Kemin konsernirakenneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemin konsernirakenneselvitys"

Transkriptio

1 Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki LUOTTAMUKSELLINEN

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien kuvaus 6 Arvostuslaskelmat 26 Konsernirakennevaihtoehtojen arviointi

3 Yhteenveto /1 1. Nykyinen rakenne tarjoaa mahdollisuuksia kaupungin tuloutuksen kasvattamiseen Kemin Energia Oy:ssä ja Kemin Satama Oy:ssä on kaupungin mahdollista nostaa lisäosinkoja yhtiöiden vapaan oman pääoman sallimissa rajoissa. Kummallakin yhtiöllä on ylimääräisiä kassavaroja osinkojen maksamiseksi. Lisäksi molemmilla yhtiöillä on tulossa investointeja, jotka voitaisiin rahoittaa kaupungin myöntämillä omistajalainoilla. Tällöin kaupungin tuloutus kasvaisi korkotulojen muodossa. Jos investoinnit rahoitetaan ulkopuolisen rahoituslaitoksen lainoilla, voi kaupunki kasvattaa tuloutusta takausprovision muodossa. 2. Energian ja Veden välisellä omistusjärjestelyllä saavutettaisiin hyötyjä Näkisimme että Kemin Vesi Oy:n siirtämisellä Kemin Energia Oy:n omistukseen olisi saavutettavissa hyötyjä. Järjestelyllä pystyttäisiin kasvattamaan kaupungin yhtiöistä saamaa tuloutusta. Riippuen omistuksen siirtämisen toteuttamistavasta, Energialle syntyisi uutta velkaa josta kaupunki saisi korkotuloutusta tai Veden nykyinen omistajalaina siirtyisi Energialle ja lainaa pystyttäisiin tämän myötä jatkossa lyhentämään. Energian ja Veden omistusjärjestely mahdollistaisi yhtiöiden välisten operatiivisten synergioiden paremman hyödyntämisen sekä tulevaisuuden investointien yhteisen koordinoinnin mm. toimitilaratkaisujen osalta. 3. Holding-yhtiörakenne toisi joustavuutta tuloksen siirtoon eri yhtiöiden välillä Holding-yhtiörakenne parantaisi Veden kykyä investointien rahoitukseen ja omistajalainan lyhennysten maksuun. Holding-yhtiömallilla saavutettavat verohyödyt jäävät laskelmien perusteella melko vähäisiksi kokonaisuus huomioiden. Saavutettavia verohyötyjä rajoittavat järjestelyä toteutettaessa maksettavaksi tuleva varainsiirtovero sekä korkojen verovähennysrajoitussäännöstö. Holding-yhtiömallissa omistajatuloutusta pystyttäisiin kasvattamaan, kun holding-yhtiöön syntyisi omistajalainaa alla olevien yhtiöiden osakkeiden (tai liiketoimintojen) ostamisesta

4 Yhteenveto /2 4. Suunniteltavilla toimenpiteillä on varmistettava kaupunkikonsernin kokonaisetu Kaupunkikonsernirakennetta tulee tarkastella kokonaisuutena eikä pyrkiä optimoimaan tavoitetta yksittäisen yhtiön kannalta. Tehtyjen ratkaisujen tulisi olla ajallisesti kestäviä olosuhteiden muuttuessakin. Tulevien oletettujen hyötyjen tulisi olla riittävän suuria, jotta välittömiä kustannuksia aiheuttavia rakennejärjestelyjä olisi kannattavaa suorittaa. 5. Jatkokehityshankkeena olisi suositeltavaa selvittää yksiköiden ja yhtiöiden toiminnan tehokkuutta sekä mahdollisia keskinäisiä synergioita laajemmin kaupunkikonsernissa Tässä selvityksessä on tarkasteltu kolmea merkittävintä kaupunkikonsernin yhtiötä. On suositeltavaa laajentaa tehokkuuden ja synergiahyötyjen tarkastelu kattamaan muutkin kaupunkikonsernin yhtiöt. Hyötyjä on mahdollisesti saavutettavissa mm. eri yksiköiden/yhtiöiden sisäistä työnjakoa tarkastelemalla. Esimerkiksi rakennuttamispalveluiden toteuttamista tulisi arvioida Teollisuuskylä Oy:n ja Tilapalveluiden kesken sekä lisäksi arvioida muun teknisen palvelun roolia. Vastaavasti yhteistyötä tulisi arvioida Digipoliksen, kaupungin omien elinkeinopalveluiden sekä Kemin Matkailu Oy:n kesken. Tarkastelu olisi syytä ulottaa myös vuokrataloyhtiöön Kiinteistö Oy Itätuuleen, jossa on nykyisellään merkittävää huoneistojen vajaakäyttöä. 6. Holding-yhtiörakenteella saavutettavia hyötyä ja haittoja on suositeltavaa selvittää jatkossa tarkemmin Holding-yhtiö voisi olla nimettynä esimerkiksi Kemin Yhdyskuntapalvelut Oy ja sen omistukseen olisi mahdollista siirtää kaupunkikonsernin yhtiöitä laajemminkin. Holding-yhtiörakenteella saavutettavia hyötyä ja haittoja on suositeltavaa selvittää jatkossa tarkemmin ja kattaen kaikki kaupunkikonsernin yhtiöt

5 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet Selvityskohteena on Kemin kaupunkikonserniin kuuluvien kolmen tytäryhtiön (Kemin Energia Oy, Kemin Satama Oy ja Kemin Vesi Oy) taloudellisen kehityksen ja nykyisen omistajatuloutusrakenteen analysointi sekä eri tuloksensiirtokeinojen arviointi. Nykyinen vuosittainen tuloutus on noin 1,4 miljoonaa euroa (2014) ja se jakaantuu seuraavasti: Kemin Energia 625 TEUR, josta osinkoa 501 TEUR ja takausprovisiota 124 TEUR Kemin Satama 370 TEUR, josta osinkoa 300 TEUR ja takausprovisiota 70 TEUR Kemin Vesi 341 TEUR, joka on kokonaan korkotuottoa Kemin Energialla ja Satamalla ei ole enää omistajalainoja kaupungilta, jolloin tuloutusta ei voida tehdä korkotulojen muodossa. Energia ja Satama tulouttavat kaupungille pääasiassa osinkoina. Osingot eivät ole verotuksellisesti optimaalinen tapa tulouttaa kaupungille, sillä tilikauden tuloksesta tulee maksettavaksi verot ennen mahdollisesti tuloutettavaa osinkoa. Yhtiön maksamat korkomenot sen sijaan vähentävät verotettavaa tulosta. Näistä kolmesta yhtiöstä Kemin Vesi Oy on ainoa, jolla on kaupungin omistajalainaa. Veden kannattavuus ei kuitenkaan riitä nykyisen omistajalainan takaisinmaksuun ja yhtiö on ehdottanut kaupungille merkittävän osan lainasta muuntamiseksi omaksi pääomaksi. Kemin Vesi Oy:n verkostossa on huomattava saneerausvelka, minkä korjaamista rajoittaa kassavirran riittävyys. Toimeksiannon keskeisenä tavoitteena on Kemin kaupungin omistuksen tehostaminen aktiivisella omistajapolitiikalla sekä tehokkaalla ja taloudellisella omistamisella

6 YHTIÖIDEN TALOUDELLISEN ASEMAN JA NÄKYMIEN KUVAUS

7 Yhtiöiden nykyinen sijainti kaupunkikonsernissa Kemin Energia Oy, Kemin Satama Oy ja Kemin Vesi Oy ovat nykyisin kaupungin 100% omistamia yhtiöitä. Yhtiöt ovat suoraan kaupungin omistuksessa. Kemin Energia yhtiöitettiin vuonna 1999, Vesi yhtiöitettiin vuonna 2006 ja Satama viimeisimpänä vuonna Kemin kaupunki 100% omistus 100% omistus 100% omistus Kemin Energia Oy Kemin Satama Oy Kemin Vesi Oy

8 Yhtiökuvaus Kemin Energia Liiketoimintanäkymät Kemin Energian toiminta jakaantuu neljään toimintoon: sähkön myynti, sähkön siirto, kaukolämpötoiminta ja asennustoiminta. Liiketoimintanäkymissä ei ole minkään toiminnon osalta odotettavissa merkittäviä muutoksia lähivuosina. Sähkön myynti liiketoiminta tarkoittaa sähkön tukkumyyntiä. Sähkön vähittäismyynti on ulkoistettu Oulun sähkölle konseptilla Pohjoista voimaa! Sähkönsiirto on säänneltyä liiketoimintaa, jossa Energiaviraston sääntelee verkkoyhtiöiden tuoton kohtuullisuutta ja siten hinnoittelua. Noin kolmasosa liikevaihdosta syntyy sähkönsiirrosta. Sallittu tuotto on laskenut jopa 30 % alhaisesta korkotasosta johtuen. Kaukolämpöliiketoiminnassa yhtiö toimii luonnollisen monopolin markkinaolosuhteissa. Maaliskuun 2015 alussa yhtiö alensi lämmön kokonaishintaa asiakkaille 4 %. Valtakunnan tasolla yhtiön lämpöenergian hinnoittelu on nyt selvästi alle keskiarvon. Hintaan ei kohdistu merkittäviä toiminnallisia korotuspaineita, mutta polttoaineen mahdolliset hinnan muutokset tulevat näkymään kuitenkin suoraan hinnoittelussa. Lisäksi kaupungin yhtiölle asettamat tuloutustavoitteet voivat vaikuttaa hinnoitteluun. Kaukolämmön myynnin volyymi on ollut viime vuosina normaalia vähäisempää leudoista talvista johtuen. Tällä on ollut kuitenkin positiivinen vaikutus yhtiön tulokseen, koska kallista raskasta polttoöljyä ei ole tarvinnut käyttää. Uutta rakennuskantaa syntyy Kemissä hitaasti ja sitä kautta myynnin kasvu on ollut vähäistä. Asennustoiminta tukee yhtiön muita toimintoja, eikä siinä nähdä juurikaan kasvumahdollisuuksia. Tuloutus Kaupunki päätti tulouttaa Energialta 800 TEUR tilikaudelta 2014 ja vuodelle 2015 kaupunki on budjetoinut noin 500 TEUR tuloutuksen. Yhtiön johto kokee, että 500 TEUR on Kemin Energian kokoisella yhtiölle hieman liian korkea tuloutustavoite. Energian toimitusjohtaja Anne Salonoja on ollut mukana keskusteluissa kaupungin kanssa, joissa on pohdittu mahdollisuuksia vapaan oman pääoman tulouttamiseksi jonkin lainajärjestelyn kautta. Investoinnit Keskimääräisesti yhtiö investoi noin 1,5 MEUR sähköliiketoimintaan ja 1,1 MEUR kaukolämpöliiketoimintaan. Vuonna 2015 yhtiö investoi lisäksi Kaarihaaran sähköasemarakennukseen ja keskijännitekojeiston uusintaan 1 MEUR. Raskaan polttoöljyn kieltämisen ja käytön loppumisen seurauksena yhtiön tulee investoida kahteen pellettikattilaan kaukolämmön huippuenergian tuottamiseksi. Pellettikattiloiden investoinnit ovat noin 2-3 MEUR vuosina 2016 ja 2017 yhteensä 5-6 MEUR. Yhtiön sähköverkko on 75 % kaapeloitu, joten sähkön siirron osalta ei ole suurta investointitarvetta. Yhteistyömahdollisuudet Johto ei näe merkittäviä synergiaa synnyttäviä yhteistyömahdollisuuksia kaupunkikonsernin sisällä nykyisten yhteistyökuvioiden lisäksi. Sen sijaan johdon mukaan alueellinen yhteistyö tarjoaisi merkittäviä synergiaetuja, mm. koneissa ja tietojärjestelmissä. Sähköverkon hallinta vaatii korkeaa osaamista ja tietojärjestelmiä, joiden ylläpitäminen pienemmissä yksiköissä on kallista

9 Miljoonaa euroa Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Energia Oy - Tuloslaskelma Kemin Energia Oy:n keskeiset tulosluvut e e 2016e 2017e 2018e Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 33 % 32 % 37 % 31 % 29 % 29 % 29 % Kemin Energian liikevaihto oli tilikaudella 2014 noin 16,1 MEUR ja yhtiö tuotti liikevoittoa noin 2,4 MEUR. Yhtiön johto ennustaa liikevaihdon vakiintuvan noin 16,5 MEUR tasolle ja liikevoiton asettuvan 1,7 milj. euroon. Poistot Liikevoitto Liikevoitto-% 11 % 11 % 15 % 11 % 10 % 10 % 10 % Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätökset ja yhtiön toimittama aineisto. 20,0 16,0 Kemin Energia Oy liikevaihto ja liikevoitto e 20% 16% 12,0 8,0 4,0 0, e 2016e 2017e 2018e Liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto-% 12% 8% 4% 0%

10 Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Energia Oy Tase Kemin Energia Oy:n tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Kassa Vastaavaa yhteensä Vastattavaa OPO Kertynyt poistoero Pitkäaikainen VPO Lyhytaikainen VPO Vastattavaa yhteensä Kaupungin edustajien mukaan Energian johdon kanssa on keskusteltu vaihtoehdosta, jossa Energia Oy:n vapaata omaa pääomaa voitaisiin tulouttaa jonkinlaisen lainajärjestelyn kautta. Raskaan polttoöljyn kieltäminen aiheuttaa noin 3 MEUR vuotuisen investointitarpeen pellettikattiloihin, yhteensä 6 MEUR vuoteen 2018 mennessä. Kemin Energia maksoi tilikaudella 2013 omistajalainan takaisin Kemin Kaupungille. Kemin Energialla on taseessa huomattava kertynyt poistoero noin 16,1 milj. euroa tilikauden 2014 lopussa. Poistoero syntyy siitä, kun yhtiön tuloverotuksessa on poistettu omaisuuseriä suunnitelman mukaisia poistoja nopeammin. Täten on pienennetty vuosittaista verotettavaa tuloa ja siten maksettavia veroja. Kertynyt poistoero voidaan tulouttaa tuloksen kautta kertyneisiin voittovaroihin. Tuloutuksen yhteydessä yhteisötulovero 20% tulee maksettavaksi. Kun kertyneestä poistoerosta 16,1 milj. euroa vähennetään tulovero 20%, tuloutuksella saataisiin kertyneisiin voittovaroihin 12,9 milj. euroa. Yhtiön omavaraisuusaste on noin 67%, mikä on korkea vakaalla toimialalla toimivalle yritykselle. Pitkäaikainen vieras pääoma sisältää Kuntarahoituksen lainan lisäksi noin 2,5 MEUR sähkö- ja lämpöliittymismaksuja

11 Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Energia Oy Kassavirta Kemin Energia Oy:n operatiivinen kassavirta Liiketoiminnan rahavirta Saadut maksut Maksetut kulut Rahoituskulut netto Verot Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Operatiivinen kassavirta Kassavirtalaskelma osoittaa, että Energia Oy:n tuottama kassavirta on riittänyt hyvin kattamaan investointien vaatiman kassavirran. Tulevat pellettikattilainvestoinnit vaativat yhteensä noin 5-6 MEUR kassavirtaa, josta osa voidaan rahoittaa Kemin Energian tulorahoituksella. Yhtiö on velaton kaupungin suuntaan ja maksoi vuonna 2014 kaupungille 500 TEUR osingon. Samalla yhtiö lyhensi lainojaan 1,4 MEUR:lla. Tilikaudella 2014 yhtiön kassavarat kasvoivat tilikauden alun noin 1,7 milj. eurosta tilikauden lopun noin 3,5 milj. euroon. Tilikaudella 2014 yhtiön kassavirta oli aikaisempia vuosia vahvempi johtuen hyvästä tuloksesta sekä muutamista kertaluonteisista eristä. Yhtiöllä on tällä hetkellä (6/2015) noin 6 milj. euroa korollista vierasta pääomaa jäljellä. Viimeinen lyhennys yhteen jäljellä olevista lainoista tapahtuu vuonna 2017, mikä jälkeen yhtiön kassavirta-asema paranee huomattavasti. Nykyinen lainakanta on maksettu kokonaan pois vuonna

12 Miljoonaa euroa Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Energia Oy sähkön myynti Tuloslaskelma ja tase Sähkön myyntiliiketoiminnan keskeiset tulosluvut e e 2016e 2017e 2018e Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 64 % 65 % 61 % 52 % 50 % 50 % 50 % Kemin Energian sähkön tukkumyyntiliiketoiminnan liikevaihto oli noin 700 TEUR tilikaudella Sähkön vähittäismyynti on ulkoistettu Oulun Sähkömyynti Oy:lle, jossa Kemin Energia on osakkaana. Poistot Liikevoitto Liikevoitto-% 52 % 65 % 61 % 49 % 48 % 48 % 48 % Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätökset ja yhtiön toimittama aineisto. Sähkön myyntiliiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto e Sähkön myyntiliiketoiminnan tase ,0 0,8 0,6 0,4 100% 80% 60% 40% Vastaavaa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Kassa Vastaavaa yhteensä ,2 0, e 2016e 2017e 2018e Liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto-% 20% 0% Vastattavaa OPO Pakolliset varaukset Pitkäaikainen VPO Lyhytaikainen VPO Vastattavaa yhteensä

13 Miljoonaa euroa Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Energia Oy sähköverkkotoiminta Tuloslaskelma ja tase Sähköverkkoliiketoiminnan keskeiset tulosluvut e e 2016e 2017e 2018e Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 39 % 37 % 40 % 37 % 35 % 35 % 35 % Poistot Liikevoitto Liikevoitto-% 7 % 4 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätökset ja yhtiön toimittama aineisto. Sähköverkkotoiminta on säänneltyä liiketoimintaa. Energiavirasto sääntelee sähköverkkotoiminnan sallitun kohtuullisen tuoton määrää. Sallittu tuotto on riippuvainen korkotasosta ja nykyisessä matalan koron ympäristössä pääoman sallittu maksimituottotaso on alhaisempi. Kemin Energian sähkön verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli noin 5,1 MEUR tilikaudella Liiketoiminnassa ei ole näkyvissä merkittäviä muutoksia. Kemin alueen kasvu on vähäistä, joten uutta volyymia on haastavaa hankkia. Kemin Energian sähköverkko on suurimmaksi osaksi maakaapelia, joten siihen ei kohdistu merkittäviä investointipaineita eikä riskejä. Sähköverkon investoinnit ovat noin 1,5 MEUR vuosittain, jonka lisäksi 1 MEUR saneeraushanke vuonna Sähköverkkoliiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto e Sähköverkkoliiketoiminnan tase ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 12% 10% 8% 6% 4% Vastaavaa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Kassa Vastaavaa yhteensä ,0 0, e 2016e 2017e 2018e Liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto-% 2% 0% Vastattavaa OPO Pakolliset varaukset Pitkäaikainen VPO Lyhytaikainen VPO Vastattavaa yhteensä

14 Miljoonaa euroa Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Energia Oy asennustoiminta Tuloslaskelma ja tase Asennustoiminnan keskeiset tulosluvut e e 2016e 2017e 2018e Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 0 % 7 % -9 % 0 % 0 % 0 % 0 % Poistot Liikevoitto Liikevoitto-% 0 % 7 % -9 % 0 % 0 % 0 % 0 % Kemin Energian asennustoiminta tukee muita liiketoiminnan osa-alueita. Liikevaihtoa kertyi 2014 tilikaudella 734 TEUR ja liiketoiminto teki hieman tappiollisen tuloksen. Asennustoiminnan odotetaan tekevän nollatuloksen tulevina vuosina. Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätökset ja yhtiön toimittama aineisto. 1,0 0,8 0,6 0,4 Asennustoiminnan liikevaihto ja liikevoitto e 10% 6% 2% -2% Asennustoiminnan tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Kassa Vastaavaa yhteensä ,2 0, e 2016e 2017e 2018e Liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto-% -6% -10% Vastattavaa OPO Pakolliset varaukset Pitkäaikainen VPO Lyhytaikainen VPO Vastattavaa yhteensä

15 Miljoonaa euroa Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Energia Oy kaukolämpöliiketoiminta Tuloslaskelma ja tase Kaukolämpöliiketoiminnan keskeiset tulosluvut e e 2016e 2017e 2018e Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 28 % 29 % 37 % 28 % 26 % 26 % 26 % Poistot Liikevoitto Liikevoitto-% 11 % 11 % 19 % 11 % 11 % 11 % 11 % Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätökset ja yhtiön toimittama aineisto. Kaukolämpö liiketoiminnan liikevaihto oli 9,6 MEUR ja tilikauden tulos 1,5 MEUR vuonna Kaukolämpöliiketoiminta on Kemin Energian suurin ja tuottavin liiketoiminnan osa-alue (n. 59 % liikevaihdosta ja yli 70 % tuloksesta). Viime vuodet ovat olleet leutoja ja vaikuttaneet lämmön myyntivolyymiin. Kaukolämmön hintoja laskettiin 4 % maaliskuussa 2015, joka vaikuttaa liikevaihtoon laskevasti. Uudet rakennukset liittyvät kaukolämpöverkkoon, josta aiheutuu maltillista kasvua. Liikevaihdon oletetaan asettuvan noin 9,5 MEUR tasolle. Kaukolämmön investoinnit ovat noin 1,1 MEUR vuodessa, jonka lisäksi yhtiö investoi uusiin pellettikattiloihin noin 5-6 MEUR vuoteen 2018 mennessä. 10,0 8,0 6,0 4,0 Kaukolämpöliiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto e 20% 16% 12% 8% Kaukolämpöliiketoiminnan tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Kassa Vastaavaa yhteensä ,0 0, e 2016e 2017e 2018e Liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto-% 4% 0% Vastattavaa OPO Pakolliset varaukset Pitkäaikainen VPO Lyhytaikainen VPO Vastattavaa yhteensä

16 Yhtiökuvaus Kemin Satama Liiketoimintanäkymät Kemin Satama Oy:n liiketoiminta muodostuu pääasiassa kahdesta tuoteryhmästä: polttoaineliikenteestä (yli 20 % vienti- ja tuontitonneista) ja metsäteollisuuden liikenteestä (yli 70 % vienti- ja tuontitonneista). Nykyisellään sataman kokonaistavaraliikenne on noin tn. Liiketoimintanäkymissä ei odotettavissa merkittävää muutosta vuonna Metsäteollisuuden odotetaan pyörivän nykyisellä kapasiteetilla eikä volyymeissä oleteta tapahtuvan merkittävää muutosta. Hinnoittelussa ei juurikaan nähdä korotusmahdollisuuksia, koska lähisatamat kilpailevat suurelta osin samasta liikenteestä. Tulevaisuudessa merkittävimmät liiketoimintamahdollisuudet syntyvät kaivosteollisuuden investoinneista. Yaran Soklin kaivoksen käynnistämispäätös on merkittävä ja Kemin Sataman voittaessa malmiliikenteen kilpailutuksen syntyisi satamaan 1,5 2,0 miljoonaa tonnia uutta vuosittaista liikennettä. Kaivoksen liikenteestä kilpailevat myös muut Perämeren satamat (Oulu, Raahe ja Kokkola) Tuloutus Yhtiö tulouttaa vuonna 2015 kaupungille arviolta 400 TEUR osingonmaksuina ja 100 TEUR takausprovisioina. Pitkäntähtäimen tavoite on noin 300 TEUR tuloutus osingonjakona. Yhtiön operatiivinen kassatarve on noin 400 TEUR, joten vuoden 2014 päättyessä kassassa oli ylimääräisiä varoja noin 1,5 MEUR. Vuoden 2015 saneerausinvestointeihin nostettavan 2 MEUR lainan kaupungin omavelkaiselle takaukselle mahdollisuus asettaa takausprovisio, joka tulee arviolta olemaan 2 %. Investoinnit Vuoden 2015 aikana yhtiö saneeraa nykyistä infraa, mm. laituri 1. Saneerauksen arvioitu investointikustannus on noin 3 MEUR, joista 1 MEUR rahoitetaan yhtiön kertyneestä kassasta ja loput rahoitetaan uudella lainalla, jolle haetaan kaupungin takaus. Soklin malmiliikenteen voittaminen vaatisi arviolta yhteensä yli 30 MEUR investointeja, joista satamapalvelut MEUR ja operaattori lähes 20 MEUR. Yhteistyömahdollisuudet Sataman johto ei ole tunnistanut juurikaan synergiamahdollisuuksia muiden kaupunkikonsernin yhtiöiden kanssa. Joitakin mahdollisuuksia on löydettävissä hallintopalveluiden (laskutus, reskontra ja palkkahallinto) yhdistämisessä, jonka vaikutus korostuisi hieman lähikuntien kuntaliitoksen tapauksessa. Tietohallinto on jo keskitetty konsernitasolla. Alueelliset satamat ovat aloittaneet toimintansa yhtiömuodossa viimeistään vuoden 2015 alussa. Satamien alueellinen yhteistyö ei ole kuitenkaan todennäköinen, ellei teollisuus aja satamatoimintaa keskitetysti johonkin alueen satamista. Jos kaivosteollisuuden malmiliikennettä saataisiin Kemin Satamaan, on sataman löydettävä malmiliikenteestä vastaava operaattori, sillä Kemi Shipping Oy ei ole kiinnostunut kaivosteollisuuden palveluiden tuottamisesta

17 Miljoonaa euroa Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Satama Oy Tuloslaskelma Kemin Satama Oy:n keskeiset tulosluvut e e 2016e 2017e 2018e Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 30 % 33 % 32 % 34 % 30 % 30 % 30 % Poistot Liikevoitto Liikevoitto-% 8 % 12 % 11 % 11 % 10 % 10 % 10 % Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätökset ja Kemin Satama Oy:n talousarvio 2015 Kemin Satama Oy:n liikevaihdon on arvioitu laskevan hieman vuodesta 2014 ja vakiintuvan noin 6,4 MEUR tasolle tulevina vuosina. Mahdollinen malmiliikenteen alkaminen kasvattaisi toiminnan volyymia merkittävästi. Yhtiö teki liikevoittoa 760 TEUR vuonna Tulevina vuosina liikevoiton on arvioitu liikkuvan TEUR välillä. Yhtiön johdon mukaan toiminnassa on vain marginaalisia tehostamismahdollisuuksia. Kunnossapito on mahdollista ulkoistaa, mutta kustannusvaikutus olisi johdon mukaan epäselvä. Henkilöstössä ei arvioida tapahtuvan juurikaan muutosta toiminnan jatkuessa nykyisellään. 8,0 Kemin Satama Oy liikevaihto ja liikevoitto e 16% 6,0 4,0 2,0 0, e 2016e 2017e 2018e Liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto-% 12% 8% 4% 0%

18 Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Satama Oy Tase Kemin Satama Oy:n tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Kassa Vastaavaa yhteensä Vastattavaa OPO Pakolliset varaukset Pitkäaikainen VPO Lyhytaikainen VPO Vastattavaa yhteensä Kemin Satama Oy:llä on suuri 35 milj. euron sijoitetun vapaan pääoman rahasto (SVOP). Rahasto syntyi yhtiöittämisen yhteydessä syntyneissä käyttöomaisuuden arvonkorotuksissa. Yhtiön johdolta saatujen tietojen perusteella verottajan on asettanut 6 vuoden karenssin sijoitetun vapaan pääoman rahaston varojen palauttamiselle. Kaivosyhtiö Yara on mahdollisesti avaamassa pitkään suunniteltua Soklin fosforikaivosta Savukoskella. Yhtiö on ilmoittanut julkisuuteen päättävänsä kaivoksen avaamisesta elokuuhun 2015 mennessä. Mikäli kaivos avataan, tulee kaivoksen tuotannon käsittely, kuljetukset ja laivaus kilpailutukseen. Kemin Satama kilpailee Soklin kaivoksen tuotannon käsittelystä ja laivauksesta muiden Perämeren satamien (Oulu, Raahe ja Kokkola) kanssa. Soklin kaivostoiminnan käynnistyminen ja kilpailutuksen voittaminen vaatisi Kemin Satamalta noin MEUR investointeja vuosina , jotka tulisivat rahoitettavaksi pääasiassa ulkopuolisella rahoituksella. Tähän osuuteen voidaan kohdistaa kaupungin omavelkainen takaus, mikäli kaupungin politiikka sen sallii. Takaukselle voidaan määrittää takausprovisio, jonka kautta kaupunki voi omistajana tulouttaa sataman tulosta verotehokkaasti. Kemin Sataman investointien lisäksi yhteistyössä toimivan operaattorin tulisi investoida lähes 20 MEUR Soklin kaivoksen tuotannon käsittelyä varten. Myös muissa Sataman investoinneissa on mahdollista käyttää kaupungin omavelkaista takausta ja takausprovisiota tuloutuskeinona

19 Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Satama Oy Kassavirta Kemin Satama Oy:n operatiivinen kassavirta Liiketoiminnan rahavirta Saadut maksut Maksetut kulut Rahoituskulut netto Verot Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Operatiivinen kassavirta Kassavirtalaskelma osoittaa, että Satama Oy:n tuottama kassavirta riittää kattamaan nykyisten investointien vaatiman kassavirran. Yhtiön viime vuosien investoinnit ovat olleet vuoden 2012 malmiraideinvestointia lukuun ottamatta maltillisia. Malmiraideinvestointiin saatiin tuki 42 % investointimenoista, joka näkyy positiivisena investointien rahavirtana vuonna Yhtiö on pystynyt lyhentämään lainaansa noin miljoona euroa vuosittain ja on maksanut vuonna 2014 osinkoa kaupungille 300 TEUR. Jos Satama voittaa kilpailutuksessa olevan Yaran Soklin kaivoksen malmiliikenteen, tulee yhtiön investoida merkittävästi sataman alueeseen. Malmiliikenteen investoinnit ovat toteutuessaan merkittäviä ja nykyisellä noin euro / tonni hinnoittelulla malmiliikenneinvestoinnin takaisinmaksuaika on pitkä. Yhtiön kassa on vahvistunut kolmen vuoden tarkastelujakson aikana ja oli noin 2 MEUR vuoden 2014 päättyessä

20 Yhtiön kuvaus Kemin Vesi Liiketoimintanäkymät Kemin Vesi vastaa kaupungin vesihuollon toteuttamisesta. Toiminta jakaantuu kolmeen osaan: vesihuoltotoiminta, viemäritoiminta ja hulevesiverkoston ylläpito. Yhtiö on viimeisen viiden vuoden aikana toteuttanut merkittäviä tehostamistoimenpiteitä, joilla yhtiö on saatu kannattavaksi. Tulevina vuosina ei nähtävissä merkittävää muutosta liiketoimintanäkymissä. Veden vesitaksat on valtakunnallisella tasolla korkeita, mutta Tornion ja Rovaniemen laitosten kanssa hinnoittelu on varsin samalla tasolla. Pienemmissä naapurikunnissa on halvempi hinnoittelu. Nykyisessä hinnoittelussa on vain hieman inflaatiota korkeampi nostovara, johdon arvion mukaan noin 1 % yli inflaation. Yhtiön tavoitteena on korottaa vesimaksuja siten, että yhtiön liikevaihto pysyy nykyisellä tasolla. Kemin Vesi Oy:n toiminta-alueen väestö vähenee tulevaisuudessa ja uudet vesikalusteet kuluttavat vähemmän. Näiden seurauksena myyntivolyymin on ennakoitu tulevaisuudessa laskevan ja volyymin laskua pyritään kompensoimaan maltillisilla hinnankorotuksilla. Suurin osa (90 %) veden myynnistä syntyy yksityisiltä talouksilta ja loppu myynnistä syntyy yrityksille myydyistä vesipalveluista. Kaupungin tavoittelee mahdollisimman maltillisia hintojen korotuksia, jotta vesimaksuilla olisi mahdollisimman vähäinen vaikutus alueen elinkeinoelämään ja kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin. Uuteen vesihuoltolakiin (9/2014) on kirjattu, että hulevesivastuu on kunnalla ja kunta voi yhdessä vesilaitoksen kanssa sopia, että laitos vastaa määriteltävällä alueella hulevesien viemäröinnistä. Vesilaitos perii kunnalta yleisten alueiden hulevesien viemäröinnistä kustannuksia vastaavan maksun. Lisäksi vesilaitoksella on mahdollisuus periä kotitalouksilta hulevesimaksuja, mutta tämä ei ole ollut yhtiön tai Kemin kaupungin tavoitteena. Tuloutus Yhtiöllä on kaupungilta lainaa noin 17,5 MEUR, jonka takaisinmaksu alkuperäisen lyhennyssuunnitelman mukaisesti alkaisi vuonna Alkuperäisen lyhennyssuunnitelman mukainen 1,43 MEUR vuosilyhennys ei ole nykyisellä kassavirralla mahdollinen, vaan vaatisi yhtiön johdon arvion mukaan jopa % taksakorotuksen. Lainan korko on noin 2 % (reilu 340 TEUR vuonna 2015), joka tarkistetaan viiden vuoden välein. Seuraava tarkistus Lainojen lyhennyssuunnitelman muutoksesta on keskusteltu kaupungin konsernijaostossa (tarkempi kuvaus taseen yhteydessä). Kaupunki tavoittelee Vedeltä noin 300 TEUR vuotuista tuloutustasoa. Investoinnit Yhtiö investoi keskimääräistä enemmän vuonna 2013, jolloin jätevedenpuhdistamoon ja Kemintullin teollisuusalueen vesiverkkoon investoitiin 6 MEUR. Vuoden 2014 investointitaso oli noin 1,5 MEUR ja yhtiön johdon mukaan investoinnit pyritään lähivuosina säilyttämään tällä tasolla. Vesiverkoston korjausvelan kattamiseksi yhtiön tulisi nostaa vuotuista investointitasoa noin 500 TEUR seuraavan viiden vuoden ajaksi. Yhteistyömahdollisuudet Yhtiön johto ei koe kaupunkikonsernin sisäisten yhteistyömahdollisuuksien synnyttävän kaivattuja synergiahyötyjä. Alueellinen yhteistyö tarjoaa johdon mukaan parhaat synergiahyödyt, tällöin yhtiöt yhdistettäisiin. Nykyään on jo alueellista yhteistoimintaa vedenhankinnassa, jonka lisäksi jätevedenpuhdistamon sijainti mahdollistaisi joustavan yhteistyön. Jätevedenpuhdistamon kapasiteetti riittäisi nykyisellään myös naapurikunnille (Keminmaa ja Tervola), mikäli Kemin vuotovesimäärät saadaan investoinneilla kuriin. Nykyisellään halukkuus naapurikunnissa yhdistymiselle on vielä vähäistä, mutta mikäli tuleva lainsäädäntö aiheuttaa vedenkäsittelylle investointipaineita, uskoo yhtiön johto yhdistymiskeskustelun nousevan pinnalle

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS Liite 2 4.5.212 1 SISÄLTÖ 1. Talousmallinnuksen tavoite 2. Laskentaoletukset ja periaatteet Toiminnan volyymin kehitys Menojen kehitys Tulojen kehitys Investoinnit

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot