Kemin konsernirakenneselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemin konsernirakenneselvitys"

Transkriptio

1 Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki LUOTTAMUKSELLINEN

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien kuvaus 6 Arvostuslaskelmat 26 Konsernirakennevaihtoehtojen arviointi

3 Yhteenveto /1 1. Nykyinen rakenne tarjoaa mahdollisuuksia kaupungin tuloutuksen kasvattamiseen Kemin Energia Oy:ssä ja Kemin Satama Oy:ssä on kaupungin mahdollista nostaa lisäosinkoja yhtiöiden vapaan oman pääoman sallimissa rajoissa. Kummallakin yhtiöllä on ylimääräisiä kassavaroja osinkojen maksamiseksi. Lisäksi molemmilla yhtiöillä on tulossa investointeja, jotka voitaisiin rahoittaa kaupungin myöntämillä omistajalainoilla. Tällöin kaupungin tuloutus kasvaisi korkotulojen muodossa. Jos investoinnit rahoitetaan ulkopuolisen rahoituslaitoksen lainoilla, voi kaupunki kasvattaa tuloutusta takausprovision muodossa. 2. Energian ja Veden välisellä omistusjärjestelyllä saavutettaisiin hyötyjä Näkisimme että Kemin Vesi Oy:n siirtämisellä Kemin Energia Oy:n omistukseen olisi saavutettavissa hyötyjä. Järjestelyllä pystyttäisiin kasvattamaan kaupungin yhtiöistä saamaa tuloutusta. Riippuen omistuksen siirtämisen toteuttamistavasta, Energialle syntyisi uutta velkaa josta kaupunki saisi korkotuloutusta tai Veden nykyinen omistajalaina siirtyisi Energialle ja lainaa pystyttäisiin tämän myötä jatkossa lyhentämään. Energian ja Veden omistusjärjestely mahdollistaisi yhtiöiden välisten operatiivisten synergioiden paremman hyödyntämisen sekä tulevaisuuden investointien yhteisen koordinoinnin mm. toimitilaratkaisujen osalta. 3. Holding-yhtiörakenne toisi joustavuutta tuloksen siirtoon eri yhtiöiden välillä Holding-yhtiörakenne parantaisi Veden kykyä investointien rahoitukseen ja omistajalainan lyhennysten maksuun. Holding-yhtiömallilla saavutettavat verohyödyt jäävät laskelmien perusteella melko vähäisiksi kokonaisuus huomioiden. Saavutettavia verohyötyjä rajoittavat järjestelyä toteutettaessa maksettavaksi tuleva varainsiirtovero sekä korkojen verovähennysrajoitussäännöstö. Holding-yhtiömallissa omistajatuloutusta pystyttäisiin kasvattamaan, kun holding-yhtiöön syntyisi omistajalainaa alla olevien yhtiöiden osakkeiden (tai liiketoimintojen) ostamisesta

4 Yhteenveto /2 4. Suunniteltavilla toimenpiteillä on varmistettava kaupunkikonsernin kokonaisetu Kaupunkikonsernirakennetta tulee tarkastella kokonaisuutena eikä pyrkiä optimoimaan tavoitetta yksittäisen yhtiön kannalta. Tehtyjen ratkaisujen tulisi olla ajallisesti kestäviä olosuhteiden muuttuessakin. Tulevien oletettujen hyötyjen tulisi olla riittävän suuria, jotta välittömiä kustannuksia aiheuttavia rakennejärjestelyjä olisi kannattavaa suorittaa. 5. Jatkokehityshankkeena olisi suositeltavaa selvittää yksiköiden ja yhtiöiden toiminnan tehokkuutta sekä mahdollisia keskinäisiä synergioita laajemmin kaupunkikonsernissa Tässä selvityksessä on tarkasteltu kolmea merkittävintä kaupunkikonsernin yhtiötä. On suositeltavaa laajentaa tehokkuuden ja synergiahyötyjen tarkastelu kattamaan muutkin kaupunkikonsernin yhtiöt. Hyötyjä on mahdollisesti saavutettavissa mm. eri yksiköiden/yhtiöiden sisäistä työnjakoa tarkastelemalla. Esimerkiksi rakennuttamispalveluiden toteuttamista tulisi arvioida Teollisuuskylä Oy:n ja Tilapalveluiden kesken sekä lisäksi arvioida muun teknisen palvelun roolia. Vastaavasti yhteistyötä tulisi arvioida Digipoliksen, kaupungin omien elinkeinopalveluiden sekä Kemin Matkailu Oy:n kesken. Tarkastelu olisi syytä ulottaa myös vuokrataloyhtiöön Kiinteistö Oy Itätuuleen, jossa on nykyisellään merkittävää huoneistojen vajaakäyttöä. 6. Holding-yhtiörakenteella saavutettavia hyötyä ja haittoja on suositeltavaa selvittää jatkossa tarkemmin Holding-yhtiö voisi olla nimettynä esimerkiksi Kemin Yhdyskuntapalvelut Oy ja sen omistukseen olisi mahdollista siirtää kaupunkikonsernin yhtiöitä laajemminkin. Holding-yhtiörakenteella saavutettavia hyötyä ja haittoja on suositeltavaa selvittää jatkossa tarkemmin ja kattaen kaikki kaupunkikonsernin yhtiöt

5 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet Selvityskohteena on Kemin kaupunkikonserniin kuuluvien kolmen tytäryhtiön (Kemin Energia Oy, Kemin Satama Oy ja Kemin Vesi Oy) taloudellisen kehityksen ja nykyisen omistajatuloutusrakenteen analysointi sekä eri tuloksensiirtokeinojen arviointi. Nykyinen vuosittainen tuloutus on noin 1,4 miljoonaa euroa (2014) ja se jakaantuu seuraavasti: Kemin Energia 625 TEUR, josta osinkoa 501 TEUR ja takausprovisiota 124 TEUR Kemin Satama 370 TEUR, josta osinkoa 300 TEUR ja takausprovisiota 70 TEUR Kemin Vesi 341 TEUR, joka on kokonaan korkotuottoa Kemin Energialla ja Satamalla ei ole enää omistajalainoja kaupungilta, jolloin tuloutusta ei voida tehdä korkotulojen muodossa. Energia ja Satama tulouttavat kaupungille pääasiassa osinkoina. Osingot eivät ole verotuksellisesti optimaalinen tapa tulouttaa kaupungille, sillä tilikauden tuloksesta tulee maksettavaksi verot ennen mahdollisesti tuloutettavaa osinkoa. Yhtiön maksamat korkomenot sen sijaan vähentävät verotettavaa tulosta. Näistä kolmesta yhtiöstä Kemin Vesi Oy on ainoa, jolla on kaupungin omistajalainaa. Veden kannattavuus ei kuitenkaan riitä nykyisen omistajalainan takaisinmaksuun ja yhtiö on ehdottanut kaupungille merkittävän osan lainasta muuntamiseksi omaksi pääomaksi. Kemin Vesi Oy:n verkostossa on huomattava saneerausvelka, minkä korjaamista rajoittaa kassavirran riittävyys. Toimeksiannon keskeisenä tavoitteena on Kemin kaupungin omistuksen tehostaminen aktiivisella omistajapolitiikalla sekä tehokkaalla ja taloudellisella omistamisella

6 YHTIÖIDEN TALOUDELLISEN ASEMAN JA NÄKYMIEN KUVAUS

7 Yhtiöiden nykyinen sijainti kaupunkikonsernissa Kemin Energia Oy, Kemin Satama Oy ja Kemin Vesi Oy ovat nykyisin kaupungin 100% omistamia yhtiöitä. Yhtiöt ovat suoraan kaupungin omistuksessa. Kemin Energia yhtiöitettiin vuonna 1999, Vesi yhtiöitettiin vuonna 2006 ja Satama viimeisimpänä vuonna Kemin kaupunki 100% omistus 100% omistus 100% omistus Kemin Energia Oy Kemin Satama Oy Kemin Vesi Oy

8 Yhtiökuvaus Kemin Energia Liiketoimintanäkymät Kemin Energian toiminta jakaantuu neljään toimintoon: sähkön myynti, sähkön siirto, kaukolämpötoiminta ja asennustoiminta. Liiketoimintanäkymissä ei ole minkään toiminnon osalta odotettavissa merkittäviä muutoksia lähivuosina. Sähkön myynti liiketoiminta tarkoittaa sähkön tukkumyyntiä. Sähkön vähittäismyynti on ulkoistettu Oulun sähkölle konseptilla Pohjoista voimaa! Sähkönsiirto on säänneltyä liiketoimintaa, jossa Energiaviraston sääntelee verkkoyhtiöiden tuoton kohtuullisuutta ja siten hinnoittelua. Noin kolmasosa liikevaihdosta syntyy sähkönsiirrosta. Sallittu tuotto on laskenut jopa 30 % alhaisesta korkotasosta johtuen. Kaukolämpöliiketoiminnassa yhtiö toimii luonnollisen monopolin markkinaolosuhteissa. Maaliskuun 2015 alussa yhtiö alensi lämmön kokonaishintaa asiakkaille 4 %. Valtakunnan tasolla yhtiön lämpöenergian hinnoittelu on nyt selvästi alle keskiarvon. Hintaan ei kohdistu merkittäviä toiminnallisia korotuspaineita, mutta polttoaineen mahdolliset hinnan muutokset tulevat näkymään kuitenkin suoraan hinnoittelussa. Lisäksi kaupungin yhtiölle asettamat tuloutustavoitteet voivat vaikuttaa hinnoitteluun. Kaukolämmön myynnin volyymi on ollut viime vuosina normaalia vähäisempää leudoista talvista johtuen. Tällä on ollut kuitenkin positiivinen vaikutus yhtiön tulokseen, koska kallista raskasta polttoöljyä ei ole tarvinnut käyttää. Uutta rakennuskantaa syntyy Kemissä hitaasti ja sitä kautta myynnin kasvu on ollut vähäistä. Asennustoiminta tukee yhtiön muita toimintoja, eikä siinä nähdä juurikaan kasvumahdollisuuksia. Tuloutus Kaupunki päätti tulouttaa Energialta 800 TEUR tilikaudelta 2014 ja vuodelle 2015 kaupunki on budjetoinut noin 500 TEUR tuloutuksen. Yhtiön johto kokee, että 500 TEUR on Kemin Energian kokoisella yhtiölle hieman liian korkea tuloutustavoite. Energian toimitusjohtaja Anne Salonoja on ollut mukana keskusteluissa kaupungin kanssa, joissa on pohdittu mahdollisuuksia vapaan oman pääoman tulouttamiseksi jonkin lainajärjestelyn kautta. Investoinnit Keskimääräisesti yhtiö investoi noin 1,5 MEUR sähköliiketoimintaan ja 1,1 MEUR kaukolämpöliiketoimintaan. Vuonna 2015 yhtiö investoi lisäksi Kaarihaaran sähköasemarakennukseen ja keskijännitekojeiston uusintaan 1 MEUR. Raskaan polttoöljyn kieltämisen ja käytön loppumisen seurauksena yhtiön tulee investoida kahteen pellettikattilaan kaukolämmön huippuenergian tuottamiseksi. Pellettikattiloiden investoinnit ovat noin 2-3 MEUR vuosina 2016 ja 2017 yhteensä 5-6 MEUR. Yhtiön sähköverkko on 75 % kaapeloitu, joten sähkön siirron osalta ei ole suurta investointitarvetta. Yhteistyömahdollisuudet Johto ei näe merkittäviä synergiaa synnyttäviä yhteistyömahdollisuuksia kaupunkikonsernin sisällä nykyisten yhteistyökuvioiden lisäksi. Sen sijaan johdon mukaan alueellinen yhteistyö tarjoaisi merkittäviä synergiaetuja, mm. koneissa ja tietojärjestelmissä. Sähköverkon hallinta vaatii korkeaa osaamista ja tietojärjestelmiä, joiden ylläpitäminen pienemmissä yksiköissä on kallista

9 Miljoonaa euroa Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Energia Oy - Tuloslaskelma Kemin Energia Oy:n keskeiset tulosluvut e e 2016e 2017e 2018e Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 33 % 32 % 37 % 31 % 29 % 29 % 29 % Kemin Energian liikevaihto oli tilikaudella 2014 noin 16,1 MEUR ja yhtiö tuotti liikevoittoa noin 2,4 MEUR. Yhtiön johto ennustaa liikevaihdon vakiintuvan noin 16,5 MEUR tasolle ja liikevoiton asettuvan 1,7 milj. euroon. Poistot Liikevoitto Liikevoitto-% 11 % 11 % 15 % 11 % 10 % 10 % 10 % Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätökset ja yhtiön toimittama aineisto. 20,0 16,0 Kemin Energia Oy liikevaihto ja liikevoitto e 20% 16% 12,0 8,0 4,0 0, e 2016e 2017e 2018e Liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto-% 12% 8% 4% 0%

10 Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Energia Oy Tase Kemin Energia Oy:n tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Kassa Vastaavaa yhteensä Vastattavaa OPO Kertynyt poistoero Pitkäaikainen VPO Lyhytaikainen VPO Vastattavaa yhteensä Kaupungin edustajien mukaan Energian johdon kanssa on keskusteltu vaihtoehdosta, jossa Energia Oy:n vapaata omaa pääomaa voitaisiin tulouttaa jonkinlaisen lainajärjestelyn kautta. Raskaan polttoöljyn kieltäminen aiheuttaa noin 3 MEUR vuotuisen investointitarpeen pellettikattiloihin, yhteensä 6 MEUR vuoteen 2018 mennessä. Kemin Energia maksoi tilikaudella 2013 omistajalainan takaisin Kemin Kaupungille. Kemin Energialla on taseessa huomattava kertynyt poistoero noin 16,1 milj. euroa tilikauden 2014 lopussa. Poistoero syntyy siitä, kun yhtiön tuloverotuksessa on poistettu omaisuuseriä suunnitelman mukaisia poistoja nopeammin. Täten on pienennetty vuosittaista verotettavaa tuloa ja siten maksettavia veroja. Kertynyt poistoero voidaan tulouttaa tuloksen kautta kertyneisiin voittovaroihin. Tuloutuksen yhteydessä yhteisötulovero 20% tulee maksettavaksi. Kun kertyneestä poistoerosta 16,1 milj. euroa vähennetään tulovero 20%, tuloutuksella saataisiin kertyneisiin voittovaroihin 12,9 milj. euroa. Yhtiön omavaraisuusaste on noin 67%, mikä on korkea vakaalla toimialalla toimivalle yritykselle. Pitkäaikainen vieras pääoma sisältää Kuntarahoituksen lainan lisäksi noin 2,5 MEUR sähkö- ja lämpöliittymismaksuja

11 Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Energia Oy Kassavirta Kemin Energia Oy:n operatiivinen kassavirta Liiketoiminnan rahavirta Saadut maksut Maksetut kulut Rahoituskulut netto Verot Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Operatiivinen kassavirta Kassavirtalaskelma osoittaa, että Energia Oy:n tuottama kassavirta on riittänyt hyvin kattamaan investointien vaatiman kassavirran. Tulevat pellettikattilainvestoinnit vaativat yhteensä noin 5-6 MEUR kassavirtaa, josta osa voidaan rahoittaa Kemin Energian tulorahoituksella. Yhtiö on velaton kaupungin suuntaan ja maksoi vuonna 2014 kaupungille 500 TEUR osingon. Samalla yhtiö lyhensi lainojaan 1,4 MEUR:lla. Tilikaudella 2014 yhtiön kassavarat kasvoivat tilikauden alun noin 1,7 milj. eurosta tilikauden lopun noin 3,5 milj. euroon. Tilikaudella 2014 yhtiön kassavirta oli aikaisempia vuosia vahvempi johtuen hyvästä tuloksesta sekä muutamista kertaluonteisista eristä. Yhtiöllä on tällä hetkellä (6/2015) noin 6 milj. euroa korollista vierasta pääomaa jäljellä. Viimeinen lyhennys yhteen jäljellä olevista lainoista tapahtuu vuonna 2017, mikä jälkeen yhtiön kassavirta-asema paranee huomattavasti. Nykyinen lainakanta on maksettu kokonaan pois vuonna

12 Miljoonaa euroa Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Energia Oy sähkön myynti Tuloslaskelma ja tase Sähkön myyntiliiketoiminnan keskeiset tulosluvut e e 2016e 2017e 2018e Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 64 % 65 % 61 % 52 % 50 % 50 % 50 % Kemin Energian sähkön tukkumyyntiliiketoiminnan liikevaihto oli noin 700 TEUR tilikaudella Sähkön vähittäismyynti on ulkoistettu Oulun Sähkömyynti Oy:lle, jossa Kemin Energia on osakkaana. Poistot Liikevoitto Liikevoitto-% 52 % 65 % 61 % 49 % 48 % 48 % 48 % Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätökset ja yhtiön toimittama aineisto. Sähkön myyntiliiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto e Sähkön myyntiliiketoiminnan tase ,0 0,8 0,6 0,4 100% 80% 60% 40% Vastaavaa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Kassa Vastaavaa yhteensä ,2 0, e 2016e 2017e 2018e Liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto-% 20% 0% Vastattavaa OPO Pakolliset varaukset Pitkäaikainen VPO Lyhytaikainen VPO Vastattavaa yhteensä

13 Miljoonaa euroa Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Energia Oy sähköverkkotoiminta Tuloslaskelma ja tase Sähköverkkoliiketoiminnan keskeiset tulosluvut e e 2016e 2017e 2018e Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 39 % 37 % 40 % 37 % 35 % 35 % 35 % Poistot Liikevoitto Liikevoitto-% 7 % 4 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätökset ja yhtiön toimittama aineisto. Sähköverkkotoiminta on säänneltyä liiketoimintaa. Energiavirasto sääntelee sähköverkkotoiminnan sallitun kohtuullisen tuoton määrää. Sallittu tuotto on riippuvainen korkotasosta ja nykyisessä matalan koron ympäristössä pääoman sallittu maksimituottotaso on alhaisempi. Kemin Energian sähkön verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli noin 5,1 MEUR tilikaudella Liiketoiminnassa ei ole näkyvissä merkittäviä muutoksia. Kemin alueen kasvu on vähäistä, joten uutta volyymia on haastavaa hankkia. Kemin Energian sähköverkko on suurimmaksi osaksi maakaapelia, joten siihen ei kohdistu merkittäviä investointipaineita eikä riskejä. Sähköverkon investoinnit ovat noin 1,5 MEUR vuosittain, jonka lisäksi 1 MEUR saneeraushanke vuonna Sähköverkkoliiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto e Sähköverkkoliiketoiminnan tase ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 12% 10% 8% 6% 4% Vastaavaa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Kassa Vastaavaa yhteensä ,0 0, e 2016e 2017e 2018e Liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto-% 2% 0% Vastattavaa OPO Pakolliset varaukset Pitkäaikainen VPO Lyhytaikainen VPO Vastattavaa yhteensä

14 Miljoonaa euroa Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Energia Oy asennustoiminta Tuloslaskelma ja tase Asennustoiminnan keskeiset tulosluvut e e 2016e 2017e 2018e Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 0 % 7 % -9 % 0 % 0 % 0 % 0 % Poistot Liikevoitto Liikevoitto-% 0 % 7 % -9 % 0 % 0 % 0 % 0 % Kemin Energian asennustoiminta tukee muita liiketoiminnan osa-alueita. Liikevaihtoa kertyi 2014 tilikaudella 734 TEUR ja liiketoiminto teki hieman tappiollisen tuloksen. Asennustoiminnan odotetaan tekevän nollatuloksen tulevina vuosina. Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätökset ja yhtiön toimittama aineisto. 1,0 0,8 0,6 0,4 Asennustoiminnan liikevaihto ja liikevoitto e 10% 6% 2% -2% Asennustoiminnan tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Kassa Vastaavaa yhteensä ,2 0, e 2016e 2017e 2018e Liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto-% -6% -10% Vastattavaa OPO Pakolliset varaukset Pitkäaikainen VPO Lyhytaikainen VPO Vastattavaa yhteensä

15 Miljoonaa euroa Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Energia Oy kaukolämpöliiketoiminta Tuloslaskelma ja tase Kaukolämpöliiketoiminnan keskeiset tulosluvut e e 2016e 2017e 2018e Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 28 % 29 % 37 % 28 % 26 % 26 % 26 % Poistot Liikevoitto Liikevoitto-% 11 % 11 % 19 % 11 % 11 % 11 % 11 % Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätökset ja yhtiön toimittama aineisto. Kaukolämpö liiketoiminnan liikevaihto oli 9,6 MEUR ja tilikauden tulos 1,5 MEUR vuonna Kaukolämpöliiketoiminta on Kemin Energian suurin ja tuottavin liiketoiminnan osa-alue (n. 59 % liikevaihdosta ja yli 70 % tuloksesta). Viime vuodet ovat olleet leutoja ja vaikuttaneet lämmön myyntivolyymiin. Kaukolämmön hintoja laskettiin 4 % maaliskuussa 2015, joka vaikuttaa liikevaihtoon laskevasti. Uudet rakennukset liittyvät kaukolämpöverkkoon, josta aiheutuu maltillista kasvua. Liikevaihdon oletetaan asettuvan noin 9,5 MEUR tasolle. Kaukolämmön investoinnit ovat noin 1,1 MEUR vuodessa, jonka lisäksi yhtiö investoi uusiin pellettikattiloihin noin 5-6 MEUR vuoteen 2018 mennessä. 10,0 8,0 6,0 4,0 Kaukolämpöliiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto e 20% 16% 12% 8% Kaukolämpöliiketoiminnan tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Kassa Vastaavaa yhteensä ,0 0, e 2016e 2017e 2018e Liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto-% 4% 0% Vastattavaa OPO Pakolliset varaukset Pitkäaikainen VPO Lyhytaikainen VPO Vastattavaa yhteensä

16 Yhtiökuvaus Kemin Satama Liiketoimintanäkymät Kemin Satama Oy:n liiketoiminta muodostuu pääasiassa kahdesta tuoteryhmästä: polttoaineliikenteestä (yli 20 % vienti- ja tuontitonneista) ja metsäteollisuuden liikenteestä (yli 70 % vienti- ja tuontitonneista). Nykyisellään sataman kokonaistavaraliikenne on noin tn. Liiketoimintanäkymissä ei odotettavissa merkittävää muutosta vuonna Metsäteollisuuden odotetaan pyörivän nykyisellä kapasiteetilla eikä volyymeissä oleteta tapahtuvan merkittävää muutosta. Hinnoittelussa ei juurikaan nähdä korotusmahdollisuuksia, koska lähisatamat kilpailevat suurelta osin samasta liikenteestä. Tulevaisuudessa merkittävimmät liiketoimintamahdollisuudet syntyvät kaivosteollisuuden investoinneista. Yaran Soklin kaivoksen käynnistämispäätös on merkittävä ja Kemin Sataman voittaessa malmiliikenteen kilpailutuksen syntyisi satamaan 1,5 2,0 miljoonaa tonnia uutta vuosittaista liikennettä. Kaivoksen liikenteestä kilpailevat myös muut Perämeren satamat (Oulu, Raahe ja Kokkola) Tuloutus Yhtiö tulouttaa vuonna 2015 kaupungille arviolta 400 TEUR osingonmaksuina ja 100 TEUR takausprovisioina. Pitkäntähtäimen tavoite on noin 300 TEUR tuloutus osingonjakona. Yhtiön operatiivinen kassatarve on noin 400 TEUR, joten vuoden 2014 päättyessä kassassa oli ylimääräisiä varoja noin 1,5 MEUR. Vuoden 2015 saneerausinvestointeihin nostettavan 2 MEUR lainan kaupungin omavelkaiselle takaukselle mahdollisuus asettaa takausprovisio, joka tulee arviolta olemaan 2 %. Investoinnit Vuoden 2015 aikana yhtiö saneeraa nykyistä infraa, mm. laituri 1. Saneerauksen arvioitu investointikustannus on noin 3 MEUR, joista 1 MEUR rahoitetaan yhtiön kertyneestä kassasta ja loput rahoitetaan uudella lainalla, jolle haetaan kaupungin takaus. Soklin malmiliikenteen voittaminen vaatisi arviolta yhteensä yli 30 MEUR investointeja, joista satamapalvelut MEUR ja operaattori lähes 20 MEUR. Yhteistyömahdollisuudet Sataman johto ei ole tunnistanut juurikaan synergiamahdollisuuksia muiden kaupunkikonsernin yhtiöiden kanssa. Joitakin mahdollisuuksia on löydettävissä hallintopalveluiden (laskutus, reskontra ja palkkahallinto) yhdistämisessä, jonka vaikutus korostuisi hieman lähikuntien kuntaliitoksen tapauksessa. Tietohallinto on jo keskitetty konsernitasolla. Alueelliset satamat ovat aloittaneet toimintansa yhtiömuodossa viimeistään vuoden 2015 alussa. Satamien alueellinen yhteistyö ei ole kuitenkaan todennäköinen, ellei teollisuus aja satamatoimintaa keskitetysti johonkin alueen satamista. Jos kaivosteollisuuden malmiliikennettä saataisiin Kemin Satamaan, on sataman löydettävä malmiliikenteestä vastaava operaattori, sillä Kemi Shipping Oy ei ole kiinnostunut kaivosteollisuuden palveluiden tuottamisesta

17 Miljoonaa euroa Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Satama Oy Tuloslaskelma Kemin Satama Oy:n keskeiset tulosluvut e e 2016e 2017e 2018e Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 30 % 33 % 32 % 34 % 30 % 30 % 30 % Poistot Liikevoitto Liikevoitto-% 8 % 12 % 11 % 11 % 10 % 10 % 10 % Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätökset ja Kemin Satama Oy:n talousarvio 2015 Kemin Satama Oy:n liikevaihdon on arvioitu laskevan hieman vuodesta 2014 ja vakiintuvan noin 6,4 MEUR tasolle tulevina vuosina. Mahdollinen malmiliikenteen alkaminen kasvattaisi toiminnan volyymia merkittävästi. Yhtiö teki liikevoittoa 760 TEUR vuonna Tulevina vuosina liikevoiton on arvioitu liikkuvan TEUR välillä. Yhtiön johdon mukaan toiminnassa on vain marginaalisia tehostamismahdollisuuksia. Kunnossapito on mahdollista ulkoistaa, mutta kustannusvaikutus olisi johdon mukaan epäselvä. Henkilöstössä ei arvioida tapahtuvan juurikaan muutosta toiminnan jatkuessa nykyisellään. 8,0 Kemin Satama Oy liikevaihto ja liikevoitto e 16% 6,0 4,0 2,0 0, e 2016e 2017e 2018e Liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto-% 12% 8% 4% 0%

18 Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Satama Oy Tase Kemin Satama Oy:n tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Kassa Vastaavaa yhteensä Vastattavaa OPO Pakolliset varaukset Pitkäaikainen VPO Lyhytaikainen VPO Vastattavaa yhteensä Kemin Satama Oy:llä on suuri 35 milj. euron sijoitetun vapaan pääoman rahasto (SVOP). Rahasto syntyi yhtiöittämisen yhteydessä syntyneissä käyttöomaisuuden arvonkorotuksissa. Yhtiön johdolta saatujen tietojen perusteella verottajan on asettanut 6 vuoden karenssin sijoitetun vapaan pääoman rahaston varojen palauttamiselle. Kaivosyhtiö Yara on mahdollisesti avaamassa pitkään suunniteltua Soklin fosforikaivosta Savukoskella. Yhtiö on ilmoittanut julkisuuteen päättävänsä kaivoksen avaamisesta elokuuhun 2015 mennessä. Mikäli kaivos avataan, tulee kaivoksen tuotannon käsittely, kuljetukset ja laivaus kilpailutukseen. Kemin Satama kilpailee Soklin kaivoksen tuotannon käsittelystä ja laivauksesta muiden Perämeren satamien (Oulu, Raahe ja Kokkola) kanssa. Soklin kaivostoiminnan käynnistyminen ja kilpailutuksen voittaminen vaatisi Kemin Satamalta noin MEUR investointeja vuosina , jotka tulisivat rahoitettavaksi pääasiassa ulkopuolisella rahoituksella. Tähän osuuteen voidaan kohdistaa kaupungin omavelkainen takaus, mikäli kaupungin politiikka sen sallii. Takaukselle voidaan määrittää takausprovisio, jonka kautta kaupunki voi omistajana tulouttaa sataman tulosta verotehokkaasti. Kemin Sataman investointien lisäksi yhteistyössä toimivan operaattorin tulisi investoida lähes 20 MEUR Soklin kaivoksen tuotannon käsittelyä varten. Myös muissa Sataman investoinneissa on mahdollista käyttää kaupungin omavelkaista takausta ja takausprovisiota tuloutuskeinona

19 Yhtiöiden taloudellinen asema ja kehitysnäkymät Kemin Satama Oy Kassavirta Kemin Satama Oy:n operatiivinen kassavirta Liiketoiminnan rahavirta Saadut maksut Maksetut kulut Rahoituskulut netto Verot Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Operatiivinen kassavirta Kassavirtalaskelma osoittaa, että Satama Oy:n tuottama kassavirta riittää kattamaan nykyisten investointien vaatiman kassavirran. Yhtiön viime vuosien investoinnit ovat olleet vuoden 2012 malmiraideinvestointia lukuun ottamatta maltillisia. Malmiraideinvestointiin saatiin tuki 42 % investointimenoista, joka näkyy positiivisena investointien rahavirtana vuonna Yhtiö on pystynyt lyhentämään lainaansa noin miljoona euroa vuosittain ja on maksanut vuonna 2014 osinkoa kaupungille 300 TEUR. Jos Satama voittaa kilpailutuksessa olevan Yaran Soklin kaivoksen malmiliikenteen, tulee yhtiön investoida merkittävästi sataman alueeseen. Malmiliikenteen investoinnit ovat toteutuessaan merkittäviä ja nykyisellä noin euro / tonni hinnoittelulla malmiliikenneinvestoinnin takaisinmaksuaika on pitkä. Yhtiön kassa on vahvistunut kolmen vuoden tarkastelujakson aikana ja oli noin 2 MEUR vuoden 2014 päättyessä

20 Yhtiön kuvaus Kemin Vesi Liiketoimintanäkymät Kemin Vesi vastaa kaupungin vesihuollon toteuttamisesta. Toiminta jakaantuu kolmeen osaan: vesihuoltotoiminta, viemäritoiminta ja hulevesiverkoston ylläpito. Yhtiö on viimeisen viiden vuoden aikana toteuttanut merkittäviä tehostamistoimenpiteitä, joilla yhtiö on saatu kannattavaksi. Tulevina vuosina ei nähtävissä merkittävää muutosta liiketoimintanäkymissä. Veden vesitaksat on valtakunnallisella tasolla korkeita, mutta Tornion ja Rovaniemen laitosten kanssa hinnoittelu on varsin samalla tasolla. Pienemmissä naapurikunnissa on halvempi hinnoittelu. Nykyisessä hinnoittelussa on vain hieman inflaatiota korkeampi nostovara, johdon arvion mukaan noin 1 % yli inflaation. Yhtiön tavoitteena on korottaa vesimaksuja siten, että yhtiön liikevaihto pysyy nykyisellä tasolla. Kemin Vesi Oy:n toiminta-alueen väestö vähenee tulevaisuudessa ja uudet vesikalusteet kuluttavat vähemmän. Näiden seurauksena myyntivolyymin on ennakoitu tulevaisuudessa laskevan ja volyymin laskua pyritään kompensoimaan maltillisilla hinnankorotuksilla. Suurin osa (90 %) veden myynnistä syntyy yksityisiltä talouksilta ja loppu myynnistä syntyy yrityksille myydyistä vesipalveluista. Kaupungin tavoittelee mahdollisimman maltillisia hintojen korotuksia, jotta vesimaksuilla olisi mahdollisimman vähäinen vaikutus alueen elinkeinoelämään ja kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin. Uuteen vesihuoltolakiin (9/2014) on kirjattu, että hulevesivastuu on kunnalla ja kunta voi yhdessä vesilaitoksen kanssa sopia, että laitos vastaa määriteltävällä alueella hulevesien viemäröinnistä. Vesilaitos perii kunnalta yleisten alueiden hulevesien viemäröinnistä kustannuksia vastaavan maksun. Lisäksi vesilaitoksella on mahdollisuus periä kotitalouksilta hulevesimaksuja, mutta tämä ei ole ollut yhtiön tai Kemin kaupungin tavoitteena. Tuloutus Yhtiöllä on kaupungilta lainaa noin 17,5 MEUR, jonka takaisinmaksu alkuperäisen lyhennyssuunnitelman mukaisesti alkaisi vuonna Alkuperäisen lyhennyssuunnitelman mukainen 1,43 MEUR vuosilyhennys ei ole nykyisellä kassavirralla mahdollinen, vaan vaatisi yhtiön johdon arvion mukaan jopa % taksakorotuksen. Lainan korko on noin 2 % (reilu 340 TEUR vuonna 2015), joka tarkistetaan viiden vuoden välein. Seuraava tarkistus Lainojen lyhennyssuunnitelman muutoksesta on keskusteltu kaupungin konsernijaostossa (tarkempi kuvaus taseen yhteydessä). Kaupunki tavoittelee Vedeltä noin 300 TEUR vuotuista tuloutustasoa. Investoinnit Yhtiö investoi keskimääräistä enemmän vuonna 2013, jolloin jätevedenpuhdistamoon ja Kemintullin teollisuusalueen vesiverkkoon investoitiin 6 MEUR. Vuoden 2014 investointitaso oli noin 1,5 MEUR ja yhtiön johdon mukaan investoinnit pyritään lähivuosina säilyttämään tällä tasolla. Vesiverkoston korjausvelan kattamiseksi yhtiön tulisi nostaa vuotuista investointitasoa noin 500 TEUR seuraavan viiden vuoden ajaksi. Yhteistyömahdollisuudet Yhtiön johto ei koe kaupunkikonsernin sisäisten yhteistyömahdollisuuksien synnyttävän kaivattuja synergiahyötyjä. Alueellinen yhteistyö tarjoaa johdon mukaan parhaat synergiahyödyt, tällöin yhtiöt yhdistettäisiin. Nykyään on jo alueellista yhteistoimintaa vedenhankinnassa, jonka lisäksi jätevedenpuhdistamon sijainti mahdollistaisi joustavan yhteistyön. Jätevedenpuhdistamon kapasiteetti riittäisi nykyisellään myös naapurikunnille (Keminmaa ja Tervola), mikäli Kemin vuotovesimäärät saadaan investoinneilla kuriin. Nykyisellään halukkuus naapurikunnissa yhdistymiselle on vielä vähäistä, mutta mikäli tuleva lainsäädäntö aiheuttaa vedenkäsittelylle investointipaineita, uskoo yhtiön johto yhdistymiskeskustelun nousevan pinnalle

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN ENERGIA JA VESI. LGR-Consulting Oy Jouko Luukkonen

HAAPAVEDEN ENERGIA JA VESI. LGR-Consulting Oy Jouko Luukkonen HAAPAVEDEN ENERGIA JA VESI LGR-Consulting Oy Jouko Luukkonen 9.3.2017 HAAPAVEDEN ENERGIA OY Kaupunki omistaa 100 % Energia ostetaan Vapolta, sopimus on voimassa 12/2025 saakka Kaukolämmön hinta edullinen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kuntakonsernin teknisen sektorin rakenteen ja toiminnan kehittäminen Valittujen toimintojen rakennevaihtoehtojen kuvaus ja arvonmääritys Tiivistelmä 52X117750 VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS Liite 2 4.5.212 1 SISÄLTÖ 1. Talousmallinnuksen tavoite 2. Laskentaoletukset ja periaatteet Toiminnan volyymin kehitys Menojen kehitys Tulojen kehitys Investoinnit

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004 Tilinpäätös 1.1. 31.12. Elisa Oyj Tilinpäätös 10.2.2005 1 Elisan vuosi Vuosi ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous Hallituksen esitys omistajakunnille Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous 17.1.217 Esitys omistajakunnille 1. Osakkaiden SVOP-sijoituksen tekeminen yhtiöön -------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot