JYVÄSKYLÄN SEUTU - RAKENNEMALLI 20X0 TÄSMÄSELVITYKSET VIHER- JA VIRKISTYSYHTEYKSIEN JATKUVUUSTARKASTELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN SEUTU - RAKENNEMALLI 20X0 TÄSMÄSELVITYKSET VIHER- JA VIRKISTYSYHTEYKSIEN JATKUVUUSTARKASTELU"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN SEUTU - RAKENNEMALLI 20X0 TÄSMÄSELVITYKSET VIHER- JA VIRKISTYSYHTEYKSIEN JATKUVUUSTARKASTELU RAPORTTI

2 RAKENNEMALLI 20X0 Viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuustarkastelu Sisällysluettelo 1 PERUSTIEDOT RAPORTIN TARKOITUS TIIVISTELMÄ MIKÄ ON RAKENNEMALLITYÖ? ERILLISSELVITYKSEN VIHER- JA VIRKISTYSYHTEYKSIEN JATKUVUUSTARKASTELU KESKEINEN TAVOITE JA SISÄLTÖ LÄHTÖKOHDAT VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET KAAVOITUSTILANNE VIHER- JA VIRKISTYSYHTEYKSIEN JATKUVUUSTARKASTELU -ERILLISSELVITYS ERILLISSELVITYKSEN TYÖMENETELMÄT HAASTATTELUN TULOKSET: JYVÄSKYLÄ JA KESKI-SUOMEN LIITTO HAASTATTELUN TULOKSET: JYVÄSKYLÄN MLK HAASTATTELUN TULOKSET: MUURAME HAASTATTELUN TULOKSET: KORPILAHTI HAASTATTELUN TULOKSET: TOIVAKKA HAASTATTELUN TULOKSET: HANKASALMI HAASTATTELUN TULOKSET: LAUKAA HAASTATTELUN TULOKSET: PETÄJÄVESI HAASTATTELUN TULOKSET: UURAINEN SELVITYKSEN EVÄITÄ JATKOSUUNNITTELUUN ALUEVARAUKSET JA KARTTAMERKINNÄT ALUEVARAUKSET KARTTAMERKINNÄT KARTAN PIENENNÖS HAASTATTELUJEN TULOKSET TAULUKOSSA...22 Taustaselvitykset ja lähdemateriaali - Maakuntakaava, maakuntavaltuuston hyväksymä Viistokuvat (Keski-Suomen liitto 2008) - Maastotietokanta - Kuntakohtaiset osoite-, virkistys- ja ulkoilukartat - Kuntakohtaiset haastattelut - Viherosayleiskaavaluonnos (Jyväskylän kaupunki 2008) Kannen kuva: Viistokuva Kortepohja-Laajavuori (Jyväskylä). Hannu Vallas

3 1 PERUSTIEDOT RAKENNEMALLI 20X0 Erillisselvitys: Viheryhteyksien jatkuvuustarkastelu (Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Korpilahti, Muurame, Toivakka, Uurainen, Petäjävesi, Hankasalmi ja Laukaa) Selvitysalueen yleissijainti 1.1 Raportin tarkoitus Raportin tarkoitus on täsmentää rakennemalli 20X0:a varten laadittua erillisselvityskarttaa Viheryhteyksien jatkuvuustarkastelu. Raportissa selvitetään tarkastelussa olevat kuntakohtaiset haastattelujen tulokset sekä viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuustarkastelu- karttojen sisältö. 3

4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Mikä on rakennemallityö? Rakennemalli on tulevaisuusorientoitunut suunnitelma, joka perustuu Jyväskylän seudun nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja sen vahvuuksiin sekä kasvavan kaupunkiseudun synnyttämiin mahdollisuuksiin. Rakennemallin laadinnan yhteydessä ennakoidaan mahdollisia yhteiskuntaan kohdistuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Rakennemalli edesauttaa kuntakohtaisten maankäytön strategioiden ja suunnitelmien laatimista. Rakennemalli on tavoitteellinen maankäytön strategioiden ja aluevarausten yhdistelmä, joka ajoitetaan hetkeen 20X0. Hetki 20X0 on ajankohta, jolloin Jyväskylän seudulla on n asukasta. Tämän lähtökohdan perusteella arvioidaan, millaisia strategisia mahdollisuuksia ja aluevarauksia seudun kasvaminen edellyttää eri maankäyttömuodoissa sekä selvitetään eri maankäyttövaihtoehtojen vaikutuksia mm. liikenteeseen, yhdyskuntateknisiin kustannuksiin sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumiseen. Kuntien yhteinen rakennemalli ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavataso, mutta se sisältää strategisen yleiskaavan tavoin yhdyskuntarakenteen yleiset kehittämisperiaatteet. Rakennemallityö nojautuu yleisiin alueiden käytön tavoitteisiin ja kestävän kehityksen periaatteisiin. rakennemallityössä hyödynnetään maakuntavaltuuston hyväksymää maakuntakaavaa sekä sen laatimisen yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Valmistunut rakennemalli toimii myös taustamateriaalina, kun Keski-Suomeen laaditaan seuraavaa maakuntakaavaa Lähtötietojen kerääminen ja täsmäselvitykset Rakennemallityötä varten kerätään olemassa olevia lähtötietoja sekä kuntakohtaisesti että seudullisesti. Maakuntakaavan yhteydessä laaditut ylikunnalliset selvitykset toimivat lähtötietoina rakennemallityössä. Laadittujen selvitysten lisäksi tehdään täsmennettyjä teemaselvityksiä rajatuista aiheista, joista keskeisimpiä ovat: - Seudun keskustaajama-alueiden täydennysrakentamisselvitys - Työpaikkatoimintojen uudet sijaintimahdollisuudet selvitys 4

5 - Suurten järvien hyödyntämismahdollisuudet asumisessa, tutkielma potentiaalisimmista alueista. - Autoriippuvuustarkastelu, kaupunkiseudullinen analyysi nykyisistä kaupunkivyöhykkeistä - Viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuustarkastelu. - 20X0 -tarinat 2.2 Erillisselvityksen Viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuustarkastelu keskeinen tavoite ja sisältö Erillisselvityksen tarkastelualueeksi päätettiin Jyväskylän seudun kaavoittajien ryhmässä yhdeksän kuntaa: Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Korpilahti, Muurame, Toivakka, Uurainen, Petäjävesi, Hankasalmi ja Laukaa. Selvityksen keskeisenä tavoitteena oli osoittaa em. kuntien alueilta seudullisesti tärkeät viherpalvelualueet, säilytettävät ekologiset viheryhteydet ja alueet ja viher- sekä virkistysyhteystarpeet. Lisäksi tavoitteena oli osoittaa seudullisesti tärkeimmät rakennetut viherkeskittymät, joilla on ympärivuotisia palveluja sekä luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat alueet. Erillisselvitys perustuu maakuntavaltuuston hyväksymään maakuntakaavaan, kuntakohtaisiin haastatteluihin, maastotietokanta-aineistoon sekä perus-, osoite- ja ulkoilukarttoihin. Selvitys sisältää kuntakohtaiset haastattelujen tulokset, viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuustarkastelu- kartan sekä lyhyen raportin. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti vuonna valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, joiden mukaan linjataan maamme alueiden käyttöä tulevaisuudessa. Tavoitteiden tarkoituksena on vastata niihin kysymyksiin, joita mm. muuttoliike, yhdyskuntarakenteen hajautuminen, elinympäristön laatuvaatimukset, luonnon- ja rakennusperinnön säilyminen ja yhteysverkkojen toimivuus asettavat alueidenkäytölle. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu niiden ohjausvaikutusten perusteella yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet ovat luonteeltaan alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet ovat alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia velvoitteita. 3.2 Kaavoitustilanne Seutukaava Keski-Suomen Seutukaavan 5. vaihekaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava tulee vahvistuttuaan kumoamaan seutukaavan Maakuntakaava Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Keski-Suomen maakuntakaavan Maakuntakaavan tavoitteet ovat virkistyksen osalta seuraavat: - Maakuntakaavalla edistetään väestön hyvinvointia ja luonnon virkistyskäyttöä. - Maakuntakaavalla edistetään luonnon moninaiskäytön edellytyksiä siten, että luonnonarvoihin perustuva virkistyskäyttö ja matkailu sovitetaan yhteen suojelu- ja muiden tavoitteiden kanssa. 5

6 - Maakuntakaavalla osoitetaan väestön ja eri käyttäjä- ja harrastajaryhmien sekä matkailijoiden tarvitsemat seudulliset virkistysalueet sekä niitä yhdistävät maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät reitit. - Maakuntakaavassa edistetään matkailu- ja virkistyskeskusten verkostoitumista sekä esitetään matkailu- ja virkistyskeskusten vyöhykkeiden ja alueiden kehittämisperiaatteita. Väestön keskittyminen Jyväskylän seudulle ja väestön ikääntyminen lisäävät ulkoiluun tarvittavien alueiden ja reittien tarvetta nimenomaan maakunnan keskustan tuntumassa. Vapaaajan virkistyskäyttöön voidaan aktiivisen ulkoilun ja liikunnan ohella lukea mm. loma-asutus, matkailu, veneily, vesiretkeily, huomattava osa kalastusta, marjastus ja sienestys, metsästys, retkeily, pyöräily ja kävely sekä muitakin toimintoja, jotka osalle väestöä saattavat olla elinkeino, mutta valtaosalle vapaa-ajan toimintaa ja kokemuksia, tuntoja, mielikuvia ja sosiaalista kanssakäymistä. Maakuntakeskuksen, seutukuntakeskusten ja kuntakeskusten sisään tai ympärille voidaan suunnitella ulkoilualueita ja yhteysreittejä, jotka kytkeytyvät laajempiin reittikokonaisuuksiin. Tähän suuntaan on jo pitkään edetty muun muassa Jyväskylän kaupungissa ja Jyväskylän seudulla. Maakunnan käyntikorttina voidaan pitää 1970-luvulla luotua maakuntauraa. Reitit yhdistävät matkailukeskuksia ja niitä tarvitaan erityisesti kehittyvien matkailukeskusten lähettyville. Keski-Suomen luonto soveltuu hyvin luontomatkailuun. Maakunnassa on muun muassa neljä kansallispuistoa ja yksi luonnonpuisto. Tulevaisuuden trendejä matkailussa on hyvinvointimatkailun merkityksen korostuminen. Taustatekijänä on väestörakenteen muutos, suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle sekä perherakenteessa tapahtuvat muutokset. Keski-Suomessa on mahdollista kehittää ja laajentaa useita loma- ja liikuntakeskuksia hyvinvointi- ja terveysmatkailun suuntaan. Jo nyt tunnettuja keskuksia ovat mm. Keuruun Keurusselkä, Laukaan Peurunka ja Saarijärven Summassaari. Vaikka Keski-Suomen väkiluku hieman laskisikin pitkällä aikavälillä, on todennäköistä, että luontoon suuntautuvat virkistystoiminnat kasvavat ja monipuolistuvat nykyisestään suurestikin. Toiminta kohdistuu nykyistä enemmän erilaisiin virkistyskeskuksiin ja helppokulkuisille reiteille. Matkailuun liittyvät ulkoilutoiminnat suuntautuvat entistä enemmän vetovoimaisiin keskuksiin, joita edustavat Keski- Suomessa Jämsän Himos ja Jyväskylän Laajavuoren alue. Monilla muillakin keskuksilla on hyvät kehittymisen mahdollisuudet. Yksi vaikeasti ratkaistava kysymys koskee lähes kaikkia keskuksia: kuinka kehittää sekä talvilajeja että kesäliikunnan muotoja (Keski-Suomen maakuntakaavaselostus, s. 34). Sivuilla 7 ja 8 on esitetty otteet maakuntakaavan virkistys- teemakartoista. 6

7 Ote Keski-Suomen maakuntakaavan virkistys-teemakartasta 7

8 Ote Keski-Suomen maakuntakaavan virkistys-teemakartasta 8

9 4 VIHER- JA VIRKISTYSYHTEYKSIEN JATKUVUUSTARKASTELU -ERILLISSELVITYS 4.1 Erillisselvityksen työmenetelmät Tavoitteena oli selvittää rakennemallityössä mukana olevien kuntien osalta olevat rakennetut viher- ja virkistyskeskittymät sekä yhteydet sekä tulevaisuuden yhteystarpeet ja painopistealueet. Työ tehtiin haastattelemalla kuntien kaavoitus- ja liikuntavastaavia käyttäen valmiin haastattelulomakkeen kysymyksiä. Haastatteluihin osallistuneilla oli myös mahdollisuus esittää olevia alueita ja yhteyksiä sekä tulevaisuuden tarpeita karttapohjalle luonnostelemalla. Haastattelulomakkeessa käytiin läpi kunnittain seuraavat asiat: 1. Seudullisesti tärkeimmät nykyiset yhteydet 2. Seudullisesti tärkeimmät ehdottomasti säilytettävät yhteydet ja alueet 3. Seudullisesti tärkeimmät rakennetut viherkeskittymät/ -alueet 4. Yhteystarpeet ja tärkeät alueet tulevaisuudessa 5. Ongelmakohdat ja riskitekijät Selvitystä varten myös analysoitiin voimassa olemassa olevaa kartta-aineistoa (seutu- ja maakuntakaavat sekä maastotietokanta ja perus-, osoite- ja ulkoilukartat). Haastattelulomakkeet ja muistiinpanot kerättiin yhteenvedoksi, jossa on taulukoitu kuntakohtaisesti keskeisimmät haastattelussa esille tulleet asiat. Haastattelujen ja yhteenvedon pohjalta on laadittu viheryhteyksien jatkuvuustarkastelu- kartta, jossa on esitetty pääverkosto seudun nykyisistä ja tulevaisuuden tärkeimmistä viheryhteyksistä sekä tärkeimmistä säilytettävistä alueista. Viher ja virkistysrakennekartalla on esitetty paikkatieto-ohjelmalla (MapInfo) maastotietopohjaista pohjakarttaa käyttäen vesistöt, tiestö, yhteydet ja alueet rasterointeina ja erilaisin viivatyypein ja symbolein. 9

10 4.2 Haastattelun tulokset: Jyväskylä ja Keski-Suomen liitto Jyväskylästä haastatteluun osallistuivat Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnitteluosastolta yleiskaava-arkkitehti Leena Rossi, apulaisyleiskaava-arkkitehti Jorma Häkkinen ja aluearkkitehti Julia Virtanen, sekä Keski-Suomen liitosta suunnittelupäällikkö Olli Ristaniemi. Kysymys 1. Seudullisesti tärkeimmät nykyiset yhteydet 2. Seudullisesti tärkeimmät säilytettävät yhteydet ja alueet Vastaus Maakuntaura, Metsoreitti, Wanhan vitosen reitti, Konnevesi-Kuusvesi-Saravesi Maakuntaura, Metsoreitti (Ampujien maja- Peurunka), Laajavuori, Peurunka, Himos, Häkärinteet Laajavuori, Himos, Riihivuori, Kuusaa, Peurunka, Häkärinteet, Revontuli, Jääskelä, Mämminiemi 3. Tärkeimmät rakennetut viher- / virkistyskeskittymät 4. Yhteystarpeet tulevaisuudessa Pohjois-Päijänteen kierros (suunnitteilla, K-S liikunta), Seppälänkankaan logistiikka-alueen yhteys- ampujien maja- Kolmisoppinen, Sippulanniemi- Keljonkangas -Himos-suunta 5. Ongelmakohdat ja riskitekijät Logistiikkakeskuksen alue, Laukaa Vaajakoski Ote maakuntakaavasta (Maakuntavaltuusto hyväksynyt ) Ote viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuustarkastelu- kartasta 10

11 4.3 Haastattelun tulokset: Jyväskylän mlk Jyväskylän maalaiskunnasta haastatteluun osallistuivat: kaavoituspäällikkö Tuija Solin, kaavasuunnittelija Vesa Rajaniemi ja ratamestari Kaapro Häkkinen Kysymys 1. Seudullisesti tärkeimmät nykyiset yhteydet 2. Seudullisesti tärkeimmät säilytettävät yhteydet ja alueet Vastaus Sippulanniemi, Keljonkangas, Ladunmaja, Laajavuori, Touruvuori, Halssila-Vaajakoski, Tikkakoski Savonmäki Kivilampi, Touruvuori, Metsoreitti, Kangaslampi ampujien maja, Tiituspohja Vihtavuori Peurunka Naissaari, Jääskelä 3. Tärkeimmät rakennetut viher-/ virkistyskeskittymät 4. Yhteystarpeet tulevaisuudessa Tikkakoski-Keski-Palokka, Tyyppälä- Tyyppälänjärvi, Tikkakoski-Vehniä, Laajavuori- Vesanka, Sippulanniemi-Keljonkangas 5. Ongelmakohdat ja riskitekijät Yhteyksien säilyminen kaavoitettavilla alueilla uuden Jyväskylän alueella ( Kivilampi-Ampujien maja Ekologinen yhteys) Ote maakuntakaavasta (Maakuntavaltuusto hyväksynyt ) Ote viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuustarkastelu- kartasta 11

12 4.4 Haastattelun tulokset: Muurame Muuramen kunnasta haastatteluun osallistuivat tekninen johtaja Tapio Jauhiainen ja kaavoitusarkkitehti Marja Jukkala Kysymys 1. Seudullisesti tärkeimmät nykyiset yhteydet 2. Seudullisesti tärkeimmät säilytettävät yhteydet ja alueet Vastaus Kolmisoppinen-Saunakylä (Heikko talviyhteys, ei kesäkäyttöä) Keljonkangas- Kinkomaa- latu Riihivuori, Golf-kenttä, Kinkomaan viheralue, josta yhteys Paasivuoren alueelle Muuramenharju, Muuramenjoki Riihivuori, golfkenttä, Muuratharju, Saunakylä 3. Tärkeimmät rakennetut viher- / virkistyskeskittymät 4. Yhteystarpeet tulevaisuudessa Kolmisoppinen Riihivuori (radan, 9-tien ja paikallistien ylitys) 5. Ongelmakohdat ja riskitekijät Radan, 9-tien ja paikallistien ylitys Kolmisoppinen- Riihivuori yhteydessä. Yhteydet heikot Korpilahden suuntaan Nuotiopaikkojen puute Sataman sijainti syrjässä keskustasta ja venereiteistä Ote maakuntakaavasta (Maakuntavaltuusto hyväksynyt ) Ote viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuustarkastelu- kartasta 12

13 4.5 Haastattelun tulokset: Korpilahti Korpilahden kunnasta haastatteluun osallistui aluearkkitehti Julia Virtanen Kysymys 1. Seudullisesti tärkeimmät nykyiset yhteydet 2. Seudullisesti tärkeimmät säilytettävät yhteydet ja alueet Vastaus Metsoreitti Korpilahden satama, Maakuntaura, Oravivuoren kolmiomittaustorni, Vaarunvuoren alue ja luontopolku,haukan-kierros,surkeenjärven alue, Kärkisten silta Korpilahden satama, Surkeenjärven matkailutila 3. Tärkeimmät rakennetut viher- / virkistyskeskittymät 4. Yhteystarpeet tulevaisuudessa Pohjois- Päijänteen virkistysreitti, Korpilahden satama, Kärkisten salmi, Surkeenjärven alue, yhteydet Himokselle ja Jyväskylän keskustaan + Leivonmäen suuntaan, Vanha 4-tie (Saakoski - Korpilahti) Korpilahden keskusta-iloniemi- Kärkinen-Oittila, ratsastusreitistö etelä-korpilahdella, yhteys Kolmiomittaustornille, Villa Cavén 5. Ongelmakohdat ja riskitekijät Rahoitus, satamien ja yhteyksien kehittäminen (Jämsä, Himos, Muurame, Jyväskylä), maanomistussuhteet, kootun opastus ja tiedotusmateriaalin puute Ote maakuntakaavasta (Maakuntavaltuusto hyväksynyt ) Ote viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuustarkastelu- kartasta 13

14 4.6 Haastattelun tulokset: Toivakka Toivakan kunnasta haastatteluun osallistuivat aluearkkitehti Jukka Lehtonen ja rakennustarkastaja Reijo Kautto Kysymys 1. Seudullisesti tärkeimmät nykyiset yhteydet 2. Seudullisesti tärkeimmät säilytettävät yhteydet ja alueet Vastaus Valtatie 4 Mämminiemi, Huikon alue, Humalalahti, Rappukallio, Rummakon reitti, Toivakan satama, Piililän tila, Taulun kartano, Heiskan matkailutila 3. Tärkeimmät rakennetut viher- / virkistyskeskittymät Mämminiemi Piililän tila, Taulun kartano, Heiskan matkailutila, 4. Yhteystarpeet tulevaisuudessa Pohjois-Päijänteen reitti, Perinnepolun ylläpito, yhteys kirkonkylään Leppäveden ja Viisarimäen suunnasta, uuden 4-tien valmistuttua vanha 4- tie, 4-tien alitukset (poikittaisyhteydet) 5. Ongelmakohdat ja riskitekijät Rahoitus, Yksityinen maanomistus Ote maakuntakaavasta (Maakuntavaltuusto hyväksynyt ) Ote viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuustarkastelu- kartasta 14

15 4.7 Haastattelun tulokset: Hankasalmi Hankasalmen kunnasta haastatteluun osallistui ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo- Aarnio Kysymys 1. Seudullisesti tärkeimmät nykyiset yhteydet 2. Seudullisesti tärkeimmät säilytettävät yhteydet ja alueet Vastaus Valtatie 9, Virkistysyhteys Häkärinteet-Revontuli, yhteys Häkärinteiltä ja Revontulosta kirkonkylään Häkärinteet, Revontuli, Hangan lava, Melontareitti, Latuyhteys Häkärinteet-Revontuli, virkistysyhteys Häkärinteiltä ja Revontulesta kirkonkylään, Keskisenlammen luontopolku, Kirkonkylän satama Häkärinteet, Revontuli (golf), Hangan lava 3. Tärkeimmät rakennetut viher- / virkistyskeskittymät 4. Yhteystarpeet tulevaisuudessa Häkärinteiden ja Revontulen kehittyvät virkistysalueet, Latuyhteys Revontulesta aseman kylälle, Moottorikelkkareitit 5. Ongelmakohdat ja riskitekijät Virkistysyhteys (latu) aseman kylältä Revontulen alueelle puuttuu Ote maakuntakaavasta (Maakuntavaltuusto hyväksynyt ) Ote viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuustarkastelu- kartasta 15

16 4.8 Haastattelun tulokset: Laukaa Laukaan kunnasta haastatteluun osallistuivat Kaavoituspäällikkö Heikki Ala-Tauriala ja kenttämestari Pentti Hirvonen. Kysymys 1. Seudullisesti tärkeimmät nykyiset yhteydet 2. Seudullisesti tärkeimmät säilytettävät yhteydet ja alueet 3. Tärkeimmät rakennetut viher- / virkistyskeskittymät Vastaus Metsoreitti, Kevyen liikenteen yhteys kirkonkylä Jkl mlk Metsoreitti, Peurunka, Kuusaa, Hitonhauta, Sarakallio, Hyyppään alue, Mustavuoren alue, moottoriurheilu- keskus, tien alitus Vihtavuoren kohdalla Peurunka, Peurunka-golf, Laukaan ratsastustallit, Multamäen leirikeskus, Laukaan satama ja satamapuisto, Leppäveden ampumarata (ampujien maja) 4. Yhteystarpeet tulevaisuudessa Kevyen liikenteen yhteyden jatkuminen Laukaa kaupunki, ulkoilureitti Tikkakosken suuntaan, yhteydet reiteiltä kirkonkylään, Vihtavuorilievestuore yhteys ( hankesuunnitelma olemassa) 5. Ongelmakohdat ja riskitekijät Mörkökorpi (mahd. jätteenkäsittelylaitos) ampumaradan siirto Ote maakuntakaavasta (Maakuntavaltuusto hyväksynyt ) Ote viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuustarkastelu- kartasta 16

17 4.9 Haastattelun tulokset: Petäjävesi Petäjäveden kunnasta haastatteluun osallistui aluearkkitehti Aulikki Graf Kysymys 1. Seudullisesti tärkeimmät nykyiset yhteydet 2. Seudullisesti tärkeimmät säilytettävät yhteydet ja alueet 3. Tärkeimmät rakennetut viher- / virkistyskeskittymät Vastaus Valtatiet, virkistysyhteyksistä Wanhan witosen melontareitti, Tampinkierros, Karhunahas Kirkon miljöö, valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde ja Unescon maailmanperintökohde 4. Yhteystarpeet tulevaisuudessa Wanhan Witosen reitin lähtöpiste? Valtateiden varsille kevytväylät 5. Ongelmakohdat ja riskitekijät Teiden ylitykset ja alitukset, radan ylitykset, Rahoitus, Bensan hinta-liikkuminen Ote maakuntakaavasta (Maakuntavaltuusto hyväksynyt ) Ote viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuustarkastelu- kartasta 17

18 4.10 Haastattelun tulokset: Uurainen Uuraisten kunnasta haastatteluun osallistui aluearkkitehti Aulikki Graf Kysymys Vastaus 1. Seudullisesti tärkeimmät nykyiset Petäjävesi-Kintaus-tie (630) yhteydet 2. Seudullisesti tärkeimmät säilytettävät yhteydet ja alueet niemi, Caravan-alue (Kyynämöinen) Luonetjärvi- jokihaara, Esapetäjän polku, Huuto- 3. Tärkeimmät rakennetut viher- / virkistyskeskittymät Caravan-alue (Kyynämöinen) 4. Yhteystarpeet tulevaisuudessa Yhteys Hirvaskankaalle, Marjoniemi (leirintä+juhlapaikka) Kiertomahdollisuus keskustan ympäri. Hirvaskangas- moottoritie; viher- ja kevyenliikenteen yhteys 5. Ongelmakohdat ja riskitekijät Hirvaskankaan kohta (tien alitus) Koulujen yhteydessä teiden ylitykset ja alitukset, Hirvasen koulu Ote maakuntakaavasta (Maakuntavaltuusto hyväksynyt ) Ote viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuustarkastelu- kartasta 18

19 5 SELVITYKSEN EVÄITÄ JATKOSUUNNITTELUUN Selvityksen tavoitteena on toimia lähtötietoaineistona tulevaa rakennemalli 20X0:a sekä muita laadittavia seudullisia suunnitelmia varten. Kuntien yhteinen rakennemalli ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavataso, mutta se sisältää strategisen yleiskaavan tavoin yhdyskuntarakenteen yleiset kehittämisperiaatteet. Rakennemallityö nojautuu yleisiin alueiden käytön tavoitteisiin ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Rakennemallityössä hyödynnetään maakuntavaltuuston hyväksymää maakuntakaavaa sekä sen laatimisen yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Valmistunut rakennemalli taustaselvityksineen toimii myös taustamateriaalina, kun Keski-Suomeen laaditaan seuraavaa maakuntakaavaa. 6 ALUEVARAUKSET JA KARTTAMERKINNÄT 6.1 Aluevaraukset Alueellisesti tärkeimmät rakennetut viherkeskittymät ja viheralueet on numeroitu kartalle seuraavan taulukon mukaisesti: Numerointi Kunta Paikka Toiminta 1 Jyväskylä Harju ulkoilureitti, urheilukenttä, lähivirkistysmetsä 2 Jyväskylä Laajavuori ulkoilureitit, laskettelurinteet, hiihtoladut, moottorikelkkareitit, ravintola, retkeilymaja, caravan-alue 3 Muurame Riihivuori ulkoilureitit, laskettelurinteet, hiihtoladut, moottorikelkkareitit, ravintola, retkeilymaja, caravan-alue 4 Jyväskylä Sippulanniemi golfkenttä, hiihtolatu, ravintola (kesäisin) 5 Muurame Muurame golf, golfkenttä, ravintola (kesäisin) 6 Jyväskylä Jääskelä ulkkoilureitit, luontopolku, ratsastustalli, lähivirkistysmetsä 7 Laukaa Ampujien maja ulkoilureitit, hiihtoladut, kahvila (talvisin ja tilauksessa) 8 Jyväskylä Naissaari ulkoilureitit, kahvila 9 Laukaa golf, ratsastus golfkenttä, ravintola (kesäisin) virkistys- ja ratsastusreitit, ratsutalli, maneesi 10 Laukaa Peurunka virkistysreitit, hiihtoladut, moottorikelkkareitti, jäähalli, liikuntahalli ja kylpylä, ravintola, hotelli, kuntoutuskesku 11 Laukaa Kuusaa virkistysreitit, koskireitti, kahvila, ravintola 12 Laukaa Satama virkistysreitit ja hiihtoladut, koti- ja vierasvenesatamapalvelut, kahvila 13 Hankasalmi Häkärinteet laskettelurinteet, hiihtoladut, virkistysreitit, ravintola, majoituspalveluja 14 Korpilahti Satama virkistysreitit, koti- ja vierasvenesatamapalvelut, ravintola ja kahvila 15 Korpilahti Surkeenjärvi maatila- ja elämysmatkailu, ravintola(tilauksesta) 16 Toivakka Heiskan matkailutila maatila- ja elämysmatkailu, ravintola(tilauksesta) 17 Toivakka Ruuhipirtti maatila- ja elämysmatkailu, ravintola(tilauksesta) 18 Hankasalmi Revontuli golfkenttä, hiihtolatu, ravintola, majoituspalveluja 19 Jyväskylä Viitaniemi virkistysreitit, uimaranta, palloilukentät, lähivirkistysmetsä 20 Jyväskylä Touruvuori virkistysreitit, palloilukentät, lähivirkistysmetsä 21 Jyväskylä Aittovuori virkistysreitit, hiihtoladut 22 Jyväskylä Takakeljo virkistysreitit, hiihtoladut 23 Jyväskylä Etelä-Keljo Ladunmaja, virkistysreitit, hiihtoladut, kahvila (talvisin) 24 Jyväskylä Sippulanniemi virkistysreitit, hiihtoladut 25 Jyväskylä Keljonkangas virkistysreitit, hiihtoladut 26 Jyväskylä Sarvivuori virkistysreitit, hiihtoladut 27 Muurame Kinkovuori -Sääksvuori virkistysreitit, hiihtoladut 28 Muurame Kinkovuori -Sääksvuori virkistysreitit, hiihtoladut 29 Muurame Muuratharju virkistysreitit, hiihtoladut 30 Jyväskylä Haapaniemi hiihtoladut, luontopolku 31 Jyväskylä Kanavuori virkistysreitit, hiihtoladut, luontopolku 32 Jyväskylä Luonetjärvi virkistysreitit, hiihtoladut, luontopolku 33 Laukaa Hitonhauta virkistysreitit, luontopolku, leirikeskus 34 Laukaa Multamäki virkistysreitit, luontopolku 35 Laukaa Sarakallio virkistysreitit, luontopolku, hiihtoladut 36 Laukaa Mustavuori virkistysreitit, luontopolku, hiihtoladut 37 Jyväskylä Nyrölä virkistysreitit, luontopolku, hiihtoladut, kallioplanetaario, kahvila 38 Toivakka Mämminiemi virkistysmetsä, virkistysreitit, hiihtoladut, luontopolku 39 Korpilahti Vaarunvuori virkistysmetsä, virkistysreitit, hiihtoladut, luontopolku 40 Korpilahti Oravivuori kolmiomittaustorni, virkistysmetsä, virkistysreitit 41 Petäjävesi Karhunahas virkistysmetsä, virkistysreitit 42 Petäjävesi Tampin kierros virkistysmetsä, virkistysreitit, luontopolku 43 Uurainen Huutoniemi virkistysmetsä, virkistysreitit, leirikeskus 44 Uurainen Marjoniemi maatilamatkailu, virkistysmetsä, virkistysreitit 45 Toivakka Humalalahti virkistysmetsä, virkistysreitit 46 Toivakka Kiikarvuori virkistysmetsä, virkistysreitit 47 Jyväskylä Muuratsalo virkistysmetsä, virkistysreitit, luontopolku 48 Hankasalmi Hangan lava virkistysmetsä, virkistysreitit, tanssilava, kahvila (kesäisin) 19

20 6.2 Karttamerkinnät 20

21 6.3 Kartan pienennös 21

22 6.4 Haastattelujen tulokset taulukossa 22

JYVÄSKYLÄN SEUTU - RAKENNEMALLI 20X0 TÄSMÄSELVITYKSET SUURET JÄRVET ASUMISMAHDOLLISUUTENA

JYVÄSKYLÄN SEUTU - RAKENNEMALLI 20X0 TÄSMÄSELVITYKSET SUURET JÄRVET ASUMISMAHDOLLISUUTENA JYVÄSKYLÄN SEUTU - RAKENNEMALLI 20X0 TÄSMÄSELVITYKSET SUURET JÄRVET ASUMISMAHDOLLISUUTENA RAPORTTI 13.1.2009 RAKENNEMALLI 20X0 Viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuustarkastelu Sisällysluettelo 1 PERUSTIEDOT...3

Lisätiedot

Maankäytön rakennemalli 20X0 Jyväskylän seutu

Maankäytön rakennemalli 20X0 Jyväskylän seutu Liite 1. Rakennemallityön projektisuunnitelma. Rakennemallin pääkonsultti vastaa suunnitelmassa sinisellä esitettyjen vaiheiden laatimisesta. Maankäytön rakennemalli 20X0 Jyväskylän seutu Projektisuunnitelma

Lisätiedot

VIRKISTYS 8.8.2007. Virkistysarvot

VIRKISTYS 8.8.2007. Virkistysarvot VIRKISTYS 8.8.2007 Virkistysarvot Keski-Suomen maakuntakaavassa (maakuntavaltuuston hyväksymä 16.5.2007) Vahtivuoren suunnitellulla jätteenkäsittelyalueella tai sen läheisyydessä ei ole virkistykseen liittyviä

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA Selostus Kaavaluonnos 27.8.2014 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Hirvikallio Consulting Kaavaselostus I 27.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Jyväskylän seudun 20X0 sopimus

Jyväskylän seudun 20X0 sopimus Jyväskylän seudun 20X0 sopimus sopimusluonnos 3.11.2010 Sopimuksen tavoitteet ja sisältö Sopimus koskee Jyväskylän seudun kuntia: Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

ASUMINEN. Asumisen kasvavat vyöhykkeet. Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella

ASUMINEN. Asumisen kasvavat vyöhykkeet. Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella LUONNOS ASUMINEN 27 Asumisen kasvavat vyöhykkeet Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella Kinnula Pihtipudas Sekoittuneet vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OININGILLA

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OININGILLA RUOKOLAHDEN KUNTA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OININGILLA Selostus Kaavaehdotus 2.5.2013 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ..2011 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ..2011 O N S U L T I N G Kaavaselostus I 2.5.2012 Rantayleiskaavan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

Jarmo Koskinen ja Olli Ristaniemi MAAKUNTAKAAVOITUSKATSAUS 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA

Jarmo Koskinen ja Olli Ristaniemi MAAKUNTAKAAVOITUSKATSAUS 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA 3.5.2013 Jarmo Koskinen ja Olli Ristaniemi MAAKUNTAKAAVOITUSKATSAUS 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KAAVOITUSJÄRJESTELMÄ/ Maankäyttö- ja rakennuslaki Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA EHDOTUS 8.4.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Kaava-alueen sijainti... 2 1.2

Lisätiedot

12.12.2013 RAKENNEMALLI 2040

12.12.2013 RAKENNEMALLI 2040 12.12.2013 RAKENNEMALLI 2040 1 Maakuntavaltuustokauden alussa laaditaan maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu on

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

MITÄ RAKENNEMALLI 20X0:N JA JYSELIN JÄLKEEN? JYVÄSKYLÄN SEUDUN MAL- VERKOSTOTYÖPAJA 30.9.2015

MITÄ RAKENNEMALLI 20X0:N JA JYSELIN JÄLKEEN? JYVÄSKYLÄN SEUDUN MAL- VERKOSTOTYÖPAJA 30.9.2015 MITÄ RAKENNEMALLI 20X0:N JA JYSELIN JÄLKEEN? JYVÄSKYLÄN SEUDUN MAL- VERKOSTOTYÖPAJA 30.9.2015 LÄHTÖKOHDAT Lähtökohdat MAL-kehittämiselle 3 Lähtökohdat MAL-kehittämiselle 4 Lähtökohdat MAL-kehittämiselle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalveluiden kuntalaiskysely 2009

JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalveluiden kuntalaiskysely 2009 JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalveluiden kuntalaiskysely 2009 JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT / LIIKUNTAPALVELUIDEN KUNTALAISKYSELY 2009 2 (48) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...

Lisätiedot

Jyväskylän pienten järvien melontareitit

Jyväskylän pienten järvien melontareitit Jyväskylän pienten järvien melontareitit Melonnan harrastus kasvaa Melonnan harrastajia on Suomessa noin 18 500 (2001) ja määrä kasvaa koko ajan. Aktiivimelojia kuitenkin vain noin 10 % tästä määrästä

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LUONTOLAUKAA KODAT&LAAVUT

LUONTOLAUKAA KODAT&LAAVUT LUONTOLAUKAA KODAT&LAAVUT Hyvä lukija Kaikkialla ympärillämme, kuten luonnossa on pieniä asioita,jotka tuovatiloa arkipäivään.niinsuomen ihana luonto vuodenkiertoineen ja kaikkine uusine ihmeineen tuovatmeille

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0. Käyttäjän käsikirja 3.11.2010

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0. Käyttäjän käsikirja 3.11.2010 Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Käyttäjän käsikirja 3.11.2010 Mikä ihmeen rakennemalli? RAKENNEMALLI On osa kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamista On prosessi, jossa etsitään ja vertaillaan vaihtoehtoja

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

9-tien kehityskäytävä

9-tien kehityskäytävä 9-tien kehityskäytävä Martti Ahokas 09.05.2007 Ysitiehankkeen yleistavoite: Hanketta toteuttavien organisaatioiden yleistavoitteena on kehittää 9-tievyöhykettä siten, että sillä olevalle elinkeinotoiminnalle

Lisätiedot

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 6.2.2008 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakuntakaavat merialueilla VELMU-seminaari 15.4.2010 Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakunnan liiton tehtävät Lakisääteinen kuntayhtymä Alueiden kehittämisviranomainen ja maakunnan

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Laukaan kunta 3.11.2015 Laukaan kunnan maankäytön rakennemalli Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.5.2015 126 asettaa

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen rooli virkistystoiminnoissa

Keski-Suomen ELY-keskuksen rooli virkistystoiminnoissa Keski-Suomen ELY-keskuksen rooli virkistystoiminnoissa Virkistyksen miniseminaari 13.6.2011 Merja Tissari Luonto ja kulttuuri- ympäristöt -yksikkö Kimmo Olkio Vesivarat -yksikkö YM:n hallinnonalan keskeisiä

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2010

KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2010 KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2010 Suomalaisin Suomi viihdy ja voi hyvin! MATKAILUPARLAMENTTI 29.11.2006 Uljas Valkeinen KESKI-SUOMEN MATKAILUN KEHITTÄMISPERIAATTEITA peruslähtökohtana yrityslähtöisyys,

Lisätiedot

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA HAKULINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Ympäristötiedon avautuminen palvelemaan kuntien päätöksentekoa 19.11.2013 Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Hyöty irti

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

Osa tiloista Stusnäs Östergård ja Stusnäs Vestergård Stusnäsin kylässä

Osa tiloista Stusnäs Östergård ja Stusnäs Vestergård Stusnäsin kylässä KEMIÖSAAREN KUNTA DRAGSFJÄRFIN LÄNTEISEN SAARISTON RANTAYLEISKAAVA RANTAYLEISKAAVAMUUTOS Osa tiloista Stusnäs Östergård 322-516-1-0 ja Stusnäs Vestergård 322-516-2-10 Stusnäsin kylässä OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa. Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, , Antti Below

Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa. Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, , Antti Below Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, 31.5.2011, Antti Below Taustaa Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma (19.4.2007): Selvitetään mahdollisuudet

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA YHTENA ISET PELTOALUEET

MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA YHTENA ISET PELTOALUEET 1 MAATALOUDEN KANNALTA HYVA T JA YHTENA ISET PELTOALUEET K y m e n l a a k s o n j a E t e l ä - K a r j a l a n m a a k u n n a t Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013 Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1. YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Laukaan kunnan Rakennemalli

Laukaan kunnan Rakennemalli Laukaan kunnan Rakennemalli Rakennemalliehdotus 30.4.2015 Rakennemalli Rakennemallin pohjaksi on laadittiin 3 erilaista vaihtoehtoa, joista ohjausryhmä valitsi lausuntokierroksen jälkeen VE 2 Herneenpalko

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6.

viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6. viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6.2013 Esityksen sisältö Maakunta Maakuntakaava osana kaavajärjestelmää j

Lisätiedot

Uuraisten kunnan kaavoituskatsaus 2017

Uuraisten kunnan kaavoituskatsaus 2017 Uuraisten kunnan kaavoituskatsaus 2017 Ulla Järvinen, aluearkkitehti 18.8.2017 1 YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ YHTEENVETO MOTIIVISEMINAAREISTA 16.8.2013 Keski-Suomen rakennemalliyhdistelmästä Keski-Suomessa laaditaan strategiaa, jossa yhdistyvät maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tärkeä matkailussa ja virkistyksessä oleva tai siihen soveltuva kokonaisuus.

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tärkeä matkailussa ja virkistyksessä oleva tai siihen soveltuva kokonaisuus. Aluekuvaus Alueen nimi Kunta Merkintä/Aluekuvaus Kaavamääräykset Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv) maakunnallisesti tärkeä matkailussa ja virkistyksessä oleva tai siihen soveltuva kokonaisuus.

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 29.1.2014 1 Valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014. Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014. Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014 Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015 Maakuntakaava Valtuustokausi 2009-2012 Valtuustokausi 2013-2016 Valtuustokausi 2017-2020 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kärsämäen kunta 1/5 KÄRSÄMÄEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA KUOLIMON YLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAVITAIPALEEN KUNTA KUOLIMON YLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SAVITAIPALEEN KUNTA KUOLIMON YLEISKAAVAN MUUTOKSET 2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.9.2016 Savitaipaleen kunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 SUUNNITTELUALUE...

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LIEKSAN KAUPUNKI, KOLI PURNULAHDEN OSITTAINEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.09.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI SUOMI Linkki Jyväskylän seudun joukkoliikenne Liput, hinnat ja vyöhykkeet Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne Helppoa ja edullista liikkumista Linkillä! Jyväskylän seudun joukkoliikenne

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 213 käytettävissä olevista tiedoista Laatija kunnanjohtaja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laadinnan yhteydessä Kunnan väestön jakautuminen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2017

KAAVOITUSKATSAUS 2017 KAAVOITUSKATSAUS 2017 Petäjäveden kunta Petäjäveden kunta Suutarintie 4 41900 Petäjävesi www.petajavesi.fi Ulla Järvinen, aluearkkitehti 22.5.2017 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 2. Kaavoitusprosessi

Lisätiedot

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala)

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) LIEKSAN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen Tekninen virasto Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) Kaava-alueen sijainti Maankäyttö- ja rakennuslain 63 sekä -asetuksen

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

Kaavoituskatsaus Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 12.5.2016 Kaavoituskatsaus 2016 Uuraisten kunta Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1 YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot