Määräyksen 22 H/2014 M perustelut ja soveltaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräyksen 22 H/2014 M perustelut ja soveltaminen"

Transkriptio

1 1 (16) Määräyksen 22 H/2014 M perustelut ja soveltaminen Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista MPS 22 H/2014 M

2 MPS 22 H/2014 M 2 (16) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET Muutokset Määräys Muutokset määräyksen versioon 22 H/2014 M Muutoshistoria... 3 B-OSA PYKÄLÄKOHTAISET PERUSTELUT JA SOVELTAMISOHJEET... 4 LUKU 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET Määräyksen tarkoitus Soveltamisala Soveltamisalan rajoitukset Määritelmät... 5 LUKU 2 TEKNISET VAATIMUKSET JA STANDARDIT Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat suojavaatimukset Yhdenmukaistettujen standardien soveltaminen... 6 LUKU 3 TELELAITTEIDEN JA KIINTEÄN ASENNUKSEN ASIAKIRJAT Telepäätelaitteen tekninen asiakirja Telepäätelaitteen teknisen asiakirjan esittäminen arviointilaitokselle Telepäätelaitteen asiakirjat täydellisen laadunvarmistuksen menettelyssä Kiinteään asennukseen tarkoitetun viestintäverkkolaitteen asiakirja Kiinteän asennuksen asiakirjat... 9 LUKU 4 LAITTEIDEN MERKITSEMINEN JA MUUT TIEDOT Vastuu telelaitteen merkinnöistä Telelaitteen yksilöinti Telelaitteen CE-merkintä Arviointilaitoksen tunnusnumero Viestintäverkkolaitteen muut tiedot LUKU 5 VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET Voimaantulo Tiedonsaanti ja julkaiseminen C-OSA LAINSÄÄDÄNTÖ Määräyksen lainsäädäntöperusta Suomen lainsäädäntö EU-lainsäädäntö Säännösten vastaavuustaulukko Muut tiedonlähteet... 16

3 MPS 22 H/2014 M 3 (16) A-OSA Keskeiset muutokset 1 Muutokset 1.1 Määräys Määräys koskee telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja viestintäverkkolaitteiden kiinteän asennuksen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia suojausvaatimuksia. Määräys koskee myös telepäätelaitteen ja viestintäverkkolaitteen merkitsemistä sekä telepäätelaitteen vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa noudatettavaa menettelyä ja asiakirjoja. Määräys koskee myös sellaisen viestintäverkkolaitteen asiakirjoja, joka on tarkoitettu tiettyyn ennalta määriteltyyn kiinteään asennukseen ja jota ei pidetä kaupan. Määräys koskee lisäksi kiinteän asennuksen tekemisessä noudatettavaa menettelyä ja asiakirjoja. 1.2 Muutokset määräyksen versioon 22 H/2014 M Määräyksen 22 G/2014 M -version antaminen perustuu siihen, että määräyksen edellinen versio kumoutuu sen vuoksi, että vuoden 2015 alusta voimaan tuleva tietoyhteiskuntakaari (917/2014) kumoaa radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) ja siinä olleiden edellisen version antamiseen oikeuttaneet 20 :n 1 momentin 2 kohdan, 21 :n 6 momentin, 21 e :n 4 momentin ja 22 :n 1 momentin valtuutussäännökset. Tämän vuoksi on annettava määräyksen uusi versio. Uuteen määräyksen versioon ei ole tehty verrattuna määräyksen edelliseen kumoutuvaan versioon muita kuin sellaisia lakiteknisiä muutoksia, jotka johtuvat siitä, että määräyksen säädösperusta muuttuu radiotaajuuksista ja telelaitteista annetusta laista tietoyhteiskuntakaareksi. Tietoyhteiskuntakaaren 254 :n 3 momentin, 256 :n 5 momentin, 261 :n 4 momentin ja 262 :n 1 momentin valtuutussäännökset vastaavat sisällöllisesti radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 20 :n 1 momentin 2 kohdan, 21 :n 6 momentin, 21 e :n 4 momentin ja 22 :n 1 momentin valtuutussäännöksiä. Lisäksi määräykseen on lisätty määräyksen tarkoitusta koskeva säännös, arviointilaitoksen määritelmä ja tehty joitakin stilistisiä muutoksia. 1.3 Muutoshistoria Määräyksen edellinen versio annettiin radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain nojalla. Nyt voimaan tuleva määräys annetaan tietoyhteiskuntakaaren nojalla ja kyseessä on määräyksen yhdeksäs versio.

4 MPS 22 H/2014 M 4 (16) B-OSA Pykäläkohtaiset perustelut ja soveltamisohjeet Luku 1 Yleiset säännökset Tässä luvussa käsitellään määräyksen luvussa 1 annettuja velvoitteita. 1 Määräyksen tarkoitus Määräyksellä on kolme päätarkoitusta. Sen tarkoitus on edistää sähköisen viestinnän toimintavarmuutta ja turvallisuutta sekä telelaitteiden vapaata liikkuvuutta. 2 Soveltamisala Aluksi määräys koski vain telepäätelaitteita. Määräykseen on myöhemmin lisätty lain muutosten perusteella viestintäverkkolaitteita ja viestintäverkkolaitteiden kiinteitä asennuksia koskevia määräyksiä. Määräyksessä käytettävät laitteita koskevat termit määritellään tietoyhteiskuntakaaren 3 :ssä. Telelaite on yläkäsite, joka kattaa sekä radiolaitteet, telepäätelaitteet että viestintäverkkolaitteet. Telepäätelaitteella tarkoitetaan laitetta, joka viestien lähettämiseksi, käsittelemiseksi tai vastaanottamiseksi on tarkoitettu johtimella, radioteitse, optisesti tai muulla sähkömagneettisella tavalla liitettäväksi joko suoraan yleisen viestintäverkon liittymään tai toimimaan yleisen viestintäverkon yhteydessä kytkettynä suoraan tai epäsuorasti yleisen viestintäverkon liittymään. Viestintäverkkolaitteella tarkoitetaan laitetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi viestien siirtoon tai ohjaamiseen viestintäverkossa. Kiinteällä asennuksella tarkoitetaan viestintäverkkolaitteiden yhdistelmää, joka on asennettu pysyvään käyttöön ennalta määriteltyyn paikkaan. 3 Soveltamisalan rajoitukset Pykälän 1 momentin 1 kohdan rajaus vastaa tietoyhteiskuntakaaren 264 :n 1 momentin 5 kohdassa olevaa rajoitusta, jonka mukaan tietoyhteiskuntakaaren :n ja 262 :n säännökset eivät koske yksinomaan yleisen turvallisuuden varmistamiseen, valtion turvallisuuteen taikka rikosten paljastamiseen, selvittämiseen tai esitutkintaan käytettäviä radiolaitteita ja telepäätelaitteita. Soveltamisalan rajoitus perustuu radio- ja telepäätelaitteista annettuun R&TTE-direktiiviin (1999/5/EY). Pykälän 1 momentin 2 kohdan rajaus tarkoittaa sitä, että jos telepäätelaitteella on lisäksi tietoyhteiskuntakaaren 3 :n 14 kohdan tarkoittamia radioteknisiä ominaisuuksia, laite ei kuulu määräyksen soveltamisalaan vaan sitä koskee n määräys 1 (voimassa oleva versio 1 E/2014 M). Pykälän 2 momentin rajaus perustuu sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annettuun EMC-direktiiviin (2004/108/EY), jolla tiettyyn kiinteään asennukseen tarkoitettu viestintäverkkolaite vapautetaan vaatimustenmukaisuuden ennalta varmistamisesta ja merkintävelvollisuuksista. Tarvittavat

5 MPS 22 H/2014 M 5 (16) velvollisuudet kohdistetaan sen sijaan kiinteään asennukseen, johon viestintäverkkolaite asennetaan. Tavanomaisen kaupan pidettävän viestintäverkkolaitteen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta menettelyyn liittyvine asiakirjoineen säädetään sähköturvallisuuslain (410/1996) nojalla. 4 Määritelmät Määräyksessä käytettävät termit kuten telelaite, telepäätelaite, viestintäverkkolaite, kiinteä asennus ja yhdenmukaistettu standardi määritellään tietoyhteiskuntakaaressa. Markkinoille saattamisella tarkoitetaan laitteen "asettamista ensimmäistä kertaa markkinoilla saataville jakelua tai käyttöönottamista varten, joko maksua vastaan tai ilmaiseksi." Jos laitteen valmistaja ei ole sijoittautunut Euroopan talousalueelle, tietoyhteiskuntakaaren 252 :n mukaan vastuu lain :n ja 315 :n velvoitteista eli vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkinnöistä ja muista tiedoista sekä lle annettavista tiedoista on valmistajan talousalueelle sijoittautuneella valtuutetulla edustajalla tai sillä, joka saattaa laitteen markkinoille Euroopan talousalueella. Tietoyhteiskuntakaaressa ei ole määritelty arviointilaitosta. Määräyksen soveltamisen kannalta tämä oleellinen käsite on sen vuoksi määritelty pykälässä. Arviointilaitoksella tarkoitetaan määräyksessä "laitosta, jonka Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio on nimennyt arvioimaan radiolaitteiden ja telepäätelaitteiden vaatimustenmukaisuutta siten kuin tässä laissa säädetään ja jonka nimeämisestä valtio on ilmoittanut Euroopan yhteisöjen komissiolle". Pykälässä on määritelty "laitteisto" EMC-direktiivissä olevan määritelmän mukaisesti. Olennaista määritelmässä on se, että se kattaa laitteiden lisäksi myös kiinteän asennuksen ja telelaitteiden lisäksi kaikki muutkin laitteet, joihin toimintaympäristön sähkömagneettiset olosuhteet voivat vaikuttaa. Määritelmää käytetään sähkömagneettisia suojavaatimuksia koskevassa 5 :ssä, jonka 1 kohdan häiriöpäästövaatimuksissa on huomioitava EMCdirektiivin mukaisesti kaikki laitteistot mukaan lukien kiinteät asennukset. Luku 2 Tekniset vaatimukset ja standardit Tässä luvussa käsitellään määräyksen luvussa 2 annettuja velvoitteita. 5 Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat suojavaatimukset Pykälässä määrätään EMC-direktiiviin perustuvat häiriöpäästöjen ja häiriönsiedon vaatimukset. Pykälän 1 kohdan häiriöpäästöominaisuuksissa on otettava huomioon telelaitteiden ja viestintäverkkolaitteiden kiinteiden asennusten lisäksi kaikki muutkin laitteet, joihin sähkömagneettiset häiriöt

6 MPS 22 H/2014 M 6 (16) voivat vaikuttaa. Pykälän 2 kohdan sietovaatimukset koskevat vain telelaitteita ja viestintäverkkolaitteiden kiinteitä asennuksia. Muiden laitteiden häiriönsieto-ominaisuuksista säädetään sähköturvallisuuslainsäädännössä. Viestintäverkkolaitteen vaatimustenmukaisuuden varmistamisen menettelyistä säädetään sähköturvallisuuslainsäädännössä, mutta vaatimuksista ja merkinnöistä säädetään tietoyhteiskuntakaaressa ja tässä määräyksessä. Suojavaatimukset eivät koske suoraan sellaista viestintäverkkolaitetta, joka on tarkoitettu tiettyyn kiinteään asennukseen ja jota ei pidetä kaupan. Vaatimukset koskevat sen sijaan sellaista kiinteää asennusta kokonaisuutena, johon tällainen viestintäverkkolaite asennetaan. Tietoyhteiskuntakaaren 254 :n 3 momentin nojalla n määräyksellä voitaisiin määrätä sellaisista telepäätelaitteiden teknisistä erityisvaatimuksista, joista Euroopan yhteisöjen komissio on antanut täytäntöönpanoa edellyttävän päätöksen eli joista komissio on päättänyt direktiivin 1999/5/EY 3 artiklan 3 kohdan nojalla. Komissio ei ole antanut tällaisia päätöksiä telepäätelaitteista, joten näistä erityisvaatimuksista ei ole määräyksiä määräyksessä. 6 Yhdenmukaistettujen standardien soveltaminen Yhdenmukaistetulla standardilla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren 257 :n 1 momentin mukaan teknistä eritelmää, jonka tunnustettu standardointilaitos on vahvistanut Euroopan yhteisöjen komission toimeksiannosta ja jonka viitetiedot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Määritelmä vastaa R&TTE-direktiivin 2 artiklan h kohdan määritelmää ja 5 artiklan 1 kohtaa ja EMC-direktiivin 6 artiklan 1 kohtaa. Säännöksessä on todettu se peruslähtökohta, että telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen katsotaan täyttävän olennaiset tekniset vaatimukset, jos se on sitä koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukainen. Laitteiden olennaisista vaatimuksista säädetään tietoyhteiskuntakaaren 254 :ssä ja kiinteän asennuksen 261 :ssä. Tämä perustuu telepäätelaitteiden osalta R&TTE-direktiivin 5 artiklaan ja viestintäverkkolaitteiden ja kiinteiden asennusten osalta EMC-direktiivin vastaavaan 6 artiklaan (sekä johdantokappaleeseen 18) ja ilmenee välillisesti myös tietoyhteiskuntakaaren 256 :stä. Yhdenmukaistetut standardit koskevat käytännössä turvallisuutta ja sähkömagneettisia ominaisuuksia ja ne löytyvät mm. komission internetsivuilta. Siltä varalta, että yhdenmukaistetut standardit eivät kata kaikkia olennaisia vaatimuksia, on R&TTE-direktiivissä varattu komissiolle oikeus antaa tulkintaohjeita tai ehtoja ja EMC-direktiivissä on varattu komissiolle mahdollisuus julkaista standardi rajoituksin. Nämä yhdenmukaistettuun standardiin mahdollisesti liittyvät komission tarkennukset on huomioitu pykälän 2 momentissa.

7 MPS 22 H/2014 M 7 (16) Luku 3 Telelaitteiden ja kiinteän asennuksen asiakirjat Telelaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisen menettelyt säädetään tietoyhteiskuntakaaressa. n määräyksessä tarkennetaan telepäätelaitteen vaatimustenmukaisuudessa vaadittavien asiakirjojen sisältöä, tiettyyn kiinteään asennukseen tarkoitetun viestintäverkkolaitteen asiakirjoja ja viestintäverkkolaitteiden kiinteän asennuksen menettelyä ja asiakirjoja. Asiakirjojen säilyttämisestä ja käytettävästä kielestä säädetään tietoyhteiskuntakaaren 256 :n 5 momentissa. Lain vaatimukset koskevat telepäätelaitteen teknistä asiakirjaa (7 ) ja telepäätelaitteen täydellisessä laadunvarmistuksessa laadittavia asiakirjoja (9 ja LIITE 1). Tiettyyn kiinteään asennukseen tarkoitetun viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen asiakirjojen säilyttämisvelvollisuudesta määrätään tietoyhteiskuntakaaren 261 :n 3 momentin nojalla n määräyksessä. Viestintäverkkolaitetta koskevat menettelysäännökset ja niihin liittyvät asiakirjavaatimukset löytyvät sähköturvallisuuslain nojalla annetusta valtioneuvoston asetuksesta (1466/2007) sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. 7 Telepäätelaitteen tekninen asiakirja Telepäätelaitteen vaihtoehtoisista vaatimustenmukaisuuden varmistamismenettelyistä, joista valmistaja voi valita haluamansa, on säädetty tietoyhteiskuntakaaren 259 :ssä. Varsinaisista menettelyistä on säädetty tietoyhteiskuntakaaren 256 :n 1 momentin 1,4 ja 6 kohdassa: - sisäinen tuotevalvonta - arviointilaitoksen lausunnon sisältävä sisäinen tuotevalvonta - täydellinen laadunvarmistus eli arviointilaitoksen hyväksymään laatujärjestelmään ja valvontaan perustuva prosessi. Sisäisessä tuotevalvonnassa ja arviointilaitoksen lausunnon sisältävässä sisäisessä tuotevalvonnassa on laadittava tekninen asiakirja. Asiakirjavaatimus ja asiakirjan sisältö perustuvat R&TTE-direktiivin 10.3 artiklaan ja direktiivin liitteisiin, tässä tapauksessa liitteisiin II ja IV. Pykälässä määrätään tietoyhteiskuntakaaren 256 :n 6 momentin nojalla teknisen asiakirjan sisältövaatimuksista (direktiivin liitteen II kohta 4). Vaatimustenmukaisuusvakuutukselta vaadittava sisältö on säädetty tietoyhteiskuntakaaren 256 :n 2 momentista. Vakuutuksessa on vakuutettava, että laite täyttää sitä koskevat tietoyhteiskuntakaaren 254 :ssä tarkoitetut olennaiset vaatimukset.

8 MPS 22 H/2014 M 8 (16) 8 Telepäätelaitteen teknisen asiakirjan esittäminen arviointilaitokselle Pykälässä tarkennetaan tietoyhteiskuntakaaren 256 :n 1 momentin 4 kohdassa säädettyä telepäätelaitteen vaatimustenmukaisuuden varmistamismenettelyä eli arviointilaitoksen lausunnon sisältävää sisäistä tuotevalvontaa. Tietoyhteiskuntakaaren 256 :n 2 ja 3 momentissa säädetään itse menettelystä eli asiakirjojen esittämisestä arviointilaitokselle ja siitä, että arviointilaitoksen kielteinenkään lausunto ei estä tuomasta laitetta markkinoille. Menettely perustuu R&TTE-direktiivin 10 artiklan 5 kohtaan ja liitteeseen IV. Laissa käytetään esitettävästä asiakirjasta nimitystä rakennetiedosto, mutta määräyksessä puhutaan teknisestä asiakirjasta, koska telepäätelaitteilla rakennetiedostoon ei sisälly teknisen asiakirjan lisäksi muita asioita (toisin kuin radiolaitteilla, joita koskee sama lain säännös.) Pykälässä tarkennetaan menettelyä siten, että velvoitetaan ilmoittamaan arviointilaitoksille, jos lausuntoa on pyydetty muiltakin arviointilaitoksilta. Määräykseen on myös lisätty direktiiviin perustuva arviointilaitoksen velvollisuus ilmoittaa mahdollisesta lausunnostaan muille asiaa tutkiville arviointilaitoksille, jos lausunnossa katsotaan, ettei vaatimustenmukaisuutta ole asianmukaisesti näytetty toteen. On hyvä huomata, että sähköturvallisuuslainsäädännössä puolestaan säädetään EMC-direktiivin mukaisesta ilmoitetusta tarkastuslaitoksesta. 9 Telepäätelaitteen asiakirjat täydellisen laadunvarmistuksen menettelyssä Telepäätelaitteen vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta täydellisellä laadunvarmistuksella säädetään tietoyhteiskuntakaaren 259 :ssä ja 256 :n 1 momentin 6 kohdassa sekä 256 :n 4 momentissa. Määräyksessä määrätään tietoyhteiskuntakaaren 256 :n 5 momentin nojalla arviointilaitokselle annettavista asiakirjoista silloin, kun telepäätelaitteen vaatimuksenmukaisuus osoitetaan täydellisellä laadunvarmistuksella. Säännös perustuu R&TTE-direktiivin liitteen V vaatimuksiin laatujärjestelmän arviointia koskevasta hakemuksesta. Asiakirjoilta vaadittava sisältö ja kuvaus täydellisestä laadunvarmistamismenettelystä esitetään määräyksen liitteessä Kiinteään asennukseen tarkoitetun viestintäverkkolaitteen asiakirja Pykälässä määrätään EMC-direktiivin 9 artiklassa ja 13 artiklassa edellytetyt vaatimukset tiettyyn kiinteään asennukseen tarkoitetulle viestintäverkkolaitteelle. Laitteen yksilöinti- ja valmistajatietojen lisäksi tärkeitä ovat erityisesti sellaiset tiedot, joita laitteen asentamisessa tarvitaan, jotta kiinteä asennus olisi kokonaisuutena vaatimustenmukainen.

9 MPS 22 H/2014 M 9 (16) Asiakirjan säilyttämiselle ei ole direktiivissä erityisiä vaatimuksia, ja laite eroaa tavanomaisesti kaupan pidettävistä laitteista siten, että sen sähkömagneettisten ominaisuuksien huomioiminen on kirjattava myös kiinteän asennuksen asiakirjoihin. Muutkin tiedot on tarkoituksenmukaisinta säilyttää kiinteän asennuksen yhteydessä, joten viestintäverkkolaitteen asiakirjojen säilyttämisestä määrätään 11 :ssä yhdenmukaisesti kiinteän asennuksen asiakirjojen kanssa. 11 Kiinteän asennuksen asiakirjat Perustelut Kiinteän asennuksen dokumentoinnin vaatimukset perustuvat EMCdirektiivin 13 artiklaan ja liitteen I kohtaan 2. Tietoyhteiskuntakaaren 261 :n 4 momentissa valtuutetaan määräämään tarkemmin kiinteän asennuksen asiakirjoista ja niihin liittyvästä kirjaamis- ja säilyttämisvelvollisuudesta. Direktiivin ja lain mukaan kiinteässä asennuksessa on noudatettava hyviä teknisiä käytäntöjä. Määräyksessä edellytetään että nämä käytännöt, toisin sanoen että asennuksen tekninen toteutustapa, dokumentoidaan sellaisella tarkkuudella, että asiakirjoista voidaan selvittää, miten sähkömagneettiset suojausvaatimukset on käytännössä huomioitu ja toteutettu. Direktiivissä ja laissa edellytetään, että kiinteälle asennukselle nimetään vastuuhenkilö. Pykälän 3 momentissa tarkennetaan selvyyden vuoksi, että asiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä vastaa kiinteän asennuksen haltija, joka käytännössä tarkoittaa sen viestintäverkon haltijaa, johon asennus tehdään. Asiakirjat voi toki laatia myös se, joka tekee suunnittelu- ja asennustyön verkon haltijalle, mutta verkon haltija vastaa siitä, että asiakirjat laaditaan. Se luonnollinen henkilö, joka asiassa nimetään yrityksessä vastuuhenkilöksi, vastaa kiinteän asennuksen asianmukaisuudesta ja asiakirjoista työtehtäviensä ja asemansa mukaisesti, lopullinen vastuu on luonnollisesti yrityksellä, jonka verkosta on kysymys. Tiettyyn kiinteään asennukseen tarkoitetun viestintäverkkolaitteen asiakirjat määrätään säilytettäväksi kyseisen kiinteän asennuksen asiakirjojen yhteydessä niin kauan kuin asennus on käytössä. Soveltaminen Tässä selvitetään n tulkintasuositus siitä, milloin syntyy velvollisuus laatia kiinteästä asennuksesta erityisiä asiakirjoja ja nimetä vastuuhenkilö. Tulkinta perustuu viraston aikaisempiin kokemuksiin viestintäverkkojen teknisestä valvonnasta sekä tästä määräyksestä teleyrityksiltä saatuihin lausuntoihin. EMC-direktiivin ja tietoyhteiskuntakaaren säännösten perusteella ei voida yksiselitteisesti määritellä, mikä osa viestintäverkosta on sellainen kiinteä asennus, josta edellytetään erityistä dokumentointia ja vastuuhenkilön nimeämistä. EMC-direktiivin johdantokappaleessa 18 todetaan, että kiinteät

10 MPS 22 H/2014 M 10 (16) asennukset, mukaan lukien suuret koneet ja verkot, saattavat aiheuttaa sähkömagneettista häiriötä. Direktiivissä kiinteä asennus määritellään laitteiden ja kojeiden yhdistelmäksi ja tietoyhteiskuntakaaressa viestintäverkkolaitteiden yhdistelmäksi. Viestintäverkkolaitteet määritellään tietoyhteiskuntakaaressa viestien siirtoon ja ohjaamiseen tarkoitetuiksi laitteiksi, mikä käytännössä kattaa laajalti kaikki viestintäverkon elementit. Kiinteänä asennuksena voidaan siis pitää laajasti ottaen koko viestintäverkkoa. Viestintäverkkoja kokonaisuutena koskevat tietoyhteiskuntakaaren 243 :n 2 ja 6 kohtien yleiset vaatimukset sähkömagneettisesta häiriönsiedosta ja häiriöpäästöistä sekä 5 kohdan vaatimus siitä, ettei henkilöiden terveydelle tai omaisuudelle aiheudu vaaraa, mikä liittyy verkkojen sähköturvallisuuteen. Verkon tekninen toteutus on myös dokumentoitava tietoyhteiskuntakaaren 244 :n 12 kohdan nojalla annettujen n määräysten mukaisesti sillä tarkkuudella, että dokumentoinnin perusteella voidaan todeta, onko viestintäverkko säädöksissä ja määräyksissä asetettujen vaatimusten mukainen. katsoo, että edellä mainittujen tietoyhteiskuntakaaren ja dokumentointimääräyksen velvoitteisiin perustuvat asianmukaiset viestintäverkon asentamis- ja maadoitusohjeet ja verkkojen tekniset kuvaukset kattavat yleensä myös tietoyhteiskuntakaaren ja tämän määräyksen edellyttämän viestintäverkon tai sen osien EMC-ominaisuuksien dokumentoinnin. Koko teleyrityksen viestintäverkosta tai sen osista ei siis ole tarpeen laatia uusia dokumentteja, mutta suosittelee, että verkkojen haltijat kiinnittävät huomiota EMC-ominaisuuksiin ja tarkentavat dokumentaatiota tarvittaessa. Tarvetta tämän määräyksen mukaisten erityisten kiinteää asennusta koskevien asiakirjojen laatimiselle on viraston käsityksen mukaan lähinnä tilanteissa, joissa asennetaan viestintäverkkolaitteita, joita ei pidetä kaupan ja joiden vaatimustenmukaisuutta ei siten ole ennalta varmistettu tai joissa jostain muusta syystä on erityisiä tarpeita painottaa asennuksen tai kokoonpanon sähkömagneettisia vaikutuksia. Kiinteän asennuksen vastuuhenkilön tai yrityksen koko verkon tai sen osien EMC-ominaisuuksista huolehtivan vastuuhenkilön nimeäminen on yritykselle huomattavasti keveämpi velvoite toteuttaa kuin laajamittainen dokumentointi. Käytännössä organisaatiossa tietystä kiinteästä asennuksesta vastaava henkilö vastannee myös laajemmin joko verkon EMC-asioista tai teknisestä toteutuksesta ylipäätään. Vaikka määräyksen 11 :n velvoite vastuuhenkilön dokumentoinnista koskee vain niitä kiinteitä asennuksia, joista täytyy laatia erityinen asiakirja, katsoo, että tietoyhteiskuntakaaren 261 :n 3 momentin velvoite nimetä kiinteän asennuksen vastuuhenkilö kattaa laajemmin koko viestintäverkon. Virasto ei ole määrännyt asiasta tarkemmin, joten lain perusteella riittää, että verkon haltijalla on valmius osoittaa vastuuhenkilö tarvittaessa.

11 MPS 22 H/2014 M 11 (16) Luku 4 Laitteiden merkitseminen ja muut tiedot 12 Vastuu telelaitteen merkinnöistä Pykälässä määrätään, että vastuu vaadittujen merkintöjen tekemisestä telepäätelaitteeseen ja viestintäverkkolaitteeseen kuuluu laitteen valmistajalle tai tämän sijasta tietoyhteiskuntakaaren 252 :n mukaan vastuussa olevalle valmistajan valtuutetulle edustajalle tai laitteen markkinoille saattajalle. Vaadittujen merkintöjen näkyvyyttä tai luettavuutta heikentävien muiden merkintöjen tekeminen laitteisiin on kiellettyä. 13 Telelaitteen yksilöinti Pykälässä määrätään telepäätelaitteen ja viestintäverkkolaitteen varsinaisista merkintätiedoista. Muista viestintäverkkolaitteen tiedoista määrätään 16 :ssä. Telepäätelaitteen yksilöintitiedot perustuvat R&TTE-direktiivin 12 artiklan 4 kohtaan ja viestintäverkkolaitteen EMC-direktiivin 9 artiklaan. Telepäätelaitteen käyttötarkoitusilmoituksesta säädetään tietoyhteiskuntakaaren 262 :n 2 momentissa. 14 Telelaitteen CE-merkintä Pykälä koskee telepäätelaitteen ja viestintäverkkolaitteen CE-merkintää. Merkintävaatimukset koskevat kaupan pidettäviä viestintäverkkolaitteita, eivät tiettyyn kiinteään asennukseen tarkoitettua laitetta. CE-merkinnässä on noudatettava tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvästä akkreditoinnista ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista annettua Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetusta (765/2008/EY, akkreditointija markkinavalvonta-asetus). Telepäätelaitteiden merkintävaatimuksissa on otettu huomioon myös R&TTE-direktiivin 12 artikla ja liite VII ja viestintäverkkolaitteiden merkintävaatimuksissa EMC-direktiivin 8 artikla ja liite V. 15 Arviointilaitoksen tunnusnumero Telepäätelaitteen CE-merkintään on liitettävä arviointilaitoksen numero, jos laitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu tietoyhteiskuntakaaren 256 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla arviointilaitoksen lausunnon sisältävällä sisäisellä tuotevalvonnalla tai saman säännöksen 6 kohdassa tarkoitetulla täydellisellä laadunvarmistuksella. Vaatimus perustuu R&TTEdirektiivin 12 artiklan 1 kohtaan ja liitteeseen VII. EMC-direktiivissä ei vaadita viestintäverkkolaitteen CE-merkintään vastaavaa tietoa arviointilaitoksesta. 16 Viestintäverkkolaitteen muut tiedot Tietoyhteiskuntakaaren 262 :ssä säädetään vain telepäätelaitteen tiedoista, joita laitteen mukana on oltava. Viestintäverkkolaitteiden osalta nämä

12 MPS 22 H/2014 M 12 (16) laitteen hankkijan tarvitsemat tiedot määrätään määräyksen tässä pykälässä. Määräykseen on otettu mukaan kaikki direktiivin edellyttämät tarkennukset: asennuksessa huomioitavat varotoimet, suojausvaatimusten rajoittuneet toteutusmahdollisuudet asuinalueilla ja käyttötarkoitustiedot. Viestintäverkkolaitteen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä asiakirjoista säädetään sähköturvallisuuslainsäädännössä vaatimustenmukaisuuden varmistamisen menettelyjen yhteydessä. Luku 5 Voimaantulosäännökset 17 Voimaantulo Määräys tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015 samanaikaisesti tietoyhteiskuntakaaren voimaantulon kanssa. Määräys on voimassa toistaiseksi, mutta yleensä määräystä päivitetään vähintään vuosittain. Pykälästä on poistettu määräyksen tästä versiosta vakiomuotoinen määräys, jonka mukaan uudella määräyksellä kumotaan n edellinen samanniminen määräys. Tällainen määräys on määräyksen tässä versiossa tarpeeton, koska tietoyhteiskuntakaari kumoaa määräyksen antamisen edellisenä säädösperusteena olleen radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain ja lain kumoutumisen yhteydessä kumoutuvat kaikki sen nojalla annetut säädökset ja määräykset ilman erillistä kumoamissäännöstä. 18 Tiedonsaanti ja julkaiseminen Määräys on julkaistu n määräyskokoelmassa ja se on nähtävissä viraston kotisivuilla Määräys on myös saatavissa n asiakaspalvelusta. C-OSA Lainsäädäntö 1 Määräyksen lainsäädäntöperusta 1.1 Suomen lainsäädäntö Määräyksen antamiseen oikeuttavat valtuutussäännökset ovat tietoyhteiskuntakaaren 254 :n 3 momentti, 256 :n 5 momentti, 261 :n 4 momentti ja 262 :n 1 momentti. Nämä säännökset ovat seuraavat: (254 :n 3 mom.) antaa määräykset telepäätelaitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevista suojavaatimuksista ja tarkemmat määräykset sellaisista radiolaitteita ja telepäätelaitteita koskevista olennaisista erityisvaatimuksista, joista komissio on antanut täytäntöönpanoa edellyttävän päätöksen. (256 :n 5 mom.) Vaatimustenmukaisuuden varmistamismenettelyihin liittyvät asiakirjat on laadittava suomen tai ruotsin

13 MPS 22 H/2014 M 13 (16) kielellä taikka arviointilaitoksen tai n hyväksymällä kielellä. Valmistajan on säilytettävä mainitut asiakirjat Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansallisten viranomaisten saatavilla vähintään kymmenen vuotta sen jälkeen, kun viimeinen telelaite on valmistettu. antaa tarkemmat määräykset telelaitteen vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa noudatettavasta menettelystä ja sen yhteydessä laadittavista asiakirjoista. (261 :n 4 mom.) voi antaa tarkempia määräyksiä kiinteän asennuksen tekemisessä noudatettavasta menettelystä ja vastuuhenkilön nimeämisestä ja ilmoittamisesta sekä kiinteään asennukseen ja siihen tarkoitettuun viestintäverkkolaitteeseen liittyvistä asiakirjoista ja niihin liittyvästä kirjaamisja säilyttämisvelvollisuudesta. (262 :n 1 mom.) Telelaitteen valmistajan on varustettava 256 :n mukaisesti varmistettu laite vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoittavalla merkinnällä. antaa merkintää koskevat määräykset noudattaen, mitä Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään. Määräykseen liittyviä muita tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä ovat viestintäverkkojen ja palvelujen latuvaatimuksia koskeva 243 ja 273, joka koskee velvollisuutta korjata häiriö. Viestintäverkkolaitteiden EMC- sääntelyä on myös sähköturvallisuuslainsäädännössä: Sähköturvallisuuslaki (410/1996) Sähköturvallisuusasetus (498/1996) Valtioneuvoston asetus laitteiden ja laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1466/2007). Tämä määräys koskee telepäätelaitteita ja viestintäverkkolaitteita. Radiolaitteille tätä määräystä vastaavat vaatimukset on annettu n määräyksellä 1 E/2014 radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä. 1.2 EU-lainsäädäntö Direktiivit eivät ole EU:n jäsenvaltiossa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä vaan ne saatetaan kansallisesti voimaan laissa, asetuksessa tai määräyksessä. Tämän määräyksen sisällöstä olennainen osa perustuu suoraan kahteen seuraavaan direktiiviin: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (1999/5/EY) radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta (R&TTE-direktiivi).

14 MPS 22 H/2014 M 14 (16) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2004/108/EY) sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 89/336/EY kumoamisesta (EMCdirektiivi).

15 MPS 22 H/2014 M 15 (16) 1.3 Säännösten vastaavuustaulukko Määräys 22G/2007 Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) EMC-direktiivi 2004/108/EY (viestintäverkkolaite ja kiinteä asennus) 1 Soveltamisala 2 Soveltamisalan rajoitukset mom. 5 kohta 13 art. 1 kohta? 3 Määritelmät (3 ) 2 art. 1 kohta a alakohta 4 Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat suojavaatimukset 5 Yhdenmukaistettujen standardien soveltaminen 6 Telepäätelaitteen tekninen asiakirja ja LIITE 1 7 Telepäätelaitteen teknisen asiakirjan esittäminen arviointilaitokselle 8 Telepäätelaitteen asiakirjat täydellisen laadunvarmistuksen menettelyssä ja LIITE 2 9 Kiinteään asennukseen tarkoitetun viestintäverkkolaitteen asiakirja 10 Viestintäverkkolaitteiden kiinteän asennuksen asiakirja 11 Vastuu telelaitteen merkinnöistä mom. 3 kohta mom mom. Taulukkoon on koottu kokonaisuuden selkeyttämiseksi tiedot siitä, mitkä direktiivien artiklat ja lain säännökset liittyvät kuhunkin määräyksen pykälään. R&TTEdirektiivi 1999/5/EY (telepäätelaite) 5 art. ja LIITE I telepäätelaite 3 artikla viittaussäännös 6 art. 5 art art. 3 kohta ja LIITE II mom. 4 kohta ja 3 mom mom. 6 kohta mom mom ja 4 mom art. 1 ja 2 kohdat 13 art. 1 kohta mom. 13 art. LIITE I kohta 2 10 art. 5 kohta ja LIITE IV LIITE V art. 12 art. 12 Telelaitteen yksilöinti art. 12 art. 4 kohta 13 Telelaitteen CEmerkintä ja LIITE art. ja LIITE V 12 art. ja LIITE VII 14 Arviointilaitoksen tunnusnumero ja LIITE 3 15 Viestintäverkkolaitteen muut tiedot art. 1 kohta ja LIITE VII art. 3-5 kohdat 16 Voimaantulo 16 art.

16 MPS 22 H/2014 M 16 (16) 1.4 Muut tiedonlähteet Yhdenmukaistetut standardit löytyvät mm. komission internetsivuilta. Sähköturvallisuuslainsäädännön valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaa kauppa- ja teollisuusministeriö ( ja turvatekniikan keskus TU- KES (

Määräyksen 1 E/2014 M perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 1 E/2014 M perustelut ja soveltaminen 1 (10) 31.12.2014 Määräyksen 1 E/2014 M perustelut ja soveltaminen Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä MPS 1 E/2014 M MPS 1 E/2014 M 2 (10) SISÄLLYS A-OSA

Lisätiedot

Viestintävirasto MUISTIO MPS Verkot ja turvallisuus

Viestintävirasto MUISTIO MPS Verkot ja turvallisuus 1 (12) VIESTINTÄVIRASTON MÄÄRÄYKSEN 22 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS 22 G/2007 M TELEPÄÄTELAITTEEN, VIESTINTÄVERKKOLAITTEEN JA KIINTEÄN ASENNUKSEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISESTA, MERKITSEMISESTÄ

Lisätiedot

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta Viestintävirasto 1 E/2014 M 1 (7) Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä

Lisätiedot

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 1 (10) Viestintävirasto 1 C/2003 M Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista

Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista 1 (10) Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Määräys. 1 luku Soveltamisala ja määritelmät. 1 Soveltamisala

Määräys. 1 luku Soveltamisala ja määritelmät. 1 Soveltamisala 1 (9) Määräys TELEPÄÄTELAITTEEN, VIESTINTÄVERKKOLAITTEEN JA KIINTEÄN ASENNUKSEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISESTA, MERKITSEMISESTÄ JA ASIAKIRJOISTA Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2007 Viestintävirasto

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin TkT Mikko Kuisma LUT EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic compatibility) tarkoittaa laitteen tai järjestelmän kykyä toimia sähkömagneettisessa ympäristössä

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille Radio- ja telepäätelaitteet Opas myyjille ja maahantuojille Opas myyjille ja maahantuojille Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vaatimustenmukaiset laitteet... 3 Merkinnät laitteessa, pakkauksessa ja käyttöohjeessa...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Määräyksen 6J/2014 M perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 6J/2014 M perustelut ja soveltaminen 1 (9) 31.12.2014 Määräyksen 6J/2014 M perustelut ja soveltaminen Radioamatöörimääräys MPS 6J/2014 M MPS 6J/2014 M 2 (9) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET... 3 1 Muutokset... 3 1.1 Radioamatöörimääräys...

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Määräyksen 18 D/2014 M perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 18 D/2014 M perustelut ja soveltaminen 1 (8) 31.12.2014 Määräyksen 18 D/2014 M perustelut ja soveltaminen Määräys meriradio- ja radioamatööriviestinnän tutkintovaatimuksista MPS 18 D/2014 M MPS 18 D/2014 M 2 (8) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET...

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO

LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO Luvasta vapautetut radiolaitteet 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT RADIOLAITTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 3. RADIOLAITTEITA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/108/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/108/EY, L 390/24 31.12.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/108/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Lisätiedot

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.9.2016 Jenni Rantio 1 Esityksen tausta ja tavoitteet Esityksellä pantaisiin täytäntöön laivavarusteita koskevan direktiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

HE 118/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia.

HE 118/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Esityksen mukaan sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä x.x.2014 Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä MPS 56 MPS 56 1 (8) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset...

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 30. tammikuuta 2004 PE 337.416/36-46 TARKISTUKSET 36-46 Mietintöluonnos (PE 337.416) Luis Berenguer Fuster sähkömagneettista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Teollisuusneuvos 4.6.2015 Tapani Koivumäki EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Asetusehdotuksella

Lisätiedot

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hanna Mustonen Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Tekniset asiakirjat

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILIÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa

Lisätiedot

OHJEITA LOPPUTUOTTEEN JA RAKENNUSSARJAN VALMISTAJILLE

OHJEITA LOPPUTUOTTEEN JA RAKENNUSSARJAN VALMISTAJILLE OHJEITA LOPPUTUOTTEEN JA RAKENNUSSARJAN VALMISTAJILLE Ohje koskee radio- ja telepäätelaitteita, joissa käytetään kaupallisia radiomodeemeja ja osia rakennussarjasta koottavia radiolaitteita Lopputuotteet

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Radio- ja telepäätelaitteet sekä suojauksen purkujärjestelmät

Radio- ja telepäätelaitteet sekä suojauksen purkujärjestelmät Radio- ja telepäätelaitteet sekä suojauksen purkujärjestelmät 1 Radio- ja telepäätelaitteet sekä suojauksen purkujärjestelmät Yleistä Tulliviranomainen valvoo radio- ja telepäätelaitteiden maahantuontia

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

Laki. räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus

Laki. räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähteiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

Laki. mittauslaitelain muuttamisesta

Laki. mittauslaitelain muuttamisesta Laki mittauslaitelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan mittauslaitelain (707/2011) 29, 34 :n 3 momentti ja 40 :n 2 momentti, muutetaan 2 :n 1 momentin 1 ja 2 kohta sekä 3 momentti,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen 17.12.2014 Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen Metallijohtimisten tilaajayhteyksien ja niihin kytkettyjen viestintäverkkolaitteiden teknisistä ominaisuuksista MPS 38 MPS 38 1 (9) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 204/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 8 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä

Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä 1 (5) Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä joulukuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I (OR. CODEC en) 51 EUROOPAN UNIONIN Toimielinten välinen asia: OC 75 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: 2001/0004 Neuvoston (COD) 18 päivänä heinäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILI- ÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 188/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 188/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 188/2010 vp Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Määräyksen 2 C/2015 M perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 2 C/2015 M perustelut ja soveltaminen 1 (8) 17.4.2015 Määräyksen 2 C/2015 M perustelut ja soveltaminen Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä MPS 2 C/2015 M MPS 2 C/2015 M 2 (8) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta ylitarkastaja Jari Knuuttila Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) SSTY:n EMC-seminaari 4.10.2016 Royal

Lisätiedot

Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013

Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 1 (6) Viestintävirasto 2 A/2013 M Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Tukes Tietoiskuiltapäivä 5.12.2017 Henkilönsuojainten markkinoille saattaminen Suojainpalvelut PPE Services Työturvallisuus tutkimus-

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä

Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä 1 (13) 14.1.2015 Määräyksen 15 AG/2014 M perustelut ja soveltaminen Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä MPS 15 AG/2014 M MPS 15 AG/2014 M 2 (13) Sisällys A OSA Pykäläkohtaiset

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Esityksen mukaan sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot