Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä"

Transkriptio

1 Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Yhteenveto Kansainväliseen vertailuun on valittu naapurivaltioiden eli muiden Pohjoismaiden ja Viron lisäksi EU:n suurimmat jäsenvaltiot Saksa, Ranska ja Iso-Britannia. Vertailussa tuodaan esiin sääntelyrakenteen lisäksi lähinnä sellaisia seikkoja, joiden osalta Suomen osuuskuntalakia ehdotetaan muutettavaksi tai jotka poikkeavat vertailuvaltioissa Suomen voimassa olevasta laista ja ehdotuksesta. Vertailuvaltioista erityinen osuuskuntamuotoista toimintaa koskeva yhteisöoikeudellinen laki on Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Saksassa. Tanskassa ei ole nimenomaista aineellista lainsäädäntöä osuuskunnista, mutta alalta on olemassa oikeuskäytäntöä sekä osuuskuntia edustavien organisaatioiden laatimat mallisäännöt. Ranskan laissa osuuskunnista säädetään kattavasti eri säädöksissä. Isossa-Britanniassa ei ole nimenomaista osuuskuntalainsäädäntöä, mutta osuuskuntaperiaatteita noudattava yritys voi toimia useissa oikeushenkilömuodoissa siten, että osuustoiminnalliseen yritykseen sovelletaan yhteisömuotokohtaisia säännöksiä. Ruotsi Osuuskuntalainsäädäntö Ruotsin voimassa olevassa lainsäädännössä osuuskunnista säädetään laissa taloudellisista yhdistyksistä (lag om ekonomiska föreningar, 1987:667, saatavilla internet-osoitteessa: viitattu ). Lain mukaan taloudellisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenten taloudellista etua suoraan siten, että jäsenet osallistuvat taloudellisen yhdistyksen toimintaan, tai välillisesti siten, että taloudellinen yhdistys osallistuu yhden tai useamman muun taloudellisen yhdistyksen toimintaan laissa säädetyllä tavalla (1 luvun 1 :n 1 ja 3 momentit). Tällainen taloudellinen yhdistys on rekisteröitävä, jolloin siitä tulee oikeushenkilö (1 luvun 2 ). Taloudellisen yhdistyksen jäsenillä on rajoitettu vastuu yhdistyksen velvoitteista. Jäsenillä ei ole lisämaksuvelvollisuutta, ellei velvollisuudesta ottaa lisää osuuksia ole määrätty säännöissä. (1 luvun 3 ja 5 luvun 1 ). Jäseneksi ottamisesta päättää hallitus, ellei säännöissä ole määrätty toisin. Jäsenyyden päättymisestä päättää yhdistyksen kokous, ellei säännöissä ole määrätty toisin (3 luvun 1 :n 2 momentti ja 4 :n 3 momentti). Laki koskee taloudellisia yhdistyksiä yleisesti. Lisäksi laissa on erityissäännöksiä esimerkiksi rahoitusalan yrityksistä (katso 4 luvun 1 ja 3 sekä 10 luvun 6 ). Taloudellisen yhdistyksen jäsenenä tulee olla vähintään kolme henkilöä (2 luvun 1 ). Jäsenyyden saamista säännellään eri tavalla erilaisesta saantotavasta riippuen. Sillä, joka on saanut jäsenen osuuden osituksessa, perintönä tai testamentin perusteella, on oikeus saada jäsenyys määräajassa tehdyn ilmoituksen nojalla, ellei säännöissä ole määrätty toisin. Sen sijaan muun luovutuksen jälkeen sen, joka on hankkinut jäsenen osuuden, on haettava jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta (3 luvun 1 3 ). Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Jäsenellä on yksi ääni, ellei säännöissä toisin määrätä (7 luvun 1 ). Kokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, voiton käyttämisestä ja tappion käsittelemisestä, vastuuvapaudesta johdon jäsenille, hallituksen valinnasta sekä muista kokoukselle sääntöjen mukaan kuuluvista asioista (7 luvun 4 ). Muutoin kokousmenettelyä koskevat säännökset vastaavat pitkälti Suomen voimassa olevaa oikeutta.

2 Taloudellisen yhdistyksen varojen jakamisesta säädetään Ruotsin lain 10 luvussa, jossa on nimenomaiset säännökset sallituista jakomuodoista ja jakokelpoisesta määrästä. Lisäksi jakamista rajoittaa vaatimus siitä, että varojenjako ei saa ylittää määrää, joka on hyvän liiketavan kanssa ristiriidassa ottaen huomioon yhdistyksen tai konsernin oman pääoman vahvistamistarve, likviditeetti ja taloudellinen tilanne muutoin (10 luvun 3 :n 2 momentti). Lisäksi lain perusteella vararahastoon on siirrettävä muussa kuin rahoitusalan yhdistyksessä viisi prosenttia tilikauden nettovoitosta ja rahoitusalan yhdistyksessä 10 prosenttia. Muussa kuin rahoitusalan yhdistyksessä velvollisuutta vararahastosiirtoon ei ole, jos vararahaston suuruus on vähintään 20 %:a maksetusta osuuspääomasta (rahoitusalan yhdistyksessä 30 % osuuspääomasta) ja jos vararahasto ja maksettu osuuspääoma yhdessä ovat joko vähintään 40 % yrityksen varoista tai vastaavat tilinpäätöksen mukaisia velkoja ja vähennyksiä. Rahoitusalan yhdistyksessä velvollisuutta vararahastosiirtoon ei ole, jos vararahaston suuruus on vähintään 30 % osuuspääomasta. Muilta osin Ruotsin laki poikkeaa Suomen osuuskuntalaista muun muassa siten, että Ruotsissa ei säädetä perustamisasiakirjan sisällöstä, entisistä jäsenistä pidettävästä luettelosta, hallintoneuvostosta, sijoitusosuuksia vastaavista rahoitusvälineistä, taloudellisen yhdistyksen jakautumisesta eikä yritysmuodon muuttamisesta. Ruotsin laissa edustajistoa koskevat säännökset ovat sisällöltään ja kattavuudeltaan varsin vähäiset (katso 7 luvun 12 ) verrattuna Suomen osuuskuntalakiin. Ruotsissa edustajiston jäseneksi voidaan valita vain osuuskunnan jäsen. Toisaalta Suomen voimassa olevasta osuuskuntalaista poiketen Ruotsin laissa säädetään lähtökohtaisesta oikeudesta päästä taloudellisen yhdistyksen jäseneksi (3 luvun 1 ), velvollisuudesta valita tietyissä tilanteissa toimeenpaneva johtaja (6 luvun 3 ). Lisäksi julkisen kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla olevien yhdistysten osalta säädetään erityisistä velvollisuuksista valita tilintarkastusvaliokunta (6 luvun 7 ja 7 a ) sekä tilintarkastajan toimikaudesta (8 luvun 8 ja 8 a ) ja esteellisyydestä toimia hallituksen jäsenenä (6 luvun 4 a ). Ruotsissa valmistellaan taloudellisia yhdistyksiä koskevan lainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on lain uudistaminen pääosin osakeyhtiölainsäädäntöä vastaavasti siten, että kattava, joustava ja selkeä sääntely soveltuisi eri osuustoimintamuotoihin (ks. Statens Offentliga Utredningar 2010: En ny lag om ekonomiska föreningar, SOU 2010:90, s. 332, 344, ). Uudistuksen toteuttaminen kestää näillä näkymin useita vuosia. Verolainsäädäntö lyhyesti Ruotsissa oikeushenkilöiden verotuksen perusteista on säädetty tuloverolain (Inkomstskattelag, 1999:1229, viitattu ) 1 luvun 7 :ssä. Pykälän mukaan oikeushenkilön verotettava tulo lasketaan siten, että elinkeinotoiminnan tulolajin voitosta vähennetään yleiset vähennykset. Jäljelle jäävä määrä pyöristetään alaspäin kokonaiseen kymmenluvun euroon. Elinkeinotoiminnan tulolajiin kuuluvista tuloista ja vähennyksistä sekä niiden laskemisesta säädetään tarkemmin lain luvuissa. Jäsenmaksut, joilla katsotaan katettavan yleensä yhdistystoimintaa, eivät ole osuuskunnan verotettavaa tuloa. Toisaalta yleisen yhdistystoiminnan kustannukset eivät ole yleensä vähennyskelpoisia. Ruotsissa oikeushenkilö voi olla yleisesti tai rajoitetusti verovelvollinen. Osuuskunta katsotaan yleisesti verovelvolliseksi, jos toinen seuraavista edellytyksistä täyttyy: rekisteröity kotipaikka on Ruotsissa tai, jos rekisteröintiä ei ole tehty, hallituksen toimipaikan tai muun olosuhteen osuuskunta on katsottava ruotsalaiseksi oikeushenkilöksi. Rajoitetusti verovelvollisen on maksettava veroa muun muassa Ruotsissa olevasta toimipaikasta tai kiinteistöstä saadusta tulosta, ruotsalaisesta

3 taloudellisesta yhdistyksestä osuuden perusteella saadusta tulosta sekä rojalteista (6 luvun 3 ja 11 ). Ruotsin Verohallinnon mukaan osuuskunnan voittoon kohdistuu yleensä kaksinkertainen verotus, vaikkakin verolainsäädännössä sallittujen vähennysten vuoksi verotuksen voidaan sanoa olevan yhteen kertaan tapahtuvaa. Elinkeinotoiminnan tulolajin tappio voidaan vähentää tulevien vuosien tulolajin voitoista pääsääntöisesti täyteen määräänsä ilman määräaikoja (http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/ekonomiskaforeningar/driv a/skatteregler.4.348a0e4412dd74b751f html, viitattu ). Norja Osuuskuntalainsäädäntö Norjan vuoden 2008 laissa yhteistoimintayrityksistä (Lov om samvirkeforetak (samvirkelova), LOV nr 81, saatavilla internet-osoitteessa: viitattu ) yhteistoimintayritys määritellään pitkälti Ruotsin ja Tanskan osuustoiminnallisia yrityksiä vastaavasti. Norjalaisen yhteistoimintayrityksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yrityksen velvoitteista (1 :n 2 ja 3 momentit sekä 3 :n 1 momentti). Jäsen ei ole lisämaksuvelvollinen, jollei säännöissä toisin määrätä tai toisin sovita esimerkiksi jäsenosuutta merkittäessä tai erillisessä kirjallisessa sopimuksessa (3 :n 2 momentti). Ylipäätään norjalaisen yhteistoimintayrityksen määritelmä vastaa asiallisesti Suomen lain mukaista osuuskuntaa. Norjassa edellytetään, että yhteistoimintayrityksellä on oltava vähintään kaksi perustajaa ja aina vähintään kaksi jäsentä. Jos jäseniä on vähemmän kuin kaksi, yhteistoimintayritys on purettava (8 :n 1 momentti). Kun kaikki perustajat ovat allekirjoittaneet yhteistoimintayrityksen perustamisasiakirjan, allekirjoittamisen oikeusvaikutuksia ovat jäsenyyden syntyminen sekä yrityksen perustaminen. Muista Pohjoismaista poiketen ennen rekisteröintiä yhteistoimintayritys vastaa suoraan lain nojalla niistä velvoitteista, jotka on yksilöity perustamisasiakirjassa tai seuraavat laista. Muista ennen rekisteröintiä syntyneistä velvoitteista vastaavat perustajat henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti, ellei toisin ole sovittu velkojan kanssa (13 :n 1 ja 2 momentit). Rekisteröinnin jälkeen yhteistoimintayritys vastaa sen nimissä pätevästi tehdyistä velvoitteista. Norjassa on pitkälti Suomen voimassa olevaa osuuskuntalakia vastaavat säännökset yrityksen perustamisasiakirjan ja sääntöjen vähimmäissisällöstä (9 ja 10 ). Yritys on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamisasiakirjan allekirjoittamisesta. Suomen ja Ruotsin laista poiketen Norjassa perustajien pääomapanokset on maksettava ennen yhteistoimintayrityksen rekisteröintiä (12 :n 1 ja 2 momentit). Norjan lain mukaan niillä, joiden taloudellista etua yritys voi edistää, on lähtökohtainen oikeus päästä jäseneksi. Jäsenoikeuksien alkaminen ja päättyminen on sidottu jäsenrekisterimerkintään (14 :n 1 momentti, 15 :n 2 momentti). Jäsenvelvollisuuksien alkaminen ja päättyminen on sidottu jäsenrekisterimerkintään, ellei laista tai säännöistä muuta johdu (16 :n 2 momentti). Jäseneksi ottamisesta päättää hallitus tai sen määräämä ja jäsenyyden päättymisestä päättää hallitus. Norjassa ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokoukselle kuuluvasta yksittäisestä asiasta voidaan tosin päättää alle 20 jäsenen yrityksessä ilman jäsenten henkilökohtaista osallistumista, ellei kukaan kokouksen jäsenistä, hallituksen jäsenistä tai tilintarkastajista vaadi kokouksen järjestämistä (43 ). Jäsenellä on vuosikokouksessa yksi ääni, ellei säännöissä toisin määrätä. Suomen ja Ruotsin laeista poiketen Norjan laissa mukaan säännöissä voi määrätä myös

4 ensimmäisen asteen yhteistoimintayrityksessä jäsenen äänimäärän sitomisesta rajoituksetta jäsenen ja yrityksen väliseen liikevaihtoon ja toisen asteen yhteistoimintayrityksessä liikevaihtoon, jäsenmäärään tai alueellisen kattavuuden perusteeseen (38 ). Norjan lain mukaan muut kuin laissa mainitut äänten jakoperusteet eivät vaikuta olevan sallittuja. Lisäksi koko valtakunnan kattavan ja yli sadan jäsenen yrityksen säännöissä voidaan määrätä Suomen edustajistoa vastaavasta järjestelystä (nynorsk: utsendingar på årsmøtet) (36 ja 37 ). Norjan laissa säädetään lyhyesti myös vuosikokouksen sijaan käytettävästä hallintoneuvostosta, jonka toiminnasta on määrättävä säännöissä (62 ). Norjan lain päätösvaatimukset poikkeavat Suomen osuuskuntalaista siten, että Norjassa määräenemmistön päätös riittää joihinkin sellaisiin jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttaviin sääntömuutoksiin, joihin Suomen lain mukaan vaaditaan kokouksen yksimielinen päätös. Tällaisia sääntömuutoksia ovat esimerkiksi jäsenten äänivallan, maksuvelvollisuuden, jäsenen voitto-osuuden ja yrityksen tarkoituksen muuttaminen (54 ). Säännöissä voidaan Norjassakin määrätä tiukemmasta päätösvaatimuksesta. Norjan laki poikkeaa Suomen voimassa olevasta laista päätösten moittimisen osalta siten, ettei hallintoneuvosto tai sen jäsen voi moittia vuosikokouksen päätöstä (vrt. 56 ). Norjan lain yrityshallintoa koskevat säännökset poikkeavat jossain määrin muista Pohjoismaista. Hallituksen lisäksi lain nojalla yrityksen on valittava toimeenpaneva johtaja, ellei säännöissä toisin määrätä (65 ). Toimeenpanevan johtajan erityisenä tehtävänä on antaa hallitukselle vähintään joka neljäs kuukausi tietoja yrityksen toiminnasta, taloudellisesta tilasta ja tuloskehityksestä, ellei säännöissä toisin määrätä (79 ). Muilta osin Norjan laissa on varsin yksityiskohtaiset olettamasäännökset hallituksen kokouksessa noudatettavasta menettelystä (82 85 ). Edustamista lukuun ottamatta (92 96 ) Norjan laissa ei ole säännöksiä toimivallan siirtämisestä yrityksen toimielimeltä toiselle. Norjan lakiin sisältyvät perussäännökset tilintarkastajan valinnasta ja erityisestä tarkastuksesta. Norjan lain mukaan jäsenellä ei kuitenkaan ole Suomen voimassa olevaa lakia vastaavaa tarkastusoikeutta harvainosuuskunnassa. Norjan lain säännökset yrityksen sulautumisesta, jakautumisesta sekä selvitystilaan asettamisesta, purkamisesta ja vahingonkorvausvastuusta vastaavat pääpiirteissään Suomen ja jakautumista lukuun ottamatta myös Ruotsin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Norjan lain mukaan sulautumis- ja jakautumissuunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse rekisteröidä yritysrekisteriin. Norjan lain sanamuodosta ei ilmene, soveltuvatko sulautumista ja jakautumista koskevat säännökset rajat ylittäviin tilanteisiin. Norjan lain yritysmuodon muuttamista koskeva sääntely vastaa pitkälti Suomen voimassa olevan lain sääntelyä. Ainoa merkittävä ero on se, että Suomessa osuuskunnan velkojilla on tietyissä tilanteissa oikeus yritysmuodon muuttamista (osuuskuntalain 18 luvun 5 ) ja Norjassa velkojilla ei ole vastaavaa oikeutta (145 :n 3 momentti). Norjan laissa säädetään vain osuuksista maksettavista pääomapanoksista. Muilta osin pääomarakenne ja sen kirjanpidollisen käsittelyn erityiskysymykset on säännelty hyvin suppeasti. Esimerkiksi sijoitetun pääoman palauttamisesta (ks. 22 ) ei ole yhtä yksityiskohtaisia säännöksiä kuin Suomessa ja Ruotsissa. Muista Pohjoismaista poiketen Norjassa on yleissäännös sähköisestä tiedonannosta tilanteessa, jossa yhteistoimintayritys tiedottaa jäsenilleen (6 ). Norjassa on säädetty muita Pohjoismaita kattavammin jäseneen kohdistuvasta vaikutusvallan väärinkäyttämisestä (24 ). Edelleen Norjassa on säädetty sääntöihin perustuvasta erityisestä valvontakomiteasta, jonka tehtävänä on valvoa

5 yrityksen toimintaa sekä annettujen säännösten ja yrityksen elimien antamien sisäisten ohjeiden noudattamista (63 ). Norjan laissa säädetään myös tietyn suuruisten yritysten osalta henkilöstöedustuksesta ja molempien sukupuolten kiintiöistä hallituksessa (68 ja 69 ). Verolainsäädäntö lyhyesti Norjassa yhteistoimintayritysten verotus perustuu Norjan verolain [LOV nr 14: Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven, Sktl), saatavilla internet-osoitteessa: viitattu ] tuloa ja vähennyksiä koskeviin yleissäännöksiin sekä yhteistoimintayritystä koskevaan nimenomaiseen erityissäännökseen (Sktl ). Sktl 5-30 :n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnan tulo käsittää pääasiassa tavaroiden ja palveluiden vaihdannasta saadun tulon, muiden elinkeinotoiminnassa käytettyjen omaisuuserien myyntitulon sekä elinkeinotoiminnassa käytetyn pääoman tuoton. Lisäksi mainitun pykälän 2 4 momenteissa säädetään eräistä erityisistä eristä, jotka katsotaan elinkeinotoiminnan tuloksi. Sktl 5-31 :ssä säädetään eräistä alueellisilla, sosiaalisilla ja erityistoimintoihin liittyvillä perusteilla saatavista verovapaista tuloista. Norjan verolain mukaan elinkeinotulosta voidaan pääsäännön mukaan vähentää kulut, jotka ovat tarpeen tulon hankkimiseksi, säilyttämiseksi tai varmistamiseksi, ei kuitenkaan yksityisiä menoja. Elinkeinotoiminnassa käytetyn omaisuuserän menetys ja muu lopullinen menetys voidaan vähentää. Lisäksi kun vähennyskelpoiset kulut ylittävät saman tulolajin tulot, tulolajin tappion voi vähentää muiden tulolajin voitosta. Norjan osuuskuntaa koskevan verolainsäädännön erityispiirre sisältyy verolain :ään. Siinä tarkoitettu osuuskunta voi vaatia vähennystä Norjan osuuskuntalain 27 :ssä ja 29 :ssä tarkoitetusta, sääntöihin perustuvasta jäsenille suoritetusta tilikauden voiton jakamisesta tai siihen rinnastettavan varojenjakorahaston käyttämisestä. Vähennys myönnetään vain liikevaihdosta, joka on syntynyt jäsenen kanssa suoritetuista liiketoimista. Tällainen liikevaihto on käytävä ilmi tilinpäätöksestä ja voitava varmentaa. Norjan veroviraston mukaan tällä tavoin norjalainen yhteistoimintayritys voi vähentää enintään 15 %:a tilikauden voitosta ja siirtää sen verottamattomana osuuspääomaan. EFTA:n valvontaelin on kuitenkin arvioinut, että menettely saattaa muodostaa ETA-sopimuksen vastaisen laittoman valtiontuen (ks. et-imtegar-esa-vurdering-av-beskatning.aspx, viitattu ). Tämä saattaa myöhemmässä vaiheessa aiheuttaa tarpeen muuttaa Norjan verolainsäädäntöä. Tanska Yhtiölainsäädäntö Tanskan elinkeinolaissa (lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, nr. 651 af 15. juni 2006, saatavilla internet-osoitteessa: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=131642, viitattu ) säädetään osuustoiminnallisen yrityksen peruspiirteistä. Sääntely ei ole yhtä kattavaa kuin muissa Pohjoismaissa.

6 Vastaavasti kuin Norjassa, Tanskassa tietyistä elinkeinotoiminnan harjoittajista annetun lain 4 :ssä määritellään laissa tarkoitettu osuustoiminnallinen yritys. Osuustoiminnallisen yrityksen jäsenten vastuu toiminnasta syntyvistä velvoitteista voi olla joko rajoitettu taikka henkilökohtainen, rajoittamaton ja yhteisvastuullinen. Jäsenten vastuun osalta omaksuttu järjestely vaikuttaa osittain myös osuustoiminnalliseen yritykseen sovellettaviin säännöksiin. Yleiset säännökset koskevat vastuuta osuusyhteisön rekisteröintiä edeltävistä liiketoimista, osuusyhteisön rekisteröintiä, tietojenantovelvollisuutta ja julkistamista, toiminimeä sekä tilintarkastusta. Rajoitetun vastuun osuustoiminnallinen yritys on rekisteröitävä (8 :n 1 momentti), ja laissa säädetään perus- ja muutosilmoitusvaatimuksista. Laissa säädetään myös osuustoiminnallisen yrityksen purkamisesta sekä kansallisesta ja rajat ylittävästä sulautumisesta ja jakautumisesta, mutta nämä säännökset soveltuvat vain rajoitetun vastuun osuusyhteisöihin. Viimeksi mainittuja tilanteita säännellään lähtökohtaisesti Tanskan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti (20, 21 a ja 21 b ). Tanskan elinkeino- ja kirjanpitolainsäädäntöä täydentävät kansainväliset osuuskuntatoiminnan periaatteet, kunkin osuuskunnan säännöt ja verosäännökset. Oikeuskirjallisuuden mukaan osuuskunta-alan organisaatiot ovat antaneet oikeudellisesti sitomattomat mallisäännöt, joilla on normatiivista vaikutusta tapaoikeuden kautta. Alalta on myös jonkin verran oikeuskäytäntöä. Verolainsäädäntö lyhyesti Tanskalaisten osuustoiminnallisen yrityksen verotuksesta säädetään Tanskan yritysverolaissa (lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven), nr af 26. oktober 2009, saatavilla internet-osoitteessa: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=134089&exp=1, viitattu ). Erilaiset osuuskunnat mainitaan yritysverolain verovelvollisten luettelossa (1 :n 1 momentin 3 ja 4 kohta). Yritysverolain 3 :n 1 momentissa ja 3 momentissa säädetään eräistä itsenäisistä yleishyödyllisistä toiminnoista (mm. koulut, sairaalat, päiväkodit, nuorisotalot, kirjastot, julkisen valvonnan alaiset museot), joiden tulot käytetään kokonaisuudessaan toimijat toiminnan tavoitteiden mukaisesti. Yritysverolain 8 :n nojalla yrityksen verotettava tulo lasketaan soveltuvin osin verolainsäädännön yleisten säännösten perusteella. Esimerkiksi verotuksessa sallituista vähennyksistä säädetään erikseen (ks. lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), nr. 856 af 8. august 2006). Tanskan keskikokoisten (yli 10 jäsentä, vrt. yritysverolain 1 :n 1 momentin 3 kohta) osuustoiminnallisten yritysten verotettava tulo lasketaan yritysverolain erityissäännöksen nojalla tilikauden päättyessä olevien nettovarallisuuden perusteella. Nettovarallisuuden laskemisesta säädetään yksityiskohtaisesti yritysverolain 15, 16 ja 16 A :ssä, jotka koskevat erilaisten osuustoiminnallisten yritysten erityisiä varallisuuseriä ja liiketoimintoja. Jos nettovarallisuus on negatiivinen, verotettavaa tuloa ei katsota syntyvän. Tanskan keskikokoisten osuustoiminnallisten yritysten on maksettava veroa 14,3 %:a verotettavasta tulosta. Muiden osuuskuntien (yritysverolain 1 :n 1 momentin 4 kohta) on maksettava veroa 25 %:a verotettavasta tulosta. Lisäksi erityissäännöksiä verotettavan tulon laskemisesta yritysjärjestelytilanteissa, konserniyritysten ja ulkomaisten yritysten verovelvollisuudesta, verotettavan tulon laskemisesta ja verotusmenettelystä.

7 Viro Osuuskuntalainsäädäntö Virossa säädetty osuuskuntalaki (tulundusühistuseadus RT I 2002, 3, 6) on tullut voimaan Osuuskuntaan sovelletaan lisäksi osuuskuntalain 3 :ssä tarkemmin määriteltyjä osakeyhtiöihin sovellettavia Viron kauppakaaren (äriseadustik, RT I 26, 355) säännöksiä, ellei muualla osuuskuntalaissa toisin säädetä. Osuuskunnalla tulee olla vähintään viisi perustajaa, jotka voivat olla luonnollisia tai oikeushenkilöitä. Perustajia tulee olla kuitenkin vähemmän, jos perustajista vähintään kolme on osuuskuntia (4 ). Laissa on nimenomaiset säännökset notaarin todistaman perustamissopimuksen sekä rekisteriin annettavien tietojen sisällöstä ja sääntöjen vähimmäissisällöstä. Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kuuden kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Jäsenen ei tarvitse suorittaa osuusmaksua kokonaisuudessaan ennen rekisteröintiä. Osuuskunnan hallitus ylläpitää perustamisesta alkaen jäsenluetteloa, johon merkitään jäseneksi hyväksymistä ja jäsenyyden päättymistä koskevat tiedot Osuuskunta saa oikeushenkilöllisyyden kaupparekisteriin merkitsemisen hetkellä. Tämän ajankohdan jälkeen osuuskunta vastaa velvoitteistaan omalla varallisuudellaan. Jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti osuuskunnan velvoitteista. Säännöissä voidaan määrätä jäsenen täydellisestä henkilökohtaisesta vastuusta tai vastuun enimmäismäärästä, jonka vähimmäismäärän on oltava vähintään Jos säännöissä ei ole määräystä jäsenten vastuusta osuuskunnan velvoitteista, osuuskunnan vähimmäispääoman tulee olla vähintään (1 ). Laissa ei oteta kantaa pääomajärjestelmän nimellisarvoisuuteen tai nimellisarvottomuuteen, eikä laissa säännellä osuusmaksun kirjanpidollista käsittelyä. Luonnollisen tai oikeushenkilön on tehtävä osuuskunnalle kirjallinen jäsenhakemus osuuskunnan jäseneksi pääsemiseksi. Osuuskunnan jäseneksi ei voi kuitenkaan ottaa valtiota. Hakemuksen tarkastaa hallitus, ellei säännöissä määrätä tätä oikeutta osuuskunnan kokoukselle tai hallintoneuvostolle. Henkilö saa jäsenyyden hyväksymispäivänä, ellei säännöissä ole määräystä myöhemmästä ajankohdasta. Jäsenyyden hyväksyminen saa aikaan jäsenen velvollisuuden maksaa osuusmaksu. Jäsenyys on luovutettavissa toiselle henkilölle, jos osuuskunta hyväksyy siirronsaajan jäseneksi. Jos siirronsaajan jäsenyyttä ei hyväksytä, siirtäjä jää jäseneksi. Jäsenellä on oikeus irtisanoa jäsenyys (irtisanoutumisaika lain 3 kuukaudesta sääntöjen 5 vuoteen asti), taikka hänet voidaan erottaa osuuskunnan kokouksen päätöksellä laissa säädetyllä tai säännöissä määrätyllä perusteella. Jäsenellä on tällöin oikeus saada takaisin maksettu osuusmaksu; säännöissä voidaan myös määrätä, että palautuksen suuruus on se osa osuuspääomasta, joka olisi maksettu, jos osuuskunnan toiminta olisi lopetettu jäsenyyden loppumispäivänä. (1 ja 11 15, 17 20, 24 ja 33 ). Säännöissä voidaan määrätä jäsenen henkilökohtaisesta vastuusta yhtiön velvoitteista. Sääntömääräyksen nojalla jäsenet voivat olla velvollisia suorittamaan lisämaksuja, kun osuuskunnan nettovarat ovat vähemmän kuin puolet osuuspääomasta. Jäsen vastuu on rajoittamaton, jos säännöissä ei ole rajoitettu vastuun määrää tiettyyn summaan tai suhteessa jäsenen osuusmaksuun. Sääntöjen määräys, jossa jäsenten vastuuta rajoitetaan tietyksi ajaksi tai jonkun jäsenen osalta, on mitätön (34 35 ). Maksuvelvollisuuden kasvattaminen edellyttää, että vähintään ¾:aa jäsenistä kannattaa ehdotusta. Päätöstä vastaan äänestäneellä jäsenellä on erityinen eroamisoikeus (50 ).

8 Jäsenet käyttävät oikeuksiaan osuuskunnan kokouksessa, jonka toimivaltaan kuuluvat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen tai, jos on hallintoneuvosto, sen jäsenten valitseminen, tilintarkastajan valitseminen, sääntöjen muuttaminen, sulautumisesta, jakautumisesta, yritysmuodon muuttamisesta ja toiminnan lopettamisesta päättäminen (39 ). Yli 200 jäsenen osuuskunnassa säännöissä voidaan määrätä edustajiston käyttämisestä kokonaan tai osittain osuuskunnan kokouksen sijaan. Kutsusta, kokousmenettelystä ja edustajien valinnasta on tällöin määrättävä säännöissä. Edustajia tulee olla vähintään 20, ja he voivat olla osuuskunnan jäseniä (54 ). Osuuskunnan kutsua, kokousta ja päätöksen moitetta koskevat menettelysäännökset vastaavat pitkälti Suomen voimassa olevaa oikeutta. Viron osuuskuntalain mukaan kuitenkin jokaisella jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa yksi ääni, eikä laissa säädetä erisuuruisesta äänioikeudesta (40 ). Lisäksi alle 100 jäsenen osuuskunnissa vain jäsen voi edustaa vain yhtä muuta jäsentä osuuskunnan kokouksessa, yli 100 jäsenen osuuskunnissa enintään viittä muuta jäsentä. Osuuskunnan kokous on päätösvaltainen vain, kun yli puolet jäsenistä on kokouksessa paikalla tai edustettuna, ellei säännöissä määrätä korkeammasta määrästä; muussa tapauksessa hallituksen on kutsuttava uusi osuuskunnan kokous koolle vähintään viikon ja enintään kolmen viikon kuluessa epäonnistuneesta kokouksesta. Uusi kokous on päätösvaltainen riippumatta osallistuvien tai edustettujen jäsenten määrästä (45 ). Varojen jakaminen jäsenten kesken ei ole lähtökohtaisesti sallittua, ellei säännöissä ole toisin määrätty. Mahdollista osingonjakoehdotuksen tekee hallitus tai hallintoneuvosto, ja jaosta päättää osuuskunnan kokous. Jakoperusteena on tällöin jäsenen osallistuminen osuuskunnan toimintaan tai, jos säännöissä niin määrätään, osuusmaksun suuruus. Osuuskunnalla on oltava vararahasto, jonne on siirrettävä vähintään tilikauden 5 %:a tai säännöissä määrätty suurempi osuus nettovoitosta. Vararahastoa voi käyttää tappion kattamiseen. Säännöissä voidaan määrätä muista jakokelvottomista rahastoista (29 32 ). Hallitusta koskevat säännökset vastaavat pitkälti Suomen voimassa olevaa oikeutta. Hallituksen jäsenenä ei kuitenkaan voi olla osuuskunnan jäsen. Jos osuuskunnalla on hallintoneuvosto, hallituksen on myös vähintään kolme kertaa vuodessa esitettävä sille selvitys osuuskunnan toiminnasta ja taloudellisesta tilasta sekä erikseen taloustilanteen heikkenemisestä ja muista olennaisista seikoista (55 ). Suhteessa kolmanteen osapuoleen kukin hallituksen jäsen voi yksin edustaa osuuskuntaa, jollei toisin ole säännöissä määrätty ja kaupparekisteriin rekisteröity. Osuuskunnalla on oltava hallintoneuvosto, kun osuuskunnalla on yli 200 jäsentä, osuuspääoma on euroa tai kun säännöissä niin määrätään. Hallintoneuvostoon sovelletaan, mitä Viron kauppakaaressa säädetään julkisen osakeyhtiön (aktsiaselts) hallintoneuvostoa koskevia säännöksiä, ellei osuuskuntalaissa ole toisin säädetty (64 ). Tilintarkastusta ja erityistä tarkastusta koskevat säännökset vastaavat pitkälti Suomen voimassa olevaa oikeutta. Osuuskunnan purkamista koskevat säännökset vastaavat pitkälti Suomen voimassa olevaa oikeutta. Viron osuuskuntalaissa ei kuitenkaan säädetä saneerauksesta ja konkurssista. Muilta osin Viron osuuskuntalaissa ei säädetä muista rahoitusmuodoista kuin osuuksista, arvoosuusjärjestelmää vastaavasta järjestelystä, osuuskunnan sulautumisesta, jakautumisesta ja yritysmuodon muuttamisesta, korvausvastuusta ja oikeuspaikasta.

9 Verolainsäädäntö lyhyesti Virossa on voimassa osuuskuntien osalta tasavero. Verotuksesta säädetään niin luonnollisten henkilöiden kuin oikeushenkilöiden osalta tuloverolaissa (tulumaksuseadus, RT I 1999, 101, 903 voimaantulo , saatavilla internet-osoitteessa: https://www.riigiteataja.ee/akt/ , sekä lain englanninkielinen käännös: =tulumaksuseadus&ptyyp=rt&keel=en, viitattu ). Virossa verotuksessa verovelvollisuuden osalta jakokriteereinä käytetään kahta keskeistä tekijää, luonnollinen henkilö / oikeushenkilö sekä maassa asuva henkilö (resident) / ei-asuva (mitteresident) oleva henkilö. Tuloverolain 2 :n nojalla verovelvollisuus syntyy seuraavasti: - Luonnollinen maassa asuva henkilö sekä maassa ei-asuva oikeushenkilö maksavat 1 :n 1 momentissa tarkoitettua tuloveroa Virosta saadun perustulon perusteella. - Luonnollinen maassa asuva henkilö sekä maassa asuva oikeushenkilö maksavat 1 :n 2 momentissa tarkoitettua tuloveroa työnantajan antamien etujen perusteella. - Maassa asuva oikeushenkilö sekä tuottoa tavoittelevat valtion viranomaiset maksavat 1 :n 3 momentissa tarkoitettua tuloveroa lahjan, vieraanvaraisuuskustannusten, voitonjaon ja liiketoimintaan liittymättömien kustannusten perusteella - Maassa ei-asuva oikeushenkilö maksaa 1 :n 4 momentissa tarkoitettua tuloveroa työnantajan antamien etujen sekä lahjan, vieraanvaraisuuskustannusten, voitonjaon ja liiketoimintaan liittymättömien kustannusten perusteella. Tuloverolain 12 :ssä säädetään luonnollisen maassa asuvan henkilön tulolajeista, 14 :ssä nimenomaisesti yritystulosta, 18 :ssä osingoista sekä :ssä yritystulosta hyväksyttävistä vähennyksistä. Lisäksi tuloverolain 15 :n 4 momentissa on lueteltu verottomat tulot ja omaisuuserät. Tuloverolain 14 :n 2 momentin pääsäännön nojalla yritysveroa on maksettava kaupan tuottamisesta, myymisestä tai vaihtamisesta, palveluiden ostamisesta taikka muista suorituksista, josta on vähennetty laissa sallitut kulut. Näistä kuluista voidaan vähentää kaikki verovuonna syntyneet verovelvollisen puolesta tehdyt, dokumentoidut, yrityksen toimintaan liittyvät kulut, joilla on tavoiteltu tulon saamista taikka jotka ovat olleet tarpeellisia yrityksen säilyttämiseksi tai kehittämiseksi. Laissa on lisäksi erityissäännökset maatalouden vähennyksistä. Edustuskuluina vähennettävien kulujen määrää on määrällisesti rajoitettu. Tuloverolain 34 :ssä on säädetty vähennyskelvottomista kuluista sekä 35 :ssä tappion vähennysoikeuden siirtämisestä enintään seitsemälle tulevalle tilikaudelle. Virossa on käytössä tasaverojärjestelmä. Tuloveron peruste on 21 %:a ja vuodesta 2015 alkaen 20 %:a. Yritysten osalta tilikauden tulon määrä jaetaan kertoimella 1,33, jolloin saadaan verotettava tulo. Saatu verotettavan tulon määrä kerrotaan veron perusteella ja vahvistetaan maksettava vero (tuloverolain 4 5 ). Saksa Osuuskuntalainsäädäntö Saksassa on laki osuuskuntamuotoisista yhteisöistä (Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, GenG, annettu , viimeksi muutettu , saatavilla

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot