Imatran kaupungin omistajapolitiikka sisältäen konserniohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imatran kaupungin omistajapolitiikka sisältäen konserniohjeet 1.2.2011"

Transkriptio

1 Imatran kaupungin omistajapolitiikka sisältäen konserniohjeet

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä Omistajapolitiikan tarkoitus ja tavoite Konserniohjeiden tarkoitus ja tavoite Konserniohjeen soveltamisala Konserniohjeiden ja sitovuus Toimivallan jako konserniohjauksessa Toiminnan ja talouden suunnittelu ja konserniraportointi Edustajien valinta tytäryhteisöjen hallintoelimiin Toimintaohjeiden antaminen tytäryhteisöjen hallintoelimiin nimetyille kaupungin edustajille Konserniyhtiöiden edustajien konserniohjauspäivä Konsernirahoitus ja sijoitukset Neuvotteluvelvoitteet Riskienhallinta Henkilöstöpolitiikka Hankinnat Konsernipalvelut Konsernin tarkastus ja valvonta Tiedottaminen konsernia koskevissa asioissa...12 Liite 1: Tytäryhteisöjen, kuntayhtymien, säätiöiden ja osakkuusyhteisöjen omistusosuudet

3 IMATRAN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA SISÄLTÄEN KONSERNIOHJEET 1. Yleistä Konserniyhteisöt harjoittavat kaupungin toiminnan kannalta strategisesti tärkeää toimintaa, kaupungille muutoin kuuluvaa palvelutoimintaa tai tukevat sitä. Lisäksi yhteisöt voivat hallita kaupungin kannalta merkittävää omaisuutta tai niillä on strateginen merkitys kaupungin kehittämiseksi. Yhtiö- tai kuntayhtymämuotoinen toiminta voi olla myös tapa järjestää kuntien välistä yhteistoimintaa. Kaupunkikonsernin omistajapolitiikka on konsernin johtamisväline. Omistajapolitiikka koostuu omistajastrategiasta ja konserniohjauksesta. Omistajastrategiassa linjataan ne tehtävät ja toiminnot, joissa kaupunki on mukana omistajana ja/tai sijoittajana. Omistajastrategian kautta asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungin liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille. Konserniohjaus on konsernijohdon väline konsernin toimintayksikköjen tehokkaaseen ja tulokselliseen ohjaukseen. Tämä tapahtuu omistajaohjauksella, jolla tarkoitetaan kunnan edustajien päätösvallan käytön ohjaamista yhtiökokouksissa tai vastaavissa toimielimissä. Konserniohjaus pitää sisällään ohjeiden antamisen kunnan toimielimille, viranhaltijoille tai tytäryhteisöille Omistajapolitiikan tarkoitus ja tavoite Omistajapolitiikan tavoitteena on omistamisen kohteen pitkäjänteinen kehittäminen ja tukeminen siten, että omistaminen tai siitä luopuminen saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Omistajapolitiikka koskee koko kaupunkikonsernia, johon kuuluu kaupunkiorganisaation lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Omistajapolitiikan ja konserniohjeiden periaatteet sekä menettelytavat on esitetty tässä asiakirjassa. Kaupunginvaltuusto päättää ja hyväksyy omistajastrategian. Omistajastrategiassa määritellään omistajapoliittiset linjaukset. Omistajapoliittiset linjaukset sisältävät omistukselle asetettavat tuotto- ja muut tavoitteet, pääoman käytön ja palvelutuotannon tuotantovälineiden hankinnan periaatteet. 2. Konserniohjeiden tarkoitus ja tavoite Konserniohjeilla luodaan puitteet ensisijaisesti Imatran kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle Imatran kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan 3

4 soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa. Konserniohjeella pyritään kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen sekä kaupungin ja tytäryhteisön välisen tiedonkulun tehostamiseen. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla Konserniohjeen soveltamisala Konserniohjeet koskevat kaupunkia ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kuntayhtymissä ja kaupungin osakkuusyhteisöissä kaupungin edustajien tulee pyrkiä siihen, että konserniohjeiden periaatteita noudatetaan. Imatran kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joissa kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta. Osakkuusyhteisöillä tarkoitetaan kirjanpitolain 1:7-8 :ien tarkoittamaa omistusyhteysyritystä ja osakkuusyritystä. Mitä jäljempänä määrätään kaupungin tytäryhteisöistä, koskee myös soveltuvin osin osakkuusyhteisöjä ja kuntayhtymiä. Liitteessä 1 on lueteltu Imatran kaupungin tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt ja ne kuntayhtymät, joissa Imatran kaupunki on jäsenenä. Konsernirakenteen muuttuessa liite 1 päivitetään kaupungin tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Kaupunginhallitus määrittelee talousarvion valmistelun yhteydessä ne yhteisöt, jotka laativat talousarvion sekä keskeiset taloudelliset että toiminnalliset tavoitteet, joiden raportointi toteutetaan osana seurantajärjestelmää Konserniohjeiden ja sitovuus Näitä konserniohjeita sovelletaan Imatran kaupunkikonsernissa sen jälkeen kun Imatran kaupunginvaltuusto on ohjeet hyväksynyt. Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kunnan määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen yhtiökokouksissa ja hallituksissa sekä muiden tytäryhteisöjen vastaavissa toimielimissä. Kuntakonsernissa hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu. 4

5 Käyttäessään omistajaohjausta kunta ottaa huomioon kutakin yhteisöä koskevaan lainsäädäntöön sisältyvän yhteisön omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. Omistajaohjausta tulee käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide ei tuota yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhteisön toisen omistajan kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate). Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevien säännösten kuten yhteisö- tai kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa pakottavaa lainsäädäntöä. Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti konserniohjeessa erikseen mainituille tahoille (esim. konsernin esikunnan hallintoon ja kaupunginjohtajalle). Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta. 3. Toimivallan jako konserniohjauksessa Kaupunginvaltuusto määrittelee kaupungin ja kaupunkikonsernin strategiset linjaukset; määrittelee strategisten linjausten perusteella kaupungin konserniohjauksen; vahvistaa tytäryhteisöjen omistajapolitiikan kannalta keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet; nimeää edustajat kuntayhtymien valtuustoihin, hallituksiin ja muihin vastaaviin toimielimiin; hyväksyy konserniohjeet. Kaupunginhallitus vastaa kaupunginvaltuustolle sen asettamien strategisten linjausten täytäntöönpanosta konsernissa; nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin; nimeää kaupungin edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin ja vastaaviin toimielimiin; 5

6 raportoi valtuustolle tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta kaupungin tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten yhteydessä; antaa tarvittaessa kaupunginvaltuustolle selvityksiä tytäryhtiöiden toiminnasta; antaa tarvittaessa ohjeet yhtiökokouksissa tai vastaavissa toimielimissä kaupunkia edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin; vastaa konsernin sisäisen valvonnan järjestämisestä. Konsernijaosto seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen, kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen toimintaa, joissa Imatran kaupunki on mukana; raportoi kaupunginhallitukselle kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen, kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen, joissa Imatran kaupunki on mukana, toiminnan ja talouden poikkeamista. Lautakunnat vastaavat erityistoimialaansa kuuluvista tehtävistä ja kaupungin omistajastrategisten linjausten toteuttamisesta yhteistyössä tytäryhteisöjen kanssa; tekevät tarvittaessa omistajastrategiasta toimenpide-ehdotuksia konsernijaostolle. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin omistajapolitiikkaa; seuraa kokonaisuutena konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoi tarvittaessa kaupunginhallitukselle ja konsernijaostolle; seuraa kaupunkikonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä konsernijaostolle; 6

7 Konsernin esikunta ja t valmistelee tytär- ja osakkuusyhteisöjä koskevat asiat kaupunginhallitukselle ja konsernijaostolle; tukee kaupunginjohtajaa konsernin johtamisen ja valvonnan järjestämisessä; konsernin esikunnan ja toimialajohtajien vastuualueet on määritelty erillisessä liitteessä (liite 2). 4. Toiminnan ja talouden suunnittelu ja konserniraportointi Toiminnan ja talouden suunnittelu Kaupunginhallitus hyväksyy taloushallinnon valmistelemat talousarvion ja taloussuunnitelman sekä ohjeet tytäryhteisöille. Tytäryhteisön hallitus hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman tavoitteineen ja investointiohjelmineen. Talousarvioon tulee sisällyttää toiminnanohjauksen kannalta keskeiset mittarit ja tunnusluvut, joilla tytäryhteisöjen toiminnan kannattavuutta, vaikuttavuutta ja talouden tilaa arvioidaan. Valtuusto vahvistaa kaupungin talousarvion yhteydessä omistajapolitiikan kannalta keskeiset tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Yksityiskohtaiset ohjeet kunkin yhteisön suunnitelmien rakenteesta ja aikataulusta antaa taloushallinto. Raportoinnin sisältö Tytäryhteisöt raportoivat kaupunginhallitukselle osavuosikatsausten yhteydessä. Taloushallinto antaa ohjeet tytäryhteisöjen raportoinnin aikatauluista ja raportoinnin periaatteista. Riippumatta yhteisökohtaisten ohjeiden sisällöstä ja aikataulusta, on jokainen tytäryhteisö velvollinen raportoinnissaan omaaloitteisesti huolehtimaan siitä, että raportit sisältävät olennaisen tiedon yhteisön riskien hallinnan sekä tavoitteiden ja taloudellisen aseman seurannan kannalta. 7

8 Konsernitilinpäätös Kaikkien tytäryhteisöjen tilikausi on kalenterivuosi. Tytäryhteisöt järjestävät kirjanpitonsa siten, että niiden tilinpäätöksistä voidaan laatia konsernitilinpäätös taloushallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. 5. Edustajien valinta tytäryhteisöjen hallintoelimiin Tytäryhteisöjen hallituksiin ja vastaaviin toimielimiin jäseniksi valitaan konsernin strategiat ja toiminnan hyvin tuntevia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita taikka ulkopuolisia asiantuntijoita, ellei yhteisöjen säännöissä tai sopimuksissa yms. ole muuta määritelty. Valittavien henkilöiden pätevyys, kokemus ja esteellisyyttä koskevat säännökset otetaan huomioon kaupungin edustajia tytäryhteisöjen hallintoelimiin valittaessa. Lisäksi tulisi huomioida edustajia nimettäessä Imatran kaupungin sopimusohjausmalli, josta voi aiheutua roolien päällekkäisyys. 6. Toimintaohjeiden antaminen tytäryhteisöjen hallintoelimiin nimetyille kaupungin edustajille Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa ohjeet kaupunkia tytäryhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kaupunginhallituksen nimeämien edustajien tehtävänä on arvioida asiakohtaisesti toimintaohjeiden tarvetta. Kaupunginhallituksen toimintaohje tulee edustajan pyytää kuitenkin aina, kun käsiteltävänä on merkittäviä taloudellisia riskejä koskeva tai periaatteellisesti merkittävä asia. Toimintaohjeita annettaessa noudatetaan yritys- ja liikesalaisuuksien osalta julkisuuslainsäädännössä edellytettyä salassapitovelvoitetta. 7. Konserniyhtiöiden edustajien konserniohjauspäivä Konserniyhtiöihin ja yhteisöihin valituille luottamushenkilöille ja virkamiehille järjestetään vähintään kerran vuodessa yhteinen konserniohjauspäivä. Tilaisuuden järjestää konsernijaosto ja puheenjohtajana toimii konsernijaoston puheenjohtaja. 8

9 8. Konsernirahoitus ja sijoitukset Konsernitili Tytäryhteisöt liittyvät konsernitilin jäseniksi. Tytäryhteisö voi taloushallinnon luvalla valita konsernin linjasta poikkeavia pankkipalveluja. Vieraan pääoman hankinta Tytäryhteisöt hankkivat pitkäaikaisen vieraan pääomansa yhteistyössä taloushallinnon kanssa. Yksityiskohtaiset ohjeet pitkäaikaisen vieraan pääoman hankinnan kilpailuttamisesta antaa taloushallinto. Tytäryhteisöjen tulee hakea pitkäaikaiselle vieraalle pääomalleen kaupungin takaus, ellei valtion takausta tai erityistakausta ole saatavissa tai jos takausta ei muusta syystä tarvita. Taloushallinto voi hyväksyä poikkeavan, esimerkiksi kiinteistökiinnitykseen perustuvan vakuusjärjestelyn. Tytäryhteisöt voivat niille myönnetyn luottolimiitin puitteissa ottaa konsernitililtä lyhytaikaista luottoa taloushallinnon antamien yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti. Varojen sijoittaminen Konserniyhteisöt sijoittavat kassavaransa konsernitilin kautta. Tytäryhteisökonserni voi taloushallinnon luvalla ottaa ja antaa keskinäisiä sisäisiä luottoja sekä sijoittaa kassavaransa em. pääsäännöstä poikkeavalla tavalla. Pääomasijoituksia tytäryhteisöt voivat tehdä ainoastaan toimialansa ja kunnan toimialan mukaisiin tarkoituksiin. Kaupunginhallitus antaa tytäryhteisöille toimintaohjeet tapauskohtaisesti, jos yhteisössä käsiteltävä asia vaatii oman pääoman ehtoista sijoitusta tai vakuutta tai muuta vastaavaa sitoumusta tytäryhteisön ulkopuoliseen kohteeseen. 9

10 9. Neuvotteluvelvoitteet Tytäryhteisöjen tulee pyytää kaupunginhallituksen ennakkokannanotto seuraavista toimenpiteistä: tytäryhteisön perustaminen; yhteisön toiminta-ajatuksen muuttaminen; yhteisön toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa kuntaan; yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muuttaminen; toimintaan nähden merkittävät investoinnit; kiinteistö- ja yrityskaupat; osakkeiden merkintä, mikäli osakkeiden ostamista ja omistamista ei erityisesti ole annettu yhtiön tehtäväksi; varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen vain epäsuorasti liittyvät investoinnit ja niiden rahoitus; toimintaan nähden merkittävän omaisuuden tai oikeuksien hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen; merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiötä sitovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen; muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavallisin ehdoin tehtävät sopimukset yhtiön ja sen osakkeenomistajan tai hallituksen jäsenen välillä, kyseisten sopimusten muuttaminen sekä sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen; periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset muutokset; yhtiökokoukselle tehtävä tavanomaisesta poikkeava voitonjakoehdotus; yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen. 10

11 10. Riskienhallinta Tytäryhteisön tulee säännöllisesti osavuosiraportoinnin yhteydessä arvioida tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeiset riskit, riskien toteutumisen todennäköisyys sekä toteutumisen vaikutukset. Lisäksi konserniyhteisön tulee huolehtia riskienhallintaa koskevan tiedon oikea-aikaisesta välittämisestä talousjohtajalle. Talousjohtaja antaa tytäryhteisöille tarvittavat yksittäiset ja yleiset ohjeet riskienhallinnasta. Talousjohtaja vastaa riskienhallinnan valvonnasta ja seurannasta konsernitasolla. Tytäryhteisöjen vakuutukset hankitaan keskitetysti talousjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti. 11. Henkilöstöpolitiikka Tytäryhteisöt noudattavat soveltuvin osin kaupungin henkilöstöstrategiaa. Tapauksissa, joissa tulee tehtävien hoidossa työnjakojärjestelyjä tytäryhteisöjen ja konsernin emon välillä, henkilöstöön liittyvät asiat sovitaan erillisin sopimuksin. 12. Hankinnat Tytäryhteisöt noudattavat soveltuvin osin kaupungin hankintastrategiaa. 13. Konsernipalvelut Tapauskohtaisesti arvioidaan, mitkä tukipalvelut ovat sellaisia, että konsernin kokonaisedun kannalta tehokkainta on järjestää palvelu keskitetysti. 14. Konsernin tarkastus ja valvonta Konsernivalvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginjohtaja ja konsernin esikunta. Valvonnan kohteena on tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi. Konsernijohto voi määritellä yhtiöiden toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia varten tunnuslukuja ja mittareita, joilla tytäryhteisöjen toiminnan 11

12 kannattavuutta, vaikuttavuutta ja talouden tilaa kuntakonsernissa voidaan arvioida. Tytäryhteisöjen sisäinen valvonta järjestetään noudattaen yhtenäisiä sisäisen valvonnan toimintaperiaatteita kaupungin kanssa. Sisäinen tarkastus avustaa kaupunginjohtajaa konsernin valvonnan toteuttamisessa ja sillä on oikeus saada tehtävänsä toteuttamista varten tytäryhteisöiltä tarvittavat tiedot. Kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa tytäryhteisöjen toimintaa haluamassaan laajuudessa. Tarkastuslautakunta huolehtii kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastamisen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunnan tehtäviin ja toimivaltuuksiin kuuluu koko kaupunkikonsernin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi. Tarkastuslautakunnan tekemää arviointia varten tulee kiinnittää huomiota tunnuslukujen ja mittareiden asettamiseen, joilla kaupungin ja tytäryhteisöjen toimintaa arvioidaan. Yhtiöt ovat velvollisia antamaan tarkastuslautakunnalle, kaupungin sisäiselle tarkastukselle ja kaupungin tilintarkastajalle tarpeelliset tiedot ja avustamaan niiden saamisessa. Tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi tulee valita kaupungin tilintarkastaja/tilintarkastusyhteisö. Tytäryhteisöillä voi olla myös toinen tilintarkastaja konsernitilintarkastajan lisäksi. 15. Tiedottaminen konsernia koskevissa asioissa Kaupungin tulee kuntalain mukaisesti sopivin tavoin tiedottaa tytäryhteisöjen toiminnasta niiden hoitaessa kunnallisia tehtäviä. Tytäryhteisön puolesta tiedottamisesta vastaa yhteisön hallitus ja toimitusjohtaja. 12

13 Liite 1: Tytäryhteisöjen, kuntayhtymien, säätiöiden ja osakkuusyhteisöjen omistusosuudet. TYTÄRYHTEISÖT Osakeyhtiöt Omistusosuus Imatran YH-Rakennuttaja Oy/alakonserni 96,90 %. Ukonranta Oy. AsOy Imatran Lemmikki. AsOy Imatran Marioninpolku. AsOy Imatran Omenatarha. AsOy Imatran Torninkulma Imatran vuokra-asunnot Oy 93,13 % Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy/alakonserni 55,85 %. Imatran Seudun Aluekehitys Oy Imatran Seudun Yritystilat Oy/alakonserni 100,00 %. KiOy Imatran Seudun Tietotalo. KiOy Imatran Alakatu 18. KiOy Imatran Kanavakatu 9. KiOy Imatran Koskenlinkki. KiOy Imatran Koskikeskus. KiOy Imatran Muovikuja 3. KiOy Imatran Nauhakuusenkatu 8. KI Oy Imatran Sukkulakatu 12. Ki Oy Imatran Karhumäenkatu 71 Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt Kiinteistö Oy Hentun-Liisa 100,00 % Kiinteistö Oy Imatran Kerhomäki 100,00 % Kiinteistö Oy Mansikkakumpu 68,00 % Kiinteistö Oy Mansikkahaka 60,70 % Kiinteistö Oy Villakarelia 100,00 % KUNTAYHTYMÄT Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 39,19 % Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 24,16 % Etelä-Karjalan liitto kuntayhtymä 24,14 % Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä 4,84 % 13

14 OSAKKUUSYHTEISÖT Osakeyhtiöt Imatran Energia Oy 25,00 % Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy 23,30 % Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt Kiinteistöosakeyhtiö Imatran Keskusasema 35,50 % Asunto Oy Ahomansikka 24,70 % Säätiöt Imatran ajoharjoitteluratasäätiö 35,70 % Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö 33,33 % Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö 31,25 % Etelä-Karjalan Pelastuslaitos (yhteistoimintasopimus) Imatran Seudun Sähkö Oy 11,94 % KPK / THH Oy KPK / ICT Oy osakkeita kpl osakkeita kpl 14

15 Liite 2: Konserniohjauksen viranhaltijoiden vastuutaulukko 1 Kuntayhtymät Vastuullinen toimiala Viranhaltija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä sosiaali- ja terveystoimi sosiaali- ja terveysjohtaja Etelä-Karjalan liitto konsernin esikunta kaupunginjohtaja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä sivistystoimi Itä-Suomen Päihdehuollon ky sosiaali- ja terveystoimi sosiaali- ja terveysjohtaja Etelä-Karjalan Pelastuslautakunta

16 Liite 2: Konserniohjauksen viranhaltijoiden vastuutaulukko 2 Yhtiö/yhteisö Vastuullinen toimiala Viranhaltija Imatran Seudun kehitysyhtiö Oy konsernin esikunta kaupunginjohtaja Imatran YH-Rakennuttaja Oy konsernin esikunta talousjohtaja Imatran Vuokra-asunnot Oy konsernin esikunta hallintojohtaja Imatran Seudun Yritystilat Oy konsernin esikunta hallintojohtaja Työnvuoksi ry sosiaali- ja terveystoimi sosiaali- ja terveysjohtaja Elävä Kaupunkikeskustat ry Imatran kaupunkikeskustat ry Etelä-Karjalan kauppakamari konsernin esikunta kaupunginjohtaja Suomi-Venäjä-seuran Etelä- Suomen piiri ry Etelä-Karjalan Kuntoutumissäätiö Etelä-Karjalan Kuntoutumissäätiön edustajisto konsernin esikunta konsernin esikunta konsernin esikunta hallintojohtaja kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö Saimaan satamien neuvottelukunta Etelä-Karjalan poliisin neuvottelukunta Kiinteistö Oy Imatran Keskusasema Kiinteistö Oy Mansikkalan Virastotalo konsernin esikunta kaupunginjohtaja Kiinteistö Oy Hentunliisa Kiinteistö Oy Imatran Kerhomäki

17 Liite 2: Konserniohjauksen viranhaltijoiden vastuutaulukko 3 Yhtiö/yhteisö Vastuullinen toimiala Viranhaltija Kiinteistö Oy Villakarelia Kiinteistö Oy Imatran Koskenlinkki Kiinteistö Oy Imatran Seudun Tietotalo Saimaan Tukipalvelut Oy konsernin esikunta talousjohtaja Mansikkalan Kiinteistöhuolto Oy As. Oy Imatran Mansikkahaka As. Oy Imatran Mansikkakumpu As. Oy Mansikka-Salpa As. Oy Imatran Omenatarha As. Oy Ahomansikka Imatran Palvelutaloyhdistys ry sosiaali- ja terveystoimi sosiaali- ja terveysjohtaja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy sosiaali- ja terveystoimi sosiaali- ja terveysjohtaja Lastensuojelun keskusliitto sosiaali- ja terveystoimi sosiaali- ja terveysjohtaja Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö Itä-Suomen suomalaisvenäläisen koulun säätiö sivistystoimi sivistystoimi Itä-Suomen Yliopistoseura sivistystoimi Lappeenrannan teknillisen yliopiston alueellinen neuvottelukunta Lappeenrannan teknillisen yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Imatran toimipiste Imatran kesäyliopistotoimikunta konsernin esikunta sivistystoimi sivistystoimi kaupunginjohtaja

18 Liite 2: Konserniohjauksen viranhaltijoiden vastuutaulukko 4 Yhtiö/yhteisö Vastuullinen toimiala Viranhaltija Etelä-Karjalan maakunnalliset museokokoukset sivistystoimi Imatra Big Band Festival ry konsernin esikunta kaupunginjohtaja Suomen kotiseutuliitto ry sivistystoimi Suomen Museoliitto ry sivistystoimi Suomen Musiikkioppilaitosten liitto ry Imatran Lentokentän Kannatusyhdistys ry sivistystoimi Etelä-Karjalan Jätehuolto Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimus Oy Ilmansuojeluyhdistys ry Saimaan Kalastusalueen valtuuskunta Vuoksen vesialueen käyttöä ja hoitoa valvova neuvottelukunta Immalanjärven yhteisten vesialueiden osuuskunta Imatran Energia Oy Imatran Seudun Sähkö Oy konsernin esikunta kaupunginjohtaja Maakaasuyhdistys ry Energiateollisuus ry Imatran Ajoharjoittelusäätiö Kaakkois-Suomen Pelastusalan liitto ry Kuntarahoitus Oyj konsernin esikunta talousjohtaja Maakunnallinen hankintatoimi konsernin esikunta talousjohtaja Suomen Asiakastieto Oy konsernin esikunta talousjohtaja

19 Liite 2: Konserniohjauksen viranhaltijoiden vastuutaulukko 5 Yhtiö/yhteisö Vastuullinen toimiala Viranhaltija Veteraaniasiain toimikunta sosiaali- ja terveystoimi sosiaali- ja terveysjohtaja Tuulikallion laite ja väestösuojan käyttökatselmustilaisuudet Imatran seudun seutuyhteistyön työvaliokunta konsernin esikunta kaupunginjohtaja

20 IMATRAN KAUPUNGIN KUNTAYHTEISTYÖN TOIMINTAMALLI 1. Lähtökohdat ja tavoitteet Imatran kaupunki tekee merkittävässä määrin kuntayhteistyötä muiden kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Tämä kuntayhteistyö edellyttää Imatran kaupungin sisäisen kuntayhteistyön toimintamallin selkeyttämistä. Kuntien yhdessä omistamat kuntayhtymät vastaavat Imatran kaupungin kannalta merkittävistä palvelu- ja kehittämistehtävistä. Tämän johdosta on tärkeää, että Imatran kaupungilla on kuntayhtymissä käsiteltäviin asioihin yksi yhteinen kanta, joka välittyy kuntayhtymien päätöksentekoon. Kuntalain mukaisesti Imatran kaupunginhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Konserniohjeessa on sellaisia pysyväisluonteisempia ohjeita, joita kaupungin omistajanvaltaa eri yhteisöissä käyttävien edustajien tulee yhteisöjen yhtiökokouksissa tai vastaavissa toimielimissä ottaa huomioon. Kaupunginhallitus tai muu kaupungin johtosäännössä määrätty toimielin ei voi antaa suoraan kuntayhtymille niiden toimintaa tai taloutta koskevaa ohjausta. Näitä ohjeita voidaan antaa vain Imatran kaupungin nimeämille kaupungin edustajille. Kuntayhtymien omistajaohjauksessa korostuu yhteistyö muiden kuntaomistajien kanssa. Kuntayhteistyön tavoitteena on osaltaan toteuttaa kaupungin strategisia linjauksia. Kuntayhteistyön tulee kuitenkin aina perustua konsernin kokonaisedun arviointiin. Tämän johdosta kaupunginhallitus ohjaa kaupungin tekemää kuntayhteistyötä. Kuntayhteistyötä on monenlaista; lakisääteistä, vapaamuotoista kokemusten vaihtoa, yhteistyöselvitysten ja projektien toteuttamista, sopimusyhteistyötä tai yhteisen toimielimen yhteistyötä, yhteisiä viranhaltijoita tai yksityisoikeudellisen yhteisön perustaminen. 2. Luottamushenkilöelimien ja konsernihallinnon roolit kuntayhteistyössä Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Lisäksi kaupunginvaltuusto nimeää edustajat kuntayhtymien valtuustoihin, hallituksiin ja muihin vastaaviin toimielimiin. 1

21 Kaupunginhallitus vastaa konserniohjeiden mukaan kaupunginvaltuustolle sen asettamien strategisten linjausten täytäntöönpanosta konsernissa. Lisäksi hallitus nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä nimeää kaupungin edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin ja vastaaviin toimielimiin. Kaupunginhallitus ohjaa kuntayhteistyötä, vastaa kuntayhteistyön kehittämisestä ja koordinoinnista. Kaupunginhallitus muun muassa linjaa Imatran kaupungin näkemyksiä erilaisten kuntayhteistyöselvitysten ja -suunnitelmien valmistelussa. Kuntayhteistyön kokonaistilannetta käsitellään säännöllisesti vähintään kerran vuodessa konsernijaoston kokoon kutsumassa konserniohjauspäivässä. Näihin kokouksiin kutsutaan myös imatralaiset kuntayhteistyöhön nimetyt luottamushenkilöt. Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi kuntayhteistyöasioissa konsernivalvonnan toteutumista, erityisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisen järjestämisen näkökulmasta. 3. Päätöksenteko kuntayhteistyöasioissa Päätöksenteko eri toimielimissä tapahtuu hallintosäännön mukaisesti. Päätöksenteossa on kuitenkin otettava huomioon edellä kohdassa 2 linjatut eri toimielinten roolit kuntayhteistyössä. 4. Kuntayhteistyön rahoitus Kuntayhteistyön rahoitus budjetoidaan Imatran kaupungin talousarvion yhteydessä. 5. Kuntayhtymien omistajaohjaus Kuntayhtymien omistajaohjauksessa noudatetaan soveltuvin osin konserniohjauksen periaatteita. Konsernijaostolle ja konserniohjeen liitteessä oleville vastuuhenkilöille lähetetään kuntayhtymien valtuustojen ja hallitusten esityslistat. Tavoitteena on lisätä keskustelua siitä, mitä asioita ja näkemyksiä Imatran kaupunki painottaa kuntayhteistyössä. 2

22 Alueellisten yhteisöjen edustajapaikat kunnittain Imatra LPR Rautjärvi vara va- vara vars. ra vars. Ruokolahti Parikkala Lemi Luumäki T-saari S-taipale S-niemi Eksote vara va- va- va- va- va- va- vara vars. vars. ra vars. ra vars. ra vars. ra vars. ra vars. ra vars. vars. E-K:n koulutusky. * valtuusto Sekä ent.ylämaan paikat 1+1 (Lpr), kesken * hallitus * tarkastusltk Sekä ent. Ylämaan paikat 1 vars. (Lpr) * Saimaan ammatti korkeakoulu Oy * Tietomaakunta ekarjala Oy Sekä ekky 1 vars. + Saimaan amk 1 vara E-K:n liitto * valtuusto * hallitus * tarkastusltk Eksote * valtuusto * hallitus Läsnäolo ja puheoikeus 1 x S-taipale, Lemi ja Parikkala sekä valtuuston pj:t Imatra 1, Lpr 1 ja T- saari 1 * tarkastusltk * Saimaan talous ja tieto Oy 2 2 Hallituksen kokoonpano muuttunee kesän aikana. 3

23 * Saimaan tuki palvelut Oy * Etelä-Karjalan Työkunto Oy / Hallituksen jäsenet on merkitty tähän sen mukaan mistä kunnasta ko. henkilö on. E-K:n pelastusltk E-K:n virkistysaluesäätiö Maakunn. hankintatmk E-K:n jätehuolto Oy Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayht. valtuusto Yhtiön omistus:eksote 50 %, Lpr kaup. 50 %.Lpr omistaa Eksotesta 67 %. Eksote 3 paikkaa, Lpr 4 paikkaa Sekä Lpr:n kh:n edustaja Sekä etel.kunnat 1+1, pohj.kunnat 1+1 ja ekky

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta.

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta. Konserniohje 1. Kunnan omistajapolitiikka Kunnan omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kunnan pitkäjännitteinen toiminta ja varmistaa kunnan pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Sisällysluettelo 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 2. SOVELTAMISALA...2 3. KONSERNIOHJEEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN...3 4. KONSERNIOHJEEN SITOVUUS...3 5. KAUPUNGIN

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 30.1.2012 8 Voimaan: 1.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2 Soveltamisala 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen

Lisätiedot

Imatran kaupungin konserniohje. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Imatran kaupungin konserniohje. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Imatran kaupungin konserniohje Kaupunginhallitus 13.3.2017 Kaupunginvaltuusto 20.3.2017 Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Soveltamisala... 4 3. Konserniohjeen käsittely

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI Konserniohje

KANNUKSEN KAUPUNKI Konserniohje KANNUKSEN KAUPUNKI Konserniohje Kaupunginvaltuusto 16.11.2009 81 Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Konserniohjeen tarkoitus.. 3 2. Soveltamisala. 3 3. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen 3 4. Konserniohjeen

Lisätiedot

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58 Voimaantulo: 1.1.2009 LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto kunnan ylimpänä päätöksentekijänä määrittelee kunnan tavoitteet ja

Lisätiedot

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle.

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle. 1 HAILUODON KUNNAN KONSERNIOHJEET Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Hailuodon kunnan konserniohjeella luodaan puitteet Hailuoto konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan

Lisätiedot

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta.

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta. NURMEKSEN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 8.5.2008 30 1 (6) NURMEKSEN KAUPUNKIN KONSERNIOHJE 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet Nurmes-konserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN KONSERNIOHJE 2007

TEUVAN KUNNAN KONSERNIOHJE 2007 TEUVAN KUNNAN KONSERNIOHJE 2007 Kunnanvaltuusto 18.12.2007 81 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO TEUVAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1. Konserniyhteisön määrittely... 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 3. Soveltamisala...

Lisätiedot

Valtuuston hyväksymä

Valtuuston hyväksymä Konserniohje Sisällys 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen... 2 4 Konserniohjeen sitovuus... 3 5 Kunnan toimielinten toimivallanjako...

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN KONSERNIOHJE

ENONTEKIÖN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 ENONTEKIÖN KUNNAN KONSERNIOHJE Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 24.6.2009/ 55 Voimaan: 1.8.2009 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KONSERNIOHJEET

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KONSERNIOHJEET 1(7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KONSERNIOHJEET Hallituksen 20.4.2009 hyväksymät ja 1.7.2009 voimaan tulevat 2(7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KONSERNIOHJEET Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kurikan kaupungin konserniohjeet

Kurikan kaupungin konserniohjeet 1 (7) Kurikan kaupungin konserniohjeet 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Soveltamisala Konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Yhtymähallituksen 26. päivänä elokuuta 2013/ 175 hyväksymä 1.10 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN KONSERNIOHJEET 1.10.2013 LUKIEN 1 Konserniohjeen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

TAMMELAN KUNNAN KONSERNIOHJEET TAMMELAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty Kvalt 15.12.2008 56 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTAKONSERNIN KONSERNIOHJE 1/6

POLVIJÄRVEN KUNTAKONSERNIN KONSERNIOHJE 1/6 POLVIJÄRVEN KUNTAKONSERNIN KONSERNIOHJE 1/6 2/6 POLVIJÄRVEN KUNTAKONSERNI KONSERNIOHJE 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden

Lisätiedot

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta.

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta. VETELIN KUNNAN KONSERNIOHJE Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 29.10.2009 81 Voimaantulo: 3.12.2009 Muutettu: Kunnanvaltuusto 14.12.2011 91 Kunnanvaltuusto 30.3.2016 16 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE

PARIKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE PARIKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE Hyväksytty kvalt. 17.12.2009 / 65 Voimaan 1.1.2010 2 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kunnanvaltuuston hyväksymän toiminta-ajatuksen mukaan Parikkala on vilkas, vetreä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

KIURUVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginhallitus 5.11.2012 270 Kaupunginvaltuusto 13.11.2012 67 Voimaantulo 1.1.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KAUPUNKIKONSERNI...3 2. KONSERNIOHJEEN

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2011 Sisällysluettelo 1. NAKKILAN KUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA...2 2. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 3. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA...2

Lisätiedot

Konserniohje 2010 Taipalsaaren kunta

Konserniohje 2010 Taipalsaaren kunta Kunnan konserniohjeessa luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen,

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Konserniohje

LIMINGAN KUNTA Konserniohje LIMINGAN KUNTA Konserniohje Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 3 2. Konserniohjeen soveltamisala... 3 3. Konserniohjeen sitovuus... 4 4. Kunnan toimielinten toimivallanjako... 4

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän konserniohje

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän konserniohje Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän konserniohje Voimassa 1.6.2017 alkaen 2(10) Sisällys 1. Tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Soveltamisala... 3 3. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen... 3 4. Konserniohjeen

Lisätiedot

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä KONSERNIOHJE

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä KONSERNIOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä KONSERNIOHJE Yhtymähallitus 12.4.2017 Yhtymävaltuusto 1.6.2017 1 Sisällysluettelo 1. Itä-Savon koulutuskuntayhtymän omistajapolitiikka 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNNAN KONSERNIOHJE. Sisällys HYVÄKSYTTY KV VOIMAAN

KIHNIÖN KUNNAN KONSERNIOHJE. Sisällys HYVÄKSYTTY KV VOIMAAN 1 KIHNIÖN KUNNAN KONSERNIOHJE HYVÄKSYTTY KV VOIMAAN 1.1.2018 Sisällys 1 SOVELTAMISALA... 2 2 KONSERNIOHJEEN SITOVUUS... 2 3 KUNTAKONSERNIN TALOUDEN JA INVESTOINTIEN SUUNNITTELU JA OHJAUS... 3 4 KONSERNIVALVONNAN

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet Sisältö 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...2 2 Soveltamisala...2 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...2 4 Konserniohjeen sitovuus...3 5 Konsernin

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Konserniohjaussääntö 0 04 05

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Konserniohjaussääntö 0 04 05 KONSERNIOHJAUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.12.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. KONSERNIOHJAUSSÄÄNNÖN TARKOITUS Konserniohjauksella tarkoitetaan omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen valvontaa.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet).

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1 RAISION KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus 8.2.2010, 15 Valtuusto 22.2.2010, 3 Voimaan 3.3.2010 HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 (11) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 2013 Kaupunginkanslia PL 11, 53101 Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 2901 kkansl.kirjaamo@lappeenranta.fi www.lappeenranta.fi 2 (11)

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE PIRKKALAN KUNTA Voimaan 1.3.2012 PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 1 SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: 14.12.2010 66 (Kvalt) Voimaantulo: 01.01.2011 1. Kunnan omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT HARJAVALLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 13.2.2012/10 Voimaantulo 1.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sisällys 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2

Sisällys 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 Maalahden kunnan konserniohje Hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.6.2017 91 Sisällys 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2. Soveltamisala... 2 3. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen... 2 4. Konserniohjeen

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5)

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) KONSERNIOHJE Hyväksytty 1. Kuntakonserni Kunnanvaltuustot xx Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN KONSERNIOHJE

TOHOLAMMIN KUNNAN KONSERNIOHJE TOHOLAMMIN KUNNAN KONSERNIOHJE LIITE KH 4.12.2012 210 LIITE KV 17.12.2012 48 HYVÄKSYTTY KV 17.12.2012 48 VOIMAAN 1.2.2013 1 KUNTAKONSERNIN MÄÄRITELMÄ JA MUUT KONSERNIIN LIITTYVÄT KESKEISET KÄSITTEET Kuntakonserni

Lisätiedot

Konserniohje JUUAN KUNTA

Konserniohje JUUAN KUNTA Konserniohje JUUAN KUNTA KUNNANHALLITUS 27.11.2017 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Kuntakonsernin talouden suunnittelu... 3 3. Konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestäminen... 3 4.

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo:

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo: Jämsän kaupungin konserniohje Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 14 Voimaantulo: 25.2.2013 Jämsän kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2

Lisätiedot

Vehmaan kunnan konserniohje

Vehmaan kunnan konserniohje Vehmaan kunnan konserniohje Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN KONSERIOHJE

YLITORNION KUNNAN KONSERIOHJE YLITORNION KUNNAN KONSERIOHJE Kh 1.1.2011 295 Kv 14.11.2011 50 KONSERNIOHJE 1/11 Sisällysluettelo: 1. YLITORNION KUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA... 3 2. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3. KONSERNIOHJEEN

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI. Konserniohje

RAAHEN KAUPUNKI. Konserniohje RAAHEN KAUPUNKI Konserniohje Kaupunginhallitus 15.12.2014 Kaupunginvaltuusto 12.1.2015 Sisällysluettelo 1. Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteet... 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 3. Konserniohjeen

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Konsernijohtaminen. Tulevaisuusfoorumi Apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1

Konsernijohtaminen. Tulevaisuusfoorumi Apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1 Konsernijohtaminen Tulevaisuusfoorumi 6.5.2014 Apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1 Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa Lappeenrannan kaupungin konserniohje (kohta

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJE

LESTIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 21.6.2008 20 LESTIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJE 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Konserniohjeessa määritellään Lestijärven kunnan sekä sen omistamien tytäryhteisöjen johtamisesta,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA KONSERNIOHJE

ASKOLAN KUNTA KONSERNIOHJE ASKOLAN KUNTA KONSERNIOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 3 3. Konserniohjeen soveltamisala... 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen... 4 5. Konserniohjeen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PYHÄJOEN KUNNAN KONSERNIOHJEET

PYHÄJOEN KUNTA PYHÄJOEN KUNNAN KONSERNIOHJEET PYHÄJOEN KUNTA PYHÄJOEN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kunnanhallitus 30.11.2009 Valtuusto 16.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. MÄÄRITELMÄT...1 1.1. KUNTAKONSERNIN MÄÄRITELMÄ...1 1.2. KONSERNIOHJAUS...1 1.3. SIDOSYKSIKKÖ

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginhallitus 2.10.2012 Kaupunginvaltuusto 8.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Kaupungin omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 3. Konserniohjeiden

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN KONSERNIOHJE

KEMPELEEN KUNNAN KONSERNIOHJE KEMPELEEN KUNNAN KONSERNIOHJE versio 30.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 2. Konserniohjeen soveltamisala 3 3. Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus 3 4. Konserniohjaus

Lisätiedot

K O N S E R N I O H J E

K O N S E R N I O H J E K O N S ERNIOHJE KEMIÖNSAAREN KUNTA Valtuusto hyväksynyt 7.12.2011 1. KONSERNIOHJEEN TAVOITE JA TARKOITUS Kemiönsaaren kuntakonsernin konserniohjeen tavoite on edistää yhteisen näkemyksen muodostamista

Lisätiedot

Valtuusto hyväksyy konserniohjeen.

Valtuusto hyväksyy konserniohjeen. 1 Kh 15.10.2007, liite nro 2 Kv 15.11.2007, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Ohjeen soveltamisala Ohjeen käsittely ja hyväksyminen Johtaminen, ohjaus ja valvonta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupungin 1 valtuusto hyväksynyt

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupungin 1 valtuusto hyväksynyt HELSINGIN KAUPUNKI Kaupungin 1 HELSINGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Johdanto Kaupunkikonserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka tarkoituksena on mahdollistaa siihen kuuluvien yksiköiden välinen yhteensopivuus

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI KONSERNIOHJE VOIMAANTULO

OULUN KAUPUNKI KONSERNIOHJE VOIMAANTULO OULUN KAUPUNKI KONSERNIOHJE VOIMAANTULO 1.10.2016 päätöspäivä Konsernijaosto 7.6.2016 51 Kaupunginhallitus 20.6.2016 198 Kaupunginvaltuusto 12.9.2016 66 SISÄLLYSLUETTELO 1. KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKAN

Lisätiedot

KONSERNIOHJE KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO

KONSERNIOHJE KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO KONSERNIOHJE KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO 18.12.2017 62 KONSERNIOHJE KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanvaltuusto 18.12.2017 Sisällys 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Soveltamisala 2.1 Soveltamisala 2.2

Lisätiedot

LUONNOS Khall Kittilän kunnan omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje. Hyväksytty Kvalt x.x.xxxx x, Voimaantulo x.x.

LUONNOS Khall Kittilän kunnan omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje. Hyväksytty Kvalt x.x.xxxx x, Voimaantulo x.x. LUONNOS Khall 11.5.2017 Kittilän kunnan omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje Hyväksytty Kvalt x.x.xxxx x, Voimaantulo x.x.xxxx Sisällysluettelo 1 Omistajaohjauksen tarkoitus... 4 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE KEURUUN KAUPUNKI KEURUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Keuruun kaupunginvaltuusto 22.5.2017 1 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian. 1 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA N:otta/1998 ======================================================================== = 1 (6) KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 31.8.1998 Voimaantulo

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SALON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 1 SALON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.5.2010 62 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta ja varmistaa

Lisätiedot

Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymien johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta.

Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymien johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta. 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Konserniohjeella varmistetaan valtuuston tytäryhteisölle asettamien omistajapoliittisten linjauksien sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutus ja

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA Tornion hallintopalvelut Nro 7

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA Tornion hallintopalvelut Nro 7 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 2017 Tornion hallintopalvelut Nro 7 TORNION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuuston 30.10.2017 hyväksymä sivu 1. KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKAN TAVOITTEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11 Konserniohje Valtuusto hyväksynyt 7.9.2009 Voimaantulo 1.1.2010 2 1. Kunnan omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. TORNION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuuston hyväksymä

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. TORNION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuuston hyväksymä TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 2017 Tornion hallintopalvelut Nro 7 TORNION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuuston hyväksymä sivu 1. KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKAN TAVOITTEET 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN KONSERNIOHJE... 2

URJALAN KUNNAN KONSERNIOHJE... 2 Konserniohje 1 SISÄLLYSLUETTELO URJALAN KUNNAN KONSERNIOHJE... 2 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen... 2 4 Konserniohjeen

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan konserniohje

Pirkkalan kunnan konserniohje Pirkkalan kunnan konserniohje Hyväksytty: Valtuusto 22.1.2018 4 Voimaantulo: 1.2.2018 Sisällys Pirkkalan kunnan konserniohje... 3 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Konserniohjeen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

JOENSUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET JOENSUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 2015 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 1 Konserniohjeen tarkoitus Konserniohjeen tarkoituksena on parantaa kaupungin tytäryhtiöiden kannattavuutta ja kilpailukykyä, niiden

Lisätiedot

Sisällys 1. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistajapolitiikka Kunta-/kaupunkikonsernin määritelmä Konsernin tarkoitus ja

Sisällys 1. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistajapolitiikka Kunta-/kaupunkikonsernin määritelmä Konsernin tarkoitus ja Sisällys 1. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistajapolitiikka... 2 2. Kunta-/kaupunkikonsernin määritelmä... 2 3. Konsernin tarkoitus ja tavoite... 3 4. Soveltamisala... 3 5. Konserniohjeen käsittely

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

NIVALAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto NIVALAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 11.12.2017 Kaupunginvaltuusto 14.12.2017 2 NIVALAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Sisältö NIVALAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET... 2 I KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA...

Lisätiedot

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Kuntajohtajapäivät Dipolissa 22.8.2013 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto Konsernisääntelyn tavoitteet ja näkökulmat Tavoitteena sääntelyn läpinäkyvyys:

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

KONSERNIOHJE voimaantulo alkaen hyväksytty kvalt xx.xx.2017 xx

KONSERNIOHJE voimaantulo alkaen hyväksytty kvalt xx.xx.2017 xx 0 KONSERNIOHJE voimaantulo 1.7.2017 alkaen hyväksytty kvalt xx.xx.2017 xx Isonkyrön kunta ISONKYRÖN KUNTA 1 (6) Sisällys 1. kuntastrategia... 2 2. en tarkoitus ja tavoite... 2 3. Soveltamisala... 2 4.

Lisätiedot

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN SYMPOSIUM 2017 30.5.2017 tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, JHTT, CGAP, CRMA Omistajaohjaus Omistajaohjauksella tarkoitetaan

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän konserniohje

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän konserniohje Konserniohje 1 (6) LUONNOS 10.10.2016, tarkennettu kohtaa 22 Hankintatoimi Yhtymähallitus 31.10.2016 190 Yhtymäkokous 31.10.2016 26 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän konserniohje Sisällys 1 Konserniohjeen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje 1(7) Yliopiston hallitus on hyväksynyt en Helsingin Sisältö 1 Yliopistokonsernin määritelmä ja ohjeen soveltamisala... 2 2 Yliopistokonsernin johto... 2 3 Tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä säätiöiden perustaminen...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Konserniohje. Mänttä-Vilppulan kaupungin konserniohje

Konserniohje. Mänttä-Vilppulan kaupungin konserniohje 1 Mänttä-Vilppulan kaupungin konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteet... 3 3 en tarkoitus ja tavoite... 3 4 en soveltamisala... 4 5 en käsittely

Lisätiedot

Kunnanhallitus LIITE NRO 78 Valtuusto LIITE NRO 25 PUUMALAN KUNTA KONSERNIOHJE

Kunnanhallitus LIITE NRO 78 Valtuusto LIITE NRO 25 PUUMALAN KUNTA KONSERNIOHJE Kunnanhallitus 17.11.2008 244 LIITE NRO 78 Valtuusto 1.12.2008 45 LIITE NRO 25 PUUMALAN KUNTA KONSERNIOHJE Hyväksytty 1.12. 2008 Voimaantulo 1.1.2009 Kunnanhallitus 17.11.2008 244 LIITE NRO 78 Valtuusto

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE

PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Vanha konserniohje PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina ja noudattavat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus xx.xx.xxxx kaupunginvaltuusto xx.xx.xxxx

RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus xx.xx.xxxx kaupunginvaltuusto xx.xx.xxxx RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Hyväksytty: kaupunginhallitus xx.xx.xxxx kaupunginvaltuusto xx.xx.xxxx Sisällysluettelo 1. Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteet... 3 2. Konserniohjeen tarkoitus

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE

HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto 23.6.2008 46 Voimaan 1.8.2008 2 HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2 Konserniohjeen soveltamisala Näillä konserniohjeilla varmistetaan

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN KONSERNIOHJE

RANUAN KUNNAN KONSERNIOHJE RANUAN KUNNAN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa / 2017 Voimaantulo 1.6.2017 Sisällys 1 Kunnan omistajapolitiikan kokonaisuus... 3 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 3 3 Soveltamisala... 3 4 Konserniohjeen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KONSERNIOHJE. Kh / Kv xx.x.2017 /

KONSERNIOHJE. Kh / Kv xx.x.2017 / KONSERNIOHJE Kh 28.8.2017 / Kv xx.x.2017 / Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen... 3 4 Konserniohjeen sitovuus... 3 5 Kunnan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE

Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE Kaarinan kaupunki 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO KONSERNIIN KUULUVAT YHTEISÖT...3 1 Ohjeiden tarkoitus...3 2 Konsernin määritelmä...3 3 Emoyhteisö...3 4 Tytäryhteisö...3 KONSERNIN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 1 HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 2 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Näillä konserniohjeilla varmistetaan kaupungin hyväksymän omistajapolitiikan ja asetettujen

Lisätiedot

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus 29.11.2012 Marja Kariniemi, kehittämispäällikkö Konsernipalvelut Esityksen sisältö - Mitä tarkoittaa omistajapolitiikka ja ohjaus? - Mistä omistuksista

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot