4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti."

Transkriptio

1 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja. Osuuskunta voi harjoittaa kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden vuokraustoimintaa. Osuuskunnan palveluja voivat käyttää myös ei jäsenet. Osuuskunta voi ostaa ja omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. 3 Jäsenyys Osuuskunnan jäseninä voivat olla luonnolliset henkilöt, yritykset tai yhteisöt. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä kirjallinen hakemus osuuskunnan hallitukselle. Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen osuuskunnan kokouksen, joka päättää jäseneksi ottamisesta. 4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 5 Jäsenen erottaminen Jäsenen erottamisesta päättää hallitus kuultuaan jäsentä. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta 1. jos jäsen saamastaan varoituksesta huolimatta rikkoo säännöissä olevia määräyksiä vastaan 2. jos jäsen ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksia 3. jos jäsen on aikaansaanut osuuskunnalle (huomattavaa) vahinkoa 4. jos jäsen tahallisesti toimii osuuskunnan etujen vastaisesti 5. jos jäsen on selkeästi luopunut osuuskunnan toiminnasta. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi. Tätä koskeva vaatimus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun erotetulle on pöytäkirjan ottein annettu tieto erottamisesta. Erottamisasiaa koskeva äänestys on osuuskunnan kokouksessa toimitettava suljetuin lipuin. 6 Osuusmaksu Jäsen on oikeutettu osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuusmaksulla. Osuusmaksun suuruus on 80 euroa. Erä (80) maksetaan kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä osuuskunnan tilille. Osuusmaksun saa erotessaan takaisin vuoden kuluttua eroamisvuoden tilikauden päättymisestä, edellyttäen, että osuuskunnan varat siihen riittävät. 7 Liittymismaksu Perustamisen jälkeen liittyvät jäsenet suorittavat liittymismaksun, jota ei palauteta ja jota ei voi siirtää toiselle. Liittymismaksu maksetaan kertasuorituksena yhden kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä. Liittymismaksu on suuruudeltaan vähintään 0 ja enintään Hallitus vahvistaa kunkin tilikauden alussa liittymismaksun suuruuden.

2 8 Ylimääräinen maksu Osuuskunta voi periä jäseniltään ylimääräisen maksun osuuskunnan toimintaa koskevien kulujen kattamiseksi. Ylimääräinen maksu voi olla suuruudeltaan enintään 200 euroa jäsentä kohden. Ylimääräinen maksu maksetaan yhtenä eränä osuuskunnan pankkitilille kuukauden sisällä maksun perimisilmoituksesta. Maksu voidaan periä enintään kaksi kertaa tilikaudessa. Ylimääräiselle maksulle ei makseta korkoa. Osuuskunnan kokous päättää maksun perimisestä. Ylimääräinen maksu on samansuuruinen kaikille osuuskunnan jäsenille. Ylimääräinen maksu voidaan periä kattamaan seuraavia osuuskunnan kuluja: toimitilojen vuokra, toimistotarvikkeiden ja laitteiden hankinta sekä muut osuuskunnan hallituksen yksimielisesti hyväksymät kulut. 9 Lisämaksuvelvollisuus Jäsenet eivät ole lisämaksuvelvollisia velkojia kohtaan. 10 Vararahasto ja muut rahastot Osuuskunnalla on lainmääräämä vararahasto, jota kartutetaan, kunnes se on vähintään 2500 euroa. Vararahasto voi olla myös suurempi. Vararahastoon siirretään vuotuisesta ylijäämästä vähintään 5 % sen jälkeen kun ylijäämästä on vähennetty taseen mukainen tappio edellisiltä tilikausilta. Osuuskunta voi perustaa, kartuttaa ja käyttää muitakin rahastoja. 11 Ylijäämän käyttö Osuuskunnan kokous päättää siitä, käytetäänkö ylijäämä osuuskunnan omiin tarpeisiin vai jaetaanko se hallituksen esityksen mukaan jäsenille. 12 Osuuskunnan palveluistaan perimät maksut Osuuskunnan jäseniltään ostamien palvelujen hinnat päättää hallitus. Poikkeuksena hallituksen palkkiot, jotka päättää osuuskunnan kokous. Hinnoitteluperusteet päättää osuuskunnan kokous. 13 Toimitusjohtaja Osuuskunnalle voidaan hallituksen toimesta valita tarvittaessa toimitusjohtaja, jonka toimivaltuudet ja tehtävät määrittelee hallitus tapauskohtaisesti. 14 Osuuskunnan kokous ja kokouskutsut Varsinaiset osuuskunnan kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa hallituksen määrääminä päivinä. Kevätkokous ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen lokakuun loppua. Osuuskunnan varsinaiset kokoukset kutsuu koolle osuuskunnan hallitus ja se pidetään osuuskunnan kotipaikalla ellei hallitus poikkeustapauksissa muuta paikkaa määrää. Osuuskunnan ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Hallitus toimii ylimääräisen kokouksen koollekutsujana.

3 Kokouskutsu varsinaisiin kokouksiin on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokouspäivää kirjallisesti kaikille osuuskunnan jäsenluetteloon merkityille jäsenille heidän luettelossa ilmoittamaansa osoitteeseen. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä vähintään 7 päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla. 15 Kokousmenettely Osuuskunnan kokous valitsee kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajat. Jokaisella jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja yhdessä kokouksessa, mikäli osuuskuntalaissa ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Jäsenen vaatimuksesta on vaalit toimitettava suljetuin lipuin. 16 Varsinainen osuuskunnan kokous Varsinaisessa kevätkokouksessa: - Esitetään: 1. Hallituksen kertomus osuuskunnan toiminnasta päättyneellä tilikaudella. 2. Tilintarkastajien lausunto edellisen tilikauden hallinnosta ja tileistä. 3. Hallituksen antama selitys tilintarkastajien mahdollisesti tekemiin muistutuksiin. - Päätetään: 1. Tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase) vahvistamisesta. 2. Vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 3. Toimenpiteistä joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta. 4. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista seuraavalle vuodelle. 5. Toimintasuunnitelman vahvistamisesta. 6. Talousarvion vahvistamisesta seuraavalle kalente rivuodelle. 7. Jäseniltä ostettavien palvelujen hinnoitteluperusteet. - Käsitellään: 1. Muut kokouskutsussa mainitut asiat. Varsinaisessa syyskokouksessa: - Valitaan: 1. Hallituksen jäsenet 2. Tilintarkastajat ja heille varatilintarkastajat. - Käsitellään:

4 1. Muut kokouskutsussa mainitut asiat. 17 Hallitus Osuuskunnalla on hallitus, jonka osuuskunnan varsinainen syyskokous valitsee. Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin. 18 Hallituksen kokoukset Hallituksen toimikausi on tilikausi. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka hallituksen puheenjohtaja ja yksi jäsen allekirjoituksellaan varmentavat. Pöytäkirjat tulee pitää numerojärjestyksessä ja hallituksen toimesta säilytettävä. Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja on äänten tasan mennessä yhtynyt, ellei päätöstä sääntöjen mukaan ole tehtävä määräenemmistöin tai yksimielisesti. Hallituksen tehtävänä on: 1. Valita osuuskunnan toimitusjohtaja tarvittaessa ja päättää hänen palkkauksestaan. 2. Päättää osuuskunnan henkilökunnan palkkauksesta. 3. Valvoa, että osuuskunnan asiat hoidetaan lain, näiden sääntöjen sekä osuuskunnan antamien ohjeiden ja päätösten mukaan. 4. Kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat. 5. Huolehtia osuuskunnan tarkoituksen toteutumisesta parhaalla mahdollisella tavalla ja panna täytäntöön osuuskunnan kokouksen päätökset. 6. Käsitellä ja ratkaista osuuskunnasta erottamisesta koskevat asiat. 7. Laatia osuuskunnan kokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus ylijäämän käytöstä ja tappion peittämisestä. 8. Pitää huolta osuuskunnan omaisuuden säilyttämisestä ja tarkoituksenmukaisesta hoidosta sekä valvoa osuuskunnan rahavarojen hoitoa. 19 Toiminimen kirjoittaminen Oikeus osuuskunnan toiminimen kirjoittamiseen on hallituksen jäsenillä aina kaksi yhdessä. Hallitus päättää prokuroiden antamisesta. 20 Tilikausi Osuuskunnan tilikauden pituus on kaksitoista kuukautta ja tilinpäätöspäivä aina 31. päivä joulukuuta. Tilinpäätös on toimitettava vähintään kuukautta ennen varsinaista osuuskunnan kokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista osuuskunnan kokousta. 21 Osuuskunnan purkaminen Jos osuuskunta puretaan, sen jäljellä olevat varat on, sen jälkeen kun velat ja sitoumukset on selvitetty sekä osuusmaksut ja mahdolliset lisäosuusmaksut jäsenille palautettu, jaettava jäsenten kesken osuuskunnan kokouksessa päätetyllä tavalla. 22 Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen

5 Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. 23 Yleismääräys Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan pääasiallisena tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä hyvinvoinnin,

Lisätiedot

EVON METSÄOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

EVON METSÄOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT EVON METSÄOSUUSKUNNAN 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Evon metsäosuuskunta ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on mahdollistaa jäsentensä erilaiset

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

Mediaholvi Osk säännöt

Mediaholvi Osk säännöt Mediaholvi Osk säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Mediaholvi Osk ja osuuskunnan kotipaikka Ylivieska. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

Osuuskunta JOKKY säännöt

Osuuskunta JOKKY säännöt Osuuskunta JOKKY säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on JOKKY Osk ja kotipaikka Nivala. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) ja kotipaikka Kajaani. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana ja tarkoituksena on tukea jäsentensä

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 2.6.2004, :t 11 ja 29 osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 14.10.2004 sekä :t 14 kohta 9 ja 21 osuuskunnan kokouksessa

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt

Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt

Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt 1 Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunta ja kotipaikka Korpilahden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviveandelslag nimisen osuuskunnan säännöt

Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviveandelslag nimisen osuuskunnan säännöt 1 Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviveandelslag nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviceandelslag. Osuuskunnan

Lisätiedot

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Osuuskunnan toiminimi on Illon Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt.

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. SÄÄNNÖT Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. Tässä määritellyt säännöt on hyväksytty Osuuskunnan perustamiskokouksessa. 1 OSUUSKUNNAN NIMI JA

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 1088419-6 Nimi: Pinsiön alueen vesiosuuskunta Sisältö: Yhteisösäännöt

Lisätiedot

Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt

Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt LIITE 1 1(10) Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Campus Entrepreneur Coop Osk. ja kotipaikka Lahti. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. 2 Toimiala

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta PPO ja kotipaikka Ylivieskan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n toimialana on tuottaa jäsenilleen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki.

SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki. 1(6) SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT Hyväksytty Työttömyyskassan edustajiston kokouksessa 11. 12.11.2011 Hyväksytty Finanssivalvonnassa 2.1.2012 SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA

Lisätiedot

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1(11) PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1.1.2015 alkaen 2(11) Sisällysluettelo PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT... 3 I LUKU... 3 TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA... 3 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot