Sillat Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sillat Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto"

Transkriptio

1 Sillat Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Sisäisiä Tiehallinnon julkaisuja selvityksiä 23/27 x/2x

2

3 Sillat Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Sisäisiä julkaisuja 23/27 Tiehallinto Helsinki 27

4 Kannen kuva: Strömman kääntösilta Perniössä on vuonna 1897 valmistunut teräksinen, puukantinen kääntösilta. Silta on museosilta. Kannen pituus on 32,5 metriä, hyödyllinen leveys on 3,8 metriä, vapaa-aukon leveys on 17 metriä ja alikulkukorkeus 2,5 metriä. Valmistuessaan silta korvasi vuonna 1845 valmistuneen työntösillan, jonka rakensi Teijon Ruukin omistaja V.Z. Bremer. Silta jäi levähdysalueelle vuonna 1968 kun Tie- ja vesirakennuslaitos rakensi Strömman uuden kanavan ja läppäsillan sekä sillanhoitajan asunnon. ISSN X TIEH 4566 Verkkojulkaisu pdf ( ISSN TIEH 4566-v Edita Prima Oy Helsinki 27 Julkaisua saatavana: Tiehallinto, asiantuntijapalvelut Tiedonhallinta- ja tiestötietopalvelut TIEHALLINTO Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Sillat Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto. Helsinki 27. Tiehallinto, asiantuntijapalvelut. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 23/27. 8 s. + liitt. 2 s. ISSN X, TIEH Asiasanat: sillat, siltarekisteri, siltojen kunto, sillantarkastus, siltojen kantavuus Aiheluokka: 35 TIIVISTELMÄ Tässä julkaisussa esitetään tilastoja, jotka kuvaavat Tiehallinnon hallinnassa olevaa sillastoa. Nelostie Oy:n hoidossa olevat valtatie 4:n sillat välillä Järvenpää Lahti ovat tilastoissa mukana. Tiehallinnon hallinnassa oli siltaa. Siltojen jälleenhankintaarvo on noin 4,4 miljardia euroa ilman arvonlisäveroa. Sillanrakentaminen on ollut Suomessa varsin voimakasta 196-luvulta alkaen, jolloin siltoja rakennettiin niiden pinta-alan perusteella lähes kolminkertainen määrä edelliseen vuosikymmeneen verrattuna. Sillanrakentaminen jatkui Suomessa varsin vilkkaana 196-luvulta aina 199-luvun loppupuolelle saakka. Käytännön kokemusten perusteella silta tulee peruskorjausikään 3 4 vuoden iässä. 196-luvun sillat ovat siis tulleet peruskorjausikään, mutta korjauksia ei ole voitu rahoituksen niukkuuden vuoksi riittävässä määrin toteuttaa. Tämä on nähtävissä tämänkin julkaisun tilastoissa siltojen kunnon huononemisena. Siltojen peruskorjaustarve ja samoin tietysti myös rahoitustarve on noussut pysyvästi aikaisempaa suuremmaksi. Tähän on reagoitu vuonna 25 valmistuneen julkaisun Siltojen ylläpito Toimintalinjat mukaisesti. Siltojen ylläpidon ja korjauksen rahoitustaso on vähitellen nostettu tasolle, jolla kunnon heikkeneminen voidaan pysäyttää sekä korjaustoiminnan jälkeenjäämää voidaan ryhtyä poistamaan. Huonokuntoisten siltojen lukumäärän kasvu pysähtyi vuoden 26 aikana. Tiehallinnon sillaston kuntoa on seurattu noin viiden vuoden välein tehtävillä yleistarkastuksilla 197-luvulta lähtien. Vuodesta 199 lähtien tarkastustiedot on tallennettu Siltarekisteriin. Kaikki julkaisun tilastotiedot on kerätty Tiehallinnon Siltarekisteristä. Tiehallinnon sillaston rakennetta kuvattaessa on käytetty Siltarekisterin siltojen perustietoja ja palvelutasoa kuvattaessa niiden perustietoja lähinnä siltojen kantavuuden ja painorajoitusten osalta. Julkaisun viimeiseen kappaleeseen on kerätty siltojen korjaustietoja eli korjausten lukumääriä ja suoritteita. Korjaustiedot perustuvat tiepiirien Siltarekisteriin päivittämiin korjaustietoihin. Korjausten kustannustiedot ovat kuitenkin hyvin puutteelliset eivätkä anna oikeata kuvaa korjauksiin käytetyistä varoista.

6 Vägförvaltningens broar Brobeståndet, servicenivån och tillståndet. Helsingfors 27. Vägförvaltningen, expertenheten. Vägförvaltningens interna publikationer 23/27. 8 s. + bilagor 2 s. ISSN X, TIEH Nyckelord: broar, broregistret, broars tillstånd, broinspektion, broars bärighet Änmesklass: 35 SAMMANDRAG Denna publikation innehåller statistik som beskriver Vägförvaltningens broar 1 januari 27. Broarna på avsnittet Träskända Lahtis av riksväg 4 som sköts av Nelostie Ab finns med i statistiken. Vägförvaltningen förvaltade 1 januari broar. Broarnas återanskaffningsvärde är cirka 4,4 miljarder euro utan mervärdesskatt. Det har byggts många broar i Finland sedan 196-talet. Då byggde man broar trefaldigt jämfört med det föregående årtiondet om man mäter broarnas yta. Broar byggdes flitigt från 196-talet till slutet av 199-talet. Erfarenhetsmässigt vet man att en bro kräver grundlig reparation då den blivit 3 4 år gammal. Broarna som byggdes på 196-talet har nått den åldern men på grund av knapp finansiering har man inte kunnat utföra tillräckligt med reparationer. Det syns i denna statistik som en försämring av broarnas tillstånd. Behovet av grundliga renoveringar av broar har varaktigt stigit till en högre nivå än tidigare och naturligtvis också finansieringsbehovet. På detta har man reagerat enligt riktlinjerna i publikationen Siltojen ylläpito Toimintalinjat (Riktlinjer för underhåll och reparation av broar, endast på finska) som utkom 25. Finansieringen av broarnas underhåll och reparation har höjts till en nivå på vilken man kan stoppa försämringen av brobeståndets tillstånd och påbörja avlägsnandet av eftersläpningen inom reparationsverksamheten. Ökningen av antalet broar i dåligt tillstånd avstannade år 26. Vägförvaltningen har sedan 197-talet följt med broarnas tillstånd med inspektioner som utförs ungefär vart femte år. Från år 199 har inspektionsdata lagrats i Broregistret. All statistik i denna rapport baserar sig på data i Broregistret. Vid beskrivningen av brobeståndets sammansättning har man använt Broregistrets basdata och för beskrivningen av servicenivån data om broarnas bärighet och viktbegränsningar. I rapportens sista kapitel visas reparationsdata i form av reparationernas antal och reparationsinsatser. Siffrorna baserar sig på reparationsdata som vägdistrikten matat in i Broregistret. Dessa är dock mycket bristfälliga och ger inte en riktig bild av reparationerna och medlen som använts till dem.

7 Bridges of Finnish Road Administration , structure, service level and condition of the bridge stock. Helsinki 27. Finnish Road Administration. Finnra Reports 23/27. 8 p. + app. 2 p. ISSN X, TIEH Keywords: Bridges, Bridge Register, Condition of Bridges, Bridge Inspection, Load Carrying Capacity ABSTRACT This paper deals with statistics presenting the bridges of the Finnish Road Administration at the beginning of year 27. On Finnish Road Administration possessed bridges. The reconstruction price of these bridges is approximately 4 4 million euro. In Finland bridge building increased considerably beginning in the 196's, when bridges were built three times as much as in the 195's if the increase is measured with the area of the bridges. The bridges of the 196 s have now come to the age of their first reparation. Because of the lack of finance, necessary reparations have been postponed. This can be seen in these statistics as the condition of the bridges growing worse. The need for thorough repair of bridges and the corresponding funding has permanently risen to a higher level than previously. The Road Administration has reacted to this in accordance to the principles in the publication Siltojen ylläpito Toimintalinjat (Guiding Principles for Brigde Maintenance and Repair, only in Finnish) from 25. The financing of bridge maintenance and repair has been increased to a level where the deterioration of the bridge stock can be stopped and the backlog of the needs of thorough repair can start being addressed. The growth of the number of bridges in bad state stopped in 26. All bridges are inspected visually once every 5 years. The results of these inspections are stored in the Bridge Register. All statistics presented in this paper have been compiled from the Bridge Register of the Finnish Road Administration. Statistics presenting the maintenance and repair volume of the bridges of the Finnish Road Administration are also compiled from the Bridge Register. However, data on maintenance and repair is incomplete.

8

9 ESIPUHE Tiepiirit vastaavat oman alueensa siltatietojen oikeellisuudesta Silta-rekisterissä. Julkaisussa esitettävien tilastojen raakadata on laadittu Siltarekisteritietojen perusteella konsulttityönä WM-data Oy:ssä. Julkaisun on kirjoittanut ja saattanut painokuntoon Magnus Veijola Morro Ky:stä. Työtä on ohjannut ja valvonut Tiehallinnon keskushallinnossa Marja-Kaarina Söderqvist. Tämä julkaisu on lähes puhdas tilasto, jossa on selittävää tekstiä vähän. Sitä on siltojen kunnon osalta enemmän julkaisussa Tiehallinnon teiden ja siltojen kunto 26. Toivomme julkaisun käyttäjien toimittavan ehdotuksia ja kommentteja julkaisun edelleen kehittämiseksi, mieluiten sähköpostilla osoitteeseen: Helsingissä, kesäkuussa 27 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

10

11 Sillat Sisältö 1 JOHDANTO 13 2 MÄÄRITELMIÄ 14 3 SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT Siltojen lukumäärät yleisillä teillä Sillat tiepiireittäin tien toiminnallisen luokan mukaan Varsinaiset sillat ja putkisillat käyttötarkoituksittain tien toiminnallisen luokan mukaan Sillat tiepiireittäin tien KVL-luokan mukaan Sillat siltatyypeittäin ja tiepiireittäin Siltojen rakentamiskustannukset Avattavat sillat Elementtirakenteiset sillat Museosillat 28 4 VUONNA 26 VALMISTUNEET SILLAT Vuonna 26 valmistuneet sillat tiepiireittäin ja siltatyypeittäin Vuonna 26 valmistuneiden siltojen kustannukset Suurimmat vuonna 26 valmistuneet sillat 31 5 SILLASTON RAKENNE Siltojen ikäjakauma päärakennusmateriaaleittain Yli 3-vuotiaiden siltojen ikäjakauma Sillat tiepiireittäin kokoluokan ja putkisillat ikäluokan mukaan Sillat tiepiireittäin päärakennusmateriaalin mukaan Sillat tien toiminnallisen luokan ja päärakennusmateriaalin mukaan Suurimmat sillat 4 6 SILTOJEN KANTAVUUS Siltojen suunnittelukuormat siltatyyppiryhmittäin Siltojen suunnittelukuormat tien toiminnallisen luokan mukaan Siltojen kantavuusluokat suunnittelukuormittain Siltojen kantavuusluokat siltatyyppiryhmittäin Siltojen kantavuusluokat valmistumisvuoden mukaan 45 7 SILTOJEN TOIMINNALLISET PUUTTEET Painorajoitettujen siltojen lukumäärät Painorajoitettujen ja tehostetussa tarkkailussa olevien siltojen lukumäärät tiepiireittäin päärakennusmateriaalin mukaan Painorajoitettujen ja tehostetussa tarkkailussa olevien siltojen lukumäärät tiepiireittäin tien toiminnallisen luokan mukaan 47

12 12 Sillat SILTOJEN TARKASTUKSET Sillat tiepiireittäin edellisestä tarkastuksesta tai valmistumisesta kuluneen ajan mukaan Edellisestä tarkastuksesta tai valmistumisesta kuluneen keskimääräisen ajan kehitys tiepiireittäin Vuosittain tehdyt siltojen yleistarkastukset tiepiireittäin Yleistarkastukset vuonna 26 tiepiireittäin tarkastusorganisaation mukaan Yleistarkastusten määrien kehitys tarkastusorganisaatioittain Vuonna 26 tehdyt sillantarkastukset tarkastustyypin mukaan Sillantarkastusten lukumäärän kehitys tarkastustyypin mukaan 51 9 SILTOJEN KUNTO Siltojen yhtenäinen kuntoluokka tiepiireittäin Siltojen yhtenäisen kuntoluokan kehitys Huonokuntoisten siltojen lukumäärän ja osuuden kehitys tiepiireittäin Siltojen kuntoluokka iän mukaan Siltojen kunto lasketun yleiskunnon perusteella Huonokuntoisimmat sillat lasketun yleiskunnon perusteella Huonokuntoisimmat varsinaiset sillat lasketun yleiskunnon perusteella Siltojen pinta-alalla painotetun lasketun yleiskunnon kehitys tiepiireittäin Vauriopistesumma tiepiireittäin Sillat, joilla on suurimmat vauriopistesummat Sillat, joilla on suurimmat korjaustarveindeksit Sillat tiepiireittäin VPS-luokan mukaan Vauriomäärät ja niiden kehitys 65 1 SILTOJEN KORJAAMINEN Sillankorjaustoimenpiteet vuonna Sillankorjaussuoritteet vuonna Korjaamalla vähennetyt vauriopisteet vuonna 26 tiepiireittäin päärakenneosan mukaan Vuonna 26 korjatut sillat tiepiireittäin Vuonna 26 korjattujen siltojen korjauskustannukset Siltojen ikäjakauma korjaustilanteen mukaan 78 LIITE 1. SILTOJEN KANTAVUUSLUOKKATAULUKKO 81 LIITE 2. SILTOJEN KUNTOLUOKITUS 83

13 Sillat JOHDANTO 1 JOHDANTO Tässä julkaisussa esitetään tilastoja, jotka kuvaavat Tiehallinnon hallinnassa olevaa sillastoa. Nelostie Oy:n hoidossa olevat valtatie 4:n sillat välillä Järvenpää--Lahti ovat tilastoissa mukana. Kaikki julkaisun tilastotiedot on kerätty Tiehallinnon Siltarekisteristä. Pääasiassa on käytetty vuodenvaihdetietokantaa , josta on simuloitu myös vanhat vuodenvaihdetiedot trenditilastoihin. Tiehallinnon hallinnassa oli siltaa, joista varsinaisia siltoja oli ja putkisiltoja tasan 3. Tiehallinnon siltojen jälleenhankinta-arvo on noin 4,4 miljardia euroa ilman arvonlisäveroa. Julkaisu on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joista ensimmäinen käsittelee Tiehallinnon sillaston rakennetta ja tämänhetkistä sillanrakentamista kuvaavia tilastoja, toinen palvelutasoa (kappaleet 6 ja 7) ja kolmas siltojen kuntoa sekä tarkastus- ja korjaustoimintaa. Tilastotaulukoissa esiintyy pyöristyksistä johtuvia summien epätäsmällisyyksiä, lähinnä siltojen pinta-alojen osalta. Kaikki pyöristykset on tehty vasta laskuoperaatioiden jälkeen, joten luvut eroavat korkeintaan,5 yksikköä oikeasta luvusta.

14 14 Sillat MÄÄRITELMIÄ 2 MÄÄRITELMIÄ Silta Putkisilta Varsinainen silta Maasilta Vesistösilta Kevyen liikenteen silta Käyttötarkoitus Sillasto Sillan valmistumisvuosi Sillan ikä Painorajoitettu silta Suunnittelukuorma Kantavuusluokka Sillan pituus Sillan pinta-ala Trenditilastot Laskentaperiaate: Laskettu yleiskunto Silta on liikennettä välittävä rakenne, jonka vapaa-aukko on vähintään 2, m. Tien penkereen läpi johtava kevyttä liikennettä, maataloutta tai vesistöä palveleva kulkureitti. Putkisillan pääsiltatyyppi on joko teräsbetoninen putki, jännitetty betoninen putki, teräksinen putki, teräksinen holvi, säänkestävä teräksinen putki tai säänkestävä teräksinen holvi. Kaikki sillat, jotka eivät ole putkisiltoja. Sillan ensisijainen käyttötarkoitus on muu kuin vesistösilta tai raittisilta. Sillan ensisijainen käyttötarkoitus on vesistösilta (ajoneuvoliikenteen silta) tai raittisilta (kevyenliikenteen silta). Sillan ensisijainen käyttötarkoitus on ylikulkukäytävä (maasilta) tai raittisilta (vesistösilta). Jos sillalla on useita käyttötarkoituksia, käytetään ensisijaisena käyttötarkoituksena 'Käyttötarkoitus'-parametritaulun pienimmän parametrinumeron mukaista käyttötarkoitusta. Tiehallinnon ja Nelostie Oy:n kunnossa pitämät sillat. Sillastoon eivät siten kuulu käytöstä poistetut sillat. Siltarekisteriin kirjattu valmistumisvuosi tai päällysrakenteen uusimisvuosi. Lasketaan valmistumisvuoden tai jos päällysrakenne on uusittu, niin sen perusteella. Silta on painorajoitettu, jos sillä on painorajoitusta osoittava liikennemerkki. Jos sillalla on useita suunnittelukuormia, käytetään vahvinta suunnittelukuormaa. Jos sillalla on useita kantavuusluokkia, käytetään vahvimpaan suunnittelukuormaan liittyvää kantavuusluokkaa erillisen kantavuusluokkataulukon mukaan. Sillan kokonaispituus Sillan kokonaispinta-ala Trenditilastot ovat usean vuoden kehitystä kuvaavia tilastoja. Tilastot lasketaan viimeisimmästä vuodenvaihdekannasta (1.1.27). Kukin vuodenvaihdetilanne simuloidaan käyttämällä tilannepäivänä kyseistä vuodenvaihdetta ja laskemalla halutut asiat (esim. edellisestä tarkastuksesta kulunut aika) tästä tilannepäivästä taaksepäin. Poistamalla tilannepäivän (1.1.xxxx) jälkeen tulleet uudet sillat ja ottamalla mukaan ne, jotka on merkitty poistuneeksi tilannepäivän jälkeen, voidaan vuodenvaihdetietoa 'simuloida'. Näin saadaan trenditilastot pitemmältä ajanjaksolta (vuodesta 1991). Kunnossapitäjän vaihtumista ei kuitenkaan voida tietää. Mukaan tulevat ne sillat, jotka tällä hetkellä ovat Tiehallinnon tai Nelostie Oy:n kunnossapitämiä. Tarkastajan eri päärakenneosille antamista kuntoarvioista painottamalla saatava, sillan kuntoa kuvaava tunnusluku.

15 Sillat MÄÄRITELMIÄ Huonokuntoinen silta Sillan huonokuntoisuus voidaan määritellä kolmen eri mittarin mukaan: 1) Yhtenäinen kuntoluokka Siltojen ylläpito toimintalinjat -ohjeen ( ) mukaan on erittäin huono (1) tai huono (2). 2) Laskettu yleiskunto on > 2,25 (uudenveroinen, erittäin huono 4). 3) Tarkastajan antama sillan yleiskuntoarvio on huono (3) tai erittäin huono (4). Korjaustarveindeksi (KTI) Sillan korjaustarvetta kuvaava tunnusluku, jota Hanketason Siltojenhallintajärjestelmässä eli Hanke-Sihassa käytetään valittaessa siltoja korjausohjelmiin. Vauriopistesumma (VPS) Sillan vaurioitumisen astetta ja määrää kuvaava luku, jota käytetään tiepiirien tulostavoitteen mittarina.

16 16 Sillat SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT 3 SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT 3.1 Siltojen lukumäärät yleisillä teillä Siltojen lukumäärän kehitys yleisillä teillä Päivämäärä Maanteillä Paikallisteillä Muilla teillä Siltoja yhteensä ) ) ) ) Maanteillä Paikallisteillä Muilla teillä Siltoja yhteensä 1) Polkutiet sisältyvät paikallisteihin vuodesta 1983 alkaen. 2) Putkisillat sisältyvät yleisiin teihin alkaen. 3) on lisätty ryhmä 'sillat muilla teillä' (sisältää kevyen liikenteen tiet, levähdysalueet). 4) alkaen 'Muilla teillä' sisältää rampeilla, kauttakulkuliikenteen kaduilla, polkuteillä ja rakenteilla olevilla teillä olevat sillat.

17 Sillat SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT 3.2 Sillat tiepiireittäin tien toiminnallisen luokan mukaan Varsinaisten siltojen lukumäärä Siltoja Tiepiiri Valtatie Kantatie Seututie Yhdystie Muu tie yhteensä U Uusimaa T Turku KaS Kaakkois-Suomi H Häme SK Savo-Karjala KeS Keski-Suomi V Vaasa O Oulu L Lappi Yhteensä, kpl Varsinaisten siltojen kokonaispinta-ala Pinta-ala Tiepiiri Valtatie Kantatie Seututie Yhdystie Muu tie yhteensä U Uusimaa T Turku KaS Kaakkois-Suomi H Häme SK Savo-Karjala KeS Keski-Suomi V Vaasa O Oulu L Lappi Yhteensä, m Varsinaisten siltojen pinta-alat tiepiireittäin U T KaS H SK KeS V O L Varsinaisten siltojen pinta-alojen prosenttiosuudet tiepiireittäin Varsinaisten siltojen pinta-alojen prosenttiosuudet tien toiminnallisen luokan mukaan V 7 % KeS 6 % O 11% L 9 % U 22 % T 12 % Yhdystie 27 % Muu tie 7 % Valtatie 36 % SK 9 % H 15 % KaS 9 % Seututie 2 % Kantatie 1 %

18 18 Sillat SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT Putkisiltojen lukumäärä Siltoja Tiepiiri Valtatie Kantatie Seututie Yhdystie Muu tie yhteensä U Uusimaa T Turku KaS Kaakkois-Suomi H Häme SK Savo-Karjala KeS Keski-Suomi V Vaasa O Oulu L Lappi Yhteensä, kpl Putkisiltojen kokonaispinta-ala Pinta-ala Tiepiiri Valtatie Kantatie Seututie Yhdystie Muu tie yhteensä U Uusimaa T Turku KaS Kaakkois-Suomi H Häme SK Savo-Karjala KeS Keski-Suomi V Vaasa O Oulu L Lappi Yhteensä, m Putkisiltojen kokonaispinta-alat tiepiireittäin U T KaS H SK KeS V O L Putkisiltojen pinta-alojen prosenttiosuudet tiepiireittäin Putkisiltojen pinta-alojen prosenttiosuudet tien toiminnallisen luokan mukaan O 6 % L 7 % U 13 % Muu tie 2 % Valtatie 27 % V 1 % T 11 % Yhdystie 39 % KeS 11 % KaS 1 % Kantatie 12 % SK 8 % H 24 % Seututie 2 %

19 Sillat SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT 3.3 Varsinaiset sillat ja putkisillat käyttötarkoituksittain tien toiminnallisen luokan mukaan Varsinaisten siltojen lukumäärä Käyttötarkoitus Valtatie Kantatie Seututie Yhdystie Muu tie Siltoja yhteensä Vesistösilta Risteyssilta Ramppisilta Ylikulkusilta Alikulkukäytävä Ylikulkukäytävä Pehmeikkösilta 1 1 Muu maasilta Alikulkusilta 1 1 Raittisilta Ei tietoa Yhteensä, kpl Putkisiltojen lukumäärä Käyttötarkoitus Valtatie Kantatie Seututie Yhdystie Muu tie Putkisiltoja yhteensä Vesistösilta Risteyssilta Ramppisilta 4 4 Ylikulkusilta Alikulkukäytävä Ylikulkukäytävä 1 1 Pehmeikkösilta Muu maasilta Alikulkusilta Raittisilta Ei tietoa Yhteensä, kpl Varsinaisten siltojen kokonaispinta-ala Käyttötarkoitus Valtatie Kantatie Seututie Yhdystie Muu tie Pinta-ala yhteensä Vesistösilta Risteyssilta Ramppisilta Ylikulkusilta Alikulkukäytävä Ylikulkukäytävä Pehmeikkösilta Muu maasilta Alikulkusilta Raittisilta Ei tietoa Yhteensä, m Putkisiltojen kokonaispinta-ala Käyttötarkoitus Valtatie Kantatie Seututie Yhdystie Muu tie Pinta-ala yhteensä Vesistösilta Risteyssilta Ramppisilta Ylikulkusilta Alikulkukäytävä Ylikulkukäytävä Pehmeikkösilta Muu maasilta Alikulkusilta Raittisilta Ei tietoa Yhteensä, m Varsinaisten siltojen lukumäärä käyttötarkoituksittain Putkisiltojen lukumäärä käyttötarkoituksittain Ylikulkukäytävä 1 % Alikulkukäytävä 18 % Ylikulkusilta 4 % Risteyssilta 13 % Raittisilta 2 % Muu 1 % Vesistösilta 61 % Alikulkukäytävä 29 % Raittisilta 2 % Muu % Vesistösilta 68 % Varsinaisten siltojen pinta-ala käyttötarkoituksittain Putkisiltojen pinta-ala käyttötarkoituksittain Ylikulkukäytävä 1% Alikulkukäytävä 1 % Raittisilta 1 % Muu 2 % Raittisilta 1 % Muu 1 % Ylikulkusilta 6 % Risteyssilta 29 % Vesistösilta 51 % Alikulkukäytävä 36 % Vesistösilta 62 %

20 2 Sillat SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT 3.4 Sillat tiepiireittäin tien KVL-luokan mukaan Siltojen lukumäärä KVL-luokka (ajoneuvoa vuorokaudessa) Siltoja Tiepiiri > < 35 Ei tiedossa yhteensä U Uusimaa T Turku KaS Kaakkois-Suomi H Häme SK Savo-Karjala KeS Keski-Suomi V Vaasa O Oulu L Lappi Yhteensä, kpl Siltojen kokonaispinta-ala KVL-luokka (ajoneuvoa vuorokaudessa) Pinta-ala Tiepiiri > < 35 Ei tiedossa yhteensä U Uusimaa T Turku KaS Kaakkois-Suomi H Häme SK Savo-Karjala KeS Keski-Suomi V Vaasa O Oulu L Lappi Yhteensä, m Siltojen lukumäärien prosenttiosuudet tien KVL-luokan mukaan Siltojen pinta-alojen prosenttiosuudet tien KVL-luokan mukaan < % Ei tiedossa 6 % > 6 21 % % % < % Ei tiedossa 6 % > 6 39 % % % % %

21 Sillat SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT 3.5 Sillat siltatyypeittäin ja tiepiireittäin Siltojen lukumäärä siltatyypeittäin ja tiepiireittäin Siltatyyppi Tiepiiri Siltoja U T KaS H SK KeS V O L yhteensä Teräsbetoninen laattasilta Teräsbetoninen jatkuva laattasilta Teräsbetoninen ulokelaattasilta Teräsbetoninen nivellaattasilta 1 1 Teräsbetoninen jatkuva ulokelaattasilta Teräsbetoninen ontelolaattasilta Teräsbetoninen jatkuva ontelolaattasilta Teräsbetoninen ulokeontelolaattasilta Teräsbetoninen jatkuva ulokeontelolaattasilta Teräsbetoninen palkkisilta Teräsbetoninen jatkuva palkkisilta Teräsbetoninen ulokepalkkisilta Teräsbetoninen nivelpalkkisilta 3 3 Teräsbetoninen jatkuva ulokepalkkisilta Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta Teräsbetoninen kotelopalkkisilta Teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta Teräsbetoninen ulokekotelopalkkisilta Teräsbetoninen laattakehäsilta Teräsbetoninen jatkuva laattakehäsilta Teräsbetoninen palkkikehäsilta Teräsbetoninen vinojalkainen laattakehäsilta Teräsbetoninen vinojalkainen palkkikehäsilta Teräsbetoninen rengaskehäsilta Teräsbetoninen rengasholvisilta Teräsbetoninen kaarisilta Teräsbetoninen seinämäkaarisilta Teräsbetoninen holvisilta Teräsbetoninen Langer-palkkisilta Teräsbetoninen vinoköysisilta 1 1 Teräsbetoninen ponttonisilta 1 1 Teräsbetoninen voimalaitospatosilta Teräksinen palkkisilta Teräksinen jatkuva palkkisilta Teräksinen ulokepalkkisilta Teräksinen nivelpalkkisilta Teräksinen jatkuva ulokepalkkisilta 1 1 Teräksinen jäykistetty palkkisilta Teräksinen kotelopalkkisilta 1 1 Teräksinen jatkuva kotelopalkkisilta Teräksinen kaarisilta Teräksinen Langer-palkkisilta Teräksinen ristikkosilta Teräksinen tukiansassilta Teräksinen riippuansassilta 1 1 Teräksinen riippusilta Teräksinen vinoköysisilta Teräksinen kääntösilta Teräksinen läppäsilta Teräksinen kiinteä kalustosilta Puinen palkkisilta Puinen jatkuva palkkisilta Puinen levypalkkisilta 1 1 Puinen jäykistetty palkkisilta 1 1 Puinen liimattu palkkisilta Puinen jatkuva liimattu palkkisilta Puinen liimattu ulokepalkkisilta Puinen liimattu nivelpalkkisilta 1 1 Puinen liimattu jäykistetty palkkisilta Puinen kaarisilta Puinen tukiansassilta Puinen riippuansassilta 1 1 Puinen liimattu riippuansassilta Kivinen palkkisilta Kivinen holvisilta

22 22 Sillat SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT Siltojen lukumäärä siltatyypeittäin ja tiepiireittäin Siltatyyppi Tiepiiri Siltoja U T KaS H SK KeS V O L yhteensä Jännitetty betoninen laattasilta Jännitetty betoninen jatkuva laattasilta Jännitetty betoninen ulokelaattasilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokelaattasilta 1 1 Jännitetty betoninen ontelolaattasilta Jännitetty betoninen jatkuva ontelolaattasilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokeontelolaattasilta 1 1 Jännitetty betoninen palkkisilta Jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta Jännitetty betoninen ulokepalkkisilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta Jännitetty betoninen jatkuva ontelopalkkisilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokeontelopalkkisilta 1 1 Jännitetty betoninen kotelopalkkisilta Jännitetty betoninen jatkuva kotelopalkkisilta Jännitetty betoninen ulokekotelopalkkisilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokekotelopalkkisilta Jännitetty betoninen laattakehäsilta 1 1 Jännitetty betoninen palkkikehäsilta 1 1 Jännitetty betoninen vinojalkainen palkkikehäsilta 1 1 Jännitetty betoninen kaarisilta 1 1 Säänkestävä teräksinen palkkisilta Säänkestävä teräksinen jatkuva palkkisilta Säänkestävä teräksinen ulokepalkkisilta Putkisillat Ei tietoa Yhteensä, kpl Siltojen lukumäärä siltatyypeittäin Putkisillat 21 % Ei tietoa % Säänkestävät terässillat 1 % Tb-laattasillat 38 % Jännitetyt betonisillat 7 % Kivisillat 1 % Puusillat 4 % Terässillat 6 % Muut Tb-sillat 6 % Tblaattakehäsillat 12 % Tb-palkkisillat 4 %

23 Sillat SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT Siltojen kokonaispinta-ala siltatyypeittäin ja tiepiireittäin Siltatyyppi Tiepiiri Pinta-ala U T KaS H SK KeS V O L yhteensä Teräsbetoninen laattasilta Teräsbetoninen jatkuva laattasilta Teräsbetoninen ulokelaattasilta Teräsbetoninen nivellaattasilta Teräsbetoninen jatkuva ulokelaattasilta Teräsbetoninen ontelolaattasilta Teräsbetoninen jatkuva ontelolaattasilta Teräsbetoninen ulokeontelolaattasilta Teräsbetoninen jatkuva ulokeontelolaattasilta Teräsbetoninen palkkisilta Teräsbetoninen jatkuva palkkisilta Teräsbetoninen ulokepalkkisilta Teräsbetoninen nivelpalkkisilta Teräsbetoninen jatkuva ulokepalkkisilta Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta Teräsbetoninen kotelopalkkisilta Teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta Teräsbetoninen ulokekotelopalkkisilta Teräsbetoninen laattakehäsilta Teräsbetoninen jatkuva laattakehäsilta Teräsbetoninen palkkikehäsilta Teräsbetoninen vinojalkainen laattakehäsilta Teräsbetoninen vinojalkainen palkkikehäsilta Teräsbetoninen rengaskehäsilta Teräsbetoninen rengasholvisilta Teräsbetoninen kaarisilta Teräsbetoninen seinämäkaarisilta Teräsbetoninen holvisilta Teräsbetoninen Langer-palkkisilta Teräsbetoninen vinoköysisilta Teräsbetoninen ponttonisilta Teräsbetoninen voimalaitospatosilta Teräksinen palkkisilta Teräksinen jatkuva palkkisilta Teräksinen ulokepalkkisilta Teräksinen nivelpalkkisilta Teräksinen jatkuva ulokepalkkisilta Teräksinen jäykistetty palkkisilta Teräksinen kotelopalkkisilta Teräksinen jatkuva kotelopalkkisilta Teräksinen kaarisilta Teräksinen Langer-palkkisilta Teräksinen ristikkosilta Teräksinen tukiansassilta Teräksinen riippuansassilta Teräksinen riippusilta Teräksinen vinoköysisilta Teräksinen kääntösilta Teräksinen läppäsilta Teräksinen kiinteä kalustosilta Puinen palkkisilta Puinen jatkuva palkkisilta Puinen levypalkkisilta Puinen jäykistetty palkkisilta Puinen liimattu palkkisilta Puinen jatkuva liimattu palkkisilta Puinen liimattu ulokepalkkisilta Puinen liimattu nivelpalkkisilta Puinen liimattu jäykistetty palkkisilta Puinen kaarisilta Puinen tukiansassilta Puinen riippuansassilta Puinen liimattu riippuansassilta Kivinen palkkisilta Kivinen holvisilta

24 24 Sillat SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT Siltojen kokonaispinta-ala siltatyypeittäin ja tiepiireittäin Siltatyyppi Tiepiiri Pinta-ala U T KaS H SK KeS V O L yhteensä Jännitetty betoninen laattasilta Jännitetty betoninen jatkuva laattasilta Jännitetty betoninen ulokelaattasilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokelaattasilta Jännitetty betoninen ontelolaattasilta Jännitetty betoninen jatkuva ontelolaattasilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokeontelolaattasilta Jännitetty betoninen palkkisilta Jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta Jännitetty betoninen ulokepalkkisilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta Jännitetty betoninen jatkuva ontelopalkkisilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokeontelopalkkisilta Jännitetty betoninen kotelopalkkisilta Jännitetty betoninen jatkuva kotelopalkkisilta Jännitetty betoninen ulokekotelopalkkisilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokekotelopalkkisilta Jännitetty betoninen laattakehäsilta Jännitetty betoninen palkkikehäsilta Jännitetty betoninen vinojalkainen palkkikehäsilta Jännitetty betoninen kaarisilta Säänkestävä teräksinen palkkisilta Säänkestävä teräksinen jatkuva palkkisilta Säänkestävä teräksinen ulokepalkkisilta Putkisillat Ei tietoa Yhteensä, m Siltojen kokonaispinta-ala siltatyypeittäin Säänkestävät terässillat 1 % Putkisillat 4 % Ei tietoa % Jännitetyt betonisillat 21 % Tb-laattasillat 38 % Kivisillat 1 % Puusillat 2 % Terässillat 13 % Muut Tb-sillat 3 % Tblaattakehäsillat 1 % Tb-palkkisillat 7 %

25 Sillat SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT 3.6 Siltojen rakentamiskustannukset kpl 4 Vuosina valmistuneiden siltojen lukumäärät ja rakentamiskustannukset euroa Valmistuneet sillat Vuosina valmistuneiden siltojen kokonaispinta-alat ja rakentamiskustannukset m2 14 euroa Valmistuneet sillat Merkittävä osa rakentamiskustannuksista on kirjaamatta Siltarekisteriin. Vuosina valmistuneista silloista vuosikohtaisesti vähintään 6 prosentilla on joko kokonais- tai rakennuskustannustieto olemassa. Tässä käytetään sillan kokonaiskustannusta tai, mikäli kokonaiskustannustietoa ei ole, rakennuskustannusta. Kustannukset on korjattu rakennuskustannusindeksillä. Rakentamiskustannus Rakentamiskustannus

26 26 Sillat SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT 3.7 Avattavat sillat Avattavat sillat , yhteensä 23 kappaletta Sillan nro Sillan nimi Sijaintikunta Valmistu- Siltatyyppi Pinta-ala Tieosoite misvuosi U-1151 Pohjanlahden läntisen salmen silta Tammisaari 1972 Teräksinen jatkuva palkkisilta, teräsbetonikantinen T-88 Strömman kääntösilta Perniö 1897 Teräksinen kääntösilta, puukantinen T-169 Strömman läppäsilta Kemiö 1968 Teräksinen läppäsilta, teräskantinen T-665 Reposaaren silta Pori 1956 Teräksinen läppäsilta, teräskantinen T-151 Lillholmenin silta Parainen 1982 Teräsbetoninen ponttonisilta KaS-725 Mustolan silta Lappeenranta 1967 Teräksinen läppäsilta, teräsbetonikantinen KaS-2368 Varistaipaleen kanavan kääntösilta Heinävesi 22 Teräksinen kääntösilta, teräskantinen KaS-2461 Virtasalmen silta Savonlinna 1983 Teräksinen läppäsilta, teräskantinen KaS-2637 Vihtakannan silta Savonranta 1968 Teräksinen kääntösilta, teräskantinen KaS-2881 Kyrönsalmen silta Savonlinna 2 Teräksinen läppäsilta, teräskantinen H-1179 Vääksyn kanavan silta Asikkala 1975 Teräksinen läppäsilta, teräskantinen H-1214 Muroleen kanavan kääntösilta Ruovesi 1977 Teräksinen kääntösilta, puukantinen H-1328 Visuveden silta Ruovesi 198 Teräksinen kääntösilta, teräskantinen H-1517 Kellosalmen silta Padasjoki 1986 Teräksinen palkkisilta, teräsbetonikantinen, liittorakenteinen SK-2 Taipaleen kanavan läppäsilta I Varkaus 1967 Teräksinen läppäsilta, teräskantinen SK-163 W Päivärannan läppäsilta Kuopio 1965 Teräksinen läppäsilta, teräskantinen SK-25 E Päivärannan läppäsilta Kuopio 1966 Teräksinen läppäsilta, teräskantinen SK-169 Jännevirran silta Siilinjärvi 1995 Teräksinen kääntösilta, teräskantinen SK-234 Itikan silta Iisalmi 1996 Teräksinen Langer-palkkisilta, teräsbetonikantinen SK-288 Nerkoon kanavan silta Lapinlahti 1983 Teräksinen kääntösilta, puukantinen SK-1148 Uimasalmen silta Eno 1972 Teräksinen palkkisilta, teräsbetonikantinen SK-1219 Kaltimonkosken silta Eno 1962 Teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta SK-163 Kuurnan kanavan läppäsilta Kontiolahti 1971 Teräksinen läppäsilta, teräskantinen Yhteensä m 2 Avattavien siltojen lukumäärä tiepiireittäin , yhteensä 23 kpl U T KaS H SK KeS V O L 3.8 Elementtirakenteiset sillat Elementtirakenteisten siltojen lukumäärä Siltatyyppi Tiepiiri Siltoja U T KaS H SK KeS V O L yhteensä Teräsbetoninen laattasilta, elementtirakenteinen Teräsbetoninen jatkuva ulokelaattasilta, elementtirakenteinen 1 1 Teräsbetoninen ontelolaattasilta, elementtirakenteinen Teräsbetoninen palkkisilta, elementtirakenteinen Teräsbetoninen laattakehäsilta, elementtirakenteinen Teräsbetoninen palkkikehäsilta, elementtirakenteinen 6 6 Teräsbetoninen rengasholvisilta, elementtirakenteinen Teräsbetoninen kaarisilta, elementtirakenteinen 1 1 Teräsbetoninen holvisilta, elementtirakenteinen Jännitetty betoninen laattasilta, elementtirakenteinen Jännitetty betoninen palkkisilta, elementtirakenteinen Jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, elementtirakenteinen Yhteensä, kpl

27 Sillat SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT Elementtirakenteisten siltojen kokonaispinta-ala Siltatyyppi Tiepiiri Pinta-ala U T KaS H SK KeS V O L yhteensä Teräsbetoninen laattasilta, elementtirakenteinen Teräsbetoninen jatkuva ulokelaattasilta, elementtirakenteinen Teräsbetoninen ontelolaattasilta, elementtirakenteinen Teräsbetoninen palkkisilta, elementtirakenteinen Teräsbetoninen laattakehäsilta, elementtirakenteinen Teräsbetoninen palkkikehäsilta, elementtirakenteinen Teräsbetoninen rengasholvisilta, elementtirakenteinen Teräsbetoninen kaarisilta, elementtirakenteinen Teräsbetoninen holvisilta, elementtirakenteinen Jännitetty betoninen laattasilta, elementtirakenteinen Jännitetty betoninen palkkisilta, elementtirakenteinen Jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, elementtirakenteinen Yhteensä, m Elementtirakenteisten siltojen lukumäärä tiepiireittäin U T KaS H SK KeS V O L Elementtirakenteisten siltojen kokonaispinta-ala tiepiireittäin U T KaS H SK KeS V O L

28 28 Sillat SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT 3.9 Museosillat Museosillat , yhteensä 42 kappaletta Sillan nro Sillan nimi Sijaintikunta Valmistu- Siltatyyppi Pinta-ala Tieosoite Kunnossamisvuosi pitäjä U-127 Espoon kartanon silta no II (Sågbro) Espoo 1777 Kivinen holvisilta Tiehallinto U-669 Vårnäsin silta Kirkkonummi 1948 Puinen palkkisilta Tiehallinto U-11 Myllysilta Nurmijärvi 1966 Puinen tukiansassilta Tiehallinto T-88 Strömman kääntösilta Perniö 1897 Teräksinen kääntösilta, puukantinen Tiehallinto T-115 Halikon vanha silta Halikko 1864 Puinen tukiansassilta Tiehallinto T-754 Tulkkilan silta (Kokemäenjoen silta) Kokemäki 1918 Teräsbetoninen kaarisilta Tiehallinto T-838 Lankosken vanha silta Merikarvia 1892 Kivinen holvisilta Tiehallinto T-193 Muntin silta Taivassalo 185 Kivinen holvisilta Muu T-1931 Lapijoen silta Eurajoki 1883 Kivinen holvisilta Tiehallinto KaS-18 Salmen silta Hamina 194 Kivinen holvisilta Kunta KaS-91 Keskikosken silta I Anjalankoski 1954 Teräksinen kaarisilta, teräsbetonikantinen Tiehallinto KaS-236 Korian silta (Vanha) Elimäki 187 Teräksinen ristikkosilta, puukantinen Tiehallinto KaS-973 Savukosken silta Pyhtää 1927 Teräsbetoninen kaarisilta Tiehallinto KaS-282 Virransalmen silta (Vanha) Mäntyharju 1937 Teräksinen ristikkosilta, puukantinen Tiehallinto KaS-2853 Enonkosken silta (Vanha) Enonkoski 194 Kivinen holvisilta Tiehallinto H-31 Mierolan vanha silta Hämeenlinna 192 Teräsbetoninen holvisilta Kunta H-389 Aunessilta Tampere 1899 Kivinen holvisilta Tiehallinto H-421 Alvettulan vanha silta Pälkäne 1916 Teräsbetoninen kaarisilta Kunta H-2132 Tönnön silta Orimattila 1911 Teräsbetoninen kaarisilta Kunta H-3256 Markkulan silta Kihniö 1959 Puinen riippuansassilta Tiehallinto SK-88 Sulasalmen silta Rautalampi 1931 Teräksinen palkkisilta, puukantinen Tiehallinto SK-795 Männikön silta Sonkajärvi 1926 Teräsbetoninen ulokepalkkisilta Tiehallinto SK-1136 Vornan silta Lieksa 1979 Puinen liimattu palkkisilta Tiehallinto SK-1187 Haarajoen museosilta Tuupovaara 1927 Teräsbetoninen ulokepalkkisilta Tiehallinto KeS-14 Viherin silta Joutsa 19 Puinen tukiansassilta Kunta KeS-448 Heinäjoen silta Pihtipudas 1924 Kivinen holvisilta Tiehallinto V-258 Mattilan museosilta Alahärmä 1921 Teräsbetoninen jatkuva palkkisilta Tiehallinto V-329 Närpes nybro Närpiö 1842 Kivinen holvisilta Kunta V-638 Harrströmin kevyen liikenteen kivisilta Korsnäs 1898 Kivinen palkkisilta Tiehallinto V-845 Toby stenbro Mustasaari 1781 Kivinen holvisilta Tiehallinto V-1782 Perttilän riippusilta Isokyrö 199 Teräksinen riippusilta, puukantinen Kunta O-38 Pattijoen museosilta Raahe 1897 Kivinen holvisilta Kunta O-639 Ponkilan silta Muhos 1931 Teräksinen riippusilta, puukantinen Kunta O-215 Möykkysenjoen silta Ristijärvi 1925 Kivinen holvisilta Tiehallinto O-2153 Matarapuron silta Ristijärvi 1925 Kivinen holvisilta Tiehallinto O-2193 Tonkopuron silta Ristijärvi 1935 Kivinen holvisilta Tiehallinto O-224 Tervasalmen silta Kuhmo 1935 Teräsbetoninen holvisilta Tiehallinto O-375 Etelänkylän isosilta Pyhäjoki 1837 Puinen tukiansassilta Tiehallinto O-3289 Kaivosojan silta Kärsämäki 1937 Kivinen holvisilta Tiehallinto O-3428 Savisilta Ylivieska 1912 Teräsbetoninen ulokepalkkisilta - - Kunta L-228 Ahdaskurun silta Enontekiö 1943 Kivinen holvisilta Tiehallinto L-46 Saarenputaan Vaskurin raittisilta Rovaniemi 1925 Teräsbetoninen holvisilta Tiehallinto Yhteensä m 2 Museosiltojen lukumäärä tiepiireittäin yhteensä 42 kpl U T KaS H SK KeS V O L

29 Sillat VUONNA 26 VALMISTUNEET SILLAT 4 VUONNA 26 VALMISTUNEET SILLAT 4.1 Vuonna 26 valmistuneet sillat tiepiireittäin ja siltatyypeittäin Vuonna 26 valmistui 11 uutta siltaa ja 7 päällysrakennetta uusittiin. Uusitut päällysrakenteet ovat mukana alla olevissa tilastoissa. Tiehallinnon siltojen lukumäärän nettokasvu oli 32 siltaa. Siltojen lukumäärä Siltatyyppi Tiepiiri Siltoja U T KaS H SK KeS V O L yhteensä Teräsbetoninen laattasilta Teräsbetoninen ulokelaattasilta Teräsbetoninen jatkuva palkkisilta 3 3 Teräsbetoninen ulokepalkkisilta 1 1 Teräsbetoninen jatkuva ulokepalkkisilta 1 1 Teräsbetoninen laattakehäsilta 1 1 Teräsbetoninen vinojalkainen laattakehäsilta Teräksinen palkkisilta Puinen liimattu palkkisilta Jännitetty betoninen palkkisilta Jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta Putkisillat Ei tietoa 3 3 Yhteensä, kpl Siltojen kokonaispinta-ala Siltatyyppi Tiepiiri Pinta-ala U T KaS H SK KeS V O L yhteensä Teräsbetoninen laattasilta Teräsbetoninen ulokelaattasilta Teräsbetoninen jatkuva palkkisilta Teräsbetoninen ulokepalkkisilta Teräsbetoninen jatkuva ulokepalkkisilta Teräsbetoninen laattakehäsilta Teräsbetoninen vinojalkainen laattakehäsilta Teräksinen palkkisilta Puinen liimattu palkkisilta Jännitetty betoninen palkkisilta Jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta Putkisillat Ei tietoa Yhteensä, m Vuonna 26 valmistuneiden siltojen lukumäärä siltatyypeittäin Muut 3 % Tb-laattasillat 1 % Tb-palkkisillat 4 % Tblaattakehäsillat Terässillat 9 % 3 % Puusillat 3 % Vuonna 26 valmistuneiden siltojen kokonaispinta-ala siltatyypeittäin Putkisillat 9 % Muut % Tb-laattasillat 1 % Tb-palkkisillat 1 % Tb-laattakehäsillat 11 % Putkisillat 57 % Jännitetyt betonisillat 11 % Jännitetyt betonisillat 56 % Terässillat 2 % Puusillat 2 %

30 3 Sillat VUONNA 26 VALMISTUNEET SILLAT 4.2 Vuonna 26 valmistuneiden siltojen kustannukset Alla on esitetty kustannustietoja vuonna 26 valmistuneista silloista. Niiden siltojen osalta, joilla ei ole tietoa kokonaiskustannuksista, on esitetty rakennuskustannus, mikäli se on olemassa. Vuonna 26 valmistuneiden siltojen kustannukset Tiepiiri Yhteensä U T KaS H SK KeS V O L Uusia siltoja yhteensä, kpl Siltoja joilla on kokonaiskustannus, kpl Siltoja joilla kokonaiskustannus puuttuu, kpl näistä rakennuskustannus olemassa, kpl 8 8 Siltoja, joilla ei mitään kustannustietoa, kpl Kokonaiskustannus, euroa Ei kok.kust, rak.kust olemassa, euroa Kustannus yhteensä, euroa Alla olevassa taulukossa ovat 26 valmistuneista silloista mukana vain sellaiset sillat, joille löytyy kokonaiskustannus. Varsinaisille silloille pitää lisäksi löytyä kokonaispinta-ala. Niille putkisilloille, joilta puuttuu kokonaispinta-ala, lasketaan keskimääräinen hinta siltaa kohden. Vuonna 26 valmistuneiden siltojen yksikkökustannukset joillekin siltatyyppiryhmille Lkm Kokonaiskustannus, euroa Pinta-ala, m 2 Kokonaiskustannus, euroa/yksikkö Yksikkö Teräsbetoniset laattasillat m 2 Teräsbetoniset laattakehät m 2 Jännitetyt betoniset palkit m 2 Putkisillat, joilla on pinta-alatieto kpl Putkisillat, joilla ei ole pinta-alatietoa ei tietoa kpl Yhteensä

Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 55/2008

Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 55/2008 Sillat 1.1.28 Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 55/28 gg Sillat 1.1.28 Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 38/2009

Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 38/2009 Sillat 1.1.29 Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 38/29 gg Sillat 1.1.29 Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Tiesillat Liikenneviraston tiesillaston rakenne, palvelutaso ja kunto

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Tiesillat Liikenneviraston tiesillaston rakenne, palvelutaso ja kunto 3 21 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Tiesillat 1.1.21 Liikenneviraston tiesillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Tiesillat 1.1.21 Liikenneviraston tiesillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Liikenneviraston

Lisätiedot

Sillat Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto. Sisäisiä julkaisuja 23/2006

Sillat Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto. Sisäisiä julkaisuja 23/2006 Sillat 1.1.26 Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Sisäisiä julkaisuja 23/26 Sillat 1.1.26 Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Sisäisiä julkaisuja 23/26 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Sillat Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto. Sisäisiä julkaisuja 35/2005

Sillat Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto. Sisäisiä julkaisuja 35/2005 Sillat 1.1.25 Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Sisäisiä julkaisuja 35/25 Sillat 1.1.25 Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Sisäisiä julkaisuja 35/25 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Sillat Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto

Sillat Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Sillat 1.1.24 Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Sillat 1.1.24 Tiehallinnon sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 16 / 24 Tiehallinto Helsinki 24 Kannen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneviraston sillat

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneviraston sillat 9 2015 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneviraston sillat 1.1.2014 Liikenneviraston sillat 1.1.2014 Liikenneviraston sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Osa 1, Maantiesillat Osa 2, Rautatiesillat

Lisätiedot

Liikenneviraston sillat

Liikenneviraston sillat Liikenneviraston tilastoja 8/2017 Liikenneviraston sillat 1.1.2017 Liikenneviraston sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Osa 1 Maantiesillat Osa 2 Rautatiesillat Liikenneviraston sillat 1.1.2017 Liikenneviraston

Lisätiedot

Liikenneviraston sillat Liikenneviraston tilastoja 5/2016

Liikenneviraston sillat Liikenneviraston tilastoja 5/2016 Liikenneviraston sillat 1.1.2016 Liikenneviraston tilastoja 5/2016 Liikenneviraston sillat 1.1.2016 Liikenneviraston sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Osa 1, Maantiesillat Osa 2, Rautatiesillat

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneviraston sillat 1.1.2015

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneviraston sillat 1.1.2015 10 2015 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneviraston sillat 1.1.2015 Liikenneviraston sillat 1.1.2015 Liikenneviraston sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto Osa 1, Maantiesillat Osa 2, Rautatiesillat

Lisätiedot

Siltarekisterin käyttö ja mahdollisuudet kunnille. Kuntien siltaomaisuudenhallinta DI Marja-Kaarina Söderqvist 5.2.2014

Siltarekisterin käyttö ja mahdollisuudet kunnille. Kuntien siltaomaisuudenhallinta DI Marja-Kaarina Söderqvist 5.2.2014 Siltarekisterin käyttö ja mahdollisuudet kunnille Kuntien siltaomaisuudenhallinta DI Marja-Kaarina Söderqvist 5.2.2014 Sisältö 1. Yleistä tilastotietoa, esimerkkejä Siltarekisteristä 2. Siltojen kuntoa

Lisätiedot

Museorautatiesillat. Siltatekniikan päivät 27.-28.1.2016. Maria Vinter

Museorautatiesillat. Siltatekniikan päivät 27.-28.1.2016. Maria Vinter Museorautatiesillat Siltatekniikan päivät 27.-28.1.2016 Maria Vinter Liikenneviraston perinnetoiminta Liikenneviraston hallinnoimat perinnekohteet: Museoväylät Kulttuuriympäristöt Museotiesillat ja museorautatiesillat

Lisätiedot

Vt7 Parantaminen moottoritieksi Haminan kohdalla Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta

Vt7 Parantaminen moottoritieksi Haminan kohdalla Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta Tillinmäen alikulkusilta Hl 8,645 m Kokonaispituus 60,0 m 22,5 + 26,5 m > 5,2 m 1 230 000 (i=145,2) Siltapaikalla Juurikorpi - Hamina

Lisätiedot

Massat ja mitat -muutoksen vaikutukset Varsinais-Suomen ja Satakunnan siltoihin

Massat ja mitat -muutoksen vaikutukset Varsinais-Suomen ja Satakunnan siltoihin Massat ja mitat -muutoksen vaikutukset Varsinais-Suomen ja Satakunnan siltoihin Sillat Varsinais-Suomen ELY:n alueella on noin 1 800 siltaa Huonokuntoisia siltoja 130 kpl - > hieman yli 7 % silloista Painorajoitettuja

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Siltatyöt 2017 Uusimaa ja Häme

Siltatyöt 2017 Uusimaa ja Häme Siltatyöt 2017 Uusimaa ja Häme Uudenmaan, Kanta-ja Päijät-Hämeen alueella on noin 3000 siltaa, joista n. 30 peruskorjataan tai uusitaan vuosittain. Siltoja korjataan vuonna 2017 n. 16 miljoonalla eurolla.

Lisätiedot

SILTAOMAISUUDEN HALLINTAA HELSINGISSÄ. KEHTO-FOORUMI 03.10.2013 Timo Rytkönen

SILTAOMAISUUDEN HALLINTAA HELSINGISSÄ. KEHTO-FOORUMI 03.10.2013 Timo Rytkönen SILTAOMAISUUDEN HALLINTAA HELSINGISSÄ KEHTO-FOORUMI 03.10.2013 Timo Rytkönen Omaisuus on hallinnassa, kun omaisuus on tiedossa tietorekisterit ovat ajan tasalla omaisuuden kunto on tiedossa käytössä on

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

TAITORAKENTEIDEN OMAISUUDEN - HALLINTA. SKTY - SYYSPÄIVÄT 04.11.2013 Timo Rytkönen

TAITORAKENTEIDEN OMAISUUDEN - HALLINTA. SKTY - SYYSPÄIVÄT 04.11.2013 Timo Rytkönen TAITORAKENTEIDEN OMAISUUDEN - HALLINTA SKTY - SYYSPÄIVÄT 04.11.2013 Timo Rytkönen TAITORAKENTEEN MÄÄRITELMÄ Taitorakenteita ovat kaikki sellaiset rakenteet, joiden rakentamiseksi on laadittava lujuuslaskelmiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Tienpidon strategia Tie- Toimintalinjat. Tierakenteet. Yksityistiet. Varusteet ja laitteet. Tieomaisuus

Tienpidon strategia Tie- Toimintalinjat. Tierakenteet. Yksityistiet. Varusteet ja laitteet. Tieomaisuus Sillat hallinnassa Mikko Inkala Diplomi-insinööri Tiehallinto Tieomaisuus ja sen hallinta Tieomaisuudella tarkoitetaan tiehen välittömästi liittyviä ja kiinteästi paikkaan sidottuja rakenteita ja varusteita.

Lisätiedot

REFERENSSILUETTELOT HUOMATTAVIMMISTA TÖISTÄ VV.

REFERENSSILUETTELOT HUOMATTAVIMMISTA TÖISTÄ VV. TYÖREFERENSSIT Sivu 1/15 02.02.15 REFERENSSILUETTELOT HUOMATTAVIMMISTA TÖISTÄ VV. 1989 2015 Sivu 1. SILTOJEN ESI-, YLEIS- JA SILTASUUNNITELMAT... 2 2. SILTOJEN RAKENNUSSUUNNITTELUPROJEKTIT... 4 3. HUOMATTAVIMPIA

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma 1 (13) Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Lisätiedot

vain lausuntokäyttöön RIL Sillat 1 Luku 1 / Pekka Pulkkinen, Heikki Myllymäki

vain lausuntokäyttöön RIL Sillat 1 Luku 1 / Pekka Pulkkinen, Heikki Myllymäki RIL 179-2017 Sillat 1 1. JOHDANTO 1.1 TAUSTA JA KIRJAN SISÄLTÖ Taustaa Alkuperäinen RIL 179 Sillat käsikirja ilmestyi vuonna 1989. Kirja on ollut tärkeä oppikirja ja käytännön opas siltojen rakennuttajille,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Suomen tieverkosto ja sillat

Suomen tieverkosto ja sillat Suomen tieverkosto ja sillat Maantie on sellainen tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja jonka ylläpitämisestä valtio huolehtii. Finnish Transport Agency 2 Suomen tiestö Tie-ja katuverkko yhteensä

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Toimintalinjat Tiehallinnon selvityksiä 13/2008

Toimintalinjat Tiehallinnon selvityksiä 13/2008 Siltojen ylläpito Vaasan, Oulun ja Lapin tiepiireissä Toimintalinjat Tiehallinnon selvityksiä 13/2008 Siltojen ylläpito Vaasan, Oulun ja Lapin tiepiireissä Toimintalinjat Tiehallinto Vaasa 2008 Kannen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Heinola Heinola Setlementtiliitto/Viittakivi oy heinolavok@setlementti.fi

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Heinola Heinola Setlementtiliitto/Viittakivi oy heinolavok@setlementti.fi YHTEYSTIETOJA 4.1.2016 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Asikkala Vääksy Kotouma oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 vok.kutoja@luona.fi Espoo, Otaniemi 050 4665

Lisätiedot

Terässiltapäivät 2012 Terässiltojen kunnon seuranta

Terässiltapäivät 2012 Terässiltojen kunnon seuranta Terässiltapäivät 2012 Terässiltojen kunnon seuranta Suomalainen terässilta Terässiltojen kunnon hallinta Case: Teräksisten rautatiesiltojen toimenpideohjelma 07.06.2012 / Matti Piispanen Terässillat Suomessa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Tiehallinnon museotiet ja -sillat

Tiehallinnon museotiet ja -sillat Kirsi Liimatainen Tiehallinnon museotiet ja -sillat Museokohdeselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 11/2007 Kirsi Liimatainen Tiehallinnon museotiet ja - sillat Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 11/2007

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

VOH 2.13 : Tieomaisuuden ylläpidon jälkeenjäämä. Projektin yhteenveto. Harri Spoof & Vesa Männistö

VOH 2.13 : Tieomaisuuden ylläpidon jälkeenjäämä. Projektin yhteenveto. Harri Spoof & Vesa Männistö VOH 2.13 : Tieomaisuuden ylläpidon jälkeenjäämä Projektin yhteenveto Harri Spoof & Vesa Männistö Projektin sisältö Selvitettiin kirjallisuuden perusteella erilaiset pohjoismaiset tavat laskea ylläpidon

Lisätiedot

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta Pennasentien alikulkukäytävä Pennasentien alikulkukäytävä Hl 18,0 + 15,75 m Kokonaispituus 14,15 m Vinous 0 gon > 3,782 m 124 300 (i=136,3) Siltapaikka sijaitsee Oulun kaupungin Kaakkurissa Vt4:n paalulla

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Helsinki Helsingin VOK, Kaarlenkatu Helsingin kaupunki hvok.kaarlenkatu@hel.fi

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Helsinki Helsingin VOK, Kaarlenkatu Helsingin kaupunki hvok.kaarlenkatu@hel.fi YHTEYSTIETOJA 29.12.2015 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 vok.kutoja@luona.fi Espoo, Otaniemi 050 4665 180 espoo.keskus@luona.fi Espoo, Siikajärvi 050 467 1862 vok.siikajarvi@luona.fi

Lisätiedot

Toimintalinjat Tiehallinnon selvityksiä 33/2009

Toimintalinjat Tiehallinnon selvityksiä 33/2009 Siltojen ylläpito Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla Toimintalinjat gg Tiehallinnon selvityksiä 33/2009 Siltojen ylläpito Varsinais- Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla Toimintalinjat

Lisätiedot

Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara - Kauklahti Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta

Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara - Kauklahti Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta Ratsukadun alikulkusilta Hl 29,15 30,04 m Kokonaispituus 49,9 m 1,5 + 15,0 + 17,0 + 1,5 m 1,5 + 18,0 + 20,9 + 1,5 m Vinous 4 gon Vapaa

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2007

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2007 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 Tiehallinnon tilastoja 2/27 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 1 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 Tiehallinnon tilastoja 2/27 Tiehallinto

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Ilmoitus 1 (5) 02.10.2017 Coronaria Kuntoutus Oy c/o Cor Group Oy Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 2646026-7 ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen Coronaria

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Siltojen ylläpito. Toimintalinjat

Siltojen ylläpito. Toimintalinjat Siltojen ylläpito Toimintalinjat Siltojen ylläpito Toimintalinjat Tiehallinto Helsinki 2005 ISBN 951-803-461-3 TIEH 1000090-05 Verkkojulkaisu (http://www.tiehallinto.fi/julkaisut) pdf ISBN 951-803-462-1

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

Vastaanottokeskusten yhteystietoja

Vastaanottokeskusten yhteystietoja YHTEYSTIETOJA 4.11.2015 Vastaanottokeskusten yhteystietoja Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 Espoo, Otaniemen pelastusopisto 050 4665 180 espoo.keskus@luona.fi Espoo, Siikajärvi 050 467 1862 vok.siikajarvi@luona.fi

Lisätiedot

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 10/ KANAVIEN AUKIOLOAJAT

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 10/ KANAVIEN AUKIOLOAJAT Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 10/8.4.1998 KANAVIEN AUKIOLOAJAT Merenkulkulaitos on 2.4.1998 tekemällään päätöksellä muuttanut valtion sulku- ja avokanavien sekä avattavien siltojen liikennekausista

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Siltojen verkko- ja ohjelmointitason hallinnan kehittäminen

Siltojen verkko- ja ohjelmointitason hallinnan kehittäminen Siltojen verkko- ja ohjelmointitason hallinnan kehittäminen Hanke- ja verkkotason mallit Tiehallinnon selvityksiä 27/2006 Siltojen verkko- ja ohjelmointitason hallinnan kehittäminen Hanke- ja verkkotason

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

SILLAT. Lauri Salokangas Rakennustekniikan laitos

SILLAT. Lauri Salokangas Rakennustekniikan laitos SILLAT Lauri Salokangas Rakennustekniikan laitos Sisällys 0. Siltoihin liittyvä opetus Aalto-yliopistossa (MyCourses) 1. Sillan määritelmiä 2. Siltahistoriaa 3. Yleisimmät siltatyypit 4. Sillansuunnittelu

Lisätiedot

Maantiet Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maantiet Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maantiett 1.1.2012 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maantiet 1.1.2012 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Alkusanat Maantiet -tilasto perustuu Liikennevirastossa ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ylläpidettäviin

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia

Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia Versio 28.8.2006 2 Ylläpidon toimintaympäristö 2006 Tieverkko 78 168 km (65 % päällystetty) Liikennesuorite 34 Mrd ajokm/v Vuotuinen ylläpito 0,22

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Vastaanottokeskusten yhteystietoja

Vastaanottokeskusten yhteystietoja YHTEYSTIETOJA 11.11.2015 Vastaanottokeskusten yhteystietoja Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 Espoo, Otaniemen pelastusopisto 050 4665 180 espoo.keskus@luona.fi Espoo, Siikajärvi 050 467 1862 vok.siikajarvi@luona.fi

Lisätiedot

Kuntavaalit 2017: Äänestysaktiivisuus ja sen muutokset Manner-Suomen kunnissa

Kuntavaalit 2017: Äänestysaktiivisuus ja sen muutokset Manner-Suomen kunnissa Kuntavaalit 2017: Äänestysaktiivisuus ja sen muutokset Manner-Suomen kunnissa. Marianne Pekola-Sjöblom & Sirkka-Liisa Piipponen Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa 1950-2017, % 100 % 100 90 80 70 60 63,0

Lisätiedot

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , %

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , % KOKO MAA 5374499 5486616 2,1 0,6 1,47 29 2011- muutos 2011-2015 Helsinki Uudenmaan maakunta 588384 628510 6,8-0,58 5,00-1,51-0,16 2,74 1,5 2,71 Espoo Uudenmaan maakunta 247869 269496 8,7 0,35 0,87 0,35-0,12

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Kemera-työt kunnittain 2016 Maksetut tuet

Kemera-työt kunnittain 2016 Maksetut tuet Suomen metsäkeskus ##### Kemera-työt kunnittain 2016 Maksetut tuet 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 57 894 100 847 42 073 SMK AMO-alue Maakunta Kuntanro Kunta Juurikääpä t., ha Nmh, ha

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Siltojen yleistarkastusten laaturaportti

Siltojen yleistarkastusten laaturaportti Jaakko Dietrich Siltojen yleistarkastusten laaturaportti Tarkastuskausi 2003 Tiehallinnon selvityksiä 24/2004 0.8 0.6 -Fsp 0.4 0.2 0 0 0.5.5 2 2.5 3 3.5 4 SP Jaakko Dietrich Siltojen yleistarkastusten

Lisätiedot

YLEISTARKASTUSRAPORTTI. Kynsijoen sillat, Luukkaanahontie Posio. RI(amk) Veikko Heikkinen

YLEISTARKASTUSRAPORTTI. Kynsijoen sillat, Luukkaanahontie Posio. RI(amk) Veikko Heikkinen 1 YLEISTARKASTUSRAPORTTI Kynsijoen sillat, Luukkaanahontie Posio 25.8.2015 RI(amk) Veikko Heikkinen 2 1. Perustiedot 1.1 Sillan ominaistiedot ja rakenne 1.1.1 Silta 1. Sillan ominaistiedot Mitattu/todettu/lähtötiedot

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA SILTALUETTELO 1/6

KEMPELEEN KUNTA SILTALUETTELO 1/6 Siltapaikka Numero Sillan nimi Toimenpiteet Perustamistapa Siltatyyppi Jännemitta (jm) Nykyinen Uusi Valm. Korj. Kust. [M ] Kunta Vapaa-aukko (va) HL (m) HL (m) vuosi vuosi 37,91M S1 O-1384 Ketolanperäntien

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Vastaanottokeskusten yhteystietoja 2.11.2015

Vastaanottokeskusten yhteystietoja 2.11.2015 Vastaanottokeskusten yhteystietoja 2.11.2015 Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 Espoo, Otaniemen pelastusopisto 050 4665 180 espoo.keskus@luona.fi Espoo, Siikajärvi 050 467 1862 vok.siikajarvi@luona.fi

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS. Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi

CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS. Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi CONTACT INFORMATION 27.5.2016 CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksy Kotouma Oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi

Lisätiedot

MYLLYKYLÄNTIEN SILTA Sillan yleistarkastus

MYLLYKYLÄNTIEN SILTA Sillan yleistarkastus 1 Tein Myllykyläntien yksityistien siltaan 22.9.2009 yleistarkastuksen. Tarkastuksen tilasi THK:n Pj. Johan Lindberg. Silta on tyypiltään 1-aukkoinen puukantinen puupalkkisilta, jossa on teräsbetoniset

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Hämeenkoski Päijät-Häme 18.00

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Akaa Pirkanmaa 18,43 19,75

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi)

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (5) KaS (Kaakkois-Suomi) S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2.50)+18.00+(2.50) Hyödyllinen

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Lausuntopyyntö 1 (5) Dnro: 5.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleyritykset LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Seuraavat maakuntaliitot käynnistävät laajakaistarakentamisen

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen 1.5.2015 YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen 1.5.2015 YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen 1.5.2015 YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 94 550 347,51 11,02 58,5 106 038 318,13 11,79 51,2 47,1 % 7,0 % Pääkaupunkiseutu Espoo 5 354 410,61 12,32 63,3 3 958 403,52 14,80 55,1 57,5 % 20,1 % Helsinki 16 295 415,79 12,29

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot