntijoiden, johdon ja muun henkilöstön kokemukseen ja tietotaitoon. Herantis on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja pitää palveluksessaan tarvittavat avainhenkilöt ja työntekijät ja Yhtiön tulevaan kehitykseen vaikuttaa sen avainhenkilöiden sekä työntekijöiden tietotaito, kokemus ja omistautuminen. Ei ole takeita siitä, että Herantis pystyy pitämään palveluksessaan tarvittavat avainhenkilöt ja työntekijät tai että se pystyy rekrytoimaan uutta ammattitaitoista henkilöstöä. Yhtiön pieni koko, alhainen tunnettuus, rajalliset taloudelliset resurssit ja parhaista työntekijöistä käytävä 4

25 kilpailu saattavat vaikeuttaa tarvittavien avainhenkilöiden ja työntekijöiden rekrytointia ja palveluksessa pitämistä, millä saattaa olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Herantikselle ei välttämättä myönnetä vaadittavia immateriaalioikeuksia, eivätkä Yhtiön nykyiset immateriaalioikeudet välttämättä riitä suojaamaan Yhtiön lääkeaihioita riittävän tehokkaasti Ei ole takeita siitä, että Yhtiön jatkossa hakemat patentit ja muut lääkeaihioihin, teknologioihin, menetelmiin ja käyttötarkoituksiin liittyvät yksinoikeudet tullaan hyväksymään ja että Yhtiö saa suojaa tuotekehitystyönsä kannalta merkityksellisille immateriaalioikeuksilleen. Yhtiön kanssa kilpailevat toimijat saattavat samanaikaisesti kehittää samanlaisia lääkeaihioita kuin Herantis ja on mahdollista, että kilpailijoilla on vireillä patenttihakemuksia tai niille on jo saatettu myöntää tai myönnetään patentteja ja muita lääkeaihioihin, teknologioihin, menetelmiin ja käyttötarkoituksiin liittyviä yksinoikeuksia, jotka saattavat estää Yhtiön kehittämien lääkeaihioiden, teknologioiden, menetelmien ja käyttötarkoitusten patentoimisen taikka kilpailla niiden kanssa. Lisäksi on mahdollista, ettei Yhtiö ole aina tietoinen sen kehittämiin lääkeaihioihin vaikuttavista vireillä olevista patenttihakemuksista tai jo myönnetyistä patenteista. Herantikselle myönnettyjä patentteja tai muita yksinoikeuksia saatetaan riitauttaa, mitätöidä tai loukata tulevaisuudessa. Ei ole mitään varmuutta siitä, että Yhtiön nykyiset patentit riittävät suojaamaan Yhtiön immateriaalioikeuksia riittävän tehokkaasti ja antamaan Yhtiölle kaupallisen hyödyn. Mahdollisten kolmansien osapuolten Yhtiötä kohtaan osoittamien patentinloukkaus- tai pätemättömyysvaatimusten myötä Yhtiö voi menettää jonkun olennaisista patenteistaan. Lisäksi puolustautuminen mahdollisia Yhtiötä vastaan nostettuja patentin loukkausväitteitä tai patenttihakemuksen käsittelyyn liittyviä väitteitä vastaan sekä Yhtiön omien patenttiensa puolustamiseksi aloittamat patenttioikeudenkäynnit tai vastaavat menettelyt vaativat resursseja, vievät aikaa ja saattavat aiheuttaa huomattavia kustannuksia Yhtiölle. Immateriaalioikeuksien hankkimisen, hallinnan ja suojaamisen epäonnistuminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että se toimii loukkaamatta kolmansien osapuolien omistamia patentteja tai muita immateriaalioikeuksia. Ei ole takeita siitä, etteivätkö Yhtiön tämänhetkiset lääkeaihiot, teknologiat, menetelmät tai niiden hyödyntäminen tällä hetkellä tai tulevaisuudessa loukkaa kolmansien osapuolten patentteja tai muita yksinoikeuksia. Mikäli näin tapahtuisi, Yhtiö saattaa joutua oikeustoimien kohteeksi ja Yhtiön ja sen yhteistyökumppanien tutkimus- ja kehitystoiminta sekä lääkeaihioiden kaupallistaminen saatettaisiin kieltää, mikä voisi johtaa yhteistyökumppanien kanssa tehtyjen sopimusten irtisanomiseen tai purkamiseen. Sillä, että Yhtiötä vastaan nostettaisiin oikeustoimia saattaa olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Mikäli kolmannen osapuolen Yhtiötä vastaan nostama immateriaalioikeuksia koskeva väite menestyisi, Yhtiö ja sen yhteistyökumppanit saattavat joutua hankkimaan lisenssit kyseisiin patentteihin tai muihin immateriaalioikeuksiin tai kehittämään tai hankkimaan vaihtoehtoisia teknologioita. Vaihtoehtoisia teknologioita tai tarvittavia lisenssejä ei välttämättä ole saatavilla, mikä saattaa viivästyttää Yhtiön tuotekehitystyötä ja lääkeaihioiden kaupallistamisprosesseja. Tällä saattaa olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö on riippuvainen myös sen liikesalaisuuksista sekä johdon ja työntekijöiden tietotaidosta. Ei ole mitään varmuutta siitä, etteivät Yhtiön työntekijät, konsultit, neuvonantajat tai muut liikesalaisuuksista tietoiset tahot riko liikesalaisuuksien ja tietotaidon suojana olevaa salassapitovelvollisuuttaan tai etteivät Yhtiön liikesalaisuudet ja tietotaito tule sen kilpailijoiden tietoon tavalla, jota vastaan Yhtiö ei voi tehokkaasti suojautua. Herantis saattaa joutua tuotevastuu- ja tuoteturvallisuusvaatimusten kohteeksi, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti Herantiksen liiketoimintaan Lääketeollisuuden lääkeaihioiden ollessa kyseessä, riski lääkeaihioiden joutumisesta tuotevastuuta tai tuoteturvallisuutta koskevien vaatimusten kohteeksi on tyypillisesti huomattava. Herantiksen lääkeaihiot saattavat joutua tulevaisuudessa tuotevastuu- ja/tai tuoteturvallisuusoikeudenkäyntien kohteeksi, joissa oikeudenkäynnin kohteena on kysymys siitä, onko Yhtiön lääkeaihioilla haitallisia vaikutuksia käyttäjilleen. Tuotevastuuta ja tuoteturvallisuutta koskevat vaatimukset voivat kohdistua Yhtiön lääkeaihioihin jo kliinisten kokeiden aikana ennen niiden kaupallista markkinointia ja myyntiä. Tuotevastuu- ja tuoteturvallisuusvaatimukset saattavat aiheuttaa Yhtiölle merkittäviä vastuita, korvausvelvollisuus ja rangaistusluonteinen maksuvelvollisuus mukaan luettuna, ja niistä voi aiheutua Yhtiölle huomattavia kuluja. Oikeudenkäynnit vaativat voimavaroja, vievät aikaa ja ovat kalliita, eikä ole mitään varmuutta siitä, että Yhtiö voittaisi tällaisen oikeudenkäynnin tai ettei mikään Yhtiötä kohtaan esitetty tuotevastuuvaatimus johtaisi sen tulevien lääkkeiden poistamiseen markkinoilta tai lääkkeiden sallittujen käyttötarkoitusten muuttumiseen. Riski tuotevastuu- ja tuoteturvallisuusvaatimusten kohteeksi joutumisesta korostaa riittävän vakuutusturvan olemassaoloa. Ei kuitenkaan ole mitään takeita siitä, että Yhtiö pystyy tulevaisuudessa hankkimaan ja säilyttämään riittävän vakuutusturvan tai että vakuutukset riittävät kattamaan Yhtiön mahdolliset vastuut. Tämän johdosta tuotevastuuvaatimus tai muu vaade, jota vakuutus ei kokonaisuudessaan kata, voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisäksi on mahdollista, että Yhtiötä vastaan voidaan esittää tuotevastuuvaatimuksia, jotka liittyvät sen yhteistyösopimusten mukaiseen toimintaan. Siitäkin huolimatta, että osa tulevista yhteistyösopimuksista sisältäisi vastuuvapauslausekkeita, jotka ovat tarkoitettuja suojaamaan Yhtiötä tuotevastuuvaatimuksilta, vastuuvapauslausekkeet 5

26 eivät kuitenkaan välttämättä riitä kattamaan kaikkia mahdollisia vaateita. Ei ole mitään takeita siitä, että Herantiksen tulevat yhteistyökumppanit noudattavat yhteistyösopimusten ehtoja, että näiden sopimusten ehtojen rikkominen ei johda Yhtiöön kohdistettuihin vaatimuksiin tai että Yhtiö ei joudu korvausvastuuseen yhteistyökumppaneidensa harjoittamaan toimintaan liittyen. Myönnetyt avustukset saatetaan joutua maksamaan kokonaan tai osittain takaisin, mikäli niiden ehtoja ei täytetä tai noudateta Tekes on myöntänyt Herantikselle huomattavia lainamuotoisia avustuksia lääkeaihioiden kehitystyön mahdollistamiseksi ja on mahdollista, että tukia ja avustuksia tullaan hakemaan myös tulevaisuudessa. Osa tämänhetkisistä avustuksista ja tuista on myönnetty, ja myös osa mahdollisista tulevista tuista ja avustuksista tullaan myöntämään, tietyillä ehdoilla. Yhtiö katsoo noudattavansa kaikkia saamiinsa avustuksiin ja tukiin liittyviä sääntöjä ja lakimääräisiä velvoitteita ja on jatkuvassa yhteydessä niitä tarjoaviin tahoihin. Myönnettyihin avustuksiin ja tukiin liittyy kuitenkin aina riski joutua palauttamaan saadun avustuksen tai tuen rahamäärän joko kokonaan tai osittain, mikäli avustusten ja tukien ehtoja ei täytetä tai jätetään noudattamatta. Tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Muutos Herantiksen tulonodotuksissa, tulevissa liiketoiminnan prioriteeteissa ja suuntauksissa voi aiheuttaa taseeseen kirjatun konserniliikearvon tai aktivoitujen tuotekehitysprojektien arvonalentumisen Herantiksen Pro forma -taseen mukaan Yhdistymisen yhteydessä syntyy 0,5 miljoonaa euroa konserniliikearvoa, joka muodostaa noin 2 prosenttia Herantiksen pro forma taseen kokonaisarvosta. Konserniliikearvon poistoaika Herantiksen tilinpäätöksessä on viisi vuotta. Mikäli konserniliikearvoon liittyvät tuotto-odotukset eivät tulevaisuudessa vastaa tämän hetken oletuksia, voidaan konserniliikearvon poistoaikaa joutua muuttamaan tai tekemään tase-arvosta arvonalentumiskirjauksen joko osittain tai kokonaan. Herantiksen Pro forma -taseen tuotekehitysprojektien kirjanpitoarvo on 18,4 miljoonaa euroa. Tuotekehitysprojektien kirjanpitoarvo sisältää sekä Herantiksen aktivoimia tuotekehityskuluja että Yhdistymisen yhteydessä Laurantis Pharman keskeneräisille tuotekehitysprojekteille kohdistettua konserniliikearvoa. Keskeneräisten tuotekehitysprojektien arvot perustuvat arvonmäärityksiin, joissa projektien ennustetut tulevat kassavirrat on diskontattu nykyarvoihin ja jotka sisältävät merkittävän määrän erilaisia oletuksia. Nämä aktivoidut tuotekehityskulut muodostavat noin 83 prosenttia Yhtiön Pro forma -taseen kokonaisarvosta. Tuotekehityskulujen poistoajaksi on arvioitu 10 vuotta. Mikäli tuotekehitysprojekteihin liittyvät tuotto-odotukset eivät vastaa tämän hetken oletuksia, aktivoitujen tuotekehityskulujen poistoaikaa voidaan joutua muuttamaan tai tekemään tase-arvosta arvonalentumiskirjaus joko osittain tai kokonaan. Tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tytäryhtiöiden taloudellisen aseman heikentyminen Yhdistymisessä Herantis-konsernin emoyhtiön taseessa olevien Laurantis Pharma Oy:n osakkeiden kirjanpitoarvoksi tuli 14,1 miljoonaa euroa. Laurantis Pharman taseessa olevien BioCis Pharma Oy:n osakkeiden kirjanpitoarvo oli ,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Laurantis Pharmalla oli ,6 miljoonan euron edestä myynti- ja lainasaamisia Bio- Cis Pharmalta. Kummatkin tytäryhtiöt ovat olleet historiassa merkittävän tappiollisia. Kummankin tytäryhtiön osakkeiden arvo riippuu niissä olevien hankkeiden teknisestä ja kaupallisesta toteutumisesta. Mikäli tytäryhtiöiden tuotekehitysprojekteihin liittyvät tulonodotukset eivät toteudu odotetulla tavalla, voi Herantis menettää omistustensa ja saamistensa arvon osittain tai kokonaan. Tytäryhtiöiden taloudellisen aseman negatiivisella muutoksella voi olla olennainen haitallinen vaikutus Herantiksen liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan tulevaisuudessa. Laurantis Pharman tilintarkastuskertomus, joka kattaa ja päättyneet tilikaudet, sisältää tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon, jossa tilintarkastajat ovat lausuntoaan mukauttamatta halunneet kiinnittää huomiota tilinpäätöksen liitetietoon 'pysyvien vastaavien arvostusperiaatteet', jossa kuvataan tytäryhtiöosakkeiden ja lainasaamisten arvostukseen liittyvää olennaista epävarmuutta. Vahvistettujen tappioiden käytettävyys voi olla epävarmaa Herantiksen sekä Laurantis Pharman liiketoiminta on ollut merkittävän tappiollista historiassa. Herantiksella on 2,6 miljoonan euron, Biocis Pharmalla 7,9 miljoonan euron ja Laurantis Pharmalla 6,3 miljoonan euron verotukselliset tappiot Tappiot ovat syntyneet pääasiassa yhtiöiden tekemästä tutkimus- ja kehitystyöstä. Yhdistymisen, sitä seuraavan Osakeannin sekä Laurantis Pharman ja Biocis Pharman osalta aiempien yritysjärjestelyjen seurauksena yhtiöiden katsottiin menettävän verotuksessa vahvistetut tappionsa. Yhtiöt ovat hakeneet poikkeusluvat tappioiden säilymiselle verohallinnolta. Verohallinto myönsi poikkeusluvat ennen First North -listautumista tapahtuvien omistajanvaihdosten osalta ja katsoi, että poikkeuslupaa ei tarvita First North -listattujen osakkeiden vaihdannan osalta. Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on lupaan liittyvä 60 päivän valitusoikeus, joka on meneillään tämän Esitteen päivämääränä. On siksi mahdollista, että saatu poikkeuslupa menetetään eikä Yhtiö siten pääse hyödyntämään mainittuja verotuksessa vahvistettuja tappioita. Vahvistettujen tappioiden hyödyntäminen edellyttää verotettavaa tulosta, jota vastaan kertyneet tappiot voidaan käyttää. Ei ole takeita siitä, että Yhtiö tuottaa tulevaisuudessa voittoa ja pystyy hyödyntämään vahvistettuja tappioita kokonaan tai osittain. 6

27 Tulevat tilinpäätösstandardien muutokset tai Herantiksen mahdollinen päätös alkaa soveltaa IFRStilinpäätösstandardeja altistavat Herantiksen tilinpäätöksen muutoksiin liittyville riskeille Yhtiö laatii tilinpäätöksensä paikallisten vaatimusten ja Suomessa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti (Suomalainen Kirjanpitokäytäntö). Mahdolliset tulevat muutokset sovellettavissa tilinpäätösstandardeissa tai Yhtiön päätös alkaa soveltaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS) altistavat Yhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden, tilinpäätösstandardien ja kirjanpitomenetelmien muutoksiin liittyville riskeille, mitkä saattavat vaikuttaa Yhtiön raportoimiin lukuihin. Yhtiö ei ole tehnyt päätöstä alkaa soveltaa kansainvälisiä IFRS-tilinpäätösstandardeja. Herantiksen liikevaihdon kehitys on huonosti ennakoitavissa Herantiksen liikevaihdon kehitys on huonosti ennakoitavissa erityisesti pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä, sillä huomattavan osan liikevaihdosta odotetaan tulevan pääasiassa tuotekehitystä ja kaupallistamista koskevista tulevaisuudessa tehtävistä kaupallistamissopimuksista ja on siten riippuvainen monista huonosti ennakoitavissa olevista tekijöistä. Yhtiön toimialaan liittyvät riskit Lääkealan kilpailutilanne ja sen mukanaan tuoma lääkkeiden hintojen laskupaine sekä kilpailevien lääkevalmisteiden olemassaolo saattavat vaikuttaa haitallisesti Herantiksen kannattavuuteen ja markkinaosuuksiin Muut lääkealan yhtiöt saattavat kehittää Herantiksen lääkeaihioiden kanssa kilpailevia lääkeaineita ja valmisteita, jotka ovat tarkoitettu samojen sairauksien hoitoon kuin Herantiksen lääkeaihiot. Kilpailevien lääkeaihioiden olemassaolo voi heikentää Yhtiön kannattavuutta ja pienentää sen markkinaosuutta. Lisäksi kilpailevien lääkeaihioiden kehittyminen voi johtaa siihen, että kilpailevalle yhtiölle kehittyy yksinoikeudellinen asema tietyillä alueilla, mikä edelleen heikentää Yhtiön asemaa markkinoilla. Lääkealan kilpailutilanteesta johtuen lääkkeiden hintoihin kohdistuu laskupaineita. Yhtiön kaupalliseen menestykseen ja taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavat keskeisesti sen tulevien lääkkeiden hinnoittelu. Vaarallisten aineiden käyttöön liittyy riskejä Herantis tai sen yhteistyökumppanit voivat käyttää toiminnassaan vaarallisia kemikaaleja ja aineita, joiden käyttöön voi liittyä riskejä. Vaikka Yhtiö uskoo, että sen noudattamat kyseisten aineiden käsittelyä ja hävittämistä koskevat turvallisuusmenettelyt ovat sovellettavien määräysten mukaisia, Yhtiö ei voi täysin poissulkea kyseisistä aineista johtuvan tapaturmaisen saastumisen tai loukkaantumisen riskiä. Mikäli tällainen onnettomuus tapahtuisi, Yhtiö voitaisiin asettaa vastuuseen vahingoista. Vaikka Yhtiöllä on vakuutus tällaisten riskien varalta, kyseiset vastuut voivat ylittää vakuutuksen kattaman enimmäismäärän ja Yhtiön taloudelliset voimavarat niin, että sillä on olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusmääräyksiin liittyvien riskien toteutuminen voi vaikuttaa haitallisesti Herantiksen liikevaihtoon ja kannattavuuteen Lääkkeiden kehitystyöhön ja tutkimuksiin voi liittyä ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä, joiden toteutumisella saattaa olla olennainen haitallinen vaikutus Herantiksen liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Herantiksen liiketoimintaa ja tuotekehitystyötä säätelevät ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät määräykset, jotka koskevat muun muassa päästöjä ilmakehään, nestemäisiä päästöjä sekä tiettyjen aineiden käyttöä, tuottamista, valmistusta, säilytystä, käsittelyä ja hävittämistä. Vaikka Yhtiö uskoo täyttävänsä olennaisilta osin kaikki sen toimintaa koskevat lait, säännöt, määräykset ja menettelytavat, ei ole kuitenkaan täyttä varmuutta siitä, ettei Herantikselle aiheudu merkittäviä kustannuksia ympäristö-, terveys- ja turvallisuuslakien ja -määräysten noudattamisesta tulevaisuudessa. Lääkealan sääntelyn muuttuminen On olemassa riski siitä, että Yhtiön toimintaa sääntelevät lait, määräykset ja ohjeet muuttuvat. Lainsäädäntömuutoksilla ja erityisesti uusilla vastuilla ja velvoitteilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toiminnalle ja sen harjoittamalle lääkekehitystyölle. Yhtiön toimintaan vaikuttaa erityisesti kliinisiin tutkimuksiin liittyvä sääntely. Kliinisten tutkimusten lupamenettelyistä vastaavat tyypillisesti kansalliset lääkeasioista vastaavat viranomaiset, kuten Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA Suomessa ja FDA Yhdysvalloissa. Lisäksi Yhtiön toimintaa säätelevät ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät määräykset, jotka koskevat muun muassa päästöjä ilmakehään, nestemäisiä päästöjä sekä tiettyjen aineiden käyttöä, tuottamista, valmistusta, säilytystä, käsittelyä ja hävittämistä. Osakeantiin ja Osakkeisiin liittyvät riskit Herantiksen Osakeanti tai listautuminen First Northiin ei välttämättä onnistu odotetusti ja suunnitellussa aikatulussa Osakeannin tarkoituksena on luoda edellytykset Herantiksen listautumiselle First Northiin. Vaikka Yhtiön käsityksen mukaan Yhtiö täyttää listautumiselle asetetut edellytykset, ei voida antaa takeita siitä, että listautuminen ei viivästy viranomaisten tai First Northin asettamien vaatimusten johdosta. On niin ikään mahdollista, että Osakeanti toteutuu vain osittain tai listautuminen jää kokonaan toteutumatta, mikäli Yhtiön Tarjottavien Osakkeiden kysyntä ei ole riittävää eivätkä 7

28 kaikki Tarjottavat Osakkeet tule Osakeannissa merkityiksi. Mikäli Osakeanti toteutuu vain osittain, on mahdollista, että Yhtiön kaikkia liiketoimintasuunnitelman mukaisia toimia ei voida toteuttaa suunnitellusti (katso Liiketoiminnan kuvaus - Liiketoimintasuunnitelma ). Osakeomistuksen keskittyneisyys Yhtiön omistus on tämän Esitteen päivämääränä ja tulee mahdollisesti myös välittömästi Osakeannin jälkeen olemaan keskittynyttä. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat voivat käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa Yhtiössä. Tämän Esitteen päivämääränä kolme suurinta osakkeenomistajaa, Inveni Life Sciences Fund I Ky, Helsingin yliopiston rahastot ja Aloitusrahasto Vera Oy, omistavat yhteensä noin 57 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta. Olettaen, että Osakeanti toteutuu täysimääräisesti eivätkä mainitut kolme osakkeenomistajaa osallistu Osakeantiin, Osakeannin jälkeen näiden yhteenlaskettu omistusosuus ja äänivalta Yhtiössä on noin 36 prosenttia. Kyseiset osakkeenomistajat voivat käyttää huomattavaa päätösvaltaa Yhtiön yhtiökokouksissa Yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa, osingonjaossa ja muissa yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvissa asioissa. Herantiksen maksaman osingon määrä on epävarma eikä osinkoa välttämättä makseta miltään tilikaudelta Herantiksen kyky jakaa tulevaisuudessa osakkeenomistajilleen osinkoa riippuu monesta tekijästä, kuten Herantiksen tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja pääoman tarpeesta sekä Osakeyhtiölain voitonjakoa koskevista määräyksistä. Lyhyen toimintahistoriansa aikana Herantis on tehnyt tappiota. Yhtiön liiketoiminnan odotetaan kääntyvän voitolliseksi siten, että vuoden 2017 liiketulos on positiivinen (katso Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema - Tulevaisuudennäkymät ). Osingonjaon yhtenä edellytyksenä on, että Yhtiöllä on Osakeyhtiölain mukaisia jakokelpoisia varoja. Lääkekehitysyhtiönä Yhtiö noudattaa osingonjakopolitiikkansa mukaisesti tulokseen ja maksukykyyn sidottua erittäin pidättyväistä osingonjakopolitiikkaa (katso Yhtiö, osakkeet ja osakepääoma Osinko ja osingonjakopolitiikka ). Yhtiön voitonjakokyky on myös riippuvainen kulloistenkin operatiivisten tytäryhtiöiden tuloksesta ja mahdollisuudesta jakaa voittoja tai muuten siirtää varoja Yhtiölle. Lisäksi osingonjako ei saa vaarantaa Osakeyhtiölain mukaista Yhtiön maksukykyä. Herantiksen hallituksen yleisenä velvollisuutena on varmistua Yhtiön maksukyvyn säilymisestä ennen osingonjaosta päättämistä. Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö kykenee jakamaan osinkoa miltään tilikaudelta. Osakkeiden likviditeetin mahdollinen puuttuminen ja markkinahinnan volatiliteetti erityisesti First Northissa Osakkeilla ei ole ennen listaamista käyty julkista tai monenkeskistä kauppaa millään markkinapaikalla eikä ole mitään varmuutta siitä, että listaamisen jälkeen Osakkeille syntyy aktiiviset markkinat tai että sellaisia voidaan ylläpitää. Siten ei voi olla varmuutta Osakkeiden likviditeetistä. First Northissa listattujen yritysten osakkeisiin sijoittamisessa on yleisesti katsottu olevan suurempi riski kuin sijoituksissa Helsingin Pörssin pörssilistalla olevien yhtiöiden osakkeisiin, sillä markkinapaikka on pieni ja toimijoita vähemmän. First Northissa listattujen yhtiöiden osakkeiden likviditeetti ja myyntimahdollisuudet voivat olla huonot. Tarjottavat Osakkeet eivät ole julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena merkintäaikana eikä Osakeannissa merkittyjä Tarjottavia Osakkeita voi myydä ennen merkintäajan päättymistä ja kaupankäynnin alkamista First Northissa. Herantiksen Osakkeiden listaamisen jälkeinen markkinahinta saattaa vaihdella merkittävästikin johtuen erilaisista tekijöistä, kuten Herantiksen lääkekehityksen onnistumisesta, lisärahoituksen saamisesta, taloudellisten asiantuntijoiden arvioiden muuttumisesta, lainsäädännön kehittymisestä ja muutoksista, poliittisista päätöksistä ja yleisistä markkinasuhdanteista. Yhtiö ei pysty ennakoimaan tai arvioimaan hintavaihtelua. Lisäksi kansainväliset rahamarkkinat ovat ajoittain kohdanneet hinta- ja volyymivaihteluita yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehityksestä tai tulevaisuudennäkymistä riippumatta. Myös yleisen markkinatilanteen heikkenemisellä tai samantyyppisten arvopapereiden markkinoiden heikkenemisellä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Osakkeiden markkinoihin ja likviditeettiin. Tarjottavien Osakkeiden markkinahinta voi siten nousta tai laskea alle Osakeannin Merkintähinnan. Tulevat osakeannit tai ennakoidut tulevat osakeannit saattavat vaikuttaa Osakkeen arvoon Merkittävien osakemäärien liikkeeseenlasku tai myynti, joko Yhtiön liikkeeseen laskemina tai sen osakkeenomistajien myyminä, Yhtiötä ja sen osakkeenomistajia sitovien liikkeeseenlasku- ja myyntirajoitusten päätyttyä, taikka käsitys siitä, että tällaisia liikkeeseenlaskuja tai myyntejä saattaa tapahtua tulevaisuudessa, voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Osakkeiden markkina-arvoon ja Herantiksen kykyyn hankkia tulevaisuudessa oman pääoman ehtoista rahoitusta. Mahdolliset tulevat osakeannit laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta Tulevaisuudessa Herantis tulee mahdollisesti tarvitsemaan lisää oman pääoman ehtoista rahoitusta uusilla osakeanneilla tai muilla oman pääoman ehtoisilla rahoitusmuodoilla. Tätä tarkoitusta varten saatetaan järjestää osakeanteja osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen tai suunnattuina osakeanteina merkintäetuoikeudesta poiketen, jos yhtiökokous antaa siihen valtuudet. Suunnatut osakeannit ja merkintäetuoikeusannit, joihin osakkeenomistaja ei osallistu ollenkaan tai osallistuu vain osittain, laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta Yhtiössä. 8

29 VAKUUTUS ESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA Herantis vastaa tässä Esitteessä esitetyistä tiedoista. Herantis vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että Herantiksen parhaan ymmärryksen mukaan Esitteen tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa Herantis Pharma Oyj (kotipaikka Helsinki) Herantis Pharma Oyj:n hallitus TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Eräät tässä Esitteessä esitetyt lausumat, kuten muun muassa kohdissa Tiivistelmä, Riskitekijät, Liiketoiminnan kuvaus, Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema esitetyt lausumat, perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä Yhtiön johdon tiedossa olevien seikkojen perusteella tekemiin oletuksiin, ja siten ne voivat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden johdosta Yhtiön tulevaisuudessa toteutuva tulos, toiminta, saavutukset ja toimialan tulos voivat poiketa olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti esitetyistä tuloksista, toiminnasta, saavutuksista ja toimialan tuloksista. Tällaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa Yhtiön mittavat tuotekehityspanostukset ja lisärahoitustarve, yleinen talous- ja markkinatilanne sekä muut kohdassa Riskitekijät kuvatut riskit. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takuita Yhtiön tulevasta toiminnallisesta tai taloudellisesta suorituskyvystä. Muualla tässä Esitteessä kuvattujen tekijöiden ohella kohdassa Riskitekijät käsitellyt tekijät saattavat johtaa siihen, että Yhtiön liiketoiminnan todellinen tulos tai taloudellinen asema poikkeavat olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa kuvatusta. Mikäli yksi tai useampi kyseisistä riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuu tai jokin asetetuista olettamuksista osoittautuu virheelliseksi, Yhtiön liiketoiminnan todellinen tulos tai taloudellinen asema saattavat poiketa olennaisesti tässä Esitteessä ennakoidusta, uskotusta, arvioidusta tai odotetusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tähän Esitteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia, ellei soveltuva lainsäädäntö sitä edellytä. Lisätietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa muun muassa Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden hintaan, on esitetty kohdassa Riskitekijät. Taloudelliset tiedot TALOUDELLISTEN JA MUIDEN TIETOJEN ESITTÄMINEN Herantiksen tilintarkastettu tilinpäätös ja Laurantis Pharman tilintarkastettu konsernitilinpäätös ja päättyneiltä tilikausilta on laadittu Suomessa voimassa olevien kirjanpitolain (1336/1997), kirjanpitoasetuksen (1339/1997) ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan kirjanpitolautakunnan yleisohjeiden ja lausuntojen mukaisesti ( Suomalainen Kirjanpitokäytäntö ). Herantiksen ja Laurantis Pharman tilintarkastamattomat osavuosikatsaukset päättyneeltä kolmen kuukauden kaudelta vertailutietoineen on laadittu Suomalaisen Kirjanpitokäytännön mukaisesti ja esitetty First Northin Sääntöjen kohdan 4.6. e i ix, poislukien kohdat v ja vi, edellyttämässä laajuudessa. Tämän Esitteen taulukoissa esitetyt taloudelliset ja muut luvut on pyöristetty. Siten on mahdollista, että sarakkeen tai rivin lukujen summa ei välttämättä aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt Esitteen taulukoissa esitetyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. Tässä Esitteessä, euro ja EUR tarkoittavat Euroopan talous- ja rahaliittoon osallistuvien EU:n jäsenvaltioiden käyttämää rahayksikköä. Kaikki tässä Esitteessä mainitut rahamäärät on ilmoitettu euroissa, ellei asiayhteydessä ole toisin mainittu. Pro forma -tiedot Esitteessä esitetyt tilintarkastamattomat pro forma - ud s d ( Pro forma, Pro forma -tiedot ) s y havainnollistamaan lukijalle, mikä Yhtiön liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema olisi voinut olla, jos Laurantis Pharman hankinta olisi tapahtunut aiemmin. Tiedot on esitetty ainoastaan Yhdistymisen vaikutusten havainnollistamiseksi, eikä niiden tarkoituksena ole esittää, millainen yhdistyneen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema olisi, jos Yhdistyminen olisi todellisuudessa tapahtunut alla mainittuna ajankohtana. Tiedot eivät myöskään havainnollista, millainen Yhtiön liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema on tulevaisuudessa. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei ole mitään varmuutta siitä, että 9

30 tilintarkastamattomia yhdistettyjä Pro forma -tietoja laadittaessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi. Pro forma -tiedoissa ei ole otettu huomioon mahdollisia synergiaetuja. Pro forma -tuloslaskelma päättyneeltä tilikaudelta ja pro forma -tuloslaskelma päättyneeltä kolmen kuukauden kaudelta on koottu olettaen, että Yhdistyminen olisi tapahtunut Pro forma -tase on koottu olettaen, että Yhdistyminen olisi tapahtunut Konserniliikearvon lopullinen määrä saattaa poiketa Pro forma -tiedoissa esitetystä. Lopullinen konserniliikearvo perustuu hankintapäivän varoihin ja velkoihin sekä hankitun nettovarallisuuden arvoon kyseisenä päivänä. Pro forma -tiedot on laadittu Suomalaisen Kirjanpitokäytännön mukaisesti ja noudattaen Yhtiön soveltamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Pro forma -tiedot perustuvat tietoihin, jotka on johdettu Yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta päättyneeltä kolmen kuukauden kaudelta sekä Laurantis Pharman tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta päättyneeltä kolmen kuukauden kaudelta. Pro forma -tiedot on esitetty kohdassa Pro forma taloudelliset tiedot. Lyhenteitä ja termejä Ellei muuta erikseen mainita tai asiayhteydestä muuta selvästi ilmene, kaikissa tässä Esitteessä mainituissa luvuissa oletetaan, ettei Lisäosake-erää merkitä. Ellei muuta erikseen mainita tai asiayhteydestä muuta selvästi ilmene, Tarjottavia Osakkeita koskevat tiedot tarkoittavat myös Lisäosake-erässä liikkeeseenlaskettavia Osakkeita. Ellei muuta erikseen mainita tai asiayhteydestä muuta selvästi ilmene, tässä Esitteessä esitetyt suhteelliset osakemäärät eivät ota huomioon Yhtiön voimassaolevien optio-ohjelmien nojalla liikkeeseenlaskettavia Osakkeita ja näiden laimennusvaikutusta. Tässä Esitteessä on käytetty muun muassa seuraavia lyhenteitä: Euroopan Unioni ( EU ), Teknologian ja innovaatioiden k äm sk skus ( Tekes ), dys ääk r m F d d Drug Adm s r ( FDA ), FDA: up mey k s u k muks ( IND ), lääkkeiden hyvät tuotantotavat eli ns. Good Manufacturing Pr c c s ( GMP ) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus ( FIMEA ). Tässä Esitteessä käytettyä erikoissanastoa varten Esitteen lopussa on erillinen erikoistermien sanasto. Yleiset markkinoita, taloutta ja toimialaa koskevat tiedot Tähän Esitteeseen sisältyy markkinoihin, talouteen ja toimialaan liittyviä tietoja, jotka ovat peräisin joko yhdestä tai useammasta nimetystä julkisesti saatavilla olevasta lähteestä taikka ne on johdettu useista toimialalähteistä ja muista itsenäisistä lähteistä. Teollisuudenalan julkaisuissa on yleensä todettu, että niiden sisältämät tiedot on hankittu luotettavina pidetyistä lähteistä, mutta niiden oikeellisuutta ja täydellisyyttä ei taata, eikä Yhtiö ole varmentanut tällaisia tietoja itsenäisesti. Yhtiö vahvistaa, että tiedot on toistettu asianmukaisesti ja että siltä osin kuin Yhtiö tietää ja on pystynyt lähteissä olevien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. Tässä Esitteessä olevat lausumat, jotka koskevat Yhtiön markkina-alueita, sen markkina-asemaa kyseisillä alueilla sekä muita markkinoilla toimivia yrityksiä, perustuvat yksinomaan Yhtiön kokemuksiin, sisäisiin tutkimuksiin ja arvioihin sekä Yhtiön omiin markkinaoloja koskeviin selvityksiin, joiden Yhtiö katsoo olevan luotettavia. Yhtiö ei voi kuitenkaan antaa takeita siitä, että mikään näistä olettamuksista olisi täsmällinen tai antaisi oikean kuvan Yhtiön asemasta kyseisillä markkinoilla, eikä mitään Yhtiön sisäisiä selvityksiä tai tietoja ole varmennettu ulkopuolisten lähteiden avulla. Verkkosivuston tiedot Lukuun ottamatta tätä Esitettä ja sen liitteitä Herantiksen verkkosivustolla tai millä tahansa muulla verkkosivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa tätä Esitettä eikä sijoituspäätöstä harkitsevien tule perustaa päätöstään sijoittaa Osakkeisiin tällaisiin tietoihin. 10

31 ESITTEEN SAATAVILLA OLO Tämä Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa sekä Pääjärjestäjän verkkosivustolla osoitteessa alkaen ja Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Viikinkaari 4, Helsinki arviolta alkaen. NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän Esitteen voimassaoloaikana arkisin työaikana Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Viikinkaari 4, Helsinki: Yhtiön yhtiöjärjestys; Herantiksen ja Laurantis Pharman tilintarkastamattomat osavuosikatsaukset päättyneeltä kolmen kuukauden kaudelta; Herantiksen tilintarkastettu tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta; Herantiksen tilintarkastettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta; Laurantis Pharman tilintarkastettu konsernitilinpäätös ja päättyneiltä tilikausilta ja tilintarkastuskertomus, joka sisältää ja päättyneet tilikaudet; tämä Esite; ja tätä Esitettä koskeva Finanssivalvonnan päätös. 11

32 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ Osakeannin merkintäaika alkaa klo 9.30 Osakeannin merkintäaika voidaan keskeyttää (aikaisintaan) klo Osakeannin merkintäaika päättyy (arvio) klo Vahvistuskirjeet Osakeannissa hyväksytyistä merkinnöistä (arvio) Merkintöjen maksaminen (viimeistään)* Kaupankäynti Osakkeilla First Northissa alkaa (arvio) * Koskee Tarjottavaa Osaketta ja tätä suurempia merkintöjä. Alle Tarjottavaa Osaketta käsittävät merkinnät maksetaan merkittäessä. Merkintäpaikalla on oikeus harkintansa mukaan vaatia merkintäsitoumusta vastaava määrä suoritettavaksi etukäteen myös Tarjottavaa Osaketta ja tätä suurempaa määrää merkitsevältä sijoittajalta. TIETOJA YHTIÖN OSAKKEESTA Kaupankäyntitunnus ISIN-tunnus HRTIS FI TALOUDELLISTEN TIETOJEN JULKISTAMINEN Yhtiö laatii ja julkistaa vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen Yhtiötä koskevan lainsäädännön ja First Northin Sääntöjen mukaisesti. Yhtiö julkaisee tilinpäätöstiedotteen tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Lisäksi Yhtiö julkaisee puolivuosittain puolivuotiskatsauksen viimeistään kahden kuukauden kuluttua katsauskauden päättymisestä. Yhtiön ensimmäinen puolivuotiskatsaus päättyvältä kuuden kuukauden jaksolta julkistetaan arviolta Yhtiön seuraava varsinainen yhtiökokous pidetään alustavan arvion mukaan

33 YHTIÖ, YHTIÖN JOHTO, TILINTARKASTAJA JA NEUVONANTAJAT Yhtiö Herantis Pharma Oyj Osoite: Viikinkaari 4 Postinumero ja toimipaikka: Helsinki Yhtiön hallituksen jäsenet: Tilintarkastaja: Pekka Mattila, puheenjohtaja Jonathan Knowles, jäsen James Phillips, jäsen Aki Prihti, jäsen Timo Veromaa, jäsen Frans Wuite, jäsen Hallituksen jäsenten työosoite on Viikinkaari 4, Helsinki. PricewaterhouseCoopers Oy Osoite: Itämerentori 2 Postinumero ja toimipaikka: Helsinki Päävastuullinen tilintarkastaja: Martin Grandell Pääjärjestäjä ja Merkintäpaikka: Hyväksytty Neuvonantaja: UB Securities Oy Osoite: Aleksanterinkatu 21A Postinumero ja toimipaikka: Helsinki UB Capital Oy Osoite: Aleksanterinkatu 21A Postinumero ja toimipaikka: Helsinki Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Suomen lainsäädäntöön liittyen: Asianajotoimisto Krogerus Oy Osoite: Unioninkatu 22 Postinumero ja toimipaikka: Helsinki 13

34 LISTAUTUMISEN JA OSAKEANNIN SYYT JA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ Yhtiön Osakeannin tarkoituksena on luoda edellytykset Yhtiön listautumiselle First Northiin. Osakeannilla on tarkoitus nopeuttaa Yhtiön kasvua, kehittää liiketoimintaa ja lisätä Yhtiön tunnettuutta. Lisäksi Osakeannin tarkoituksena on laajentaa Yhtiön omistajapohjaa sekä suomalaisten yksityissijoittajien että kotimaisten ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa. Listautumisen oletetaan myös parantavan Yhtiön osakkeiden likviditeettiä ja vahvistavan Yhtiön pääomarakennetta sekä vakavaraisuutta. Mikäli kaikki Osakeannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään, Yhtiö arvioi saavansa Osakeannissa merkittävistä Tarjottavista Osakkeista noin 16,0 miljoonan euron nettotuoton, First North -listautumiseen ja Osakeantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen jälkeen. Jos Lisäosake-erä merkitään kokonaan, Yhtiön Osakeannista saamien nettotuottojen arvioidaan olevan noin 26,1 miljoonaa euroa. Yhtiön johdon arvion mukaan First North -listautumisesta ja Osakeannista aiheutuu Yhtiölle noin 1,2 miljoonan euron kulut olettaen, että Lisäosake-erä merkitään kokonaisuudessaan. Osakeannissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää Yhtiön tutkimus-, tuotekehitys- ja kliinisten kehitysprojektien rahoittamiseen, erityisesti Yhtiön kolmen tärkeimmän lääkeaihion kliinisiin tutkimuksiin. Osakeannissa kerättyjä varoja voidaan käyttää myös Yhtiön muiden nykyisten tai tulevien lääkeaihioiden kehitysprojekteihin, erityisesti jos Lisäosakeerä merkitään osittain tai kokonaan. Lisäksi Osakeannissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Yhtiön tavoite on tehdä vuoden 2017 loppuun mennessä ainakin yhdelle tärkeimmistä lääkeaihiostaan kaupallistamissopimus kotimaisen tai ulkomaisen lääkeyhtiön kanssa, kattaen lääkeaihion myöhäisen vaiheen kliinisen kehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin. 14

35 OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Herantis Pharma Oyj ( Herantis tai Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien (yhteisesti Sijoittajat ) merkittäväksi Euroopan talousalueella ( ETA ) ja Sveitsissä suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) enintään Yhtiön uutta osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) jäljempänä kuvattavin ehdoin. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Tarjottavat Osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Tarjottavat Osakkeet ovat euromääräisiä. Osakeanti Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan päättää antaa enintään Yhtiön uutta osaketta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella antaa osakkeita suunnatusti, mukaan lukien tarjoaminen yleisölle Yhtiön First North -listautumisen toteuttamisen yhteydessä. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeantien ehdoista kaikilta muilta osin. Yhtiön hallitus päätti yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla suunnatusta Osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa enintään uutta osaketta näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti. Hallituksella on oikeus mahdollisessa ylimerkintätilanteessa lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään osakkeella ( Lisäosake-erä ). Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi ja Yhtiön listauksen mahdollistamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle ( First North ). Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan Yhtiön kannalta Osakeyhtiölain 9 luvun 4 :n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy. Hyväksytystä Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä Yhtiölle suoritettu merkintähinnan ( Merkintähinta ) maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääomaa ei koroteta Osakeannin yhteydessä. Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 37,3 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään. Tarjottavien Osakkeiden ja Lisäosake-erän yhteenlaskettu enimmäismäärä vastaa noin 49,1 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet ja Lisäosake-erä merkitään. Merkintähinta Tarjottavan Osakkeen Merkintähinta on 10,50 euroa. Merkintähinta on maksettava rahassa. Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinta on sama kaikille Osakeantiin osallistuville. Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa osakekohtainen nettovarallisuus, vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet, viimeisimmät tehdyt rahoituskierrokset sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön osakkeen käyvästä arvosta. Merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä Osakeannissa merkintäsitoumuksen tulee käsittää vähintään 50 Tarjottavaa Osaketta. Merkintäsitoumuksen mukaisen Tarjottavien Osakkeiden määrän tulee olla jaollinen kymmenellä. Saman Sijoittajan merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi. Merkintäaika Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa kello 9.30, ja se päättyy arviolta kello Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää Osakeanti mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Osakeantia ei voida keskeyttää pankkipäivän kuluessa eli kello välisenä aikana. Osakeanti voidaan keskeyttää aikaisintaan Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Osakeannin merkintäajan uusi päättymisajankohta ja tarkemmat ohjeet. Merkintäpaikka Merkintäsitoumuksia ottaa vastaan UB Securities Oy ( Merkintäpaikka ja Pääjärjestäjä ) osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki, tai verkkosivustolla osoitteessa Merkintäsitoumusta annettaessa on noudatettava Merkintäpaikan mahdollisesti antamia tarkempia ohjeita. Käytännön ohjeita merkintään liittyen on Esitteen kohdassa Ohjeita Sijoittajille. 15

36 Merkintäsitoumuksen sitovuus Annettuja merkintäsitoumuksia ei voida peruuttaa tai muuttaa muutoin kuin tietyissä jäljempänä näiden ehtojen kohdassa Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus tarkemmin kuvatuissa tapauksissa. Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen tai Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Yli- ja alimerkintätilanteet Yhtiön hallitus päättää menettelystä Tarjottavien Osakkeiden yli- ja alimerkintätilanteessa. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset kokonaan Tarjottavaan Osakkeeseen saakka. Hallituksella on oikeus mahdollisessa ylimerkintätilanteessa lisätä tarjottavien Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään osakkeella. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa sekä hylättyjen että leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan Sijoittajille merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa eikä palautettaville määrille makseta korkoa. Merkintöjen hyväksyminen ja tuloksen julkistaminen Yhtiön hallitus päättää arviolta Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden määrästä. Hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkinnät kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa Osakeannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei merkintäsitoumusta ole annettu ja maksettu näiden ehtojen tai Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti tai soveltuvien säännösten mukaisesti. Tarjottavien Osakkeiden maksaminen Alle Tarjottavaa Osaketta käsittävät merkinnät maksetaan merkittäessä ja Tarjottavaa Osaketta ja tätä suuremmat merkinnät mennessä. Merkintäpaikalla on oikeus harkintansa mukaan vaatia merkintäsitoumusta vastaava määrä suoritettavaksi etukäteen myös Tarjottavaa Osaketta ja tätä suurempaa määrää merkitsevältä Sijoittajalta. Osakkeenomistajien oikeudet Tarjottavat Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Patenttija rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ( Kaupparekisteri ). Kukin Tarjottava Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Tarjottavat Osakkeet merkitään Kaupparekisteriin arviolta Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Osakeannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan Sijoittajien arvo-osuustileille arviolta Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkintäsitoumuksessaan. Luovutusrajoitukset (Lock-up) Yhtiö ja sen Hyväksytty Neuvonantaja UB Capital Oy sekä Pääjärjestäjä ovat sopineet, että Yhtiö ei ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista lupaa laske liikkeeseen tai muutoin luovuta Yhtiön osakkeita osakkeiden ensimmäistä kaupankäyntipäivää First Northissa (katso kohta Tarjottavien Osakkeiden listaaminen ) seuraavan 12 kuukauden kuluessa. Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat ja sen Hyväksytty Neuvonantaja UB Capital Oy sekä Pääjärjestäjä ovat sopineet, etteivät osakkeenomistajat myy tai muutoin luovuta Esitteen päivämääränä omistamiaan Yhtiön osakkeita osakkeiden ensimmäistä kaupankäyntipäivää First Northissa (katso kohta Tarjottavien Osakkeiden listaaminen ) seuraavan 12 kuukauden kuluessa. Jos Hyväksytty Neuvonantaja ja Pääjärjestäjä antavat jollekin osakkeenomistajalle oikeuden poiketa edellä mainitusta luovutusrajoituksesta, vastaava poikkeus tulee antaa myös muille osakkeenomistajille. Tarjottavien Osakkeiden listaaminen Yhtiön osakkeet eivät ole olleet ennen Osakeantia julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena millään markkinapaikalla. Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Helsingin Pörssille koskien Yhtiön kaikkien osakkeiden ottamista 16

37 kaupankäynnin kohteeksi First Northissa. Tarjottavien Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First Northissa arvioidaan olevan Tarjottavien Osakkeiden kaupankäyntitunnus on HRTIS ja ISIN-tunnus on FI Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus Esitteessä oleva virhe, puute tai olennainen uusi tieto, joka käy ilmi Esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä Sijoittajalle, on ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla Esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin Esite. Sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita ennen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kaksi (2) pankkipäivää alkaen siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Mahdollinen merkintäsitoumuksen peruutus koskee merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Merkintämaksut palautetaan merkintänsä peruuttaneiden Sijoittajien merkintäsitoumuksessa ilmoittamalle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa merkinnän peruuttamisesta. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet yhtiötiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen oikaisun tai täydentämisen kanssa. Menettely sitoumusta peruutettaessa Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti Merkintäpaikalle. Sitoumuksen peruuttamista ei voi tehdä verkkosivustolla. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Merkintämaksut palautetaan merkintänsä peruuttaneiden Sijoittajien merkintäsitoumuksessa ilmoittamalle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa merkinnän peruuttamisesta. Oikeus peruuttaa Osakeanti Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman, Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen tai muun vastaavan syyn johdosta. Osakeantia ei voida peruuttaa kuitenkaan sen jälkeen kun Yhtiön hallitus on päättänyt Tarjottavien Osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä eli arviolta Mikäli Osakeanti peruutetaan, raukeavat annetut merkintäsitoumukset ilman eri toimenpiteitä, ja merkintämaksut palautetaan Sijoittajien merkintäsitoumuksessa ilmoittamalle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa hallituksen päätöksestä. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. Yhtiö tiedottaa peruutuksesta Sijoittajille merkintäsitoumuksissa annettujen yhteystietojen mukaisesti. Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa Tarjottavien Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai Tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei tarjota Sijoittajille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain mukaisia toimenpiteitä. Esite on laadittu ainoastaan suomeksi. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on Esitteen kohdassa Huomautuksia sijoittajille. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Tarjottavien Osakkeiden merkintä, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännöksen tai määräyksen vastainen. Vahvistusilmoitukset Hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille Sijoittajille arviolta Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova. Osakeyhtiölain tarkoittamat tiedot Osakeyhtiölain 5 luvun 21 :ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön toimipaikassa osoitteessa Viikinkaari 4, Helsinki. Sovellettava laki Osakeantiin ja Tarjottaviin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää muista Osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista on Esitteen kohdassa Ohjeita Sijoittajille. 17

38 Osakkeiden merkintä arvo-osuusjärjestelmään OHJEITA SIJOITTAJILLE Tarjottavat Osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Tämän johdosta merkintäsitoumuksen tekijällä on oltava suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajaksi nimetyssä yhteisössä arvo-osuustili, jonka numero on ilmoitettava merkintäsitoumusta annettaessa. Merkintäsitoumusta annettaessa ei saa käyttää toisen nimissä olevaa arvo-osuustiliä. Yhteisöjen merkintä Osakeantiin osallistuvien yhteisöjen on Merkintäpaikalla esitettävä asiakirjat, jotka osoittavat, että merkintäsitoumuksen antaneella yhteisöllä ja sen puolesta toimineilla luonnollisilla henkilöillä on oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita ja toimia kyseisen yhteisön puolesta. Mikäli yhteisön toimialaan kuuluu arvopapereiden kauppa tai yhtiö on ottanut käyttöön Osakeyhtiölain mukaisen yleistoimialan, riittää tällaiseksi asiakirjaksi yhteisön enintään kolme (3) kuukautta vanha kaupparekisteriote. Mikäli arvopaperikauppa ei kuulu yhteisön toimialaan eikä yhteisö ole ottanut käyttöön edellä tarkoitettua yleistoimialaa, on merkintäsitoumuksen tekijän toimitettava enintään kolme (3) kuukautta vanhan kaupparekisteriotteen lisäksi ote Tarjottavien Osakkeiden merkintää koskevasta yhteisön päättävän elimen kokouksen pöytäkirjasta. Lisäksi yhteisön puolesta toimivalla luonnollisella henkilöllä on oltava valtakirja, ellei nimenomaisen henkilön oikeus edustaa yhteisöä käy muutoin ilmi joko kaupparekisteriotteesta tai yhteisön päättävän elimen kokouspöytäkirjan otteesta. Valtuutetulla henkilöllä on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus. Mikäli valtakirjaa, yhteisön päättävän elimen kokouspöytäkirjan otetta tai muuta selvitystä ei ole toimitettu tai jos vaadittuja tietoja ei ole annettu täydellisenä Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne ovat vääriä tai puutteellisia, voidaan merkintäsitoumus hylätä ehtojen vastaisena. Merkintä asiamiehenä Osakeannissa merkintäsitoumuksen voi antaa myös valtuutetun kautta, jolloin valtuutetulla tulee olla valtuutus merkintäsitoumuksen antamiseen. Valtuutetun tai muun toisen henkilön puolesta toimivan asiamiehen tulee antaa täydelliset tiedot merkintäsitoumuksen antavasta henkilöstä ja itsestään sekä lisäksi vakuutus siitä, että asiamies on oikeutettu merkintäsitoumuksen antamiseen. Mikäli valtakirjaa tai muuta selvitystä ei ole toimitettu tai jos vaadittuja tietoja ei ole annettu täydellisenä Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne ovat vääriä tai puutteellisia, voidaan merkintäsitoumus hylätä ehtojen vastaisena. Toimenpidemaksut Sijoittajilta ei veloiteta merkintäsitoumuksen antamisesta eikä Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä palkkioita tai maksuja. Tilinhoitaja veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin tai muun säilytyksen avaamisesta ja ylläpitämisestä. Verotus Tarjottavien Osakkeiden merkitsemistä harkitsevien sijoittajien verotukseen liittyviä asioita on kuvattu kohdassa Verotus. Tarkemmat ohjeet Merkintäpaikalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei merkintäsitoumusta ole annettu Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. 18

39 OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVIÄ SOPIMUKSIA Järjestämissopimus UB Securities Oy toimii Osakeannin Pääjärjestäjänä ja Merkintäpaikkana. Yhtiö on tehnyt Pääjärjestäjän kanssa järj s äm ss p muks ( Järjestämissopimus ), jossa määritellään Merkintäpaikan ja Pääjärjestäjän Osakeannin yhteydessä tarjoamat palvelut sekä sovitaan osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Järjestämissopimus sisältää ehtoja muun muassa Pääjärjestäjän oikeudesta irtisanoa Järjestämissopimus ennen Yhtiön First North -listautumisen toteuttamista. Lisäksi Yhtiö on antanut tavanomaisia vakuutuksia Pääjärjestäjälle liittyen muun muassa Yhtiön liiketoimintaan ja lakien noudattamiseen. Yhtiö on Järjestämissopimuksessa sitoutunut vapauttamaan Pääjärjestäjän tietyistä vastuista sekä sitoutunut vastaamaan Osakeannin toteuttamisesta ja myynnistä aiheutuneista kuluista. Järjestämissopimuksen mukaan Pääjärjestäjällä ei ole velvollisuutta merkitä tai ostaa Osakkeita eikä se vastaa merkintähintojen maksamisesta Yhtiölle. Järjestämissopimuksen mukaan Yhtiö maksaa UB Securities Oy:lle järjestämis- ja myyntipalkkion, joka on sidottu Yhtiön saamien merkintämaksujen määrään. Palkkion määrä voi olla enintään 1,1 miljoonaa euroa olettaen, että kaikki Osakeannista Tarjottavat Osakkeet (mukaan lukien Lisäosake-erä) merkitään kokonaisuudessaan. Sopimus Hyväksytyn Neuvonantajan kanssa Yhtiö on tehnyt sopimuksen UB Capital Oy:n kanssa First Northin Sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimimisesta Yhtiön listautumisessa First Northiin sekä 12 kuukautta Yhtiön listautumisesta lukien. Sopimuksessa määritellään Hyväksytyn Neuvonantajan palvelut First North -listautumiseen ja Osakeantiin liittyen sekä osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuunjako. Yhtiö on sitoutunut maksamaan Hyväksytylle Neuvonantajalle 12 kuukauden kiinteän kuukausipalkkion. Markkinatakaus Yhtiö ei ole tämän Esitteen päivämääränä tehnyt sopimusta markkinatakauspalvelun toimittamisesta Yhtiölle. Yhtiö pyrkii tarvittaessa järjestämään markkinatakauspalvelun ja tekemään sopimuksen markkinatakaajan kanssa, jotta Osakkeelle on First Northin Sääntöjen mukainen riittävä kysyntä ja tarjonta Yhtiön First North -listautumisen toteutuessa. LIIKKEESEENLASKU- JA LUOVUTUSRAJOITUKSET Yhtiö ja sen Hyväksytty Neuvonantaja UB Capital Oy sekä Pääjärjestäjä ovat sopineet, että Yhtiö ei ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista lupaa laske liikkeeseen tai muutoin luovuta Yhtiön Osakkeita ensimmäistä kaupankäyntipäivää First Northissa seuraavan 12 kuukauden kuluessa. Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat ja sen Hyväksytty Neuvonantaja UB Capital Oy sekä Pääjärjestäjä ovat sopineet, etteivät osakkeenomistajat myy tai muutoin luovuta Esitteen päivämääränä omistamiaan Yhtiön Osakkeita ensimmäistä kaupankäyntipäivää First Northissa seuraavan 12 kuukauden kuluessa. Jos Hyväksytty Neuvonantaja ja Pääjärjestäjä antavat jollekin osakkeenomistajalle oikeuden poiketa edellä mainitusta luovutusrajoituksesta, vastaava poikkeus tulee antaa myös muille osakkeenomistajille. 19

40 LIIKETOIMINNAN KUVAUS Yleiskuvaus Herantis on suomalainen lääkekehitysyhtiö, joka tutkii ja kehittää lääkkeitä erityisesti tulehdus-, keskushermosto- ja imukudosjärjestelmän sairauksiin. Yhtiön lääkekehitysohjelmat on kohdistettu sairauksiin, joissa on Yhtiön näkemyksen mukaan selkeä tarve uusille, nykyisiä paremmille hoidoille. Yhtiö keskittyy lähivuosina kolmen tärkeimmän suomalaiseen tutkimukseen perustuvan lääkeaihionsa, cis-ucasilmätippojen, CDNF-hermokasvutekijän ja Lymfactinin, kehittämiseen ja näiden lääkeaihioiden turvallisuuden ja tehon osoittamiseen kliinisissä kokeissa. Cis-UCA-silmätippoja kehitetään kuivasilmäisyyden hoitoon, CDNFhermokasvutekijää Parkinsonin taudin hoitoon ja Lymfactinia rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon. Yhtiö uskoo, että sen kolme tärkeintä lääkeaihiota ovat luokkansa ensimmäisiä tai parhaita yhdisteitä ja siten niillä on mahdollisuus avata uudentyyppisiä hoitomahdollisuuksia kohdesairauksien hoidossa. Herantiksen ydinosaaminen on lääkeaihioiden jalostaminen yliopistotutkimuksesta kliiniseen tutkimukseen ja kaupallistamisvaiheeseen. Yhtiön hallituksen jäsenillä ja johdolla on lääkekehitysalan kokemusta start up -vaiheen yhtiöistä aina suuriin lääketeollisuuden yhtiöihin saakka kattaen kaikki lääkekehityksen eri vaiheet prekliinisestä tutkimuksesta markkinoilletuloon asti. Herantiksella ei toistaiseksi ole ollut tulovirtaa eikä sellaista odoteta lyhyellä välillä. Yhtiön tavoite on tehdä vuoden 2017 loppuun mennessä ainakin yhdelle tärkeimmistä lääkeaihioistaan kaupallistamissopimus kotimaisen tai ulkomaisen lääkeyhtiön kanssa kattaen lääkeaihion myöhäisen vaiheen kliinisen kehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin. Yhtiön tulevaan kannattavuuteen vaikuttavat keskeisesti myyntiluvan saaminen Yhtiön lääkeaihioille ja Yhtiön tulevien kumppaneiden kyky u d m rk ä ää myy ä m m ju s ääk m rkk. Historia Herantis (entiseltä nimeltään Hermo Pharma Oy) perustettiin vuonna 2008 kehittämään ja kaupallistamaan eräitä Helsingin yliopiston tutkijoiden tekemiä biolääketieteen löydöksiä. Herantiksen perustivat professorit Mart Saarma, Eero Castrén ja Heikki Rauvala sekä Henri Huttunen. Vuosina 2009 ja 2010 Helsingin yliopiston rahastot sekä Aloitusrahasto Vera Oy tekivät Yhtiöön pääomasijoitukset ja Tekes myönsi Yhtiölle tuotekehityslainoja, joiden turvin Yhtiö käynnisti kaksi kehityshanketta: CDNF:n kehittämisen hoidoksi Parkinsonin tautiin ja fluoksetiinin sekä silmän harjaannuttamisohjelman kehittämisen hoidoksi aikuisten amblyopiaan (silmien toiminnallinen heikkonäköisyys). Vuonna 2011 Herantis käynnisti ensimmäisen kliinisen tutkimuksensa amblyopian hoitamiseksi fluoksetiinilla ja potilaille kehitetyllä tietokoneohjelmalla. Potilasrekrytointi saatiin päätökseen vuonna 2012, ja tulokset raportoitiin syksyllä Tulosten perusteella lääkeaihion jatkokehitys on annettu OPIA Games Oy:n vastuulle (katso Liiketoiminnan kuvaus - Merkittävät sopimukset ). Vuonna 2013 Herantis sai päätökseen projektin, jossa CDNF:ää tuotettiin kliinisiä tutkimuksia varten viranomaisvaatimusten mukaisesti. Samoin vuonna 2013 Ison-Britannian lääkeviranomaisen (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA)) kanssa käydyissä keskusteluissa varmistettiin keskeiset vaatimukset Yhtiön kehityssuunnitelmalle CDNF:n käyttöön Parkinsonin taudin hoidossa Yhtiö toteutti osakevaihtosopimuksen Turussa sijaitsevan Laurantis Pharman hankkimisesta. Yhdistymisen seurauksena Laurantis Pharmasta tuli Yhtiön 99,0 prosenttisesti omistama tytäryhtiö ja Yhtiö muutti nimensä Herantis Pharma Oyj:ksi. Katso kohta Yhdistymisen kuvaus. Tietoja Laurantis Pharmasta on esitetty kohdassa Tietoja Laurantis Pharmasta. Strategia Herantis on lääkekehitysyhtiö, jonka tutkimus ja lääkekehitys on suunnattu sairauksiin, joissa on selkeä tarve uusille, nykyisiä paremmille hoidoille. Herantiksen tutkimuksen ja lääkekehityksen kohteina ovat tulehdussairaudet, keskushermostosairaudet ja imukudosjärjestelmän sairaudet. Herantiksen strategiaa ei ole sidottu näihin kohdesairauksiin, vaan tutkimuksen ja lääkekehityksen kohteiden laajentaminen muihin tauteihin tai sairauksiin on mahdollista. Yhtiö on keskittänyt erityisosaamisensa lääkeaihioiden prekliiniseen ja varhaiseen kliiniseen tutkimukseen. Herantiksen strategiana on hankkia immateriaalioikeuksia vahvaan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuviin lääkeaihioihin sellaisissa sairauksissa, joissa uusille hoidoille on selkeä lääketieteellinen tarve. Yhtiö pyrkii osoittamaan näiden lääkeaihioiden periaatteellisen toimivuuden (ns. proof-of-concept) prekliinisissä ja varhaisen tuotekehitysvaiheen kliinisissä tutkimuksissa, minkä jälkeen Yhtiö pyrkii rahoittamaan lääkeaihioiden myöhäisen vaiheen kehityksen tekemällä kaupallistamissopimuksia, kuten kumppanuus- tai lisenssisopimuksia, suurempien lääkeyhtiöiden kanssa. Tulonsa Yhtiön on tarkoitus saada näihin sopimuksiin pohjautuvista allekirjoitus-, etappi- ja rojaltimaksuista. Lääkekehityksen tyypillinen eteneminen ideasta lääkkeeksi on esitetty seuraavassa yleistävässä kaaviokuvassa lääkekehityksen päävaiheista. Herantiksen lääkeaihioista cis-uca-silmätipoille haetaan seuraavaksi lupaa Vaiheen 2 kliiniselle tutkimukselle ja CDNF:lle sekä Lymfactinille Vaiheen 1 kliiniselle tutkimukselle. 20

41 Kuva Yleistävä kaaviokuva lääkekehityksen päävaiheista. Kaavio on yleisluontoinen ja yksittäisen lääkkeen kehityspolku siihen liittyvine tutkimuksineen ja aikatauluineen saattaa poiketa huomattavasti tässä kuvassa esitetystä yleisestä mallista. Herantiksen tu k mus j u k ys dää y s y ssä k m s u k musry m s kä u k mus- ja tuotantopalveluja tuottavien organisaatioiden kanssa. Herantis on tehnyt tutkimusyhteistyötä muun muassa Helsingin yliopiston (CDNF ja Lymfactin) ja Itä-Suomen yliopiston kanssa (cis-uca-silmätipat ja Lymfactin) sekä kansainvälisten tutkimuspalveluja tuottavien yhtiöiden kuten Alan Boyd Consultants Limited:in (Lymfactin), Huntingdon Life Sciences plc:n (Lymfactin), Oy Medfiles Ltd:n (cis-uca-silmätipat ja Lymfactin) ja Ora Inc:n (cis-uca-silmätipat) ja tuotantopalveluja tarjoavien yhtiöiden kuten Pharmatory Oy:n (cis-uca-silmätipat), Biovian Oy:n (CDNF), Finvector Vision Therapies Oy:n (Lymfactin) ja Apotek Produktion & Laboratorier AB:n (cis-uca-silmätipat) kanssa. Herantiksen strategian pääkohdat ovat: Kannattava kasvu pitkällä aikavälillä. pyrk k s m m rk ä äs k m s p kä ä aikavälillä tekemällä lääkeaihioilleen kaupallistamissopimuksia ja sijoittamalla näistä saatuja tuloja uusien lääkeaihioiden kehitykseen. Yhtiö pyrkii toimimaan erityisesti valittujen suomalaiseen huippututkimukseen perustuvien lääkeaihioiden kaupallistamisväylänä. Varhaisen vaiheen kehitys. k sk yy u k mus- ja kehitystoiminnassaan prekliinisen vaiheen ja varhaisen kliinisen vaiheen kehitykseen ja kehitysprojektien tehokkaaseen hallintaan. Yhteistyö tuotekehityksessä. Akateemisten ja teollisten yhteistyökumppaneiden avulla Yhtiö pyrkii pitämään oman organisaation kustannustehokkaana ja ketteränä, mikä mahdollistaa Yhtiön sopeutumisen toimialalle tyypillisessä tilanteessa, jossa yhden kehityshankkeen riskit realisoituvat tai kehitys viivästyy ja toiminnan painopiste siirtyy uuteen kehityshankkeeseen toisella lääkeaihiolla. Tieteellinen yhteistyö. Y rk s toimii uusien lääkeaihioiden ä ä s kä auttaa varmistamaan valittujen lääkeaihioiden korkean laadun tuotekehitysriskien alentamiseksi. Tieteellisten asiantuntijoiden hyödyntäminen kehitystoiminnassa parantaa kehityshankkeiden kansainvälistä näkyvyyttä. Yhtiö pyrkii hyödyntämään toimialan tilannetta, jossa kotimainen tieteellinen tutkimus on korkeatasoista ja kansainvälisesti arvostettua mutta suomalaisen tieteellisen tutkimuksen tulosten kaupallistaminen on Yhtiön näkemyksen mukaan suhteellisen vähäistä. Kaupallinen yhteistyö. Pääs äks kk s m m ju s ääk m rkk pyrk y s y j ääk y d k ss. ääk aihiot pyr ää s s m pääsää s s varhaisessa tuotekehitysvaiheessa, kun niiden kliininen turvallisuus ja periaatteellinen tehokkuus on voitu osoittaa (ns. proofof-concept). Riippuen pääoman saatavuudesta, lääkeaihion markkinapotentiaalista, saaduista tuloksista ja muista seikoista, voidaan lääkeaihio lisensioida myös varhaisemmassa tai myöhäisemmässä vaiheessa pyrkien maksimoimaan sijoitetun pääoman tuoton suhteessa kehityshankkeen riskiin. Liiketoimintasuunnitelma Herantiksen tavoitteena seuraavan kolmen vuoden aikana on osoittaa Yhtiön kolmen tärkeimmän lääkeaihion alustava teho ja turvallisuus varhaisen vaiheen kliinisissä tutkimuksissa ja tämän jälkeen tehdä näille lääkeaihioille kotimaisten tai 21

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

HERANTIKSEN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA

HERANTIKSEN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA HERANTIKSEN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA Pääkohdat ensimmäiseltä vuosineljännekseltä Hermo Pharma Oy (Hermo tai Yhtiö) toteutti yhtiökokouksen 14.11.2013

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Herantis Pharma Oyj. Mahdollisuus sijoittaa suomalaiseen lääkekehitykseen

Herantis Pharma Oyj. Mahdollisuus sijoittaa suomalaiseen lääkekehitykseen Herantis Pharma Oyj Mahdollisuus sijoittaa suomalaiseen lääkekehitykseen Tervetuloa mukaan sijoittamaan suomalaiseen lääkekehitykseen Herantis Pharma Oyj:n listautumisanti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot