Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen hestö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Työn tuottavuus Sote-p alveluissa paranee Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Toimenpiteet / vastuuhe Tuottavuus paranee vä Lyytikäinen/Remes/Svahn hintään 1,0 % Keskeisten suoritteiden defla toidut kustannukset laskevat 1%: Kotihoidon asiakaspalvelut unnin hinta Kotihoidon asiakaspalvelut unnin hinta - kotihoidon asiakaspalvelutu ntihinta - lastensuojelun asikaskohtai set kokonaiskustannukset ja - terveysasemakäynti : 73,09 /h : 73,18 /h Muutos: +0,12% Tulos toteutuu. Lastensuojelun asiakaskoh taiset kokonaiskustannuks et (sis. sosiaalihuoltolain mu kaiset asiakkaat ja kustannu kset): 1-9/2015: (defl. v rahan arvoon) 1-9/2016: (-5,1%) Tulos toteutuu : 72,32 /h (defl. v rahan arvoon) : 70,89 /h Muutos: -1,90% Tulos toteutui. Lastensuojelun asiakaskoh taiset kokonaiskustannuks et (sis. sosiaalihuoltolain mu kaiset asiakkaat ja kustannu kset): 1-12/2015: (defl. v rahan arvoon) 1-12/2016: (+1 %) Tulos ei toteutunut. Terveysasemakäynnin hint a Terveysasemakäynnin hint a ,4 (defl. v rahan arvoon) (defl. v rahan arvoon) ,0 Muutos % - 3, Muutos % - 3,1

2 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Toimenpiteet / vastuuhe Tulos toteutuu. Tulos toteutui. Keskeiset TATU-ohjelma an liittyvät Sosiaali- ja ter veystoimen toimenpiteet ovat toteutuneet. Toteutuneet toimenpiteet. Toimialan toimintakate on vähintään alkuperäis en talousarvion mukain en -719,4 milj. euroa Toimintakate, M Toimintakate alkuperäisessä talousarviossa -719,4 milj. e ur. Toimintakate ,1 milj. eur sisältäen HUS er ikoissairaanhoidon vuoden ylijäämän palautuksen 8, 9 milj. eur. Toimintakate Alkuper. TA -719,4 milj. eur TP ,5 milj. eur Tulos toteutui. Vuoden lopussa toimintakatte en ennustetaan olevan -722,2 milj. euroa sisältäen HUS :n erikoissairaanhoidon vuod en 2015 ylijäämän palautuks en. Vuoden 2016 ennakoitua ylijäämäpalautusta, 9,9 milj. euroa ei ole huomioitu ennus teessa. Alkuperäinen talousarvio ei p idä sisällään tuki- ja velvoitet yöllistämistä, joiden osalta ku stannukset toteutuvat perheja sosiaalipalveluissa. Näitä v astaava määrärahasiirto 3,05 5 milj. euroa toteutetaan toim intavuoden aikana. Tulos toteutuu. Tilakustannukset/asukas alenevat 1 % edellisestä vuodesta. Tilakustannukset/asukas. Tunnuslukua lasketaan tilant eesta : 94,50 /asukas 2016: 103,24 /asukas (+ 9, 2 %) 2 Espoon uuden sairaalan vuo krat kasvattavat toimialan vu okria.

3 HUS:n tuottavuus kasv aa vähintään 1,5 % / v uosi Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Toimenpiteet / vastuuhe Tulos ei toteudu Espoon erikoissairaanho idon menojen kasvua hill itään. Palvelusopimuksen deflatoitu arvo. HUS:n palvelusopimus /a sukas HUS:n palvelusopimus /a sukas Svahn Palvelusopimuksen defla toitu arvo asukasta kohti l askee 1,5%. Vuoden 2015 ylijäämän hyvit ys 8,9 milj. saatu 6/ /asukas / asukas Muutos -6,2 % Vuoden 2015 ylijäämän hyvit ys 8,9 milj. saatu 6/2016, ja vuoden 2016 hyvitys 14,0 mi lj. saatu 1/ /asukas / asukas Muutos -9,0% HYVITYS HUOMIOITUNA V UODELLE 2015* menot ovat 674 /a sukas, kun huomioidaan hyvitys (3/4) menot ovat 680 /a sukas, kun menoista poisteta an vuoden 2015 hyvitys (3/4) Muutos +0,9 % HYVITYS HUOMIOITUNA V UODELLE 2015* menot ovat 914 / asukas, kun huomioidaan hyvitys menot ovat 890 / asukas, kun menoista poistet aan vuoden 2015 hyvitys Muutos-2,7 % Tulos ei toteudu Tulos toteutui. Espoon sosiaali- ja terv eystoimen houkuttelevu us työvoimavajealojen a mmatteihin paranee Kelpoisuuden täyttävien h akijoiden määrä kasvaa t yövoimavajealoilla. Hakijoiden määrä avointa vak anssia kohden seuraavissa a mmattiryhmissä: lääkärit, sos iaalityöntekijät, hammashoitaj at, sairaanhoitajat. Tulos toteutuu, mikäli arvioitu 2016 ylijäämänpala utus (9,9 milj) toteutuu. Lääkärit 1-10/2015 1,3. Lääkärit 1-10/2016 1,4. Sosiaalityöntekijät 1-10/2015 1,8. Sosiaalityöntekijät 1-10/2016 1,6. Lääkärit 1-12/2015 1,4. Lääkärit 1-12/2016 1,9. Sosiaalityöntekijät 1-12/2015 1,7. Sosiaalityöntekijät 1-12/2016 1,5. 3

4 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Toimenpiteet / vastuuhe Hammashoitajat 1-10/2015 6,3. Hammashoitajat 1-10/2016 7,2. Hammashoitajat 1-12/2015 6,5. Hammashoitajat 1-12/2016 7,7. Sairaanhoitajat 1-10/2015 9, 0. Sairaanhoitajat 1-10/ ,1. Sairaanhoitajat 1-12/ ,2. Sairaanhoitajat 1-12/ ,9. Vaihtuvuus vähenee työv oimavajealoilla. Vaihtuvuus ammattiryhmissä : lääkärit, sosiaalityöntekijät, hammashoitajat ja sairaanho itajat. Tavoite toteutuu lääkärien, hammashoitajien ja sairaan hoitajien osalta, mutta ei so siaalityöntekijöiden osalta. Lääkärit ,62 %. Lääkärit ,26 %. Sosiaalityöntekijät ,26 %. Sosiaalityöntekijät ,99 %. Tavoite toteutuu lääkärien, hammashoitajien ja sairaan hoitajien osalta, mutta ei so siaalityöntekijöiden osalta. Lääkärit ,25%. Lääkärit ,83 %. Sosiaalityöntekijät ,86%. Sosiaalityöntekijät ,28%. Sairaanhoitajat ,0 6 %. Sairaanhoitajat ,3 7 %%. Hammashoitajat , 97 %. Hammashoitajat , 20 %. Sairaanhoitajat ,3 8%. Sairaanhoitajat ,0 0%. Hammashoitajat , 72%. Hammashoitajat , 17%. Työhyvinvointimatriisin lu kuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi Tavoite toteutuu lääkärien, sairaanhoitajien ja hammas hoitajien osalta, mutta ei so siaalityöntekijöiden osalta. Työhyvinvointimatriisin lukua rvo saadaan vuoden 2017 al ussa. Tavoite toteutuu lääkärien, sairaanhoitajien ja hammas hoitajien osalta, mutta ei so siaalityöntekijöiden osalta. Tyhymatriisin lukuarvo saada an helmi-maaliskuussa

5 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Toimenpiteet / vastuuhe Terveysperusteisia poiss aoloja on enintään 13 pv /htv (Vuoden 2012 lähtöarvo on 18,3 päivää / hety övuosi) (ltava alenema vu oteen 2012 verrattuna on 20 %) Terveysperusteiset poissaolo t päivää/ htv. Sotet seuraa lis äksi: lyhyet (1-3pv) sairauspo issaolot % palvelusuhdepäiv istä Terveysperusteisia poissaoloj a tammi-syyskuussa 2015 on ollut 16,5 päivää/htv. Tavoite tammi-syyskuulle on 14,7 päivää/htv. Toteuma tammi-syyskuussa 2016 on 16,7 päivää/htv. Toimialalla seurataan myös l yhyitä (1-3 päivää) sairauspo issaoloja. Terveysperusteisia poissaoloj a tammi-joulukuussa 2015 on ollut 16,8 päivää/htv. Tavoite tammi-syyskuulle on 14,6 päivää/htv. Toteuma tammi-joulukuussa 2016 on 17,3 päivää/htv. Toimialalla seurataan myös l yhyitä (1-3 päivää) sairauspo issaoloja. Maahanmuuttajataustai sten työntekijöiden osuu s hestöstä kasvaa Maahanmuuttajataustaist en työntekijöiden osuus h estöstä kasvaa. Maahanmuuttajataustaisten t yöntekijöiden osuus hes töstä, %. Tavoite ei toteudu. Maahanmuuttaja taustaisen h estön osuus hestös tä tammi-syyskuussa 2015 o li 8,54 %. Maahanmuuttaja taustaisen h estön osuus hestös tä tammi-syyskuussa 2016 o li 8,63 %. Tavoite ei toteudu. Maahanmuuttaja taustaisen h estön osuus hestös tä tammi-joulukuussa 2015 o li 8,86 %. Maahanmuuttaja taustaisen h estön osuus hestös tä tammi-joulukuussa 2016 o li 8,56 %. Hetyön tuottavuus p aranee 1,0 %. Oman ja vuokratyövoiman h etyövuosien määrä yhte ensä suhteessa kohdeväestö ön. (palveluostojen muutosten va ikutus hetyövuosien mää rään arvioidaan) Tavoite toteutuu. 1-9/2015 hetyövuodet ov at 2178, /2016 hetyövuodet ov at 2267,96. (Tavoitetasolla h etyövuodet olisivat enim millään 2190 ). Tavoite ei toteudu. Tavoite ei toteutunut. 1-12/2015 hetyövuodet o vat 3222, /2016 hetyövuodet o vat 3644,4. (Tavoitetasolla he työvuodet olisivat enimm illään 3240,8). Tavoite ei toteudu. 5

6 Sosiaali- ja terveystoimi Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espo o järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yht eistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittäm isessä ja käyttöönotossa. Terveysasemien palvel ukyky paranee Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Toimenpiteet / vastuuhe Odotusaika kiireettömäl T3 (kolmas kiireetön vastaan Kiireetön aika T3: Kiireetön aika T3: Svahn le vastaanotolle on kork ottoaika), terveysaseman me eintaan 17 pv. diaani lokakuussa Tammi 15 pv Tammi 15 pv Helmi 19 pv Maalis 24 pv Huhti 19 pv Touko 16 pv Kesä 15 pv Heinä 15 pv Elo 12 pv Syys 13 pv Loka 15 pv Tulos toteutuu (kaup unkitasoisesti enintään 17 pv ). Helmi 19 pv Maalis 24 pv Huhti 19 pv Touko 16 pv Kesä 15 pv Heinä 15 pv Elo 12 pv Syys 13 pv Loka 15 pv Marras 19 pv Joulu 27 pv Tulos toteutui (tavoit e kaupunkitasoisesti enintään 17 pv lokakuussa). 6

7 Ikäihmiset saavat apua ja kuntoutusta niin että he pystyvät asumaan k otonaan Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Toimenpiteet / vastuuhe Kotona asuvien 75-vuot ta täyttäneiden osuus o n vuoden lopussa vähin tään 92,3 %. Kotona asuvat 75 vuotta täytt äneet tilanteessa Kotona asuvien yli 75 vuotiai den (ei sisällä sairaalassa PA H paikkaa odottavia) osuus ol i syyskuussa 92,3 %. Kotona asuvien 75 vuotta täy ttäneiden %-osuus 91,9 % 2015 Lyytikäinen Tulos toteutuu. 92,5 % 2016 Tarve lasten ja nuorten kiireellisiin sijoituksiin v ähenee, erityisenä koh deryhmänä vuoti aat. Sijoitettuina olevien last en ja nuorten osuus ikäl uokasta on pienempi ku in vuonna SIjoitettujen lasten ja nuorten osuus ikäluokasta yhteensä. Sijoitettujen 0-12-vuotiaiden osuus ikäluokasta. Kiireellisesti sijoitettujen vuotiaiden osuus ikäluokast a. Sijoitettujen vuotiaiden osuus ikäluokasta. Kiireellisesti sijoitettujen vuotiaiden osuus ikäluokas ta v ja v sijoitetuttu jen lasten ja nuorten osuus vuoden keskiväestöstä, ku m v: 1 9 /2015: 0,54% (kiireellise sti sijoitettujen osuus 0,20%) 1 9 /2016: 0,52% (kiireellise sti sijoitettujen osuus 0,12%) v: Tulos toteutui v ja v sijoitetuttu jen lasten ja nuorten osuus vuoden keskiväestöstä, ku m v: 1 12 /2015: 0,61% (kiireelli sesti sijoitettujen osuus 0,24 %) 1 12 /2016: 0,57% (kiireelli sesti sijoitettujen osuus 0,14 %) v: Remes Palvelujen digitalisointia l isätään ja käyttöä edistet ään kustannusvaikuttava sti. Kirjautumisten määrä Espoon sähköisiin sote-palveluihin k asvaa 25 %. 1 9 /2015: 1,90% (kiireellise sti sijoitettujen osuus 0,55%) 1 9 /2016: 2,11% (kiireellise sti sijoitettujen osuus 0,58%) Sijoitettujen ja kiireellisesti sijoitettujen lasten ja nuor ten osuus on vähentynyt vuotiaiden ikäluokassa ja kääntynyt kasvuun vuotiaiden ikäluokassa. T ulos ei toteudu. Toimeentulotuen sähköiste n hakemusten osuus 9/2015: 7 36,4 % 1 12 /2015: 2,08% (kiireelli sesti sijoitettujen osuus 0,65 %) 1 12 /2016: 2,39% (kiireelli sesti sijoitettujen osuus 0,83 %) Sijoitettujen ja kiireellisesti sijoitettujen lasten ja nuor ten osuus on vähentynyt vuotiaiden ikäluokassa ja kääntynyt kasvuun vuotiaiden ikäluokassa. T ulos ei toteutunut. Toimeentulotuen sähköiste n hakemusten osuus 12/2015: 34,7 % (vuoden kes kiarvo 35,7 %) Remes/Svahn

8 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Toimenpiteet / vastuuhe Toimeentulotuen hakemuksis ta sähköisiä vähintään 50 %. 9/2016: 42,9 % Tavoite ei to teudu Terveyskeskusasioinneista s ähköisiä vähintään 10 %. Lastenneuvolan ajanvarauksi sta sähköisiä vähintään 30 %. Lastenneuvoloiden sähköis ten ajanvarausten osuus 9/2015: ei vertailutietoa (seur anta 2016 alk.) 9/2016: 17,9 % Tavoite ei to teudu Terveysasemien sähköine n ajanvaraus (rokotukset, o mpeleet) ajalla tehty 34 % ( 6075 kpl/18072 kpl ) 12/2016: 20,1 % (vuoden kes kiarvo 40,5 %) Tavoite ei tot eudu Lastenneuvoloiden sähköis ten ajanvarausten osuus 12/2015: ei vertailutietoa (seu ranta 2016 alk.) 12/2016: 24,1 % (vuoden kes kiarvo 23,8 %) Tavoite ei tot eudu Terveysasemien sähköine n ajanvaraus (rokotukset, o mpeleet) ajalla tehty 39 % ( kpl/ kpl ) Terveyasemilla tavoitteena ol lut yli 50 % ko. ajanvarauksis ta sähköisiä. Tavoite ei tote utunut 8

9 Sosiaali- ja terveystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana me tropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliiken neyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan koht aamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttit arjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Sosiaali- ja terveydenhu ollon palvelujen järjestä misessä luodaan kustan nusvaikuttavia tapoja lis ätä omaa tuotantoa täy dentävää järjestö- ja yr itystoimintaa. Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Toimenpiteet / vastuuhe Palvelusetelin käyttö Palvelujen määrä, joissa mah Remes/Lyytikäinen dollisuus käyttää palvelusete Perhe- ja sosiaalipalvelut (my Perhe- ja sosiaalipalvelut (my kohteet lisääntyvät ja liä, kpl. önnettyjen palveluseteleiden önnettyjen palveluseteleiden käytön volyymi (, k määrää pystytään seuraama määrää pystytään seuraama Myönnettyjen palvelusetelien an vain manuaalisesti. Asiak an vain manuaalisesti. Asiak pl) kasvaa määrä yhteensä, kpl. asmäärä ja kirjanpidon toteu asmäärä ja kirjanpidon toteu ma saadaan järjestelmistä): ma saadaan järjestelmistä): Myönnettyjen palvelusetelien arvo yhteensä, euroa. Lapsiperheiden perhetyö: Lapsiperheiden perhetyö: 1-9/ asiakasta, / asiakasta, / asiakasta, / asiakasta, Vammaisten palvelut (he kohtainen apu): 1-9/ asiakasta, / asiakasta, Palveluseteleiden käyttö on k okonaistarkastelussa lisäänt ynyt perhe- ja sosiaalipalvelu issa. Kirjanpidon menokertymä ja suoritteet eivät kaikilta osin k ohdistu samaan kauteen. 9 Vammaisten palvelut (he kohtainen apu, päätöksen om aavat asiakkaat): 1-12/ asiakasta (käy ttäneitä 276), / asiakasta (käy ttäneitä 357), Palveluseteleiden käyttö on k okonaistarkastelussa lisäänt ynyt perhe- ja sosiaalipalvelu issa.

10 Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Toimenpiteet / vastuuhe Vanhustenpalvelut palveluide n määrä, jossa mahdollisuus käyttää palveluseteliä Vanhustenpalvelut palveluide n määrä, jossa mahdollisuus käyttää palveluseteliä Maahanmuuttajien koto utuminen ylläpitää kaup ungin elinvoimaisuutta s ekä turvaa jatkossa työv oiman saatavuuden. Maahanmuuttajien osuus asiakkaista eri palveluis sa vastaa paremmin heid än osuutta väestöstä huo mioiden palvelutarpeen e rot. Varaudutaan turvapaikan hakijoiden määrän kasvu n vaikutuksiin kaikissa pa lveluissa. Palvelujen kohdistuminen on selvitetty keskeisissä palvelu issa. Toteutuneet toimenpiteet. 1-9/2015 : : 7 Myönnettyjen palvelusetelien arvo yhteensä: 1-10/2015: /2016: Tavoite toteutuu. Palveluiden kohdistumisen s elvittelytyö kesken. Tavoite toteutuu. Maahanmuuttajayksikön res ursseja on kasvatettu vastaa maan kasvanutta asiakasmä ärää. 1-12/2015 : /2016: 7 Myönnettyjen palvelusetelien arvo yhteensä: 1-12/2015: /2016: Tavoite toteutui. Palveluiden kohdistuminen o n selvitetty keskeisissä palve luissa. Tavoite toteutui. Maahanmuttajayksikön resur sseja on kasvatettu vastaam aan kasvanutta asiakasmäär ää. Lytikäinen/Remes/Svahn Lyytikäinen/Remes/Svahn Tavoite toteutuu. Tavoite toteutui. 10

11 Sosiaali- ja terveystoimi Riskit Kaupungin riskienhallintapolitiikan mukaan toimialojen ja yksiköiden tulee kartoittaa toimintaansa ja tavoitteitaan uhkaavia riskejä säännöllisesti. Tavoitteita uhkaavien riski en kartoituksen tulokset koostetaan (tai se tehdään) tähän omaan korttiinsa. Riskeinä kuvataan näkökulmittain ne merkittävimmät epävarmuudet, asiat ja olosuh teet, jotka voivat vaarantaa tulostavoitteiden tai tavoitteiden saavuttamisen. Riskien vakavuutta arvioidaan suoraviivaisesti värisymbolien avulla. Riskit kirjataan mahdollisimman käytännönläheisesti ja selkeästi. Myös riskien hallintaan liittyvät toimenpiteet kuvataan lyhyesti ja siten, että asian ydin käy selvästi esille. Ris kit ja hallintatoimenpiteet on kirjattava julkaisukelpoisessa muodossa. (Toimialatason riskikortteja hyödynnetään raportoinnissa muiden tuloskorttien tapaan.) Linkki riskienhallintapolitiikkaan: Apuväline tarkempaan riskikartoitukseen: Näkökulma Resurssit ja johtam inen Tavoitteiden toteutumista uhkaavat ris kit Kasvaviin lakisääteisiin asiakastarpeisiin vastaaminen ei ole mahdollista kehyksen puitteissa. Arvio riskin merkitt ä- vyydestä Tavoitteiden toteutumista uhkaavien ris kien hallinta - Talouden kehitystä seurataan aktiivisesti ja korjaaviin toimiin ryhdytään mahdollisim man varhain. - Tuottavuutta parantavien toimenpiteiden ja rakenteellisten uudistusten toimeenpano varmistetaan. Arvio Arvio Lisätiedot & Liitteet Espoon kas vavasta ja ik ääntyvästä väestöstä se kä edelleen jatkuneesta taloustaant umasta huol imatta sosia ali- ja tervey stoimen talo uden tasapa ino onnistutt iin säilyttäm ään edistäm ällä tuottavu utta paranta via toimia se kä rakentee llisia uudistu ksia. 11

12 Näkökulma Resurssit ja johtam inen Tavoitteiden toteutumista uhkaavat ris kit Valtion budjetin leikkaukset nostavat vähi mmäisturvan tarvetta (toimeentulotuki). Arvio riskin merkitt ä- vyydestä Tavoitteiden toteutumista uhkaavien ris kien hallinta Arvio Talouden kehitystä seurataan aktiivisesti. Taloudelline n taantuma näkyi kasva vina toimeen tulotuen me noina. Arvio Lisätiedot & Liitteet Resurssit ja johtam inen Yksityisen terveyspalvelujen Kela-tukien l eikkaus lisää palvelujen kysyntää kaupun gin tarjoamissa palveluissa (terveysasem at, suun terveydenhuolto). - Talouden kehitystä seurataan aktiivisesti. - Pyritään vaikuttamaan palvelujen kysyntä än asiakasohjauksen kautta. Terveyspalv eluiden lisää ntyneeseen kysyntään p ystyttiin vast aamaan talo usarvion pui tteissa. Asukkaat ja palvel ut Vanhuspalvelujen ja lastensuojelun raken teelliset muutokset eivät toteudu suunnite llussa laajuudessa. - Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan aktiivisesti ja korjaaviin toimenpiteisin ryhd ytään tarvittaessa. Vanhuspalv eluiden ja la stensuojelu n rakenteelli sia muutoks ia toteutettii n vuonna suunnitel lusti. Asukkaat ja palvel ut Terveyspalveluissa kysynnän kasvu johta a jonotusaikojen pidentymiseen. - Palvelujen saavutettavuutta seurataan ak tiivisesti. Terveyspalv eluiden lisää ntyneeseen kysyntää py styttiin vasta amaan talou sarvion puitt eissa lyhent äen odotusa ikoja. 12

13 Näkökulma Elinvoima, kilpailu kyky ja kestävä ke hitys Tavoitteiden toteutumista uhkaavat ris kit Palvelusetelien hallintajärjestelmän käyttö önotto ei edisty aikataulussa. Arvio riskin merkitt ä- vyydestä Tavoitteiden toteutumista uhkaavien ris kien hallinta - Tilanteen aktiivinen seuranta. - Käyttöönoton tukea hankitaan ostopalvel una. Arvio Arvio Lisätiedot & Liitteet Palvelusetel ien käyttö lis ääntyi. Vanh usten palvel uissa myönn ettyjen palve luseteleiden arvo kasvoi edellisestä vuodesta 32 prosenttia y li 2 milj. euro on. Myös Va mmaispalvel uiden henkil ökohtaisen a vun palvelui ssa palvelus etelin käyttö kasvoi edelli seen vuotee n verrattuna. 13

(täydennetään) Toimintakate, M. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta.

(täydennetään) Toimintakate, M. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden ja vuoden 2016 tulostavoitteet Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Keskeisten suoritteiden deflatoidut kustannukset laskevat 1%. - Kotihoidon asiakaspalvelutuntihinta

Sosiaali- ja terveystoimi Keskeisten suoritteiden deflatoidut kustannukset laskevat 1%. - Kotihoidon asiakaspalvelutuntihinta 2017 Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2016 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta

Sosiaali- ja terveystoimi Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta 2016 Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 9.6.2017 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Valtuuston strategiaseminaari 22.4.2015, Valtuustotalo Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. 2014 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen 2015 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2014 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Reaalimenot/asukas. Tulostavoite ei toteudu.

Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Reaalimenot/asukas. Tulostavoite ei toteudu. 2014 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet/vastuuhenkilö Seuranta I Seuranta II Vh: Titta Tossavainen Tulosyksikkö on osallistunut

Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet/vastuuhenkilö Seuranta I Seuranta II Vh: Titta Tossavainen Tulosyksikkö on osallistunut Seurantaraportti 30.4.2014 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö / Tuloskortti 2014: Resurssit ja Johtaminen Kaupunkikonserni n talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen 2016 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen 2017 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

SITO: Resurssit ja johtaminen

SITO: Resurssit ja johtaminen SITO: Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet (Espoo-tarina)

Lisätiedot

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen 2014 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. : Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelukeskus Resurssit ja johtaminen

Kaupunkisuunnittelukeskus Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

SOTET Tuloskortin seuranta 4/2015

SOTET Tuloskortin seuranta 4/2015 SOTET Tuloskortin seuranta 4/ Tuloskortin seuranta Palvelujen saatavuus Mittari Tavoite taso loka marras joulu tammi helmi maalis huhti Hyvä palvelujen saatavuus PESO/ Aikuisten toimeentulotuen käsittelyaika

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti YLEISHALLINTO. Konserniesikunta. 1. Resurssit ja johtaminen

ESPOON KAUPUNKI Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti YLEISHALLINTO. Konserniesikunta. 1. Resurssit ja johtaminen Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti Konserniesikunta YLEISHALLINTO Konserniesikunta 1. Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö

Lisätiedot

Espoo-tarina ja maahanmuuttajat - muutamia poimintoja kaupungin strategiasta

Espoo-tarina ja maahanmuuttajat - muutamia poimintoja kaupungin strategiasta Espoo-tarina ja maahanmuuttajat - muutamia poimintoja kaupungin strategiasta Teemu Haapalehto Maahanmuutto- ja monikulttuurisuusasioiden päällikkö Monikulttuuriasiain neuvottelukunta 9.10.2013 Espoon visio

Lisätiedot

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen 2017 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelukeskus Resurssit ja johtaminen

Kaupunkisuunnittelukeskus Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen 2016 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri

Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri 2014 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen 2014 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. tavoittet: Espoo

Lisätiedot

Tulostavoite / kaupungin yhteinen tulostavoite. Kaupungin tuottavuus paranee vähintään 1 %.

Tulostavoite / kaupungin yhteinen tulostavoite. Kaupungin tuottavuus paranee vähintään 1 %. Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Tulos / kaupungin toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutuminen tilannekuva helmikuu Strategiajohtaja Jorma Valve Valtuustoseminaari

Espoo-tarinan toteutuminen tilannekuva helmikuu Strategiajohtaja Jorma Valve Valtuustoseminaari Espoo-tarinan toteutuminen tilannekuva helmikuu 2017 Strategiajohtaja 15.2.2017 Valtuustoseminaari Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki,

Lisätiedot

Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen

Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen Konserniesikunta Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen 2017 - Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.2016 Espoolaisen johtamisen kulmakivet Johtaminen luo edellytykset

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen 2016 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen

Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Tulos / Mittari / arviointikriteeri

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen 2016 - Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Suomenkielisen tulosyksikkö 07.11.2016 2016 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen

Lisätiedot

Konserniesikunta. Resurssit ja johtaminen

Konserniesikunta. Resurssit ja johtaminen Konserniesikunta Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen.

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Päämäärä Oma Valtuustokauden valtuustokau tavoitteet (Espoostrategia) den tavoite Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1 Mittari / Tulostavoite arviointikriteeri / tavoite 31.10

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen 2014 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. : Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten

Lisätiedot

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen. Päämäärä

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen. Päämäärä 2014 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden Oma valtuustokauden

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Suomenkielinen varhaiskasvatus 01.02.2017 2016 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää

Lisätiedot

Espoo-tarina - päivitys - toteutuminen tilannekuva helmikuu lautakunnan evästykset Espoo-tarinan päivitykseen

Espoo-tarina - päivitys - toteutuminen tilannekuva helmikuu lautakunnan evästykset Espoo-tarinan päivitykseen Espoo-tarina - päivitys - toteutuminen tilannekuva helmikuu 2017 - lautakunnan evästykset Espoo-tarinan päivitykseen Espoo-tarina 1.1 päivitys Asukkaiden osallistaminen; Mun Espoo on -kysely 27.8. 31.10.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% 2015-2016 Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 23 946-3 083

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoite: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Tekninen keskus Resurssit ja johtaminen

Tekninen keskus Resurssit ja johtaminen 2015 - Tekninen keskus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - joulukuu 2010

Osavuosikatsaus tammi - joulukuu 2010 Osavuosikatsaus tammi - joulukuu 21 Ta 21 Talous muutos Tot. 1-12 Tot. % Tot. % Sj Tot. % Mka Tot. % Ni Ennuste Liikevaihto 73 53 72 75 589 16 13,5 Toimintakulut 74 862 128 77 27 944 13,1 Henkilöstökulut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu 2011

Osavuosikatsaus tammikuu 2011 Osavuosikatsaus tammikuu 211 Ta 211 Tot. 1-1 Ennuste Liikevaihto 76 534 368 5 726 191 7,5 78 19 216 5 91 381 6,5 1, 42 431 784 3 234 478 7,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 2 75 41 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 18.01.2017 Sivu 1 / 1 115/2017 00.02.02 15 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI 1 4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Teknisen ja ympäristötoimen valtuustokauden ja vuosikohtaiset tavoitteet Taulukossa kaupunkiyhteiset tulostavoitteet on merkitty lihavoidulla kursiivilla ja tulostavoitteet

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 15.11.2016 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 143 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristötoimen valtuustokauden ja kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2014 tavoitteet

Teknisen ja ympäristötoimen valtuustokauden ja kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2014 tavoitteet Teknisen ja ympäristötoimen valtuustokauden ja kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2014 tavoitteet 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen valtuustokauden tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen 25.11.2013

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.3.217] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot